Hotărârea nr. 63/2019

HOTĂRÂREA nr.63 din data de 28 martie 2019 privind aprobarea listei de repartizare a unor locuinţe pentru tineri, destinate închirerii construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe situate în str. Câmpului, bl. B,C,D,F,G,H,I şi J şi aprobarea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA nr.63 din data de 28 martie 2019

- privind aprobarea listei de repartizare a unor locuințe pentru tineri, destinate închirerii construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe situate în str. Câmpului, bl. B,C,D,F,G,H,I și J și aprobarea valorii nominale a chiriei lunare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinara,

Analizând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș nr. 36886/1 din data de 19.03.2019 și referatul de specialitate nr. 36886/19.03.2019 al Compartimentului evidență patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidență bunuri) prin care se propune aprobarea listei de repartizare a unor locuințe pentru tineri, destinate închirerii construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe situate în str. Câmpului, bl. B,C,D,F,G,H,I și J și aprobarea valorii nominale a chiriei lunare ,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Luând în considerare hotărârea nr. 38 din data de 27 februarie 2019 prin care Consiliul Local a aprobat lista finală cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe construite prin A.N.L. și ținând seama de declarația depusă prin care reconfirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de acces,

Ținând cont de procesul verbal nr.35296 din data de 12.03.2019 - privind repartizarea locuințelor construite din fondurile ANL si anexa nr. 1 prezentului proces verbal,

Având în vedere art. 8, alin(9), (9A1), (9A2), (9A3), alin.11 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și art. 14, art. 15 alin. 5 , anexa nr. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe ,

Văzând prevederile art. 36 alin 2 lit c si alin 5 lit b, art. 45 alin.3 si art. 123 alin 1 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, modificată și completata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă lista de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, conform anexei nr. 1. la proces-verbal nr. 25296 din data de 12.03.2019.

Art.2. Se aprobă:

Alin. (1) Cuantumului chiriilor pentru folosința locuințelor construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe (A.N.L.), situate în Municipiul Făgăraș, str. Câmpului, bl. B, C, D, F, G, H, I, J, conform anexei nr.2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, rezultate din aplicarea noii metodologii de calcul.

Alin. (2.) Pentru titularii contractelor de închiriere care, în perioada 12.03.2019- 31.12.2019, împlinesc vârsta de 35 ani, chiria se recalculează și se actualizează în conformitate cu dispozițiile H.G. 962/2001 , privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe

Art.3. Se aplică de la data repartizării, respectiv 12.03.2019 cuantumului chiriilor rezultate din calcul prevăzut în anexa nr.2.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagăraș, prin Arhitehtul sef și Compartiment evidență patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidență bunuri).Hotărâre s-a adoptat cu 17 voturi pentru

Consilieri în funcție -19

Consilieri prezenți - 17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • • 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • • 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar

 • - 1 ex. Arhiteht sef

 • - 1 ex. Compartiment evidență patrimoniu

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • • 1 ex. Afișare.

Cod: F-50

Sfada Kc,y.:b'.'c.:, .Nr. 3, 5C52C3, Ta!: COO 238 2 , 313, 'ax: 00-.-0 238 2'3 02! Web: va\w.prirnaria-fagaras.ro, Emai: j screta.ia    rimeria-fe jaras.ro

-                                        *     /.\         • O

COMPARTIMENT EVIDENȚĂ PATRIMONIU CONCESIUNI, INCfflRțptI^AȚ>ĂTlNISTRARE

PARCĂRI, EVIDENȚĂ BUNURI A

Str. Republicii, nr. 5, TEL: 0268/211313 int. 103, FAXj$2


ațâ-de 12.03.2019

PROCES VERBAL

- privind repartizarea locuințelor construite din fondurile A.N.L.

Având în vedere ședința din data 12.03.2019, ora 12 - privind repartizarea locuințelor construite din fondurile ANL .

Ținând cont de art. 1 H.C.L. nr. 38/27.02.2019 - privind aprobarea listei finale cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe construite prin A.N.L. prin care - Se aprobă lista finală de priorități a solicitanțiloi' care au acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii, valabilă pentru anul 2019, stabilită de Comisia socială de analizare a cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirieri și a comisiei de soluționare a contestațiilor depuse pentru acordarea de locuințe A.N.L., potrivit anexei nr. 1, au fost validați un număr de 22 persoane.

în ordinea de prioritate rezultată ca urmarea punctajului obținut au primit repartiție primi 12 tineri, locuințe destinate închirierii construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe situate în str. Câmpului, bl. B, C, D, F, G, H, I și J.

La data repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii solicitanți acestora au obligația să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces pentru o locuință construită din fondurile ANL printr-o declarație pe propria răspundere.

La data menționată mai sus aveam disponibile un număr de 12 locuințe ANL, din care:

 • - 2 apartament cu 3 camere;

 • - 5 apartamente cu 2 camere;

 • - 5 garsoniere.

Alăturat prezentului proces-verbal atașez, anexa nr. 1 - privind repartizarea locuințelor construite din fonurile ANL.

Comisia :

 • 1. D-na Ion Viorica - consilier juridic - Primăria Făgăraș - președinte

 • 2. D-nul Alexandru Florin - consilier local- membru

 • 3. D-nul Mazilii Alexandru - consilier local- membru

 • 4. D-nul Stengel Norbert - consilier local- membru

 • 5. D-nul Biza Radu Stelian - consilier local - membru

 • 6. D-na Sas Camelia Maria - reprezentant al S.P.A.S Făgăraș- membru —c— -

 • 7. D-na Hârțoagă Ioana - consilier - Primăria Făgăraș- membru

 • 8. D-nul Ticu Petre - consilier - Primăria Făgăraș-membru

Secretar : D-na Stroia Simona - consilier - Primăria Făgăraș

Anexa nr. 1

la proces-verbal nr. A din data de 12.0.^.2019 Lista - privind repartizarea locuințelor construite di^^dlhd^ril

Q O-

4-


1 Nr. ctr

Adresa

Bl

Ap

1

1

Numele și prenpr^el^^ \

jKibmâtura

1

| Cîmpului

D

1

7

Apartament

3 camere

2

i Cîmpului

țr

3

Apartament

3 camere

CbUSTTfNIfH

-X               r

3

Cîmpului

G

2

Apartament

2 camere

V

4

Cîmpului

J

17

Apartament

2camere

X

5

Cîmpului

I

6

Apartament

2 camere

6

Cîmpului

B

6

Apartament

2 camere

■V-q- C'\ •

!

3 r-

V                              1

I

_

7

Cîmpului

H

13

Apartament

2 camere

8

Cîmpului

G

1

garsonieră

377-4 A isî

9

Cîmpului

B 1

15 1

garsonieră

■■ AGI '■

/         '                     1

|1O

1 I

Cîmpului 1 C |

î___L

garsonieră

-   *      -   ■-    ■     r

- > ..

V • • 1

'11

Cîmpului ' G

16 :

1

garsonieră

12 j

1___________________________________________________

Cîmpului , F

1

1 garsonieră |

•       '7 1

D-na Ion Viorica - consilier juridic - Primăria Făgăraș - președinte D-nul Alexandru Florin - consilier local- membru

D-nul Mazilu Alexandru - consilier local- membru

D-nul Stengel Norbert - consilier local- membru

D-nul Biza Radu Stelian - consilier local - membru

Comisia :

1.

2.

 • 6. D-na Sas Camelia Maria - reprezentant al S.P.A.S Făgăraș- membru

 • 7. D-na Hârțoagă Ioana - consilier - Primăria Făgăraș- membru

 • 8. D-nul Ticu Petre - consilier - Primăria Făgăraș- membru

Secretar : D-na Stroia Simona - consilier - Primăria Făgăraș

ANEXA 2 la HCL.*?âij

Nr crt

1        Rane

Coeficient ponderare RANG

Adresa imobil (str., nr.)

Bloc

Scara

LU

<

Chiriaș (Nume și prenume)

CNP

Data nașterii

Coeficient ponderare VENIT

Valoare de inventar reevaluata

Perioada de amortizare

Nrumăr camere

Suprafața utilă (mp)

Acd/ap (mp)

Valoare de înlocuire per mp aprobată anual

Valoare de înlocuire a construcției

Recuperarea investiției (amortizare)

Cheltieli de întreținere curentă și reparații curente

Cotă autorităși publice > peste 35ani

Chirie netă anuală

Chiria lunară

Valoare chirie după pondere rang localitate

Valoare chirie după anul recepției

Valoare chirie după pondere venituri

Valoarea chiriei actualizata cu ratata inflației

Valoare lunară amortizare virată la ANL

0

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

20=18*19

21=20:15

22=20*0.2%

25=20*0 25%

24=21+22+

23

25=24/12

26=25*4

27=26

28=27*12

29=28*103.27%

30«(29/25|*(21/12)

1

II

08

Cîmpului

B

1

1

6

RADA NICOLETA - ADELA

2921117081824

1992.11.17

0.80

1,964,111

60

2

50.60

81.23

1,578.57

128,227.24

2,137.12

256.45

0.00

2 393 58

199.46

159.57

143.61

114.89

118.65

105.94

2

II

08

Cîmpului

B

1

3

15

BANU IOAN-BOGDAN

1960624081811

1996.06.24

0.80

1,964,111

60

1

37.75

60.02

1,578.57

94,745.77

1,579.10

189.49

0.00

1,768.59

147.38

117.91

106.12

8-1 89

87.67

78 28

3

1

0.8

Cîmpului

c

1

5*

3

KALANYOS BIANCA-MARIA

2970201081818

1997.02.10

0 80

1,964.111

60

1

37.75

60.02

1,578.57

94,745.77

1,579.10

189.49

0 00

1,768.59

147.38

117.91

106.12

84.89

87.67

78.28

4

H

0.8

Cîmpului

D

1

1

7

GHIDIM CONSTANTIN-DANIEL

1930520081812

1993.05.20

0.80

2,321,252

60

3

65.80

106.75

1,578.57

168,512.35

2,808.54

337.02

0.00

3,145.56

262.13

209.70

188.73

150.99

155.92

139.22

5

II

0.8

Cîmpului

F

1

p

1

SCHATZ MIHAELA-CLAUDIA

2891019081843

1989.10.19

0 80

2,321,252

60

1

39.35

63.80

1.578 57

100,712.77

1,678.55

201.43

0.00

1,879.97

156.66

125.33

119.06

95.25

98.37

87.83

6

II

0.8

Cîmpului

G

1

p

BÎRA ADINA-MARIA

2950706081813

1995.07.06

0.80

2,321,252

60

1

39.35

63.80

1,578.57

100,712.77

1,678.55

201.43

0.00

1,879.97

156.66

125.33

119.06

95.25

98.37

87.83

7

H

0 8

Cîmpului

G

1

p

2

BOZOCEA NICOLAE-ANDREI

1900528081811

1990.05.28

0 80

2,321,252

60

1

53.00

86.00

1,578.57

135,757.02

2,262.62

271.51

0.00

2,534.13

211.18

168.94

160.49

128.40

132.59

118.39

8

il

0.8

Cîmpului

G

1

3

16

GUESS SILVIA-IOANA

2970107081837

1997.01.07

0.90

2,321,252

60

1

39.35

63.80

1,578.57

100,712 77

1,678.55

201.43

0.00

1,879.97

156.66

125.33

119.06

107.16

110.66

98.81

9

II

08

Cîmpului

H

1

3

13

BOERIU ANDREEA -LOREDANA

2861125081820

1986.11.25

0 80

2,321.252

60

2

57.10

86 00

1,578.57

135,757.02

2,262.62

271.51

0.00

2,534.13

211.18

168.94

160.49

128.40

132.59

118.39

10

'1

08

Cîmpului

1

P

3

MANCAȘ CONSTANTIN-DANIEL

1861020081831

1986.10.20

0 80

2,321,252

60

3

79.25

106.75

1,578.57

168,512.35

2 808.54

337.02

0 00

3,145.56

262.13

209.70

199.22

159.38

164.59

146.95

11

1

0 8

Cîmpului

1

1

6

TOPORAȘ GHEOGHIȚA-DANIELA

2841005204092

<984 10.05

0 80

2,321,252

60

2

57.10

86.00

1,578.57

135,757.02

2,262.62

271.51

0.00

2,534.13

211.18

168.94

160.49

128.40

132.59

118.39

!2

II

08

Cîmpului

1

1

4

17

KESSLER Ml HAI

1851026081846

1985.10.26

0 80

2,321,252

60

2

61.05

86.00

1,578.57

135,757.02

2,262.62

271.51

0.00

2,534.131

211.18

168.94

160.49

128.40

132.59

118.39