Hotărârea nr. 75/2019

HOTĂRÂREA nr.75 din data de 28 martie 2019 - privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii -“Creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale din Municipiul Făgăraş, Judeţul Braşov“ COD SMIS 12095

,            ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV O fefarffrxl M CONSILIUL local făgăraș V' ? Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.75 din data de 28 martie 2019

- privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții -“Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș,

Județul Brașov“ COD SMIS 120952 conform prevederilor O.U.G 114/2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul de specialitate nr. 38659 din 27.03.2019 al Compartimentului Implementare Proiecte de Finanțare, prin care se propune aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, Județul Brașov“ COD SMIS 120952,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș cu nr. 38659/1 din 27.03.2019 și Contractul de finanțare între părțile Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management , Organismul Intermediar al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Făgăraș în calitate de Beneficiar, cu nr. 3848 din data de 27.02.2019, înregistrat la Municipiul Făgăraș sub nr. 33820/05.03.2019,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Analizând H.C.L nr.58 din data de 16.02.2018 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de “Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, Județul Brașov“ și H.C.L nr. 412 din data de 28.11.2018 privind revocarea H.C.L nr. 64/2018 și modificarea și completarea art. 1 din H.C.L nr. 58/2018 ca urmare a corelării indicatorilor tehnico-economici conform clarificărilor solicitate de finanțator în cadrul etapei de precontractare pentru obiectivul de investiții -“Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, Județul Brașov“,

Luând în considerare prevederile art. 71din OUG 114/2018, publicată în MO nr. 1116 din 29 decembrie 2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene,

Analizând Memoriul justificativ al Consultantului Iceberg Consulting SRL înregistrat la Municipiul Făgăraș sub nr. 38.888 din data de 27.03.2019, Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) , alin. (2) lit. b) și ale alin. (4) lit. d), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, Județul Brașov“ COD SMIS 120952 care face obiectul contractului de finanțare cu nr. 3848 din data de 27.02.2019 , ca urmare a intrării în vigoare a O.U.G 114/2018 conform anexelor IA - 1D și anexei 2 parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • Art.2. - Prevederile Hotărârilor de Consiliu Local care au același obiect se completază în mod corespunzător cu valoarea indicatorilor anexă la prezenta hotărâre.

 • Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartimentul Implementare Proiecte de Finanțare.Hotărârea s-a adoptat cu 17voturi pentru

Consilieri în funcție-19

Consilieri prezenți-17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosarul de ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar

 • - 1 ex. Compartimentul Implementare Proiecte de Finanțare

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Compartiment Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișare.

Cod: F-50

Anexa Nr. 1 la H.C.L. Fagaras nr........'....L.v;V'...'-'


Componenta 1 - Bloc 51 A, Strada Teiului, Municipiul Fagaras, Jud. Brașov

Obiectiv: Creșterea eficientei energetice în clădirile rezidențiale, clădirile de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri

Descrierea investiției

Prin Documentația de avizare pentru lucrări de intervenție DAL1 anexata finanțare, activitatile investiției pentru Componenta 1 - Bloc 51A, Strada Teiului,

Fagaras, Jud. Brașov, vor viza:

în urma realizării auditului si expertizei energetice se recomanda adoptarea pachetului de soluții Pachetul PI (S1.1+S2+S3+S4+I1):

 • • Sl.l - Izolarea termică a PEREȚILOR EXTERIORI se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B s2, dO. Polistirenul va fi aplicat pe suprafața exterioara a pereților existenti, va fi protejat cu o masa de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armata cu plasa tip tesatura deasa din fibra de sticla si acoperita cu tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime. Aplicarea suportului pentru tencuiala decorativa (masa de șpaclu) se va efectua folosindu-se toate accesoriile metalice necesare prevăzute de furnizori (profile de colt, profile de rosturi, profile lacrimar). In conformitate cu standardul de cost 1061/2012, caracteristicile tehnice ale polistirenului expandat ignifug folosit pentru fațade trebuie sa fie următoarele: minim 80kPa - efort de compresiune la o deformatie de 10%- CS (10) si minim 120kPa - rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete-TR. Fixarea pe pereți a plăcilor de polistiren se va realiza cu adeziv si dibluri (cui plastic) speciale pentru montarea termoizolatiei. Clasa de reactive Ia foc a sistemului compozit de izolare termica in structura compacta va fi B-s2,d0.

Intradosul boalcoanelor se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO.

Avantajele polistiren expandat ignifugat:

 • - greutate redusă, ușor de prelucrat și manipulat;

 • * izolație termică bună ce reduce necesarul anual de energie;

 • - bună capacitate de difuzie: nu permite trecerea apei, dar permite trecerea vaporilor deapă, lăsând peretele sa respire;

 • - durată lungă de viață, nu se descompune sub influența microorganismelor;

 • - nu este considerat sursă de hrană pentru dăunători.

 • - produs reciclabil, nu degajă fluoruri/cloruri;

 • - deșeuri le rezultate sunt reprocesate integral;

 • - nu afectează sănătatea; inodor, neiritanat pentru piele.

 • • Izolarea termică a zonei de INTRARE IN SCARA (WINDFANG). Pereții holului de intrare in bloc (in windfang) comuni cu spatiile încălzite, se curata, si apoi se termoizoleaza la interior cu placi de vata.mijjerala bazaltica rigida, de minim 8 cm, cu clasa de reacție la foc Al sau A - 2s 1, dO (inclusiv adeziv si dibluri fixare). Finisajul va fi alcătuit din tencuieli executate pe suport armat din plasa fibra de sticla, gletuit si vopsit lavabil alb. Sistemul compozit va avea clasa de reacție la foc A1(A2) - sl, dO. La dibluirea termosistemului din zona intrării se va tine cont de dispunerea rețelelor îngropate in pereți (electrice, coloane apa). Se vor înlocui dozele, si se vor remonta lămpile si întrerupătoarele.

. Izolarea termică perimetrala a FERESTRELOR (spaleti laterali, intrados buiandrugi si partea

* -Ju*

de sub glaf) la ferestre se va face cu polistiren expandat ignifugat EPS de 3 cm pe toata latimea spaletilor, inclusiv adeziv, plasa de armare, profite metalice cu plasa pe spaletii laterali si profile lacrimar la intradosul buiandrugilor. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO , efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10) - minim 80kPa si rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete-TR - minim 120 kPa.

 • • Bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica rigida a PLANSEELOR. Ca măsură suplimentara in vederea evitării propagării incendiilor pe verticala la nivelul fațadei se propune bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica rigida de minim 10 cm si cu latimea de 30 cm. Fâșiile vor fi dispuse in dreptul planseelor clădirii (dispuse peste parter si etajele curente) si vor avea clasa de reacție la foc A2-sl,d0. Rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) va fi de minim 30kPa; Rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete- TR va fi de minim lOkPa protejate cu o masa de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime armata cu plasa tip tesatura deasa din fibra de sticla si acoperita cu tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime.

 • • Izolarea termică a SOCLULUI. Deoarece nivelul parterului este destinat spatiilor de locuit, izolarea termica a soclului se necesita. Izolarea se va executa cu plăci rigide de fațadă din polistiren extrudat ignifugat de minim 8 cm.

Termoizolarea soclului (de la cota -0.60/CTA si peste cota trotuarului de garda ce se va reface) se va realiza cu polistiren extrudat ignifugat (XPS) de 8 cm (efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10%- CS(10) minim 200 kPa, rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete- TR minim 200 kPa si clasa de reacție la foc B - s3,dl). Plăcile vor fi aplicate pe suprafața exterioară a pereților existenți (soclului) si vor fi protejate cu o masă de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armate cu plasă tip țesătură deasă din fibre de sticlă. Fixarea termozolatiei de perete se va realiza cu adeziv si dibluri peste cota trotuarului. Racordarea soclului la termosistemul fațadei se va efectua prin prevederea unui profil lacrimar de soclu conform detaliilor din documentație.

Porțiunea finita vizibila a soclului va fi tratata cu tencuieli siliconice mozaicate, rezistente la apa.

 • • S2 - Izolarea termica a PLANSEULU1 PESTE SUBSOL se realizează ca urmare a faptului ca imobilul este prevăzut cu apartamente la parter. Se incepe cu desfacerea si distanțarea instalațiilor pozate pe pereți si tavan cuprinse in capitolul de lucrări conexe, repararea si curatarea suprafețelor prin periere si spalarea acestora.

Izolarea termică la intradosul planșeului peste subsol se va realiza cu plăci rigide de polistiren expandat ignifugat (EPS) de 15 cm grosime protejate cu masă de șpaclu armată. Specificația materialului conf. HG 1061 '2012 va fi : efort de compresiune a plăcilor la o defeormatie de 10% -CS(10) - minimum 70kPa. Rețelele electrice si coloanele existente in subsol se vor distanta prin coliere/agrafe adecvate, astfel încât termosistemul sa se execute fara discontinuități. Termoizolatia fixata cu dibluri si adeziv si va fi protejata de tencuieli executate pe plasa de fibra suport. Clasa de reacție la foc a sistemului compozit de izolare termica va fi B-s2, dO.

Finisajul subsolului se va executa cu spoieli cu lapte de var la pereți si tavane.

 • ♦ S3 Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel (terasei) se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de înaltă densitate de 20 cm grosime cu clasa de reacție la foc C - s2, dO. Protecția termoizolatiei se va realiza cu un strat de sapa armata cu plasa sudata (05/100/100). Grosimea sapei armate va fi de 5 cm; sistemul compozit va avea clasa de reacție la foc minim C s2, dO. Principalele caracteristici tehnice ale polistirenului expandat ignifugat EPS de înaltă densitate de 20 cm grosime sunt: efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10) - minim 120 kPa; rezistenta la tracțiune perpendiculara pe fete - minim 150 kPa. Hidroizolatia terasei se va realiza cu membrane bituminoase termosudate avand următoarele caracteristici conf. HG 1061/2012;

o forța de rupere la tracțiune > 450 N/5cm longitudinal, > 400 N/5cm transversal

 • o. _ Stabilitatea la cald minim 120°C, flexibilitate la rece - 12° C

b   /.<• reticenta la perforare statica > 15 kg

’ -iii c impermeabilitate >60 kPa

 • c:      grosimea stratului de autoprotectie > 4,0mm.

 • • S4 - se refera la înlocuirea tamplariei exterioare existente la camere de locuit si balcoane, inclusiv a celei aferente accesului in blocul de locuințe.

Lucrările pentru Înlocuirea tamplariei se vor desfasura in conformitate specificațiile din planșele desenate (tablouri de tamplarie) respectandu-se standardul SR EN 14351-1J A F’Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de performanta”, înlocuirea tâmplăriei exterioare camere si balcoane/logii, inclusiv a tâmplăriei aferente accesului se va realiza cu tâmpiărie performantă energetic cu tocuri și cercevele din PVC cu clasa de reacție la foc C-s2, dO în sistem pentacameral, cu ranforsări din profile metalice galvanizate. Geamul prevăzut va fi termoizolant dublu (4-16-4 mm), cu o suprafață tratată cu un strat reflectant având un coeficient de emisie e<O,IO și cu un coeficient de transfer termic de maxim U=l,30 W'm2K

Ferestrele vor fi prevăzute cu grile higroreglabile. Profilele din PVC vor indeplini cerințele specificate in SR EN 12608 privitoare la următoarele clasificari:performanta in funcție de zona climatica (S -severa), posibilitatea reciclării, rezistenta la impact (I).

o In conformitate cu HG. 1061/2012 tamplaria exterioara utilizata trebuie sa indeplineasca următoarele caracteristici tehnice:

o Comportarea la încovoiere din vânt - clasa B2

o Rezistenta la închidere - deschidere repetata: ferestre- minimum 10 000 cicluri, usi-minîmum 100 000 cicluri

o Etanșeitate ia apa: minim clasa 5A

o Permeabilitate la aer: clasa 3

o Număr minim schimburi de aer: 0.5 schimburi/ora

o Izolare la zgomot: in funcție de categoria străzii - min 25 dB

o Cerințe constructive pentru tamplaria exterioara termoizolanta din profile PVC cu glaf exterior:

o      Profil cu 5 camere,culoare alba;

o      Clasa A;

o      Armatura otel zincat;

o      Grila de ventilație mecanica;

o      Geam termoizolant 4-16-4,low-E;

o      Feronarie oscilobatanta cu închideri multipunct;

o      Glaf exterior,

• închiderea BALCOANELOR si/ sau a LOGIILOR. In conformitate cu expertiza tehnica, parapetii balcoanelor existente din PVC cu panouri Weiss sau structura metalica si sticla pe partea inferioara, se vor demonta, iar parapetul balcoanelor se va realiza din placi Placocem montate pe structura metalica. Termoizolarea parapetilor se va realiza cu vata minerala bazaltica de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi A2-sl,d0.

II - dotarea instalației cu corpuri noi de iluminat economice de tip LED si montarea senzorilor de mișcare pentru iluminatul din casa scării si acces in clădire;

 • - In vederea execuției termoizolatiei pe fațada, conductele de gaze se vor demonta in zona afectata, După exectia termoizolatiei, conducta de gaze se va remonta in afara termoizolatiei, respectând diametrul si traseul inițial.

Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza: desfacere/refacere tencuieli exterioare la fațade, deteriorate, in vederea aplicării termos istemului;

 • - reparatii tencuieli in jurul golurilor după desfacerea tamplariei din lemn existente; cere termosistem existent - daca este cazul;


  'iCE«Mcr


pentru realizarea termoizolatiei planseului peste ultimul nivel se propune desfacerea straturilor izolatoare existente;

montare balustrada metalica de protecție la terasa, ancorata cu conexpanuri pe conturul terasei, langa atic;

acolo unde țeava de alimentare cu gaz a imobilului incomodează montarea polistirenului se va proceda la demontarea si montarea ulterioara a acesteia. Acest tip de lucrare se va realiza ca proiect si execuție propriu-zisa de către o firma autorizata pe astfel de lucrări.

Lucrări de demontare/remontare instalatii, aparatura electrica/corpuri de iluminat existente in vederea termoizolarii planseului peste subsol;

Demontare/remontare interfon;

lucrări de demontare si remontare a aparatelor de aer condiționat, montate aparent pe fațada ;

lucrări de demontare si remontare a cablurilor ce coboara pe fațada;

lucrări de demontare si remontare a antenelor de recepție montate pe fatade/terasa blocului;

montare invelitori ușoare din izopan la balcoanele de la ultimul etaj;

desfacere parapeti balcoane;

refacere confecție metalica parapeti balcoane din țeava rectangulara si se vor monta pe aceasta panouri din placi Placocem pentru realizarea unor parapeti noi. Astfel Închiderea balcoanelor cu tamplarie din PVC si geam termoizolant se va realiza de la parapet in sus.;

lucrări de demontare si remontare a elementelor montate aparent lă ferestre, ce nu fac parte din arhitectura blocului (grilaje metalice, etc);

Efectuarea unei săpături in jurul blocului cu adancimea de 60 cm si latimea de I m care sa permită termoizolarea blocului si placarea sub cota terenului natural cu polistiren extrudat de 8 cm. Se va realiza hidroizolarea suprafeței aflata sub cota naturala a terenului, inainte de aplicarea polistirenului extrudat.

Desfacere si refacere trotuare perimetrale inclusiv borduri, umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul clădirii cu bitum;

montare grile de ventilație din PVC la bucătării si balcoane/loggii;

montare dispozitive automate de închidere a ușilor;

efectuarea probei de dilatare si de etanșeitate la conductele de instalatii termice montate in subsol.

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Valoarea totala a investiției (cu TVA 19% inclus) - 816.768,31 lei, din care C- M: 717.401,65 lei (cu

TVA 19% inclus)

5.1.1. Valoarea totala a investiției

Total cu TVA 19% :

816.768,31 lei

717.401,65 lei


din care:

construcții montaj (C+M) cu TVA 19%:

Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea valorii totale și de constructii-montaj (C+M inclusiv TVA) pe surse de finanțare:

I. buget de stat: 60% din Total: 490.060,98 Iei lUSogof local; 15% din Total: 122.515,25 lei

III. fondul de reparatii al asociației de proprietari: 25% din C i M ‘E: 179.350,41 Iei

ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA

Număr de locuri de munca create in faza de execuție: 20

Pentru determinarea numărului de locuri de munca s-a luat in calcul suprafața anvelopei si timpul preconizat pentru realizarea investiției.

Număr de locuri de munca create in faza de operare: - nu este cazul

INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

Indicatori valorici:

1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA 19% - total 816.768,311ei din care:

-constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19%: 717.401,65 lei

2. investiția specifica (constructii-montaj'aria utila a blocului) cu TVA 19%: 562,67 lei/m2 (a.u.) Indicatori fizici:

 • 1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 6 luni;

 • 2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție : 3 ani (de la data recepției la terminarea lucrărilor)

 • 3. durata de recuperare a investiției, in condiții de eficienta economica: 6,62 ani;

 • 4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 74,41kwh/m2 (a.u.) si an;

 • 5. economia anuala de energie: 200.175,00 kwh/an in tone echivalent petrol 16,41 tep;

 • 6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 : 36,68 kg CO2''an.

INDICATORI PRELUATI DIN RAPORTUL DE AUDIT ENERGETIC

PROIECTANT GENERAL

Tabel indicatori:Nr. crt.

Criterii

Valori de referința

Valori clădire reabilitata

1

Rezistente termice corectate minime [m2k/W]

Perete exterior

1.8

2.99

ferestre

0.77

0.77

Planseu subsol

2.9

2.99

Terasa

5

5.18

2

Coeficient global de izolare termica [W/m3k]

GN=0.44

G-0.41

3

Consumul specific maxim de energie primara din surse neregenerabile pentru încălzirea clădirii [kWh/m2an]

117

87.05

4

Consumul specific de energie pentru încălzire [kWh/m2an]

90

74.41

Indicator

Unitate de măsură

Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera

Ehivalent tone de

CO2 •' an

94,337

46,767

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie

Număr gospodării

0

15

Consumul anual de energie primară

kwh/an

365.925,00

165.750,00

Consumul anual specific de energie pentru încălzire

kwh/m2/an

230,00

74,41

Consumul anual specific de energie

kwh/m2/an

287,00

130,00

în concluzie, prin masurile propuse, atingerea unui consum specific de energie pentru încălzire nu mai mare de 100 kWh/m2an conform zonei climatice III.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Jt

Anexa Nr. 1 la H.C.L. Fagaras nr.


Componenta 1 - Bloc 51A, Strada Teiului, Municipiul Fagaras, Jud. Brașov

Obiectiv: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistem de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Descrierea investiției

Prin Documentația de avizare pentru lucrări de intervenție DALI anexata prezentei cereri de' finanțare, activitatile investiției pentru Componenta 1 - Bloc 51A, Strada Teiului, Municipiul Fagaras, Jud. Brașov, vor viza: în urma realizării auditului si expertizei energetice se recomanda adoptarea pachetului de soluții Pachetul PI (S1.1+S2+S3+S4+I1):

• Sl.l - Izolarea termică a PEREȚILOR EXTERIORI se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B s2, dO. Polistirenul va fi aplicat pe suprafața exterioara a pereților existenti, va fi protejat cu o masa de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armata cu plasa tip tesatura deasa din fibra de sticla si acoperita cu tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime. Aplicarea suportului pentru tencuiala decorativa (masa de șpaclu) se va efectua folosindu-se toate accesoriile metalice necesare prevăzute de furnizori (profile de colt, profile de rosturi, profile lacrimar). In conformitate cu standardul de cost 1061/2012, caracteristicile tehnice ale polistirenuiui expandat ignifug folosit pentru fațade trebuie sa fie următoarele: minim 80kPa - efort de compresiune la o deformatie de 10%- CS (10) si minim 120kPa - rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete-TR. Fixarea pe pereți a plăcilor de polistiren se va realiza cu adeziv si dibluri (cui plastic) speciale pentru montarea termoizolatiei. Clasa de reactive ia foc a sistemului compozit de izolare termica in structura compacta va fi B-s2,d0.

Intradosul boalcoanelor se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO.

Avantajele polistiren expandat ignifugat:

 • - greutate redusă, ușor de prelucrat și manipulat;

 • - izolație termică bună ce reduce necesarul anual de energie;

 • - bună capacitate de difuzie: nu permite trecerea apei, dar permite trecerea vaporilor deapă, lăsând peretele sa respire;

 • - durată lungă de viață, nu se descompune sub influența microorganismelor;

 • - nu este considerat sursă de hrană pentru dăunători.

 • - produs reciclabil, nu degajă fluoruri/cloruri;

 • - deșeurile rezultate sunt reprocesate integral;

 • - nu afectează sănătatea; inodor, neiritanat pentru piele.

 • • Izolarea termică a zonei de INTRARE IN SCARA (WINDFANG). Pereții holului de intrare in bloc (in windfang) comuni cu spatiile incalzite, se curata, si apoi se termoizoleaza la interior cu placi de vata minerala bazaltica rigida, de minim 8 cm, cu clasa de reacție la foc Al sau A - 2s 1, dO (inclusiv adeziv si dibluri fixare). Finisajul va fi alcătuit din tencuieli executate pe suport armat din plasa fibra de sticla, gletuit si vopsit lavabil alb. Sistemul compozit va avea clasa de reacție la foc AI(A2) - sl, dO. La dibluirea termosistemului din zona intrării se vș țin» COnț de dispunerea rețelelor îngropate in pereți (electrice, coloane apa). Se vor înlocui dozele, si se vor remonta lămpile si întrerupătoarele.

 • ■ Izolarea termică perimetrala a FERESTRELOR (spaleti laterali, intrados buiandrugi si partea de sub glaf) Ia ferestre se va face cu polistiren expandat ignifugat EPS de 3 cm pe toata latimea spaletilor, inclusiv adeziv, plasa de armare, profile metalice cu plasa pe spaletii laterali si profite lacrimar la intradosul buiandrugilor. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO , efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10) - minim 80kPa si rezistenta Ia tracțiune perpendicular pe fete-TR - minim 120 kPa.

 • • Bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica rigida a PLANSEELOR. Ca măsură suplimentara in vederea evitării propagării incendiilor pe verticala la nivelul fațadei se propune bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica rigida de minim 10 cm si cu latimea de 30 cm. Fâșiile vor fi dispuse in dreptul planseelor clădirii (dispuse peste parter si etajele curente) si vor avea clasa de reacție la foc A2-sl,d0. Rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(iOZY) va fi de minim 30kPa; Rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete- TR va fi de minim lOkPa protejate cu o masa de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime armata cu plasa tip tesatura deasa din fibra de sticla si acoperita cu tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime.

 • • Izolarea termică a SOCLULUI. Deoarece nivelul parterului este destinat spatiilor de locuit, izolarea termica a soclului se necesita. Izolarea se va executa cu plăci rigide de fațadă din polistiren extrudat ignifugat de minim 8 cm.

Termoizolarea soclului (de la cota -0.60/CTA si peste cota trotuarului de garda ce se va reface) se va realiza cu polistiren extrudat ignifugat (XPS) de 8 cm (efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10%- CS(10) minim 200 kPa, rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete- TR minim 200 kPa si clasa de reacție la foc B - s3,dl). Plăcile vor fi aplicate pe suprafața exterioară a pereților existenți (soclului) si vor fi protejate cu o masă de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armate cu plasă tip țesătură deasă din fibre de sticlă. Fixarea termozolatiei de perete se va realiza cu adeziv si dibluri peste cota trotuarului. Racordarea soclului la termosistemul fațadei se va efectua prin prevederea unui profil lacrimar de soclu conform detaliilor din documentație.

Porțiunea finita vizibila a soclului va fi tratata cu tencuieli siliconice mozaicate, rezistente la apa.

 • • S2 - Izolarea termica a PLANSEULUI PESTE SUBSOL se realizează ca urmare a faptului ca imobilul este prevăzut cu apartamente la parter. Se începe cu desfacerea si distanțarea instalațiilor pozate pe pereți si tavan cuprinse in capitolul de lucrări conexe, repararea si curatarea suprafețelor prin periere si spalarea acestora.

Izolarea termică la intradosul planșeului peste subsol se va realiza cu plăci rigide de polistiren expandat ignifugat (EPS) de 15 cm grosime protejate cu masă de șpaclu armată. Specificația materialului conf. HG 1061/2012 va fi : efort de compresiune a plăcilor la o defeormatie de 10% -CS(IO) - minimum 70kPa. Rețelele electrice si coloanele existente in subsol se vor distanta prin coliere/agrafe adecvate, astfel incat termosistemul sa se execute fara discontinuități. Termoizolatia fixata cu dibluri si adeziv si va fi protejata de tencuieli executate pe plasa de fibra suport. Clasa de reacție la foc a sistemului compozit de izolare termica va fi B-s2, dO.

Finisajul subsolului se va executa cu spoieli cu lapte de var Ia pereți si tavane.

 • • S3 Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel (terasei) se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de înaltă densitate de 20 cm grosime cu clasa de reacție la foc C - s2, dO. Protecția termoizolatiei se va realiza cu un strat de sapa armata cu plasa sudata (05/100/100). Grosimea sapei armate va fi de 5 cm; sistemul compozit va avea clasa de reacție la foc minim C s2, dO. Principalele caracteristici tehnice ale polistirenului expandat ignifugat EPS de înaltă densitate de 20 cm grosime sunt: efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10) - minim 120 kPa; rezistenta la tracțiune perpendiculara pe fete - minim 150 kPa. Hidroizolatia terasei se va realiza cu membrane bituminoase termosudate avand următoarele caracteristici conf. HG 1061/2012:

o _ forța de rupere la tracțiune > 450 N/5cm longitudinal, > 400 N/5cm transversal

Zff*; ~/Stabilitatea Ia cald minim 120°C , flexibilitate la rece - 12° C

:/o Z'Wkiwnta la perforare statica > 15 kg

 • 4 M

c      impermeabilitate >60 kPa

c      grosimea stratului de autoprotectie > 4,0mm.

 • • S4 - se refera la înlocuirea tamplariei exterioare existente la camere de locuit si balcoane, inclusiv a celei aferente accesului in blocul de locuințe.

Lucrările pentru Înlocuirea tamplariei se vor desfasura in conformitate specificațiile din planșele desenate (tablouri de tamplarie) respectandu-se standardul SR EN 14351-1 iAl”Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de performanta”.

înlocuirea tâmplăriei exterioare camere si balcoane/logii, inclusiv a tâmplăriei aferente accesului se va realiza cu tâmplărie performantă energetic cu tocuri și cercevele din PVC cu clasa de reacție la foc C-s2, dO în sistem pentacameral, cu ranforsări din profile metalice galvanizate. Geamul prevăzut va fi termoizolant dublu (4-16-4 mm), cu o suprafață tratată cu un strat reflectant având un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic de maxim U=l,30 W'm2K (R=0,77m2K/W). Ferestrele vor fi prevăzute cu grile higroreglabile. Profilele din PVC vor indeplini cerințele specificate in SR EN 12608 privitoare la următoarele clasificări:performanta in funcție de zona climatica (S -severa), posibilitatea reciclării, rezistenta la impact (I).

o In conformitate cu HG. 1061/2012 tamplaria exterioara utilizata trebuie sa indeplineasca următoarele caracteristici tehnice:

o Comportarea la încovoiere din vânt - clasa B2

o Rezistenta la Închidere - deschidere repetata: ferestre- minimum 10 000 cicluri, usi-mînimumlOO 000 cicluri

o Etanșeitate la apa: minim clasa 5A

o Permeabilitate la aer: clasa 3

o Număr minim schimburi de aer: 0.5 schimburi/ora

o Izolare la zgomot: in funcție de categoria străzii - min 25 dB

o Cerințe constructive pentru tamplaria exterioara termoizolanta din profile PVC cu glaf exterior:

o      Profil cu 5 camere,culoare alba;

o     Clasa A;

o      Armatura otel zincat;

o      Grila de ventilație mecanica;

o      Geam termoizolant 4-16-4,low-E;

o      Feronarie oscilobatanta cu închideri multipunct;

o      Glaf exterior;

 • • Închiderea BALCOANELOR si/ sau a LOGIILOR. In conformitate cu expertiza tehnica, parapetii balcoanelor existente din PVC cu panouri Weiss sau structura metalica si sticla pe partea inferioara, se vor demonta, iar parapetul balcoanelor se va realiza din placi Placocem montate pe structura metalica. Termoizolarea parapetilor se va realiza cu vata minerala bazaltica de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi A2-sl,d0.

II - dotarea instalației cu corpuri noi de iluminat economice de tip LED si montarea senzorilor de mișcare pentru iluminatul din casa scării si acces in clădire;

 • - In vederea execuției termoizolatiei pe fațada, conductele de gaze se vor demonta in zona afectata. După exectia termoizolatiei, conducta de gaze se va remonta in afara termoizolatiei, respectând diametrul si traseu! inițial.

Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza: desfacere/refacere tencuieli exterioare la fațade, deteriorate, in vederea aplicării termosistemului;

_ reparatii tencuieli in jurul golurilor după desfacerea tamplariei din lemn existente;

^/^LTXtJfefacere termosistem existent - daca este cazul;

pentru realizarea termoizolatiei planseului peste ultimul nivel se propune desfacerea straturilor izolatoare existente;

montare balustrada metalica de protecție la terasa, ancorata cu conexpanuri pe conturul terasei, langa atic;

acolo unde țeava de alimentare cu gaz a imobilului incomodează montarea polistirenului se va proceda la demontarea si montarea ulterioara a acesteia. Acest tip de lucrare se va realiza ca proiect si execuție propriu-zisa de către o firma autorizata pe astfel de lucrări.

Lucrări de demontare/remontare instalatii, aparatura electrica/corpuri de iluminat existente in vederea termoizolarii planseului peste subsol;

Demontare/remontare interfon;

 • - lucrări de demontare si remontare a aparatelor de aer condiționat, montate aparent pe fațada ;

lucrări de demontare si remontare a cablurilor ce coboara pe fațada;

lucrări de demontare si remontare a antenelor de recepție montate pe fatade/terasa blocului;

montare invelitori ușoare din izopan la balcoanele de la ultimul etaj;

desfacere parapeti balcoane;

refacere confecție metalica parapeti balcoane din țeava rectangulara si se vor monta pe aceasta panouri din placi Placocem pentru realizarea unor parapeti noi. Astfel închiderea balcoanelor cu tamplarie din PVC si geam termoizolant se va realiza de la parapet in sus.;

lucrări de demontare si remontare a elementelor montate aparent la ferestre, ce nu fac parte din arhitectura blocului ( grilaje metalice, etc);

Efectuarea unei săpături in jurul blocului cu adancimea de 60 cm si latimea de I m care sa permită termoizolarea blocului si placarea sub cota terenului natural cu polistiren extrudat de 8 cm. Se va realiza hidroizolarea suprafeței aflata sub cota naturala a terenului, inainte de aplicarea polistirenului extrudat.

Desfacere si refacere trotuare perimetrele inclusiv borduri, umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul clădirii cu bitum;

 • - montare grile de ventilație din PVC la bucătării si balcoane/loggii;

montare dispozitive automate de închidere a ușilor;

efectuarea probei de dilatare si de etanșeitate la conductele de instalatii termice montate in subsol.

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Valoarea totala a investiției (cu TVA 19% inclus) - 816.768,31 lei, din care C M: 717.401,65 lei (cu TVA 19% inclus)

5.1.1. Valoarea totala a investiției

Total cu TVA 19% :                                                      816.768,31   lei

din care:

construcții montaj (C+M) cu TVA 19%:                                    717.401,65   lei

Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea valorii totale și de construcții-montaj (C+M inclusiv TVA) pe surse de finanțare:

l. buget de stat: 60% din Total: 490.060,98 lei

local; 15% din Total: 122.515,25 lei

III. fondul de reparații al asociației de proprietari: 25% din C i M1E: 179.350,41 lei

ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA

Număr de locuri de munca create in faza de execuție: 20

Pentru determinarea numărului de locuri de munca s-a luat in calcul suprafața anvelopei si timpul preconizat pentru realizarea investiției.

Număr de locuri de munca create in faza de operare: - nu este cazul

INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

Indicatori valorici:

I. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA 19% - total 816.768,31 lei din care:

-construcții-montaj (C + M) inclusiv TVA 19%: 717.401,65 lei

2. investiția specifica (constructii-montaj.'aria utila a blocului) cu TVA 19%: 562,67 lei/m’ (a.u.) Indicatori fizici:

 • 1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 6 luni;

 • 2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție : 3 ani (de la data recepției la terminarea lucrărilor)

 • 3. durata de recuperare a investiției, in condiții de eficienta economica : 6,62 ani;

 • 4. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 74,41kwh/m2 (a.u.) si an;

 • 5. economia anuala de energie: 200.175,00 kwh/an in tone echivalent petrol 16,4Itep;

 • 6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 : 36,68 kg CO2 'an.

INDICATORI PRELUATI DIN RAPORTUL DE AUDIT ENERGETIC

PROIECTANT GENERAL

Tabel indicatori:


SC REINFORCEMNr.

crt.

Criterii

Valori de referința

Valori clădire reabilitata

1

Rezistente termice corectate minime [m2k/W]

Perete exterior

1.8

2.99

ferestre

0.77

0.77

Planseu subsol

2.9

2.99

Terasa

5

5.18

2

Coeficient global de izolare termica [W/m3k]

GN=0.44

G-0.41

3

Consumul specific maxim de energie primara din surse neregenerabile pentru încălzirea clădirii [kWh/m2an]

117

87.05

4

Consumul specific de energie pentru încălzire [kWh/m2an]

90

74.41

Indicator

Unitate de măsură

Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera

Ehivalent tone de

CO2 an

94,337

46,767

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie

Număr gospodării

0

15

Consumul anual de energie primară

kwh/an

365.925,00

165.750,00

Consumul anual specific de energie pentru încălzire

kwh/m2/an

230,00

74,41

Consumul anual specific de energie

kwh/m2/an

287,00

130,00

în concluzie, prin masurile propuse, atingerea unui consum specific de energie pentru încălzire nu mai mare de 100 kWh/m2an conform zonei climatice III.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Anexa Nr. 1 la H.C.L. Fagaras nr. 2

Componenta 2 - Bloc 4, Strada Câmpului, Municipiul Fagaras, Jud. Brașov

Obiectiv: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și Slst< de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari. |

Descrierea investiției

Prin Documentația de avizare pentru lucrări de intervenție - DALI anexata prezentei cereri & 1 finanțare, activitatile investiției pentru Componenta 2 - Bloc 4, Strada Câmpului, Municipiul Fagaras, Jud. Brașov, vor viza:

în urma realizării auditului si expertizei energetice se recomanda adoptarea pachetului de soluții Pachetul PI (SI.1+S2+S3+S4+I1):

• Sl.l - Izolarea termică a PEREȚILOR EXTERIORI se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO. Polistirenul va-fi aplicat pe suprafața exterioara a pereților existenti, va fi protejat cu o masa de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armata cu plasa tip tesatura deasa din fibra de sticla si acoperita cu tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime. Aplicarea suportului pentru tencuiala decorativa (masa de șpaclu) se va efectua folosindu-se toate accesoriile metalice necesare prevăzute de furnizori (profile de colt, profite de rosturi, profile lacrimar). In conformitate cu standardul de cost 1061/2012, caracteristicile tehnice ale polistirenului expandat ignifug folosit pentru fațade trebuie sa fie următoarele: minim 80kPa - efort de compresiune la o deformatie de 10%- CS (10) si minim !20kPa - rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete-TR. Fixarea pe pereți a plăcilor de polistiren se va realiza cu adeziv si dibluri (cui plastic) speciale pentru montarea termoizolatiei. Clasa de reactive la foc a sistemului compozit de izolare termica in structura compacta va fi B-s2,d0.

Intradosul boalcoanelor se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de minim 10 cm. Clasa de reacție Ia foc a materialului va fi B - s2, dO.

Avantajele polistiren expandat ignifugat:

 • - greutate redusă, ușor de prelucrat și manipulat;

 • - izolație termică bună ce reduce necesarul anual de energie;

 • - bună capacitate de difuzie: nu permite trecerea apei, dar permite trecerea vaporilor deapă, lăsând peretele sa respire;

 • - durată lungă de viață, nu se descompune sub influența microorganismelor;

 • - nu este considerat sursă de hrană pentru dăunători.

 • - produs reciclabil, nu degajă fluoruri/cloruri;

 • - deșeurile rezultate sunt reprocesate integral;

 • - nu afectează sănătatea; inodor, neiritanat pentru piele.

 • • Izolarea termică a zonei de INTRARE IN SCARA (W1NDFANG). Pereții holului de intrare in bloc (in windfang) comuni cu spatiile încălzite, se curata, si apoi se termoizoleaza la interior cu placi de vata minerala bazaltica rigida, de minim 8 cm, cu clasa de reacție la foc Al sau A • 2sl, dO (inclusiv adeziv si dibluri fixare). Finisajul va fi alcătuit din tencuieli executate pe suport armat din plasa fibra de sticla, gletuit si vopsit lavabil alb. Sistemul compozit va avea clasa de reacție la foc A1(A2) - sl, dO. La dibluirea termosistemului din zona intrării se va tine cont de dispunerea rețelelor îngropata M pereți (electrice, coloane apa). Se vor înlocui dozele, si se vor remonta lămpile si intrerapateArfek. .

 • • Izolarea termică perimetrala a FERESTRELOR (spaleti laterali, intrados buiandrugi si partea de sub glaf) la ferestre se va face cu polistiren expandat ignifugat EPS de 3 cm pe toata latimea spaletilor , inclusiv adeziv, plasa de armare, profile metalice cu plasa pe spaletii laterali si profile lacrimar la intradosul buiandrugilor. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO, efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(IO) - minim 80kPa si rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete-TR - minim 120 kPa.

 • • Bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica rigida a PLANSEELOR. Ca măsură suplimentara in vederea evitării propagării incendiilor pe verticala la nivelul fațadei se propune bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica rigida de minim 10 cm si cu latimea de 30 cm. Fâșiile vor fi dispuse in dreptul planseelor clădirii (dispuse peste parter si etajele curente) si vor avea clasa de reacție la foc A2-sl,d0. Rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) va fi de minim 30kPa; Rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete- TR va fi de minim lOkPa protejate cu o masa de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime armata cu plasa tip tesatura deasa din fibra de sticla si acoperita cu tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime.

 • • Izolarea termică a SOCLULUI. Deoarece nivelul parterului este destinat spatiilor de locuit, izolarea termica a soclului se necesita. Izolarea se va executa cu plăci rigide de fațadă din polistiren extrudat ignifugat de minim 8 cm.

Termoizolarea soclului (de la cota -0.60/CTA si peste cota trotuarului de garda ce se va reface) se va realiza cu polistiren extrudat ignifugat (XPS) de 8 cm (efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10%- CS(10) minim 200 kPa, rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete- TR minim 200 kPa si clasa de reacție la foc B - s3,dl). Plăcile vor fi aplicate pe suprafața exterioară a pereților existenți (soclului) si vor fi protejate cu o masă de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armate cu plasă tip țesătură deasă din fibre de sticlă. Fixarea termozolatiei de perete se va realiza cu adeziv si dibluri peste cota trotuarului. Racordarea soclului la termosistemul fațadei se va efectua prin prevederea unui profil lacrimar de soclu conform detaliilor din documentație.

Porțiunea finita vizibila a soclului va fi tratata cu tencuieli siliconice mozaicate, rezistente la apa.

 • • S2 - Izolarea termica a PLANSEULUI PESTE SUBSOL se realizează ca urmare a faptului ca imobilul este prevăzut cu apartamente la parter. Se incepe cu desfacerea si distanțarea instalațiilor pozate pe pereți si tavan cuprinse in capitolul de lucrări conexe, repararea si curatarea suprafețelor prin periere si spalarea acestora.

Izolarea termică la intradosul planșeului peste subsol se va realiza cu plăci rigide de polistiren expandat ignifugat (EPS) de 15 cm grosime protejate cu masă de șpaclu armată. Specificația materialului conf. HG 1061/2012 va fi : efort de compresiune a plăcilor la o defeormatie de 10% -CS(10) - minimum 70kPa. Rețelele electrice si coloanele existente in subsol se vor distanta prin coliere/agrafe adecvate, astfel incat termosistemul sa se execute fara discontinuități. Termoizolatia fixata cu dibluri si adeziv si va fi protejata de tencuieli executate pe plasa de fibra suport. Clasa de reacție la foc a sistemului compozit de izolare termica va fi B-s2, dO.

 • • Finisajul subsolului se va executa cu spoieli cu lapte de var la pereți si tavane.

 • • S3 - Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel (in pod) se va realiza cu vata minerala

bazaltica de înaltă densitate de 20 cm grosime cu clasa de reacție la foc A2-sl,d0, peste straturile existente. Protecția termoizolatiei se va realiza cu un strat de sapa armata cu plasa sudata (05 100'100). Grosimea sapei armate va fi de 5 cm. Principalele caracteristici tehnice ale materialului (vata minerala bazaltica) de 20 cm grosime sunt: rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) va fi de minim 30kPa; Rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete - TR va fi de minim lOkPa.

Avantajele plăcilor din vata mineral bazaltica rigida:

Produs cu structură fibroasă , din fibre fine, elastice, cu structură deschisă , vata minerală din bazalt asigură p bună circulație a aerului, proprietate care duce la asigurarea unui climat agreabil în locuință.

încadrată în Euroclasa de reacție la foc Al, vata minerală bazaltică este un produs incombustibil. Astfel, produsele din vată minerală bazaltică nu întrețin incendiul și nu degajă gaze nocive sub acțiunea focului. în domeniul de temperatură -50C.... t25OC (temperatura de volatilizare a liantului), produsele din vată minerală din bazalt își păstrează proprietățile termoizolante, elasticitatea și rezistențele mecanice în limite convenabile. Domeniul de utilizare poate merge până la 1000C, la temperaturi superioare acestei valori apărând fenomenul de distrugere a fibrelor.

Reducerea pe termen lung a grosimii raportată la o perioadă de 10 ani este de maxim 2,5 mm. Fiind un produs din rocă bazaltică, este inert chimic și biologic: nu este atacat de alcalii sau acizi, nu corodează și nu este corodată, nu conține săruri solubile în apă, stabilitatea hidrolitîcă este remarcabilă, nu este atacată de ciuperci și microorganisme, nu constituie hrană pentru insecte sau rozătoare, nu putrezește.

Vata minerală are o structură vitroasă-amorfă, nu conține material cristalizat sub formațiuni de tip azbest, nu este dăunătoare sănătății, nu poluează mediul, nu degajă gaze sub acțiunea focului și nu are emisii de substanțe periculoase.

Densitatea produselor din vată minerală se situează în domeniul 40 -160 Kg/mc. Densitatea crește odată cu conținutul de liant și presarea în timpul realizării produselor, fiind o caracteristică distinctă a sortimentelor de produs. Densitatea determină caracteristicile mecanice specifice a produselor de vată care se utilizează în general în izolații termice și fonice sub încărcături statice.

Produsele rigide circulabile ușor și circulabile suportă încărcări statice de până la 10.000 N'm2.

Vata minerală este hidrofugă, nu absoarbe apa și nu reacționează chimic cu ea. Hidrofobizarea produselor se face prin aplicarea unor substanțe hidrofobizante.

o Produsele din vată minerală, datorită structurii fibroase și poroase cu pori deschiși, prezintă fenomenul de reținere temporară a apei în funcție de sortiment și de modul de contact al produsului cu apa. Apa reținută se elimină ușor.

• S4 - se refera la înlocuirea tamplariei exterioare existente la camere de locuit si balcoane, inclusiv a celei aferente accesului in blocul de locuințe.

Lucrările pentru înlocuirea tamplariei se vor desfasura in conformitate specificațiile din planșele desenate (tablouri de tamplarie) respectandu-se standardul SR EN 14351-l+Al”Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de performanta”.

înlocuirea tâmplăriei exterioare camere si balcoane, inclusiv a tâmplăriei aferente accesului se va realiza cu tâmplărie performantă energetic cu tocuri și cercevele din PVC cu clasa de reacție la foc C-s2, dO în sistem pentacameral, cu ranforsări din profîle metalice galvanizate. Geamul prevăzut va ft termoizolant dublu (4-16-4 mm), cu o suprafață tratată cu un strat reflectant având un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic de maxim U-1,30 W,’m2K (R=0,77m2K/W). Ferestrele vor fi prevăzute cu grile higroreglabile. Profilele din PVC vor îndeplini cerințele specificate in SR EN 12608 privitoare la următoarele clasificari.performanta in funcție de zona climatica (S -severa), posibilitatea reciclării, rezistenta la impact (I).

o In conformitate cu HG. 1061/2012 tamplaria exterioara utilizata trebuie sa indeplineasca următoarele caracteristici tehnice:

c Comportarea la încovoiere din vânt - clasa B2

o Rezistenta la închidere - deschidere repetata: ferestre- minimum 10 000 cicluri, usi-minimumlOO 000 cicluri

o Etanșeitate la apa: minim clasa 5A

o Permeabilitate la aer: clasa 3

o Număr minim schimburi de aer: 0.5 schimburi.'ora

o Izolare la zgomot: in funcție de categoria străzii - min 25 dB

o Cerințe constructive pentru tamplaria exterioara tennoizolanta din profite PVC cu glaf

■■

*                                                                                             - »U.’

o      Profil cu 5 camere,culoare alba;

o     Clasa A;

o      Armatura otel zincat;

o      Grila de ventilație mecanica;

o      Geam termoizolant 4-16-4,low-E;

o Feronarie oscilobatanta cu închideri multipunct;

o      Glaf exterior;

 • •      închiderea BALCOANELOR si/ sau a LOGIILOR. In conformitate cu expertiza tehnica,

parapetii balcoanelor existente din PVC cu panouri Weiss sau structura metalica si sticla pe partea inferioara, se vor demonta, iar parapetul balcoanelor se va realiza din placi Placocem montate pe structura metalica. Termoizolarea parapetilor se va realiza cu vata minerala bazaltica de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi A2-sI,dO.

II ■ dotarea instalației cu corpuri noi de iluminat economice de tip LED si montarea senzorilor de mișcare pentru iluminatul din casa scării si acces in clădire;

 • - In vederea execuției termoizolatiei pe fațada, conductele de gaze se vor demonta in zona afectata. După exectia termoizolatiei, conducta de gaze se va remonta in afara termoizolatiei, respectând diametrul si traseul inițial.

Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza:

desfacere/refacere tencuieli exterioare la fațade, deteriorate, in vederea aplicării termosistemului;

reparatii tencuieli in jurul golurilor după desfacerea tamplariei din lemn existente;

demontare jgheaburi/burlane existente si montarea unui sistem nou de jgheaburi si burlane.

desfacere termosistem existent - daca este cazul;

etansare rost de dilatatie si realizare protecție rost cu profile din tabla zincata;

pentru realizarea termoizolatiei planseului peste ultimul nivel se propune desfacerea straturilor izolatoare existente;

reparatii șarpante si invelitori

acolo unde țeava de alimentare cu gaz a imobilului incomodează montarea polistirenului se va proceda la demontarea si montarea ulterioara a acesteia. Acest tip de lucrare se va realiza ca proiect si execuție propriu-zisa de către o firma autorizata pe astfel de lucrări.

Lucrări de demontare/remontare instalatii, aparatura electrica/corpuri de iluminat existente in vederea termoizolarii planseului peste subsol;

Demontare/remontare interfon;

lucrări de demontare si remontare a aparatelor de aer condiționat, montate aparent pe fațada ;

lucrări de demontare si remontare a cablurilor ce coboara pe fațada;

lucrări de demontare si remontare a antenelor de recepție montate pe fatade/terasa blocului;

montare invelitori ușoare din izopan la balcoanele de la ultimul etaj;

desfacere parapeti balcoane;

refacere confecție metalica parapeti balcoane din țeava rectangulara si se vor monta pe aceasta panouri din placi Placocem pentru realizarea unor parapeti noi. Astfel închiderea balcoanelor cu tamplarie din PVC si geam termoizolant se va realiza de la parapet in sus.;

lucrări de demontare si remontare a elementelor montate aparent la ferestre, ce nu fac parte din arhitectura blocului ( grilaje metalice, etc );

- Efectuarea unei săpături in jurul blocului cu adancimea de 60 cm si latimea de 1 m care sa permita-termoizolarea blocului si placarea sub cota terenului natural cu polistiren extrudat de 8 cm. Se

va realiza hidroizolarea suprafeței aflata sub cota naturala a terenului, inainte de aplicarea polistirenului extrudat.

Desfacere si refacere trotuare perimetrale inclusiv borduri, umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul clădirii cu bitum;

montare grile de ventilație din PVC la bucătării si balcoane/loggii;

montare dispozitive automate de închidere a ușilor;

efectuarea probei de dilatare si de etanșeitate la conductele de instalatii termice montate in

subsol.

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Valoarea totala a investiției (cu TVA 19% inclus) - 1.996.305,27 lei, din care OM: 1.842.104,90

lei (cu TVA 19% inclus)

 • 5.1.1. Valoarea totala a investiției

  Total cu TVA 19% :                                                      1.996.305,27 lei

  din care:

construcții montaj ( C+M) cu TVA 19%:

1.842.104,90


Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea valorii totale și de constructii-montaj (C+M inclusiv TVA) pe surse de finanțare:

 • 1. buget de stat: 60% din Total: 1.197.783,16 lei

 • II. buget local; 15% din Total: 299.445,79 lei

 • III. fondul de reparații al asociației de proprietari: 25% din C+M+E: 460.526,23 lei

ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA

Număr de locuri de munca create in faza de execuție: 25

Pentru determinarea numărului de locuri de munca s-a luat in calcul suprafața anvelopei si timpul preconizat pentru realizarea investiției.

Număr de locuri de munca create in faza de operare: - nu este cazul

INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

Indicatori valorici:

1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA 19% - total 1.996.305,27 lei din care:

-constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19%: 1.842.104,90 lei

2. investiția specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) cu TVA 19%: 506,74 lei /m2 (a.u.) Indicatori fizici:

 • 1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 6 luni;

 • 2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție : 3 ani (de la data recepției la terminarea lucrărilor)

 • 3. durata de recuperare a investiției, in condiții de eficienta economica : 5,18 ani;

 • 4. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 63,41 kwh/m2(a.u.) si an;

 • 5. economia anuala de energie: 552 548,88 kwh/an in tone echivalent petrol 45,29 tep;

 • 6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 35,44kg CO2/an.


INDICATORI PRELUATI DIN RAPORTUL DE AUDIT ENERGETțC

PROIECTANT GENERAL

SC REINFORCEMENT ENGINEERING & DESIGN SRL


Nr. crt.

Criterii

Valori de referința

Valori clădire reabilitata

1

Rezistente termice corectate minime [m2k/W]

Perete exterior

1.8

2.89

ferestre

0.77

0.77

Planseu subsol

2.9

2.99

Terasa

5

5.18

2

Coeficient global de izolare termica [W/m3k]

GN=0.44

G=0.42

3

Consumul specific maxim de energie primara din surse neregenerabile pentru încălzirea clădirii țkWh/m2an]

117

74.19

4

Consumul specific de energie pentru încălzire [kWh/m2an]

90

63.41

Tabel indicatori:

Indicator

Unitate de măsură

Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera

Ehivalent tone de

CO2 / an

263,297

128,831

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie

Număr gospodării

0

53

Consumul anual de energie primară

kwh/an

1.003.312,44

450.763,56

Consumul anual specific de energie pentru încălzire

kwh/m2/an

214,21

63,41

Consumul anual specific de energie

kwh/m2/an

i

276,00

124,00

în concluzie, prin masurile propuse, atingerea unui consum specific de energie pentru încălzire nu mai mare de 100 kWh/nran conform zonei climatice III.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Anexa Nr. 1 la H.C.L. Fagaras nr.

Componenta 3 - Bloc 5, Strada Câmpului, Municipiul Fagaras, Jud. Brașov


Obiectiv; Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile p de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energeti

Descrierea investiției

Prin Documentația de avizare pentru lucrări de intervenție DALI anexata pYe^ept^cerețide finanțare, activitatile investiției pentru Componenta 3 - Bloc 5, Strada Câmpului, Municipiul Fagaras, Jud. Brașov, vor viza:

în urma realizării auditului si expertizei energetice se recomanda adoptarea pachetului de soluții Pachetul PI (S1.1+S2-S3+S4+I]):

 • • Sl.l ■ Izolarea termică a PEREȚILOR EXTERIORI se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, d0. Polistirenul va fi aplicat pe suprafața exterioara a pereților existenti, va fi protejat cu o masa de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armata cu plasa tip tesatura deasa din fibra de sticla si acoperita cu tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime. Aplicarea suportului pentru tencuiala decorativa (masa de șpaclu) se va efectua folosindu-se toate accesoriile metalice necesare prevăzute de furnizori (profile de colt, profile de rosturi, profile lacrimar). In conformitate cu standardul de cost 1061/2012, caracteristicile tehnice ale polistirenului expandat ignifug folosit pentru fațade trebuie sa fie următoarele: minim 80kPa - efort de compresiune la o deformatie de 10%- CS (10) si minim 120kPa - rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete-TR. Fixarea pe pereți a plăcilor de polistiren se va realiza cu adeziv si dibluri (cui plastic) speciale pentru montarea termoizolatiei. Clasa de reactive la foc a sistemului compozit de izolare termica in structura compacta va fi B-s2,d0.

Intradosul boalcoanelor se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO.

Avantajele polistiren expandat ignifugat:

 • - greutate redusă, ușor de prelucrat și manipulat;

 • - izolație termică bună ce reduce necesarul anual de energie;

 • - bună capacitate de difuzie: nu permite trecerea apei, dar permite trecerea vaporilor deapă, lăsând peretele sa respire;

 • - durată lungă de viață, nu se descompune sub influența microorganismelor;

 • - nu este considerat sursă de hrană pentru dăunători.

 • - produs reciclabil, nu degajă fluoruri/cloruri;

 • - deșeurile rezultate sunt reprocesate integral;

 • - nu afectează sănătatea; inodor, neiritanat pentru piele.

 • • Izolarea termică a zonei de INTRARE IN SCARA (WINDFANG). Pereții holului de intrare in bloc (in windfang) comuni cu spatiile încălzite, se curata, si apoi se termoizoleaza la interior cu placi de vata minerala bazaltica rigida, de minim 8 cm, cu clasa de reacție la foc Al sau A - 2s 1, dO (inclusiv adeziv si dibluri fixare). Finisajul va fi alcătuit din tencuieli executate pe suport armat din plasa fibra de sticla, gletuit si vopsit lavabil alb. Sistemul compozit va avea clasa de reacție la foc AI(A2) - sl, dO. La dibluirea termosistemului din zona intrării se va tine cont de dispunerea rețelelor îngropate in pereți (electrice, coloane apa). Se vor înlocui dozele, si se vor remonta lămpile si întrerupătoarele.

 • z.«AQlarea termică perimetrala a FERESTRELOR (spaleti laterali, intrados buiandrugi si partea de sub glaf) la ferestre se va face cu polistiren expandat ignifugat EPS de 3 cm pe toata latimea spaletilor, inclusiv adeziv, plasa de armare, profile metalice cu plasa pe spaletii laterali si profile I acri mar la intradosul buiandrugilor. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO, efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10) - minim 80kPa si rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete-TR - minim 120 kPa.

 • ♦ Bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica rigida a PLANSEELOR. Ca măsura suplimentara in vederea evitării propagării incendiilor pe verticala la nivelul fațadei se propune bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica rigida de minim 10 cm si cu latimea de 30 cm. Fâșiile vor fi dispuse in dreptul planseelor clădirii (dispuse peste parter si etajele curente) si vor avea clasa de reacție la foc A2-sl,d0. Rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) va fi de minim 30kPa; Rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete- TR va fi de minim lOkPa protejate cu o masa de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime armata cu plasa tip tesatura deasa din fibra de sticla si acoperita cu tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime.

 • • Izolarea termică a SOCLULUI. Deoarece nivelul parterului este destinat spatiilor de locuit, izolarea termica a soclului se necesita. Izolarea se va executa cu plăci rigide de fațadă din polistiren extrudat ignifugat de minim 8 cm.

Termoizolarea soclului (de la cota -0.60/CTA si peste cota trotuarului de garda ce se va reface) se va realiza cu polistiren extrudat ignifugat (XPS) de 8 cm (efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10%- CS(IO) minim 200 kPa, rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete- TR minim 200 kPa si clasa de reacție la foc B - s3,d 1). Plăcile vor fi aplicate pe suprafața exterioară a pereților existenți (soclului) si vor fi protejate cu o masă de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armate cu plasă tip țesătură deasă din fibre de sticlă. Fixarea termozolatiei de perete se va realiza cu adeziv si dibluri peste cota trotuarului. Racordarea soclului la termosistemul fațadei se va efectua prin prevederea unui profil lacrimar de soclu conform detaliilor din documentație.

Porțiunea finita vizibila a soclului va fi tratata cu tencuieli siliconice mozaicate, rezistente la apa.

 • • S2 - Izolarea termica a PLANSEULU1 PESTE SUBSOL se realizează ca urmare a faptului ca imobilul este prevăzut cu apartamente la parter. Se incepe cu desfacerea si distanțarea instalațiilor pozate pe pereți si tavan cuprinse in capitolul de lucrări conexe, repararea si curatarea suprafețelor prin periere si spalarea acestora.

Izolarea termică la intradosul planșeului peste subsol se va realiza cu plăci rigide de polistiren expandat ignifugat (EPS) de 15 cm grosime protejate cu masă de șpaclu armată. Specificația materialului conf. HG 1061.'2012 va fi : efort de compresiune a plăcilor la o defeormatie de 10% -CS(10) - minimum 70kPa. Rețelele electrice si coloanele existente in subsol se vor distanta prin coliere/agrafe adecvate, astfel incat termosistemul sa se execute fara discontinuități. Termoizolatia fixata cu dibluri si adeziv si va fi protejata de tencuieli executate pe plasa de fibra suport. Clasa de reacție la foc a sistemului compozit de izolare termica va fi B-s2, dO.

 • • Finisajul subsolului se va executa cu spoieli cu lapte de var la pereți si tavane.

 • • S3 - Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel (in pod) se va realiza cu vata minerala

bazaltica de înaltă densitate de 20 cm grosime cu clasa de reacție la foc A2-sl,d0, peste straturile existente. Protecția termoizolatiei se va realiza cu un strat de sapa armata cu plasa sudata (05'100/100). Grosimea sapei armate va fi de 5 cm. Principalele caracteristici tehnice ale materialului (vata minerala bazaltica) de 20 cm grosime sunt: rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10'Y) va fi de minim 30kPa; Rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete - TR va fi de minim lOkPa.

Avantajele plăcilor din vata mineral bazaltica rigida:

Produs cu structură fibroasă , din fibre fine, elastice, cu structură deschisă , vata minerală din bazalt asighu£ o bună circulație a aerului, proprietate care duce la asigurarea unui climat agreabil în locuință.

/ • /

l ■

încadrată în Euroclasa de reacție la foc Al, vata minerală bazaltică este un produs incombustibil. Astfel, produsele din vată minerală bazaltică nu întrețin incendiul și nu degajă gaze nocive sub acțiunea focului. în domeniul de temperatură -50C....+250C (temperatura de volatilizare a liantului), produsele din vată minerală din bazalt își păstrează proprietățile termoizolante, elasticitatea și rezistențele mecanice în limite convenabile. Domeniul de utilizare poate merge până la 1000C, la temperaturi superioare acestei valori apărând fenomenul de distrugere a fibrelor.

Reducerea pe termen lung a grosimii raportată la o perioadă de 10 ani este de maxim 2,5 mm. Fiind un produs din rocă bazaltică, este inert chimic și biologic: nu este atacat de alcalii sau acizi, nu corodează și nu este corodată, nu conține săruri solubile în apă, stabilitatea hidrolitică este remarcabilă, nu este atacată de ciuperci și microorganisme, nu constituie hrană pentru insecte sau rozătoare, nu putrezește.

Vata minerală are o structură vitroasă-amorfă, nu conține material cristalizat sub formațiuni de tip azbest, nu este dăunătoare sănătății, nu poluează mediul, nu degajă gaze sub acțiunea focului și nu are emisii de substanțe periculoase.

Densitatea produselor din vată minerală se situează în domeniul 40 - 160 Kg/mc. Densitatea crește odată cu conținutul de liant și presarea în timpul realizării produselor, fiind o caracteristică distinctă a sortimentelor de produs. Densitatea determină caracteristicile mecanice specifice a produselor de vată care se utilizează în general în izolații termice și fonice sub încărcături statice.

Produsele rigide circulabile ușor și circulabile suportă încărcări statice de până la 10.000 N/m2.

Vata minerală este hidrofugă, nu absoarbe apa și nu reacționează chimic cu ea. Hidrofobizarea produselor se face prin aplicarea unor substanțe hidrofobizante.

o Produsele din vată minerală, datorită structurii fibroase și poroase cu pori deschiși, prezintă fenomenul de reținere temporară a apei în funcție de sortiment și de modul de contact al produsului cu apa. Apa reținută se elimină ușor.

 • • S4 - se refera Ia înlocuirea tamplariei exterioare existente la camere de locuit si balcoane, inclusiv acelei aferente accesului in blocul de locuințe.

Lucrările pentru înlocuirea tamplariei se vor desfasura in conformitate specificațiile din planșele desenate (tablouri de tamplarie) respectandu-se standardul SR EN 1435l-l+Al"Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de performanta”.

înlocuirea tâmplăriei exterioare camere si balcoane, inclusiv a tâmplăriei aferente accesului se va realiza cu tâmplărie performantă energetic cu tocuri și cercevele din PVC cu clasa de reacție la foc C-s2, dO în sistem pentacameral, cu ranforsări din profile metalice galvanizate. Geamul prevăzut va fi termoizolant dublu (4-16-4 mm), cu o suprafață tratată cu un strat reflectant având un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic de maxim U=l,30 W.'m2K. (R=0,77m2K/W). Ferestrele vor fi prevăzute cu grile higroreglabile. Profilele din PVC vor îndeplini cerințele specificate in SR EN 12608 privitoare Ia următoarele clasificarirperformanta in funcție de zona climatica (S -severa), posibilitatea reciclării, rezistenta la impact (I).

 • □ In conformitate cu HG. 1061/2012 tamplaria exterioara utilizata trebuie sa îndeplinească următoarele caracteristici tehnice:

o Comportarea la încovoiere din vânt - clasa B2

o Rezistenta la închidere - deschidere repetata: ferestre- minimum 10 000 cicluri, usi-minimumlOO 000 cicluri

o Etanșeitate la apa: minim clasa 5A

o Permeabilitate la aer: clasa 3

o Număr minim schimburi de aer: 0.5 schimburi ora

o Izolare la zgomot: in funcție de categoria străzii min 25 dB

o^^jp-^erinte constructive pentru tamplaria exterioara termoizolanta din profile PVC cu glaf

o      Profil cu 5 camere,culoare alba;

o     Clasa A;

o      Armatura otel zincat;

o      Grila de ventilație mecanica;

o      Geam termoizolant 4-16-4,low-E;

o      Feronarie oscilobatanta cu închideri multipunct;

o      Glaf exterior;

• închiderea BALCOANELOR sr sau a LOGIILOR. In conformitate cu expertiza tehnica, parapetii balcoanelor existente din PVC cu panouri Weiss sau structura metalica si sticla pe partea inferioara, se vor demonta, iar parapetul balcoanelor se va realiza din placi Placocem montate pe structura metalica. Termoizolarea parapetilor se va realiza cu vata minerala bazaltica de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi A2-sl,d0.

 • II - dotarea instalației cu corpuri noi de iluminat economice de tip LED si montarea senzorilor de mișcare pentru iluminatul din casa scării si acces in clădire;

 • - In vederea execuției termoizolatiei pe fațada, conductele de gaze se vor demonta in zona afectata. După exectia termoizolatiei, conducta de gaze se va remonta in afara termoizolatiei, respectând diametrul si traseul inițial.

Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza:

desfacere/refacere tencuieli exterioare la fațade, deteriorate, in vederea aplicării termosistemului;

reparatii tencuieli in jurul golurilor după desfacerea tamplariei din lemn existente;

demontare jgheaburi/burlane existente si montarea unui sistem nou de jgheaburi si burlane.

desfacere termosistem existent - daca este cazul;

etansare rost de dilatatie si realizare protecție rost cu profite din tabla zincata;

pentru realizarea termoizolatiei planseului peste ultimul nivel se propune desfacerea straturilor izolatoare existente;

reparatii șarpante si invelitori

acolo unde țeava de alimentare cu gaz a imobilului incomodează montarea polistirenului se va proceda la demontarea si montarea ulterioara a acesteia. Acest tip de lucrare se va realiza ca proiect si execuție propriu-zisa de către o firma autorizata pe astfel de lucrări.

Lucrări de demontare'remontare instalatii, aparatura electrica/corpuri de iluminat existente in vederea termoizolarii planseului peste subsol;

Demontare/remontare interfon;

lucrări de demontare si remontare a aparatelor de aer condiționat, montate aparent pe fațada ;

lucrări de demontare si remontare a cablurilor ce coboara pe fațada;

lucrări de demontare si remontare a antenelor de recepție montate pe fatade/terasa blocului;

montare invelitori ușoare din izopan la balcoanele de la ultimul etaj;

desfacere parapeti balcoane;

refacere confecție metalica parapeti balcoane din țeava rectangulara si se vor monta pe aceasta panouri din placi Placocem pentru realizarea unor parapeti noi. Astfel închiderea balcoanelor cu tamplarie din PVC si geam termoizolant se va realiza de la parapet in sus.;

lucrări de demontare si remontare a elementelor montate aparent Ia ferestre, ce nu fac parte din arhitectura blocului ( grilaje metalice, etc );

Efectuarea unei săpături in jurul blocului cu adancimea de 60 cm si latimea de 1 m care sa blocului si placarea sub cota terenului natural cu polistiren extrudat de 8 cm. Se va realiza hidroizolarea suprafeței aflata sub cota naturala a terenului, înainte de aplicarea polistirenului extrudat.

permita^ermoizolarea

/ &Desfacere si refacere trotuare perimetrele inclusiv borduri, umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul clădirii cu bitum;

montare grile de ventilație din PVC la bucătării si balcoane/loggii;

montare dispozitive automate de închidere a ușilor;

efectuarea probei de dilatare si de etanșeitate la conductele de instalatii termice montate in subsol.

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI:

SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Valoarea totala a investiției (cu TVA 19% inclus) - 1.408.053,98 lei, din care C+M: 1.281.200,74 lei

(cu TVA 19% inclus)

5.1.1. Valoarea totala a investiției

Total cu TVA 19% :

1.408.053,98 lei

1.281.200,74 lei


din care:

construcții montaj (C+M) cu TVA 19%:

Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea valorii totale și de constructii-montaj (C+M inclusiv TVA) pe surse de finanțare:

 • I. buget de stat: 60% din Total: 844.832,39 lei

 • 11. buget local: 15% din Total: 211.208,10 lei

 • III. fondul de reparatii al asociației de proprietari: 25% din C+M+E: 320.300,19 Iei

ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA

Număr de locuri de munca create in faza de execuție: 20

Pentru determinarea numărului de locuri de munca s-a luat in calcul suprafața anvelopei si timpul preconizat pentru realizarea investiției.

Număr de locuri de munca create in faza de operare: - nu este cazul

INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

Indicatori valorici:

1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA 19% - total 1.408.053,98 lei din care:

-constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 1.281.200,74 lei

2. investiția specifica (construcții-montaj/aria utila a blocului) cu TVA 19%: 540,17 lei •nv (a.u.) Indicatori fizici:

 • 1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție : 6 luni;

 • 2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție : 3 ani (de la data recepției la terminarea lucrărilor)

 • 3. durata de recuperare a investiției, in condiții de eficienta economica : 5,38 ani;

 • 4. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 63,95kwh/m2 (a.u.) si an;

.' .5. economia anuala de energie: 393 725,44 kwh/an in tone echivalent petrol 32.27 tep;


ea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 35,55 kg CO2/an.


INDICATORI PRELUATI DIN RAPORTUL DE AUDIT ENERBÎ


PROIECTANT GENERAL

SC REINFORCEMENT ENGINEERING & DESIGN SRL

Tabel indicatori:

Nr. crt.

Criterii

Valori de referința

Valori clădire reabilitata

1

Rezistente termice corectate minime [m2k/W]

Perete exterior

1.8

2.89

ferestre

0.77

0.77

Planseu subsol

2.9

2.99

Terasa

5

5.18

2

Coeficient global de izolare termica [W/m3k]

GN=0.44

G=0.41

3

Consumul specific maxim de energie primara din surse neregenerabile pentru încălzirea clădirii [kWh/m2an]

117

74.82

4

Consumul specific de energie pentru incalzire [kWh/m2an]

90

63.95

Indicator

Unitate de măsură

Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera

Ehivalent tone de

CO2 / an

179,952

84,319

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie

Număr gospodării

0

38

Consumul anual de energie primară

kwh/an

690.205,44

296.480,00

Consumul anual specific de energie pentru încălzire

kwh/m2/an

229,24

63,95

Consumul anual specific de energie                  ।

kwh/m2.’an

291,00

125,00

în concluzie, prin masurile propuse, atingerea unui consum specific de energie pentru incalzire nu mai mare de 100 kWh/m2an conform zonei climatice III.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


A

Anexa Nr. 1 la H.C.L. Fagaras nr..

Componenta 4 - Bloc 6, Strada Câmpului, Municipiul Fagaras, Jud. Brașov


Obiectiv: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice ruatj!

Descrierea investiției

Prin Documentația de avizare pentru lucrări de intervenție DALI anexata prezentei Cereți finanțare, activitatile investiției pentru Componenta 4 - Bloc 6, Strada Câmpului, Municipiul Fagaras, Jud. Brașov, vor viza: în urma realizării auditului si expertizei energetice se recomanda adoptarea pachetului de soluții Pachetul PI (Sl.l *-S2+S3’S4+Il):

• Sl.l - Izolarea termică a PEREȚILOR EXTERIORI se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B s2, dO. Polistirenul va fi aplicat pe suprafața exterioara a pereților existenti, va fi protejat cu o masa de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armata cu plasa tip tesatura deasa din fibra de sticla si acoperita cu tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime. Aplicarea suportului pentru tencuiala decorativa (masa de șpaclu) se va efectua folosindu-se toate accesoriile metalice necesare prevăzute de furnizori (profile de colt, profile de rosturi, profile lacrimar). In conformitate cu standardul de cost 1061/2012, caracteristicile tehnice ale polistirenului expandat ignifug folosit pentru fațade trebuie sa fie următoarele: minim 80kPa - efort de compresiune la o defonnatie de 10%- CS (10) si minim 120kPa rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete-TR. Fixarea pe pereți a plăcilor de polistiren se va realiza cu adeziv si dibluri (cui plastic) speciale pentru montarea termoizolatiei. Clasa de reactive la foc a sistemului compozit de izolare termica in structura compacta va fi B-s2,d0.

Intradosul boalcoanelor se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO.

Avantajele polistiren expandat ignifugat.

 • - greutate redusă, ușor de prelucrat și manipulat;

 • - izolație termică bună ce reduce necesarul anual de energie;

 • - bună capacitate de difuzie: nu permite trecerea apei, dar permite trecerea vaporilor deapă, lăsând peretele sa respire;

 • - durată lungă de viață, nu se descompune sub influența microorganismelor;

 • - nu este considerat sursă de hrană pentru dăunători.

 • - produs reciclabil, nu degajă fluoruri/cloruri;

 • - deșeurile rezultate sunt reprocesate integral;

 • - nu afectează sănătatea; inodor, neiritanat pentru piele.

 • • Izolarea termică a zonei de INTRARE IN SCARA (WINDFANG). Pereții holului de intrare in bloc (in windfang) comuni cu spatiile incalzite, se curata, si apoi se termoizoleaza la interior cu placi de vata minerala bazaltica rigida, de minim 8 cm, cu clasa de reacție la foc Al sau A - 2sl, dO (inclusiv adeziv si dibluri fixare). Finisajul va fi alcătuit din tencuieli executate pe suport armat din plasa fibra de sticla, gletuit si vopsit lavabil alb. Sistemul compozit va avea clasa de reacție la foc A 1(A2) - sl, dO. La dibluirea termosistemului din zona intrării se va tine cont de dispunerea rețelelor îngropate in pereți (electrice, coloane apa). Se vor înlocui dozele, si se vor remonta lămpile si inirerugatoarele.

rularea termică perimetrala a FERESTRELOR (spaleti laterali, intrados buiandrugi si partea de sub glaf) la ferestre se va face cu polistiren expandat ignifugat EPS de 3 cm pe toata latimea spaletilor , inclusiv adeziv, plasa de armare, profile metalice cu plasa pe spaletii laterali si profile lacrimar la intradosul buiandrugilor. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO , efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10) - minim 80kPa si rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete-TR minim 120 kPa.


 • • Bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica rigida a PLANSEELOR. Ca măsură suplimentara in vederea evitării propagării incendiilor pe verticala la nivelul fațadei se propune bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica rigida de minim 10 cm si cu latimea de 30 cm. Fâșiile vor fi dispuse in dreptul planseelor clădirii (dispuse peste parter si etajele curente) si vor avea clasa de reacție la foc A2-sl,d0. Rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) va fi de minim 30kPa; Rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete- TR va fi de minim lOkPa protejate cu o masa de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime armata cu plasa tip tesatura deasa din fibra de sticla si acoperita cu tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime.

 • • Izolarea termică a SOCLULUI. Deoarece nivelul parterului este destinat spatiilor de locuit, izolarea termica a soclului se necesita. Izolarea se va executa cu plăci rigide de fațadă din polistiren extrudat ignifugat de minim 8 cm.

Termoizolarea soclului (de la cota -0.60/CTA si peste cota trotuarului de garda ce se va reface) se va realiza cu polistiren extrudat ignifugat (XPS) de 8 cm (efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10%- CS(10) minim 200 kPa, rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete- TR minim 200 kPa si clasa de reacție la foc B - s3,d 1). Plăcile vor fi aplicate pe suprafața exterioară a pereților existenți (soclului) si vor fi protejate cu o masă de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armate cu plasă tip țesătură deasă din fibre de sticlă. Fixarea termozolatiei de perete se va realiza cu adeziv si dibluri peste cota trotuarului. Racordarea soclului la termosistemul fațadei se va efectua prin prevederea unui profil lacrimar de soclu conform detaliilor din documentație.

Porțiunea finita vizibila a soclului va fi tratata cu tencuieli siliconice mozaicate, rezistente la apa.

 • • S2 - Izolarea termica a PLANSEULUI PESTE SUBSOL se realizează ca urmare a faptului ca imobilul este prevăzut cu apartamente la parter. Se incepe cu desfacerea si distanțarea instalațiilor pozate pe pereți si tavan cuprinse in capitolul de lucrări conexe, repararea si curatarea suprafețelor prin periere si spalarea acestora.

Izolarea termică la intradosul planșeului peste subsol se va realiza cu plăci rigide de polistiren expandat ignifugat (EPS) de 15 cm grosime protejate cu masă de șpaclu armată. Specificația materialului conf. HG 1061/2012 va fi : efort de compresiune a plăcilor la o defeormatie de 10% -CS(IO) - minimum 70kPa. Rețelele electrice si coloanele existente in subsol se vor distanta prin coliere/agrafe adecvate, astfel incat termosistemul sa se execute fara discontinuități. Termoizolatia fixata cu dibluri si adeziv si va fi protejata de tencuieli executate pe plasa de fibra suport. Clasa de reacție la foc a sistemului compozit de izolare termica va fi B-s2, dO.

 • • Finisajul subsolului se va executa cu spoieli cu lapte de var la pereți si tavane.

 • • S3 - Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel (in pod) se va realiza cu vata minerala

bazaltica de înaltă densitate de 20 cm grosime cu clasa de reacție la foc A2-sl,d0, peste straturile existente. Protecția termoizolatiei se va realiza cu un strat de sapa armata cu plasa sudata (05 ’100/100). Grosimea sapei armate va fi de 5 cm. Principalele caracteristici tehnice ale materialului (vata minerala bazaltica) de 20 cm grosime sunt: rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) va fi de minim 30kPa; Rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete - TR va fi de minim lOkPa.

Avantajele plăcilor din vata mineral bazaltica rigida:

Produs cu structură fibroasă , din fibre fine, elastice, cu structură deschisă , vata minerală din bazalt asigură p btjoă circulație a aerului, proprietate care duce la asigurarea unui climat agreabil în locuință. încadrată în Euroclasa de reacție la foc Al, vata minerală bazaltică este un produs incombustibil. Astfel, produsele din vată minerală bazaltică nu întrețin incendiul și nu degajă gaze nocive sub acțiunea focului. în domeniul de temperatură -50C....+250C (temperatura de volatilizare a liantului), produsele din vată minerală din bazalt își păstrează proprietățile termoizolante, elasticitatea și rezistențele mecanice în limite convenabile. Domeniul de utilizare poate merge până la 1000C, la temperaturi superioare acestei valori apărând fenomenul de distrugere a fibrelor.

Reducerea pe termen lung a grosimii raportată la o perioadă de 10 ani este de maxim 2,5 mm. Fiind un produs din rocă bazaltică, este inert chimic și biologic: nu este atacat de alcalii sau acizi, nu corodează și nu este corodată, nu conține săruri solubile în apă, stabilitatea hidrolitică este remarcabilă, nu este atacată de ciuperci și microorganisme, nu constituie hrană pentru insecte sau rozătoare, nu putrezește.

Vata minerală are o structură vitroasă-amorfă, nu conține material cristalizat sub formațiuni de tip azbest, nu este dăunătoare sănătății, nu poluează mediul, nu degajă gaze sub acțiunea focului și nu are emisii de substanțe periculoase.

Densitatea produselor din vată minerală se situează în domeniul 40 - 160 Kg/mc. Densitatea crește odată cu conținutul de liant și presarea în timpul realizării produselor, fiind o caracteristică distinctă a sortimentelor de produs. Densitatea determină caracteristicile mecanice specifice a produselor de vată care se utilizează în general în izolații termice și fonice sub încărcături statice.

Produsele rigide circulabile ușor și circulabile suportă încărcări statice de până Ia 10 000 N/m2. - -Vata minerală este hidrofugă, nu absoarbe apa și nu reacționează chimic cu ea. Hidrofobizarea produselor se face prin aplicarea unor substanțe hidrofobizante.

o Produsele din vată minerală, datorită structurii fibroase și poroase cu pori deschiși, prezintă fenomenul de reținere temporară a apei în funcție de sortiment și de modul de contact ai produsului cu apa. Apa reținută se elimină ușor.

 • • S4 - se refera la inlocuirea tamplariei exterioare existente la camere de locuit si balcoane, inclusiv a celei aferente accesului in blocul de locuințe.

Lucrările pentru inlocuirea tamplariei se vor desfasura in conformitate specificațiile din planșele desenate (tablouri de tamplarie) respectându-se standardul SR EN I4351-l+Al”Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de performanta”.

înlocuirea tâmplăriei exterioare camere si balcoane, inclusiv a tâmplăriei aferente accesului se va realiza cu tâmplărie performantă energetic cu tocuri și cercevele din PVC cu clasa de reacție la foc C-s2, dO în sistem pentacameral, cu ranforsări din proftle metalice galvanizate. Geamul prevăzut va fi termoizolant dublu (4-16-4 mm), cu o suprafață tratată cu un strat reflectant având un coeficient de emisie e<0,I0 și cu un coeficient de transfer termic de maxim U=l,30 W.'m2K (R=0,77m2K/W). Ferestrele vor fi prevăzute cu grile higroreglabile. Profilele din PVC vor îndeplini cerințele specificate in SR EN 12608 privitoare la următoarele ciasificariiperformanta in funcție de zona climatica (S -severa), posibilitatea reciclării, rezistenta la impact (I).

o In conformitate cu HG. 1061/2012 tamplaria exterioara utilizata trebuie sa îndeplinească următoarele caracteristici tehnice:

o Comportarea la încovoiere din vânt clasa B2

o Rezistenta la închidere deschidere repetata: ferestre- minimum 10 000 cicluri, usi-minimumlOO 000 cicluri

o Etanșeitate la apa: minim clasa 5A

o Permeabilitate la aer: clasa 3

o Număr minim schimburi de aer: 0.5 schimburi/ora

o Izolare la zgomot: in funcție de categoria străzii - min 25 dB

o Cerințe constructive pentru tamplaria exterioara termoizolanta din profile PVC cu glaf exterior;

o      Profil cu 5 camere,culoare alba;

o     Clasa A;

o      Armatura otel zincat;

o      Grila de ventilație mecanica;

o      Geam termoizolant 4-16-4,low-E;

o      Feronarie oscilobatanta cu inchideri multipunct;

o      Glaf exterior;

• închiderea BALCOANELOR si/ sau a LOGIILOR. In conformitate cu expertiza tehnica, parapetii balcoanelor existente din PVC cu panouri Weiss sau structura metalica si sticla pe partea inferioara, se vor demonta, iar parapetul balcoanelor se va realiza din placi Placocem montate pe structura metalica. Termoizolarea parapetilor se va realiza cu vata minerala bazaltica de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi A2-sl,d0.

 • II - dotarea instalației cu corpuri noi de iluminat economice de tip LED si montarea senzorilor de mișcare pentru iluminatul din casa scării si acces in clădire;

 • - In vederea execuției termoizolatiei pe fațada, conductele de gaze se vor demonta in zona afectata. După exectia termoizolatiei, conducta de gaze se va remonta in afara termoizolatiei, respectând diametrul si traseul inițial.

Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza:

desfacere/refacere tencuieli exterioare la fațade, deteriorate, in vederea aplicării termosistemului;

reparatii tencuieli in jurul golurilor după desfacerea tamplariei din lemn existente;

demontare jgheaburi/burlane existente si montarea unui sistem nou de jgheaburi si burlane.

desfacere termosistem existent daca este cazul;

etansare rost de dilatatie si realizare protecție rost cu profile din tabla zincata;

pentru realizarea termoizolatiei planseului peste ultimul nivel se propune desfacerea straturilor izolatoare existente;

reparatii șarpante si invelitori

acolo unde țeava de alimentare cu gaz a imobilului incomodează montarea polistirenului se va proceda la demontarea si montarea ulterioara a acesteia. Acest tip de lucrare se va realiza ca proiect si execuție propriu-zisa de către o firma autorizata pe astfel de lucrări.

Lucrări de demontare/remontare instalatii, aparatura electrica/corpuri de iluminat existente in vederea termoizolarii planseului peste subsol;

Demontare/remontare interfon;

lucrări de demontare si remontare a aparatelor de aer condiționat, montate aparent pe fațada ;

lucrări de demontare si remontare a cablurilor ce coboara pe fațada;

lucrări de demontare si remontare a antenelor de recepție montate pe fatade/terasa blocului;

montare invelitori ușoare din izopan la balcoanele de la ultimul etaj;

desfacere parapeti balcoane;

refacere confecție metalica parapeti balcoane din țeava rectangulara si se vor monta pe aceasta panouri din placi Placocem pentru realizarea unor parapeti noi. Astfel închiderea balcoanelor cu tamplarie din PVC si geam termoizolant se va realiza de la parapet in sus.;

lucrări de demontare si remontare a elementelor montate aparent la ferestre, ce nu fac parte din arhitectura blocului ( grilaje metalice, etc );

Efectuarea unei săpături in jurul blocului cu adancimea de 60 cm si latimea de I m care sa permită termoizolarea blocului si placarea sub cota terenului natural cu polistiren extrudat de 8 cm. Se

t

va realiza hidroizolarea suprafeței aflata sub cota naturala a terenului, inainte de aplicarea polistirenului extrudat.

Desfacere si refacere trotuare perimetrale inclusiv borduri, umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul clădirii cu bitum;

montare grile de ventilație din PVC la bucătării si balcoane/loggii;

montare dispozitive automate de închidere a ușilor; efectuarea probei de dilatare si de etanșeitate la conductele de instalatii termice montate in subsol.

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTIȚIEI;

SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Valoarea totala a investiției (cu TVA 19% inclus) 1.994.724,69 lei, din care C>M: 1.842.147,74 lei (cu TVA 19% inclus)

5.1.1. Valoarea totala a investiției

Total cu TVA 19% :                                                        1.994.724,69 lei

din care:

construcții montaj (C+M) cu TVA 19%:                                   1.842.147,74 lei

Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea valorii totale și de constructii-montaj (C+M inclusiv TVA) pe surse de finanțare:

 • I. buget de stat: 60% din Total: 1.196.834,81 lei

 • II. buget local: 15% din Total: 299.208,70 lei

 • III. fondul de reparatii al asociației de proprietari: 25% din C+M+E: 460.536,94 Iei

ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA

Număr de locuri de munca create in faza de execuție: 25

Pentru determinarea numărului de locuri de munca s-a luat in calcul suprafața anvelopei si timpul preconizat pentru realizarea investiției.

Număr de locuri de munca create in faza de operare: - nu este cazul

INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

Indicatori valorici:

1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA 19% - total 1.994.724,69 lei din care:

-constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 1.842.147,74 lei

2. investiția specifica (constructii-montaj.'aria utila a blocului) cu TVA 19%: 506,75 lei mJ (a.u.) Indicatori fizici:

 • 1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 6 luni;

 • 2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție: 3 ani (de la data recepției la terminarea lucrărilor)

 • 3. durata de recuperare a investiției, in condiții de eficienta economica : 5,55 ani;

 • 4. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 64,43 kwh/m2(a.u.) si an;

 • 5. economia anuala de energie: 527.102,55 kwh/an in tone echivalent petrol 43.20 tep;

 • 6. jpeăucfcsea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 : 35,68 kg CO2/an

I I

. \ ✓ I


INDICATORI PRELUATI DIN RAPORTUL DE AUDIT ENERG


PROIECTANT GENERAL

SC REINFORCEMENT ENGINEERING & DESIGN SRL

Tabel indicatori:

Nr.

crt.

Criterii

Valori de referința

Valori clădire reabilitata

1

Rezistente termice corectate minime [m2k/W]

Perete exterior

1.8

2.89

ferestre

0.77

0.77

Planseu subsol

2.9

2.99

Terasa

5

5.18

2

Coeficient global de izolare termica [W/mSk]

GN=0.44

G=0.42

3

Consumul specific maxim de energie primara din surse neregenerabile pentru încălzirea clădirii [kWh/m2an]

117

75.38

4

Consumul specific de energie pentru Încălzire [kWh/m2an]

90

64.43

Indicator

Unitate de măsură

Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera

Ehivalent tone de

CO2 / an

258,498

129,704

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie

Număr gospodării

0

53

Consumul anual de energie primară

kwh/an

981.501,30

454.398,75

Consumul anual specific de energie pentru încălzire

kwh/m2/an

208,70

64,43

Consumul anual specific de energie

kwh/m2/an

270,00

125,00

în concluzie, prin masurile propuse, atingerea unui consum specific de energie pentru încălzire nu mai mare de 100 kWh/m2an conform zonei climatice UI.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ANEXA 2

la Hotararea

a Consiliului Local al Municipiului Fagaras

SINTEZA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI Șl A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI FIZICI PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRII REZIDENȚIALE BLOC 51 A, 4, 5, 6 DIN MUNICIPIUL FAGARAS, JUD.BRASOV

Nr. crt.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

Bloc 51A

Bloc 4

Bloc 5

1

Bloc 6

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI __ . _ . . ______

1

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA lei

816.768,31

1.996.305,27

1.408.053,98

1.994.724,69

2

Din care construcții montaj (C+M) lei

717.401,65

1.842.104,90

1.281200,74

1.842.147,74

11

NDICATORI FIZICI

3

1________________________________________________________

Durata de execuție a lucrărilor de intervenție / luni

6

6                6

6

4

Durata perioadei de garanție / ani

3

3

3

3

5

Durata de recuperare a investiției în condiții de eficiență economică / ani

6,62

5,18

5,38

5,55

6

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic ( K wh/mp a.u.)

74,41

63,41

63,95

64,43

7

Economia de energie( kw/an)

200.175,00

552.548,88

393.725,44

527.102,55

Economia de energie (tone echivalent petrol)

16,41

45,29

32.27

43.20 7

1 f

jjk rx \r* \

8

Reducerea anuală a emisiei gazelor cu efect de seră echivalent CO2(KG CO2/AN)

36,68

35,44

35,55

35,68

Vsărxx x 0

■* lr»l|

*l.s«n     . y