Hotărârea nr. 66/2019

HOTĂRÂREA nr.66 din data de 28 martie 2019 - privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al Poliţiei Locale Făgăraş pe anul 2019

ROMÂNIA


•             JUDEȚUL BRAȘOV       L™»

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

. Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.66

din data de 28 martie 2019

- privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Poliției Locale Făgăraș pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Fagaraș, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere referatul nr.328 din 13.03.2019 și referatul privind convocarea Comisiei locale de ordine publică nr.314/07.03.2019 întocmite de către Poliția Locală Făgăraș privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Poliției Locale Făgăraș pe anul 2019,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

în temeiul prevederilor art.29, alini, lit c din Legea nr 155/2010 legea poliției locale și ale art. 3 din Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr.92/2011 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine si siguranța publica al politiei locale.

Ținând seama de avizul nr.326 din 13.03.2019 al Comisiei locale de ordine publică modificată și aprobată prin HCL nr. 96/2017,

în temeiul art. 45 alin (1) si art. 115 alin (1) lit. b din Legea administrației publice locale 215/2001 republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul de ordine și siguranță publică al Poliției Locale Făgăraș pe anul 2019, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru

Consilieri în funcție-19

Consilieri prezenți- 17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosarul de ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar

 • - 1 ex. Poliția Locale Făgăraș

 • - 1 ex. Poliția Municipiului Făgăraș

 • - 1 ex. Compartiment Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișare.

Cod: F-50


ROMANIA JUDEȚUL BRAȘOV MUNICIPIUL FĂGARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primarta-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.roPLANUL DE PAZĂ ȘI ORDINE PUBLICĂ AL POLIȚIEI LOCALE FĂGĂRAȘ


POLIȚIA LOCALĂ FĂGĂRAȘ

PLANUL DE PAZĂ ȘI ORDINE PUBLICĂ AL POLIȚIEI LOCALE FĂGĂRAȘ

STRUCTURA PLANULUI

CADRUL LEGISLATIV

CAPITOLUL I

ANALIZA SITUAȚIEI OPERATIVE

 • A. TERITORIUL

 • B. POPULAȚIA

 • C. EVENIMENTE SOCIAL ECONOMICE, POLITICE SAU RELIGIOASE

 • D. STAREA CONTRAVENȚIONALĂ ȘI INFRACȚIONALĂ

CAPITOLUL II

DISPOZITIVELE DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ, MISIUNILE SI ZONELE DE RESPONSABILITATE

 • A. DISPOZITIVELE DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ ȘI ZONELE DE RESPONSABILITATE

 • B. MISIUNILE SPECIFICE

 • C. ACTIVITĂȚI ȘI MISIUNI EXECUTATE IN COMUN

CAPITOLUL III

EFECTIVELE AFLATE LA DISPOZIȚIE ȘI SUPORTUL LOGISTIC

CAPITOLUL IV

INSTRUIREA EFECTIVELOR PENTRU EXECUTAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI CONTROLUL DISPOZITIVELOR

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE

ANEXE

CADRUL LEGISLATIV

In realizarea acestui document s-au avut în vedere următoarele acte normative:

 • - Legea nr. 155/2010 - Legea poliției locale, republicata;

 • - HG 1332/2010 Regulamentul cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

 • - Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată;

 • - Legea nr. 295/2004 privind Regimul armelor și munițiilor;

 • - Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

 • - Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici;

 • - Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;

 • - Legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordini și liniștii publice;

 • - OUG 195/2002 republicata privind circulația pe drumurile publice;

 • - O. M.A.I. nr 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de Ordine si Siguranță Publică a politiei locale;

 • - Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Făgăraș ;

CAPITOLUL I

ANALIZA SITUAȚIEI OPERATIVE

A. TERITORIUL

Țara Făgărașului este așezată în centrul României, cuprinzând în vatra sa vastă Depresiunea Făgărașului și zonele gravitaționale din punct de vedere etnoistoric aferente acesteia. Deoarece Depresiunea Făgărașului este drenată de cursul Oltului, Țara Făgărașului este cunoscută și sub numele de Țara Oltului.

Țara Făgărașului, ar putea fi delimitată aproximativ, între următoarele limite :

 • - la Nord : de-a lungul liniei care ar uni localitățile Hoghiz-Ungra-Ticuș-Cincu-Bruiu.

 • • la Vest: Valea Oltului care, de la Avrig, se îndreaptă spre Sud, până la Tumu-Roșu ;

 • - la Sud : creasta alpină a Munților Făgărașului, pe linia cumpenei apelor, incluzând deci, Țara Făgărașului, întreg versantul nordic al acestor munți;

 • - la Est: pe văile Bârsei și Sebeșului, în continuare, culmea Munților Perșani, Valea Bogata-Hoghiz.

Acest teritoriu constituie o unitate etnoistorică și geografică. Unitatea etnografică se reflectă pregnant în portul popular, potrivit căruia Țara Oltului poate fi împărțită în trei zone : zona Avrig, zona Făgăraș și zona Parău-Mateiaș. Iată, deci, ca și portul popular vine în sprijinul teritoriului acestei zone.

Prima atestare documentară, parvine din anul 1222, în manuscrisul Terra Blachorrum unde este precizată existența Voivodatului Făgăraș, în acele timpuri. în Letopisețul lui Cantacuzino se spune că în anul 1290 Negru Vodă , era - un voievod de mare herteg peste Amlaș și Făgăraș. Cetatea Făgărașului, construită în anul 1310 pe locul unei vechi fortărețe, este un simbol al istoriei în Țara Făgărașului, prin ea purtându-și pașii Ștefan Mailat - primul Principe al Transilvaniei, Mihai Viteazul și soția sa D-na Stanca, dar și alte personalități istorice. în muzeul aflat în Cetatea Făgărașului însă există dovezi care atestă o mult mai veche prezență a românilor în această zonă.

Actuala fizionomie a teritoriului Țara Făgărașului, cu trăsăturile ei monografice și morfometrice, este rezultanta interacțiunii factorilor morfogenetici interni și externi, constituind, totodată, un moment dintr-un lanț neîntrerupt de prefaceri, expresia cea mai recentă a unei îndelungate evoluții paleogeografice.

Sub aspectul morfostructural, relieful Țării Făgărașului se încadrează în întregime în zona de orogen carpatic. Format prin cutarea straturilor sedimentare mezozoice și neozoice din geosinclinalul alpino-carpatic, împreună cu fundamentul cristalin mai vechi (paleozoic si precambrian), procesul tectonic aplicativ s-a desfășurat în mai multe faze, începând din cretacicul superior și până la finele neogenului, când s-a definitivat în liniile sale esențiale, edificiul carpatic.

Depresiunea Făgărașului, considerată în ansamblu o mare câmpie piemontană, etajată, este de fapt o depresiune de contact cu relief în trepte. Astfel, imediat sub munte, se dezvoltă o bordură de dealuri înalte (600-700 m) acoperite cu fânețe și pâlcuri de păduri rare; urmează o treaptă mai joasă, formată din câmpia de acumulare piemontană, alcătuită din conuri de dejecție care se termină cu terase spre nord și, în sfârșit, lunca foarte largă a Oltului. Râurile dese care coboară din munții Făgărașului, bogate în apă, cu deosebire primăvara, transportă mari cantități de pietrișuri.

Oltul care le culege pe toate pare să fi avut un traseu mai la sud, fiind împins spre nord unde se înalță povârnișul semeț al Transilvaniei -respectiv Podișul Hârtibaciului.

Municipiul Făgăraș este amplasat la o distanță de 65 km de mun. Brașov și 73 km de mun. Sibiu. Se află pe malul stâng al râului Olt iar prin partea de vest trece pârâul Berivoi. Se învecinează la Nord cu comuna Șoarș, la Est cu comuna Mândra și la Sud - Vest cu comuna Beclean.

Din punct de vedere administrativ municipiul Făgăraș se întinde pe o suprafață de 3641 hectare din care 1278 hectare sunt în intravilan.                    ■

Din punct de vedere al configurației geografice, municipiul Făgăraș se află in centrul depresiunii Făgărașului, lângă râul Olt.

Drumul național 1 traversează municipiul pe direcția E-V iar drumurile județene 104C Făgăraș- Hurez, 104 B Făgăraș- Ileni și 104 Făgăraș- Șoarș se formează din municipiul Făgăraș și străbat comunele din zonă.

Magistrala de cale ferată 200 București- Arad traversează municipiul Făgăraș prin partea de sud.

în municipiul Făgăraș există ca obiectiv turistic și de agrement care pot prezenta interes pentru activitatea de menținere a ordinii publice, Complexul turistic „ Laguna Albastră”, Parcul Regina Maria, Cetatea Făgărașului, respectiv Muzeul Țării Făgărașului din incinta Cetății Făgărașului.

Lungimea totală a străzilor din municipiu este de 52,7 km, în proporție de 80% din rețeaua stradală este asfaltată, 10% este acoperită cu piatră cubică, restul fiind la nivel de drumuri balastate.

Teritoriul intravilan se întinde pe o suprafață de 1.278 km, fiind echipat în cea mai mare parte cu utilități tehnico-edilitare.

Sursele de alimentare cu apă se extrag din bazinul hidrografic Olt Superior, pe malul stâng al râului din trei fronturi de captare. Rețeaua de distribuție a apei are o lungime totală de circa 103,9 km. Rețeaua de distribuție a gazelor naturale acoperă în prezent 95% din suprafața municipiului, având o lungime de 77,6 km.

 • B. Populația

Conform precizărilor făcute de Direcția Județeană de Statistică Brașov populația municipiului Făgrăraș la ultimul Recensământ al Populației din anul 2011 se prezintă astfel:

 • - populația stabilă-30.714, din care 14537 bărbați și 16167 femei.

Din punct de vedere al naționalității, românii reprezintă elementul majoritar, respectiv - 25.853 persoane, urmând în ordine: maghiari - 1056, romi - 1069, germani - 192, ucrainieni - 8, polonezi - 5, ceangai - 5, evrei - 4, sârbi - 2, italieni - 5, ruși, lipoveni - 5, altă etnie -9.

Din punct de vedere al religiei situația se prezintă:

 • - ortodoxă-25.528 persoane

 • - romano - catolică - 420

 • - reformată - 568

 • - greco - catolică - 307

 • - evanghelică - confesiune augustana - 81

 • - evanghelica lutherana - 156

 • - unitariană - 84

 • - baptistă - 195

 • - adventistă de ziua a 7 a - 188

 • - creștini după evanghelie - 102

 • - penticostală - 193

 • - evanghelică romană - 93

 • - creștini de rit vechi - 11, musulmană - 8, martorii lui lehova- 69, altă religie -33, atei - 28.

După limba maternă populația Făgărașului se prezintă:

 • - români -26.831 persoane

 • - maghiari - 945

 • - romanesc - 230

 • - germani - 168

 • - turci - 5

 • - ruși - 3

 • - italieni - 4

 • - alta limba materna - 7

La nivelul Municipiului Făgăraș sunt un număr de 6757 elevi, din care preșcolari 1164 și 5593 elevi grupa 0- clasa XII- a.

Repartizarea elevilor, pe unități de învățământ este următoarea:

Unitatea de învățământ

Nr. copii

Colegiul Național “Radu Negru”

560

Școala Generală nr.l

924

Colegiul National “D-na Stanca”

867

Școala Generală nr.7

169

Colegiul Tehnologic „Dr. I. Senchea”

657

Colegiul „Aurel Vijoli”

939

155

Centrul Școlar pentru Educație Incluziva Fagaras

Liceul Teologic „Constantin Brancoveanu”

409

104

Grădiniță „Mateias Brancoveanu”

Școala Gimnaziala „Ovid Densusianu ”

773

143 50

Școala Generală nr.4 Galați

Grădiniță „Bursucul “

Grădiniță „Albinuta”- str. Câmpului

274

Grădiniță „Voinicelul” str. T Vladimirescu

180

Grădiniță „Prichindeii” str. 13 Decembrie

276

Grădiniță „Pinochio” - str 1 Decembrie 1918

- Șoseaua Combinatului - Str Mihai Eminescu

123

84

________Z3

C. EVENIMENTE SOCIAL- ECONOMICE, POLITICE SAU RELIGIOASE

în municipiul Făgăraș, pentru anul în curs sunt preconizate o serie de manifestări cultural- artistice, religioase.

Calendarul principalelor manifestări cultural- educative, sportive si artistice care se vor desfășura în anul 2019 conform Anexa nr 1 din HCL...........este următorul:

Ianuarie:

 • - Parada cetelor de feciori din Țara Făgărașului

Martie:

 • - Ziua foștilor deținuți politici

 • - Târgul Marțisoarelor

 • - Luna curățeniei de primăvară

 • - Ora pământului

Aprilie:

 • - Sărbătoarea Sfintelor Paști, toate bisericile din municipiu, cu risc mediu în planul ordinii și liniștii publice.

Mai:

 • - Ziua eroilor

Iunie:

 • - Ziua Internaționala a Copilului

 • - Ziua Drapelului Național al României

Iulie:

 • - Ziua Imnului Național al României

August:

 • - Zilele Cetății Făgărașului

Septembrie:

Octombrie :

Noiembrie:

Decembrie:

 • - Ziua Naționala a României

 • - Zile și nopți albe la Făgăraș, festival, târgul de Crăciun

 • - Sărbătoarea Nașterii Domnului

D. STAREA CONTRAVENȚIONALA SI INFRACȚIONALA

Evoluția fenomenului infracțional în anul 2018 față de anul 2017 la infracțiunile sesizate, constatate și soluționate a cunoscut o scădere importantă.

Astfel s-au înregistrat un număr de 1042 lucrări și cauze penale (AC+AN) fata de 843 în aceiași perioadă a anului 2017.

Zonele unde se concentrează principalele genuri de infracțiuni comise au fost cartierul Combinat, străzile Negoiu, Parcului, Vasile Alecsandri, Tabacari, Câmpului Nou, cartierul Tudor Vladimirescu.

Infracționalitatea stradală a crescut în anul 2018 fața de anul 2017. Un procent de 96% din infracțiunile stradale sesizate au fost comise pe timp de noapte.

în anul 2018 s-au aplicat un număr de 5832 contravenții, fata de anul 2017 când au fost aplicate un număr de 7266 sancțiuni contravenționale. Scăderi sunt la sancțiunile aplicate la regimul circulației rutiere, 4694 în anul 2018, la 5703 în anul 2017 cât și la Legea 61/1991 de la 1157 în anul 2017 la 743 în anul 2018.

La nivelul municipiului nu au fost înregistrate stări conflictuale inter/intrafamiliale, interetnice sau interconfesionale.

Din punct de vedere al accidentelor rutiere în zona de competență inclusiv mediu rural, în anul 2018 numărul acestora a crescut la 253 fata de 249 in anul 2017.

Deși la nivelul Municipiului nu sunt identificate zone cu risc- puncte negre, există totuși posibilitatea producerii unor accidente în zona străzilor Tăbăcari, Negoiu, Câmpului, 1 Decembrie 1918, 13 Decembrie.

Zonele unde se concentrează cel mai mare număr de persoane cunoscute ca fiind generatoare de săvârșirea de infracțiuni sunt cartierul Combinat, cartierul Galați, cartierul 13 Decembrie, cartierul Tudor Vladimirescu. In aceste cartiere există un număr mare de persoane care sunt fără ocupație, sunt recidiviști, ori cunoscuți de poliție cu comportamente violente.

In perioada Ianuarie - Decembrie 2018 efectivul de polițiști locali din cadrul Poliției Locale Făgăraș, au desfășurat activități specifice in teren, astfel ca au constatat si aplicat in total un număr total de 2317 sancțiuni contravenționale, în valoare de 604350 lei, conform indicatorilor de performanta .

NR

CRT

INDICATORI DE PERFORMANTA

2018

1

ACȚIUNI ORGANIZATE SI DESFĂȘURATE - TOTAL____

- din care : - pe ordine si liniște publică

175

15

- pe linie de circulație rutiera

40

- pentru respectarea Hotărârilor Consiliului Local Făgăraș

21

- pe evidența persoanei

1

- pe activitati comerciale

14

- pe activitati de mediu si salubrizare

45

pe disciplina in construcții

11

- alte linii

-

- din care in colaborare cu :

- servicii din Primăria Fagaras

18

- cu Poliția Naționala

w

- cu IU Brașov

- cu operatorii locali de salubrizare,apa canal, termie (Sc Salco Serv Sa, Apa Canal Sibiu, Sc Ecoterm Sa)

8

- alte unitati (Garda de Mediu, DSV,DSP,Protecția Copilului, Inspecția de Stat in Construcții)

2

2

ASIGURAREA DE MASURI PREVENTIVE DE ORDINE PUBLICA - TOTAL

la activități cultural sportive, religioase, probleme sociale și educative

33

- număr efective participante

140

PLANURI DE MASURI PENTRU ACTIVITATI SPECIALE -

TOTAL

8

- număr de efective participante

33

- număr de zile

18

3      _

ASIGURARE FLUIDIZARE TRAFIC

75

- număr de efective participante

140

- număr de zile

70

4    -

RIDICĂRI AUTO ABANDONATE / FARA STAPAN - TOTAL

20

- ridicate conform Legii 421/2002

- ridicate de proprietar                                                   |

11

5

INTERVENȚII, STĂRI CONFLICTUALE APLANATE

335

6

PATRULĂRI AUTO

1335

7

PATRULĂRI PEDESTRE

1200

8

PÂNDE,SUPRAVEGHERI OPERATIVE

60

9

EXECUTĂRI MANDATE ADUCERE EMISE DE INSTANȚELE JUDECĂTOREȘTI

-

10

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT MONITORIZATE

2

11

INFRACȚIUNI CONSTATATE

28

12

PERSOANE PREDATE POLITIEI NAȚIONALE

5

13

URMĂRIȚI PRINȘI SI PREDATI POLITIEI NAȚIONALE

——

14

PERSOANE CARE APELEAZA IN MOD REPETAT LA MILA PUBLICULUI

- identificate si sancționate contravențional

20

15

PERSOANE ÎNDRUMATE SPRE LOCUL DE DOMICILIU

62

16

PERSOANE FĂRĂ ADAPOST IDENTIFICATE

10

17

NUMĂR CONSTRUCȚII VERIFICATE - TOTAL

55

- fara autorizație contruire/ demolare

21

- cu autorizație contruire/ demolare

34(29/5)

18

NUMĂR VERIFICĂRI PRACTICI COMERCIALE CONFORM O.G. 99/2000 ACTUALIZATA , HCL 54/2016

755

19

SOMAȚII APLICATE - TOTAL

148

- disciplina in construcții si afisaj stradal

3

- protecția mediului

131

- inspecție comerciala

14

20

CONTRAVENȚII CONSTATATE - TOTAL

2317

 • - din care : - Legea 61/1991

 • - pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

727

- OUG 195/2002

-privind circulația pe drumurile publice

547

- Legea 50/1991

- privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

21

- Legea 349/2002

- pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului de tutun

24

-Legea 448/2006

- privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

82

- HCL 205/2017

-privind eliberarea si folosirea permiselor de libera trecere, pentru circulația autovehiculelor de transport marfa pe străzile din Municipiul Fagaras

4

1

- HCL 27/2009

-norme de gospodărire,intretinere .curățenie

275

-HCL 52/2018

- privind reglarea regimului contravențional pentru oprire, staționare si jarcare neregulamentara pe domeniul public si privat al Municipiului Fagaras

211

-HCL 54/2016

- privind metodologia de eliberare a acordului de funcționare a

46

societăților

- HCL 262/2017

- privind organizarea si executarea serviciului public de trans.pers.in regim de taxi

54

-HCL 53/2016

- privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare din parcările de reședință amenajate în Municipiul Făgăraș

99

-HCL 150/2017

- privind regimul tranzitării, staționarii, parcării autovehiculelor destinate serviciilor regulate, a serviciilor regulate special si a serviciilor ocazionale de transport persoane in Municipiul Fagaras

33

- OUG 97/2005

- privind evidenta ,domiciliu ,reședința si actele de identitate ale cetățenilor romani;

128

- alte acte normative

66

21

PROCESE VERBALE DE CONTRAVENȚIE CONTESTATE

39

22

VALOAREA AMENZILOR APLICATE

604.350

23

PROCESE VERBALE TRIMISE PENTRU EXECUTARE SILITA -

TOTAL

868

- din care : - Primăria Fagaras

536

- alte Primarii

332

24

PERSOANE LEGITIMATE

6531

25

PERSOANE AVERTIZATE

1174

26

PLÂNGERI, SESIZĂRI, RECLAMATII primite - rezolvate

1027

CAPITOLUL II

DISPOZITIVELE DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ, MISIUNILE ȘI ZONELE DE RESPONSABILITATE

NU SUNT DATE CU CARACTER PUBLIC

CAPITOLUL III

EFECTIVE AFLATE LA DISPOZIȚIE SI SUPORTUL LOGISTIC

Efectivele: 34 polițiști locali, 4 personal contractual

 • 1. Compartimentul ordine publică, paza obiective, evidența persoanelor

 • 20 polițiști locali din care:

 • - 2 polițiști locali execută misiuni specifice în 2 schimburi a 12 ore în colaborare cu Poliția Municipiului Făgăraș;

 • - 18 polițiști locali execută activități specifice în dispozitivul de ordine publică

si paza al Poliției Locale Făgăraș

 • 4 personal contractual

 • 2. Compartimentului circulație, echipe mobile, intervenții

 • 8 polițiști locali care execută activități specifice in dispozitivul de ordine publica si circulație rutiera.

 • 3. Compartiment dispecerat-secretariat :

 • - 4 polițiști locali

 • 4. Compartiment control :

 • - 2 polițiști locali

SUPORTUL LOGISTIC

DOTĂRI AUTO :

 • III.2.1. Poliția Locală Făgăraș dispune de un număr de 3 autovehicule, din care :

 • - 1 Auto marca Dacia Logan cu 5 locuri;

 • - 1 Auto marca Opel Astra Clasic cu 5 locuri;

 • - 1 Auto marca Opel Astra Caravan cu 5 locuri;

MIJLOACE DE AUTOAPĂRARE, MIJLOACE DE COMUNICAȚII ȘI ALTE MATERIALE:

 • - armament cu muniție neletală;

 • - armament cu muniție letala;

 • - stații radio emisie recepție ;

 • - dispozitive de inregistrare audio/video;

 • - tomfe ;

 • - cătușe metalice, spray-uri iritant lacrimogene;

 • - lanterne;

 • - carnet procese-verbale contravenție;

 • - documente tipizate.

CAPITOLUL IV

INSTRUIREA EFECTIVELOR PENTRU EXECUTAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI CONTROLUL DISPOZITIVELOR

 • A. Instruirea efectivelor:

In conformitate cu prevederile H.G. 1332/2010 (Regulamentul Cadru de organizare si funcționare a Poliției Locale ), directorul executiv și directorul executiv adjunct asigură cunoașterea și aplicarea întocmai, de către personalul din subordine, a prevederilor legale ce reglementează, menținerea ordinii și liniștii publice, regulile de conviețuire socială si integritatea corporală a persoanelor.

Cu ocazia planificării, organizării și desfășurării unor acțiuni punctuale conduse și executate de Poliția Locală Făgăraș, sunt întocmite planuri de acțiune, planuri de masuri, iar instruirea personalului si controlul activității se realizează de către directorul executiv sau directorul executiv adjunct.

 • a) ordine publica - se va executa la sediul Politiei Locale Fagaras la intrarea in serviciu de către directorul executiv si directorul executiv adj ;

 • b) paza obiective - se va executa pe locul de serviciu de către directorul executiv si directorul executiv adjunct.

 • B. Controlul dispozitivelor:

Personalul cu drept de control din cadrul Poliției Locale Făgăraș:

 • 1) directorul executiv - controlează întreaga activitate a personalului al Politiei Locale ;

 • 2) directorul executiv adjunct - controlează activitatea personalului Politiei Locale ;

Controalele asupra activităților patrulelor mixte vor fi planificate de comun acord și în cooperare cu reprezentatii Poliției Municipiului Făgăraș și vor fi executate pe schimburi, pe bază de grafic.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE

Informările și cooperarea între structurile cu atribuții în menținerea ordinii si liniștii publice sunt permanente și se realizează în ambele direcții indiferent de instituțiile ce compun dispozitivul.

Oportunitatea și necesitatea informărilor în timp real sau reflectat permanent în capacitatea ridicată și timpul scurt de reacție al structurilor ce compun dispozitivul integrat.

In toate împrejurările, schimbul permanent de informatii a contribuit nemijlocit si la eficiența acțiunilor măsurată prin atingerea obiectivelor atât instituționale cât și profesionale.

 • 1. Realizarea informărilor

Informările reciproce cu privire la evoluția situației operative între structurile de poliție locală și Poliția Municipiului Făgăraș se realizează după următorul algoritm:

 • - ori de câte ori este necesară rezolvarea unor situații sau realizarea dispozitivului comun;

 • - ori de câte ori este necesară concentrarea sau mutarea eforturilor umane si materiale pe zone de competență;

Periodic sau ori de cate ori este nevoie, conducerea Primăriei Făgăraș împreună cu conducerea Poliției Locale Făgăraș, analizează modul de executare a serviciului de pază și ordine publică, modalitățile de rezolvare a problemelor rezultate din controale și se vor stabili măsuri cu termene precise pentru remedierea deficiențelor constatate sau pentru creșterea eficienței activităților desfășurate.

2.Tabel cuprinzând persoanele cu funcții de conducere, cu atribuții de coordonare si control al efectivelor participante la activități de menținere a ordinii și siguranței publice.

NUMELE SI PRENUMELE

FUNCȚIA

PETRI LUCIAN TRAIAN

DIRECTOR EXECUTIV

BINIG IOAN ADRIAN

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIRECTOR EXECUTIV PETRI LUCIAN TRAIAN

ÎNTOCMIT POLIȚIST LOCAL MUNTEAN DAN


ROMÂNIA    o

JUDEȚUL BRAȘOV

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

PLANUL DE PAZĂ ȘI ORDINE PUBLICĂ AL POLIȚIEI LOCALE FĂGĂRAȘ
din


Q-0/cJ


POLIȚIA LOCALĂ FĂGĂRAȘ

PLANUL DE PAZĂ ȘI ORDINE PUBLICĂ AL POLIȚIEI LOCALE FĂGĂRAȘ

STRUCTURA PLANULUI

CADRUL LEGISLATIV

CAPITOLUL I

ANALIZA SITUAȚIEI OPERATIVE

 • A. TERITORIUL

 • B. POPULAȚIA

 • C. EVENIMENTE SOCIAL ECONOMICE, POLITICE SAU RELIGIOASE

 • D. STAREA CONTRAVENȚIONALĂ ȘI INFRACȚIONALĂ

CAPITOLUL II

DISPOZITIVELE DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ, MISIUNILE SI ZONELE DE RESPONSABILITATE

 • A. DISPOZITIVELE DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ ȘI ZONELE DE RESPONSABILITATE

 • B. MISIUNILE SPECIFICE

 • C. ACTIVITĂȚI ȘI MISIUNI EXECUTATE IN COMUN

CAPITOLUL III

EFECTIVELE AFLATE LA DISPOZIȚIE ȘI SUPORTUL LOGISTIC

CAPITOLUL IV

INSTRUIREA EFECTIVELOR PENTRU EXECUTAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI CONTROLUL DISPOZITIVELOR

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE

ANEXE

CADRUL LEGISLATIV

In realizarea acestui document s-au avut în vedere următoarele acte normative:

 • - Legea nr. 155/2010 - Legea poliției locale, republicata;

 • - HG 1332/2010 Regulamentul cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

 • - Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată;

 • - Legea nr. 295/2004 privind Regimul armelor și munițiilor;

 • - Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

 • - Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici;

 • - Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;

 • - Legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordini și liniștii publice;

 • - OUG 195/2002 republicata privind circulația pe drumurile publice;

 • - O. M.A.L nr 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de Ordine si Siguranță Publică a politiei locale;

 • - Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Făgăraș ;

CAPITOLUL I

ANALIZA SITUAȚIEI OPERATIVE

A. TERITORIUL

Țara Făgărașului este așezată în centrul României, cuprinzând în vatra sa vastă Depresiunea Făgărașului și zonele gravitaționale din punct de vedere etnoistoric aferente acesteia. Deoarece Depresiunea Făgărașului este drenată de cursul Oltului, Țara Făgărașului este cunoscută și sub numele de Țara Oltului.

Țara Făgărașului, ar putea fi delimitată aproximativ, între următoarele limite :

 • - la Nord : de-a lungul liniei care ar uni localitățile Hoghiz-Ungra-Ticuș-Cincu-Bruiu,

 • ■ la Vest: Valea Oltului care, de la Avrig, se îndreaptă spre Sud, până la Tumu-Roșu ;

 • - la Sud : creasta alpină a Munților Făgărașului, pe linia cumpenei apelor, incluzând deci, Țara Făgărașului, întreg versantul nordic al acestor munți;

 • - la Est: pe văile Bârsei și Sebeșului, în continuare, culmea Munților Perșani, Valea Bogata-Hoghiz.

Acest teritoriu constituie o unitate etnoistorică și geografică. Unitatea etnografică se reflectă pregnant în portul popular, potrivit căruia Țara Oltului poate fi împărțită în trei zone : zona Avrig, zona Făgăraș și zona Parău-Mateiaș. Iată, deci, ca și portul popular vine în sprijinul teritoriului acestei zone.

Prima atestare documentară, parvine din anul 1222, în manuscrisul Terra Blachorrum unde este precizată existența Voivodatului Făgăraș, în acele timpuri. în Letopisețul lui Cantacuzino se spune că în anul 1290 Negru Vodă , era - un voievod de mare herteg peste Amlaș și Făgăraș. Cetatea Făgărașului, construită în anul 1310 pe locul unei vechi fortărețe, este un simbol al istoriei în Țara Făgărașului, prin ea purtându-și pașii Ștefan Mailat - primul Principe al Transilvaniei, Mihai Viteazul și soția sa D-na Stanca, dar și alte personalități istorice. în muzeul aflat în Cetatea Făgărașului însă există dovezi care atestă o mult mai veche prezență a românilor în această zonă.

Actuala fizionomie a teritoriului Țara Făgărașului, cu trăsăturile ei monografice și morfometrice, este rezultanta interacțiunii factorilor morfogenetici interni și externi, constituind, totodată, un moment dintr-un lanț neîntrerupt de prefaceri, expresia cea mai recentă a unei îndelungate evoluții paleogeografice.

Sub aspectul morfostructural, relieful Țării Făgărașului se încadrează în întregime în zona de orogen carpatic. Format prin cutarea straturilor sedimentare mezozoice și neozoice din geosinclinalul alpino-carpatic, împreună cu fundamentul cristalin mai vechi (paleozoic si precambrian), procesul tectonic aplicativ s-a desfășurat în mai multe faze, începând din cretacicul superior și până la finele neogenului, când s-a definitivat în liniile sale esențiale, edificiul carpatic.

Depresiunea Făgărașului, considerată în ansamblu o mare câmpie piemontană, etajată, este de fapt o depresiune de contact cu relief în trepte. Astfel, imediat sub munte, se dezvoltă o bordură de dealuri înalte (600-700 m) acoperite cu fânețe și pâlcuri de păduri rare; urmează o treaptă mai joasă, formată din câmpia de acumulare piemontană, alcătuită din conuri de dejecție care se termină cu terase spre nord și, în sfârșit, lunca foarte largă a Oltului. Râurile dese care coboară din munții Făgărașului, bogate în apă, cu deosebire primăvara, transportă mari cantități de pietrișuri.

Oltul care le culege pe toate pare să fi avut un traseu mai la sud, fiind împins spre nord unde se înalță povârnișul semeț al Transilvaniei -respectiv Podișul Hârtibaciului.

Municipiul Făgăraș este amplasat la o distanță de 65 km de mun. Brașov și 73 km de mun. Sibiu. Se află pe malul stâng al râului Olt iar prin partea de vest trece pârâul Berivoi. Se învecinează la Nord cu comuna Șoarș, la Est cu comuna Mândra și la Sud - Vest cu comuna Beclean.

Din punct de vedere administrativ municipiul Făgăraș se întinde pe o suprafață de 3641 hectare din care 1278 hectare sunt în intravilan.

Din punct de vedere al configurației geografice, municipiul Făgăraș se află in centrul depresiunii Făgărașului, lângă râul Olt.

Drumul național 1 traversează municipiul pe direcția E-V iar drumurile județene 104C Făgăraș- Hurez, 104 B Făgăraș- Ileni și 104 Făgăraș- Șoarș se formează din municipiul Făgăraș și străbat comunele din zonă.

Magistrala de cale ferată 200 București- Arad traversează municipiul Făgăraș prin partea de sud.

în municipiul Făgăraș există ca obiectiv turistic și de agrement care pot prezenta interes pentru activitatea de menținere a ordinii publice, Complexul turistic „ Laguna Albastră”, Parcul Regina Maria, Cetatea Făgărașului, respectiv Muzeul Țării Făgărașului din incinta Cetății Făgărașului.

Lungimea totală a străzilor din municipiu este de 52,7 km, în proporție de 80% din rețeaua stradală este asfaltată, 10% este acoperită cu piatră cubică, restul fiind la nivel de drumuri balastate.

Teritoriul intravilan se întinde pe o suprafață de 1.278 km, fiind echipat în cea mai mare parte cu utilități tehnico-edilitare.

Sursele de alimentare cu apă se extrag din bazinul hidrografic Olt Superior, pe malul stâng al râului din trei fronturi de captare. Rețeaua de distribuție a apei are o lungime totală de circa 103,9 km. Rețeaua de distribuție a gazelor naturale acoperă în prezent 95% din suprafața municipiului, având o lungime de 77,6 km.

 • B. Populația

Conform precizărilor făcute de Direcția Județeană de Statistică Brașov populația municipiului Făgrăraș la ultimul Recensământ al Populației din anul 2011 se prezintă astfel:

 • - populația stabilă - 30.714, din care 14537 bărbați și 16167 femei.

Din punct de vedere al naționalității, românii reprezintă elementul majoritar, respectiv - 25.853 persoane, urmând în ordine: maghiari - 1056, romi - 1069, germani - 192, ucrainieni - 8, polonezi - 5, ceangai - 5, evrei - 4, sârbi - 2, italieni - 5, ruși, lipoveni - 5, altă etnie -9.

Din punct de vedere al religiei situația se prezintă:

 • - ortodoxă - 25.528 persoane

 • - romano - catolică - 420

 • - reformată-568

 • - greco - catolică - 307

 • - evanghelică - confesiune augustana - 81

 • - evanghelica lutherana - 156

 • - unitariană - 84

 • - baptistă - 195

 • - adventistă de ziua a-7 a - 188

 • - creștini după evanghelie - 102

 • - penticostală - 193

 • - evanghelică romană - 93

 • - creștini de rit vechi - 11, musulmană - 8, martorii lui lehova- 69, altă religie -33, atei - 28.

După limba maternă populația Făgărașului se prezintă:

 • - români -26.831 persoane

 • - maghiari - 945

 • - romanesc -230

 • - germani - 168

 • - turci - 5

 • - ruși - 3

 • - italieni - 4

 • - alta limba materna - 7

La nivelul Municipiului Făgăraș sunt un număr de 6757 elevi, din care preșcolari 1164 și 5593 elevi grupa 0- clasa XII- a.

Repartizarea elevilor, pe unități de învățământ este următoarea:

Unitatea de învățământ

Nr. copii

Colegiul Național “Radu Negru”

560

924

Școala Generală nr.l

Colegiul National “D-na Stanca”

867

169

Școala Generală nr.7

Colegiul Tehnologic „Dr. I. Senchea”

657

Colegiul „Aurel Vijoii”

939

Centrul Școlar pentru Educație Incluziva Fagaras

155

Liceul Teologic „Constantin Brancoveanu’'

409

Grădiniță „Mateias Brancoveanu”

104

Școala Gimnaziala „Ovid Densusianu ”

773

Școala Generală nr.4 Galați

143

Grădiniță „Bursucul “

50

Grădiniță „Albinuta”- str. Câmpului

274

Grădiniță „Voinicelul” str. T Vladimirescu

180

Grădiniță „Prichindeii” str. 13 Decembrie

276

Grădiniță „Pinochio” - str 1 Decembrie 1918

123

- Șoseaua Combinatului

84

- Str Mihai Eminescu

73 |

C. EVENIMENTE SOCIAL- ECONOMICE, POLITICE SAU RELIGIOASE

în municipiul Făgăraș, pentru anul în curs sunt preconizate o serie de manifestări cultural- artistice, religioase.

Calendarul principalelor manifestări cultural- educative, sportive si artistice care se vor desfășura în anul 2019 conform Anexa nr 1 din HCL...........este următorul:

Ianuarie:

 • - Parada cetelor de feciori din Țara Făgărașului

Martie:

 • - Ziua foștilor deținuți politici

 • - Târgul Marțisoarelor

 • - Luna curățeniei de primăvară

 • - Ora pământului

Aprilie:

 • - Sărbătoarea Sfintelor Paști, toate bisericile din municipiu, cu risc mediu în planul ordinii și liniștii publice.

Mai:

 • - Ziua eroilor

Iunie:

 • - Ziua Internaționala a Copilului

 • - Ziua Drapelului Național al României

Iulie:

 • - Ziua Imnului Național al României

August:

 • - Zilele Cetății Făgărașului

Septembrie:

Octombrie :

Noiembrie:

Decembrie:

 • - Ziua Naționala a României

 • - Zile și nopți albe la Făgăraș, festival, târgul de Crăciun

 • - Sărbătoarea Nașterii Domnului

D, STAREA CONTRAVENȚIONALA SI INFRACȚIONALA

Evoluția fenomenului infracțional în anul 2018 față de anul 2017 la infracțiunile sesizate, constatate și soluționate a cunoscut o scădere importantă.

Astfel s-au înregistrat un număr de 1042 lucrări și cauze penale (AC+AN) fata de 843 în aceiași perioadă a anului 2017.

Zonele unde se concentrează principalele genuri de infracțiuni comise au fost cartierul Combinat, străzile Negoiu, Parcului, Vasile Alecsandri, Tabacari, Câmpului Nou, cartierul Tudor Vladimirescu.

Infracționalitatea stradală a crescut în anul 2018 fața de anul 2017. Un procent de 96% din infracțiunile stradale sesizate au fost comise pe timp de noapte.

în anul 2018 s-au aplicat un număr de 5832 contravenții, fata de anul 2017 când au fost aplicate un număr de 7266 sancțiuni contravenționale. Scăderi sunt la sancțiunile aplicate la regimul circulației rutiere, 4694 în anul 2018, la 5703 în anul 2017 cât și la Legea 61/1991 de la 1157 în anul 2017 la 743 în anul 2018.

La nivelul municipiului nu au fost înregistrate stări conflictuale inter/intrafamiliale, interetnice sau interconfesionale.

Din punct de vedere al accidentelor rutiere în zona de competență inclusiv mediu rural, în anul 2018 numărul acestora a crescut la 253 fata de 249 in anul 2017.

Deși la nivelul Municipiului nu sunt identificate zone cu risc- puncte negre, există totuși posibilitatea producerii unor accidente în zona străzilor Tăbăcari, Negoiu, Câmpului, 1 Decembrie 1918, 13 Decembrie.

Zonele unde se concentrează cel mai mare număr de persoane cunoscute ca fiind generatoare de săvârșirea de infracțiuni sunt cartierul Combinat, cartierul Galați, cartierul 13 Decembrie, cartierul Tudor Vladimirescu. In aceste cartiere există un număr mare de persoane care sunt fără ocupație, sunt recidiviști, ori cunoscuți de poliție cu comportamente violente.

In perioada Ianuarie - Decembrie 2018 efectivul de polițiști locali din cadrul Poliției Locale Făgăraș, au desfășurat activități specifice in teren, astfel ca au constatat si aplicat in total un număr total de 2317 sancțiuni contravenționale, în valoare de 604350 lei, conform indicatorilor de performanta .

NR CRT

INDICATORI DE PERFORMANTA

2018

1

ACȚIUNI ORGANIZATE SI DESFĂȘURATE - TOTAL

175

- din care : - pe ordine si liniște publică

15

- pe linie de circulație rutiera

40

- pentru respectarea Hotărârilor Consiliului Local Făgăraș

21

- pe evidența persoanei

1

- pe activitati comerciale

14

- pe activitati de mediu si salubrizare

45

- pe disciplina in construcții

11

- alte linii

- din care in colaborare cu :

- servicii din Primăria Fagaras

18

- cu Poliția Naționala

-

- cu IJJ Brașov

- cu operatorii locali de salubrizare,apa canal, termie (Sc Salco Serv Sa, Apa Canal Sibiu, Sc Ecoterm Sa)

1               8

- alte unitati (Garda de Mediu, DSV,DSP,Protecția Copilului, Inspecția de Stat in Construcții)

2

2

ASIGURAREA DE MASURI PREVENTIVE DE ORDINE PUBLICA - TOTAL

la activități cultural sportive, religioase, probleme sociale și educative

33

- număr efective participante

140

PLANURI DE MASURI PENTRU ACTIVITATI SPECIALE -TOTAL

8

- număr de efective participante

33

- număr de zile

18

3

ASIGURARE FLUIDIZARE TRAFIC

75

- număr de efective participante

140

- număr de zile

70

4

RIDICĂRI AUTO ABANDONATE / FARA STAPAN - TOTAL

20

- ridicate conform Legii 421/2002

-

- ridicate de proprietar

11

5

INTERVENȚII, STĂRI CONFLICTUALE APLANATE

335

6

PATRULĂRI AUTO

1335

7

PATRULĂRI PEDESTRE

1200

8

PÂNDE,SUPRAVEGHERI OPERATIVE

60

9

EXECUTĂRI MANDATE ADUCERE EMISE DE INSTANȚELE JUDECĂTOREȘTI

10

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT MONITORIZATE

2

11

INFRACȚIUNI CONSTATATE

28

12

PERSOANE PREDATE POLITIEI NAȚIONALE

5

13

URMĂRIȚI PRINȘI SI PREDATI POLITIEI NAȚIONALE

- 1

14

PERSOANE CARE APELEAZA IN MOD REPETAT LA MILA PUBLICULUI

- identificate si sancționate contravențional

20

15

PERSOANE ÎNDRUMATE SPRE LOCUL DE DOMICILIU

62

16

PERSOANE FĂRĂ ADAPOST IDENTIFICATE

10

17

NUMĂR CONSTRUCȚII VERIFICATE - TOTAL

55

- fara autorizație contruire/ demolare

21

- cu autorizație contruire/ demolare

34(29/5)

18

NUMĂR VERIFICĂRI PRACTICI COMERCIALE CONFORM O.G. 99/2000 ACTUALIZATA , HCL 54/2016

755

19

SOMAȚII APLICATE - TOTAL

148

- disciplina in construcții si afisaj stradal

3

- protecția mediului

131

- inspecție comerciala

14

20

CONTRAVENȚII CONSTATATE - TOTAL

2317

 • - din care : - Legea 61/1991

 • - pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

727

- OUG 195/2002

-privind circulația pe drumurile publice

547

- Legea 50/1991

- privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

21

- Legea 349/2002

- pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului de tutun

24

1

-Legea 448/2006

- privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

82

1

- HCL 205/2017

-privind eliberarea si folosirea permiselor de libera trecere, pentru circulația autovehiculelor de transport marfa pe străzile din Municipiul Fagaras

4

- HCL 27/2009

-norme de gospodărire,intretinere ,curățenie

275

-HCL 52/2018

- privind reglarea regimului contravențional pentru oprire, staționare si jarcare neregulamentara pe domeniul public si privat al Municipiului Fagaras

211

-HCL 54/2016

- privind metodologia de eliberare a acordului de funcționare a

46

21

societăților

-HCL 262/2017

- privind organizarea si executarea serviciului public de trans.pers.in regim de taxi

54

-HCL 53/2016

- privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare din parcările de reședință amenajate în Municipiul Făgăraș

99

-HCL 150/2017

- privind regimul tranzitării, staționarii, parcării autovehiculelor destinate serviciilor regulate, a serviciilor regulate special si a serviciilor ocazionale de transport persoane in Municipiul Fagaras

33

- OUG 97/2005

- privind evidenta .domiciliu ,reședința si actele de identitate ale cetățenilor romani;

128

- alte acte normative

66

' • - -

PROCESE VERBALE DE CONTRAVENȚIE CONTESTATE

39

22

VALOAREA AMENZILOR APLICATE

604.350

23

PROCESE VERBALE TRIMISE PENTRU EXECUTARE SILITA -

TOTAL

868

- din care : - Primăria Fagaras

536

- alte Primarii

332

24

PERSOANE LEGITIMATE

6531

25

PERSOANE AVERTIZATE

1174

26

PLÂNGERI, SESIZĂRI, RECLAMATII primite - rezolvate

1027

DISPOZITIVELE DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ, MISIUNILE ȘI ZONELE DE

RESPONSABILITATE

NU SUNT DATE CU CARACTER PUBLIC

EFECTIVE AFLATE LA DISPOZIȚIE SI SUPORTUL LOGISTIC

Efectivele: 34 polițiști locali, 4 personal contractual

 • 1. Compartimentul ordine publică, paza obiective, evidența persoanelor

 • 20 polițiști locali din care:

 • - 2 polițiști locali execută misiuni specifice în 2 schimburi a 12 ore în colaborare cu Poliția Municipiului Făgăraș;

 • - 1 § polițiști locali execută activități specifice în dispozitivul de ordine publică

si paza al Poliției Locale Făgăraș

 • 4 personal contractual

 • 2. Compartimentului circulație, echipe mobile, intervenții

 • 8 polițiști locali care execută activități specifice in dispozitivul de ordine publica si circulație rutiera.

 • 3. Compartiment dispecerat-secretariat :

 • - 4 polițiști locali

 • 4. Compartiment control :

 • - 2 polițiști locali

SUPORTUL LOGISTIC

DOTĂRI AUTO :

 • III.2.1. Poliția Locală Făgăraș dispune de un număr de 3 autovehicule, din care :

 • - 1 Auto marca Dacia Logan cu 5 locuri;

 • - 1 Auto marca Opel Astra Clasic cu 5 locuri;

 • - 1 Auto marca Opel Astra Caravan cu 5 locuri;

MIJLOACE DE AUTOAPĂRARE, MIJLOACE DE COMUNICAȚII ȘI ALTE MATERIALE:

 • - armament cu muniție neletală;

 • - armament cu muniție letala;

 • - stații radio emisie recepție ;

 • - dispozitive de inregistrare audio/video;

 • - tomfe ;

 • - cătușe metalice, spray-uri iritant lacrimogene;

 • - lanterne;

 • - carnet procese-verbale contravenție;

 • - documente tipizate.

CAPITOLUL IV

INSTRUIREA EFECTIVELOR PENTRU EXECUTAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI CONTROLUL DISPOZITIVELOR

 • A. Instruirea efectivelor:

în conformitate cu prevederile H.G. 1332/2010 (Regulamentul Cadru de organizare si funcționare a Poliției Locale ), directorul executiv și directorul executiv adjunct asigură cunoașterea și aplicarea întocmai, de către personalul din subordine, a prevederilor legale ce reglementează, menținerea ordinii și liniștii publice, regulile de conviețuire socială si integritatea corporală a persoanelor.

Cu ocazia planificării, organizării și desfășurării unor acțiuni punctuale conduse și executate de Poliția Locală Făgăraș, sunt întocmite planuri de acțiune, planuri de masuri, iar

instruirea personalului si controlul activității se realizează de către directorul executiv sau directorul executiv adjunct.

 • a) ordine publica - se va executa la sediul Politiei Locale Fagaras la intrarea in serviciu de către directorul executiv si directorul executiv adj ;

 • b) paza obiective - se va executa pe locul de serviciu de către directorul executiv si directorul executiv adjunct.

 • B. Controlul dispozitivelor:

Personalul cu drept de control din cadrul Poliției Locale Făgăraș:

 • 1) directorul executiv - controlează întreaga activitate a personalului al Politiei Locale ;

 • 2) directorul executiv adjunct - controlează activitatea personalului Politiei Locale ;

Controalele asupra activităților patrulelor mixte vor fi planificate de comun acord și în cooperare cu reprezentatii Poliției Municipiului Făgăraș și vor fi executate pe schimburi, pe bază de grafic.

DISPOZIȚII FINALE

Informările și cooperarea între structurile cu atribuții în menținerea ordinii si liniștii publice sunt permanente și se realizează în ambele direcții indiferent de instituțiile ce compun dispozitivul.

Oportunitatea și necesitatea informărilor în timp real sau reflectat permanent în capacitatea ridicată și timpul scurt de reacție al structurilor ce compun dispozitivul integrat.

In toate împrejurările, schimbul permanent de informatii a contribuit nemijlocit si la eficiența acțiunilor măsurată prin atingerea obiectivelor atât instituționale cât și profesionale.

 • 1. Realizarea informărilor

Informările reciproce cu privire la evoluția situației operative între structurile de poliție locală și Poliția Municipiului Făgăraș se realizează după următorul algoritm:

 • - ori de câte ori este necesară rezolvarea unor situații sau realizarea dispozitivului comun;

 • - ori de câte ori este necesară concentrarea sau mutarea eforturilor umane si materiale pe zone de competență;

Periodic sau ori de cate ori este nevoie, conducerea Primăriei Făgăraș împreună cu conducerea Poliției Locale Făgăraș, analizează modul de executare a serviciului de pază și ordine publică, modalitățile de rezolvare a problemelor rezultate din controale și se vor stabili măsuri cu termene precise pentru remedierea deficiențelor constatate sau pentru creșterea eficienței activităților desfășurate.

2.Tabel cuprinzând persoanele cu funcții de conducere, cu atribuții de coordonare si control al efectivelor participante la activități de menținere a ordinii și siguranței publice.

NUMELE SI PRENUMELE

FUNCȚIA

PETRI LUCIAN TRAIAN

DIRECTOR EXECUTIV

BINIG IOAN ADRIAN

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIRECTOR EXECUTIV

PETRI LUCIAN TRAIAN

ÎNTOCMIT

POLIȚIST LOCAL

MUNTEAN DAN