Hotărârea nr. 56/2019

HOTĂRÂREA NR.56 din data de 21 martie 2019 - privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţionala de Investiţii „C.N.I.” S.A, a amplasamentului si asigurarea condiţiilor in vederea executării obiectivulu

ROMANIA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.56 din data de 21 martie 2019

- privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naționala de Investiții „C.N.I.” S.A, a amplasamentului si asigurarea condițiilor in vederea executării obiectivului de investitii „Bazin de inot,

Sos.Combinatului, nr.Cl, Municipiul Făgăraș, jud.Brașov"

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință extraordinară,

Analizând referatul cu nr. 37.661 din 12.03.2019 al Compartimentului Implementare Proiecte de Finanțare, prin care se propune predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naționala de Investiții „C.N.I.” S.A, a amplasamentului situat in Municipiul Fagaras, Sos.Combinatului, nr.Cl, jud.Brașov si asigurarea condițiilor in vederea executării obiectivului de investitii „Bazin de inot, Sos.Combinatului, nr.Cl, Municipiul Făgăraș, jud.Brașov",

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș cu nr. 37.662 din 21.03.2019 și intenția participării Municipiului Făgăraș în calitate de beneficiar prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, -titular de investitii - prin intermediul Companiei Naționale de Investiții ”C.N.I.” S.A., conform prevederilor art.l alin (2), lit. d) coroborat cu art. 2 alin (1), lit d), art.6 si art.13 din Anexa 3 Program național de construcții de interes public sau socia\ a Ordonanței Guvernului nr.25/2001, privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I” -S.A cu modificările si completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 10 din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

Analizând studiul SF „Bazin de inot, Sos.Combinatului, nr.Cl, Municipiul Făgăraș, jud.Brașov",

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 6 lit.a), pct.4, art.45 alin (1) si art. 115 alin (1), lit. b) , din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naționala de Investiții „C.N.I.” S.A, pe baza de protocol a amplasamentului situat in Municipiul Fagaras, Sos.Combinatului, nr.Cl, jud.Brașov, aflat in proprietatea Municipiului Fagaras, in suprafața de 14.000 mp, identificat potrivit Cârtii funciare nr. 105507, nr.top. 105507 liber de orice sarcini, in vederea si pe perioada realizării de către „C.N.I” - S.A a obiectivului de investitii „Bazin de inot, Sos.Combinatului, nr.Cl, Municipiul Făgăraș, jud.Brașov".

Art. 2 - După momentul obținerii Ordinului de Ministru al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pe indicatorii tehnico-economici ai investiției, Municipiul Fagaras se obliga sa demoleze corpurile de construcție C2, C3 in vederea predării amplasamentului către „C.N.I.” - S.A. Demolarea celor două corpuri mai sus indicate, se va realiza anterior încheierii protocolului de predare primire amplasamente.

Art. 3 - Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementarilor in vigoare, Conform anexei 2 plan PAD, parte integranta a prezentei hotarari;

Art. 4 - Se aproba asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Fagaras, județul Brașov, a cheltuielilor pentru racordurile la utilitati (electrica, apa, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc);

Art. 5 - Consiliul Local al Municipiului Fagaras, se obliga sa asigure, in condițiile legi, suprafața de teren necesara pentru depozitarea si organizarea șantierului;

Art. 6 - Se aproba finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii si lucrări finanțate de UAT Fagaras in valoare de 4.384.063,43 lei cu TVA;

Art. 7 - Consiliul Local al Municipiului Fagaras se obliga ca, după predarea amplasamentului si a obiectivului realizat, sa mențină destinația acestuia si sa il intretina pe o perioada de minim 15 ani;

Art. 8 - începând cu data prezentei hotarari, isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.l 13/2016 si HCL nr. 17/2017;

Art. 9 - Cu ducerea la îndeplinire a prevderilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, SUCAC1U GHEORGHE , și Compartimentul de implementare proiecte de finanțare .

PREȘEDINTE DE ȘEDLNȚaX/X Ck \ CONTRASEMNEAZĂ PINTEA CORNEL oCTAVIAN (        X \ Secretarul municipiului,

LAURA EL


GIUNCA


Hotărâre s-a adoptat cu 14 voturi pentru

Consilieri în funcție -19

Consilieri prezenți -14

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar

 • - 1 ex. Compartimentului de implementare proiecte de finanțare

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișare.

Cod; F-50

^Compania Națională de Investiții "•G.N.Î." -

Beneficiar!____S.A. ■         , ■____

~                     Nr

|

,------L--•

în baza Hotărârii ......... nr...../............., am procedat la predarea-primirea unui număr de

......... amplasamente, în suprafață totală de..........m“, identificate potrivit Cărții funciare nr. ...., nr. topo.........., după cum urmează:

Nr. crt.

Amplasamentul

Suprafața (m2)’

Categoria de folosință

TOTAL:

 • 2. Terenul ce se predă Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A. este destinat construirii de bazine de înot și se dă în folosință gratuită pe durata realizării construcțiilor.

 • 3. (Beneficiarul) .... se obligă să asigure suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea șantierului, precum și racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.), aferente construcției, până la limita amplasamentului șantierului, conform graficului de execuție anexă la contractul de execuție a lucrărilor.

 • 4. Terenul identificat la pct. 1 face parte din domeniul privat al statului/unității administrativ-teritoriale, fiind administrat de ...., și este liber de orice sarcini.

Prezentul protocol a fost încheiat în două exemplare cu valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Am predat

Am primit

Beneficiar,

Compania Națională de Investiții "C.N.I." -

____S.A.        ’__

Conducătorul unității.                Director general,