Hotărârea nr. 68/2019

HOTĂRÂREA NR.68 din data de 28 martie 2019 - privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa (APRILIE 2019)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV     _ __


CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ IJSS

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro. Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.68 din data de 28 martie 2019 - privind alegerea unui consilier ca președinte de ședința (APRILIE 2019)

Consiliul Local al Municipiului Fagaraș, întrunit în ședință ordinară,

Analizând raportul cu nr.36.508/18.03.2019 al Secretarului Municipiului Făgăraș privind alegerea președintelui de ședință,

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Văzând prevederile art.35 alin. (1), art.41, art.47 din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

Ținând seama de art.7 din HCL.nr.117/31.10.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Făgăraș,

Având în vedere prevederile art.9 din O.G.nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare al Consiliilor locale,

în temeiul art. 45 alin. (1) și (5) și art.115, alin. 1, lit.b.din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Domnul consilier POPA OVIDIU-NICOLAE se alege ca președinte de ședința, în luna APRILIE 2019, pentru a conduce ședințele Consiliului Local al Municipiului Făgăraș și a semna hotărârile adoptate de acesta, în luna APRILIE 2019.

Art.2. în caz de forță majoră (boală, lipsă neprevăzută din localitate etc.), lucrările Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, vor fi conduse de către domnul consilier STENGEL NORBERT, în calitate de președinte de ședință.
Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 16 voturi pentru și o.abtinere

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotarare se comunica:

-1ex.dosar de ședința

-1ex.colecție

  • -1ex. Prefectura

-lex.Primar

  • -1ex. Secretar

-lex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

-lex.afisaj

-lex.celor in cauza

PJ/PJ.

Cod:F-50