Hotărârea nr. 77/2019

HOTĂRÂREA nr.77 din data de 28 martie 2019 privind constituirea unei comisii mixte de analizare a situaţiei chiriaşilor locuinţelor din fondul locativ al Municipiului Făgăraş, în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale

ROMANIA        sr.


JUDEȚUL BRAȘOV O' iwsr

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.77 din data de 28 martie 2019

privind constituirea unei comisii mixte de analizare a situației chiriașilor locuințelor din fondul locativ al Municipiului Făgăraș, în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinara,

Analizând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș nr.3 8964/1 din data de 28.03.2019 și Referatul de specialitate nr.38964 din data de 28.03.2019 al Compartimentului evidență patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidență bunuri) prin care se propune constituirea unei comisii mixte de analizare a situației chiriașilor locuințelor din fondul locativ al Municipiului Făgăraș, în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 114/1996- privind locuințele și Hotărârea nr.1.275 din 7 decembrie 2000 -privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.l 14/1996,

Văzând prevederile art. 36 alin (1), lit. a), pct. 3, art. 55 alin. (9), art. 45 alin. 1 si alin. 5 și art. 115, alin. 1 lit. b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Se aprobă structura pe specialități a membrilor a unei comisii mixte de analizare a situației chiriașilor locuințelor din fondul locativ al Municipiului Făgăraș, în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale,după cum urmează:

 • - 2 reprezentanți ai Consiliului local ca membrii titulari;

 • - 2 reprezentanți ai Consiliului local ca membrii supleanți;

 • 3 reprezentanți ai Primarului Municipiului Făgăraș;

 • 1 reprezentanți ai Compartimentului evidenta patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidenta)

 • - 2 reprezentanți al Serviciului Public de Asistență Socială

Art.2: Se desemnează ca membrii în comisia mixtă de analizare a situației chiriașilor locuințelor din fondul locativ al Municipiului Făgăraș, în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, următorii consilieri:

- membrii titulari: l.dl.Biza Radu Stelian - reprezentant consiliul local

 • 2.dl.Malene Petru - reprezentant consiliul local

 • - membrii supleanți: l.dl.Bogdan Ion - reprezentant consiliul local

  2.dl.Bobeș Mircea - reprezentant consiliul local

  Art.3: Comisia prevăzută la art. 1 se va constitui prin dispoziția Primarului.

Art.4: Orice dispoziții contrare se revocă de drept.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidență patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidență bunuri).Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru

Consilieri în funcție-19

Consilieri prezenți-17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosarul de ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - l ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar

 • - 1 ex. Compartiment evidență patrimoniu

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Compartiment Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișare.

Cod: F-50