Hotărârea nr. 58/2019

HOTĂRÂREA nr.58 din data de 21 martie 2019 - privind desemnarea unui membru in Comisia de evaluare a activitatii managerului Casei Municipale de Cultura Fagaras, ca urmare a demisiei d-lui Mazilu Alexandru Dorin

ROMÂNIA județul Brașov W CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3,505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: ‘.•Awv.primaFaTngaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.rr'HOTĂRÂREA nr.58 din data de 21 martie 2019

- privind desemnarea unui membru in Comisia de evaluare a activitatii managerului Casei Municipale de Cultura Fagaras, ca urmare a demisiei d-lui Mazilu Alexandru Dorin

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință extraordinară,

Având în vedere referatul de specialitate nr.34159/2019 din partea Compartimentului Resurse Umane, precum și expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș nr. 34159/1/2019 prin care se solicita inlocuirea d-lui Mazilu Alexandru - consilier local in cadrul Consiliului Local al Municipiului Fagaras, ca urmare a demisiei din funcția de membru in cadrul Comisiei de evaluare, a Casei Municipale de Cultura Fagaras,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând seama de prevederile art. 17 alin.1 și ale art. 37 alin.1, art.38, art.42 din OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, precum și anexa 4 din Ordinul 2799 din 2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management,

în temeiul art.36 alin.2 lit.d, art.45 alin.2 lit.f și al art.115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aproba desemnarea unui membru in Comisia de evaluare a activitatii managerului Casei Municipale de Cultura Fagaras, ca urmare a demisiei d-lui Mazilu Alexandru Dorin, în persoana d-nei Șuteu Marilena-Dorina - reprezentant Consiliul Local Făgăraș

Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin CompartimentuLResurș^Umane și Casa Municipala de Cultura Făgăraș.

' ■‘•MV-.                                                  ’


PREȘEDINTE DE PINTEA CORNE

CONTRA Secretarii/ LAURA


NfeAZĂ, , unicipiului,/^ ENA GIU

Consilieri în funcție -19

Consilieri prezenți -14

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - 1 ex. Dosar ședință

  • - 1 ex. Colecție

  • ■ 1 ex. Prefectură

  • - 1 ex. Primar

  • - 1 ex. Secretar

  • - 1 ex. Compartimentul Resurse Umane

  • - 1 ex. Casa Municipala de Cultura Făgăraș

  • - 1 ex. D-nei Șuteu Marilena-Dorina - reprezentant Consiliul Local Făgăraș

  • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

  • - 1 ex. Afișare.

Cod: F-50