Hotărârea nr. 6/2019

HOTĂRÂREA NR.6 din data de 30 ianuarie 2019 - privind aprobarea delegării prin atribuire directă către S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraş a gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie si deratizare în Municipiului F

ROMÂNIA       -


JUDEȚUL BRAȘOV      O oâi.i&iu.i

__       W _ W

CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.6 din data de 30 ianuarie 2019

 • - privind aprobarea delegării prin atribuire directă către S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraș a gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare în Municipiului

Făgăraș, a Studiului de oportunitate și a Caietului de sarcini

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Expunerea de motive a Primarului municipiului Fagaras nr.39.810/1 /12.12.2018 și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publica Locala nr. 39.810 Z12.12.2018, prin care se propune aprobarea delegării prin concesiune cu atribuire directă către S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraș a gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare în Municipiului Făgăraș, a Studiului de oportunitate și a Caietului de sarcini,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

In conformitate cu prevederile art. 2 alin(l)și alin (3) lit.k), art. 6 alin (1) lit. e),h) și i), art. 12, art. 13, art.14, art.22 alin 2, art.26 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților,modificată și completată, ale art. 1 alin(2) lit.e) , art.3, art.6, și urm, art.22, art 29 alin (6) , alin ( 8) și alin (11) lit. m), art.30, art. 32 alin (1), art. 42 alin (2)și alin (3) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, modificată și completată,

Potrivit reglementărilor prevăzute în Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației aprobate prin OMS nr.l 19/2014, cu modificările și completările ulterioare, în Ordinul ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare, în H.G.nr.745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, în Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare,

Conform prevederilor art. 36 din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, modificată și completată, ale Legii Nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere procesul-verbal de afișare cu nr.37.399/22.11.2018 al dezbaterii publice pentru Regulamentul Serviciului Public de Salubritate al Municipiului făgăraș , precum și Regulamentul privind aplicarea taxei special de salubritate si Dezbaterea publica din data de 05.12.2018 cu nr. inregistrare 38.994,

Luând in considerare art. 36, alin (2), lit. b) si d), alin. 4 lit f) , alin (6), lit. a), pct. 9, si 14, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată,

In temeiul art. 45 alin. (3) si ale art.115 alin.l lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activitățile de deratizare, dezinsecție si dezinfecție în Municipiul Făgăraș, prezentat în Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

 • Art.2. - Se aprobă Caietul de sarcini și Indicatorii de performanță ai serviciului public de salubrizare pentru activitățile de deratizare, dezinsecție si dezinfecție în Municipiul Făgăraș prezentate în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • Art.3.- Se aprobă modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare pentru activitățilede deratizare , dezinsecție și dezinfecție în municipiul Făgăraș, ca fiind gestiunea delegată prin concesiune.

 • Art.4. - Se aprobă delegarea prin concesiune cu atribuire directă către S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraș a gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare în Municipiului Făgăraș.

 • Art.5. - La data aprobării prezentei, Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate din Municipiul Fagaras prin încredințare directa nr. 5035/05.03.2008 se modifică și se completează corespunzător prin Act adițional cu introducerea activităților de deratizare, dezinsecție și dezinfecție prestate în Municipiul Făgăraș.

 • Art.6. - Se Împuternicește Primarul Municipiului Făgăraș să semneze Actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate din Municipiul Fagaras prin Încredințare directa nr. 5035/05.03.2008, precum si toate documentele ce vor rezulta ca efect al prezentei hotarari .

 • Art..7- De la data prezentei hotărâri, orice prevedere contrară se revocă, cocontractantul având obligația de a solicita și de a obține eliberarea licenței în termen de 90 de zile de la data semnării contractului de delegare a gestiunii, în caz contrar efectele prezentei hotărâri încetează de plin drept..

 • Art.8. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagaras prin Direcția Administrație Publica Locala și Direcția Buget-Finanțe din cadrul aparatului de specialitate la Primarului Municipiului Fagaras si S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraș.

 • Art.9. - Prezenta hotarare se aduce la cunostiinta publica , respectiv se comunica Primarului Municipiului Fagaras, celor nominalizati cu aducerea la îndeplinire si se comunica Instituției Prefectului in vederea exercitatii controlului cu privire la legalitate.


CONTRASEMNEAZĂ, Secretarul municirri ui, LAURA ELEN


Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru și o abținere

Consilieri în funcție-19

Consilieri prezenți-18

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosarul de ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar

 • - 1 ex. Direcției Administrație Publica Locala

 • - 1 ex. S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraș

 • - 1 ex.Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Serviciul Venituri Bugetare

 • - 1 ex. Compartiment Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișare.

Cod: F-50ROMAN IA JUDEȚUL BRAȘOV MUNICIPIUL FĂG

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313X5 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@


ROMÂNIAAnexa nr. 1 la HCL nr

STUDIU DE OPERTUNITATE

Privind delegarea prin concesiune a a gestiunii serviciilor publice de salubritate din municipiul Fagaras pentru activitatile de deratizare, deinsectie si dezinfectie in Municipiului Fagaras

 • I. Introducere

 • II. Utilizatorii/beneficiarii serviciilor

 • III. Situația la ora actuală

 • IV. Beneficiile concesionării

 • V. Metodologia de lucru

 • VI. Descrierea activității pentru care se face delegarea de gestiune

 • VII. 'Motive'care justifică realizarea defegă'rii'gestiunii

 • VIII. Procedura de delegare a gestiunii

 • IX. Durata estimată a contractului

 • X. Matricea de repartiție a riscurilor alocate

 • XI. Redevența și plata serviciilor

 • I. Introducere

Prezentul studiu de fundamentare urmărește necesitatea, oportunitatea și fezabilitatea tehnică și financiară în ceea ce privește delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Făgăraș pentru activitățile de deratizare, deinsecție și dezinfecție .

Rezultatul studiului de fundamentare a deciziei de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Fagaras pentru activitatile de deratizare, deinsectie si dezinfectie trebuie să justifice necesitatea și oportunitatea delegării prin concesiune a acestor activităț și să demonstreze că: - proiectul este realizabil;

 • - proiectul răspunde cerințelor și politicilor autorității publice locale;

 • - varianta prin care proiectul prevăzut a fi realizat prin atribuirea unui contract de concesiune de servicii este mai avantajoasă în raport cu varianta prin care proiectul este prevăzut a fi realizat prin atribuirea unui contract de achiziție publică de servicii;

Scopul delagării prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare al municipiului Făgăraș pentru activitățile de deratizare, deinsecție și dezinfecție are în vedere următoarele aspecte de ordin social :

 • a) protecția sănătății oamenilor și a mediului prin combaterea și stingerea focarelor de artropode și rozătoare vectoare de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort.

 • b) protecția sănătății populației prin urmărirea calității serviciului prestat de operatori;

 • c) îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor prin combaterea eficienta a vectorilor generatori de disconfort și cu risc epidemiogen;

 • d) responsabilitatea față de cetățenii municipiului Făgăraș, privind adoptarea unor tarife echitabile și accesibile tuturor consumatorilor;

 • e) protecția cetățenilor și animalelor de insecte și rozătoare care sunt vectori potențial transmițători de boli grave (rabie, salmoneloze, hepatită virală, meningoencefalită epidemica, viroze, TBC etc.);

 • f) promovarea calității și eficienței activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare;

 • f) promovarea calității și eficienței activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare;

Gestiunea poate fi realizată prin următoarele modalități:

 • - gestiune directă:

 • - gestiune delegată;

Alegerea modalității de gestiune pentru activitatea de dezinsecție, deratizare și dezinfecție se face prin hotărâre a autorității deliberative a unităților administrative-teritoriale.

Atribuirea activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se efectuează distinct de celelalte acivități specifice serviciului de salubrizare.

Organizarea, reglementarea, conducerea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de dezinsecție, deratizare și dezinfecție intra în atribuțiile administrației publice locale

 • II. Utilizatorii/beneficiarii

Utilizatorii/beneficiarii acțiunilor de dezinsecție, deratizare și dezinfecție sunt:

 • - Casnici: persoane fizice și asociații de locatari sau proprietari, locuitori ai municipiului;

 • - Agenți economici care-și desfasoară activitatea pe teritoriul municipiului Făgăraș;

 • - Instituții publice cu sedii/puncte de lucru/ filiale în municipiul Făgăraș;

Cetățenii cu gospodării individuale și asociațiile de locatari au obligația de a asigura combaterea și stingerea focarelor de artropode și rozătoare vectoare de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort din gospodăria proprie sau din spațiile pe care le dețin.( art 82 alin 2 din O 119/2014- norme)

Persoanele fizice sau juridice deținătoare de spații construite, indiferent de destinație, curți și/sau terenuri virane sau amenajate, unitățile de administrare a domeniului public, ocoalele silvice, instituțiile publice, precum și unitățile care au în exploatare rețele tehnico-edilitare sunt obligate să asigure efectuarea operațiunilor periodice de dezinsecție și deratizare ori pentru stingerea unui focar, în spațiile deținute de acestea.( art 109din O 82)

 • III. Situația la ora actuală :

Până în prezent acțiunile de dezinsecție, deratizare și dezinfecție nu s-au realizat la intervalele stabilite prin Ordinul nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru de salubrizare a localităților și prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena și sănătate publică privind mediul de viață a populației. Suprafața operată pe domeniul public al municipiului Făgăraș, a variat în funcție de resursele financiare de care a dispus primăria crescând în fiecare an. Activitatea de combatere a rozătoarelor, insectelor nu atinge eficacitatea dorită deoarece: a) acțiunile de dezinsecție, deratizare nu s-au realizat la intervalele stabilite prin Ordinul nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru de salubrizare a localităților și prin Ordinul nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena și sănătate publica privind mediul de viața al populației:

 • b) neefectuarea operațiunilor de dezinsecție, deratizare la nivel general pe toată raza municipiului Făfăraș, în special la toate asociațiile de proprietari, pe malurile râurilor, alte zone.

 • IV. Beneficiile concesionarii:

Autoritatea publică locală urmărește ca prin alegerea formei de delegare de gestiune prin concesiune să se realizeze următoarele obiective și cerințe: - securitatea serviciilor furnizate/prestate;

 • - continuitatea serviciilor din punct de vedere cantitativ si calitativ;

 • - adaptabilitatea serviciilor la cerințele comunității locale;

 • - accesul liber la servicii si la informațiile referitoare la acestea;

 • - tarifarea echilibrata a serviciilor furnizate/presate;

 • - utilizarea eficienta a fondurilor publice in activitatea de deratizare, dezinsectie si dezinfectie in municipiu;

 • - satisfacerea cu prioritate a nevoilor utilizatorilor;

 • - rezolvarea problemelor de ordin economic, social și de mediu ale localităților.

Prin realizarea delegării de gestiune prin concesiune se vor putea obține următoarele avantaje:

 • - tarife mai mici pentru unitatea de suprafață de deratizare, dezinsecție și dezinfecție și un raport pret-calitate optim;

-creșterea calității serviciilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție prin stabilirea unor criterii de evaluare, indicatorii de performanță, dotări tehnice;

-toate produsele folosite pentru efectuarea operațiunilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție vor fi avizate de către Comisia Națională pentru Produse Biocide și cuprinse în lista publicată de Ministerul Sănătății, actualizată periodic.

 • -lucrările se vor executa astfel încât să nu provoace daune de orice natură proprietății utilizatorului obiectivului respectiv;

 • -în cazul în care, ca urmare a unui tratament efectuat, se aduce o dauna imediată, vizibilă, proprietății benefrciarului, acest fapt va fi menționat pe bonul de lucru și va fi comunicat în mod expres operatorului;

-cetățenii municipiului vor avea siguranță fața ae operatorul de salubritate pentru acțiuile de deratizare, dezinsecție, dezinfecție care se vor legitima și nu vor produce pagube (furturi, etc.)

-este încurajată astfel angajarea de personal calificat și necalificat pe plan local, ceea ce va duce la scăderea numărului de șomeri și, implicit, la o creștere a puterii de cumpărare în localitate

 • - feed-back eficient în ce privește relația beneficiar - operator-autoritate publica;

 • - control și monitorizare directă privind suprafața pe care se execută operațiile de dezinsecție, deratizare și dezinfecție;

 • - creșterea eficienței acțiunii de igienizare a localității prin efectuarea acesteia de la exteriorul localității spre interior și într-o perioadă scurtă de timp, așa cum prevăd normele metodologice privind efectuarea acțiunii de deratizare a unei localități;

 • V . Metodologia de lucru

Pentru realizarea studiului de oportunitate pentru delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Făgăraș pentru activitățile de deratizare, deinsecție și dezinfecție s-a folosit ca metodologie de lucru:

 • - sesizări telefonice primite de la persoane fizice și juridice;

 • - audiente la primar, viceprimar, director;

 • - articole de presa referitoare la activitățile de deratizare, deinsecție și dezinfecție ;

 • - aplicarea legislației în vigoare

Raporturile juridice dintre autoritățile deliberative ale unității administrativ-teritoriale și operatorii serviciului de salubrizare, sunt reglementate prin hotărâri privind atribuirea și încheierea contractelor de delegare a gestiunii activității de deratizare, deinsecție și dezinfecție Contractele de delegare a gestiunii activității de deratizare, deinsecție și dezinfecție se încheie numai pe baza hotărârilor prevăzute anterior.

Activitățile specifice de utilitate și interes public se organizează ți se desfășoară pe baza caietului de sarcini și a regulamentului prin care se stabilesc nivelele de calitate, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile operator-utilizator, precum sj modul de tarifare, facturare și încasare a contravalorii serviciilor prestate, elaborate și aprobate de către consiliul local.


•h


Relațiile dintre operatorul serviciului de salubrizare și utilizatorii individuali se desfășoară pe baze contractuale, cu respectarea prevederilor cuprinse în caietul de sarcini, în regulamentul serviciului de salubrizare pentru activitățile de deratizare, deinsecție și dezinfecție și ale contractului-cadru de concesiune privind delegarea activitățiilor de deratizare, deinsecție și dezinfecție în muicipiul Făgăraș, adoptate de autoritățile administrației publice locale pe baza legislației în vigoare, aplicabilă serviciului public de salubrizare.

VI. Descrierea activității pentru care se face delegarea de gestiune

 • 6.1. Dezinsecția este o activitate de combatere a insectelor prin mijloace ecologice, biologice și chimice, având ca scop menținerea unui nivel scăzut al densității insectelor, realizând condiții corespunzătoare de igiena și confort pentru populație și turiști, precum și eliminarea riscurilor de transmitere a unor boli prin intermediul insectelor vectoare. Dezinsecția este ansamblul mijloacelor și metodelor de prevenire și combatere cu substanțe chimice specifice artropodelor ( insecte în stadiul de larva sau adult), care vehiculează și transmit (direct sau indirect) boli infecto-contagioase și parazitare pentru om și animale sau generatoare de disconfort.Speciile de insecte cele mai des întâlnite în acest domeniu de activitate sunt: : gândacul roșu de bucătărie, gândacul negru de bucătărie, musca, țânțarul, ploșnița de casa,ploșnița porumbeilor, molia de haine, greierele de casă, puricele, păianjănul, viespea, furnica neagră, molia covoarelor.

Factori care influențează dezinsecția

 • a) Simultaneitatea tipurilor de dezinsectie

 • b) Eficiența desfășurării simultane a tratamentelor

 • c) Costul produselor utilizate si cantitățile de insecticid folosit/unitatea de măsură

   • 6.1.1. Delarvizarea are drept scop reducerea imediată a numărului de larve, aplicandu-se in zonele unde există locuri inundate, umede, (râul Olt,) bălți, canale de desecare, porțiuni umede din zonele cu vegetație subsoluri umede și/sau inundate. Lucrarea de delarvizare va preceda întotdeauna lucrarea de dezinsectie

Activitatea de dezinsecție se efectuează la:

. clădiri și terenuri ale unităților sanitare de pe raza UAT municipiul Făgăraș;

 • 2. clădiri și terenuri ale instituțiilor publice locale altele decât unitățile sanitaref cele aflate în subordinea Consiliului local: instituții de învățământ, direcții, servicii, operatori economici, etc)

 • 3. parti comune închise ale clădirilor tip condomnii, case(casa scării, subsol și alte asemenea) ale persoanelor fizice și juridice, inclusiv asociații de proprietari/locatari;

 • 4. spațiile deschise din domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale: aliniamente stradale, terenuri ale instituțiilor publice din subordina consiliului local, parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac, piețe, târguri, bâlciuri și alte suprafețe care vor apărea ca urmare a dezvoltării localității

 • 5. spațiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice:,terenuri ale operatorilor economici, terenuri ale persoanelor fizice și asociațiilor de proprietari/locatari, terenuri ale instituțiilor publice, altele decât cele prevăzute la punctul 2

 • 6. cămine și canale aferente rețelelor de alimentare cu apa, canalizare, termoficare, guri de scurgere;

 • 7. clădiri ale operatorilor economici altele decât cele aflate în subordinea consiliului local,

 • 8. subsoluri umede sau inundate

 • 9. zone demolate și nelocuite;

 • 10 spatiile special amenajateîn cartierele de locuințe pentru precolectarea deșeurilor menajere;

 • 11. spațiile închise ale operatorilor economici cu profil alimentar și ale unităților sanitare;

 • 12. locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.

b) minimum 3 tratamente pe an și ori de câte ori este nevoie, în spațiile comune închise ale clădirilor.

 • 6.1.2 Pentru combaterea altor vectori dezinsecția se execută:

 • a) trimestrial și ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale operatorilor economici cu profil nealimentar, instituțiilor publice ,în spațiile comune închise ale clădirilor și în căminele rețelelor de alimentare cu apă, de canalizare și de alimentare cu energie termică ;

 • b) lunar și ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale operatorilor economici cu profil alimentar și ale unităților sanitare;

 • c) numai la solicitarea proprietarului spațiului cu destinație de locuință, in spațiile ocupate de copii, bătrâni, personae cu afecțiuni cronice precum și în care se găsesc animale de companie, utlizînd numai produse care nu sunt iritante sau dăunătoare ; în cazul constatării unui focar dezinsecția se efectuează obligatoriu, fără a fi necesară solicitarea prorietarului spațiului cu destinația de locuință.

 • 6.2. Deratizarea reprezintă un complex de masuri aplicate permanent in scopul distrugerii rozătoarelor daunatoare (șoareci, șobolani), vectori de maladii transmisibile si/sau generatoare de disconfort si menținerii acestora la un nivel numeric redus.                             '                    -

Activitatea de deratizare se efectuează la:

. clădiri și terenuri ale unităților sanitare de pe raza UAT municipiul Făgăraș;

 • 2. clădiri și terenuri ale instituțiilor publice locale altele decât unitățile sanitare( cele aflate în subordinea Consiliului local: instituții de învățământ, direcții, servicii, operatori economici, etc)

 • 3. parti comune închise ale clădirilor tip condomnii, case(casa scării, subsol și alte asemenea) ale persoanelor fizice și juridice, inclusiv asociații de proprietari/locatari;

 • 4. spațiile deschise din domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale: aliniamente stradale, terenuri ale instituțiilor publice din subordina consiliului local, parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac, piețe, târguri, bâlciuri și alte suprafețe care vor apărea ca urmare a dezvoltării localității

 • 5. spațiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice:,terenuri ale operatorilor economici, terenuri ale persoanelor fizice și asociațiilor de proprietari/locatari, terenuri ale instituțiilor publice, altele decât cele prevăzute la punctul 2

 • 6. cămine și canale aferente rețelelor de alimentare cu apa, canalizare, termoficare, guri de scurgere;

 • 7. clădiri ale operatorilor economici altele decât cele aflate în subordinea consiliului local,

 • 8. subsoluri umede sau inundate

 • 9. zone demolate și nelocuite;

 • 10 spatiile special amenajateîn cartierele de locuințe pentru precolectarea deșeurilor menajere;

 • 11. spațiile închise ale operatorilor economici cu profil alimentar și ale unităților sanitare;

 • 12. locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.

Din punctul de vedere al frecvenței, deratizarea se execută:

 • a) pentru operatorii economici cu profil nealimentar și asociațiile de proprietari/locatari, cel puțin o dată pe semestru și ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar;

 • b) pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel puțin o dată pe trimestru și ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar;

 • c) pentru spațiile deschise din domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale în conformitate cu programul unitar de acțiune, dar nu mai puțin de 3 tratamente pe an;

 • d) pentru persoanele fizice, la solicitarea acestora sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar. • 6.3. Dezinfecția este o metodă a igienei care constă în operațiuni de prevenire si combatere a bolilor infectioase si parazitare la om si animale, urmarindu-se eliminarea germenilor patogeni de pe suprafețele supuse acestei operațiuni.

Activitatea de dezinfecție se efectuează la:

 • 1 . spațiile special amenajate pentru precolectarea deșeurilor menajere;

 • 2 . mijloace de transport în comun ;

 • 3 . clădiri ale instituțiilor publice, ale operatorilor economici și ale persoanelor fizice ;

 • 4 . locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.

Pentru realizarea unei dezinfecții eficiente trebuie să se ia în considerare o serie de factori care influențează dezinfecția:

 • - spectrul de activitate și puterea germicida (tipul de microorganism, rezistența microorganismelor)

 • - numărul microorganismelor pe suportul tratat

 • - cantitatea de material organic de pe suportul tratat

 • - natura suportului de tratat

 • - concentrația substanței dezinfectante

 • - timpul de contact si temperatura - susceptibilitatea dezinfectanților chimici de a fi inactivați ex: prin substanțe organice, plastic.cauciuc, celuloza, apă dură si detergenți de exemplu, dezinfectantele pe bază de compuși cuaternari de amoniu sunt incompatibile cu detergenții anionici.

Lista dezinfectantelor utilizate nu trebuie sa fie exhaustivă.

Dezinfecția se execută numai la solicitarea persoanelor fizice sau juridice.

Operațiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se prestează numai de către operatorul licențiat de A.N.R.S.C. căruia i-a fost atribuită activitatea în gestiune directă sau delegată de către unitatea administrativ-teritorială, în condițiile legii

Toate produsele folosite pentru efectuarea operațiunilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție vor fi avizate de către Comisia Națională pentru Produse Biocide.

Utilaje pentru dezinfecție, deratizare, dezinsecție:

 • - cu acționare manuală, cu acționare electro-mecanică,

 • - cu acționare prin motoare cu ardere internă;

 • - aparate pentru dezinfecție: nebulizatoare cu ceață rece, cu ceață termică;

 • - aparate pentru deratizare: cu ultrasunete, cu vibrații de joasă frecvență;

 • - aparate pentru dezinsecție: nebulizatoare cu ceață rece, cu ceață termică.

Echipament de protecție: halate, mănuși, ochelari de protecție, căști de protecție fonică, cizme de protecție, salopete, măști contra prafului, măști contra substanțelor toxice etc. Echipamente de stingere a incendiilor: stingătoare cu spumă, cu dioxid de carbon, cu apă, cu pulbere, hidranți etc

Operatorul de salubritate în relizarea acțiunilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare trebuie să:

 • - cunoască zona si locul unde se executa dezinsecția, dezinfecția și deratizarea;

 • - stabilițte vectorii din zona unde se executa dezinsecția, dezinfecția și deratizarea;

 • - determină nivelul de infestare ;

 • - stabiliețte substanțele și a concentrația ce se va utiliza pentru combaterea vectorilor din zona propusa pentru dezinsecția, dezinfecția și deratizarea, astfel incat tratamentele aplicate sa nu aibă efecte nocive asupra cetățenilor, solului, apei și să nu persiste ca elemente poluante;

 • - pregătește afișele pentru avertizarea populației și inclusiv asupra toxicității substanțelor utilizate;

 • - instruiește personalul care executa tratamentele de dezinsecția, dezinfecția și deratizarea

-anunță în presa locală programul de lucru, care va cuprinde zona și perioada efectuării.

VII. Motive care justifică realizarea delegării gestiunii activităților de deratizare, dezinsecție și dezinfecție

Legislația in domeniul serviciilor publice de deratizare, dezinsectie si dezinfectie este reprezentata de:

 • 1. Legea nr. 101/2006 privind serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările si completările ulterioare;

 • 2. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

 • 3. Ordinul nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru de salubrizare a localităților

 • 4. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice nr;

 • 5. Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena și sanatate publica privind mediul de viata al populației.

Aceste acte normative creeaza posibilitatea ca administrațiile publice locale sa demareze demersurile pentru aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activitățile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie a localităților, în condițiile art.36 alin 1 și 2 din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, realizandu-se astfel un mod unitar de organizare a serviciilor publice si totodată un control mai amanuntit menit sa mareasca eficienta si sa scada prețul acestora.

Motive de ordin economic:

Estimarea costurilor si veniturilor pe intreaga perioada de concesiune, inclusiv identificarea si cuantificarea financiara a riscurilor, trebuie sa conducă la stabilirea unor tarife reale si acceptate de toti utilizatorii. In analiza fezabilității economice principalul indicator pe care il urmăresc toti utilizatorii, il constituie tariful practicat.

Aplicarea de către operator a prețurilor și tarifelor aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, este obligatorie. Preturile si tarifele avizate trebuie sa respecte urmatorele cerințe: - asigurarea furnizarii/prestarii serviciilor la nivelurile de calitate si indicatorii de performanță stabiliți de Consiliul Local al Municipiului Fagaras;

- realizarea unui raport calitate/cost, cat mai bun pentru serviciile furnizate/prestate pe perioada angajata și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de părțile contractante.

Autoritatea publica locală opteaza pentru delegarea de gestiune prin concesiune a activitatilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, prezentând mai multe avantaje decât daca ar fi sa opteze pentru gestiune directa.

Prezentăm avantajele și dezavantajele pentru gestiunea directa și delegată:

Gestiunea directă

Gestiunea delegată

Avantaje

Tarife practicate unde nu exista profit;                Menținerea

responsabilității fata de populația deservita.

Parametrii serviciilor si necesarul de investitii vor fi clar definite in contract, cu mecanisme care impun ca majoritatea riscurilor de execuție sa treaca la operator;

Din momentul in care operatorul isi intra in drepturi investițiile se accelerează

Profitul operatorului va genera nevoia de schimbare urgenta a proceselor interne si a relațiilor cu clientii;

Municipiul Făgăraș va a vea calitatea de reglementator/ supervizor a conformării operatorului la cerințele impuse in contract

Municipiul Făgăraș va avea dreptul la controlul final asupra derulării contractului avand posibilitatea de a desființa delegarea de gestiune in cazul in care operatorul are activitate defectuoasa persistent- sunt necesare clause de penalizare si/sau reziliere prevăzute in contract;

Municipiul Făgăraș are putere decizionala pentru ca in momentul încredințării contractului, sa adopte toate prevederile contractuale optime;

Dezavantaje

Ritm lent la investii, bazat exclusiv pe fluxul de numerar din exploatare si pe sumele puse la dispoziție de către ordonatorul de credite;

Creșterea numărului de personal din apartul propriu al Primarului Municipiului Făgăraș, personal care trebuie sa se ocupe de serviciul respective;

Surse de finanțare: - leasing - in special pe tremen scurt;

 • - costurile ce ar fi suportate de municipiul Făgăraș in cazul gestiunii proprii la începerea activitatii;

 • - achiziționare de utilaje si autovehicule, echipamentee necesare prestării serviciului;

cheltuieli cu materia prima, combustibil, etc;

 • - cheltuieli cu instruirea personalului; -cheltuieli cu obținerea licenței - ANRSC;

Trebuie negociat un contract detaliat pentru operator pe o durata de.......ani ( perioada data

de nivelul investițiilor in cicluri successive care trebuie amortizate si optimizarea unui sistem integrat de management Municipiul Alba lulia trebuie sa isi adapteze rolurile de administrator si reglementator pe durata contractului si va trebui sa se concentreze pe negociere, supervizare si monitorizare; Municipiul Făgăraș trebuie sa asigure finanțarea prestării serviciului

Valoarea activităților de deratizare, dezinsecție și dezinfecție în municipiul Făgăraș, are ca sursă: bugetul local și încasări de la populație, din punct de vedere al istoricului valoarea cheltuielilor în cursul anului 2018 a fost în medie anuală de 21.039 lei/an, ca urmare conform istoricului valoarea estimativă a activitatilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție în municipiul Făgăraș va fi de 21.039 lei/an.

Motive legate de protecția mediului

Municipiului Făgăraș, împreuna cu instituțiile abilitate, vor monitoriza activitatea operatorului de salubritate care prestează activitatea de deratizare, dezinsecție, dezinfecție in municipiu, astfel încât produsele folosite să aibă un impact scăzut asupra mediului, sa nu afecteze sanatatea oamenilor si a animalelor. Operatorul va folosi numai produse avizate de Ministerul Sănătății.

Dotarea cu utilaje noi și performante, precum și utilizarea de substanțe cu un efect nociv redus va duce la realizarea uni nivel scăzut de poluare a orașului si protejarea sanatatii populației.


M.Efectuarea periodica de acțiuni de dezinsectie prin pulverizarea substanțelor de combatere a populației de insecte, in funcție de specie si ciclul biologic al acestora, astfel incat sa fit redusa la maxim posibilitatea de înmulțire a acestora

 • VIII. Procedura de delegare a gestiunii

Etapele care trebuie realizate pentru concesionarea activităților de deratizare, dezinsecție și dezinfecție sunt:

Etapa 1 - aprobarea Studiului de Oportunitate și a Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție în municipiul Făgăraș de către Consiliul Local al Municipiului Fagaras

Operatorul serviciului public de salubritate pentru îndeplinirea acțiunilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție trebuie să asigure prestarea serviciului în regim de continuitate pentru toți beneficiarii din aria de autorizare, cu respectarea condițiilor tehnice specifice fiecărei activități.

Etapa 2 - Modificarea, completarea și semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate din municipiul Fagaras prin încredințare directa nr. 5035/05.03.2008 cu activitățile de deratizare, deinsectie si dezi: Sctie in Mi nici: ‘yî F’garas .

 • IX. Durata estimata a contractului

Durata estimata a contractului corespunde cu durata contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate din municipiul Fagaras prin încredințare directa nr. 5.035/05.03.2008, respectiv până la data de 04.03.2028.

 • X. Matricea de repartiție a riscurior

Atribuirea unei concesiuni implica întotdeauna transferul către concesionar-operator a unei parti semnificative a riscului de operare de natura economica in legătură cu exploatarea serviciilor .Se considera ca o parte semnificativa a riscului de operare a fost transferata atunci când pierderea potențiala estimată suportata de concesionar nu este una neglijabila.

Identificarea si alocarea corecta a riscurilor sunt foarte importante pentru aprecierea in întregime a srtucturii concesiunii. Fiecare risc a fost alocat in funcție de partea capabila sa-l gestioneze mai bine. Pentru fiecare risc impactul (financiar) acestuia este definit in contextul costurilor suportate de către municipiul Fagaras sau de către concesionar. Cu alte cuvinte se va stabili partea care suporta consecințele financiare in cazul in care riscul se materializează in practica.

Ținând cont de regula generala folosita pentru alocarea unui risc si anume ca acesta trebuie suportat de partea care poate atenua riscul in cea mai mare măsură si/sau care poate controla consecințele in cea mai mare măsură si de faptul ca in cadrul unei concesiuni Mun icipiul Făgăraș isi asuma mai puține riscuri

Categoria de risc

Descriere

Consecințe

Eliminare

Finanțator si finanțe

Finanțator incapabil

Concesionarul devine insolvabil            sau

efectuarea prestațiilor

Nerealizarea prestațiilor solicitate si pierderi pentru participantii la

O       corecta       si

aprofundata analiza a resurselor financiare

necesita o finanțare ma mare decât cea estimate            de

concesionar

investiții

prezentate.

Dobânzi pe parcursul investiției

Dobânzile aplicate se schimbă,modificând parametrii financiari stabiliți

Creșterea/scaderea costurilor        pentru

relaizarea acțiunilor

în contractul de concesiune pot fi incluse prevederi cu privire la acest aspect

Finanțare indisponibila

Concesionarul nu poate asigura        resursele

financiare si de capital atunci când trebuie si in cuantumuri suficiente

Lipsa finanțării pentru continuarea activității și/     sau      pentru

finalizarea investiției

Concedentul va analiza angajamentele financiare            ale

concesionarului       si

concordanta        cu

programarea investițiilor

Modificări de costuri tarife,taxe

Pe parcursul derulării contractului regimul de impozitare se schimba in             favoarea

concedentului

Impact negativ asupra veniturilor financiare ale concesionarului

Taxele locale se aproba dei .către consiliul local si acesta, la eventualele modificări , va lua in considerare     situația

concreta             a

concesionarului

Finanțare suplimentara

Datorita modificărilor legisltative sau de alta natura sunt necesare finanțări suplimentare

Concesionarul nu poate suporta        financiar

consecințele schimbărilor

Concesionarul poate acoperi o parte din refinantare , in funcție de resursele bugetare, cealalta parte fiind suportata de concedent

| Operare

Resurse la intrare

Resursele     necesare

pentru operare costa mai mult decât estimările inițiale, nu au calitate corespunzătoare sau sunt indisponibile in cantitatile necesare

Creșteri de cost si, in unele cazuri, efecte negative asupra calitatii prestațiilor efectuate

Concesionarul poate gestiona riscul prin contracte pe termen lung cu operatori calificati si cu capacitate materiale si resurse suficiente

întreținere si reparare

Calitatea lucrărilor este necorespunzatoare avand ca rezultat creșterea         peste

anticipări a costurilor de întreținere si reparatii

Creșterea costului cu efecte negative asupra perstatiilor efectuate

Concesionarul poate gestiona riscul prin contracte pe termen lung cu operatori calificati si cu capacitate materiale si resurse suficiente

Schimbarea cerințelor concedentului in afara

Concedentul schimba

cerințele          după

Schimbarea cerințelor conduce la modificarea |

Concedentul trebuie sa definească cat mai

limitelor agreate prir contract

semnarea contractului

proiectului iar după recepție la creșterea costurilor de capital

exact cerințele sale inca din faza de pregătire a proiectului

Operare

Concesionarul       nu

corespunde financiar si nu poate efectua prestațiile     conform

contractului

Imposibilitatea efectuării prestațiilor

Concedentul trebuie sa examineze capacitatea viitorului concesionar de a îndeplini cu success contractul

Soluții tehnice vechi sau inadecvate

Soluțiile         tehnice

propuse nu sunt corespunzătoare din punct de vedere tehnologic      pentru

îndeplinirea contractului

Concesionarul poate propune        condiții

contractual care să prevadă    constituirea

unor surse de rezervă pentru      acoperirea

eventualelor dezvoltări | tehnologice

Piața

Inrautatirea condițiilor economice generale

Producerea       unor

schimbări fundamentale si neașteptate in condițiile    economice

generale          care

determina   reducerea

cererii pentru prestațiile contractate

Venituri sub proiecțiile financiare anterioare

Concesionarul poate propune        condiții

contractuale care sa-l asigure      acoperirea

riscului

Schimbări demografice

0           schimbare

demografica sao socio-

economica   afecteaza

cererea         pentru

prestațiile contractate

Venituri sub proiecțiile financiare anterioare

Concesionarul      are

obligația sa prevada in calculele             sale

eventualele modificări de venituri

Inflația

Valoarea platilor in timp este diminuata de inflație

Diminuarea in termini reali a veniturilor din contract

Concesionarul poate propune un mecanism corespunzător pentru compensarea inflației prin ajustări ale preturilor si tarifelor. Concedentul trebuie sa evite supracompensari sau plati duble către concesionar

Risc legat de politica concedentului

Schimbări legislative /de politica

Schimbarea legislative si/sau de politica a concedentului care nu poate fi anticipate la semnarea contractului si care este adresata

0 crstere semnificativa in               costurile

operaționale        ale

concesionarului       si

necesitatea de a efectua        cheltuieli

Concedentul poate sa reducă răspunderea pentru astfel de schimbări           prin

monitorizarea         si

imitarea modificărilor

direct , specific si exclusive proiectului , ceea ce conduce la costuri operaționale suplimentare din partea concesionarului

suplimentare pentru putea răspunde acestor schimbări

care ar putea avea astfel de conscinte asupra      proiectului.

Concesionarul va face schimbările astfel incat efectul finaciar asupra concedentului sa fie minimalizat

Retragerea sprijinului complementar

Concedentul îți retrage sprijinul complementar, contractual fiind afectat negativ

Consecințe      asupra

veniturilor

Concesionarul       va

incerca să redreseze financiar proiectul după schimbările ce afecteză in mod discriminatoriu proiectul cu precădere in cazul celor în care terțul plătește

Activele proiectului

Depreciere tehnica

Deprecierea tehnica este mai mare decât cea prevăzută

Creșterea     costurilor

pentru retehnologizare

Concesionarul va lua masurile      necesare

pentru evitatrea unei astfel de situatii si va întocmi un plan coerent si performant de tehnologizare

Forța majora

Forța majora

Forța majora împiedica realizarea contractului

Pierderea/diminuarea posibilității de obținere a veniturilor preconizate

Concesionarul poate lua masuri de reparare, de asigurare sau de inlocuire a activelor proiectului, in cel mai scut termen posibil

Profitabilitatea proiectului

Proiectul se dovedește mai profitabil decât previziunile realizate inițial

Balanța de venituri-cheltuieli          diferă

semnificativ fata de previziuni

Supraprofituri         in

favoarea concesionarului

Concedentul trebuie sa include mecanisme de repartizare echitabile a profiturilor obținute peste limita luata in calcul.Pentru alocarea riscurilor s-au luat in considerare următoarele reguli:

 • a. Fiecărui risc I se atribuie un număr unic.

 • b. Fiecărui risc I se atribuie o denumire specifica, legata de natura riscului.

 • c. Pentru fiecare risc s-a stabilit:

 • i. va fi retinut de autoritatea contractanta

 • ii. va fi alocat concesionarului • iii. va fi impartit intre ambele parti

MATRICEA DE REPARTIȚIE A RISCURILOR ALOCATE

Nr. crt

Denumirea riscului

Descriere

Alocare

Concedent

Impartita

| Concesionar

1

Finanțator incapabil

Concesionarul      devine

insolvabil sau efectuarea prestațiilor necesita o finanțare mai mare decât cea      estimate      de

concesionar

X

2

Dobânzi pe parcursul investiției

Dobânzile    aplicate se

schimbă,modificând parametrii        financiari

stabiliți

X

.3

Finanțare indisponibila

Concesionarul ny noate asigura resursele financiare si de capital atunci când trebuie si in cuantumuri suficiente

x _

4

Modificări de costuri tarife,taxe

Pe parcursul derulării contractului regimul de impozitare se schimba in favoarea concedentului

X

5

Finanțare suplimentara

Datorita       modificărilor

legisltative sau de alta natura sunt necesare finanțări suplimentare

X

6

Resurse la intrare

Resursele necesare pentru operare costa mai mult decât estimările inițiale, nu au calitate corespunzătoare sau sunt indisponibile in cantitatile necesare

X

7

întreținere si reparare

Calitatea lucrărilor este necorespunzatoare avand ca rezultat creșterea peste anticipări a costurilor de întreținere si reparatii

X

8

Schimbarea cerințelor concedentului n       afara

imitelor agreate prin :ontract

Concedentul      schimba

cerințele după semnarea contractului

X

I9

Operare

Concesionarul          ni

corespunde financiar si ni poate efectua prestațiile conform contractului

J X

10

Soluții tehnice vechi      sau

inadecvate

Soluțiile tehnice propuse nu sunt corespunzătoare din punct de vedere tehnologic         pentru

îndeplinirea contractului

X

11

Inrautatirea condițiilor economice generale

Producerea unor schimbări fundamentale          si

neașteptate in condițiile economice generale care determina      reducerea

cererii pentru prestațiile contractate

X

12

Schimbări demografice

0 schimbare demografica sao       socio-economica

afecteaza cererea pentru prestațiile contractate

-

X

13

Inflația

Valoarea platilor in timp este diminuata de inflație

X

14

Schimbări legislative /de politica

Schimbarea      legislative

si/sau de politica a concedentului care nu poate fi anticipate la semnarea contractului si care este adresata direct , specific si exclusive proiectului , ceea ce conduce     la     costuri

operaționale suplimentare din partea concesionarului

X

15

Retragerea sprijinului complementar

Concedentul îți retrage sprijinul complementar, contractual fiind afectat negativ

X

16

Depreciere tehnica

Deprecierea tehnica este mai mare decât cea prevăzută

X

17

Forța majora

Forța majora impiedica realizarea contractului

X

L

18

Proiectul se iovedeste mai profita bil iecat previziunile

3alanta de venituri-sheltuieli              diferă

semnificativ fata de previziuni

XPotrivit art 29 alin 8 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, modificată și completată, contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice poate fi:

 • a) contract de concesiune de servicii;

 • b) contract de achiziție publică de servicii

iar conform art.30 din aceeași lege organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilități publice prevăzute la art. 1 alin. (2) se fac în baza unei documentații de atribuire elaborate de delegatar, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 100/2016.

Conform prevederilor art. 36 alin. (l)și (2) din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, modificată și completată, "Prezenta lege nu se aplică contractelor de concesiune atribuite de o entitate contractantă în sensul art. 10 alin. (1) lit. a) unei persoane juridice de drept privat sau de drept public, în cazul în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

 • a) entitatea contractantă respectivă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către entitatea contractantă respectivă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva entitate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția participațiilor care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

 • (2) în sensul alin. (1) lit. a), se consideră că entitatea contractantă în sensul art. 10 alin. (1) lit. a) exercită asupra unei persoane juridice un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii, atunci când exercită o influență determinantă atât asupra obiectivelor strategice, cât și asupra deciziilor importante ale persoanei juridice controlate; un astfel de control poate fi exercitat și de o altă persoană juridică, ea însăși controlată în același mod de către entitatea contractantă respectivă."

Având in vedere ca :

 • - Adunarea Generala a asociațiilor a SC SALCO SERV SA este constituita din membrii consiliului local al Municipiului fagaras in calitate de acționar unic;

 • - Prin hotarare a consiliului local se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, organigrama, situațiile financiare ale SC SALCO SERV SA;

 • - Municipiul Fagaras exercita auditul public intern asupra SC SALCO SERV SA;

 • - Mai mult de 80% din activitatile SC SALCO SERV SA sunt efectuate in vederea îndeplinirii sarcinilor care ii sunt incredintate de către Municipiul Fagaras.

 • - nu exista participare privata la capitalul social al SC SALCO SERV SA.

sunt îndeplinite condițiile prevăzute in art. 36 din Legea 100/2016.

Totodată conform art. 2 alin (1) și (2) raportate la art. 6 din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, modificată și completată, „Serviciul public de salubrizare a localităților face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și se desfășoară sub controlul, conducerea sau

coordonarea autorităților administrației publice locale ori ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul salubrizării localităților.Serviciul public de salubrizare a localităților, denumit în continuare serviciu de salubrizare, se organizează pentru satisfacerea nevoilor comunităților locale ale unităților administrativ-teritoriale."

 • XI. Nivelul redeventei și plata serviciilor

Municipiul Fagaras stabilește nivelul minim al redeventei de 1,5% pe an din valoarea serviciilor prestate si facturate de concesionar către Municipiul Fagaras.

Plata operațiunilor de dezinsecție și deratizare pentru tratamentele executate la obiectivele prevăzute în programul unitar de acțiune se face în baza documentelor de lucru confirmate de către:

 • a) reprezentanții autorității administrației publice locale pentru spațiile deschise din domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale;

 • b) reprezentanții autorității administrației publice locale pentru spațiile deschise din proprietatea rrhnt? a peCcranri - r- juridice, în cazul în care tratn^p-^le de pentru combaterea țânțarilor se execută de pe aliniamentul stradal al căilor publice cu utilaje de mare capacitate generatoare de ceață rece sau caldă montate pe autovehicule;

 • c) persoanele fizice, reprezentanții persoanelor juridice sau reprezentanții asociații de proprietari/locatari, după caz, pentru spațiile deschise din proprietatea acestora, în cazul executării tratamentelor de dezinsecție cu aparate portabile, precum și pentru tratamentele de deratizare;

 • d) reprezentanții instituțiilor publice din subordinea autorităților administrației publice locale pentru spațiile comune închise ale clădirilor acestora;

 • e) persoanele fizice, reprezentanții persoanelor juridice sau reprezentanții asociațiilor de proprietari/locatari, pentru spațiile comune închise ale clădirilor acestora;

 • f) reprezentanții administratorilor rețelelor tehnico-edilitare pentru căminele și canalele aferente rețelelor; autoritatea administrației publice locale are obligația să solicite prezența reprezentanților respectivi în vederea asigurării accesului la obiectivele supuse tratamentului

  ROMÂNIA     z-y

  JUDEȚUL BRAȘOV

  MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ» ;

  Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 004Q-268~21^6 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria'-fa ras.rcX  CAIET DE SARCINI


  a I serviciului public de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezi Municipiului Făgăraș  I. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI:


  • 1.1 Prezentul caiet de sarcini Stabilește conținutul și modul de prestare a acțiunilor de dezinsecție, dezinfecție si deratizare,modul de exercitare a controlului cu privire la prestarea acestor activități nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare a fi respectate de către operator în condiții de eficiență și sigurA';iă.                                    • -

  • 1.2 Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a acțiunilor de dezinsecție, dezinfecție si deratizare, indiferent de modul de gestiune adoptat.

  • 1.3 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activităților: -dezinsecție, dezinfecție si deratizare și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază. Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

  • 1.4 Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea activităților de dezinsecție, dezinfecție si deratizare.

  • 1.5 Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activității de dezinsecție, dezinfecție si deratizare,care sunt in vigoare. Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului public de salubrizare pentru activitatile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare e în municipiului Făgăraș.

  • II.CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE:

  • 2.1 Operatorul serviciului public de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare va asigura:

  • a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

  • b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

  • c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului și precizați în regulamentul serviciului public de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare;


 • d) furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de dezinsecție, dezinfecție si deratizare în condițiile legii;

 • e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului public de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare;

 • f) prestarea serviciului public de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii;

 • g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • h) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți

 • i) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • j) evidența orelor de funcționare a utilajelor/echipamentelor;

 • k) personalul necesar calificat si instruit pentru prestarea activităților asumate prin contract

 • I) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție; m) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract;

n) alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale,

 • o) în vederea realizam unor tratamente eficiente de dezinsecție și deratizare, operatorul împreună cu autoritatea administrației publice locale a Municipiului Făgaraș întocmesc, anual, un program unitar de acțiune de combatere a vectorilor, care va cuprinde:

 • 1) tipul de vectori supuși tratamentului;

 • 2) perioadele de execuție;

 • 3) obiectivele la care se aplică tratamentele.

 • 2.2 Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul de organizare si funcționare a serviciului public de salubrizare în municipiul Făgăraș pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare.

 • 2.3 Modul de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii:

 • a) protecția sănătății populației;

 • b) responsabilitatea față de cetățeni;

 • c) conservarea și protecția mediului înconjurător;

 • d) asigurarea calității și continuității serviciului;

 • e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;

 • f) securitatea serviciului;

 • g) dezvoltarea durabilă.

 • 2.4 Utilizatorii/beneficiarii acțiunilor de dezinsecție, dezinfecție si deratizare sunt:

 • - Cetățeni: persoane fizice, personae fizice prin asociații de locatari sau proprietari, locuitori ai municipiului;

 • - Agenți economici care își desfasoară activitatea pe teritoriul municipiului Făgăraș;

 • - Instituții publice cu sedii/puncte de lucru/ filiale în municipiul Făgăraș;

 • 2.5 Cetățenii cu gospodării individuale și asociațiile de locatari au obligația de a asigura combaterea și stingerea focarelor de artropode și rozătoare vectoare de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort din gospodăria proprie sau din spațiile pe care le dețin.

 • 2.6 Persoanele fizice sau juridice deținătoare de spații construite, indiferent de destinație, curți și/sau terenuri virane sau amenajate, unitățile de administrare a domeniului public, ocoalele silvice, instituțiile publice, precum și unitățile care au în exploatare rețele tehnico-edilitare sunt obligate să asigure efectuarea operațiunilor periodice de dezinsecție și deratizare ori pentru stingerea unui focar, în spațiile deținute de acestea.


 • 2.7 Toate persoanele fizice și juridice din unitatea administrativ-teritorială au obligația să asigure, în perioada de execuție a tratamentelor, accesul la obiectivele din programul unitar de acțiune aflate în administrarea/proprietatea acestora, luând măsuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea deșeurilor, de eliminare a apei stagnate, de curățare a subsolurilor, de punere în ordine a depozitelor de materiale și de remediere a defecțiunilor tehnice la instalațiile sanitare care provoacă inundarea sau stagnarea apei în subsoluri și/sau pe terenurile deținute.

 • 2.8 în cazul în care persoanele fizice sau persoanele juridice refuză să permită accesul pe proprietatea acestora pentru efectuarea operațiunilor periodice de dezinsecție și deratizare ori pentru stingerea unui focar, operatorul are obligația să anunțe autoritatea administrației publice locale pentru luarea măsurilor legale.

 • 2.9 Operațiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se prestează numai de către operatorul licențiat de A.N.R.S.C. căruia i-a fost atribuită activitatea în gestiune directă sau delegată de către unitatea administrativ-teritorială, în condițiile legii. Operatorul are obligația de a solicita și a obține eliberarea licenței în termen de 90 de zile de la data semnării contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare.

 • III. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR DE DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE Șl DERATIZARE

 • 3.1 Operatorul va desfășura activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare în baza licenței ANRSC, in condițiile legii în aria administrativ-teritorială a Municipiul Făgăraș.

 • 3.2 Activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare se vor aplica la următoarele obiective și suprafețe cuprinse în programul unitar de acțiune, după cum urmează1:

 • a) spațiile deschise din domeniul public și privat al localității;

 • b) spațiile deschise ale persoanelor fizice și juridice;

 • c) spațiile comune închise ale clădirilor persoanelor fizice și persoanelor juridice (casa scării, subsol și alte asemenea);

 • d) căminele și canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare.

 • 3.3 Toate produsele folosite pentru efectuarea operațiunilor de dezinsecție, dezinfecție si deratizare vor fi avizate obligatoriu de către Comisia Națională pentru Produse Biocide

 • 3.4 Dezinsectia este o activitate de combatere a insectelor prin mijloace ecologice,biologice și chimice, având ca scop menținerea unui nivel scăzut al densității insectelor, realizând condiții corespunzătoare de igiena și confort pentru populație și turiști, precum și eliminarea riscurilor de transmitere a unor boli prin intermediul insectelor vectoare. în orice activitate de dezinsecție trebuie să se aplice măsurile de protecție a muncii pentru a prevenii accidentele și intoxicațiile.

 • 3.4.1 Delarvizarea are drept scop reducerea imediată a numărului de larve, aplicându-se în zonele unde există locuri inundate, umede, (râul Olt, lacul din jurul Cetății) bălți, canale de desecare, porțiuni umede din zonele cu vegetație subsoluri umede și/sau inundate. Lucrarea de delarvizare va preceda întotdeauna lucrarea de dezinsecție.

 • 3.4.2 Din punct de vedere practice, dezinsecția este de doua feluri:

 • - preventivă (profilactică) care are scopul de a împiedica înmulțirea și răspândirea dăunătorilor prin crarea de condiții nefavorabile dezvoltării acestora, având caracter permanent;

 • - curativă (terapeutică sau de combatere) în focar, care urmărește distrugerea insectelor și artropodelor din zona și unitatea unde se acționează, aceasta realizându-se la intervale repetate, conform metodologiilor de lucru recomandate de Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Micrologie și lmunologie"Cantacuzino", pentru distrugerea focarelor.

 • 3.4.3 Dezinsecția previne și combate transmiterea unor boli de către insecte, paraziți și acarieni, care pa lângă factorul de discomfort care îl generează, fiind agenți cauzatori ai unor pagube economice sunt și agenți de transmitere la om și animale a unor boli infecțioase și parazitare( febra recurentă, meningita, boala Lyme, tifosul exantimatic,tuberculoza, ciuma,malaria, afecțiuni cutanate, dermatoze, iritații ale mucoaselor ocular,toxiinfecții alimentare, viroze, etc.). Speciile de insecte cele mai des întâlnite în acest domeniu de activitate sunt rcăpușe, țânțari,pureci, gândacul roșu de bucătărie, gândacul negru de bucătărie, musca, țânțarul, ploșnița de casa,ploșnița porumbeilor, molia de haine, greierele de casă, puricele, păianjănul, viespea, furnica neagră, molia covoarelor.

 • 3.4.4 Proprietățile insecticidelor sunt dictate de:

 • - insecta țintă;

 • - gradul de infestare;

 • - gradul de igienizare a locației unde se acționează;

 • - substanța activa din biocidul folosit;                                                 -

 • - doza și rata de aplicare;

 • - suprafața pe care se acționează.

 • 3.4.5 Dezinsecția se efectuează în:

 • a) clădiri și terenuri ale unităților sanitare de pe raza UAT municipiul Făgăraș; si clădiri și terenuri ale instituțiilor publice locale altele decât unitățile sanitare( cele aflate în subordinea Consiliului local : instituții de învățământ, direcții, servicii, operatori economici, etc)- Anexa nr.l

 • b) parti comune închise ale clădirilor tip condomnii, case(casa scării, subsol și alte asemenea) ale persoanelor fizice și juridice, inclusiv asociații de proprietari/locatari;

 • c) spațiile deschise din domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale: aliniamente stradale, terenuri ale instituțiilor publice din subordina consiliului local, parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac, piețe, târguri, bâlciuri și alte suprafețe care vor apărea ca urmare a dezvoltării localității- Anexa nr. 4 - lista aliniamente stradale, terenuri ale instituțiilor publice din subordina consiliului local, parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac, piețe, târguri, bâlciuri și alte suprafețe care vor apărea ca urmare a dezvoltării localității

 • e) spațiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice:,terenuri ale operatorilor economici, terenuri ale persoanelor fizice și asociațiilor de proprietari/locatari, terenuri ale instituțiilor publice , altele decât cele prevăzute la punctul 2

 • f) cămine, guri de scurgere; - Anexa nr.2 - lista gurilor de scurgere apa pluviala municipiul Fagaras

 • g) clădiri ale operatorilor economici altele decât cele aflate în subordinea consiliului local,

 • h) subsoluri umede sau inundate

 • i) zone demolate și nelocuite;

 • j) spatiile special amenajate în cartierele de locuințe pentru precolectarea deșeurilor menajere; - Anexa nr.3- amplasamente containere precolectare cvartale blocuri

 • k) spațiile închise ale operatorilor economici cu profil alimentar și ale unităților sanitare;

 • I) locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.

Suprafețele se pot modifica în raport de evoluția suprafețelor zonelor din intravilan.

 • 3.4.6 Combaterea parazițiilor ( căpușe, pureci, păduchi, ploșnițe, etc.jse poate efectua prin tratamente chimice cu substanțe insecticide specifice pentru aceste tipuri de tratamente, avându-se în vedere ciclul de înmulțire și dezvoltare a acestora.

 • 3.4.7 Combaterea căpușelor în spații deschise se execută prin tratamente cu echipamente și metode specific prin pulverizarea substanțelor insecticide pe suprafața zonelor verzi, parcuri, locuri de joacă, loc de agreement, etc, în mediile propice dezvoltării și răspândirii acestora.

 • 3.4.8 Perioada de efectuare a tratamentelor de combatere a căpușelor se va executa conform Programului unitar stabilit anual, darîn special acolo unde au fost sesezate apariția unor focare.

 • 3.4.9 Tratamentele spațiale și tratamentele la sol se vor efectua cu substanțe biodegradabile cu remanența redusă, în sistem ULV-volum ultra redus( de ex. Atomizor portabil), astfel:

 • - în spații deschise se vor efectua tratamente spațiale, în perioada de timp în care activitatea de zbor a insectelor este maximă, respectiv seara, după apusul soarelui sau dimineața înainte de răsărit cu echipamente/utilaje care au putere mare și pulverizează concomitent ceață caldă și rece;

 • - tratamentele la sol se vor efectua pe parcursul zilei , după răsăritul soarelui, cu aparate purtate de personalul calificat pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare.

 • - tratamentele pentru combaterea țânțarilor se vor efectua în perioada când temperaturile sunt propice dezvoltării acestora și se vor executa atat împotriva adulților cât și a larvelor.

 • 3.4.10 Dezinsecția se realizează prin :

 • - pulverizare în zonele verzi ( iarba, garduri vii, arbuști) și tratamente spațiale de la sol sub formă de ceață cu acoperire pe toată suprafața municipiului în parcuri, zone verzi, aliniamente stradale pentru

 • • combaterea țânțarilor și a mușteior adulte, prin care se asigură distrugerea lor imediată ;

 • - tratamente pentru spații deschise cu utilaje de mare putere, montate pe autovehicul, cu randament ridicat, care pulverizează concomitent ceață caldă și rece, pe timp de noapte în aceeași zi cu tratamentele stradale spațiale de la sol pe suprafața străzilor și pe suprafața deschisă din proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice din municipiul Făgăraș ;

 • - tratamentul terestru pentru combaterea larvelor pe terenurile mlăștinoase , lacuri, maluri de ape,cămine și canale aferente rețelelor tehnico-edilitare, zone și subsoluri umede ;

 • - dezinsecția subsolului , casa scărilor , după caz, la persoane fizice/ juridice care dețin o locuință în imobile tip condominiu , unde există unul dintre cele mai mari focare de țânțari. Prin această acțiune se distrug și focarele celorlalte insecte.

 • 3.4.11 Din punctul de vedere al frecvenței, dezinsecția pentru combaterea țânțarilor se execută:

 • a) lunar, în sezonul cald, pentru spațiile deschise prevăzute în programul unitar de acțiune, inclusiv cămine și canale aferente rețelelor edilitare;

 • b) minimum 3 tratamente pe an și ori de câte ori este nevoie, în spațiile comune închise ale clădirilor.

 • 3.4.11 Pentru combaterea altor vectori dezinsecția se execută:

 • a) trimestrial și ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale operatorilor economici cu profil nealimentar, instituțiilor publice ,în spațiile comune închise ale clădirilor și în căminele rețelelor de alimentare cu apă, de canalizare și de alimentare cu energie termică ;

 • b) lunar și ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale operatorilor economici cu profil alimentar și ale unităților sanitare;

 • c) numai la solicitarea proprietarului spațiului cu destinație de locuință, in spațiile ocupate de copii, bătrâni, personae cu afecțiuni cronice precum și în care se găsesc animale de companie, utlizînd numai produse care nu sunt iritante sau dăunătoare ; în cazul constatării unui focar dezinsecția se efectuează obligatoriu, fără a fi necesară solicitarea prorietarului spațiului cu destinația de locuință.

 • 3.4.12 Lucrarea de dezinsecție se va efectua pe toată perioada sezonului cald, în funcție de monitorizările periodice în minimum 4 etape (în interevalul lunilor mai-septembrie, corelat cu condițiile meteo).

 • 3.4.13 Perioada de execuție a tratamentelor se decalează de comun acord cu autoritatea administrației publice locale, în cazul în care se înregistrează condiții meteo nefavorabile.

 • 3.5 Dezinfecția este o metodă a igienei care constă în operațiuni de prevenire si combatere a bolilor infecțioase și parazitare la om și animale, urmărindu-se eliminarea germenilor patogeni de pe

suprafețele supuse acestei operațiuni, în orice activitate de dezinfecție trebuie să se aplice măsurile de protecție a muncii pentru a prevenii accidentele și intoxicațiile.

 • 3.5.1 în dezinfecția chimică trebuie utilizate dezinfectante care trebuie să prezinte efect bactericid, fungicid, virulicid și sporicid, în funcție de scopul utilizării.

 • 3.5.2 Dezinfecția previne dezvolatrea germenilor patogeni, transmitători de boli și combate răspândirea în masa a bolilor transmisibile.

 • 3.5.3 Dezinfecția prin mijloace chimice se realizează prin utilizarea produselor biocide. Pentru dezinfecția în focar se utilizează dezinfectante cu acțiune asupra agentului patogen incriminat sau presupus.

 • 3.5.4 La prepararea și utilizarea soluțiilor dezinfectante sunt necesare:

 • a) cunoașterea exactă a concentrației de lucru în funcție de suportul supus dezinfecției;

 • b) folosirea de recipiente curate;

 • c) utilizarea soluțiilor de lucru în cadrul perioadei de stabilitate și eficacitate, conform unei practici corecte, pentru a se evita contaminarea și degradarea sau inactivarea lor.

 • 3.5.5 Dezinfecția se aplică în cazurile in care curățenia nu elimină riscurile de răspândire a infecției, iar sterilizarea nu este necesară. în afara de curățenia mecanică, ce se impune în fiecare spațiu, dezinfecția se realizează la:

 • 1. spațiile special amenajate pentru precolectarea deșeurilor menajere;

 • 2. mijloace de transport în comun ;

 • 3. clădiri ale instituțiilor publice (în afara ale operatorilor economici și ale persoanelor fizice ;

 • 4. locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor Suprafețele se pot modifica în raport de evoluția suprafețelor zonelor din intravilan.

 • 3.5.6 Din punct de vedere al frecventei dezinfecția se execută numai la solicitarea persoanelor fizice și juridice.

 • 3.5.7 Perioada de execuție a tratamentelor se decalează de comun acord cu autoritatea administrației publice locale, în cazul în care se înregistrează condiții meteo nefavorabile.

 • 3.6 Deratizarea reprezintă un complex de măsuri aplicate permanent în scopul distrugerii rozătoarelor dăunătoare( șoareci, șobolani), vectori de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort și menținerea la un nivel numeric redus, având un rol deosebit de important deoarece acestea constituie un permanent pericol de boli. în orice activitate de deratizare trebuie să se aplice măsurile de protecție a muncii pentru a prevenii accidentele și intoxicațiile.

 • 3.6.1 Având în vedere anumite particularitaăți biologice ale rozătoarelor: maturitatea sexuală timpurie (2 luni), perioada scurtă de gestație (21 de zile), prolificitate mare (8-12 pui/fatare), transmitere genetică a rezistentei dobândite la substanțe toxice precum și faptul că, chiar după o deratizare eficace, terenul rămas liber este ocupat rapid de către populațiile din vecinătate, practic este imposibil de vorbit de stârpirea rozătoarelor.

 • 3.6.2 Acțiunea de deratizare a domeniului public și privat este o acțiune energică pe o perioadă scurtă de timp, prin folosirea exclusivă a substanțelor raticide anticoagulante, urmărindu-se uciderea unui număr cât mai mare de rozătoare și în care măsurile sanitare dețin un rol foarte important, implicând toți factorii de răspundere interesati, cât și întreaga populație de pe raza localității.

 • 3.6.3 Deratizarea se efectuează la obiectivele în care:

 • a) este prevăzută operațiunea de dezinsecție;

 • b) este prevăzută operațiunea de dezinfecție, cu excepția mijloacelor de transport în comun;

 • c) sunt identificate focare de infestare sau condiții de dezvoltare a rozătoarelor în spațiile interioare sau exterioare ale persoanelor fizice ori juridice, care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor, inclusiv în zonele demolate și/sau nelocuite.

 • 3.6.4 Activitatea de deratizare se efectuează la:

 • a. clădiri și terenuri ale unităților sanitare de pe raza UAT municipiul Făgăraș; clădiri și terenuri ale instituțiilor publice locale altele decât unitățile sanitare( cele aflate în subordinea Consiliului local : instituții de învățământ, direcții, servicii, operatori economici, etc) Anexa nr.l

 • b. parti comune închise ale clădirilor tip condomnii, case(casa scării, subsol și alte asemenea) ale persoanelor fizice și juridice, inclusiv asociații de proprietari/locatari;

 • c. spațiile deschise din domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale: aliniamente stradale, terenuri ale instituțiilor publice din subordina consiliului local, parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac, piețe, târguri, bâlciuri și alte suprafețe care vor apărea ca urmare a dezvoltării localității Anexa nr.4

 • d. spațiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice:,terenuri ale operatorilor economici, terenuri ale persoanelor fizice și asociațiilor de proprietari/locatari, terenuri ale instituțiilor publice , altele decât cele prevăzute la punctul b

 • e. cămine, guri de scurgere; Anexa nr.2

 • g. clădiri ale operatorilor economici altele decât cele aflate în subordinea consiliului local;

 • h. subsoluri umede sau inundate

 • i. zone demolate și nelocuite;

 • j. spatiile special amenajate în cartierele de locuințe pentru precolectarea deșeurilor menajere; Anexa nr.3

 • k. spațiile închise ale operatorilor economici cu profil alimentar și ale unităților sanitare;

 • I. locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor. Suprafețele se pot modifica în raport de evoluția suprafețelor zonelor din intravilan 3.6.5 Măsurile de combatere sunt:

 • - preventivă (împiedicarea stabilirii rozătoarelor în obiective)

 • - profilactică (îndepărtarea surselor de apă și hrană pentru rozătoare)

 • - defensivă ( aplicarea de stații cu momeli toxice în locații bine definite sau în galeriile existente).

 • 3.6.6 Substanțele raticide folosite în acțiunea de deratizare sunt sub formă de baton cerat, pastă sau alte tipuri de momeli gata preparate avizate.

 • 3.6.7 Momelile toxice introduse în stații de intoxicare trebuie protejate împotriva deteriorării lor în caz de umezeală. Se vor amplasa în spații deschise și vor fi inscripționate "Pericol de otrăvire" sau "Atenție otravă", însoțit de semnul cap de mort. De asemenea se va menționa substanța folosită, antidotul în caz de ingerare accidentală, precum și datele de identificare ale operatorului.

 • 3.6.8 Numărul stațiilor de intoxicare va fi corelat în funcție de suprafața tratată și cantitatea de raticid folosită/unitatea de măsură conform prospectelor substanțelor utilizate. Reîmprospătarea momelilor toxice consumate se va face zilnic sau la două zile de la prima amplasare, după caz, cu scopul de a fi consumate de rozătoarele ce nu au ingerat din momelile amplasate anterior.

 • 3.6.9 Din punctul de vedere al frecvenței, deratizarea se execută:

 • a) pentru operatorii economici cu profil nealimentar și asociațiile de proprietari/locatari, cel puțin o dată pe semestru și ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar;

 • b) pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel puțin o dată pe trimestru și ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar;

 • c) pentru spațiile deschise din domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale în conformitate cu programul unitar de acțiune, dar nu mai puțin de 3 tratamente pe an;

 • d) pentru persoanele fizice, la solicitarea acestora sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar.

 • 3.6.10 Perioada de execuție a tratamentelor se decalează de comun acord cu autoritatea administrației publice locale, în cazul în care se înregistrează condiții meteo nefavorabile.

 • IV. CONDIȚII DE EXPLOATARE A ACTIVITĂȚILOR DE DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE Șl DERATIZARE

  • 4.1 Lucrările se vor executa astfel încât să nu provoace daune de orice natură obiectivului unde se aplică procedura și nu vor afecta viața și sănătatea oamenilor și a mediului. întreaga responsabilitate pentru eventualele daune produse mediului sau a unor terți revine operatorului.

  • 4.2 în cazul în care în urma unui tratament efectuat se aduce o daună imediată, vizibilă, proprietății beneficiarului, acest fapt va fi menționat în documentul de lucru și va fi comunicat în mod expres operatorului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natură să afecteze viața și sănătatea oamenilor și viețuitoarelor.

  • 4.3 Operatorul nu este exonerat de răspunderea privind prejudiciile cauzate sănătății oamenilor și viețuitoarelor, altele decât cele pentru care se aplică tratamentul, dacă s-au utilizat substanțe periculoase pentru aceștia, dacă nu s-au luat măsurile necesare informării populației sau tratamentul este ineficient.

  • 4.4 Prestarea oprațiunilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului public de salubrizare în municipiul Făgăraș trebuie asigurată în regim de continuitate cu respectarea condițiilor tehnice specifice Fiecărei acțiuni.

  • 4.5 Criteriile de alegere a produselor biocide :

 • - eficacitatea și economicitatea

 • - ușurința în preparea și aplicarea soluțiilor și în stocarea substanțelor și produselor

 • - lipsa corozivității și a efectelor distructive

 • - conoașterea toxicității substanțelor, condițiile de utilizare și măsurile de protecție recomandate

 • - spectrul de combatere

 • 4.6 Activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare cuprind următoarele etape :

 • a) cunoașterea locațiilor unde se execută dezinsecția, dezinfecția si deratizarea

 • b) stabilirea dăunătorilor din zona unde se execută dezinsecția, dezinfecția si deratizarea

 • c) determinarea nivelului de infestare

 • d) în spațiile deschise vor fi folosite doar substanțe biodegradabile cu pulverizare în volum ultra redus, fără remanență, pulverizate obligatoriu cu aparatură compatibilă

 • e) instruirea personalului ce execută dezinsecția, dezinfecția si deratizarea

 • f) anunțul prin mijloace mass-media a programului de lucru

 • 4.7 înainte de începerea operațiunii de dezinsecție sau deratizare la obiectivele din programul unitar de acțiune, operatorul trebuie să notifice, în scris, autoritatea administrației publice locale și să aducă la cunoștința populației, prin mass-media, cu cel puțin 7 zile înainte, următoarele:

 • 1. tipul operațiunii ce urmează a se efectua;

 • 2. perioada efectuării tratamentelor;

 • 3. substanțele utilizate, gradul de toxicitate a acestora;

 • 4. măsurile de protecție ce trebuie luate, în special cu referire la copii, bătrâni, bolnavi, albine, animale și păsări;

 • 4.8 Sesizările și reclamațiile precum și modalitățile lor de rezolvare vor fi aduse în timp util la cunoștința autorității publice locale , pentru a se lua măsurile necesare stingerii focarelor, precum și monitorizarea în timp a acestora. în cazul semnalării apariției unor focare , la solicitarea delegatarului dar și a utilizatorilor, operatorul va asigura luarea măsurilor ce se impun în cel mai scurt timp de la anunțarea acestuia.

 • 4.9 în urma sesizărilor persoanelor fizice/juridice cu privire la zonele/locul unde se cuibăresc acești dăunători, insectele, rozătoarele, personalul operatorului se vor deplasa rapid la fața locului, stabilind în

funcție de specificul zonei și a dăunătorilor ,ce tratament să aplice pentru combaterea lor precum și periodicitatea efectuării, astfel încât să nu fie afectate apa și solul.

 • 4.10 Personalul operatorului va verifica periodic, în urma tratamentelor aplicate,dacaă tratamentele au avut efectul scontat, dar și riscul de infestare cauzat, pe de o parte de apariția insectelor din habitate-larve netratate, iar pe de altă parte migrațiile adulților din zone învecinate sau ieșirea acestora din locurile de adăpostire în care nu au fost afectate din cauza tratamentelor spațiale aplicate sub formă de aerosoli reci sau ceață caldă.

 • 4.11 Personalul operatorului care execută acțiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare trebuie să fie bine instruiți cu privire la manevrarea substanțelor toxice, în caz de accident cu aceste substanțe trebuie să intervină cât mai urgent.

 • 4.12 Personalul care deservește mijloacele auto folosite pentru transportul substanțelor toxice trebuie să fie instruit pentru efectuarea transportului în condiții de siguranță , să dețină toate documentele de însoțire a mărfii, să nu abandoneze substanțele sau ambalajele toxice pe traseu și să ia masuri de siguranță împotriva sustragerii sau împrăstierii lor.

 • 4.13 Pentru transportul substanțelor toxice se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului.

 • 4.14 în cazul efectuării lucrărilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în spațiile închise și oe suprafețele deținute de operatori economici, instituții publice, persoane fizice și asociații ae proprietari/locatari, înainte de începerea operațiunilor operatorul trebuie să informeze beneficiarul cu privire la substanțele utilizate și măsurile de protecție ce trebuie luate și să stabilească, de comun acord cu acesta, data și intervalul orar de efectuare a tratamentelor;

 • 4.15 După terminarea lucrărilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare personalul operatorului va amplasa în locuri vizibile afișe de avertizare asupra prezenței și toxicității substanțelor utilizate.

 • 4.16 Operatorul va asigura pe întreaga perioadă de derulare a contractului de delegare, existența unui contract de incinerare a cadavrelor de rozătoare și a ambalajelor rezultate în urma activităților prestate, încheiat cu cea mai apropiată societate specializată și autorizată în acest sens

 • V. RECEPȚIA LUCRĂRILOR DE DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE Șl DERATIZARE

  • 5.1 Pentru buna organizare și urmărire a execuției, pe baza Programului unitar de acțiune, se va întocmi un grafic de execuție a lucrărilor de dezinsecție, dezinfecție si deratizare cu specificarea zonelor, perioadei calendaristice de acțiune, inclusiv responsabilii de lucrare corespunzători părților contractante.

  • 5.2 Pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare măsurarea cantității prestațiilor se face în funcție de doza și de rețeta utilizată pe unitatea de suprafață sau de volum

  • 5.3 Verificarea, controlul și recepția lucrărilor se face de către reprezentantul desemnat din cadrul aparatului de specialitate al primarului împreună cu reprezentantul desemnat al operatorului.

  • 5.4 Recepția serviciilor se face zilnic în perioada de execuție. Operatorul va intocmi zilnic, după efectuarea fiecărei prestații bonuri de lucru care cuprind detaliile întregii prestații.

  • 5.5 Reprezentantul desemnat din cadrul aparatului de specialitate al primarului va veriifica permanent modul de efectuare a prestației și va întocmi zilnic rapoarte de constatare confirmate și de operator, privind calitatea și cantitatea prestației , deficiențele constatate, cantitățile de material și substanțe folosite și stabilite în baza în baza bonurilor de lucru eliberate de operator. în rapoartele de constatare zilnică se va consemna și modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primite și, penalitățile aplicate operatorului pentru deficiențele constatate.  • 5.6 La sfârșitul fiecărei lucrări se întocmește un proces-verbal de recepție, semnat de ambele părți, care cuprinde constatările din rapoartele întocmite, document ce sta la baza operațiunii de facturare a activităților executate, pe baza lucrărilor efectiv executate.

  • 5.7 Plata operațiunilor de dezinsecție și deratizare pentru tratamentele executate la obiectivele prevăzute în programul unitar de acțiune se face în baza documentelor de lucru confirmate de către:

 • a) reprezentanții autorității administrației publice locale pentru spațiile deschise din domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale;

 • b) reprezentanții autorității administrației publice locale pentru spațiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice, în cazul în care tratamentele de dezinsecție pentru combaterea țânțarilor se execută de pe aliniamentul stradal al căilor publice cu utilaje de mare capacitate generatoare de ceață rece sau caldă montate pe autovehicule;

 • c) persoanele fizice, reprezentanții persoanelor juridice sau reprezentanții asociații de proprietari/locatari, după caz, pentru spațiile deschise din proprietatea acestora, în cazul executării tratamentelor de dezinsecție cu aparate portabile, precum și pentru tratamentele de deratizare;

 • d) reprezentanții instituțiilor publice din subordinea autorităților administrației publice locale pentru spațiile comune închise ale clădirilor acestora;                    -

•• ej persoanele fizice, reprezentanții persoanelor juridice sau reprezentanții asociațiilor de proprietari/locatari, pentru spațiile comune închise ale clădirilor acestora;

 • f) reprezentanții administratorilor rețelelor tehnico-edilitare pentru căminele și canalele aferente rețelelor; autoritatea administrației publice locale are obligația să solicite prezența reprezentanților respectivi în vederea asigurării accesului la obiectivele supuse tratamentului.

 • 5.8 Operatorul răspunde și garantează material și financiar buna desfășurare a lucrărilor, calitate și cantitatea stabilite prin programul de prestație.

 • 5.9 Daunele, costurile și pretențiile inițiate de terțe părți ca urmare a efectuării necorespunzătoare sau neefectuării activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, formulate atât împotriva autorității publice locale cât și împotriva operatorului, cad în sarcina acestuia din urmă. în această situație operatorul va suporta cheltuielile aferente din bugetul propriu fără să se solicite , direct sau îndirect, valoarea prejudiciului din bugetul autorității publice locale.

 • VI. DOTAREA TEHNICO-MATERIALĂ

  • 6.1 Pentru efecuarea în bune condiții a activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se vor utiliza doar substanțe/ produse aflate în termenul de garanție , a căror etichetă nu este deteriorată și care nu prezintă modificări ale proprietățilorj depuneri, culoare modificată, etc.)-

  • 6.2 Materialele ce se folosesc vor fi însoțite de prospecte de la firma producătoare din care să rezulte consumurile specific și dozele de utilizare.

  • 6.3 Păstrarea produselor biocide se face în spații special amenajate, cu pavimente netede, lavabile, confecționate din materiale neabsorbante, care să poată fi ușor spălate și curățate, pe rafturi sau grătare, ferite de razele solare și de surse directe de căldură și îngheț, dotate cu ventilație adecvată, sursă de apă potabilă și trusă sanitară de prim ajutor.

  • 6.4 Operatorul trebuie să dispună de vestiare pentru personal și grup sanitar.

  • 6.5 Utilajele folosite trebuie curățate după fiecare operațiune, avându-se în vedere evitarea poluării mediului înconjurător. Se interzice deversarea apelor reziduale direct în sistemul de canalizare.

  • 6.6 Toate utilajele și echipamentele din pregătirea tehnică a operatorului vor fi folosite pentru realizarea prestațiilor în municipiul Făgăraș. Utilajele trebuie menținute în stare tehnică optimă pentru a asigura desfășurarea continuă a activității. în acest sens operatorul va sigura un sistem operațional cu regim

permanent, prin care vor fi preluate reclamațiile,sesizările sau situațiile de urgență în cazul apariției unor focare.

 • 6.7 Necesarul minim de utilaje specific aferente desfășurării activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare este următorul:

 • - pulverizator-3 buc

 • - atomizor-1 buc

 • - mijloace de transport - buc

 • 6.8 în funcție de dotare operatorul va asigura personal pentru îndeplinirea activităților specifice operațiunilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare.

 • 6.9 Utilaje pentru dezinfecție, deratizare, dezinsecție vor fi :

 • - cu acționare manuală, cu acționare electro-mecanică,

 • - cu acționare prin motoare cu ardere internă;

 • - aparate pentru dezinfecție: nebulizatoare cu ceață rece, cu ceață termică;                                .

 • - aparate pentru deratizare: cu ultrasunete, cu vibrații de joasă frecvență;

 • - aparate pentru dezinsecție: nebulizatoare cu ceață rece, cu ceață termică.

 • 6.10 Echipament de protecție: halate, mănuși, ochelari de protecție, căști de protecție fonică, cizme de protecție, salopete, mă^ti contra prafului, măști contra substanțelor toxice etc. Echipamente de stingere a incendiilor: stingătoare cu spumă, cu dioxid de carbon, cu apă, cu pulbere, hidranți etc

 • VII. OBIECTIVE DE EXPLOATARE A ACTIVITĂȚII DE DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE Șl DERATIZARE

  • 7.1 Obiective de exploatare- Obiectivele pe care trebuie sa le atinga serviciul public de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare în municipiului Făgăraș, sunt următoarele: - îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor

 • - promovarea calității și eficința acțiunilor de dezinsecție, dezinfecție si deratizare

 • - dezvoltarea durabilă a serviciului public desalubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare

 • - ridicarea continua a standardelor si a indicatorilor de performanta pentru serviciile prestate

 • - ptrotecția mediului înconjurător

 • 7.2 Obiectivele de ordin economic- Serviciul public de salubrizare prin prestarea activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare va urmări să se realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract.

 • 7.2.1 Structura și nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestației și vor fi în conformitate cu prevederile legale.

 • 7.2.2 Investițiile pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea serviciului public de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare care se realizează din fonduri proprii ale concesionarului sau din surse atrase rămân în proprietatea acestuia pe toată durata contractului de concesionare și se vor amortiza de către acesta pe durata contractului, urmând ca la incetarea concesiunii sa ramana in proprietatea concedentului libere de orice sarcini

 • 7.2.3 Finanțarea și realizarea investițiilor aferente serviciului se fac cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor, a legislației privind achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii și cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea și disciplina în construcții, urbanism și amenajarea teritoriului.

 • 7.2.4 Finanțarea lucrărilor de investitii se asigură din următoarele surse:

 • a) venituri proprii ale concesionarului;

 • b) credite bancare, interne sau externe;

 • c) fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene;

 • d) taxe speciale instituite în condițiile legii;

 • e) donatii, sponsorizări;

 • f) alte surse constituite potrivit legii.

 • 7.3 Obiective de mediu - Pe perioada derulării contractului de concesiune se vor respecta condițiile impuse de avizul de mediu, dacă este cazul.

 • 7.3.1 Pe toată perioada derulării contractului de concesiune, operatorul va implementa condiționările ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritățile de mediu competente conform unor programe de conformare la cerințele de mediu.

 • 7.3.2 încălcarea obligațiilor de mediu este responsabilitatea exclusivă a operatorului și acesta va suporta sancțiunile aplicate în acest sens.

 • 7.4 Măsuri de securitate și sănătate în muncă - Operatorul serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare va lua următoarele măsuri:

 • - asigurarea timpului de lucru conform legislației în vigoare

 • - asigurarea echipamentului de protecție necesar pentru fiecare activitate în parte

 • - asigurarea materialelor igienico-sanitare pentru fiecare personal ce desfășoară activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare

 • - asigurarea controlului medical periodic

 • - asigurarea curățării, spălării și dezinfectării mașinilor și recipientelor folosite

 • - asigurarea condițiilor de igienă personală la ieșirea din schimb.

VIII. FINANȚAREA SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE PENTRU ACTIVITĂȚILE DE DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE Șl DERATIZARE

 • 8.1 Finanțarea și decontarea cheltuielilor cu tratamentele executate la obiectivele din programul unitar de acțiune se asigură de către autoritatea administrației publice locale în baza documentelor de lucru prevăzute la alin. (5) lit. a) și b), precum și în baza documentelor de lucru confirmate de reprezentanții instituțiilor publice din subordine pentru orice alte tratamente de dezinsecție, dezinfecție și deratizare executate, împotriva oricărui vector sau agent patogen, în spațiile închise ale clădirilor instituțiilor respective.

 • 8.2 Contravaloarea tratamentelor corespunzătoare obiectivelor din programul unitar de acțiune și confirmate de persoanele fizice sau persoanele juridice, prin documentele de lucru prevăzute la alin. (5) lit. c), d), f), și e), se suportă de aceste persoane sau de către autoritatea administrației publice locale în baza hotărârii de aprobare adoptate de consiliul local al Municipiului Făgăraș, după caz.

 • 8.3 Contravaloarea tratamentelor executate în alte spații închise ale clădirilor persoanelor fizice sau juridice, ale clădirilor instituțiilor publice, altele decât cele din subordinea autorității administrației publice locale, precum și orice alte tratamente suplimentare ori împotriva altor vectori și agenți patogeni față de cele/cei prevăzuți în programul unitar de acțiune se facturează de operator în baza documentelor de lucru confirmate de beneficiari și se suportă de către aceștia.

 • 8.4 Taxe și tarife percepute : Taxele/ tarifele percepute se vor fundamenta, propune și sproba ulterior.

XI FINANȚAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

 • 9.1 Finanțarea și realizarea investițiilor aferente sistemelor de utilități publice se fac cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice, în temeiul următoarelor principii2:

 • a. promovarea rentabilității și eficienței economice;

 • b. păstrarea veniturilor realizate din aceste activități la nivelul colectivităților locale și utilizarea lor pentru dezvoltarea serviciilor și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente;

 • c. întărirea autonomiei fiscale a unităților administrativ-teritoriale pentru crearea mijloacelor financiare necesare în vederea funcționării serviciilor;

 • d. întărirea autonomiei locale privind contractarea și garantarea unor împrumuturi interne sau externe necesare pentru finanțarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor, în condițiile legii;

 • e. respectarea legislației în vigoare privind achizițiile publice;

 • f. respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea și disciplina în construcții, urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului.

 • 9.2 Finanțarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investiții publice ale unităților administrat'?--teritoriale, aferente sistemelor de utilități publice, se asigură din următoarei $urse:

 • a. fonduri proprii ale operatorilor și/sau fonduri de la bugetul local, în conformitate cu obligațiile asumate prin actele juridice pe baza cărora este organizată și se desfășoară gestiunea serviciilor;

 • b. credite bancare, ce pot fi garantate de unitățile administrativ-teritoriale, de statul român sau de alte entități specializate în acordarea de garanții bancare;

 • c. fonduri nerambursabile obținute prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;

 • d. fonduri speciale constituite pe baza unor taxe, instituite la nivelul autorităților administrației publice locale, potrivit legii;

 • e. fonduri transferate de la bugetul de stat, ca participare la cofinanțarea unor programe de investiții realizate cu finanțare externă, precum și din bugetele unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat;

 • f. fonduri puse la dispoziție de utilizatori;

 • g. alte surse, constituite potrivit legii

 • 9.3 Obiectivele de investiții publice specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de utilități publice, ce implică fonduri de la bugetele locale, transferuri de la bugetul de stat sau fonduri comunitare, promovate de autoritățile administrației publice locale ori, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, se nominalizează în listele anuale de investiții anexate la bugetele locale, respectiv ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, după caz, și se aprobă odată cu acestea prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, ale adunărilor generale ale asociațiilor respective

 • 9.4 Obiectivele de investiții menționate la alin. (3) se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de execuție, a prevederilor legale în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate conform legii.

 • X. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

  • 10.1 Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operator pentru asigurarea serviciului public de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Făgăraș.

  • 10.2 Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul public de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, avându-se în vedere:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b) prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

 • c) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

 • d) excluderea oricărei discriminări privind accesul la acest serviciu;

 • e) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;

 • f) implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și securității muncii;

 • 10.3 Indicatorii de performanță pentru serviciul public de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se referă la următoarele activități:

 • a) măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • b) îndeplinirea prevederilor contractuale cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

 • c) menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;

 • d) soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile .de deratizare, dezinsecție și dezinfecție;

 • e) prestarea de servicii conexe serviciului de deratizare, dezinsecție, dezinfecție - informare, consultanță.

 • 10.4 Indicatorii de performanță și de evaluare ai serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se regăsesc în Anexa nr.5

 • XI. DREPTURI Șl OBLIGAȚII

  • 10.1 Operatorii au următoarele drepturi:

a)sa incaseze contravaloarea serviciilor de deratizare, dezinsecție, dezinfecție prestate/contractate, corespunzător tarifului aprobat de Consiliul Local, determinat in conformitate cu normele metodologice elaborate si aprobate de A.N.R.S.C.;

 • b) sa asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;

 • c) sa solicite ajustarea tarifului in raport cu evoluția generala a preturilor si tarifelor din economie ;

 • d) sa propună modificarea tarifului aprobat in situațiile de schimbare semnificativa a echilibrului contractual;

 • e) să încaseze contravaloarea prestațiilor de la beneficiarii serviciului, atât pentru prestația efectuată în beneficiul întregii comunități cât și pentru prestațiile efectuate în baza contractelor încheiate;

 • f) sa aplice majorări de intarziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligațiilor fata de bugetul de stat, pana la atingerea cuantumului sumei pe care o are de incasat;

 • g) sa solicite recuperarea debitelor in instanța.

 • 10.2 Operatorii au următoarele obligatii:

 • a) sa tina gestiune separata pentru fiecare activitate in parte, pentru a se putea stabili tarife juste in concordanta cu cheltuielile efectuate;

 • b) sa asigure prestarea serviciului de deratizare, dezinsectie, dezinfectie conform prevederilor contractuale si cu respectarea prezentului caiet de sarcini, a regulamentului, prescripțiilor, normelor si normativelor tehnice in vigoare;

 • c) sa furnizeze autoritatii administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informațiile solicitate si sa asigure accesul la documentele si documentațiile pe baza carora prestează serviciul de deratizare, dezinsectie si dezinfectie, in condițiile legii;

 • d) sa obțină toate avizele, acordurile, autorizațiile si licențele necesare prestării activitatilor specifice de deratizare, dezinsectie si dezinfectie , prevăzute de legislația in vigoare în termen de 90 de zile de la semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubritate pentru activitățile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie;

 • e) sa respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciului de deratizare, dezinsectie si dezinfectie;

 • f) sa presteze activitățile de deratizare, dezinsectie,dezinfectie la toti utilizatorii din raza unitatii administrativ teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii;

 • g) sa respecte indicatorii de performanta stabiliti prin prezentul caiet de sarcinii si precizati in regulamentul serviciului public de salubrizare pentru activitățile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie, sa imbunatateasca in mod continuu calitatea serviciilor prestate;

 • h) sa apuce metode performante de management care sa conducă la reducerea costurilor specifice de operare și să asigure respectarea legislației privin protecția mediului.;

 • i) sa asigure desfasurarea corespunzătoare a operațiunilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare conform programelor aprobate de autoritatea administrației publice locale;

 • j) sa factureze serviciile prestate in conformitate cu procedurile proprii de facturare la tarife legale aprobate de autoritatea competenta ;

 • k) sa înființeze activitatea de dispecerat si de înregistrare a redamatiilor, avand un program de funcționare permanent;

 • I) sa înregistreze toate reclamatiile si sesizările utilizatorilor intr-un registru si sa ia masurile de rezolvare ce se impun. In registru se vor consemna numele, prenumele, persoanei care a reclamat si a primit reclamatia, adresa reclamantului, data si ora reclamatiei, data si ora rezolvării, numărul de ordine al reclamatiei, data si ora rezolvării, numărul de ordine al reclamatiei care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are obligația sa răspundă in termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora.

 • m) sa tina evidenta sunsanțelor utilizate si sa raporteze periodic autoritatilor competente situația, conform reglementarilor in vigoare

o) să asigure pe întreaga perioadă de derulare a contractului de delegare, existența unui contract de incinerare a cadavrelor de rozătoare și a ambalajelor rezultate în urma activităților prestate, încheiat cu cea mai apropiată societate specializată și autorizată în acest sens

p)să asigure prestarea serviciului la limita de proprietate, cu respectarea prescripțiilor, normelor și normativelor în vigoare

q)sâ plătească despăgubiri persoanelor fizice/juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusive pentru restricțiile impuse deținătorilor de terenuri în perimetrul zonelor de protecție instutuite conform legii

r) să desfășoare acțiuni de combatere a artropodelor și rozătoarelor vectoare de maladii transmisibile și / sau generatoare de discomfort, la solicitarea și sub îndrumarea tehnică de specialitate a direcțiilor de sănătate publică teritorile

 • 10.3 Utilizatorii au următoarele drepturi;

 • a) sa utilizeze, liber si nediscriminatoriu, serviciul public de salubrizare pentru activitățile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie in condițiile contractului de prestare ;

 • b) sa solicite si sa primească in condițiile legii si ale contractelor de prestare, despăgubiri sau compensatii, pentru daunele provocate lor de către operatori, prin nerespectarea obligațiilor contractuale, asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ si cantitativ, parametrilor tehnici stabiliti prin contract sau prin normele tehnice in vigoare;

 • c) sa sesizeze autoritățile administrației publice locale orice deficiente constatate in sfera servciului de deratizare, dezinsectie,dezinfectie si sa faca propuneri vizând inlaturarea acestora, imbunatatirea activitatii si creșterea calitatii serviciului;

 • d) sa fie informati despre modul de funcționare a serviciilor de deratizare, dezinsectie,dezinfectie si tratamente fitosanitare despre deciziile luate in legătură cu aceste servicii de către autoritatile administrației publice locale, A.N.R.S.C., sau operator după caz;

 • e) sa primească răspuns in maxim 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autoritatilor administrației publice locale cu privire la neindeplinirea unor condiții contractuale;

 • f) sa li se presteze serviciile de deratizare, dezinsectie,dezinfectie in condițiile prezentului caiet de sarcini , a regulamentului, ale celorlalte acte normative in vigoare, la nivelurile stabilite in contract;

 • g) sa conteste facturile când constata incalcarea prevederilor contractuale;

 • h) sa ne informați cu cel puțin cu cel puțin 7 zile înainte de începerea lucrărilor de următoarele:

 • 1. tipul operațiunii ce urmează a se efectua;

 • 2. perioada efectuării tratamentelor;

 • 3. substanțele utilizate, gradul de toxicitate a acestora;

 • 4. măsurile de protecție ce trebuie luate, în special cu referire la copii, bătrâni, bolnavi, albine, animale și păsări;

 • i) să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind activitățile din sectorul serviciului de salubrizare

 • j) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociații reprezentative, autorităților administrației publice locale sau centrale ori instanțelor judecătorești, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect

 • 10.3 Utilizatorii au următoarele obligații:

 • a) să asigure efectuarea operațiunilor periodice de dezinsecție și deratizare ori pentru stingerea unui focar, în spațiile deținute de acestea.

 • b) să asigure, în perioada de execuție a tratamentelor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție, accesul la obiectivele din programul unitar de acțiune aflate în administrarea/proprietatea acestora

 • c) să respecte prevederile prezentului caiet de sarcini, ale regulamentului și clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru activitățile de deratizare, dezinsectie,dezinfectie

 • d) să achite în termenele stabilite obligațiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru activitățile de deratizare, dezinsectie,dezinfectie

 • e) de a asigura combaterea și stingerea focarelor de artropode și rozătoare vectoare de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort din gospodăria proprie sau din spațiile pe care le dețin

 • XII . REGIMUL BUNURILOR

  • 12.1 în derularea contractului de concesiune, operatorul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

 • a. Bunurile de retur - bunurile concedentului date in folosința la data semnării contractului, inclusiv investițiile efectuate de operator pe perioada derulării contractului, indiferent de sursa de finanțare. Aceste bunuri revin concedentului fara plata si negrevate de sarcini la expirarea sau încetarea contractului de concesiune. Concendentul pune la dispoziția concesionarului, Adăpostul public pentru gestionarea câinilor fara stapan si inventarul dotărilor existente la adapost.

 • b. Bunurile de preluare - aceste bunuri pot include , dar nu se limitează, la sistemul operațional informatics sau alte dotări care pot fi transferate concedentului după expirarea sau încetarea contractului de concesiune, in măsură in care acesta din urma isi manifesta intenția de a prelua respectivele bunuri in schimbul compensării egale cu valoarea contabila neamortizata.

 • c. Bunurile proprii - bunuri ale concesionarului necesare desfășurării activitatii, achiziționate inainte sau după încheierea contractului si pana la expirarea sau încetarea acestuia.

 • 12.2 Investițiile realizate de operator din fonduri proprii pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea sistemului public de salubrizare se vor amortiza de către aceștia pe durata contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.3

 • 12.3 Investițiile în infrastructura specifică serviciilor de salubrizare care se realizează din fonduri proprii ale operatorilor constituie bunuri de retur; bunurile astfel realizate rămân în proprietatea operatorilor pe toată durata contractului de delegare a gestiunii și revin de drept, la expirarea contractului, gratuit și libere de orice sarcini, unităților administrativ-teritoriale, fiind integrate domeniului public al acestora. în contractul de delegare a gestiunii se vor menționa bunurile de retur, respectiv modul de repartiție a categoriilor de bunuri realizate de operator până la încetarea, din orice cauză, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare

 • 12.4 Bunurile realizate în cadrul programelor de investiții ale unităților administrativ-teritoriale aparțin domeniului public al unităților administrativ-teritoriale, dacă sunt finanțate din fonduri publice, sau revin în proprietatea publică a acestora, ca bunuri de retur, dacă au fost realizate cu finanțare privată în cadrul unor programe de investiții asumate de operator prin contractul de delegare a gestiunii serviciului, la expirarea acestuia.4

 • 12.5 Delegarea gestiunii unui serviciu/unei activități implică operarea propriu-zisă a serviciului/activității, punerea la dispoziție a sistemului de utilități publice aferent serviciului/activității delegat/delegate, precum și dreptul și obligația operatorului de a administra și exploata sistemul de utilități publice respectiv5.

 • 12.6 Bunurile proprietate publică din componența sistemelor de utilități publice sunt supuse inventarierii anuale și se evidențiază distinct, extracontabil, în patrimoniul operatorilor, indiferent de organizarea, forma de proprietate, natura capitalului.6

 • 12.7 Bunurile proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilități publice, nu pot fi aduse ca aport la capitalul social al societăților reglementate de Legea nr. 31/1990. republicată^ cu modificările și completările ulterioare, înființate de autoritățile administrației publice locale sau ca participare la constituirea unor societăți reglementate de Legea nr, 31/1990. republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital mixt și nu pot constitui garanții pentru creditele bancare contractate de autoritățile administrației publice locale sau de operatori, fiind inalienabile, imprescriptibile și insesizabile

 • 12.8 Bunurile proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice pot fi date în administrare operatorului în conformitate cu prevederile legale.

 • 12.9 Bunurile proprietate privată a unităților administrativ-teritoriale utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice pot fi date în administrare operatorului cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

 • 12.10 Bunurile realizate de operatori în conformitate cu programele de investiții impuse prin contractul de delegare a gestiunii constituie bunuri de retur care revin de drept, la expirarea contractului, gratuit și libere de orice sarcini, unităților administrativ-teritoriale și sunt integrate domeniului public al acestora.

 • 12.11 Administrarea bunurilor aparținând domeniului public sau privat al unităților administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilități publice, se face cu diligența unui bun proprietar.

 • XIII DISPOZIȚII FINALE

  • 13.1 Retragerea sau încetarea valabilității licenței precum și încetarea înainte de termen a contractului de delegare a gestiuni atrage revocarea hotărârii privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii, după caz; și conduce ;a uzgunizarea unei noi proceduri de selectare a unui opeiator, în condițiile prevederilor Legii nr. 51/2006, republicată. Retragerea licenței, respectiv încetarea înainte de termen a contractului se notifică operatorului cu cel puțin 90 de zile înainte, perioadă în care acesta este obligat să presteze serviciul de salubrizare în condițiile contractului de delegare a gestiunii.

  • 13.2 Sunt interzise orice înțelegeri sau acorduri de asociere șt orice practici concertate dintre operatori, indiferent de modul de organizare, forma de proprietate sau modalitatea de gestiune adoptată, care conduc la accentuarea caracterului de monopol al serviciilor de utilități publice, la restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței pe piața serviciilor de utilități publice

  • 13.3 Autoritățile administrației publice locale păstrează, în conformitate cu competențele ce le revin, potrivit legii, prerogativele și răspunderile privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de utilități publice, precum și obligația de a urmări, de a controla și de a supraveghea modul în care se realizează serviciile de utilități publice, respectiv:

 • a. modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operatori, inclusiv în relația cu utilizatorii;

 • b. calitatea serviciilor furnizate/prestate;

 • c. indicatorii de performanță ai serviciilor furnizate/prestate;

 • d. modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilități publice;

 • e. modul de formare, stabilire, modificare și ajustare a prețurilor și tarifelor pentru serviciile de utilități publice.

 • 13.4 Prevederile prezentului caiet de sarcini se actualizează și completează automat cu prevederile legislative naționale și comunitare apărute după aprobarea acestuia în Consiliul local al municipiului Fagaras până în momentul rezilierii sau ajungerii la termen contractului de concesiune a serviciului public se salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare.
  Suprafața spatiilor deschise ale instituțiilor de invatamant, spital si sedii din Municipiul Fagaras  Nr. crt

  Unitate de invatamant

  Dezinsectie

  | Deratizare

  _ Observatii

  Suprafața mp

  1

  Clubul Elevilor-Dna Stanca nr.33

  Vis a vis Politie= 588

  Langa Viitorul=378

  Vis a vis Politie= 588

  Langa Viitorul=378

  Drept de administrare Ministerul Educației si Cercetării

  2

  Liceul Teologic Sf. C-tin Brancoveanu

  5792

  5792

  3

  Grădiniță Pinochio- Sos Combinatului nr.5

  3860

  3860

  4

  Grădiniță Pinochio- 1 Decembrie 1918

  1893

  1893

  5

  Grădiniță Pinochio-M. Eminescu

  -

  -

  -

  6

  Liceul Tehnologic Dr. loan Senchea

  27.361

  27.361

  Drept de administrare

  7

  Grădiniță Prichindeii-13 Dec

  8

  Grădiniță Voinicelul -Tudor Vladimirescu

  1150

  1150

  9

  Cresa - Str. Cerbului

  1187

  1187

  Drept de administrare SPAS

  10

  Sc.Gim.. Ovid Densusianu- V Alecsandri .

  8100

  8100

  — - ——   —    -3—     _ • _  -— . — *  -  1     M

  11

  Sc.Gim. Ovid Densusianu-Galați ( sc. Nr.4 si grădiniță Bursucul

  2104

  2104

  12

  Colegiul Tehnic Aurel Vijoli

  12879

  12879

  13

  Colegiul Tehnic Aurel Vijoli- Sc.gen. nr.3

  11385

  11385

  14

  C.N. D-na Stanca- Micu Klein

  4573

  4573

  15

  C.N. D-na Stanca- Sc.gen nr.7

  4155

  4155

  16

  C.N. Radu Negru-Teiului

  13.046

  13.046

  17

  C.N. Radu Negru- Sc.gen.nr.l

  3898

  3898

  18

  Sediu UAT FAGARAS

  19

  Sediu Taxe si Impozite Fagaras

  20

  SPAS Fagaras

  21

  SPCLEP Fagaras

  22

  Casa de Cultura Fagaras

  23

  Muzeul Vaier Literat Fagaras

  24

  Sediu ADPPP

  25

  Politia Locala Fagaras

  26

  Piața Agroalimetara


ANEXA 2 LISTA GURILOR DE SCURGERE APA PLUVIALA MUNICIPIUL FAGARAS

NR. CRT

DENUMIRE STRADA

NR. BUCĂȚI

13 DECEMBRIE

26

PLOPULUI

22

PODEȚ

4

4

ANTON PANN

1

5

LUNCII 1

1

6

LUNCII II

12

7

STRUNGULUI-OXIGENULUI

1

8

SOSEAUA COMBINATULUI

4

9

COLONIE COMBINAT

5

10

BRÂNDUȘELOR

3

11

BUJORULUI

8

12

CRIZANTEMEI

3

13

LALELELOR

7

14

LĂCRĂMIOARELOR

5

15

MAGNOLIEI

16

16

GAROAFELOR

7

17

GHIOCEILOR

3

18

GLADIOLELOR

5

19

NARCISELOR

24

20

NUFERILOR

1

21

PANSELUTELOR 1

8

22

PANSELUTELOR II

7

23

PANSELUTELOR III

10

24

rOPORASILOR

4

25

FRANDAFIRILOR

36

26

ZORELELOR

5

27 (

ZRINULUI

6

28 r

JEGOIU

22

256


intersecție strada

Chimistului cu strada fara |      nume-Turn C

2

7

i ■ t '

■;w —

!

>•

■ ’

U ••

‘ t •

2

|        BI.A, bl.B, bl.C

3

5

Cartier 13 Decembrie

1 strada 13 Decembrie bl.10 langa centrala

4

1

,» ■

1

1

*■

1

1

intersecție 13 Decembrie cu Uniunii

5

1

1

strada Uniunii-fata bl.IOC str. 13 Decembrie- langa calea ferata

7

1

■ ’      f

î

»

1

1 Decembriel918 bl.8C-parcare -3 locuri

6

\ 1 -■

1

1 Decembrie 1918 bl.27-platforma existenta - locuri parcare 520-522, bl.69, |      bl.40, bl.51, bl.6-7

11

■ '

1

1              -1

- *

N ' • *

3

|    13 Decembrie bl.2

3

.J

1.

1

13 Decembrie bl.6

1

13 Decembrie bl.4A

1

■        ' ■                  1

1

1

13 Decembrie Alimentara

3

1 •

V-7

1         ,1

1

13 Decembrie ilatieni

3

1

1

1

13 Decembrie bl.27

2

13 Decembrie Sthill

2

1

1

L

1

6

Cartier 1

Plopului

strada Plopului bl. 3 si bl.4

5

1

1

ud

1 " ■

1

strada Plopului bl. 12

2

2

1

strada Plopului bl. 6

strada Luncii bl.3 , bl.4, bl.l

5

1 . ■

1 ■           1

r                                   '

1

7

Cartier 1

Negoiu

strada Parcului bl.3

2

1

■>.

1 ,

1

RV* \

F 1 ~               i------1-----------1—

- strada Negoiu bl.5 locuri de parcare 140-145

3

’ ! 1

strada Negoiu bl.11 locuri de parcare 403-406

.     r ’i». |

strada Gării- vis a vis de Complex Comercial -PTTR

3

1

1

1

& vi

Aleea D Transformator

5

/ ♦ [

Negoiu alimentara

5

I

/l

ijj


Aleea A bl.19

2

!•• ••

■ J              .

■* i .

Aleea A bl.18

2

f

Aleea C

2

1

■1

1

• X

1

Duplex

2

-

.r • - ■

1

Parcului bl.8

2

Negoiu 147

2

Rampa Gara

2

Ficus

2

strada Castanului bl. 49B langa PT

2

8

Teiului

-Stejarului

- strada Stejarului bl.42-bl.37-spate

3

1

• s

1

I

1

1

1

1

Corso

3

1 1

1

strada Teiului bl.23- spate

2

Radu Negru-Prolis

2

.....1. .

1

Str.Castanului bl.48

2

V.

• î

1

1

Str. Castanului bl.49

2

- ■ ’.

Sinagoga

6

Str. Teiului bl.45

2

. r -4

Str. Teiului bl.46

3

Str.Teiului- Ecoterm

3

1

Str. Scolii

3

3

1

1

1

2

9

Cartier

Câmpului

strada Camplui bl.20- 3 locuri de parcare

5

1

■ ■

1

j

1 1

; 1

-- :

*'..,

■ ■■

: t* ’j.

1

1

Bl. 11

2

BI.9

1

1

1

BI.9C

1

BI.7A

2

BI.7B

2

1

1

1

BI.5

2

BI.4

1

... . .          J

1

1

Langa UM

4

ANLC

3

l|

1 ,

i ’ .. - ■

1

ANL A

3

1

1

BL. 18

2

» •

1

1

10

Strada

parcarea de langa Cimitir

5

1

1

Narciselor

(

11 F

Cartierul lorilor

1

1

60

12 C

îalati

1

1

T

1     13 S

ediu Salco

1

1

— ■.. ...
Anexa nr.4 - Lista aliniamente stradale, terenuri ale instituțiilor publice din subordina consiliului local, parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac, piețe, târguri, bâlciuri și alte suprafețe care vor apărea ca urmare a dezvoltării localității


NR. CRT

Unitati de invatamant

1

Clubul Elevilor-D-na Stanca nr.33

2

Liceul Teologic Sf. C-tin Brancoveanu

3

Grădiniță Pinochio- Sos Combinatului nr.5

4

Grădiniță Pinochio-1 Decembrie 1918

5

Grădiniță Pinochio-M. Eminescu

6

Grădiniță Galați

7

Gadinita Bulevardul Unirii

8

Grădiniță Câmpului

9

LICEUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. C-TIN BRANCOVEANU"

10

Liceul Tehnologic Dr. loan Senchea-cladire liceu corp vechi

11

clădire liceu corp.nou.                   ______ .     .....

12

sera

13

Copertina 2 buc

14

Atelier 2 buc

15

Garaj 3 buc

16

Grajd

17

Laborator

18

Gospodărie anexa

19

Rampa

20

Magazie

21

Cabina portar

22

Grădiniță Prichindeii-13 Dec

23

Grădiniță Voinicelul -Tudor Vladimirescu

24

Cresa -Str. Cerbului

25

Sc.Gim. Ovid Densusianu-V.AIecsandri

26

Sc.Gim. Ovid Densusianu -Galați - sc. Nr.4

27

Sc.Gim. Ovid Densusianu-Galați Grădiniță Bursucul

28

Colegiul Tehnic Aurel Vijoli- clădire liceu

29

Ateliere si laboratoare

30

C.N. D-na Stanca- Micu Klein corp școala si sala sport

31

2.N. D-na Stanca- Sc.gen nr.7

32

IN. Radu Negru-Teiului corp A

33

:orp B

34     (

Cantina

35     (

Centrala termica

36     5

ala sport

37 C

l.N. Radu Negru-Sc.gen.nr.l

38 C

îradinita Prichindeii 13 Decembrie

NR. CRT

ZONE VERZI

NR. CRT.

PARCULETE DE JOACA PENTRU COPII

1

PARC DE JOACA 13 DECEMBRIE

2

PARC DE JOACA 13 DECEMBRIE

3

PARC DE JOACA 13 DECEMBRIE

4

PARC DE JOACA CÂMPULUI

5

PARC DE JOACA CÂMPULUI

6

PARC DE JOACA CÂMPULUI

7

PARC DE JOACA 1 DECEMBRIE

8

PARC DE JOACA LIVEZII

9

PARC DE JOACA TITU PERTIA

10

PARC DE JOACA STEJARULUI

11

PARC DE JOACA TABACARI

12

PARC DE JOACA ALEEA UNIRII

13

PARC DE JOACA NARCISELOR

14

PARC DE JOACA CORSO

15

PARC DE JOACA ZONA GĂRII

16

PARC DE JOACA ALECSANDRI

17

PARC DE JOACA PRIMĂRIE

18

PARC HERMES - DOAMNA STANCA

NR. CRT

INSTITUT!! IN SUBORDINEAVONSILIULUI LOCAL

1

ASISTENTA SOCIALA         . <

2

SPITAL MUNICIPAL

3

Sediu UAT FAGARAS

4

Sediu Taxe si Impozite Fagaras

5

SPAS Fagaras

6

SPCLEP Fagaras

7

Casa de Cultura Fagaras

8

Muzeul Vaier Literat Fagaras

9

Sediu ADPPP

10

’olitia Locala Fagaras

11

’iata Agroalimetara

NR. CRT

STRĂZI SI TROTUARE

1

alee complex comercial

2

aleea unirii

3

AMONIACULUI

4

ANTON PA NN

5

SOSEAUA COMBINATULUI 4 BENZI

6

CIOCANULUI

7

CLORULUI

8

DULGHERULUI

9

FOCHISTULUI

10

ION CREANGA

11

LUNCII 1

12

LUNCII II

13

MECANICILOR

14

MIRCEA ELIADE

15

MIRON COSTIN

16

OXIGENULUI

17

PLOPULUI

18

STRUNGULUI

19

SOSEAUA COMBINATULUI

20

SOSEAUA HUREZULUI

21

ANA IPATESCU

22

AUREL VLAICU

23

CIREȘULUI

24

DOBROGEANU GHEREA

25

DUMBRAVEI

26

3HE0RGHE DOJA 1 - PODUL CĂTRE GALAȚI

TI

3HEORGHE DOJA II RACORD STRADAL ÎNFUNDAT IN GH DOJA 1

28

PRUNULUI

29

3RANDUSELOR

30

3UJ0RULUI

31

CRIZANTEMEI

32     (

3AROAFELOR

33     (

3HI0CEIL0R

34     (

3LADI0LEL0R

35 L

ALELELOR

36 L

ACRAMIOARELOR


1

CARTIER NEGOIU           ” ,

2

TERASAMENT CF

3

1 DECEMBRIE -13 DECEMBRIE - TRANDAFIRILOR SPĂLĂTORIE

4

SPATE PECO MNA

5

RAMPA DESCĂRCARE

6

INSULA FATA SALCO

7

TALUZ BALON CF

8

ALEI A SI B GENE 5 SCUAR

9

BL 17+18

10

CETATE

11

TALUZ CETATE

12

CARTIER TITU PERTIA

13

ZONA BALON SALA SPORT

14

CARTIER CIMITIRULUI BLOCURI PANA LA ALEILE UNIRII

15

CARTIER OCTAVIAN PALER

16

CARTIER 13 DECEMBRIE

17

CARTIER TUDOR VLADIMIRESCU

18

CARTIER 1 DECEMBRIE

19

CARTIER TEIULUI + STEJARULUI

20

CARTIER GĂRII

21

CARTIER VASILE ALECSANDRI

22

CARTIER CÂMPULUI

23

CARTIER MELTEA

24

CARTIER COMBINAT

25

SENS GIRATORIU CENTRAL

26

’ARC CENTRAL PRIMĂRIE

27     1

’ARC REGINA MARIA$$$&        • ■ ■- ■■'■• ’ .<••«•- - -.v   -


— -•> '

.. *£.- X.,                          v, <s

1 37

MAGNOLIEI

38

MĂLINULUI

39

MACULUI

40

NARCISELOR

41

NUFERILOR

42

PANSELUTELOR 1 INTERSECȚIE NARCISELOR CU MAGNOLIEI

43

PANSELUTELOR II INTERSECȚIE NARCISELOR FUNDĂTURĂ VILA MAGNOLIEI

44

PANSELUTELOR III FUNDĂTURĂ VILA MAGNOLIEI FUNDĂTURĂ GLADIOLELOR STR BUJORULUI STR ZORELELOR

45

TOPORASILOR

46

TRANDAFIRILOR

47

ZORELELOR

48

1 DECEMBRIE 1918

49

13 DECEMBRIE

50

ARON PUMNUL

51

ALEE PECO-CHIMISTULUI

52

ALEEA LIVEZII

53

ANDREI MURESANU

54

AZOTULUI

55

CÂMPULUI NOU INTERSECȚIE STR NEGOIU INTERSECȚIE B-DUL UNIRII SI TUDOR VLADIMIRESCU

56

CÂMPULUI VECHI INTERSECȚIE STR NEGOIU CU MORII INTERSECȚIE ' CÂMPULUI NOU

57

CÂNEPII

58

CASTANILOR

59

CERBULUI

60

CETATII1 INTERSECȚIE MIHAI VITEAZUL INTERSECȚIE AZOTULUI

61

CETATIIII INTERSECȚIE CETATII 1 FUNDĂTURĂ

62

CHIMISTULUI

63

OCTAVIAN PALER

64

ON CODRU DRAGUSANU

65

DOAMNA STANCA

66

CONSTANTIN POP

67

CRINULUI

68

DRUM ACCES RACORD STR GH DOJA UNITATEA SPECIALA STR DUMBRAVEI

69

DRUM EXPLOATARE STR LIBERTĂȚII POD GALAȚI

70

DRUM LACURI BECLEAN

71     [

DRUM LIVEZII FABRICA DE CĂRĂMIDĂ

[

72    5

DRUM RACORD CU STR VLAD TEPES SI ALEE DE ACCES L DR. 1 ENCHEA

73 C

)RUM STATI DE EPURARE - STR LIVEZII

74 E

PRUBETEI

75 F

ORJEI

76 G

ARII

77 G

EORGECOSBUC

78 G

HEORGHE BARITIU

79 IZ

kZUL MORII

80      1.

M. KLEIN


81

LACULUI                   . 4'A'

82

LIBERTĂȚII

83

LIVEZII

84

MIHAI EMINESCU TRONSON 1 SI II

85

MIHAI VITEAZUL TRONSON 1 SI II

86

MORII

87

MUNCII

88

NEGOIU

89

NICOLAE BALCESCU TRONSON 1 SI II

90

NICOVALEI

91

OLTULUI

92

PARCULUI

93

PALARIERI

94

PE VALE

95

PODULUI

96

REPUBLICII

97

SALCÂMULUI

98

SOLDAT CRISTEA VASILE

99

DR. 1. SENCHEA

100

STEJARULUI 1 SI II

101

SCOLII

102

TÂRGULUI

103

TABACARI

104

TEIULUI

105

TITU PERTIA

106

TVLADIMIRESCU LIMITA ESTICA INTRAVILAN MUNICIPIUL FAGARAS -INTERSECȚIE STR AZOTULUI BDUL UNIRII TRONSON 1 SI STR CÂMPULUI NOU

107

CONSTANTIN BRANCOVEANU

108

VASILE ALECSANDRI

109

VLAD TEPES

110

STR. UNIRII

111

PASAJ UPRUC

112

POD ZONA UPRUC

113

CVARTAL NARCISELOR CIMITIRUL ORTODOX

114

CVARTAL DOAMNA STANCA TITU PERTIA LIVEZII

115    (

CVARTAL GARA

116    (

2VARTAL COLONIE COMBINAT

(

117

2VARTAL 13 DECEMBRIE 1 DECEMBRIE 1918 CINEMA TRANSILVANIA

118 C

IVARTAL 1 DECEMBRIE -1. SENCHEA - MORII

119 C

'VARTAL PARCULUI - NEGOIU - GARA

120 C

VARTAL CÂMPULUI VECHI CÂMPULUI NOU

121 C

VARTAL TUDOR VLADIMIRESCU

C

122

VARTAL TEIULUI - TÂRGULUI -1 DECEMBRIE - NICOLAE BALCESCU

123 C

VARTAL TEIULUI - SCOLII -13 DECEMBRIE

124 C

VARTAL SCOLII - OCTAVIAN PALER - B-DUL UNIRII

125 V

ETERANILOR

126 S’

FRAPA NOUA__________________________________
127

I.G. OGORANU

128

VIRGIL FULICEA

129

RADU ANTON ROMAN

130

ALEE CAROSABILA STADION

131

ALEE CAROSABILA T VLADIMIRESCU

132

CVARTAL TABACARI

133

CÂMPULUI VECHILISTA GURILOR DE SCURGERE APA PLUVIALA MUNICIPIUL FAGARAS

NR. CRT

DENUMIRE STRADA

13 DECEMBRIE

PLOPULUI

5

PODEȚ

4

ANTON PANN

5

LUNCII 1

6

LUNCII II

7

STRUNGULUI-OXIGENULUI

8

SOSEAUA COMBINATULUI

9

COLONIE COMBINAT

10

BRÂNDUȘELOR

11

BUJORULUI

12

CRIZANTEMEI

13

LALELELOR

14

LĂCRĂMIOARELOR

15

MAGNOLIEI

16

GAROAFELOR

17

GHIOCEILOR

18

GLADIOLELOR

19

NARCISELOR

20

NUFERILOR

21

PANSELUTELOR 1

22

PANSELUTELOR II

23

PANSELUTELOR III

24

FOPORASILOR

25

FRANDAFIRILOR

26 ,

ZORELELOR

27 (

CRINULUI

28 1

MEGOIU


Anexa 5 la Caietul de sarcini

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ pentru activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție

J                          l                                   • » •                                         - iz ’ *

* '• « • • ’ ______________ * .* £-----------------1---------T-----1----1-------------------1       “1

Nr. crt.

INDICATOR! DE PERFORMANTĂ           -

Trimestrul

Total an

penalitățile contractuale totale aplicate de autoritățile administrației publice locale raportate la cantitatea, calitatea și valoarea prestației, pe categorii de activități

I

II

III

IV

0

1

2

3

4

5

6

1.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

GENERALI

1.1.

CONTRACTAREA SERVICIILOR DE DERATIZARE, DEZINFECȚIE, DEZINFECȚI

E

a) numărul de contracte încheiate raportat la numărul de solicitări, pe categorii de utilizatori

100%

100%

100% .

100%

100%

Datele sunt folosite în scopuri de monitorizare

b) procentul de contracte de la lit.a) încheiate în mai puțin de 10 zile calendaristice

80%

80%

80%

80%

80%

Datele sunt folosite în scopuri de monitorizare

-•

c) numărul de solicitări de îmbunătățire a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, rezolvate în 10 zile calendaristice

95%

95%

95% : t

95%

95%

Datele sunt folosite în scopuri de monitorizare

d) numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de calitate ai activității prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătățire a activității, pe categorii de activități

90%

90%

90% _______

90% _ _____

90%

Datele sunt folosite în scopuri de monitorizare

1.2.

MĂSURAREA Șl GESTIUNEA CANTITĂȚII SERVICIILOR PRESTATE

a) numărul de prestații, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări

85%

85%

85%

85%

85%

Datele sunt folosite în scopuri de monitorizare

b) numărul de reclamați! rezolvate privind cantitățile și calitatea de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații privind cantitățile și calitățile de servicii prestate pe tipuri de activități și categorii de utilizatori

95%

95% ’

95%

95%

95%

Datele sunt folosite în scopuri de monitorizare

c) ponderea din numărul de reclamații de la lit.b)care s-au dovedit justificate

1%

1%

1%

1%

1%

Datele sunt folosite în scopuri de monitorizare

d) procentul de solicitări de la lit.c) care au fost rezolvate în mai puțin de 5 zile lucrătoare

100%

100%

100%

100%

100%

Datele sunt folosite în scopuri de monitorizare

e) numărul de sesizări din partea agenților de sănătate publică și a agenților de protecția mediului, raportat la numărul de sesizări din partea autorităților centrale și locale

< 4%

< 4%

<4%

î < 4% I

< 4%

Datele sunt folosite în scopuri de monitorizare


1.3.

______________________________FACTURAREA SI ÎNCASAREA CONTRAVALORII PRESTAȚIILOR

a) numărul de reclamați! privind facturarea, raportat la numărul total de utilizatori

1%

1%

1%

1%

1%

Datele sunt folosite în scopuri de monitorizare

b) procentul de reclamați! de la lit.a) rezolvate în mai puțin de 10 zile calendaristice

50%

50%

50%

50%

50%

Datele sunt folosite în scopuri de monitorizare

c) procentul din reclamațiile de la lit.a) care s-au dovedit justificate

10%

10%

10%

10%

10%

Datele sunt folosite în scopuri de monitorizare

d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise, pe categorii de activități/utilizatori

80%

80%

80%

80%

80%

Datele sunt folosite în scopuri de monitorizare

e) valoarea totală a facturilor emise raportată la cantitățile de servicii prestate, pe activități si pe categorii de utilizatori

100%

100%

100%

100%

100%

Datele sunt folosite în scopuri de monitorizare

1.4.

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR

a) numărul de sesizări scrise, raportate la numărul total de utilizatori, pe activități și categorii de utilizatori

10%

10%

10%

10%

10%

Datele sunt folosite în scopuri de monitorizare

b) procentul de la lit.a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice

95%

95%

95%

-

95%

95%

Datele sunt folosite în scopuri de monitorizare

c) procentul din totalul de la lit.a) care s-a dovedit a fi întemeiat

5%

5%

5%

5%

5%

Datele sunt folosite în scopuri de monitorizare

2.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI

. .2.1.

INDICATORI DE PERFORMANTĂ GARANTATI PRIN LICENȚA DE.PRESTARE A SERVICIULUI

- > .*

a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licență

nr.O

nr.O

nr.O

nr.O

nr.O

Datele sunt folosite în scopuri de monitorizare

b) numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului, rezultate din analizele si controalele organismelor abilitate

nr.O

nr.O

nr.O .,

nr.O

nr.O

Datele sunt folosite în scopuri de monitorizare

2.2.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE

PENALITĂȚI

a) numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza nerespectării condițiilor corespunzătoare de prestare a activității

nr.O

nr.O

nr.O

nr.O

nr.O

5%

b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situațiile de la lit.a) raportată la valoarea totală facturată aferentă activității

0%

0%

0%

0%

0%

5%

c) numărul de neconformități constatate de autoritatea administrației publice locale, pe activități

nr.O

nr.O

nr.O

nr.O

nr.O

5%


•A


y.-

7