Hotărârea nr. 69/2019

HOTĂRÂREA nr.69 din data de 28 martie 2019 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilelor, teren şi construcţii - cu destinaţie sediu, situate în Făgăraş, str. Republicii, nr. 18, înscrise în CF nr. 106315-C1-U2 Fă

ROMÂNIA     o 3.


JUDEȚUL BRAȘOV    O

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.69 din data de 28 martie 2019

- privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilelor, teren și construcții -cu destinație sediu, situate în Făgăraș, str. Republicii, nr. 18, înscrise în CF nr. 106315-C1-U2 Făgăraș, nr. top 298/l/b, CF nr. 106315-C2-U4 Făgăraș, nr. top 298/4/2/2, CF nr. 106315-C2-U8 Făgăraș, nr. top 298/4/3/4, CF nr. 106315-C2-U7 Făgăraș, nr. top 298/4/3/3, având destinația ”sediu birouri”, fiind de uz și interes public local, în vederea întabularii imobilului în cartea funciară, pe numele Municipiului Făgăraș - domeniul public

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Analizând referatul nr.39074/28.03.2019 a Compartimentului evidență patrimoniu și Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș 39074/1/28.03.2019, prin care se propune atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren și construcții - sediu, situate în Făgăraș, str. Republicii, nr.18, înscrise în în CF nr. 106315-C1-U2 Făgăraș, nr. top 298/l/b, CF nr. 106315-C2-U4 Făgăraș, nr. top 298/4/2/2, CF nr. 106315-C2-U8 Făgăraș, nr. top 298/4/3/4, CF nr. 106315-C2-U7 Făgăraș, nr. top 298/4/3/3, având destinația ”sediu birouri”, fiind prin natura lui de uz și interes local,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, Având în vedere prevederile Anexei III, pct. 5 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, prin care se atestă apartenența la domeniul public al bunului, art. 24 alin. 1-3, art.28, alin.5-7, art. 41, alin.5 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare cu completările și modificările ulterioare, precum și pct. 11, teza II din OUG nr. 31/2018 privind modificarea și completarea legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 ale art.858-861, art. 863, lit.f, art. 881 și următoarele din Cod civil, ale art. 36, alin.2, lit.c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 45 alin (3) și art. 115 alin (1), lit b) din Legea nr.215/2001 -privind administrația publică locală republicată, modificată si completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren și construcție cu

destinație sediu, situat în Făgăraș, str. Republicii, nr.18, înscris în în CF nr. 106315-C1-U2 Făgăraș, nr. top 298/l/b, având

destinația "sediu birouri”, ca fiind de uz și de interes public local.

Art.2. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren și construcții cu

destinație sediu, situate în Făgăraș, str. Republicii, nr.18, înscrise în în CF nr. 106315-C2-U4 Făgăraș, nr. top 298/4/2/2,

CF nr. 106315-C2-U8 Făgăraș, nr. top 298/4/3/4, CF nr. 106315-C2-U7 Făgăraș, nr. top 298/4/3/3, având destinația "sediu birouri”, ca fiind de uz și de interes public local.

Art.3. Se aprobă modificarea inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș cu bunul descris la art.l și cu bunurile descrise la art.2.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încrednțează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidenta patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, PINTEA C0RN6U-0CTAVIAN


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI


LAURA ELENA GIUNCAHotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru

Consilieri în funcție-19

Consilieri prezenți-17

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - 1 ex. Dosarul de ședință

  • - 1 ex. Colecție

  • - 1 ex. Prefectură

  • - 1 ex. Primar

  • - 1 ex. Secretar

  • - 1 ex. Compartiment Compartimentului Evidență patrimoniu

  • - lex. DirecțiaBuget-Finanțe

  • - 1 ex. Compartiment Relații cu publicul, arhivă

  • - 1 ex. Afișare.

*

CuJ. F-5u

~ Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV                                Nr. cerere 6436

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras                                      ziua         28

2'3uHa............    03


ANCPI

.««,» VI» V * (TlO'.U, t !» L i: -t 4 4 1* -J , ■jnifnitri iMniînn.t


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 106315-C1-U2 Fagaras


Anul       2019

Cad verificare iiinwiliiMi 100068396985


Unitate individuală


A. Partea I. Descrierea imobilului


Nr. CF vechi:1538


Adresa: Loc. Fagaras, Str Republicii, Nr. 18, Ap. Corpul IB-ETAJ-, Jud. Brașov

Părți comune: Element de uz comun distinct între parterul și etajul Corpului I cu nr.top.298/1: planșeu cu rol de tavan pt. spațiul de I parter și pardoseală pt. spațiul de la etajul construcției.

Elementele de uz comun între corpurile nou formate sunt: fundații, fațade, pereți despărțitori, acoperiș, rețea de apă, canal, gaze, teren curte de 267,10 mp.

Elementele de uz comun între Corpurile I, II, III sunt: rețea proprie de alimentare cu energie electrică.__________


Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 298/1/b

-

-

11/100

11/100

Ce pul 1B-ETAJ-A.P.I.M.M (Asociația Patronală a întreprinderilor Mici și Mijlocii) și PL (Partidul Liberal- Filiala Făgăraș) cu supraf.construită de 74,25 m.p. , suprafața utilă de 100,00 m.p., împreună cu 40,42 m.p. teren Icurte pius gang trecere și 11,12% din elementele de uz comun


B. Partea II. Proprietari și acte

1 înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

671 / 25/05/1955

Decret nr. 92/1950, din 01/01/1950 emis de

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEnationalizare, dobândit prin Lege, cota actuala 19/80

Al

1) STATUL ROMAN

891 / 30/03/2000

Sentința Civila nr. 438, din 01/01/2000 emis de Judecătoria Făgăraș;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Uzucapiune, cota actuala 61/80

Al

1) STATUL ROMAN


C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

„______. Referințe

NU SUNTPagina 1 din 2

•*

•                     Ci                                   “                                       M 1** 1

*•,**->                          r*

.; *■ '4'►      -                     -                                               ' -.„                                                                              : •'4'3»r

i '                    —     *~                                               ■*                                          —                                           * '*'.- *■

*' " * Carte Funciară Nr. 106315-C1-U2 Comuna/Oraș/Municipiu: Fagaras Anexa Nr. 1 La Partea I _

Unitate individuală, Adresa: Loc. Fagaras, Str Republicii, Nr. 18, Ap. Corpul IB-ETAJ-, Jud. Brașov

Părți comune: Element de uz comun distinct între parterul și etajul Corpului I cu nr.top.298/1: planșeu cu rol de tavan pt. spațiul de 1 parter și pardoseală pt. spațiul de la etajul construcției.

Elementele de uz comun între corpurile nou formate sunt: fundații, fațade, pereți despărțitori, acoperiș, rețea de apă, canal, gaze, teren curte de 267,10 mp.

Elementele de uz comun între Corpurile I, II, III sunt: rețea proprie de alimentare cu energie electrică.______

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 298/1/b

11/100

11/100

Corpul IB-ETAJ-A.P.I.M.M (Asociația Patronală a întreprinderilor Mici și Mijlocii) și PL (Partidul Liberal- Filiala Făgăraș) cu supraf.construită de 74,25 m.p. , suprafața utilă de 100,00 m.p., împreună cu 40,42 m.p. teren curte plus gang trecere si 11,12% din elementele de uz comun

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public.a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 ROM, -Ordin de plata cont OCPI nr.845/28-03-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.                      j

Data soluționării,                          Asistent R^țjțistratbry                        Referent, -

28-03-2019                           DANIELA CIMP^lbj'               __________________

Data eliberării,                                                   !

/ /                                      (parafa și Semnătura)                     (parafa și semnătura)

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 106315-C2-U7 Fagaras

li(s«iAw‘W

Unitate indlfâchrlaț^

_            _ ■-Egqv • Al .....

Adresa: Loc. Fagar-as,-5tr Republicii,


A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. 18, Ap. Corp IV C3- parter, Jud. Brașov


Nr. CF vechi:1538


Părți comune: ELEMENTELE DE UZ COMUN GENERALE: fundatii,fatade,pereți despărțitori,acoperiș,culoar de acces,instalatii de alimentare cu gaz metan,teren de curte in supraf.de 267,10 m.p.

Elementele de uz comun speciale intre corpurile nou formate IVB1 și IV B2: plafonul despărțitor dintre parter și etaj, care constituie plafon pentru spatiile de despărțire, iar la spatiile de la etaj - pardoseala.

Elementele de uz comun speciale între corpurile IVC1-IV C4 sunt: teren curte, culoar de acces în curte din P-ța

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 298/4/3/3

14/100

14/100

Corp IV C3 clădire parter, cu supraf.construită de 56,70 m.p., cu o cotă de 13,69% din elementele de uz comun și 15,37 m.p. teren curte         '

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

671 / 25/05/1955

Decret nr. 92/1950, din 01/01/1950 emis de

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEnationalizare, dobândit prin Lege, cota actuala 19/80________________________________________________

Al

1) STATUL ROMAN

891 / 30/03/2000

Sentința Civila nr. 438/2000, din 01/01/2000 emis de judecătoria Făgăraș;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Uzucapiune, cota actuala 61/80

Al

1) STATUL ROMAN

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini________________

Referințe

NU SUNT

__________________________—____________Carte Funciară Nr. 106315-C2-U7 Comuna/Oraș/Municipiu: Fagaras

Anexa Nr. 1 La Partea I         -

Unitate individuală. Adresa: Loc. Fagaras, Str Republicii, Nr. 18, Ap. Corp IV C3- parter, Jud. Brașov Părți comune: ELEMENTELE DE UZ COMUN GENERALE: fundatii,fatade,pereti despărțitori,acoperiș, culoar de acces,instalatii de alimentare cu gaz metan,teren de curte in supraf.de 267,10 m.p.

Elementele de uz comun speciale intre corpurile nou formate IVB1 și IV B2: plafonul despărțitor dintre parter și etaj, care constituie plafon pentru spatiile de despărțire, iar la spatiile de la etaj - pardoseala.

Elementele de uz comun speciale între corpurile IVC1-IV C4 sunt: teren curte, culoar de acces în curte din P-ta Republicii____________________________________________________ ______________________________________________

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 298/4/3/3

14/100

14/100

Corp IV C3 clădire parter, cu supraf.construită de 56,70 m.p., cu o cotă de 13,69% din elementele de uz comun și 15,37 m.p. teren curte

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.           /

S-a achitat tariful de 25 RON, -Ordin de plata cont OCPI nr.845/28-03-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cij codul nr 272,                     fi /— .......         _

Data soluționării, 28-03-2019 Data eliberării, / /(parafa și semnătura)Referent,


(parafa și semnătura)


Mg f' Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV P*/      Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

rANCPT              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru informare

Carte Funciară Nr. 106315-C2-U8 Fagaras

Nr. cerere

6437

Ziua

28

Luna

□3

Anul

2019

Cod verificare


■■■■■■


100068396867


A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală


Nr. CF vechi:1538

Adresa: Loc. Fagaras, Str Republicii, Nr. 18, Ap. Corp IV C4- parter, Jud. Brașov

Părți comune: ELEMENTELE DE UZ COMUN GENERALE: fundatii,fațade,pereți despărțitori,acoperiș,culoar de acces.instalatii de alimentare cu gaz metan,teren de curte in supraf.de 267,10 m.p.

Elementele de uz comun speciale intre corpurile nou formate IVB1 și IV B2: plafonul despărțitor dintre parter și etaj, care constituie plafon pentru spatiile de despărțire, iar la spatiile de la etaj - pardoseala.

Elementele de uz comun speciale între corpurile IVC1-IV C4 sunt: teren curte, culoar de acces în curte din P-ța


Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

L

Top: 298/4/3/4

71,57

17/100

17/100

Corp IV C4 clădire parter, cu supraf.construită de 71,57 m.p., cu o cotă de 17,28% din elementele de uz comun și 19,39 m.p. teren curte

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

671 / 25/05/1955

Decret nr. 92/1950, din 01/01/1950 emis de

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEnationalizare, dobândit prin Lege, cota actuala 19/80

Al

1) STATUL ROMAN

891 / 30/03/2000

Sentința Civila nr. 438/2000, din 01/01/2000 emis de Judecătoria Fagaras;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Uzucapiune, cota actuala 61/80

Al

1) STATUL ROMAN

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 2


-fi

____________________________________ Carte Funciară Nr, 106315-C2-U8 Comuna/Oraș/Municipiu: Fagaras Anexa Nr. 1 La Partea I                   _

Unitate individuală, Adresa: Loc. Fagaras, Str Republicii, Nr. 18, Ap. Corp IV C4- parter, Jud. Brașov Părți comune: ELEMENTELE DE UZ COMUN GENERALE: fundatii,fațade,pereți despărțitori,acoperiș, culoar de acces,instalatii de alimentare cu gaz metan,teren de curte in supraf.de 267,10 m.p.

Elementele de uz comun speciale intre corpurile nou formate IVB1 și IV B2: plafonul despărțitor dintre parter și etaj, care constituie plafon pentru spatiile de despărțire, iar la spatiile de la etaj - pardoseala. Elementele de uz comun speciale între corpurile IVC1-IV C4 sunt: teren curte, culoar de acces în curte din P-ța Republicii_______________________________________________________________ ____________________

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.


Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Ordin de plata cont OCPI nr.845/2B^33-2019 in suma de 25, pentru serviciul de


publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

28-0J-2019

Data eliberării,

//


Asistent Registrator,

doina^VA/i


Referent,


(parafa și snmnt tura)


(parafa și semnătura)
Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 298/4/3/4

71,57

17/100

17/100

Corp IV C4 clădire parter, cu supraf.construită de 71,57 m.p., cu o cotă de 17,28% din elementele de uz comun și 19,39 m.p. teren curte

Pagina 2 din 2Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


'ANCEI

MU.       1-0


Nr. cerere Ziua

6435 28

Luna

03

Anul

2019

Cod verificare

100068397060A. Partea I. Descrierea imobilului


Unitate individuală


Nr. CF vechi:1538

Adresa: Loc. Fagaras, Str Republicii, Nr. 18, Ap. Corp IV B2, Jud. Brașov

Părți comune: ELEMENTELE DE UZ COMUN GENERALE: fundatii,fatade,pereti despărțitori,acoperis,culoar de acces,instalatii de alimentare cu gaz metan.teren de curte in supraf.de 267,10 m.p.

Elementele de uz comun speciale intre corpurile nou formate IVB1 și IV B2: plafonul despărțitor dintre parter și etaj, care constituie plafon pentru spatiile de despărțire, iar la spatiile de la etaj - pardoseala.

Elementele de uz comun speciale între corpurile IVC1-IV C4 sunt: teren curte, culoar de acces în curte din P-ța

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 298/4/2/2

45,53

11/100

11/100

Corp IV B2 compus din teren cu construcții și fără construcții cu supraf.constr.de 45,53 m.p. împreună cu 11% din elementele de uz comun, și 65,73 m.p. teren curte

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

671/25/05/1955

Decret nr. 92/1950, din 01/01/1950 emis de

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEnaționalizare, dobândit prin Lege, cota actuala 19/80

Al

1) STATUL ROMAN

891 / 20/03/2000

Sentința Civila nr. 438/2000, din 01/01/2000 emis de Judecătoria Făgăraș;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Uzucapiune, cota actuala61 /8 0_______

Al

1) STATUL ROMAN

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT____________________________________________________________

' Carte Funciară Nr. 106315-C2-U4 Comuna/Oraș/Municipiu: Fagaras~

Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală. Adresa: Loc. Fagaras, Str Republicii, Nr. 18, Ap. Corp IVB2, Jud. Brașov

Părți comune: ELEMENTELE DE UZ COMUN GENERALE: fundatii,fațade,pereți despartitori,acoperis, culoar de acces,instalatii de alimentare cu gaz metan,teren de curte in supraf.de 267,10 m.p.

Elementele de uz comun speciale intre corpurile nou formate IVBl și IV B2: plafonul despărțitor dintre parter și etaj, care constituie plafon pentru spatiile de despărțire, iar la spatiile de la etaj - pardoseala.

Elementele de uz comun speciale între corpurile IVC1-IV C4 sunt: teren curte, culoar de acces în curte din P-ta Republicii__

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea^Syccesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Ordin de plata cont OCPI publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 28-03-2019 Data eliberării, / /


^845/2'^-03-2019 in suma de 25, pentru serviciul de


Asistent ilustrator, DOlfcA IVAN


Referent,


(parafa ș/1


lătura) -


(parafa și semnătura)


Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 298/4/2/2

45,53

11/100

11/100

Corp IV B2 compus din teren cu construcții și fără construcții cu supraf.constr.de 45,53 m.p. împreună cu 11% din elementele de uz comun, și 65,73 m.p. teren curte

='

fi

A?, MM

Nr. / Data

Notar

Blocat

înregistrări blocate

5920/22.03.2019

lliescu Dan

04.04.2019 23:59:

59

Toate

ANGEL


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE,,

Z" nr+/i C, i r, z-fA/z 7 7 ZT            C ți Cj . Z


Nr. cerere 6436

Ziua

28

Luna

03

Anul

2019

Cod verificare


100068396985


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1538

Adresa: Loc. Fagaras, Str Republicii, Nr. 18, Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

r

Al

Top- 298

727

Construcția CI inscrisa in CF 106315-C1; Construcția C2 inscrisa in CF 106315-

C2;______________________________________________________________________________

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

6073 / 10/04/2012

Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 802, din 09/04/2012 emis de NP Boamfă Adrian;

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATEcumpărare asupra cotei de 11,12% din elementele de uz comun aferente Corp IA Parter-Spațiu Comercial CI.-UI. dobândit prin Convenție, cota actuala 11/100

Al

SCOTT FINANCE IFN, CIF:18886482, cu sediul in Fagaras str.Aron Pumnu nr.3A, Bloc corp II, Ap.

1' s o a t iul 6, iud.Brasov________________________________________________

6075 / 10/04/2012

Contract De Garanție Imobiliara Cu Ipoteca nr. 803, din 09/04/2012 emis de BNP Boamfă Adrian;

B2

Asupra cotei de 11,12% din elementele de uz comun aferente Corp IA Parter-Spațiu Comercial CI.-UI,se noteaza ca efect de opozabilitate conf.art.902 pct.8 si art.2373, 2384 din codul civil interdicțiile convenționale de instrainare, grevare si cu efect de informare interdicțiile convenționale de inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare si restructurare si amenajare, la care se adauga dobânzile, dobânzile majorate, costrurile si spezele aferente, conform prevederilor pct.il lit.E din protocolul de colaborare incheiat intre ANCPI/ARB/UNNPR inregistrat la ANCPI sub nr.104497/2011 si art.42 lit h din Ordinul nr.633/2006 al directorului qeneral al ANCPI

Al

14716 / 26/08/2016

Act nr. încheiere din Dos.nr.3948/226/2016, din 28/07/2016 emis de Judecătoria Fagaras;

B3

Asupra cotei de 11,12% din elementele de uz comun aferente Corp lA Parter-Spațiu Comercial CI.-UI se notează, URMĂRIREA SILITĂ a imobilului cu nr. top. 298/1/a, încuviințată la cererea creditoarei CEC BANK S.A. Sucursala Brașov, pentru recuperarea sumei de 169.065,49 Lei reprezentând creanță, a accesoriilor acesteia, cheltuieli de judecată si a cheltuielilor de executare silită_________________________

Al

671/25/05/1955

Decret nr. 92/1952, din 01/01/1952 emis de - (cerere intabulate nr.891/30.03.2000 c.f. sent.civ.nr.

438/2000);          ________________________________________________________________ _

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEnationalizare, uzucapiune,, dobândit nrin Lene, cota actuala 54/100_______________________________________

Al

1) STATUL ROMAN

5513 / 31/05/2010    ____________________________________________________________

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 1010, din 28/05/2010 emis de

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare ca bun propriu, asupra cotei de 2,17% din elementele de uz comun aferente Corp II -Spațiu Comercial situat la parter C2-U1, dobândit prin Convenție, cota actuala 2/100

Al

1) COCÎRLA STELUTA, văduvă

5910 / 09/03/2018

Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 843, din 08/03/2018 emis de NP Popa Maria Cristina;

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare asupra cotei de 4,46% din elementele de uz comun aferente Corp III Laborator Fotografic carter C2-U2, dobândit prin Convenție, cota actuala 4/100

Al

1) POPA CRISTIAN, necăsătorit

1112 / 15/04/2002

Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 680, din 05/04/2002 emis de NP Boamfă Adrian;

B7

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, asupra cotei de 18,74% din lementele de uz comun aferente Corp IVA,Corp IV Bl C2-U3, dobândit prin Convenție, cota actuala 19/100

Al

S.C. RATINEX S.A. BUCUREȘTI, SUCURSALA BRAȘOV- cu sediul in București, Șoseaua Fundeni, ' nr. 274. sector 2

5514 / 31/05/2010

Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 1010, din 28/05/2010 emis de NP Gyergyai Mariana;------ -----

88

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare ca bun propriu, asupra cotei dc 6,18% din elementele de uz comun aferenta Corp iV CI Clădire parter C2-U5. dobândit prin Convenție, cota actuala 6/100

Al

1) COCÎRLĂ STELUȚA, văduvă

5515 / 31/05/2010

Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 1010, din 28/05/2010 emis de

B9

ntabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare ca bun propriu, asupra :otei de 4,25% din elementele de uz comun aferente Corp IV C2 dădire parter C2-U6, dobândit prin Convenție, cota actuala 4/100

Al

1) COCÎRLĂ STELUȚA, văduvă

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

6075 / 10/04/2012

Contract De Garanție Imobiliara Cu Ipoteca nr. 803, din 09/04/2012 emis de BNP Boamfă Adrian;

CI

Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare:220000 RONasupra cotei de 11,12% din elementele de uz comun aferente Corp IA Parter-Spațiu Comercial CI.-UI

Al

1) CEC BANK S.A.      _____

Anexa Nr.?l La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 298

727

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

___________ DETALII LINIARE IMOBIL_____________

Geometria pentru acest imobil mi afostgsit.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

727

-

-

298

și curte

Pentru acest imobil exista următoarele cereri nesolutionate:

Nr. Crt

Nr. cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

6435

28-03-2019

01-04-2019

Consultare/int'ormare

2

6437 -

28-03-2019

01-04-2019

Consultare/lnformare

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.             /

S-a achitat tariful de 25 RON, -Ordin de plata cont OCPI nr.845/2B-03-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.                        <■ /

Data soluționării,                       Asistent Re^tratdr,                       Referent,

28-03-2019                           DANIELA/CIMPOJ^S                __________________

Data eliberării,                               __________\j_____________________________

/   /                                      (parafa și semnătura)                     (parafa și semnătura)