Hotărârea nr. 65/2019

HOTĂRÂREA NR.65 din data de 28 martie 2019 - privind acordarea de facilităţi fiscale la plata impozitului pe clădiri pentru S.C.TRANSYLVANIE IMOB S.R.L. prin scutirea de la plata impozitului ca urmare a executării investiţiei „Extindere hală producţie şi d

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL FAGÂRAȘ

“'Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.65 din data de 28 martie 2019

- privind acordarea de facilități fiscale la plata impozitului pe clădiri pentru S.C.TRANSYLVANIE IMOB S.R.L. prin scutirea de la plata impozitului ca urmare a executării investiției „Extindere hală producție și

depozitare”, situată în Făgăraș str.Negoiu nr,151B

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședința ordinară,

Având în vedere:

 • - Raportul de specialitate Nr.37038/19.03.2019 al Serviciului Venituri Bugetare și expunerea de motive nr.37038/1/19.03.2019 a Primarului Municipiului Făgăraș,

 • - Cererea Înregistrată la Primăria Municipiului Făgăraș cu nr. 1226/15.01.2019, a SC TRANSYLVANIE IMOB SRL, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J08/l577/2004, CUI 16578877, cu sediul social in Făgăraș str.Negoiu nr.l51B,

 • - Regulamentul Uniunii Europene nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 352/1 din 24.12.2013.

 • -HCL nr. 184/2015 privind aprobarea schemei locale de minimis, în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării economice durabile a Municipiului Făgăraș (procedura de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și teren persoanelor juridice),

-Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

în temeiul art.36, alin.2, alin.2, lit.b, alin.4, lit.c, alin.9, art.45, alin.2, lit.c din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Artl.Se aprobă scutirea în procent de 45% de la plata impozitului datorat de SC TRANSYLVANIE IMOB SRL, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J08/l577/2004, CUI 16578877, cu sediul social in Făgăraș str.Negoiu nr.!51B, pentru clădirea situată în Făgăraș str.Negoiu nr. 151B, cu valoare de inventar de 4.205.502,90 lei așa cum rezultă din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1/27.09.2018 si cu un impozit anual datorat de 47.102 lei.

Art.2. Scutirea de la plata impozitului se acordă pentru anul 2019 si anul 2020 , conform art. 18 al Procedurii de acordare a facilităților fiscale anexă la HCL nr. 184/2015 , va fi în cuantum de 21.195,90 lei anual și va fi înregistrată în Registrul Special al schemei de ajutor de minimis.

Art.3.Un exemplar al prezentei hotărâri se comunică Consiliului Concurenței pentru derularea procedurilor în fața Comisiei Europene, în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a ajutoarelor de minimis și cu alte regulamente de minimis, de Ordonanța Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat și de Regulamentul Consiliului Concurenței privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, cu privire la facilitățile fiscale acordate .

Art.4 .Prezenta hotărâre se comunică SC TRANSYLVANIE IMOB SRL, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J08/l577/2004, CUI 16578877, cu sediul social in Făgăraș str.Negoiu nr,151B.

Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Brașov - Secția de contencios administrativ, conform Legii nr.554/2004.

Art6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se incredinteza Primarul Municipiului Fagaras, prin Direcția Buget Finanțe și Serviciul Venituri Bugetare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,


PINTEA CORNE!
Hotărârea s-a adoptat cu un nr. de 17 voturi pentru

Consilieri în funcție - 19

Consilieri prezenți la ședința ordinară -17

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. dosarul de ședință

lex. colecție

lex. Prefectură

lex. Primar

lex. Secretar

1 ex. Serviciul Venituri Bugetare.

1 ex Direcția Bubet Finanțe

1 ex. SC TRANSYLVANIE IMOB SRL, lex.Consiliului Concurenței Brașov

Cod: F-50Subscrisa :^,v7:.'4->.'.^;Y/r..ZC<f:^.. având datele de identificare menționate în secțiunea S, reprezentată legal prin dl/dna...................................

având calitatea de..Z^^///Z.^70'^zsoîîcit acordarea scutirii de plată a impozitului pe teren șr clădiri m condițiile prevederilor schemei c'e ajutor de mmjrnis pentru atragerea de -: ~ investitii și susținerea dezvoltării economice durabile in municipiul Fagaras.

'T'


SECȚIUNEA A & -'.-ă

Prezentarea solicitantului                                                                  £

Denumirea întreprinderii..............

~*r

Adresa                               ............cod poștal .zft.Ș.’St?..*?

TelefonFax...........................E- mail t 5

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerțului/data.......«Z^f5..              °° ?

Codul de identificare fiscală ......~.....

Forma juridică.................Capital social            deținut de                                  rȘ

 • - Persoane fizice : ..................%                                             3~~

 • - întreprinderi mici si mijlociri).........................%                                          c- *. ?

 • - Societăți comerciale mari*2)...Y.v./?.-.■? % Obiectul principal de activitate           .....

Cod CAEN...............................

Obiectul secundar de activitate*3)                .(.'Y'..r^..f..'....^.Fr-...

........... ^£7.<d.'îr^.;'......                                 ’.... ^..9. jt...............

Cod CAEN........

Numărul mediu scriptic anual de personal în anul fiscal anterior

Gifră de afaceri conform ultimului bilanț contabil anual aprobat lei —

Valoare active totale, conform ultimei situații financiare aprobate"4)..................lei

Numele si prenumele reprezentantului legal.....

Fpn ctia....                                              7


Semnătura autorizată și ștampila

 • * 3=) întreprinderile mici si mijlocii sunt definite ca societăți comerciale cu numărul mediu scriptic .cfepersonaPpână la 249 (inclusiv) raoortat în arul anterior și realizează o cifră de.afacer u.etă ce nu depășește V milioane de euro, echivalent în lei sau dețin active țțjtale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, conform ultimei situații ftg'anciare aprobate: prin active totale se înțelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

Societatea mare este acea societate comercială cu numărul mediu scriptic de personal mai mare decât 250( inclusiv) sau o cifră de afaceri anuală netă de peste 50 milioane de etro,'-echivalent în lei, sau deține active totale care depășesc echivalentul în lei a 43 nȘhoane de euro, conform ultimei situații financiare aprobate.

 • * 3L.Se completează dacă finanțarea se solicită pentru obiectul secundar de activitate.

 • * 4ț) Prin active totale se înțeleg active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans,

 • * 5^=-Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de persoana autorizată să-reprezinte legal întreprinderea.

-^SECȚIUNEA B

Descrierea obiectivelor pentru care se solicită ajutorui de stat în cadrul schemei de ajutor de minimis pentru dezvoltarea economică a municipiului Fagaras prin atragerea de investitori.

। F A 1

uețșcrierea succimă a clădirilor ș: tsr—r:i.i'!.r. pentru oare se sciîcris securea ce :a plato impozitului.

........ ......<......................

* 1 * 1 * ■ a                      * * • •• fisFiiMsiiiiSisIsilHIsiM                                                    \ ± < > . xA • s m s >• I Hssltoi >•< 1                               I f

.....

f7-     £

SECȚIUNEA B2

Prezentarea cheltuielilor eligibile pentru care se solicită ajutorul de stat în cadrul schemei de ajutor de minimis:

iDenumirea

-^"Activității

■ - - ■>*

Ă_:         '

i

Tipul de cheltuială Eligibilă pentru care jse Solicită ajutorul de (stat 1

Valoarea cheltuielilor j eligibile (lei) fără TVA

An             An

An

1                              II

Valoarea ajutorului de stat solicitat (lei impozit clădiri și/sau impozit teren) An             An

An 1                           II

III

1 Realizare i a de

•— - / • * j £ , ■ i

TERENURI

__

J

1 *n

imobilizări

। corporale ।

CLĂDIRI

SECȚIUNEA B3

Crearea de noi locuri de muncă:

1. Număr de personal în anul anterior realizării investiției ........../...............

2 Număr de personal după realizarea investiției............I

NOTĂ IMPORTANTĂ

; Se va lua în considerare creșterea numărului de personal numai în situația în care este cel puțin 10 locuri noi de muncă pentru întreprinderi mijlocii și cel puțin 5 locuri noi de muncă pentru întreprinderi mici, și se referă la locurile de muncă create în municipiul - Fagaras prin punerea în funcțiune a obiectivelor pentru care s-a solicitat ajutorul de stat prin schema de ajutor de minimis (scutirea de la plata impozitului pe clădiri și teren și / sau teren). în acest sens, se va anexa Declarația 112 înregistrată la ANAF sau Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov pentru ultimele-’12 luni anterioare depunerii cererii de acordare a facilităților, Declarația 112 înregistrată la ANAF sau Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov la data depunerii cererii.

SECTiUNEA C

1

Declarație pe proprie răspundere

Subsemnatul^.). ^identificară) cu           CJ ț-           r

sena ...Ă..........nr. ..........eliberat(ă) de.ĂĂvTĂ’ĂĂa data de ../r.'..\Ă.:Ă

CU


domiciliul în localitatea.., bl

SC.......CT........SP......................Județ.....„

în calitate de reprezentant legai al întreprinderii ^^^)'Ăf.?îX'‘F./<?t:^eclar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta cerere sunt corecte și complete. înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

1) Declar pe propria răspundere că proiectul pentru care solicit finanțarea prin prezenta schemă de ajutor de minimis nu face obiectul altui ajutor de stat sau comunitar, cu depășirea plafoanelor legale.

2) Declar pe propria răspundere că în ultimii 3 ani:

QKI nu am beneficiat de ajutor de stat

I I am beneficiat de următoarele ajutoare de stat:_______

Nr.

Ort.

Anul acordării ajutorului de stat

Forma ajutorului de stat

Furnizorul

Actul normativ in baza căruia a beneficiat de

Cuantum ul ajutorului de stat

i

ZJNumele si prenumele reprezentantului lega'.........C.C:

Funcția...............

Data semnării...........15..D.L..IȘ....................

NOTĂ IMPORTANTĂ: solicitantul nu este obligat să suportă nici o taxă din partea niciunei persoane sau instituții care îl ajută în completarea cererii.

"toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

r>


■s ■ i


• 'r *-1 '


RQMANIA MINISTERUL JUSTIȚIEI ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI


OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI t


OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI Pf. LÂNGĂ TRIBUNALUL BRAȘOV./........


tT J


CERTIHQAT DE ÎNREGISTRARE

.                      :'î '                    ■ < ■ . • 1- ■ ■' - ■ • ’ • C '                       '!' . .)'• •'. ■ ''N


Firma: TRAI' 'LVANIE INIOB S R L.

Sediu social: MUNICIPIUL FAGARAȘ, Str. NEGOlU, Nr. 151 B, Județul BRAȘOV ■ ..........: . " . ...• . . ......... ....... ’ . - ••

.Actiyitațea’priricipală:.1r ...................închiriată - 6820 n»lf• Alt,r«<, , w »•’ f ,(•>'“                  . ,r .«•*• * '

' >«<«< .IM                                             ‘   ,   ' . » *     •          i •


Cb'diUftît de Ihrggistfarfi: 1657887? dih dată d©: 07.07.2004

C: ■                      ' ;

V

Nr. de ordine în registrul comerțului: Data eliberării: Q 2 .02-

J08/1577/06.07.2004,


i Seria 'B Nr. 1 7 7 1 5 0 8

.Jx-r               **• -                                                             ,r?»        :                ;

• *• •**•.*. ’țsfc eț. .                                 , ’xtiii.-i. 7 - »*A .     •* /• '<•/:» ;f n

Tipărit la C.N. “Imprimeria Națională" S.A.


ROMANIA

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE g       AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRAllE FISCALĂ

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA

Seria B Nr. 0164057

Denumire/Nume și prenume:

TRANSYLVANIE IMOB SRL

Domiciliu! fiscal: Jud. Brașov, Mun. f-ăgăraș Str. Negoiu, Nr.151 B

Emitent


000000000000090000000456293430

A               (

Cod M.F.P. 14.17.20.99/1


Codul de înregistrare fiscaiă (C.I.F.): RO16578877

Data atribuirii (C.J.F.): 07.0 / .2094

înregistrat în scopuri de TVA din data: 07.07.2004

Data eliberării: 01.01.2007

Se utilizează începând cu 01.01.2007


MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

Adresa: București, Bd. Unirii iir. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poștal:

030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091:


Oficiul National al Registrului Comerțului


Digitally signed by Oficiul

RegXlui CERTIFICAT CONSTATATOR Comerțului

Date: 2018.10.15 10:11:19+03:00                    .

.              Reason: Aprobat

In conformitate E.SdJW^aerile Legii nr. 26/Ț93(i-priVmd Registrul Comerțului și ca urmare a cererii dvs. înregistratâ-‘«fi)itî$at552114 din 15.10.2018, Oficiur^faționai aî Registrului Comerțului certifică. ’ .informațiile referitoare la            .         „

> -■ VJ              ’                                                                                           «*

. TRANSYLVANIEIMOB SRL              ■ - - >

y.

INFORMAȚII DE IDENTIFICARE

Număr de ordine în Registrul-Comatului: J8/1577/20Q4, atribuit în data de 06.07.2004 Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC 08/1-577/2004 Cod unic de înregistrare: 16578877      ' '■

Certificat de înregistrare: B1771508, emis pe. data de 29.01.200’9 și .eliberat la data -Adresă sediu social. Municipiul Făgăraș, Str. NEG.OIU, Nr. 151B, Județ Brașov Contacte sediu social? teIefdnf’02-68/215600, 0268215600 Contacte firmă: telefon: 0268/215600, 0268215600 '•</■

Actul de înmatriculare și autorizare: încheiere, judecătorească 1563/05.07.2004,Judecător Delegat Stare firmă: funcțiune .

Forma de organizare : societate.cu răspundere limitata • Data ultimei înregistrări în registrul, comerțului: 25.11.2015 Durată: nelimitată;

SEDIU SOCIAL • .

Act sediu: Extras de carte funciară, nr. 10364 din data 20.04.2005 Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 20.04.2005. Durata sediuluimelimitat.

CAPITAL SOCIAL

Capital soțial subscris: 25200 LEI', integral vărsat

Valoare participare străină totala'în LEI: 25200.0

Participare străină în LEI: 25200H

Număr părți’sociale: 25’20

Valoarea unei părți sociale: 10 LEI

ASOCIAȚI PERSOANE JURIDICE

DEDIENNE MULTIPLASTURGY GROUP

Raport generam data de 1S.10.2018 : 10:11:00

5

■[■111111 '

Calitate: asociat

Naționalitate: franceză

SEDIU SOCIAL: Franța, 27600 SAINT-AIBIN-SUR-GAILLON, Strada 1 RUE DES HOUSSIERES ZAC

DES CHAMPS CHOUETTE 2 CAMPUS DEDIENNE

Act de înființare nr. 477918973

Aport Ia capital: 24200 LEI

Aport vărsat total: 24200 LEI

Număr părți sociale: 2420                                                    । i

Cota de participare la beneficii și pierderi: 96.0317460317% / 96.031746Q317%f'lJ- '

ASOCIAȚI PERSOANE FIZICE                      •

leduc PIERRE jean, bernard, edouard

Calitate: asociat

Cetățenie: franceză

Stare civilă: nedeclarat

Data și locul nașterii: 04.06.1964, EVREUX, Franța

Sex: masculin

Aport ’a capital: 1000 LEI                                                     '                 .     . „

Aport vărsat total: 1000 LEI           - •    >          ‘    ‘               ■_?' ’

Număr părți sociale: 100                                  <                 5 ■- .

Cota de participare la beneficii și pierderif3.9682539683% / 3,9682539683% X                   . i. Y

REPREZENTANT acționar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)

Nu există înregistrări.             .

V

REPREZENTANT acționar/asociaUmembru (PERSOANĂ FIZICĂ).. '

Nu există înregistrări.                  ' . ■                'Ț ;               "

Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)

LEDUC PIERREJEAN,BERNARD.EDOUARD

Calitate: administrator ;

Funcție: nespecificata ..

Cetățenie: franceză

Sex: masculin               ’                            •'

Data și locul nașterii: 04.06.1964, EVREUX, Franța ’

Stare civilă: nedeclarat

Puteri: CF.ART.12.ACT CONSTITUTIV

Data numirii în funcție: 26.05.2001

Durată mandat: nelimitată

Dată depunere specimen semnătură: 26.05.2004 .

Temei legal: conf. Legii nn31/1990

-                                                           V

Persoane împuternicite (PERȘQANE JURIDICE)

Nu. există înregistrări.

Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)

Nu existăîiiregistrări,. _

CURATOR / CURATOR SPECIAL

Nu există înregistrări.

Cenzori / Auditori PERSOANE JURIDICE

Raport generat în cLta de 15.10.201S : 10:11:00Nu există înregistrări.

Cenzori / Auditori PERSOANE FIZICE

Nu există înregistrări.

Activitatea principală

Domeniul de activitate principal: conform codificării (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) 6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITĂȚI

Nu există înregistrări.

SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU

Nu există înregistrări.

SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORMARE 15 DIN L359/2004

Sediul social din:Municipiul Făgăraș, Str. NEGOIU, Nr. 151 B, Județ Brașov

Tip sediu: principal

Tip model declarație: model 3 nr. 647'8 dm 26r01.2009

Activități la sediu:                          ,

6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor Imobiliare proprii sau închiriate v

8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.ai

7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv.financiare)

7410-Activități de design specializat

6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a ’

6420 - Activități ale holdingurilor

8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ

7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a., .

7022 - Activități’de-consultanță pentru afaceri și, management

7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și a'l/comunicării

7320 - .Activități de.studiere a pieței și de sondare a opiniei publice

3514-Comercializarea energiei'electrice '

3513 - Distribuția energiei electrice ’           ■

Da ta certificatului constatator:-29.01.2009                    .

CONCORDAT PREVENTIV

Nu există înregistrări;

FAPTE AFLATE SUB INCIDENȚA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990

 • - Urmărire penală:

Nu există înregistrări.

 • - Dosar .penal - trimitere în judecață:

Nu .există înregistrări.

 • - Condamnare penală a firmei:

Nu există înregistrări,.'. '

 • - Dizolvare firmă:

Nu există înregistrări.

Raport generat în data de 15.10.2018 :10:11:00

Contrafacerea prezentului document constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.

3/4
 • - Lichidare firmă:

Nu există înregistrări.

 • - Insolvență:

Nu există înregistrări.

SITUAȚIA FINANCIARĂ PE ANUL 2017                       ;

Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06): 954044 LEI            . ' . 7.

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03): 9805707 LEI    . •

Număr mediu de salariați: 1

Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat: 0 LEI •'

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67), (rd.

66 + 67 - 64): 0 LEI

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 64 - 66 - 67): 365272

LEI                                                                   ;

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) - Pierdere (rd. 63 - 62): 0 LEI

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) - Profit frd'62- 63): 383615 LEI

S-a eliberat prezentul certificat constatator solicitantului TRANSYLVANIE IMOB SRL ȘRL spre a-iservi la Informare.                             ..<•          •. ;

Informațiile sunt eliberate din ■registrul come-ului central computerizat, tinut de Oficiul Național al Registrului Comerțului și au la bază înregistrările existente în acesta'până" la data de 15.10.2018

Prezentul certificat constatator are valoare , r original având-atașată o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat și generată prin interni idiul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.

Acest documentpoate fi verificat accesând rncționalitatea "Verificare certificat" aferentă serviciului online

InfoCert.                •.                                    .X ■                  r:'

Prezentul document conține date cu caracter rersonaȚa căror prelucrare intră sub incidența prevederilor . Regulamentului;.(UE) nr. 679/2.016 privind protecția persoanelorJizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulai ie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Informațiile cu privire la datele cu caracter r rsonal furnizate prin prezentul document pot fi utilizate exclusiv în scopul pentru care au.fost solicitate.

Raport generat în data de 15.10.2013 : 10:11.00

S-a cerut autentificarea prezentului înscris

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul LEDUC PIERRE JEAN BERNARD EDOUARD, cetățean francez, domiciliat în Franța, 5 Rue du Gue, 27930 St.Germain Des Angles, în calitate de coasociat și administrator la S.C "TRANSYLVANIE IMOB" S.R.L, cu sediul în Făgăraș, Str.Negoiu, Nr.151B,..jud. Brașov, înregistrară la Registrul Comerțului Brașov, sub nr.J08/1577/2004, CDT RO16578877, împuternicesc prin prezenta pe TAROG TEODORĂ, CNF 2680210082416, domiciliată în Făgăraș, Str.Ion Creangă, Nr.3, jud.Brașov, identificată cu C.I. seria BV, nr.354152, eliberat de Poliția Făgăraș, la data de 09.07.2004, să mă reprezinte cu puteri depline în fața oricăror persoane fizice și juridice, precum și în fața autorităților administrației publice și judecătorești, Camera de Comerț și Industrie, Registrul Comerțului Brașov-biroul unic de pe lângă Tribunalul Brașov, Monitorul Oficial, Administrația Financiară, Bancă, pentru credite și deschiderea de linii de credit, depunere și ridicare bani, contract de împrumut, ipotecări, etc, în vederea susținerii și ’ apărării drepturilor și intereselor mele ce derivă din calitatea mea de coasociat și administrator al societății de mai sus..------

Totodată mandatarul meu mă va putea reprezenta în fața oricăror organe de control, va putea depune și ridica documente necesare pentru desfășurarea activității societății și va semna în numele meu și pentru mine ori de câte ori va fi necesar, semnătura sa fiindu-mi opozabilă.-------------------------------------------

Mandatul este gratuit, netransmisibil și valabil până la revocare .---------------------------------------------------------

Actul s-a redactat, dactilografiat și autentificat la sediul Biroului Notarilor Publici asociați "THEMIS", în 3 exemplare, azi data autentificării, din care 2 exemplare s-au eliberat mandantului.------------------------------------------------------

Traducător                                    Mandant

-autentificarea pe verso-


504

| Număr de operator de date cu caracter personal - 20008

CERTIFICAT DE CAZIER FISCAL

UANAF

1                    î

I Unitate teritorială competentă ‘MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE ANAF

DGRFP BRAȘOV

AJFP BRAȘOV

SFM FAGARAS

înregistrat la unitatea teritoriala competentă cQi-ț.---

Nr........... Data_______7        /- ■___________

CERTIFICAT DE

CAZIER FISCAL

Ca urmare a cererii nr. 2019 din data de 09/01/2019 se certifică prin prezenta :

Contribuabilul :

Cod de identificare fiscală :   16578877

Nume și prenume/Denumire : TRANSYLVANiE IWIOB S.R.L.

Domiciliul fiscal:

Județ: BRAȘOV Localitate: MUN. FĂGĂRAȘ Sector: _

Strada: STR. NEGOIU                      Număr:151B Bloc                       Scara:    Ap:

। ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- ------------------- ' ------------------------------------------

Telefon: 268215601 Fax: Email:

'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                i

I I

NU are fapte înscrise în cazierul fiscal

S-a eliberat prezentul certificat pentru a-i servi la PRIMĂRIE_____________________________

_ si este valabil 30 zile de la data emiterii si numai în scopul în care a fost eliberat.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

LOLEA TOMA

S.C. TRANSYLVANIE IMOB S.R.L.

CUI RO16578877

J08/1577/2004

MUN. FAGARAS, STR. NEGOIU, NR. 151 B,JUD. BRAȘOV

ADEVERINȚA,

PRIN PREZENTA SE ADEVEREȘTE CA SOCIETATEA TRANSYLVANIE IMOB S.R.L., CUI RO16578877, NU ESTE IN LITIGII CU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARSAS, CU PRIMĂRIA FAGARAS SI CU MUNICIPIUL FAGARAS.

Data,


S.C. TRANSYLVANIE IMOB S.R.L.

CUI RO16578877

J08/1577/2004

MUN. FAGARAS, STR. NEGOIU, NR. 151 B, JUD. BRAȘOV

DECLARAȚIE,

SUBSEMNATA TAROG TEODORA, CNP 2680210082416, IN CALITATE DE ADMINISTRATOR ÎMPUTERNICIT LA S.C. TRANSYLVANIE IMOB S.R.L., CUI RO16578877, DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE CA ÎNTREPRINDEREA S.C. TRANSYLVANIE IMOB S.R.L. NU A BENEFICIAT DE AJUTOR DE STAT IN TEMEIUL ALTOR SCHEME, DE LA ALTI FURNIZORI DE AJUTOR DE STAT, PENTRU ACELEAȘI COS FURI ELIGIBILE ALE INVESTIȚIEI INIȚIALE PENTRU CARE A SOLICITAT AJUTOR DE MINIMUS IN TEMEIUL PREZENTEI SCHEME. ,   . .                            ,..... .  .. s

VA MULȚUMESC!

Data,


S.C. TRANSYLVANIE IMOB S.R.L.

CUI RO16578877

J08/1577/2004

MUN. FAGARAS, STR. NEGOIU, NR. 151 B, JUD. BRAȘOV

DECLARAȚIE,

SUBSEMNATA TAROG TEODORA, CNP 2680210082416, IN CALITATE DE ADMINISTRATOR ÎMPUTERNICIT LA S.C. TRANSYLVANIE IMOB S.R.L., CUI RO16578877, DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE CA ÎNTREPRINDEREA S.C. TRANSYLVANIE IMOB S.R.L. NU ESTE IN DIFICULTATE SI NU AU FOST EMISE ÎMPOTRIVA ACESTEIA DECIZII DE RECUPERARE A VREUNUI AJUTOR DE STAT.

VA MULȚUMESC!

Data,


[6 ol. W

S.C. TRANSYLVANIE IMOB S.R.L.

CUI RO16578877

J08/1577/2004

MUN. FAGARAS, STR. NEGOIU, NR. 151 B, JUD. BRAȘOV

DECLARAȚIE,

SUBSEMNATA TAROG TEODORA, CNP 2680210082416, IN CALITATE DE ADMINISTRATOR ÎMPUTERNICIT LA S.C. TRANSYLVANIE IMOB S.R.L, CUI RO16578877, DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE CA ÎNTREPRINDEREA S.C. TRANSYLVANIE IMOB S.R.L. NU A BENEFICIAT DE AJUTOARE DE MINIMUS ACORDATE SOCIETĂȚII IN ANUL FISCAL 2019 SI NICI IN ULTIMII DOI ANI FISCALI, FIE DIN SURSE ALE STATULUI SAU ALE AUTORITĂȚILOR LOCALE, FIE DIN SURSE COMUNITARE.

VA MULȚUMESC!


Data, |5,oV®

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV


WJT’ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

* ^ANCPT               EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

f» »CUTT*ri.«un»JM »t«

Carte Funciară Nr. 102163 Fagaras

A. Partea I. Descrierea imobikOîfcA^.^4\

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Fagaras, Str Negoiu, Nr. 151B, Jud. Brașov          ________\^S>,».^î^c£7

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

......

Observații / Refer

Al

102163

1.511

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

102163-C1

Loc. Fagaras, StrNegoiu, Nr. I51B, jud. Brașov

Nr. niveluri:!; S. construita la sol:1225 mp; EXTINDERE HALA, REAMENAJARE S> REOPGAN'ZARE FLUX TEHNOLOGIC - ETAPA ;

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

8322 / 30/07/2010

Act De Dezmembrare Cu Contract De Vanzare Cumpărare nr. 1564, din 14/07/2004 emis de NP Gyergyai Mariana;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) S.C. TRANSYLVANIE IMOB S.R.L., cu sediul in Fagaras str.Negoiu nr.151

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 101859/Fagaras, inscrisa prin încheierea nr. 2802 din 15/07/2004; poziție transcrisa din CF 101859/Fagaras, inscrisa prin încheierea nr. 2802 din 15/07/2004;

8323 / 30/07/2010

Act Notarial nr. 1597, din 29/07/2010 emis de BNP GYERGYAI (încheiere nr.5860 din 04.08.2010 emisa de BNP Gverqyai Mariana);

B3

In favoarea imobilului de la A.l. se înscrie dreptul de servitute de trecere cu piciorul si auto, asupra porțiuni din parcarea auto si prin anexa hala cu nr.cad.102164 inscris in C.F.E.102164 DAT Fagaras.

Al

10429 / 21/06/2011

Act Administrativ nr. 70, din 15/09/2010 emis de PRIMĂRIA FAGARAS (act administrativ nr. 9/04-02-2011 emis de PRIMĂRIA FAGARAS; act administrativ nr. 8494/13-04-2011 emis de PRIMĂRIA FAGARAS; act administrativ nr. 565/04-05-2011 emis de BRD Groupe Societe Generale SA; documentație cadastrala):

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Construire, cota actuala 1/1

Al.l

1) SC TRANSYLVANIE IMOB SRL, CIF:1074528, cu sediul in Fagaras str.Negoiu nr.l51B jud.Brașov

23240 / 31/10/2018

Act Administrativ nr. 22855, din 25/10/2018 emis de BCPI FAGARAS;

B9

Se notează recepția propunerii de alipire a imobilului cu nr. Cad. 102163          '

Al, Al.l

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

13459 / 23/11/2010

Act Administrativ nr. 70, din 15/09/2010 emis de PRIM. FAGARAS (Proces verbal de recepție parțiala a lucrărilor);

'Asupra imobil inscris sub A.l. se noteaza existenta Autorizației de C4 |construire nr.70 din 15.09.2010 emisa de Municipiul Fagaras, si Proces

(Verbal de recepție parțiala a lucrărilor.                    ____

Al /C.5

— are #n Mnr !a edresa «pay .ancpl ro

înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

10497 / 15/06/2012

înscris Sub Semnătură Privata nr. încheiere de lagaiizare de semnătură 78, din 14/06/2012 emis de BOAMFA ADRIAN;

C9

Asupra imobilului de la A.l, A.1.1, se notează CONTRACT DE ÎNCHIRIERE pe o perioadă de 12 ani începând cu data de 14 iunie 2012 și până la data de 14 iunie 2024, încheiat între S.C. TRANSYLVANIE IMOB S.R.L. în calitate de locator și S.C. DEDIENNE ROUMANIE S.R.L. cu sediul în mun. Fagaras, str. Negoiu, nr,151B, jud. Brașov, în calitate de locatar

Al, Al.l

5g fAgăraș

Ă


Date referitoare la teren

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (“ (m)

1

2

3.239

2

3

3.075

3

4

0.284Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

1.511

-

102163

Date referitoare

a construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

102163-C1

construcții industriale si edilitare

1.225

Cu acte

S. construita la sol:1225 mp; EXTINDERE HALA, REAMENAJARE SI REORGANIZARE FLUX TEHNOLOGIC - ETAPA 1

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(~ (m)

4

5

48.184

5

6

32.285

6

7

8.095

7

8

39.199

8

9

6.4

9

10

16.912

10

11

3.239

11

1

5.1391


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2019000143/10-01-2019 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.      | j

Data soluționării, 10-01-2019 Data eliberării, / /


Asisin/ț Registrator,


(pa fa fa ți semnătuiReferent,


(parafa și semnătura)

ROMAN IA       sr


JUDEȚUL BRAȘOV MUNICIPKJL. FĂGĂRAȘ

Strada Republicii. Nr. 3, 505200. Tel: 0268 - 211313, Fax: 0268 - 213020 Web: www.primaria-fagaras.ro. Email: secretariat@primaria-fegaras.ro

Nr. 28482 din 29.09.2017

AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE Nr. 64 din 29.09.2017

Urmare a cererii adresate de SC TRANSYLVANIE IMOB SRL, cu sediul în județul Brașov, municipiul Făgăraș, sat-, corn.-, sectorul -, cod poștal 505200, strada Negoiu nr,151B, bl.-, sc.-, et.-, ap.-, telefon/fax: 0740/162370, e-mail:-, înregistrată la nr. 28482 din 28.09.2017,

în conformitate cu prevederile Legii 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE AUTORIZEAZĂ: executarea lucrărilor de construire EXTINDERE HALĂ DE PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE

Sc = 2324,00 mp

Hmax = 10,05 m

Categoria de importanta - C -

pentru imobilul -teren și/sau construcții -situat în județul BRAȘOV, municipiul FĂGĂRAȘ, cod poștal 505200, strada Negoiu nr.l51B, înscris în CF 102163/104499/104865/10318 8/105129-Făgăraș, cad. 102163/104499/104865/103188/105129.

 • - lucrări în valoare de: 2.324.000,00 lei

 • - în baza documentației tehnice- DT pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.+D.T.O.E.), proiect nr. 10/2016, elaborată de B.I.A. Ștefănuț Ilie Daniel, cu sediul în județul Brașov, municipiul Făgăraș, str. Câmpului bl.6, sc.B, ap.8, respectiv de arh. Cristian Pavel, arhitect/conductor arhitect cu drept de semnătură, înscris în Tabloul Național al Arhitecților cu nr.6337, în conformitate cu prevederile Legii 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect/conductor arhitect, republicată, aflat în evidența Filialei Teritoriale BV-CV-HR a Ordinului Arhitecților din România.

CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE FAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI:

Documentația tehnică -D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E. sau D.T.A.D.) - vizată spre neschimbare - împreună cu toate avizele și acordurile obținute , precum și punctul de vedere /actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, face parte integrantă din prezenta autorizație._________________

Nerespectarea întocmai a documentației D. T. -vizată spre neschimbare (inclusiv a avizelor ți acordurilor obținute) -constituie infracțiune sau contravenție, după caz -în temeiul prevederilor art.24 alin (1), respectiv art.26 alin (1) din Legea 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată________________________________

în conformitate cu prevederile arL 7 alin.(15)-(15‘) din Legea 50/1991 și cu respectarea legislației pentru aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA ) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în situația în care în timpul executării lucrărilor și numai în perioada de valabilitate a autorizației de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcții autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligația de a solicita o nouă autorizație de construire

 • B. Titularul autorizației este obligat:

 • 1. să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației ( formular model F. 14) la autoritatea administrației publice locale emitente a autorizației.

 • 2. să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formular model F. 15) la Inspectoratul Teritorial în Construcții, împreună cu dovada achitării cotei legale de 0,1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora .

 • 3. să anunțe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formular model FI6) la Inspectoratul în Construcții, odată cu convocarea comisiei de recepție

 • 4. să păstreze pe șantier-în perfectă stare-autorizația de construire și documentația tehnică D.T. (D.T.A.C+D.T.O.E/D.T.A.D) vizată spre neschimbare , împreună cu Proiectul Tehnic-P.Th. și Detaliile de execuție pentru realizarea a lucrărilor de construcții autorizate, pe care le va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii , pe toată durata executării lucrărilor.

 • 5. în cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri,ancadramente de goluri, fundații, pietre cioplite sau sculptate, oseminte .inventar monetar .ceramic etc.), să sisteze executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază și de protecție și să anunțe imediat emitentul autorizației .precum și Direcția județeană pentru cultură .culte și patrimoniu cultural.

 • 6. să respecte condițiile impuse de utilizarea și protejarea domeniului public, precum și de protecție a mediului, potrivit normelor generale și locale.

 • 7. să transporte la.........., materialele rămase în urma executării lucrărilor de construcții.

 • 8. să desființeze construcțiile provizorii de șantier în termen de__zile de la terminarea efectivă a lucrărilor.

 • 9. la începerea execuției lucrărilor, să monteze la loc vizibil “Panoul de identificare a investiției”.(vezi Anexa nr.8 la normele metodologice).

 • 10. la finalizarea execuției lucrărilor, să monteze „Plăcuța de identificare a investiției”

 • 11. în situația nefinalizării lucrărilor în termenul prevăzut de autorizație , să solicite prelungirea valabilității acesteia, cu cel puțin 15 zile înaintea termenului de expirare a valabilității autorizației de construire (inclusiv durata de execuție a lucrărilor).

 • 12. să prezinte “Certificatul de performanță energetică a clădirii” la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor

 • 13. să solicite “Autorizația de securitate la incendiu” după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcțiune a clădirilor pentru care s-a obținut “Avizul de securitate la incendiu”

 • 14. Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului .precum și celelalte obligații de plată’ce-i revin, potrivit legii, urmare a realizării investiției.

 • 15. să aeuiare construcțiile proprietate particulară realizate, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitățile subordonate acestora, după terminarea lor completă și nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizației de construire/desființare (inclusiv durata de execuție a lucrărilor)

 • C. Durata de execuție a lucrărilor este de 12 luni, calculată de la data începerii efective a lucrărilor (anunțată în prealabil), situație în care perioada de valabilitate a autorizației se extinde pe întreaga durată de execuție a lucrărilor autorizate.

 • D. Termenul de valabilitate a autorizației este de 12 luni, de la data emiterii, interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuție autorizate.                                                       •

  PRIMAR, GHE SUCACIU


SECRETAR, LAURA ELENA GIE

ARHITECT ȘEF,


LILIÂNA BOER


ÎNTOCMIT, MIOARA PITICAȘ


Taxa de autorizare în valoare de 23.240,00 lei, a fost achitată cu OP nri"^01792811166369 din 28.09.2017.

Prezenta autorizație a fost transmisă solicitantului direct/prin poștă la data de 02,. însoțită de 1 exemplar din documentația tehnică, împreună cu avizele și acordurile obținute, vizate spre neschimbare.                                                                                 —i

în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

se prelungește valabilitatea Autorizației de Construire

de la data de


până la data de

După această dată ,o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă ,solicitantul urmând să obțină ,în condițiile legii ,o altă autorizație de construire.

SECRETAR


PRIMAR,


ARHITECT ȘEF,

Data prelungirii valabilității :__________________________________

Achitat taxa de :______________________________lei, conform chitanței nr. din__

Transmis solicitantului la data de direct / prin poștă .

APROB

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

La terminarea lucrărilor

Nr. 1 din 27.09.2018

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției "EXTINDERE HALĂ PRODUCȚIE Șl DEPOZITARE”. lucrări executate în cadrul contractului nr.3014_01 , din 06/06/2017 încheiat între SC TRANSYLVANIE IMOB SRL și SC KESZ CONSTRUC l IÎ ROMÂNIA SRL - CLUJ NAPOCA.

 • 1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează : -adresă administrativă: Str. Negoiu, nr.151B, mun.Făgăraș, jud.Brașov.

-număr cadastral / număr topographic : 104499

 • - număr carte funciară : 104499

 • 2. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 64 , eliberată de PRIMĂRIA MUN.FĂGĂRAȘ la data de 29.09.2017 cu valabilitate până la 02.10.2018.

 • 3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea in data 27.09.2018,fiind formată din :

Președinte : MIOK Nicolas - SC TRANSYLVANIE IMOB SRL

Membri : ROSCA Roxana - SC TRANSYLVANIE IMOB SRL

Ing. OANCEA MARIANA - Consilier Urbanism Primăria mun.Făgăraș

Ing. DAN IOAN - SC TRANSYLVANIE IMOB SRLțspec.construcții civile)

Ing. BRĂDEANU ALEXANDRA - IJC Brașov

 • 4. Au mai fost prezenți :

Arh. Ștefănuț Daniel llie - B.I.A. Dan Ștefănuț - proiectant general

Ing. Kovacs Arnold - SC KESZ ROMÂNIA SRL - executant

 • 5. Secretariatul a fost asigurat de ing. Popa Ștefan, diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile 2.2; 3.3; 6.1, autorizația nr. 00029016 și 00029590 si ing.Jumara Ion, diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile 8.1; 8.2; 8.3, autorizația nr. 00022662

 • 6. Constatările comisiei de recepție la terminarealucrărilor :

  • 6.1 Capacități fizice realizate - hală spațiu depozitare S=1741 mp, H=6 m, hală spațiu recepție și expediție S=413 mp, H=6m, copertină S=110 mp, H=6m, depozit vopsele S=21 mp, H=6m, parcare S=3640 mp. împrejmuire L=252 ml.

  • 6.2 Nu au fost remediate aspectele consemnate înProcesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor inclusive cele rezultate în urma experizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate. în termenul de remediere, cuprinse în lista anexă nr. 1 la prezentul proces-verbal - nu este cazul.

  • 6.3 Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în . documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista anexă nr. 2 la prezentul proces-verbal - nu estecazul

  • 6.4 Lucrările cuprinse în lista anexă nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau mai multor Cc‘:!'ite"Tunuarnehtale, caz îh" care se impun expertize'tehnice,"Teproiectări, refaceri de lucrări și altele - nu estecazul

  • 6.5 Valoarea finală a lucrărilor executate este de 4.205.502,90, lei ( fără TVA)/ ,

5.004.548,45 lei (cu TVA)

 • 6.6 Perioada de garanție este de 1(un) an.

 • 6.7 Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente, care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat înConstrucții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției, etc.) -nu estecazul


 • 7. în urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide :-admiterea recepției la terminarea lucrărilor

 • 8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin .respectarea autorizației de construire, a proiectului tehnic vizat spre neschimbare si a reglementarilor tehnice in vigoare

 • 9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri : instituirea urmăririi comportării in exploatare conform HG 766/1994

 • 10. Prezentul proces-verbal, conținând 3 (trei) file și 0 (zero) anexe numerotate, cu un total de 3 (trei) file, a fost încheiat astăzi 27.09.2018, în 8 (opt) exemplare.

  11. Alte mențiuni -nu este cazul


  Președinte : MIOK Nicolas - SC TRANSYLVANIE IMOB SRL
  Membri: ROSCA Roxana - SC TRANSYLVANIE IMOBJȘ^ȘULB®^ iVPJiWP FÂfeĂRAȘ SERVICIUL

  ■CADASTRU Ș&NERGETIC CONSILIER  Ing. Oancea Mariana


  Ing. Dan loan


  Ing. Brădeanu Alexandra  secretar comisie de recepție - ing. Popa Șt-efaiî-'Qii igVîle de șantier-—


  -Ing. Jumară loan- diriginte de șantier—  ii Remania S.R--


  Departament ronStlUCțU 5Societate:     TRANSYLVANIEIMOB

SlF:          RO16S78877

\dresa:       Str. NEGOIU, Nr. 151B, 505200, FAGARAS, Județ Brașov, Romania

1r. reg com.  J08H577/2004

BALANȚA SINTETICA

Perioada de la 01.11.2018 la 30.11.2018

- RON -

Simbol cont

Denumire cont

Solduri inițiale

Rulaje curente

Total sume

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

0                                   '

CAPITAL SI REZERVE

0,00

3.402.370,41

0,00

0,00

0,00

3.402.370,41

0,00

3.402.370,41

01

Capital

0,00

25 200,00

0,00

c ,00

0,00

25.200,00

0,00

25.200,00

012

Capital subscris varsat

0,00

25.200,00

0,00

00

0,00

25.200,00

0,00

25.200,00

05

Rezerve din reevaluare

0,00

1.305.628,78

0.00

0.00

0,00

1.305.628,78

0,00

1.305.628,78

06

Rezerve

0,00

2.071.541,63

0,00

• .00

0,00

2.071.541,63

0,00

2.071.541,63

061

Rezerve legale

0,00

5.040,00

0,00

,00

0,00

5.040,00

0.00

5.040,00

065

Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

0,00

467.353,31

0,00

.00

0,00

467.353,31

0,00

467.353,31

.68

Alte rezerve

0,00

1.599.148,32

0,00

0,00

0,00

1,599.148,32

0,00

1.599.148,32

1

REZULTATUL REPORTAT

0,00

822.474,01

0,00

',00

0,00

1.187.746,32

0,00

1.187.746,32

17

Rezultatul reportat

0,00

822.474,01

0,00

0.00

0,00

1.187.746,32

0,00

1.187.746,32

'71

Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita

0,00

419.369,60

0,00

100

0,00

784.641,91

0,00

784.641,91

175

Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

0,00

26.278,32

0,00

9.00

0,00

26.278,32

0,00

26.278,32

2

REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR

0,00

365.272,31

45.056,97

98.573,66

971.180,37

1.333.303,05

0,00

362.122,68

21

Profit sau pierdere

0,00

365.272,31

45.056,97

98.573.66

971.180,37

1.333.303,05

0,00

362.122.68

6

ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE

0,00

208.584,16

0,00

0,00

-27.230,63

208.584,16

0,00

235.814,79

67

Alte împrumuturi si datorii asimilate

0,00

208.584,16

0,00

0,00

-27.230,63

208.584,16

0,00

235.814,79

OTAL CLASA

1 - CONTURI DE CAPITALURI

0,00

4.798.700,89

45.056,97

98.573,66

943.949,74

6.132.003,94

0,00

5.188.054,20

0

IMOBILIZĂRI NECORPORALE

268.130,02

0,00

0,00

0,00

268.130,02

0,00

268.130,02

0,00

35

Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi si active similare

268.130,02

0,00

0,00

J,00

268.130,02

0,00

268.130,02

0,00

1

IMOBILIZĂRI CORPORALE

5.859.949,72

0,00

0,00

),00

12.611.918,90

0,00

12.611.918,90

0,00

11

Terenuri si amenajari de terenuri

747.743,40

0,00

0,00

„oc

747.743,40

0,00

747.743,40

0,00

110

Terenuri

199.021,83

0,00

0,00

0,00

199.021,83

o.oc

199.021.83

0,00

111

Terenuri

548.721,57

o,oc

0,00

0,00

548.721,57

0,0C

548.721,57

0,00

T"

Construcții

5.083.246,94

o.oc

0,00

J.OO

11.835.216.12

0,0C

11.835.216.12

0,00

I4

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecție a valorilor umane si materiale si alte active corporale

28 959,3E

o.oc

o.oc

IOC

28.959,3E

o.oc

28.959,3?

o,oc

IMOBILIZĂRI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI

4.630.365,67

o.oc

o.oc

o.oc

6.751.969,1?

6.751.969,1?

o.oc

o,oc

>1

Imobilizări corporale in curs de execuție

4.630.365,6"

O.OC

0,0C

o.oc

6.751 969.1t

6.751.969,1?

0,0C

o.oc

lI. V7 v7 73.1

. Simbol cont

Denumire cont

S iri inițiale

Rulaje curente

Total sume

Solduri Finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

28                     A

MORTIZARI PRIVIND IMOBILIZĂRILE

0,00

1.332.567,80

0,00

27.04** ,51

648,96

1.630.754,49

0,00

1.630.105,53

280                 A

mortizari privind imobilizările necorporale

0,00

135.344,98

0,00

0*31.01

0,00

145.586,09

0.00

145.586,09

z

2805                       li

a

amortizarea concesiunilor, brevetelor, centelor, mărcilor comerciale, drepturilor si ctivelor similare

0,00

135,344,98

0,00

931,01

0.00

145.586.09

0,00

145.586,09

281                      /

amortizări privind imobilizările corporale

0,00

1.197.222,82

0,00

26,110,50

648,96

1.485.168,40

0.00

1.484.519,44

28122                /

\MORTIZARE CONSTR SPECIALE

0,00

360.580,69

0,00

3,248,49

0,00

396.476,32

0,00

396.476.32

2814

Xmortizarea altor imobilizări corporale

0,00

18.533,29

0,00

139.02

0,00

20.062,51

0,00

20,062,51

TOTAL CLASA

- CONTURI DE IMOBILIZĂRI

10.758.445,41

1.332.567,80

0,00

27.041,51

19.632.667,06

8.382.723,67

12.880.048,92

1.630.105,53

30

STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE

26.863,08

0,00

0,00

1.< 3,83

27.806,32

15.552,13

12.254,19

0,00

303

Materiale de natura obiectelor de inventar

26.863,08

0,00

0,00

1.4' 3.83

27.806,32

15.552,13

12.254.19

0,00

TOTAL CLASA

3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCȚIE

*N CURS DE EXECUȚIE

26.863,08

0,00

0,00

1.4". 3,83

27.806,32

15.552,13

12.254,19

0,00

40

FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE

471.464,20

1.239.854,43

19.307,93

619,42

3.092.342,00

3.198.430,34

0,00

106.088,34

401

Furnizori

0,00

1.234.904,83

19.307,93

6e0.42

3.092.342,00

3 198.430.34

0,00

106.088.34

408

Furnizori - facturi nesosite

0,00

4.949,60

0,00

. 0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

409

Furnizori - debitori

471.464,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

4092

Furnizori - debitori pentru prestări de servicii

91.634,75

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

4093

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

379.829,45

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

41

CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE

1.008.830,75

0,00

96.448,54

192.11’9,95

2.069.147,69

1.779.563,95

289.583,74

0,00

411

Clienti

1.008.830.75

0,00

96.448,54

192.-59,95

2.069.147,69

1.779.563.95

289.583.74

0.00

4111

Clienti

1.008.830,75

0,00

96.448,54

192.159.95

2.069.147,69

1.779.563,95

289.583.74

0,00

42

PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE

0,00

1.312,00

1.900,00

1.900,00

19.494,00

20.656,00

0,00

1.162,00

421

Personal - salarii datorate

0,00

1.312,00

1.900,00

1.900.00

19.408,00

20.570,00

0,00

1.162.00

423

Personal - ajutoare materiale datorate

0,00

0,00

0,00

0,00

86,00

86,00

0,00

0.00

43

ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECȚIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE

0,00

631,00

708.0C

708,00

7.235,00

7.641,00

86,00

492,00

431

Asigurări sociale

0,00

608,0C

665,0(

665.0C

6.520.00

7.185.0C

0,00

665.00

4311

Contribuția unitatii la asigurările sociale

0,0C

311,0C

o,oc

0.00

296,0C

296.0C

0,00

0,00

4312

Contribuția personalului la asigurările sociale

O.OC

194,0C

o.oc

o.oc

194,0C

194.0C

0.00

0.00

4313

Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sanatate

0,0C

1.0C

0.0

'o.oc

112,0C

112,0C

0,00

0,00

4314

Contribuția angajatilor pentru asigurările sociale de sanatate

o,oc

102,0(

0,0

o,oc

102.0C

102.0C

o.oc

0,00

4315

Contribuția de asigurări sociale

o.oc

0,0(

475,0

1                     <L’5,0C

4.173,0(

4.64B.0C

o,oc

475.00

4316

Contribuția de asigurări sociale de sanatate

0,0

0.0‘

190.0

)                     -î?0.0C

1.643,0(

>                 1.B33.0C

o.oc

190,00

436

Contribuția asiguratorie pentru munca

0,0

)                      0,0

43,0

0                      3.0C

606.0

।                   433.0C

o,oc

-173,00

437

Ajutor de șomaj

0,0*

23,0

D                      0,0

0                      J.oc

23,0

23.0«

o.oc

0.00

4371

Contribuția unitatii la fondul de Șomaj

0,0

9,0

3                    0.0

0                        0,0*

9.0

9,0-

o.oc

0,00

4372

Contribuția personalului la fondul de Șomaj

o.o

9,0

0                      0 0

o                    n.o

9,0

9.0

o.oc

l                      0,00

438

Alte datorii si creanțe sociale

0.0

0                      0.0

0                    0,0

3                    0,0

86,0

0                    0.0

86,0

1                    0,00

CIELV7 -7 73 1

I

r *

Simbol cont

S ’ iri inițiale

Rulaje curente               1

Total sume

Solduri finale

Denumire cont

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

82                  A

Ite creanțe sociale

0,00

0,00

0,00

0.00

86,00

0,00

86,00

0,00

E

S

UGETUL STATULUI, FONDURI PEC1ALE SI CONTUR) ASIMILATE

841.057,93

2.918,00

30.871,68

46.1e’,so

2.029.410,55

1.037.567,76

992.103,79

261,00

1                                                      I

•npozit pe profit si alte impozite

0,00

2.500,00

0,00

0,00

9.893.00

7.465,00

2.428,00

0,00

13                            I

npozitul pe venit

0.00

2,500,00

0,00

0.00

9.893,00

7.465,00

0,00

-2.428.00

1

'axa pe valoarea adaugata

841.057,93

0.00

30.798,68

46.109,50

1.826.394,05

836.718,26

989.675,79

0,00

23

VA de plata

0,00

0,00

15.310,82

15.310,82

71.781,47

71.781,47

0,00

0,00

’4

VA de recuperat

780.569,15

0,00

0.00

15.310,82

1.056.178,26

66.502,47

989.675,79

0,00

’6

TVA deductibila

0,00

0,00

88,52

:-S.52

375.022,13

375,022,13

0,00

0,00

>7

TVA colectata

0.00

0,00

15.399,34

15.2:9,34

171.194,49

171.194,49

0,00

0,00

>8

TVA neexigibila

60.488,78

0,00

0,00

0,00

152.217,70

152.217,70

0,00

0,00

>8C

TVA neexigibila Cumpărare

60.488,78

0,00

0,00

3,00

151.234,58

151.234,58

0,00

0,00

1

mpozitul pe venituri de natura salariilor

0,00

230,00

73,00

73,00

1.176,00

1.249,00

0,00

73,00

i

Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

0,00

0,00

0,00

’O.OO

191.947,50

191.947.50

0,00

0,00

1

Alte datorii si creanțe cu bugetul statului

0.00

188,00

0,00

\oo

0,00

188,00

0.00

188,00

i1

Alte datorii fata de bugetul statului

0.00

188,00

0,00

0,00

0.00

188.00

0,00

188,00

GRUP SI ACTIONARIfASOCIATI

0,00

7.213.873,36

89.162,24

0,00

506.938,11

8.005.853,29

0,00

7.498.915,18

Decontări intre entitatile afiliate

0,00

7.213.664,17

89.162,24

0,00

506.938,11

8.005.644.10

0,00

7.498.705,99

1

Decontări intre entitatile afiliate

0,00

7.022.533,64

86.054.15

G.00

486.104,69

7.812.631,40

0,00

7.326.526,71

8

Dobânzi aferente decontărilor intre entitatile afiliate

0,00

20.610,63

47,77

0.00

412,59

21.006,85

0,00

20.594,26

Sume datorate actionarilor/asociatilor

0,00

209,19

0,00

0,00

0.00

209,19

0,00

209,19

DEBITORI SI CREDITORI DIVERȘI

-918.880,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

800,00

0,00

Debitori diverși

-918.880,00

0,00

0,00

0 00

800,00

0,00

800,00

0,00

CONTURI DE SUBVENȚII, REGULARIZARE SI ASIMILATE

0,00

0,00

0,00

6.241,30

77.177,82

70.936,52

6.241,30

0,00

Cheltuieli înregistrate in avans

0,00

0,00

0,00

6.241,30

57.421,82

51.180,52

6.241,30

0.00

Decontări din operatii in curs de clarificare

0,00

0,00

0,00

0,00

19.756,00

19.756,00

0,00

0.00

AL CLASA

4 - CONTURI DE TERTI

1.402.472,88

8.458.588,79

238.398,32

247.801,17

7.802.545,17

14.120.648,86

1.288.814,83

7.606.918,52

CONTURI LA BĂNCI

2.400.005,55

0,00

6.644.810,32

6.553.3^0,51

28.247.974,14

28.005.076,27

242.897,87

O.OC

Conturi curente la banei

2.400.005,55

o.oc

6.644.810,32

6.553.300,51

28.247.974,14

28.005,076,27

242.897,87

O.OC

1

Conturi la banei in lei

19.033,42

o.oc

6.565.360,82

6.473.831,8S

24.894.784.97

24.694.916,82

199.868,15

o.oc

1

Conturi la banei in valuta

2.380.972.1:

o.oc

79.449,5(

•              79.468.62

3.353.189,17

3.310.159,45

43.029,72

o.oc

CASA

2.070,5c

o.oc

0,0(

135,06

2.070,5C

1.008,12

1.215,56

153,1;

Casa

2.070.5C

o.oc

0.0

•                     1vt5,0C

2.070,5£

855,0C

1.215,56

o.oc

Casa in lei

2.070.5

i                        O.OC

0.0

)                V5.0C

2.070,5C

855,0C

1.215,56

0,0(

Alte valori

0.0C

0,0

0,0

)                         O.OC

0,0(

153,11

O.OC

153,1

Alte valori

0,0

3                    0.0

0,0

3                    0.0

0,0(

153,11

-153,1

0.0-

VIRAMENTE INTERNE

0,0

0                      0,0

3             79.449,5

0             79.4 3,5

2.132.116,0

2.132.116,01

0,0

•                         0,0

Viramente interne

0,0

0                      0 0

3             79.449,5

3               79 4 9,5

D          2.132.116,0

2.132.116,0(

0.0

1                      0.0

AL CLASA

5 - CONTURI DE TREZORERIE

2.402.076,1

1                      0,0

0          6.724.259,8

2           6.632.3 ;S,0

30.382.160,7

0         30.138.200,3

244.113,4

:                  153,1

2

|CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE

0,0

0                    0,0

0               1.413,8

3                 1.4,3,8

3             16.107,3

8             16.107,3

0,0

1                        0,0

0

77 v7 73 1

/ *

■■ Simbol cont

Denumire cont

S ri inițiale

Rulaje curente               1

Total sume

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

c

603

0

heltuîeli privind materialele de natura biectelor de inventar

0.00

0.00

1.413,83

’ " l

1.4«w,83:

L L

15.552,13

15.552,13

0,00

0,00

6U5                    C

cheltuieli privind energia si apa

0.00

0,00

0,00

0.001

555,25

555,25

0.00

0.00

61                       J

5HELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE )E TERTI

0,00

0,00

416,71

I

416,71 '

I

9.809,07

9.809,07

0,00

0,00

611

cheltuieli cu întreținerea si reparațiile

0,00

0,00

0,00

0.00 j

5.174,19

5.174.19

0,00

0,00

613

Cheltuieli cu primele de asigurare

0,00

0,00

416,71

416.71 j

4.634.88

4.634.88

0.00

0,00

62

CHELTUIELI CU ALTE SERVICII

EXECUTATE DE TERTI

0,00

0,00

627,31

627,31 !

11.627,20

11.627,20

0,00

0,00

522

Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

0,00

0,00

0,00

h?,oo

8,00

8,00

0.00

0,00

527

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

0,00

0,00

106.41

1î 6,41

1.509,35

1.509.35

0,00

0,00

>28

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terii

0,00

0,00

520.90

52,0,90

10.109,85

10.109.85

0,00

0,00

»3

CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VĂRS AMINTE ASIMILATE

0,00

0,00

5.904,59

5.904,69

101.679,43

101.679,43

0,00

0,00

.35

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

0,00

0,00

5.904,59

5.904,59

101.679,43

101.679,43

0,00

0,00

.4

CHELTUIELI CU PERSONALUL

0,D0

0,00

1.943,00

1.9<3,00

20.8B7.55

20.887,55

0,00

0,0D

.41

Cheltuieli cu salariile personalului

0,00

0,00

1.900 00

1 51 700

19.258.00

19.258,00

0,00

0,00

42

Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele acordate salariatilor

0,00

0.00

0,00

0.00

1.100,55

1.100,55

0,00

0,00

422

Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor

0,00

0,00

0,00

. 00

1.100,55

1.100,55

0,00

0.00

45

Cheltuieli privind asigurările si protecția sociala

0,00

0.00

0,00

0,00

96,00

96,00

0,00

0,00

453

Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sanatate

0,00

0.00

0,00

0,00

96.00

96,00

0.00

0,00

46

Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru munca

0,00

0,00

43,00

43,00

433,00

433,00

0,00

0,00

5

ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

0,00

0,00

0,00

0,00

,               515,19

515,19

0,00

0,00

58

Alte cheltuieli de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

515,19

515,19

0,00

0,00

581

Despăgubiri, amenzi si penalitati

0,00

0.00

0,00

0,00

15,19

15.19

0,00

0,00

>82

Donatii acordate

0,00

0.00

0,00

0,00

500,00

500.0C

0,00

0.00

)

CHELTUIELI FINANCIARE

o.oc

0,00

7.710,02

7.7^0,02

142.779,51

142.779,51

0,00

0,00

>5

Cheltuieli din diferente de curs valutar

0,0C

0,00

330.8E

3.:o,80

96.781,26

96.781.2C

0,00

0.00

151

Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta

o.oc

0,0C

330.8E

3.0.88

96.781,26

96.781.26

0,00

0,00

6

Cheltuieli privind dobânzile

o.oc

o.oc

7.379,14

7.379,14

45.998,25

45.998,2,

0.00

0,00

CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE

D,0(

0,0(

27.041,5

27.041,51

297.537,73

297.537,7:

0,0C

0,00

1

Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele si ajustările pentru depreciere

0,0

0.0‘

27.041,5

27.0 “1,5

297.537,7

297.537,7

3                      O.OC

0,00

11

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor

Q.o

)                      0.0

27.041,5

27/ 1,5

297,537,7

297.537,7

3                      0.0<

0,00

CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT S ALTE IMPOZITE

1                         0,0

0                    0,0

0.0

0                      0,0

4.965,0

4.965,0

o                      o.oc

0,00

L V7 v7 73 1

Simbol cont

Denumire cont

F 'uri inițiale

Rulaje curente              ’               Total sume

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoart

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

98

Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu apar in elementele de mai sus

0,00

0,00

0,00

0,00

4.965,00

4.965,00

0,00

0,00

OTAL CLASA

6 - CONTURI DE CHELTUIELI

0,00

0,00

45.056,97

45.056,97

605.908,06

605.908,06

0,00

0,00

0

CIFRA DE AFACERI NETA

0,00

0,00

81.049,20

81.049,20

891.022,67

891.022,67

0,00

0,00

06

Venituri din redevente, locații de gestiune si chirii

0,00

0,00

81.049,20

81.049,20

891.022,67

891.022,67

0.00

0,00

6

VENITURI FINANCIARE

0,00

0,00

17.524,46

17.524,46

77.008,07

77.008,07

0,00

0,00

65

Venituri din diferente de curs valutar

0,00

0.00

17 523,25

17.523,25

77.004.06

77.004,06

0,00

0,00

651

Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta

0,00

0,00

17.523,25

17.5**3,25

77.004,06

77.004,06

0,00

0,00

66

Venituri din dobânzi

0,00

0,00

1,21

1,21

4,01

4.01

0,00

□.00

OTAL CLASA

7 - CONTURI DE VENITURI

0,00

0,00

98.573,66

98.573,66

968.030,74

968.030,74

0,00

0,00

TOTAL BALANȚA

14.589.857,48

14.589.857,48

7.151.345,81

7.151.545,81

60.363.067,79

60.363.067,79

14.425.231,37

14.425.231,37

itocmit,


Conducătorul compartimentului fînanciar-contabîl,
V7 v7 73 1


Bifați numai dacă este cazul:

|_J Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

|__| Sucursala                                                               |

FJ GIE-grupuri de interes economic                         |

□ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris


' ’ 11' /26.o/..’0i3 Tip situație financiară :


C An (e Semestru


Anul


2018


Suma de control             422.047Entitatea DEDIENNE ROUMANIE SRL

Localitate

Județ

Sector

Brașov

Fagaras

Strada                                                                           Nr.             Bloc      Scara Ap.           Telefon

Str. Negoiu

151 B

0268215600


Număr din registrul comerțului

J08/2469/2004

Cod unic de înregistrare

1

6

8

7

2

8

4

7

Forma de proprietate

35-Societati cu răspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2229 Fabricarea altor produse din material plastic

Activitatea preponderenta efectivdesfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2229 Fabricarea altor produse din material plastic

Raportări contabile semestriale

. Entitsțf mijlocii, mari s! entități 3e~

* interes public


Entități de | [ interes public


l|—। 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferitele ‘ | —1 anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

| C Entități mici

| C' Microentitățf

Raportare contabilă la data de 30.06.2018 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.531/ 2018 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 Ici.

FIO - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:


Capitaluri-total


Capital subscris


Profit/ pierdereADMINISTRATOR,

Numele si prenumele |LEDUC PIERRE JEAN


ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

’RANSILVANIA AUDIT & FISCALITY


Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR


Semnătura__________________________

Nr.de înregistrare in organismul profesional 8786/2014


MARIYEANE +03'00'

Semnătura electronica

.                                                                                              FIO - pag. 1

.     SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

’Cod 10                            la data de 30.06.2018                               -lei-

Denumirea elementului

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2018

30.06.2018

A

B

i

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)

01

66.42,

5             44.121

II. IMOBILIZĂRI C0RP0RALE(ct.211 +212+213+214+215+216+217+223+224+227+231 +235+4093-281 -291 -2931-2935)

02

17.368.961

i         18.123.095

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261 +262+263+265+^66+267* - 296*)

03

30<

300

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02 + 03)

04

17.435.691

18.167.516

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345 +346+347+7-348+351 +354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091 -3^-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)

05

4.875.15S

8.504.775

II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

(ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431 **+436**+437**+4382+441 **

+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582

+461 +4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)

06

13.070.503

i

19.767.679

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

(ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)

07

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541 +542)

08

2.603.944

966.592

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)

09

20.549.606

29.239.046

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11 +12)

10

29.089

66.377

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471 *)

11

29.089

66.377

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.471*)

12

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN

AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281 +431***+436***+437***+4381 +441 ***+4423+4428***+444*** +446***+ 447***+4481 +451 «**+453*** +455+456***+457+4581 +462+4661 +473*** +509+5186+519)

13

11.220.762

18.804.156

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)

14

8.793.278

9.963.612

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)

15

26.228.969

28.131.128

G. DATORILSUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-0 PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421 +423 +424+426+427+4281 +431 ***+436***+437***+4381 +441 ***+4423+4428***+444*** +446***+ 447*«+4481 +451 ***+453*** +455+456***+4581 +462+4661 +473***+509 +5186+519)

16

11.240.137

12.996.156

H. PROVIZIOANE (ct. 151)

17

165.710

414.208

1. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)

18

2.699.237

2.505.933

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)

19

2.520.289

2.326.985

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)

20

385.707

358.707

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)

21

2.134.582

1.968.278

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)

22

178.948

178.948

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

23

178.948

178.948

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472*)

24

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)

25

FIO - pag. 2

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)

26

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)

27

Fondul comercial negativ (ct.2075)

28

J. CAPITAL ȘI REZERVE

I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)

29

422.047

422.047

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

30

422.047

422.047

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

31

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

32

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

33

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)

34

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

35

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

36

IV. REZERVE (ct.106)

37

6.958.732

6.9S8.732

Acțiuni proprii (ct.109)

38

Câ,t;g:șr! legaîade instrum. nt le dc ..apitaiuri proprii (ct. 141)

39

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

40

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)           SOLD C (ct. 117)

41

5.307.761

5.307.761

SOLD D(ct. 117)

42

0

0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE

SOLD C (ct. 121)

43

1.924.598

63.946

SOLD D(ct. 121)

44

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

45

1.924.598

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)

46

12.688.540

12.752.486

Patrimoniul public (ct. 1016)

47

Patrimoniul privat (ct. 1017)

48

CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)

49

12.688.540

12.752.486

Suma de control FIO :   395564644/975400683

 • *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

 • ** ) Solduri debitoare ale conturilor respective.

 • •• *) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 1 2 luni.

ADMINISTRATOR,                           INTOCMIT,

Numele si prenumele

LEDUC PiERREJEANFormular

VALIDAT


Numele si prenumele

TRANSILVANIA AUD1T & FISCALITY

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura_______________________________

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

8786/2014


F20 - pag. 1

'              CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Ia data de 30.06.2018

Cod 20                                                                                       . iei.

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Realizări aferente perioadei de raportare

01.01.2017

30.06.2017

01.01.2018

30.06.2018

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

21.524.311

26.468.687

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

20.670.921

26.219.985

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

853.39C

248.702

Reduceri cmerciale acordat» (ct 709)

04

. .. .

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

07

0

551.123

SoldD

08

159.767

0

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721 + 722)

09

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct 725)

11

6, Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +

7417 + 7419)

12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

13

191.050

194.840

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

15

185.973

193.305

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08 + 09 + 10 + 11 +12 + 13)

16

21.555.598

27.214.650

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct,601 +602)

17

8.809.725

13.356.089

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

18

278.128

302.380

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

19

415.810

642.617

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

20

600.415

226.445

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

2.105

-4.869

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

22

3.132.051

5.119.843

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

23

2.602.801

4.974.167

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

24

529.250

145.676

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26-27)

25

849.636

1.118.266

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)

26

849.636

1.118.266

a.2) Venituri (ct.7813)

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

28

-67.885

F20 - pag. 2

'    b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

29

1

5

b.2) Venituri (ct.754+7814)

30

67.90-

3

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

31

6.065.69

9          6.045,177

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

32

6.023.90

3          5.550.464

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)

33

28.36"

’            142.609

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

37

13.432

352.104

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)

39

—. . —

167.231

- Cheltuieli (cLudl 2)

40

167.231

-Venituri (ct.7812)

41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20- 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)

42

20.081.474

26.982.917

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 16-42)

43

1.474.124

231.733

- Pierdere (rd.42 -16)

44

0

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)

47

27

401

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct.7418)

49

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

50

263.008

187.392

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

52

263.035

187.793

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53

-Cheltuieli (ct.686)

54

-Venituri (ct.786)

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)

56

106.065

95.441

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

57

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

58

306.523

260.139

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

59

412.588

355.580

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Â):

- Profit (rd. 52 - 59)

60

0

0

- Pierdere (rd. 59 - 52)

61

149.553

167.787

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

21.818.633

27.402.443

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

20.494.062

27.338.497

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Â):

- Profit (rd. 62 - 63)

64

1.324.571

63.946

- Pierdere (rd. 63 - 62)

65

0

0

19. Impozitul pe profit (ct.691)

66

228.309

0

20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

67

21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

68

21, PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

69

1.096.262

63.946

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

70

0

0

Suma de control F20 : 367213240/975400683

> Conturi ae repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LEDUC PIERRE JEAN

Semnâtura____________yy             _______

\ O \        ® /

..

k y<.'"■ ___________

Formular VALIDAT

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

TRANSILVANIA AUDIT & FISCALITY

Calitatea 22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura_________________________________

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8786/2014
DATE INFORMATIVE               F3°'pag 1

r .                         la data de 30.06.2018

Cod 30                                                                                      - iei -

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au înregistrat profit

01

1

63.946

Unități care au înregistrat pierdere

02

Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plati restante - total (rd.05 + 09 +15 la 17 +18)

04

Furnizori restanți - total (rd, 06 la 08)

05

। - peste 30 de zile

06

• -

- peste 1 an

08

Obligatii restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.10la14)

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

-contribuția pentru pensia suplimentară

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

- alte datorii sociale

14

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

Obligatii restante fata de alti creditori

16

Impozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

-contribuția asiguratorie pentru munca

17a

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

18

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

30.06.2017

30.06.2018

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

19

148

172

Numărul efectiv de salariat! existenti la sfârșitul perioadei, respectivla data de 30 iunie

20

186

251

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

23

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

24

F30 - pag. 2

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

25

- Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

32

-subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

34

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

36

V. Tichete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

37

194.311

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

30.06.2017

30.06.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

39

0

0

-dinfonduri publice

40

-din fonduri private

41

-după natura cheltuielilor (rd.43+44)

42

0

0

- cheltuieli curente

43

- cheltuieli de capital

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

30.06.2017

30.06.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

45

VIII. Alte informații

Nr, rd.

30.06.2017

30.06.2018

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)

46

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)

47

101.482

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

48

300

300

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd.50la 53)

49

300

300

- acțiuni necotate emise de rezidenti

50

- părți sociale emise de rezidenti

51

-acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti

52

300

300

- obligațiuni emise de nerezidenti

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

54

F30 - pag. 3

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

55

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 +413 + 418), din care:

57

12.596.73

1                        19.461.704

- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

58

9.423.65'

15.439.612

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

59

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

60

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4 428 + 444 + 445 + 446 :■ 447 + 4482), (rd.62 la 66)

61

3.538

305.077

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (fUSr : 43 /+43B2)    . . .    . -   .

62

- ---- -----------------

76.7681

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)

63

228.309

- subvenții de incasat(ct.445)

64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

66

3.538

0

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

70

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 +4662 + 471 +

473), (rd.72 la 74)

71

41.427

5.365

- decontări privind interesele de participare .decontări cu acționarii/asociatii privind capitalul,decontări din operațiuni in pârtieipatie (ct.453+456+4582)

72

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

73

38.470

5.365

-sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până (a data de raportare (din ct. 461)

74

2.957

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

75

- de la nerezidenti

76

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

77

•                                                   ’                                        F30 - pag. 4

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + . 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)

78

- acțiuni necotate emise de rezidenti

79

- părți sociale emise de rezidenti

80

- acțiuni emise de nerezidenti

81

- obligațiuni emise de nerezidentî

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

83

Casa în lei și în valută (rd.85+86)

84

5.55‘

?                             3.736

- în lei (ct. 5311)

85

2.026

:                               614

-în valută (ct. 5314)

86

3.53c

3.122

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

87

2.839.161

1.102.616

-în lei (ct.5121),dincare:

88

347.446

961.814

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

89

-în valută (ct. 5124), din care:

90

2.491.715

140.802

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

92

68.875

- sume în curs de decontare acreditive și alte valori dc .'.casat, ici (ct. 5 i12 + din Ci. 3125 + 5411)

93

J

68.875 .

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)

94

Datorii (rd. 96+ 99+ 102+103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)

95

24.129.994

34.146.969

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)

96

-în lei

97

-în valută

98

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 )(rd.100+101)

99

-în lei

100

-în valută

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct. 1682)

102

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686+ 1687) (rd. 104+105)

103

3.442.900

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

104

3.442.900

-în valută

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care;

106

-valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

108

10.800.924

14.519.751

-datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate,în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

109

6.997.659

9,997.604

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct, 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

110

216.315

390.931

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436+ 437+ 4381 +441 +4423 +

4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

111

512.901

467.156

•                                                                                                 F30 - pag..

5

0

5

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

112

' 155.92

8                        319.20

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4423+4428+444+446)

113

356.97

3                         147.95

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

114

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

115

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct 451), din care:

116

6.264.411

16.442.14f

- datorii cu entități afiliate nerezidente (dinct. 451), din care:

117

- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

118

Sume datorate acționarilor/asociatilor (ct.455), din care:

119

- sume datorate acționarilor/ asociatilor pers.fizice

120

- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.juridice

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581+4661 + 462 : 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 ia 127)

122

- 2.892.542

2.326.985

decontări nrjvind intensele rle participare, cieuunidri cu acuonarii/asociatii privind capitalul, decontări din operatii in participatie

(ct.453+456+457+4581)

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

124

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

125

2.892.542

2.326.985

-varsaminte de efectuat pentru imobilizări dnanciare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)

126

c

)

p

V

îr

-venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la ciienți (ct. 478)

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

128

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii aconomici ****)

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

130

442.047

422.047

- acțiuni cotate 3)

131

- acțiuni necotate 4)

132

-părți sociale

133

-capital subscrisvarsatde nerezidenti (din ct. 1012)

134

422.047

422.047

îrevete si licențe (din ct.205)

135

X. Informații privind cheltuielile cu elaboratorii

Nr. rd.

30.06.2017

30.06.2018

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

136

<. Informații privind bunurile din domeniul ublic al statului

Nr. rd.

30.06.2017

30.06.2018

A

B

1

2

floarea bunurilor din domeniul public al statului aflate administrare

137

F30 - pag.6

■ Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate . în concesiune

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

139

XL Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

30.06.2017

30.06.2018

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)

140

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

30.06.2017

30.06.2018

Suma (lei)

°/o 6)

Suma (lei)

%6)

A

B

Col.1

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 6}, (rd. 142 + 145 + 149+150 + 151 +152)

141

422.047

-x

422.047

X

" jcț:>-ut de .nitituții publ.cdi d. 143+144)

142

- deținut de instituții publice de subordonare centrală

143

- deținut de instituții publice de subordonare locală

144

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

145

- cu capital integral de stat

146

- cu capital majoritar de stat

147

- cu capital minoritar de stat

148

- deținut de regii autonome

149

- deținut de societăți cu capital privat

150

417.827

99,00

417.827

99,00

- deținut de persoane fizice

151

4.220

1,00

4.220

1,00

- deținut de alte entități

152

XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare

152a

XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

153

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

154

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

155

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

156

XV. Venituri obținute din activități agricole ******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Venituri obținute din activități agricole

157

1

Suma de control F30 : 212622799 /.975400683


F30 - pag


.7


ADMINISTRATOR,

Numele si prenumeleÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

TRANSILVANIA AUDIT& FISCALITY

Calitatea

22—PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătură________________________________

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8786/2014

tennologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu


și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1,608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare in domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*”) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26


•v'V

Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent}

Atentie! Selectati mai întâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!


• A A

IU


MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

Adresa: București, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804. Fax: (+40-21) 3160803; Cod poștal: 030337

Website: www.onrc.ro; E-mail: <>nrc@onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091;


O'iciu!

National al Registrului Comerțului


Digita 'y signed by Oficiul National al Registrului ComertUiin


CERTIFICAT CONSTATATOR


Date: 2018.12.14 12:16:35 +02:00


Roascn: Aprobat           -         -

in conformitate {.ț5<feW^derile Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului și ca urmare a cererii dvs. îiiTegis'c .'Tj.l Estonie;7 ■ ' • ■ 1 1? 7*1», Oficiul Național al Rem't’M’ i Comertub'i r«—tif«"ă


informațiile referitoare Ia


DE.DIENNE ROUMANIE SRL

INFORMAȚII DE IDENTIFICARE

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J8/2469/2004, atrbuit în data de 22.10.2004 khi.ufica.or Unic ia Ni; el European (EUID): ROONRC J08/2469/2004

Ccd unic de înregistrare: 16372847

Certifice : de înregistrare: B3249335, eir;s pe data de 22.0C.20.lf si eliberat la data -

Adresă. sed’u social: Mur cipiul Făgăraș, Ser. NEGOIU, Nr. 151 B, Județ Brașov

Contacte sediu social: Fax 0268215601, Adresa de e-mail rotim inie@dedinne.com, Locație WEB

•7w\ .dedienne.com. telefon: 0268215600. 0268215600

Contacte îirmă: Fax 0268215601, Adresa de e-mail rcumanie@dedinne.com, Locație WEB

"i v dedienne.com. telefon: 0268215600, 0268215600

Actul da înmaulcularo și autorizare: încheiere judecătorească 2621,'21.10.20C4,Judecător Delegat

Stare fiimă: mnct.Ltne

Forma de r.iganizere : societate cu răspundere limitata

Dma ul'unti ”UsnĂi în registrul comerțului: 13.12.2018

Curat": nelimitată;

SRDTU SOCIAL

Au sediu: Act adițional la cc.kractul de închiriere, nr. 6 din data 01.01.2012

Dam de început a valabilității pentru dovada de sediu: 01.01.2012.

j?Aa Apitării dovezii de s .diu: 31.12.2023.

Furatasediuim: î 1 ani li luni 30 zile.

CAPITAL SOCIAL

Capital rocial subscris: 422047.1 LEI, integral vărsat

Structura capitalului:

EURO: capital social: 100000, integral vărsat

jkhivalt.it EUR capital social: 100000

Echivalent USD CȚi'tal soc al: 49576

'ri.. i            -i- im <!«.          ......’iui. 'ii r i                   c vi.r

Valoare participare străină totala în LEI: 422047.1

Participare străină în USD: 49576.0

Echivalent EUR participare străină totala: 100000.0

Număr părți sociale: 10319

Valoarea unei părți sociale: 40.9 LEI

ASOCIAȚI PERSOANE JURIDICE

DEDIENNE MULTIPLASTURGY GROUP

Calitate: asociat

Naționalitate: franceză

SEDIU SOCIAL: Franța, MENILLES(EURE). RUE AUX HONFROY, Nr. 19: Cod poștal: 27120

Act de înființare nr. 477918973 emis de RCS Evreux

Aport la capital: 420411.1 LEI

Structura capitalului:

EURO: capital social: 99600

Echivalent EUR capital social: 99600

Echivalent USD capital social: 49080

Aport vărsat total: 420411.1 LEI

Număr cărți sociale: 10279                                                                         ...

..-.■ta de pârtiei "Ve IJ1 enefir? -Ljrt.VvJ:- : l.G 123655393% / 99.6123655393%

ASOCIAȚI PERSOANE FIZICE

LEDUC PIERRE JEAN BERNARD EDOUARD

Calitate: t.sociat                        •                         .

CeiăL'iiie: franceză

Sure civilă: nodech at

Data și locul nașt .ii: 04.06.1664, EVREUX.FRANTA

Sex: masculin

Anort la capital: 1636 LEI

. Structura capitalului:

EURO: capital social: 400

Echivalent EUR capital social: 400

Echivalent USD capital social: 496

Aport vărsat total: 1636 LEI

Număr părți sociale: 40

Cota de participare la beneficii și pierderi: 0.3876344607% / 0.3876344607%

REPREZENTANT acțlonar/asociat/niembru (PERSOANĂ JURIDICĂ)

Nu există înregistrări.

R.EPREZE\’T.' -ÎT acțlonar/asad-t/r o (PERSOANĂ FIZICĂ)

Nu există înregistr’.-i.

Perso-cneîmpHrtr.iicite (PERSOANE FIZICE)

LEDUC PIERRE JEAN BERNARD EDOUARD

Calitate: rirmistmtor

Funcți.?: nespeculcata

Cetățenie: franceză

Sex: masculin

Data și locui nașterii: 04.06.1934, EVREUX.FRANTA

Pateu: DEPLINE CRAC f ADIT.NR.8^49/29.12.2008

Data numirii în funcție: 08.07.2004

R’port ■ in4-,? de 14 12.2018 -12:15:45

Ccur . : <;>■>. „i.. ui d        i.-. con.'i.uU ini.-’C iun. și se ;‘:rleps'-. e conform Ifigii.

•tBRA826HAH


Durată mandat: nelimitat

Dată depunere specimen semnătură: 21.07.2004

Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)

Nu există înregistrări.

Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)

Nu teistă înregistrări.

CURATOR / CURATOR SPECIAL

Nu există înregistrări.

Cenzori/Auditori PERSOANE JURIDICE

Nu există înregistrări.

Cenzori / Auditori PERSOANE FIZICE

Nu există înregistrări.

Activitatea principală

Domeniul c'_ l        prir t ’ rr.-'’nr -ATrvii (Ordin 337/2007) P         R)

2229 - Fabricarea a1 tor produse din material plastic

FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITĂȚI

Nu exisU mmgisrrări.

S ÎD1 SECtMDARE / ?UNCTE DE LUCRU

Nu există înregistrări.

SEDII S7SAU ACTIVlTATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2C04

Sediul social din:MunicipiuI Făgăraș, Str. NECOIU, Nr. 151 3, Județ Brașov

Tio sediu: nrinc'oal

Tfo mod?1 declara-ie: model 3 nr. 88639 din 12.12.2018

desfășoară activități proprii de birou pentru societate

Activități h sediu:

3319 - Repararea altor echipamente

8550 - Activități de servicii suport pentru învățământ

7830 - Scrvic’’ dc furnizare și i..nn gement a forței de muncă

7820 - Activități de contractare, pe baze teme orare, a personalului

781!) - Acuvu-x’ .o'e agențiilor ele p'asa. ' t forței de mi".că

7022 - \ct; ■ de cc-'”ul"nT nentm afaceri ș: urnagemem

7021 - Acth iu ;.i :'e consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării

4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse

3514 - Comcrc’alizarea energiei electrice

3513 - Distribuția energiei electrice

2562 - Operam”') de mecanică generală

2511. - Fabricarea de construcții st părți ccmpor iru ale structurilor metalice

2016 - Fi br: care ■ materialelor plastic- în forme primare

2229 - Fab"'Cn ea kor produse din m -.cerial plastic

2223 - Fabric ir.:a articolelor din material elastic pentru construcții

2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

2221 - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic

Rtrjcn gi-w.’: în <’•(• C? 1-: 12.:.0k. : 12:15:45

Co.jv.î .}•. î "«•>                             u ui. -i :>e ■■■                      .1 ..fnw . ? C"‘ 3LÂJ3

Data certificatului constatator: 13.12.2018

CONCORDAT PREVENTIV

Nu există înregistrări.

FAPTE AFLATE SUB INCIDENȚA ART 21. LIT. e-h) din L2G/1990

 • - Urmărire penală:

Nu există înregistrări.

 • - Dosar penal - trimitere în judecată:

Nu există înregistrări.

 • - Condamnare penală a firmei:

Nu există înregistrări.

 • - Dizolvare firmă:

Nu există înregistrări.

Lichidare firmă:      . .    ....

Nu existe irregisirări.

- Insolventă:                                                                                                 ■ ■

Nu există înregistrări.

SITUAȚIA FINANCIARĂ PE ANUL 2017

Număr mediu de salariati: 178

Impozite și taxe nepliitite la termenul stabilit la bugetul de stat: 0 LEI

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Â) A. EXERCIȚIULUI FINANCIAR:- Pierdere (rd. 65 + 66 67) (rd.

66 + 67 - 64): 0 LEI

PROFITUL SAU PIERDEREA NETCA) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 64 - 66 - 67): 1924598 LEI

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) - Pierdere (rd. 63 - 62): 0 LEI

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) - Profit frd.62 - 63): 1924598 LEI

Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06): 44702523 LEI

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24): 17435691 LEI

R pe

... IV ..n


«.iw. cki ••    : cc.iîu-.i 1 -?■

•JL
S-a eliberat prezentul certificat constatator solicitantului DEDIENNE ROUMANIE SRL , spre a-i servi la Informare.

Informațiile simt eliberate din registrul comerțului central computerizat, ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului și au la bază înregistrările existente în acesta până la data de 14.12.2018

Prezentul certificat constatator are valoare de original având atașată o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat și generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.

Acest document poate fi verificat accesând funcționalitatea "Verificare certificat" aferentă serviciului Online InfoCert.

Prezentul document conține date cu caracter personal a căror prelucrare intra sub incidența prevederilor Regulamentului (UE) nr, 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter perscra' și privuid libera circulații? a acestor dat.? și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Infoitrapilie cu privire ia datele cu caracter personal furnizate prin prezentul document pot fi utilizate exclusiv in scopul p.. mrfo-. s'.’v'.r.               ■                     ......         •

I । îi ț- viii''

L-.;                                         jer* .■ *i !.;• • .r/'îc*' *    . • .'«v .                    ?

504


UANAF


Număr de operator de date cu caracter personal - 20008


CERTIFICAT DE CAZIER FISCAL


Unitate teritorială competentă

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

!anaf

DGRFP BRAȘOV

AJFP BRAȘOV

SFM FAGARAS


înregistrat la unitatea teritoriala competentă


Nr.........2O.1


Data


CERTIFICAT DE


CAZIER FISCAL


Ca urmare a cererii nr. 2082 din data de 11/03/2019 se certifică prin prezenta :

Contribuabilul :

Cod de identificare fiscală :   16872847

Nume și prenume/Denumire : DEDIENNE ROUMANIE SRL

Domiciliul fiscal:

Județ: BRAȘOV Localitate: MUN. FĂGĂRAȘ Sector:

Strada: STR. NEGOIU Număr: 151 B Bloc  Scara:____Ap:

Telefon: 268215600 Fax: 268215601 Email: roumanie@dedinne.com

NU are fapte înscrise în cazierul fiscal

S-a eliberat prezentul certificat pentru a-i servi Ia PRIMĂRIA FAGARAS_____________________

_____si este valabil 30 zile de la data emiterii si numai în scopul în care a fost eliberat.

CONDUCĂTORUL UNITÂTII »


rf-


='-■ ■ ,1:

i '..X


ROMANI A

MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI k,.

aMr ..


OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI


r-fj’

* r Σ

■ *.

'<. ■


Tirma^DEDIENNE'RpbMANrE^SRL


•wri.


Stediu?sbcIă]; 'i^ufticipiurTagăraș, Str...NEGOlU,NivlSl B, Județ Bra$6v


KUMin          ’


-w

w=


^Âctmîateaprițippâ1ă.r2'229-5                           mâteinălpia'Stk

Alt *                           '      > ••S,_

ulțl|».Ani W>IQS.^MV1KlH«n -’*' X*            ,l

.<»*>**

. ,CZ                        1 «


=16.8728’47.


dindatade;--"


25.ir.2004


'■ ■


Tipărit la C N. ,TtDprijneriaNu|JODdlă'‘ S.Â


Nr. de ordine în registrul comerțului- J8/2469/22 10 2004

Dataeliberăni- ?               >


i Seria.^Nr. 3 2 4 9-3 3 5


M
W.

W -<o W

■ ■ •*•


ROMANIA

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA

Seria B Nr. 0 6 9 5 9 3 4

Denumire/Nume și prenume:

DEDIENNE ROUMANIE S.R.L.

Domiciliul fiscal: JUD. BRAȘOV, MUN. FĂGĂRAȘ, STR. NEGOIU, Nr.151 B

Emitent


Codul de înregistrare fiscală (C.I.F.):


RO16872847


Data atribuirii (C.I.F.):


25.10.2004


000000000000000000000557594709


înregistrat în scopuri de TVA din data:


26.10.2004


Data eliberării:


10.08.2009


Cod M.F.P. 14.1 J.20.99/1


Se utilizează începând cu 01.01.2007

S.C. DEDIENNE ROUMANIE S.R.L. RO16872847 ; J08/2469/2004

505200 FAGARAS, JUD. BRAȘOV, ROMANIA STR. NEGOIU, NR.151B

Tel: 0268/215600

ADEVERINȚA,

PRIN PREZENTA SE ADEVEREȘTE CA SOCIETATEA S.C. DEDIENNE ROUMANIE S.R.L., CUI ROI 6872847, NU ESTE IN LITIGII CU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, CU PRIMĂRIA FAGARAS SI CU MUNICIPIUL FAGARAS.

DATA,


S.C. DEDIENNE ROUMANIE S.R.L.

ROI6872847 ; J08/2469/2004

505200 FAGARAS, JUD. BRAȘOV, ROMANIA

STR. NEGOIU, NR.151B

Tel: 0268/215600

DECLARAȚIE,

SUBSEMNATA TAROG TEODORA, CNP 2680210082416, REPREZENTANT LEGAL AL SOCIETĂȚII DEDIENNE ROUMANIE S.R.L., CUI ROI6872847, DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE CA ÎNTREPRINDEREA S.C. DEDIENNE ROUMANIE S.R.L. NU A BENEFICIAT DE AJUTF» «RE DE MINIMUS ACORDATE SOCIETĂȚII IN ANUL FISCAL 2019 SI NICI IN ULTIMII DOI ANI FISCALI, FIE DIN SURSE ALE STATULUI SAU ALE AUTORITATILOR LOCALE, FIE DIN SURSE COMUNITARE.

VA MULȚUMESC!

DATA                                                     REPREZENTA’NTLEGAL,

ll. ei.

S.C. DEDIENNE ROUMANIE S.R.L.

ROI6872847 ; J08/2469/2004

505200 FAGARAS, JUD. BRAȘOV, ROMANIA

STR. NEGOIU, NR.151B

Tel: 0268/215600

DECLARAȚIE,

SUBSEMNATA TAROG TEODORA, CNP 2680210082416, REPREZENTANT LEGAL AL SOCIETĂȚII DEDIENNE ROUMANIE S.R.L., CUI ROI6872847, DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE CA ÎNTREPRINDEREA S.C. DEDIENNE ROUMANIE S.R.L. NU A BENEFICIAT DF / JUT<"-1 DE STAT IN TEMEIUL ALTOR SCREME DE J A AJ TI FURNIZORI DE AJUTOR DE STAI, PENTRU ACELEAȘI COSTURI ELIGIBILE ALE INVESTIȚIEI INIȚIALE PENTRU CARE A SOLICITAT AJUTOR DE MINIMUS IN TEMEIUL PREZENTEI SCHEME.

VA MULȚUMESC!

DATA,                                                        REPREZENTANT LEGAL,

II,

S.C. DEDIENNE ROUMANIE S.R.L.

RO16872847 ; J08/2469/2004

505200 FAGARAS, JUD. BRAȘOV, ROMANIA

STR. NEGOIU, NR.151B

Tel: 0268/215600

DECLARAȚIE,

SUBSEMNATA TAROG TEODORA, CNP 2680210082416, REPREZENTANT LEGAL AL SOCIETĂȚII DEDIENNE ROUMANIE S.R.L., CUI ROI6872847, DECLAR PE PROPRIA RASPTJNDERE CA ÎNTREPRINDEREA S.C. DEDIENNE ROUMANIE S.R.L. NU ESTE IN DIFICUI T \TF SI NU AU FOST EMISE ÎMPOTRIVA ACFSTEIA DECIZII DE RECUPERARE A VREUNUI AJUTOR DE STAT.

VA MULȚUMESC!

DATA,


S.C. DEDIENNE ROUMANIE S.R.L. RO16872847 ; J08/2469/2004

505200 FAGARAS, JUD. BRAȘOV, ROMANIA STR. NEGOIU, NR.151B

Tel: 0268/215600

DECLARAȚIE,

SUBSEMNATA TAROG TEODORA, CNP 2680210082416, REPREZENTANT LEGAL AL SOCIETĂȚII DEDIENNE ROUMANIE S.R.L., CUI ROI6872847, DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE CA PRIN INVESTIȚIA FĂCUTĂ LA S.C. TRANSYLVANIE IMOB S.R.L PENTRU CARE SE ACORDA FACILITATEA, AU FOST CREATE NOI LOCURI DE MUNCA, PE RAZA ADM1N1STRATIV-TERI1ORIALA A MUNICIPIULUI FAGARAS.

VA MULȚUMESC!

DATA,                                                     REPREZENTANT LEGAL,

S.C. DEDIENNE ROUMANIE S.R.L. RO16872847 ; J08/2469/2004

505200 FAGARAS, JUD. BRAȘOV, ROMANIA

STR. NEGOIU, NR.151B

Tel: 0268/215600

DECLARAȚIE,

SUBSEMNATA TAROG TEODORA, CNP 2680210082416, REPREZENTANT LEGAL AL SOCIETĂȚII DEDIENNE ROUMANIE S.R.L., CUI RO16872847, SI AL SOCIETĂȚII S.C. TRANSYLVANIE IMOB S.R.L., CUI ROI6578877, DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE CA S ACESTE DOUA SOCIETĂȚI FAC PARTE DIN ACELAȘI GRUP (DEDIENNE MULTIPLASTURGY GRUP).

A SE VEDEA IN CERTIFICATUL CONSTATATOR.

LA SOCIETATEA TRANSYLVANIE IMOB S.R.L. (UNDE SUNT CLĂDIRILE) S-A FĂCUT INVESTIȚIA PENTRU CARE SE ACORDA FACILITATEA, IAR LA SOCIETATEA DEDIENNE ROUMANIE S.R.L. VOM FACE DOVADA CREȘTERII NUMĂRULUI DE SALARIATI.

VA MULȚUMESC!

DATA,3534?.

12-

Formularul 1

Subscrisa ,                                dedatele de identificare menționate în secțiunea A,

reprezentată legal prin dl/dna...........................

.. , . .. .___•

având cafitatea de..4mC.. 7.........solicit acordarea scutim, de plata a impozitului pff teren și

clădiri în condițiile prevederilor schemei de ajutor de minimjs pentru atraggzea de 4                                ---' ■* "

investitii și susținerea dezvoltării economice durabile în municipiul Fagaras.

SECȚIUNEA A

-.

Prezentarea solicitantului

Denumirea întreprinderii

■ • ■

Adrese ...^<^ ^T7.F'(2./..^.-.../.7L^....cod poștal ...T^T-.00

T^n^'^ax................. E mail C0/tybb'6'/c

....................................f.....

Nr.de înmatriculare la oficiul registrului comerțului/data...0/f?.^>/«=^

Codai de identificare fiscală .

Forma juridica...............Capital social..................'detinut de

 • - Persoane fizice :               .......%

 • - întreprinderi mici si mijlocii*!).........................%

 • - Societăți comerciale mari*2)..^..4?/.?.^/o ObfeuftHprincipal de activitate.............................................................

CMtÂEN..................   *.......................

.....................

Obiectul secundar de activitate*3) M. ..................

.................................................................................

Numărul mediu scriptic anual de personal în anul fiscal anterior .......

Cifra de afaceri conform ultimului bilanț contabil anual aprobat.............lei

Valoare active totale, conform ultimei situații financiare aprobate1 24)..................lei

Numele si prenumele reprezentantului legal.....

Funcția


Semnătura autorizate^

Data semnării

SECȚIUNEA B2

Prezentarea cheltuielilor eligibile pentru care se solicită ajutorul de stat în cadrul schemei de ajutor de minimis:

Denumirea

Activității

Tipul de cheltuială Eligibilă pentru care se Solicită ajutorul de stat

Valoarea cheltuielilor eligibile (lei) fără TVA

An             An

An

1                              II

Valoarea ajutorului de stat solicitat (lei impozit clădiri și/sau impozit teren) An             An

An

1                              II

III

' Realizare 1 a de

investiții în

imobilizări corporale

TERENURI

.* ■

CLĂDIRI

SECȚIUNEA B3

Crearea de noi locuri de muncă:

1. Număr de personal în anul anterior realizării investiției

2. Număr de personal după realizarea investiției

NOTĂ IMPORTANTĂ

Se va lua în considerare creșterea numărului de personal numai în situația în care este cel puțin 10 locuri noi de muncă pentru întreprinderi mijlocii și cel puțin 5 locuri noi de muncă pentru întreprinderi mici, și se referă la locurile de muncă create în municipiul Fagaras prin punerea în funcțiune a obiectivelor pentru care s-a solicitat ajutorul de stat prin schema. de ajutor de minimis (scutirea de la plata impozitului pe clădiri și teren și / sau teren). în acest sens, se va anexa Declarația 112 înregistrată la ANAF sau Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov pentru ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii de acordare a facilităților, Declarația 112 înregistrată la ANAF sau Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov ia data depunerii cererii.

SECȚIUNEA C

Declarație pe proprie răspundere

Q, u    , W

S>ubsemnaiul(a) / identificat(ă) cu sena .................eliberatîă'i dp

str...........................nr...§....., bl............

J


cu


domiciliul în localitatea.            ......

I

-           1 ! '                    îi

sc...................ap......................Județ..........&Z.L.

In calitate de reprezentant legal al întreprinderii             ..........declar pe propria

răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta cerere sunt corecte și complete. înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

1) Declar pe propria răspundere că proiectul pentru care solicit finanțarea prin prezenta schemă de ajutor de minimis nu face obiectul altui ajutor de stat sau comunitar, cu depășirea plafoanelor legale.

2) Declar pe propria răspundere că în ultimii 3 ani:

IX! nu am beneficiat de ajutor de stat

I am beneficiat de următoarele ajutoare de stat:

Nr.

Ort.

Anul acordării ajutorului de stat

Forma ajutorului de stat

Furnizorul

Actul normativ in baza căruia a beneficiat de

Cuantum ul ajutorului de stat


Numele si prenumele reprezentantului legal............

Funcția..............................


Data semnării  jkC'S. JLa.lJ....................

■ NOTĂ IMPORTANTĂ: solicitantul nu este obligat să suporte nici o taxă din partea niciunei persoane sau instituții care îl ajută în completarea cererii.

*toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

\%C

ROMÂN!A              ....

JUDEȚUL BRAȘOV O U& ,W

Jr CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ

’<     « Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr. 184 din data de 28.10.2015 privind aprobarea schemei locale de ajutor de minimis, în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării economice durabile a Municipiul Făgăraș

(procedurii de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri si teren persoanelor juridice) ~

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, JUDEȚUL BRAȘOV, intrunit in ședința ordinara din data de 28.10.2015,

Analizând proiectul de hotarare privind aprobarea procedurii de acordare a facilitatilor fiscale la plata impozitelor pe clădiri si teren și terenuri persoane juridice, în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării economice durabile în Municipiul Făgăraș (schemă locală de ajutor de minimis) , initiat de către consilier local Alexandru Szasz, referatul de specialitate nr.1485/2015 al Serviciului Venituri Bugetare, dezbaterile din cadrul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local din data de 20.01.2015, 18.08.2015, 23.09.2015 având ca obiect acordarea unor facilități pentru investitori, procedura desfășurată în aplicarea prevederilor legale cu Instituția Prefectului Brașov prin adresa nr. 21567/07.08.2015 și Consiliul Județan prin adresa nr. 21566/07.08.201,.

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei oe studii, prognoze economico-sociale buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, al Comisiei de turism, reiatii externe si integrare europeana, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ,al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement și Avizul favorabil al Consiliului Concurenței nr. 1125/07.10.2015 înregistrat la noi sub nr. 27320/12.10.2015,

Ținând seama de prevederile art. 3 alin3, art 7 alin 2, art 8-12 din Ordonanța de Urgență nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, cu modificările și completările ulterioare, a prefederilor art 9 alin 2 din Legea nr. 346/2004, de prevederile art 87-89 din tratatul de instituirea Comunității Europene șia legislației secundare adoptate în baza acestora, a Regulamentului Consiliului (CE) z/r                . ..

normelor de aplicare a ari 93 din Tratatul de instituire a Comunității Lumpenu. pii,ji.u..: a Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 83/1999. cu modificările ulterioare. Regulamentului Comisiei (CE) nr 794/2094 de punere în aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) m 859/1999. publicat în Jurnalul Oficial m Uniunii Europene nr. L 140/2004, cu modificările mrenome. Regulamentului Uniuni, Europene nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea a, ti 07 si art. 108 din Tratatul pn/md mnctionarea Uniunii Europene -mihlieai i. ■■ Limm Otmia, al Uniunii Eurooc-ne •’// ‘ 357/24    2013.

Ținând cont de prevederile art. 16 alin. 1 și 2 din Legea nr.273/2006 actualizată privind Finanțele Publice locale,

Luând în considerare Legea nr. 571/2003 Codul fiscal actualizat, art. 286 pct.6, și H.G.nr.44/2004 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 92 din 24 decembrie 2003 (*republicată*) (actualizată*) privind Codul de procedură fiscală, și a prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, cu modificările și completărileulterioare,

în temeiul prevederilor Legii 31/1990 privind societățile comerciale, Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, a Ordonanței de urgență nr.77/03.12.2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 și a prevederilor art 7 alin 4 din Lgea nr. 20/2015 pentru aprobarea OUG nr. 77/2014;

în baza prevederilor art. art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.a) și lit.c) și ale art.45 alin.2 lit.c), art 45 alin 3 și art 115 alin 1 lit b din Legea,nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘ TE:

Art. 1. Se aprobă schema locală de ajutor de minimis, în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării economice durabile a Municipiul Făgăraș, (procedura de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri si teren persoanelor juridice), conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre are caracter normativ.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul Municipiului Făgăraș prin Direcția Buget-Finanțe și Serviciul Venituri Bugetare.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar de ședință

 • - 1ex. Colecție

 • - 1ex. Instituției Prefectului

 • - 1ex. Primar

 • - 1ex. Secretar

 • - 1 ex. Dir. Buget-Finanțe

 • - 1 ex Serviciul Venituri Bugetare

 • - 1 ex. Afișare.


CONTRASEMNEAZĂ!

SECRETARUL MUN/CIPfULU Laura Elena GMnca p <.

Hotărârea s-a adoptat cu 19 voturi pentru, împotrivă -, abțineri

Consilieri în funcție 19

Consilieri prezenți 19

ANEXA nr.1 la HCL nr. 184/2015.

PROCEDURA DE ACORDARE A FACILITĂȚILOR FISCALE

la plata impozitelor pe clădiri Di teren pentru persoane juridice, în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării economice durabile în municipiul Fagaras (schemă locală de ajutor de minimis)

\ •

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE                     /

Art. 1. (1) Prezenta procedură instituie „Schema de ajutor de minimis pentru atragerea de investitii și susținerea dezvoltării economice durabile în municipiul Fagaras”.

 • (2) Prezenta schemă de ajutor de minimis (denumită în continuare Schema) este • un act în baza căruia pot fi acordate facilități întreprinderilor definite în mod generai și abstract potrivit principiului stabilit în Regulamentul Consiliului (CE) nr. 659/1999 pentru aplicarea art. 93 al Tratatului de instituire al Comunităților Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 83/1999, cu modificările și completările ulterioare.

 • (3) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul Schemei se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul' privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352 din 24.12.2013.

 • (4) Schema nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352 din 24.12.2013.

 • (5) Schema se aolică în municipiul Fagaras, județul Brașov.

 • 1.1. Obiectivele schemei

Art. 2. Acordarea de facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane juridice în vederea atragerii de investiții în municipiul Fagaras are ca obiective:

 • - dezvoltarea regională;

 • - susținerea dezvoltării sectorului I.M.M.-urilor în municipiul Fagaras;

 • - creșterea gradului de ocupare a forței de muncă;

 • - dezvoltarea echilibrată a tuturor zonelor municipiului Fagaras;

 • - stimularea agenților economici care dezvoltă procese economice cu efecte multiplicatoare în plan economico-social;

 • - realizarea de beneficii fiscale la bugetul local pentru perioade îndelungate de timp; - sprijinirea tinerilor pentru înființarea de întreprinderi mici si mijlocii.

 • 1.2. Cadrul legal

Art. 3. La elaborarea prezentei proceduri au fost avute în vedere dispozițiile următoarelor acte normative:

 • - Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HG nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedură fiscală;

 • - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;                                                   /'                    \

 • - Ordonanța de urgență nr. 117/21.12.2006 privind procedunle naționale în domeniul ajutorului de stat;

 • - Legea nr. 137/17 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, >'

 • - Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene privind aplicarea articolelor 107si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352 din 24.12.2013;

 • - HG nr. 651/2006 privind aprobarea politicii în domeniul ajutorului.de stat în perioada 2006-2013;

 • - Legea nr. 346/2004 privind stimularea.înființarii și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

 • 1.3. Principiile ce stau la baza acordării de facilități fiscale

Art. 4. Procesul de stimulare a investițiilor are ca scop acordarea tratamentului nediscriminatoriu, astfel încât orice investitor să aibă șansa de a beneficia de facilitățile prevăzute de prezenta procedură, cu respectarea următoarelor principii:

 • a) accesul nediscriminatoriu, respectiv asigurarea condițiilor de desfășurare a unei concurențe reale, astfel încât orice investitor să aibă acces la facilitățile prevăzute de lege cu îndeplinirea condițiilor prezentului regulament;

 • b) recunoașterea mutuală, respectiv acceptarea produselor, serviciilor, lucrărilor comercializate în mod licit în acele state care acceptă produsele, serviciile și ;ucrările comercializciîe <: România, cu ujugiuU respectării standardele ’ comu, litare, precum și recunoașterea diplomelor, certificatelor și a altor documente emise de autoritățile competente din aceste state și a specificațiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel național, cu excepția unor domenii reglementate prin legislație specială;

 • c) transparență și monitorizare, respectiv aducerea la cunoștința tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la procedura de acordare a facilităților fiscale pentru investiții;

 • d) tratamentul egal, respectiv stabilirea în mod nediscriminatoriu a criteriilor și mijloacelor de acordare a facilităților pentru investiții, astfel încât orice investitor să aibă șansa de a beneficia de facilitățile prevăzute de prezentul regulament;

 • e) eficiența utilizării fondurilor, respectiv utilizarea unor criterii de acordare a facilităților fiscale pentru investiții și de urmărire a realizării lor, care să reflecte avantajele de natură economică ale proiectelor de investiții, luându-se în considerare, după caz, efectele în domeniul social, în cel al protecției mediului și promovarea unei dezvoltări economice durabile;

 • f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilității acordării de facilități pentru investițiile începute și recepționate înainte de data intrării în vigoare a prezentei scheme;

 • g) acordarea facilităților fiscale sub forma scutirii de la plata impozitului pe clădiri și teren în limita echivalentului în lei a valorii maxime de 200.000 de euro pentru o întreprindere unică pe durata a 3 exerciții fiscale, respectiv 100.000 de euro în cazul întreprinderilor unice care desfășoară activitate în domeniul transportului rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost.

 • 1.4. Domeniul de aplicare al schemei

Art. 5. (1) Prezenta schemă de minimis se aplică pentru dezvoltarea și modernizarea întreprinderilor mici și mijlocii și nu este aplicabilă în cazul:

 • (a) ajutoarelor acordate societăților care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;

 • (b) ajutoarelor acordate societăților care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;

 • (c) ajutoarelor acordate societăților care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

 • (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;

 • (ii) atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către producătorii primari;

 • (d) ajutoarelor acordate societăților aflate în dificultate;

 • (d) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;                                 _

 • (e) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de

produsele importate;

 • (f) ajutoarelor acordate societăților care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost.

 • (g) întreprinderilor in dificultate, potrivit Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate in dificultate, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 0249/31.07.2014

(2) în cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele menționate la alineatul (1) iiteiele (a);(Lj sau (o), Cat'și în unul sau mai multe sectoare de activitate incluse în domeniul de aplicare al prezentei scheme, poate beneficia de facilitățile fiscale menționate in schema pentru sectoarele eligibile, cu condiția prezentării documentelor contabile care atesta separarea evidentei acestor activitati.

 • 1.5. Definirea termenilor utilizați

Art. 6. în sensul prezentei proceduri următorii termeni se definesc astfel:

 • a) întreprindere - orice entitate, indiferent de statutul juridic si de modul de finanțare, care desfășoară o activitate economica;

 • b) întreprindere unică - conceptul include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

 • (i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

 • (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

 • (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

 • (iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și

care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.                                                           /          ■

întreprinderile care întreGin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la punctele (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice.

 • c) Intensitatea ajutorului - valoarea actualizată a ajutorului exprimată ca procentaj din valoarea actualizată a costurilor eligibile;

 • d) Număr de angajați - numărul de unități de muncă pe an (UMA), respectiv numărul de persoane angajate cu normă întreagă pe parcursul unui an;

 • e) Locuri de muncă create direct de un proiect de investiții - înseamnă locurile de muncă legate de activitatea care face obiectul investiției, inclusiv locurile de muncă create în urma unei creșteri a ratei de utilizare a capacității create de investiție;

 • f) Rata de actualizare - este rata de referință stabilită de către Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe internet;

 • g) întreprinderi în dificultate - întreprinderile definite conform noilor Linii Directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate, în vigoare începând cu 1 august 2014.

în mod concret, o întreprindere este considerată ca fiind în dificultate, în principiu și indiferent de mărimea ei, în următoarele împrejurări:

 • (i) in cazul unei societăți cu răspundere limitată, când se constată pierderea a mai mult de jumătate din capitalul social și mai mult de un sfert din capital s-a pierdut în ultimele 12 luni;

 • (ii) in cazul unei societăți în care cel puțin o parte dintre asociați sunt ținuți nelimitat pentru datoriile întreprinderii, atunci când s-a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu, așa cum reiese din evidențele contabile ale societății și mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut în cursul ultimelor 12 luni;

' “■ ' (iii; pentru întreprinderile de orice formă juridică, când respectiva întreprindere întrunește condițiile pentru a fi supuse unei proceduri prevăzute de legislația privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului.

 • h) Imobilizări corporale - înseamnă activele constând numai în clădiri;

 • i) Cheltuieli salariale - include următoarele componente: salariul brut al angajatului, înainte de impozitare și contribuțiile obligatorii la asigurările sociale datorate de angajator;

 • j) Contribuțiile obligatorii la asigurările sociale datorate de angajator - contribuția de asigurări sociale, contribuția de asigurare pentru accidentele de muncă și boli profesionale, contribuția pentru asigurări sociale de sănătate și contribuția de asigurări pentru șomaj.

 • k) Produse agricole înseamnă:

 • -Produsele enumerate în Anexa I la tratat cu excepția produselor pescărești și de acvacultură reglementate de Regulamentul CE nr. 104/2000;

 • -Produsele clasificate la codurile NC 4502, 4503 și 4504 (articole din plută);

-Produsele care imită sau înlocuiesc laptele și produsele lactate, menționate în Regulamentul CE nr. 1234/2007.

 • I) Prelucrarea produselor agricole - înseamnă orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este, de asemenea, un produs agricol, cu excepția activităților realizate în exploatații agricole, necesare pentru pregătirea unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare;

 • m) Comercializarea produselor agricole - înseamnă deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care aceasta are loc în locații distincte, rezervate în acest scop;

n) Administratorul schemei de ajutor de stat - Consiliul local al municipiului Fagaras;

 • o) Furnizorul de ajutor de stat - Consiliul local al municipiului Fagaras; •

 • p) Facilități fiscale - reducere la plata impozitului pe clădiri,•• Ci teren, acordată contribuabililor în baza prezentei scheme;

 • q) Investiție - valoarea capitalizată a clădirilor construite sau modernizate în baza unei autorizații de construire, în condițiile legii. Valoarea investiției trebuie să fie mai mare de 200.000 euro, dovedită prin înregistrări contabile, la poziția imobilizări corporale de natura clădirilor constând în ;

 • - realizarea de noi active corporale, în legătură cu crearea unei noi unități;

 • - achiziționarea și modernizarea unor active corporale.

 • r) Număr mediu de personal nou angajat - numărul mediu de persoane nou angajate de investitor, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată;

 • s) Profil de activitate - reprezintă activitatea 'desfășurată de investitor din economia națională, cu ponderea cea mai mare înscrisă în situațiile financiare ale investitorului.

CAPITOLUL II - FACILITĂȚI FISCALE

 • 2.1. Valoarea investiției și beneficiarii ajutorului de minimis

Art.7. (1) Pot beneficia de facilitățile fiscale prevăzute în prezenta schemă întreprinderile, indiferent de forma juridică de organizare, care îndeplinesc următoarele condiții:

 • a) sunt legal constituite în România și își desfășoară activitatea în România;

 • b) nu înregistrează datorii către bugetul de stat și bugetele locale;

 • c) nu sunt în stare de insolvență, nu au afacerile administrate de un judecător sindic, nu au moi o msmcție csup,a-activității comercial':, iiu suni subiectul unoi ăiarijamente între creditori sau nu se află într-o situație similară cu cele menționate anterior, reglementate prin lege;

 • d) derulează programe de investiții pentru construirea de clădiri în valoare de peste 200.000 euro și crează noi locuri de muncă, ca urmare a investiției realizate;

 • e) nu sunt „întreprinderi în dificultate", conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate (publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.C244/01.10.2004);

 • f) nu au fost subiectul unui ordin/decizie de recuperare a unui ajutor de stat, emis ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenței sau a Comisiei Europene sau, în cazul în care au făcut obiectul unei asemenea proceduri, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată;

 • g) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani, de către o instanță de judecată, din motive profesionale sau etic - profesionale:

 • h) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informații false prin solicitarea de acordare a ajutorului de minimis-,

 • (2 ) Valoarea investiției trebuie să fie mai mare de 200.000 euro, dovedită prin înregistrări contabile la poziția imobilizări corporale - clădiri, în contabilitatea investitorului care a recepționat obiectivul de investiții, conform standardelor internaționale de contabilitate.

 • (3 ) Numărul locurilor de muncă nou create, ca urmare a realizării investiției, de către solicitantul ajutorului de minimis trebuie să fie ocupate efectiv, cu contract de muncă pe durată nedeterminată cu respectarea art. 5 din Legea nr. 346/2004, nefiind luate în calcul posturile vacante.

 • (4 ) în vederea verificării îndeplinirii condiției de la alin.(3), solicitantul, va depune documente din care rezultă acest fapt, respectiv Declarația 112 depusă la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) sau Administrația Județeană a Finanțelor Publice pentru ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii de acordare a ajutorului de minimis și Declarația 112 depusă la ANAF la data depunerii cererii.

 • (5 ) Echivalentul în euro al valorii investiției va fi stabilit prin raportarea valorii capitalizate în lei a investiției finalizate, la cursul de schimb al monedei euro, comunicat de BNR la data procesului verbal de recepție de terminare a lucrărilor.

 • (6 ) Acordarea ajutorului de minimis pentru investiția efectuată este condiționată de menținerea proprietății și destinației acesteia o perioadă de minim. 3 ani de la data finalizării investiției, cu excepția investițiilor constând în blocuri de locuințe... ■■ •

 • 2.2. Categorii de facilități fiscale, perioada și criterii de acordare

Art. 8. (1) Ajutorul de minimis acordat întreprinderilor unice constă în reducerea de la plata impozitului pe clădiri Di teren, pentru realizarea de investiții, cu respectarea condițiilor prezentei scheme, conform grilei de reducere prevăzută în Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta schemă.

 • (2) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate anterior unei întreprinderi, pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depășește echivalentul în lei a 200.000 Euro, respectiv 100.000 Euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor rutiere. Aceste plafoane se aplică ' ■■‘diferent-de forma ajuiuiului de minimis sau de cJcoțul urmării și Vui.jic.-nt dacă ajutorul este finanțat din surse naționale și/sau comunitare. Perioada se determină prin raportare la exercițiile fiscale. în cazul în care solicitantul face parte dintr-o întreprindere unică, în sensul definiției prevăzute la art. 6, lit b), pentru verificarea îndeplinirii acestui criteriu se vor lua în considerare ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice.

 • (3) Valoarea ajutorului de minimis se actualizează la valoarea de la momentul acordării pe baza ratei de referință publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Echivalentul în euro al valorii facilității acordate / fiecare an la impozitul local pentru teren și clădire, va fi stabilit la cursul de schimb al Băncii Naționale a României valabil la data adoptării hotărârii prin care se aprobă facilitatea fiscală de către Furnizorul Schemei.

 • (4) Facilitățile prevăzute de prezenta schemă se acordă investițiilor finalizate după data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Local prin care această schemă a fost aprobată. Data finalizării investiției se consideră data recepționării lucrărilor de construire, în conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul construcțiilor

 • (5) Administratorul schemei va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declarației pe propria răspundere a întreprinderii, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite de întreprinderea unică pe parcursul unei perioade de trei ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau autorităților locale, fie din surse comunitare, nu depășește pragul de 200 000 Euro (100.000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost) echivalent în lei.

 • (6) în cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depășește pragul de 200.000 Euro (100.000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost) echivalent în lei, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracțiune din ajutor care nu depășește acest plafon.

 • (7) în cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabiliște dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.

 • (8) în cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, Di anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. în cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.                             .

 • (9) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schema pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei) în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru intreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost) echivalent în lei.

 • (10) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile (legate de acelaCi proiect de investiții) sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceea Ci măsură de finanțare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăDi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

. i; rtju;ji'i.;?’ue miăiinis bW forma facilitaCilur' nâvj’ie'prevăzute la aiîn.'(i) se acordă o singură dată într-un an fiscal.

Art. 9. (1) Serviciul Venituri Bugetare din cadrul Municipiului Fagaras reanalizează în fiecare an menținerea acordării facilităților pentru fiecare investitor în parte, pe baza documentelor prezentate de aceștia. încadrarea investiției în criteriile aprobate prin prezentul regulament se face prin revizuire anuală, beneficiarii facilităților fiscale având obligația prezentării până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, a următoarelor documente aferente anului precedent:

 • - Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului întreprinderii însoțită de o situație întocmită la data de 31 Decembrie a anului anterior din care să rezulte locurile de muncă aferente investiției realizate;

 • - Balanța contabilă pe luna decembrie a anului precedent însoțită de registrul de evidență a mijloacelor fixe,

 • (2) în cazul nedepunerii documentelor în vederea rivizuirii anuale până la data de 31 Ianuarie a anului pentru care se face revizuirea, facilitatea cuvenită pentru anul curent se anulează.

 • (3) După prezentarea documentelor de către agenții economici beneficiari de facilități fiscale, se va proceda la efectuarea revizuirii facilităților.

 • (4) în urma revizuirii, Serviciul încasare, Urmărire și Executare Silită din cadrul Municipiului Fagaras va supune din nou spre aprobare Consiliului Local, până cel târziu la data de 31 martie a anului în curs, prin rapoarte de specialitate, valoarea reducerilor sau a scutirilor acordate individual în anul curent.

Art. 10. Criteriul principal de acordare a facilității este cel al valorii investiției, si reprezintă 50% din valoarea criteriilor. Criteriul referitor la numărul de noi locuri create reprezintă 50% din valoarea criteriilor.

(2) Procentul total al reducerii impozitului pe clădiri Ci teren se calculează prin încadrarea valorii investiției și a numărului de noi locuri de muncă în criteriile din Anexa nr. 2 la prezenta schemă și însumarea procentelor de reducere aferente fiecărui criteriu. Locurile de muncă vor fi create la data punerii în funcțiune a investiției

(3) Facilitatea fiscală se acordă pe durata de valabilitate a schemei, cu condiția ca beneficiarul care a edificat masa impozabilă să dețină în proprietate imobilul, înstrăinarea imobilului conduce la pierderea facilitatii. Diminuarea valorii investiției prin înstrăinare parțială atrage reîncadrarea în grila de reducere aplicându-se procentul corespunzător din Anexa nr.2

Art. 11. Cheltuielile eligibile reprezintă toate cheltuielile efectuate de către solicitant în vederea realizării și punerii în funcțiune a investiției.         /

Valoarea investiției se stabilește prin însumarea cheltuielilor

 • 1. Cu achiziția terenului aferent investiției

 • 2. Cu construcția unei clădiri noi

 • 3. Cu achiziția unei clădiri care va fi supusă modernizării;

 • 4. Cu modernizarea clădirii achiziționate (care trebuie să fie cel puțin 50% din valoarea cheltuielilor cu achiziția clădirii);

 • 5. Pentru proiectare și asistență tehnică; Cemțm organjzarea.de șantier;                     ....... ..        ........

7. Pentru investiția de bază (materiale și manoperă);

8. Alte cheltuieli privind punerea în funcțiune, care se regăsesc în valoarea imobilizării corporale de natura clădirilor conform standardelor de contabilitate internaționale;

Echivalentul în euro al valorii investiției va fi obținut prin raportarea valorii capitalizată în lei a investiției finalizate la cursul de schimb al monedei euro comunicat de BNR, valabil la data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor de construire/modernizare;

 • 2.3. Condiții de eligibilitate și de acordare a facilității fiscale

Art. 12. Pentru a beneficia de facilitățile fiscale prevăzute la art. 8, referitoare la impozitul pe clădiri Zi teren, persoanele juridice trebuie să depună la Serviciul Venituri Bugetare din cadrul Municipiului Fagaras următoarele documente:

 • I. Documente cu caracter general:

 • a) să prezinte actele de înregistrare și funcționare a societății, respectiv certificat de înmatriculare, statutul sau contractul de asociere, după caz, și certificatele de înregistrare la organele fiscale;

 • b) să prezinte certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, din care să rezulte că nu sunt în stare de faliment, reorganizare judiciară, alte situații înscrise ia art. 7. lit. b), f) și g) din prezenta Procedură de acordare de facilități fiscale;

 • c) să prezinte cazierul fiscal eliberat de organul fiscal în a cărui rază teritorială își are sediul contribuabilul - persoană juridică;

 • d) în cazul contribuabililor înregistrați din alte localități decât municipiul Fagaras, să prezinte certificatul fiscal din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local al localității în a cărui rază teritorială își are sediul contribuabilul - persoană juridică;

 • e) să prezinte o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii că întreprinderea nu este în dificultate și că nu au fost emise împotriva acesteia decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care au fost emise asemenea decizii, acestea au fost executate conform prevederilor legale în vigoare;

 • f) să prezinte o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății, potrivit căreia societatea nu a beneficiat de ajutor de stat în temeiul altor scheme, de la alți furnizori de ajutor de stat, pentru aceleași costuri eligibile ale investiției inițiale pentru care a solicitat ajutor de minimis în temeiul prezentei scheme, precum și o declarație pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis acordate societății în acel an fiscal și în ultimii doi ani fiscali, fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare;                                            / ■

 • g) să prezinte ultimul bilanț contabil, împreuna cu anexele aferente;

 • h) să prezinte extrase C.F. pentru imobile actualizate;

 • i) să prezinte o adeverință din care să reiasă faptul că societatea nu este în litigii cu Consiliul local al municipiului Fagaras, cu Primăria Fagaras și Municipiul Fagaras /

 • II. Documente cu caracter specific:

 • a) pentru acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri Di teren aferent investițiilor realizate de peste 200.000 euro:

 • - să depună autorizația de construire aferentă obiectivului de investiții realizat;

 • - să prezinte procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, încheiat în termenul prevăzut de prevederile legale în vigoare;

 • - să facă dovada înregistrării în contabilitate a valorii capitalizate a investiției, conform reglementărilor legale în vigoare;

 • - 'să ue-puhă 6 declarație a reprezentantului legsi af'scUiCtării, prin care să se ateste faptul că prin investiția pentru care se acordă facilitatea au fost create noi locuri de muncă, pe raza administrativ-teritorială a municipiului Fagaras, care vor rămâne în proprietate cu destinația inițială pe întreaga perioadă pentru care au fost acordate facilitățile, la care se vor anexa documentele justificative în acest sens, și anume: Declarația 112 înregistrată la ANAF sau Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov pentru ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii de acordare a facilităților, Declarația 112 înregistrată la ANAF sau Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov la data depunerii cererii;

 • - să depună ultima situație financiară anuală/semestrială în vederea stabilirii activității preponderente, codificată CAEN.

 • b) pentru acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri Ti teren pentru investiții de natura locuințelor:

 • - să depună autorizația de construire aferentă obiectivului de investiții realizat;

 • - să prezinte procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, încheiat în termenul prevăzut de prevederile legale în vigoare;

 • - să facă dovadă înregistrării în contabilitate a valorii capitalizate a investiției, conform reglementărilor legale în vigoare;

 • - să depună o declarație a reprezentantului legal al societății, prin care să se ateste faptul că prin investiția pentru care se acordă facilitatea au fost create noi locuri de muncă. pe raza administrativ-teritorială a municipiului Fagaras, care vor fi menținute pe întreaga perioadă pentru care au fost acordate facilitățile, la care se vor anexa documente justificative în acest sens și anume: Declarația 112 înregistrată la ANAF sau Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov pentru ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii de acordare a facilităților, Declarația 112 înregistrată la ANAF sau Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov la data depunerii cererii;

 • - să depună ultima situație financiară anuală/semestrială în vederea stabilirii activității preponderente, codificată CAEN.

Documentele de la pct. I și II vor fi cuprinse într-un opis, care va fi anexat cererii de acordare a facilității - Formularul .1.                                      .

Art. 13. în cazul persoanelor juridice nerezidente în România, cu filiale în țara noastră, documentele prezentate trebuie să conțină informațiile similare' solicitate contribuabililor - persoane juridice române.

Art. 14. (1) în vederea acordării facilităților fiscale prevăzute. în prezenta procedură, persoanele juridice vor depune la Municipiul Fagaras, respectiv ia Serviciul Venituri Bugetare, o cerere tip de acordare a facilităților sub forma scutirii la plata impozitului pe clădiri Di teren, conform Formularului nr. 1 la prezenta procedură, însoțită de toate documentele prin care își demonstrează eligibilitatea, prevăzute la art. 12.

 • (2) Cererea se completează în limba română prin tehnoredactare și poartă ștampila și semnătura în original a reprezentantului legal al societății.

 • (3) Direcția Economică, prin Serviciul încasare, Urmărire și Executare Silită, acordă asistență întreprinderilor solicitante pentru întocmirea și completarea Cererii-tip de finanțare. Cererea va fi înregistrată în Registrul special al schemei de ajutor de minimis -Formularul nr. 2, menționându-se data și numărul de înregistrare. Cererile vor fi analizate și selectate în limita bugetului alocat schemei de ajutor de minimis, în funcție de data și numărul înregistrării documentelor, urmărindu-se conformitatea cu prevederile prezentei scheme.

 • (4) Serviciul Venituri Bugetare va verifica societatea, respectiv respectarea corni,țiiiur oe'eligibilitate aîe activităților, proiectelor și cheltuielilor și va finaliza procesul de evaluare a cererii pentru acordarea facilităților fiscale în termen de 30 zile de la data înregistrării acesteia. în cazul în care investitorul se încadrează în prevederile prezentei scheme de minimis, se va întocmi Expunere de motive și proiect de hotărâre, în vederea analizării solicitării de către Consiliului local al municipiului Fagaras.

 • (5) Acordarea facilităților fiscale individuale în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis se va aproba prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Fagaras în mod individual, pentru fiecare investitor în parte.

 • (6) în cazul în care cererea este incompletă, nu conține informații corecte, nu este însoțită de toată documentația necesară sau există neconcordanțe în informațiile furnizate, Serviciul Venituri Bugetare va transmite solicitantului o înștiințare prin care îi va solicita completarea cererii sau a documentației. în acest caz, termenul de evaluare prevăzut anterior curge de la data la care documentația este considerată completă. Societatea solicitantă va transmite documentația în completare, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la primirea înștiințării.

 • (7) în cazul în care actele în completare nu se transmit în termenul prevăzut mai sus, dosarul se clasează.

 • (8) Hotărârea de aprobare a acordării ajutorului de minimis va conține, cel puțin, informații cu privire la valoarea fixă maximă a ajutorului, la perioada de acordare a ajutorului și în legătură cu caracterul de minimis al acestuia, făcând trimitere explicită la Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene privind aplicarea articolelor

-••V

107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352 din 24.12.2013.

Exemplu de calcul în cazul unei potențiale investiții:

Valoarea investiției:            1.000.000 euro

Nr. locuri de munca nou create: 20

La o investiție 1.000.000 euro, cu un număr de 20 de locuri de muncă nou create, o societate beneficiază de următoarele facilități.

 • 1. Reduceri la impozitul pe clădiri Ui teren astfel:

 • - C1.3  -25%

 • - C2.3   -15%                                i- '

Total facilități în funcție de criterii 25% + 15% = 40%

Așadar investitorul în speță va beneficia de o reducere a impozitului pe clădiri Di teren în procent de 40%.

La 1.000.000 € valoarea clădirii (investiției) :

Impozitul pe clădiri Ui teren este de: 1.000.000 x 1,3% = 13.000 €

Reducerea acordată la impozitul pe clădiri Di teren: 13000 € x 40% = 5200 €.

Impozitul pe clădiri Di teren datorat după aplicarea reducerii: 13000€ - 5200 € =7800 €

 • 2. 4. Anularea, încetarea acordării facilităților fiscale acordate

Art. 15. (1) în cazul în care s-au acordat scutiri de la plata impozitului pe clădiri Di teren, la data constatării nerespectării obligațiilor, facilitatea acordată se anulează, cu recalcularea retroactivă a impozitului datorat, inclusiv cu calculul majorărilor de întârziere aferente, conform prevederilor legale, dacă:

 • - investiția nu se finalizează în perioada de valabilitate a autorizației de construire,

 • ■ ' . vT'or p.'-.lungiri ale acestei autorizatii. ni ■ excența cazurilor rțe forță majoră;

 • - valoarea recepționată a investiției este sub limita de 200.000 euro;

 • - terenul sau construcția se înstrăinează înaintea finalizării investiției;

 • - nu se creează noi locuri de muncă

 • - se constată, cu ocazia revizuirii anuale, că societatea figurează în evidențele fiscale ale Primăriei municipiului Fagaras cu obligații de plată restante față de bugetul local, bugetele speciale și către bugetul de stat;

 • - în urma reevaluării valorii investiției, aceasta este mai mică decât valoarea inițială din procesul verbal de recepție;

 • - societatea a beneficiat de ajutor de stat sau de minimis pentru aceleași costuri eligibile, fie din surse ale statului și/sau din surse comunitare, cu depășirea plafoanelor legale.

 • ( 2) în cazul nedepunerii la termen a documentației, în vederea revizuirii anuale a facilităților fiscale, beneficiarii își vor pierde facilitatea începând cu anul fiscal pentru care nu și-au depus în termen solicitarea.

 • ( 3) în situația în care se constată că societatea a atins plafonul de minimis (echivalentul în lei a 200.000 de euro. acordat unei întreprinderi unice pe o perioadă de 3 ani consecutivi, respectiv echivalentul în lei a 100.000 de euro, acordat unei întreprinderi unice care desfășoară activitate în domeniul transportului rutier în contul terților sau contra cost), începând cu luna următoare, facilitățile acordate încetează de drept, fără vreo altă rormalitate. Serviciul Venituri Bugetare din cadrul Municipiului Fagaras va înștiința în scris beneficiarii ajutorului de minimis despre încetarea facilității fiscale și va depune o informare la prima ședință a Consiliul Local al municipiului Fagarăs

/

 • 2. 5. Ajutor de minimis                                                   .

Art. 16. (1) Autoritatea locală, prin serviciul de specialitate, are obligația de a furniza Consiliului Concurenței toate informațiile necesare pentru derularea procedurilor în fața Comisiei Europene, în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a ajutoarelor de minimis și cu alte regulamente de minimis, de Ordonanța Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat și de Regulamentul Consiliului Concurenței privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, cu privire la facilitățile fiscale acordate individual și centralizat la nivelul unui an fiscal.

 • (2 ) Autoritatea locală, prin serviciul de specialitate, păstrează evidențe detaliate a ajutoarelor de minimis acordate .pe o perioadă de 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică în cadrul Schemei. Această evidență trebuie să conțină informații necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, valoarea, momentul și modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.

 • (3 ) Autoritatea locală, prin serviciul de specialitate, are obligația de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, și de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condițiilor impuse prin Schemă sau prin legislația naționala ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

Art. 17. (1) Ajutorul de minimis acordat în baza Schemei reprezintă valoarea scutirii la plata impozitului pe clădire și/sau teren în condițiile reglementărilor legale aplicabile.

 • (2) Numărul cazurilor și valoarea facilităților se prezintă anual într-o anexă la hotărârea de consiliu local privind execuția bugetului local.

/Vmlnistrătorui schu-mei are obligația oa, .paratAp j-priu, sa facă-publică pe site-ul primăriei epuizarea bugetului alocat prin această schemă și data de la care nu se mai înregistrează cereri pentru acordarea de facilități fiscale.

 • 2.6 Durata schemei

Art. 18. (1) Schema se aplică de la data intrării în vigoare a hotărârii în condițiile legii până la data de 31 decembrie 2020, cu posibilitatea prelungirii sale, potrivit reglementărilor comunitare în materia ajutorului de minimis aferente perioadei 2014 - 2020.

 • (2) Cererile privind acordarea de facilități fiscale în cadrul prezentei scheme se vor înregistra la Serviciul Venituri Bugetare al Primăriei Municipiului Fagaras, până la data de 31 decembrie 2019, astfel încât pentru fiecare investitor care va depune cerere completă în intervalul respectiv, se va putea propune adoptarea unei hotărâri de acordare de facilități, în limita bugetului alocat schemei.

 • 2.7 Bugetul schemei

Art. 19. Valoarea totala estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 700.000 euro, defalcată după cum urmează:

AN

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

EURO

100.000

150 000

150.000

150.000

150.000

700.000

 • 2.8 Efecte

Art. 20.

Numărul maxim estimata! beneficiarilor este de 10.

Art. 21.

întreprinderile mici si mijlocii au un roi decisiv in dezvoltarea economica locala si in crearea de locuri de munca. Din acest motiv ajutorul de minimis acordat prin aceasta schema este destinat investițiilor care generează locuri de munca pe deoparte, si masa impozabila viitoare pe de alta parte

Acordarea acestor facilitati fiscale va genera in același timp o diminuare a ratei șomajului, si o masa impozabila pe viitor, care sa asigure creșterea veniturilor bugetare

CAPITOLUL III - DISPOZIȚII FINALE

Art. 22. (1) Prezenta schemă de ajutor de minimis înlocuiește orice alte prevederi anterioare referitoare la „Procedurii de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri Ci teren pentru persoane juridice, în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării economice durabile în municipiul Fagara^”

Autoritatea .6'caîă, prin serviciul de specialitate, va transmite spre informare Consiliului Concurenței prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007.facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri Di teren pentru persoane juridice, în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării economice durabile în municipiul Fagaras.

(2) Autoritatea locală, prin sen/iciul de specialitate, va transmite spre informare Consiliului Concurenței prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007.

Anexa 2     /-AC- L'/'/lfikfiU/ 1

Criterii de acordare a facilitatilor fiscale

GRILA DE REDUCERE

NR.

CRT.

DENUMIRE CRITERIU

COTE DE REDUCERE

1 1

i

1

1

VALOAREA INVESTIȚIEI

1

C1.1 - 1 5%-INTRE 200.000-399.999 Euro C1.2 - 20%-INTRE 400.000-999.999 Euro C1.3 - 25%-INTRE 1.000.000-1.999.999 Euro C1.4 - 30%-INTRE 2.000.000-3.999.999 Euro C1.5 - 35%-INTRE 4.000.000-5.999.999 Euro C1.6 - 40%-INTRE 6.000.000-7.999.999 Euro C1.7 - 45%-INTRE 8.000.000-10.000.000 Euro

C1.8 - 50%-PESTE 10.000.000 Euro

1 2

NUMĂRUL DE LOCURI DE MUNCA

C2.1 - 5%-INTRE 5-10 PERSOANE

C2.2 - 10%-INTRE 11-15 PERSOANE C2.3 - 15%-INTRE 16-25 PERSOANE C2.4-20%-INTRE 26-50 PERSOANE C2.5 - 25%-INTRE 51 -80 PERSOANE C2.6-30%-INTRE 81-120 PERSOANE C2.7 - 35%-INTRE 121-200 PERSOANE

C2.8 - 40%-PESTE 201-300 PERSOANE

C2.9 - 45%-INTRE 301-500 PERSOANE

1

’    •  .          —                         1

C2.10 - 50%-PESTE 500 PERSOANE _

Formularul 1

Către,

Municipiul Fagaras

Serviciul Venituri Bugetare

Subscrisa ,..............................................având datele de identificare menționate în secțiunea A,

reprezentată legal prin dl/dna.....................................................................

având calitatea de......................, solicit acordarea scutirii de plată a impozitului pe teren și

clădiri în condițiile prevederilor schemei de ajutor de minimis pentru atragerea de investiții și susținerea dezvoltării economice durabile în municipiul Fagaras.

SECȚIUNEA A                                            ...

I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ' V

Prezentarea solicitantului

Denumirea întreprinderii..............................................................

Adresa........................................................cod poștal.................

•\îe,c- :......  Fax.........................E- mail.......................

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerțului/data..............

Codul de identificare fiscală ..........................

Forma juridică..........................Capital-sooial-.............^^deținut-de--

 • - Persoane fizice :.............................%

 • - întreprinderi mici si mijlocii*1).........................%

- Societăți comerciale mari*2)....................%

Obiectul principal de activitate.............................................................

Cod CAEN...........................................

Obiectul secundar de activitate*3).................................................

Cod CAEN.................................................

Numărul mediu scriptic anual de personal în anul fiscal anterior .........................

Cifra de afaceri conform ultimului bilanț contabil anual aprobat

Valoare active totale, conform ultimei situații financiare aprobate3 44)

Numele si prenumele reprezentantului legal........................ .

Funcția............................................

Semnătura autorizată și ștampila solicitantului45)

Data semnării............................

SECȚIUNEA B2

Prezentarea cheltuielilor eligibile pentru care se solicită ajutorul de stat în cadrul schemei de ajutor de minimis:

(Denumirea Activității r ■

1

i

[Tipul de cheltuială Eligibilă pentru care se Solicită ajutorul de stat

Valoarea cheltuielilor eligibile (lei) fără TVA

An             An

An

1                                    II

Valoarea ajutorului de stat solicitat (lei impozit clădiri și/sau impozit teren) An             An

An

1                                II

III

i Realizare । a de i investiții

TERENURI

1

1 în

1 imobilizări corporale

CLĂDIRI

__________1

SECȚIUNEA B3

Crearea de noi locuri de muncă:

1. Număr de personal în anul anterior realizării investiției

- - ' *•’      - J.o personal după realizare:- ”           t

NOTĂ IMPORTANTĂ

Se va lua în considerare creșterea numărului de personal numai în situația în care este cel puțin 10 locuri noi de muncă pentru întreprinderi mijlocii și cel puțin 5 locuri noi de muncă pentru întreprinderi mici, și se referă la locurile de muncă create în municipiul Fagaras prin punerea în funcțiune a obiectivelor pentru care s-a solicitat ajutorul de stat prin schema de ajutor de minimis (scutirea de la plata impozitului pe clădiri ~i teren și / sau teren). în acest sens, se va anexa Declarația 112 înregistrată la ANAF sau Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov pentru ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii de acordare a facilităților, Declarația 112 înregistrată la ANAF sau Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov la data depunerii cererii.

SECȚIUNEA C

Declarație pe proprie răspundere

Subsemnatul(a), identificat(ă) cu Bl/ C.l seria.................nr........................eliberat(ă) de....................la data de......................... cu

domiciliul în localitatea.......................,    str...........................nr.......... t bl................

mi                                  > I 1 uirl-itiil

sc.................., ap....................... județ...........................

în calitate de reprezentant legal al întreprinderii............................declar pe propria

răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta cerere sunt corecte și

complete. înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

1) Declar pe propria răspundere că proiectul pentru care solicit finanțarea prin prezenta schemă de ajutor de minimis nu face obiectul altui ajutor de stat sau comunitar, cu depășirea plafoanelor legale.

2) Declar pe propria răspundere că în ultimii 3 ani:

I I nu am beneficiat de ajutor de stat

I I am beneficiat de următoarele ajutoare de stat:_______

Nr.

Ort.

I

Anul acordării ajutorului de stat

(Forma ajutorului de stat

Furnizorul

Actul normativ in baza căruia a beneficiat de

Cuantum ul ajutorului de stat

!

1

_

1

1

i

_


Numele si prenumele reprezentantului legal..........................................

Funcția ............................................................

Data semnării..................................................

NOTĂ IMPORTANTĂ: solicitantul nu este obligat să suporte nici o taxă din partea niciunei persoane sau instituții care îl ajută în completarea cererii.

*toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de persoana ■jinu,.zc...ĂsaeîU|j1tiZirfieieg‘aiTnf^prinderea. - •    '                             - ■ --■■■

Formularul 2

ROMANIA

JUDEȚUL Brașov

MUNICIPIUL Fagaras

REGISTRU SPECIAL DE EVIDENȚĂ

a beneficiarilor schemei de ajutor de minimis pentru atragerea de investiții și susținerea

dezvoltării economice în cadrul municipiului Fagaras

|Nr.ctr/ |data i 1

1

1

1

। Denumirea solicitantului/

i CUI

I

I

1

j Denumirea investiției

| Valoarea investiției (euro)

Număr locuri de munca nou create

Proces verbal | de 1 recepție 1 nr.

și data

। Ajutor

1 acordat

1                                                                                                                                                                                                                                                    1

1

■ ■

1

1 2

r           --

_... ________

1

: 3

i

î

i

■ ■■               1

I

i 5

1

1

6

1

1

I

7

1

1

8

1

1

9

1

i

1     10 '

1

■ 11

i

— ...... “1

.     12 :

__L

13

1 1

1

i .. i.

i l

1

i4

» i « —

• - — • -

15

1

16

_______________L

17

i

18

1

r

19

i

20

I

COPIE PAT R I M O N I U

PROPRIETAR(I) : TRANSYLVANIE IMOB S.R.L.

ADRESA : STR. NEGOIU NR. 151B, FAGARAS Jud BRAȘOV

ROL UNIC : 289

Active Crt. 2019                       / ? . ("V iC Vii 5 6             -

Cod 2          Impozit clădiri

 • * 72644.00 lei Denumire: Hala de producție; Val. inv.: 6486035.00 lei; Adresa: STR. NEGOIU NR. 151B; An reevaluare:

, 2017; Neamortizata; Data dobândire: 18.01.2005; Observatii: DEPOZIT + EXTINDERE

 • * 47102.0(flei Denumire: EXTINDERE HALA PRODUCȚIE SI DEPOZITARE; Val. inv.: 4205502.90 lei; Adresa: STR.

NEGOIU NR. 151B; An reevaluare: 2018; Neamortizata; Data dobândire: 27.09.2018;

Adrian Gavrila


18.03.2019 14-1R 3R


1

* 1) întreprinderile mici si mijlocii sunt definite ca societăți comerciale cu numărul mediu scriptic de personal până la 249 (inclusiv) raportat în anul anterior și realizează o cifră de afaceri anuală netă ce nu depășește 50 milioane de euro, echivalent în lei sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, conform ultimei situații financiare aprobate: prin active totale se înțelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

*2) Societatea mare este acea societate comercială cu numărul mediu scriptic de personal mai mare decât 250( inclusiv) sau o cifră de afaceri anuală netă de peste 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deține active totale care depășesc echivalentul în lei a 43 ^milioane de euro, conform ultimei situații financiare aprobate.

*3) Se completează dacă finanțarea se solicită pentru obiectul secundar de activitate.

*4) Prin active totale se înțeleg active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

2

5) Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

SECȚIUNEA B

Descrierea obiectivelor pentru care se solicită ajutorul de stat în cadru! schemei de ajutor de minimis pentru dezvoltarea economică a municipiului Fagaras prin atragerea de investitori.

SECȚIUNEA B 1

Descrierea succintă a ciădiri'or și terenurilor centru care se solicită scutirea de la plata impozitului.             __                         '                  v

3

* 1) întreprinderile mici si mijlocii sunt definite ca societăți comerciale cu numărul mediu scriptic de personal până la 249 (inclusiv) raportat în anul anterior și realizează o cifră de afaceri anuală netă ce nu depășește 50 milioane de euro, echivalent în lei sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, conform ultimei situații financiare aprobate: prin active totale se înțelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

*2) Societatea mare este acea societate comercială cu numărul mediu scriptic de personal mai mare decât 250( inclusiv) sau o cifră de afaceri anuală netă de peste 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deține active totale care depășesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, conform ultimei situații financiare aprobate.

*3) Se completează dacă finanțarea se solicită pentru obiectul secundar de activitate.

*4; s : a U'ujle se ii .țeleg active imobilizate pi; ■ ' c-3 choltUei-;.în avans.

4

5) Toate cererile-depuse pentru această schemă vor fi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

SECȚIUNEA B

Descrierea obiectivelor pentru care se solicită ajutorul de stat în cadrul schemei de ajutor de minimis pentru dezvoltarea economică a municipiului Fagaras prin atragerea de investitori.

SECȚIUNEA B1

Descrierea succintă a clădirilor și terenurilor pentru care se solicită scutirea de la plata impozitului.

5

Cod 4         Impozit teren neocupat cu construcții

*       644.00 lei Suprafața totala: 1870.00; ocupata: 1386.00; neocupata: 484.00; s400: 0.00; Destinație: Terenuri cu

construcții; Data dobândire: 31.12.2006;

*       521.00 lei Suprafața totala: 1511.00; ocupata: 1225.00; neocupata: 286.00; s400: 0.00; Destinație: Terenuri cu

construcții; Data dobândire: 18.01.2005; Observatii: FORMAT Dl N 1870+1511+1963 MP

*       167.00 lei Suprafața totala: 485.00; ocupata: 0.00; neocupata: 485.00; s400: 0.00; Destinație: Terenuri cu construcții;

Data dobândire: 19.11.2015;

*      1200.00 lei Suprafața totala: 3483.00; ocupata: 0.00; neocupata: 3483.00; s400: 0.00; Destinație: Terenuri cu

construcții; Data dobândire: 19.11.2015;

*      1*'’-5 0r< lei Suprafața totala: 4341 0n: ccup'Js. n?_ ;■ ujeeta: 4341.00; s400: 0.00; Destinație. Teren j.'. ou

construcții; Data dobândire: 1b.01.201b;

6

       19.00 lei Suprafața totala: 56.00; ocupata: 0.00; neocupata: 56.00; s400: 0.00; Destinație: Terenuri cu construcții;

Data dobândire: 15.01.2016;

*      1233.00 lei Suprafața totala: 3578.00; ocupata: 385.00; neocupata: 3193.00; s400: 0.00; Destinație: Terenuri cu

construcții; Data dobândire: 31.12.2015;