Hotărârea nr. 71/2019

HOTĂRÂREA Nr.71 din data de 28.03.2019 privind aprobarea trecerii din domeniului public al Municipiului Fagaras in domeniul public alJudeţului Braşov a suprafeţei de 1.500 mp in vederea realizării unor case de tip familial prin apelul de proiecte P. O. R.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA Nr.71 din data de 28,03.2019 privind aprobarea trecerii din domeniului public al Municipiului Fagaras in domeniul public al Județului Brașov a suprafeței de 1.500 mp in vederea realizării unor case de tip familial prin apelul de proiecte P.O.R.2014-2020 Axa 8 Obiectiv specific 8.3

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinara,

Analizând referatul nr. 388802/28.03.2019 privind transmiterea suprafeței de teren de 1500 mp apartinand domeniului public al Municipiului In domeniul public al Județului Brașov in vederea realizării unor case de tip familial prin apelul de proiecte POR axa 8 obiectiv specific 8.3 dar si expunerea de motive a Primarului Municipiului Fagaras cu nr. 388802/1// 28.03.2019

Ținând cont de adresa cu nr. 10290/14.02.2019 înregistrata la noi sub nr. nr.388/80/27.03.2019. a Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Brașov prin care solicita o suprafața cuprinsa intre 1500-3000 mp in vederea realizării unor case de tip failial ca o alternativa a Centrelor de plasament, existând posibilitatea accesării fondurilor nerambursabile prin apelul de proiecte de tip necompetitiv P.O.R.2014-2020 Axa 8 " Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale" obiectiv specific 8.3" Cre;terea gradului de acoperire cu servicii sociale" grup vulnerabil copiii din cadrul Centrului de Plasament " Floarea de Colț” și Centrului de Plasament" Casa Maria "

Având In vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților si Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Prevederile:

 • - art 3 alin 4, 9 alin 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată,

art. 25 alin.(2) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996, republicată(3), cu modificările și completările ulterioare;

art.879 alin. 2 si alin 5 și art. 880 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare;

 • - Art 23 lit h, art 132 alin 1 , art 133, art 134, art 135 alin 1 lit a si alin 3 Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evedențele de cadasrtu si carte funciara

în temeiul art 36, alin.2, lit.c) și alin.5, lit c) precum și art.45, alin.3, art.115, alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind admnistrația publică locală, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă ca oportună și de interes local trecerea din domeniul public al Municipiului Fagaras în domeniul public al Județului Brașov a suprafeței de teren de 1.500 mp din suprafața totală de 31.276 mp identică cu cea inscrisă în CF nr. 105943 Făgăraș, nr . cad 105943, în scopul construirii de case de tip familial la apelul de proiecte P.C.R.2014 -2020 Axa 8 " Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale" obiectiv specific 8.3 Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale" grup vulnerabil copii din cadrul Centrului de Plasament “ Floarea de Colț” și Centrului de Plasament" Casa Maria".

Art.2. Se aprobă dezmembrarea imobilului identic cu cel inscris în CF nr. 105943 Făgăraș, nr. cad 105943 în doua loturi:

 • - lot 1 in suprafață de 1.500 mp categoria de folosință curți construcții, proprietatea publică a Municipiului Făgăraș, județul Brașov

 • - lot 2 in suprafață de 29.776 mp categoria de folosință curți construcții, proprietatea publică a Municipiului Făgăraș, județul Brașov

 • Art.3. Realizarea grafică a celor două loturi de teren se va evidenția în documentație cadastrală și se aprobă astfel realizarea tuturor operațiunilor de carte funciară în scopul ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei.

 • Art.4. Domeniul public al Municipiului se va diminua atât din punct de vedere al evidenței bunului cât și cu valoarea acestuia modificandu-se în mod corespunzător HCL nr. 17/2001 cu modificările si completările ulterioare.

 • Art.5. Predarea - primirea suprafeței ce face obiectul lotului nr. I se va realiza prin protocol.

 • Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului sau delegatul desemnat de acesta să semneze orice alte documente privind operațiunea de dezmembrare a imobilului-teren prevăzut la art. 1 precum și protocolul de predare primire.

 • Art.7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș prin Compartimentul Evidente patrimoniu .


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  PINTEA CORNE 1CTAVIAN
  Contrasemnează Secretarul municipiului, LAURA ELENA


  Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru, o abținere


  Consilieri în funcție-19

  Consilieri prezenți-17


Prezenta hotarare se comunica

1 ex Instituția Prefectului

1 ex dosar ședința

1 ex colecție

1 ex Primar

-   1 ex Secretar

1 ex afișare

1 ex Consiliul Județean

1 ex Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Brașov

1 ex Comp evidenta partimoniu

Cod: F-50 LG/LG


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV                                 Nr. cerere- 22482

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 105943 Fagaras


Ziua Luna Anul


23

10

2018


Cad verificare


100063639268


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Fagaras, Jud. Brașov

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

105943

31.276

Teren neimprejmuit;

Parc Regina Maria.__

 • B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale            Referințe

4142 / 16/02/2018_______________________:_________________

Act Administrativ nr. 38, din 31/01/2018 emis de CL FAGARAS si Anexa cu Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public; Act Administrativ nr. 5992, din 16/02/2018 emis de UAT FAGARAS si documentație cadastral; Act Administrativ nr 5954, din 16/02/2018 emis de UAT FAGARAS;__

intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al/8.4

1) MUNICIPIUL FAGĂRAȘ, CIF:4384419, DOMENIU PUB’JC

OBSERVAȚII: Cerere nr.22482/2018 c.f.

 • C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dejtmcmbrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

: MU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 3


•               - *                  Anexa Nr. 1 La Partea I

-i;.‘     ...                                          <                          -

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

105943

31.276

Parc Regina Maria.

* Suprafața este determinată in pianul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

31.276

-

-

-

Alei, zone verzi.

ayaidi

1 ■ Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

22

j_______

9.466

23

24

5.15

24

25

|             1-806

25

26

0.823

26

27

3.998

27

28

2.515

28

29

2.316

29

30

82.768

30

31

26.19

31

32

61.868

32

33

16.416

33

34

0.015

34

35

57.764

35

36

17.527

36

37

4.186

37

38

0.873

38

39

2.282

39

40

0.031

40

41

23.831

41

42

10.848

42

43

32.854

43

44

2.355

44

45

10.381

45

46

5.198

46

47

8.579

47

48

28.384

48

49

23.338

49

50

7.049

50

51

25.96

51

52

8.086

52

53

0.039

53

54

9.433

54

55

32.83

55

56

48.421

56

57

16.964

57

58

26.527

58

59

30.228

59

60

1.821

60

61

42.405

61

62

44.151

62

63

117.93

63

64

12.368

64

65

82.804

65

66

63.364

66

67

14.585

67

68

13.614

68

69

21.72

69

70

71.988

70

71

6.181

71

72

47.007

72

73

4.0

74

4.58

74

1

0.05

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest or ou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 60 RON, -Ordin de plata cont OCPI nr.^35^3/23-10-2018 in suma de 60, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 242, 251P.

Asistent Re

doQu

Data soluționării, 25-10-2018 Data eliberării,


sțmr.Ahjra)Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

1

2

38.201

4

5

16.969

7

8

6.84

10

11

12.061'

13

14

3.827

16

17

0.171

20

5.552


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

2

3

36.101

5

6

8.066

8

9

54.388

11

12

16.103

14

15

5.849

I7

18

1.273

20

21

_______28.884


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

3

4

8.031

6

7

39.04

9

10

37.644

12

1.3

24:444

15

/16

1.858

18

/ 19

1.102

21

. 22

11.12|
1

1

1

1

1

i

1

0

1

2

4

5

(■>

807

Lacuri Bedean

Făgăraș, lacul nr.4 în suprafață de 1933 mp , zonă Beclean, CF 925-Făgăraș

1981

0.00

Proprietatea Municipiului Făgăraș Schimb teren între herghelia Sâmbăta ferma Beclean și Consiliul Popular Făgăraș.aprobarea MAIA 72210/2.11 79

809

Lacuri Beclean

i • /

/ - •

f •» •      f-

I

Făgăraș, lacul nr.7 in suprafață de 4536 mp , zonă Beclean, CF.925-Făgăraș

1981

000

Proprietatea Municipiului Făgăraș Schimb teren între herghelia Sâmbăta ferma Beclean și Consiliul Popular Făgăraș.aprobarea MAIA 72210/2 11.79

810

Lacuri Beclean

Făgăraș, lacul nr.8 în suprafață de 12443 mp , zonă Beclean, CF.925-Făgăraș

1981

0.00

Proprietatea Municipiului Făgăraș Schimb ter en între herghelia Sâmbăta ferma Beclean și Consiliul Popular Făgăraș.aprobarea MAIA 72210/2.11.79

811

Lacul Regina Mana

Făgăraș, lacul din zonă parc Regina Maria în suprafață de 12.085 mp,

1885

0.00

Proprietatea Municipiului

Făgăraș

CF 105766-Fagaras

812

Parc

Făgăraș, str. D-na Stanca intersecție cu B-dul Unirii, teren amenajat în suprafață de 1650 mp

1979

51.468,69

Proprietatea Municipiului Făgăraș, Decret 222/1979 Decret 157/31.05 85

813

Parc

Făgăraș, str. D-na Stanca , lângă Mecanoplastpe DN1, teren amenajat în suprafață de 3600 mp, CF 1394-Fâgăraș

1970

112.295,32

Proprietatea Municipiului Făgăraș

814

Parc

Făgăraș, Piața Republicii, teren amenajat în suprafață de 4.998,00 mp , cu alei si zone verzi

1936

228.122,64

Proprietatea Municipiului Făgăraș

CF 105561 Fagaras

Proprietatea Municipiului Făgăraș

CF 105766 Fagaras

CF 105620 Fagaras

CF 103143 Fagaras

CF 105943 Fagaras

815

Parc

Parc Regina Maria-teren amenajat cu alei și plantații de arbori, în suprafață de 116.994 mp, inclusiv partea de sud peste parau Berivoi

1885

6.244.591,57

816

Zonă verde

Făgăraș, Cartier Câmpului, teren înierbat dintre blocuri în suprafață de 23.776 mp

1986-1995

864.778,97

Proprietatea Municipiului Făgăraș

Decret 87/18.03 86, 148/22.06.89

817

Zonă verde

Făgăraș , B-dul Tei, teren înierbat dintre blocuri în suprafață de 9.488 mp

1982-1989

295.960,55

Proprietatea Municipiului Făgăraș Decret 33/09.02.88, 67/28 02.85, 408/30.12.81

818

Zonă verde

Făgăraș, Cartier Castanror și Stejarului teren înierbat dintre blocuri în suprafață de 5.375 mp

1981-1983

167.663,15

Proprietatea Municipiului Făgăraș Decret 87/18.03.86, 148/22.06.89 , 408/30.12.81

819

Zonă verde

Făgăraș,Cartier 1 Decembrie 1918, teren înierbat dintre blocuri în suprafață de 12.653 mp

1978-1984

394.686,85

Proprietatea Municipiului Făgăraș Decret 375/30.10.79, 408/30.12.81 .95/24.03.78

820 __

J_______

Zonă verde

Făgăraș, Cartier 13 Decembrie , teren înierbat dintre blocuri în suprafață de 32.980 mp.CF 5617-Făgăraș 1

1968-1973

1.028 749,89

Proprietatea Municipiului Făgăraș

Decret 33/09.02.88


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV             J

Birwțwt 6an«r«M d« Ajflutwftți Sckciaiâî <i F roteați • Copllu-hri Brtt&av

•ta tUHu MAflht MU »F *fWfWF •'*f**. t’*"d *400^

Ț ♦MWta OttMM i 7. <K MmUi

— tatWi lH*w.ițp«p«>KA» t&d ftocob MTOQLMr

Stnldti M>e«4**€aK«i CsiilițU» Strxț#^ PrwtfcRMe, Probar RofețU &• DNC.

^U^JCSPiUL FĂGĂRAȘ


Către: Primăria Municipiului Făgăraș


Ț--


De Ia: Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și

Relația cu ONG

Șef serviciu Pescaru Monica-mcsp@dgaspcbv.ro

Ret la: Identificare terenuri pentru P.O.R.2019/8/8.1/8.3/C - Creșterea

gradului de acoperire cu servicii sociale

Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Prin prezenta, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov dorește să vă solicite sprijinul pentru a oferi copiilor instituțtonalizați în Centrul de Plasament „Floare de Coif Făgăraș și Centrul de Plasament „Casa Maria” Făgăraș din cadrul Complexului de Servicii Făgăraș, - leii sociale de calitate, în vederea asigurării unei vieți tnai bune, a unei copilării fericite și a mai multor șanse de dezvoltare armonioasă.

Având în vedere că D.GA..S.P.C. Brașov are în lista centrelor eligibile pentru închidere 10 centre de plasament, printre care și Centrul de Plasament „Floare de Colț" Făgăraș și Centrul de Plasament „Casa Maria" Făgăraș, se intenționează închiderea acestor centre de plasament și înființarea serviciilor alternative - prin construirea unor case de tip familial și reabilitarea/modemizarea'dotarea unor centre de recuperare/pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă .

Inițial, s-a intenționat construirea caselor de tip familial pe terenul pe care, în prezent, este amplasat Centrul de Plasament „Floare de Colț” Făgăraș, acesta urmând a fi dezmembrat.

în data de 01 februarie 2019, a fost lansat al doilea apel pe P.O.R., în cadrul Axei 8, Obiectivul specific 8.3 - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, grup vulnerabil copii, apel de tip non-competitiv, bazat pe principiul „primul venit, primul servit", cu perioadă de depunere 01.0.3.2019 - 01.07.2019.

Având în vedere prevederile noului Ghid al solicitantului (pag. 8), “noile CTFnu trebuie să fie construite în curtea fostului centru de plasament și nici în imediata vecinătate (gard în gurd) a acestuia ’’, construirea caselor de tip familîal in incinta Complexului de Servicii Făgăraș nu mai este eligibilă.                                                                                   '      .

Astfel, este necesară identificarea altor soluții pentru construirea caselor de tip familial, în vederea mutării copiilor instituționalizați la Centrul de Plasament „Floare de Colț” Făgăraș și

Centrul de Plasament „Casa Maria” Făgăraș.


în prezent, în cadrul Complexului d„ Servicii Făgăraș sunt instituționalizați 67 de beneficiari, cu și fără debilități, aceștia fiind îngrijiți de aproximativ 68 angajați.

„D'liS/TC Hrufw prelucremti dale, eu Mreetfr persanal In mifomltiae cu ort, 6 din Regulamentul UE 2Q1M7S tn sdipuititdep&tirU atrilwlaiar legate. balele pot fi tUiviVaite unor tatf fn baza umil lentei legai Jusrifleiu, Persoana vizată tf! ponte exercita drepturile prevăzute ta Regulamentul UE 20 tunTți, prtw~u cerere scrisă, semnați fi totali, transmisă pe aarcsz IX7ASRC Brașov. lAoifatif, vgstni.-Uibn codatele cu caracter persana! tnmtmse st! fie prelucrate in cottfUrmitale


Ținând cont că acești copii locuiesc în municipiul. F£gKra$ tren localitate, sunt înscriși l» medici dcfemilic. au dezvoltat relații Tn com unitate, consideră» “ACASĂ”, este în interesul superior al acestora să rămână în această comumtatc.

De asemenea, și numărul mare de angajați ai Complexului de Servicii Făgăraș, ne-a determinat să considerăm oportun să înființăm aceste servicii sociale, în primul rând, în comunitatea dumneavoastră, pentru a proteja personalul existent al complexului

Menținerea serviciilor sociale în comunitatea dumneavoastră, ar permite continuitatea activităților desfășurate de alte instituții conexe (unități școlare, unități medicale, medici de fir id s. etc), precum și ajutorul oferit de organizațiile nonguvemamentale beneficiarilor de la Complexul de Servicii Făgăraș.

Având în vedere situația prezentă, perioada de depunere a proiectelor foarte scurtă .Ol 03 2019 - Ol 07.2019) și cerințele minim obligatorii pentru depunerea cererii de finanțare Isridiu' de fezabilitate și documentația de avizare a lucrărilor de intervenție finalizate), considerăm că este necesarii identificarea de urgență a unor soluții pentru a putea fi accesate aceste fonduri nerambursabilc.

Ținând cont de cele prezentate, vă rugăm să aveți în vedere importanța accesării fondurilor rcrambursabilc Pentru a realiza procesul complex de tranziție de la îngrijirea In instituții la îngrijirea bazată pe servicii alternative pentru copiii instituționalizați și să dispuneți In consecință.

îo acest sens, vă solicităm sprijinul în vederea identificării a două loturi de teren raoroximativ 1000-3000 inp/lot), «re să respecte condițiile înființării unor casc de tip familial, în comunitate, «re să fie libere de orice sarcini și «re să nu facă obiectul niciunui litigiu sau revendicare.

Cu deosebită considerație.

IXr.

I cri

___

2.

Atribuția și funcția

Numele și prenumele

Data

fe OȘr &

Aprobat,

Mircea Din Suciu      j 8

FFR 70tq.

întocmit, Șef Serviciu

Monica Pescarii

7

| Nr> 2    pr    1

__F-x.__________

---

-                  ;---.      “ ' . . .   .                     srf. Xrrtitantinu VL          b**cop<J tndtfntnlril latbn^Qorkttie. Datde

m ™    >'{***                            US           Cftrrt

PROIECTANT: j                                '

Adresa S Ir. 1 Mat. Nr.35, Bl. C13.   ...            --

Sc A, ap. 8, Sector 6. București,        ,        . ‘

l ai/Fax: 0314252152

S.C. ROAD CONSTRUCT S.R.L.

J4 0/85 64/2007. CU 1 RO21 684249

Municipiul FAG AR AS. Județul Brașov

NR. PROIECT

09/2018

proect | integrare sociala prin dezvoltarea activitatilor cultural-educaiive si recreative in Municipiul Fagaras - "Modernizarea Parcului Regina Maria”

FAZA

DALl

SPECIFICAȚIE '        NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA

1:10000 DATA

Mai 2015

TITLU PLANSA'i

PLANȘA

SEP PROIECT

arh. Claudiu Furnea

■ X

—    ' PLAN ÎNCADRARE ZONA

Gocgle-Earth

PROIECTAT

arh. Claud u Furnea

■ *

DESENAT

arh. Claudiu Furnea

Copyright Q. Prezenta documentata es j ; ro - 'ai a sp luai asii < 5‘ caia 3 elaborat • Copierea. publicarea, insusiree seu utilizarea si sub once îorm a integrat sau t /ă 5 ^cordul sens ai elaboratorii' este Strict interzis a conform Legii nr'8 din 14 martie 1996 publica (a în M O nr 60 din 6 martie 1996