Hotărârea nr. 60/2019

HOTĂRÂREA NR.60 din data de 28.03.2019 -privind validarea mandatului de consilier local al D-lui POPARAD GHEORGHE- COSMIN

ROMÂNIA za JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA NR.60 din data de 28.03.2019 -privind validarea mandatului de consilier local al D-lui POPARAD GHEORGHE- COSMIN

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere prevederile art.31 din Legea nr.215/2001 privind admnistrația publică locală șl ale art. 100 alin. 3 din Legea nr. 115/2015 privind alegerea autorităților administrației publice locale pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și modificarea și completarea legii nr. 393/2004 privind Statul aleșilor locali,

Având în vedere HCL nr. 59/2019 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui CÎRJE CĂTĂLIN GEORGE, ca urmare a demisiei,

Ținând seama de comunicarea nr. 10/07.03.2019 prin care se comunică validarea mandatului de consilier local din partea Partidului Alianța Liberalilor si Democraților Brașov, înregistrată la Primăria Municipiului Făgăraș cu nr. 35569/13.03.2019 și declarația de renunțare la mandat a dlui Boeriu lancu cu nr. 11/07.03.2019//355691//13.03.2019 precum și declarația de renunțare la mandat a dnei Judele Olga-Michaela cu nr. 12/07.03.2019//35569/2//13.03.2019,

Având în vedere Procesul-verbal al Comisiei de validare, referat constatator cu privire la validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Fagaras a domnului POPARAD GHEORGHE- COSMIN cu nr. 35569/18.03.2019

în conformitate cu prevederile art 6 alin 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor llocali, actualizată

Văzând prevederile art.32 și 36, alin.9 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

în temeiul art.45, alin.5 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se validează mandatul de consilier local al D-lui POPARAD GHEORGHE-COSMIN, ocupând poziția 5 din lista de candidați la funcția de consilier local al Municipiului Făgăraș din partea Partidului Alianța Liberalilor si Democraților, fiind membru al acestui partid.

Art.2.DI. POPARAD GHEORGHE- COSMIN va face parte din Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și din Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire

a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează


Secretarul Municipiului Făgăraș.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

PINTEA CORNEL- OCT AVI AN
Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru

Consilieri în funcție-18

Consilieri prezenți-16

Prezenta hotărâre se comunică:

  • • 1 ex. Dosar de ședință

  • ■ 1ex. Colecție

  • - 1ex. Prefectură

  • - 1ex. Primar

  • ■ 1ex.Secretar

  • - lex.Afișare

  • • 1ex. Compartimentul Reiatii cu Publicul,Arhivă

  • - 1ex. POPARAD GHEORGHE- COSMIN

Cod: F-50