Hotărârea nr. 70/2019

HOTĂRÂREA nr.70 din data de 28 martie 2019 - privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a imobilului teren înscris în CF nr. 106185 Făgăraş, în suprafaţă de 180 mp, situat în Făgăraş - zona Combinat, în vederea finalizării proiectului "Legaliz

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV O CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.70 din data de 28 martie 2019

- privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a imobilului teren înscris în CF nr. 106185 Făgăraș, în suprafață de 180 mp, situat în Făgăraș - zona Combinat, în vederea finalizării proiectului "Legalizarea așezărilor locuite de romii din Municipiul Făgăraș”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Analizând referatul nr. 39036/28.03.2019 al Compartimentului evidență patrimoniu și Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș 39036/1/28.03.2019, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat a imobilului teren, în suprafață de 180 mp, înscris în CF nr. 106185 Făgăraș, situat în Făgăraș - zona Combinat, în vederea finalizării proiectului "Legalizarea așezărilor locuite de romii din Municipiul Făgăraș” proiect al cărui obiectiv general este creșterea calității locuirii și asigurarea drepturilor cetățenești pentru un număr de 100 de imobile în care locuiesc cetățenii aparținând minorității rome, iar ca obiectiv specific întabularea unui număr de 100 de proprietăți și notarea proprietarilor respectiv posesorilor în Registrul Agricol, în vederea concesiunii/vânzării acestora, precum și H.C.L.nr.48/27.02.20l9 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor imobile terenuri, situate în Făgăraș - zona Combinat, în vederea finalizării proiectului "Legalizarea așezărilor locuite de romii din Municipiul Făgăraș”,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Având în vedere prevederile art. IO alin.2 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, art. 864 Cod Civil, ale Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, precum și art. 23, lit.b, art. 95 și art. H9 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară,

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5), lit.b, art. 45 alin. (3) și ale art. 115 alin.l lit. b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Făgăraș a imobilului teren, înscris în CF nr. 106185 Făgăraș, în suprafață de 180 mp, situat în Făgăraș - zona Combinat, în vederea finalizării proiectului "Legalizarea așezărilor locuite de romii din Municipiul Făgăraș”

Art.2. Cu ducerea ia îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidenta patrimoniu.__


PREȘEDINTE

PINTEA CORN


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR(/L?M UNICIRIULUL LAURAȘLENĂ/bjLÎNCA

Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru

Consilieri în funcție-19

Consilieri prezenți-17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosarul de ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar

 • - 1 ex. Compartiment Compartimentului Evidență patrimoniu

 • - lex. DirecțiaBuget-Finanțe

 • - 1 ex. Compartiment Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișare.

Cod: F-50


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV                                   Nr. cerere i 6366

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară FagarasEXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 106185 Fagaras

 • A. Partea I. Descrierea imobilului


TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Fagaras, Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

106185

180

Teren neimprejmuit;

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  23015 / 29/10/2018

  Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de Primăria Mun. Fagaras;

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATEin baza O.U. 184/2001, dobândit orin Leae. cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL FAGARAS- DOMENIUL PUBLIC

  OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, inscrisa prin încheierea nr. 968 din 24/01/2011; cerere nr.5325/11.04.2018 c.f.

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  23015 / 29/10/2018

  Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de PRIMĂRIA FAGARAS;

  CI

  Intabulare, drept de FOLOSINȚA

  Al

  1) CONSILIUL LOCAL FAGARAS

  OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, inscrisa prin incheierea nr. 968 din 24/01/2011;________


_____________। uui-raia ivi, mulaj    i iu r id/ur aș/Municipiu: Pagaras '

Anexa Nr» 1 La Partea I                                ...

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

106185

180

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70, DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

180

-

Delimitat pe toate laturile de către ziduri de construcție

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf, (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

106185-C1

construcții de locuințe

180

Fara acte

S. construita la sol:180 mp; S. construita desfasurata:180 mp; Casa de locuit neinscrisa in CF.

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (m)

1

2

23.313

2

3

7.699

3

4

23.313

4

1

7.734

— ** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. • *** Distanța dintre puncte este formată din segrrfente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

28/03/2019, 09:41

: BOSANCU VERGINIA - ANGELICA

referent

OCPI Brașov - BCPI Făgăraș