Hotărârea nr. 53/2019

HOTĂRÂREA nr.53 din data de 21 martie 2019 - privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Asfaltare si modernizare drumuri de interes local in Municipiul Fagaras, jud. Braşov” la nivelul anului 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA nr.53

din data de 21 martie 2019

- privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Asfaltare si modernizare drumuri de interes local in Municipiul Fagaras, jud. Brașov”

la nivelul anului 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință extraordinară,

Având in vedere raportul de specialitate nr.36504/l 8.03.2019 al Biroului Investiții și Achiziții Publice prin care se propune aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investitii „Asfaltare si modernizare drumuri de interes local in Municipiul Fagaras, jud. Brașov”,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având in vedere HCL nr. 142/2018 privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Asfaltare si modernizare drumuri de interes local in Municipiul Fagaras, jud. Brașov”,

Analizând contractul de finanțare incheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene nr. 11049/15.06.2015 si actele adiționale aferente in valoare de 23.613.469,00 lei,

Analizând adresa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene nr. 3909/11.01.2019 înregistrata la Mun. Fagaras sub nr. 1061/14.01.2019 prin care se solicita actualizarea HCL- lui de aprobare a indicatorilor tehnico-economici in situația in care aceștia au suferit modificări in urma finalizării achiziției publice,

Analizând răspunsul nr. 1611/17.01.2019 al Municipiului Fagaras la adresa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene nr. 3909/11.01.2019,

Urmare a revizuirii proiectului tehnic de către S.C. ROAD CONSTRUCT S.R.L. conform contractului nr. 5132/12.02.2019,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit c, alin. 4 lit d, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 45 alin 2 și art. 115 alin 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se aproba actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici si implicit a proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii „Asfaltare si modernizare drumuri de interes local in M unicipiul Fagaras, jud. Brașov”, cu valoarea totala de 60.642.937 lei, in baza Programului National de Dezvoltare Locala instituit prin Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013, cu o valoare alocata de 23.613.469 lei, conform anexei nr. 1 parte integranta.

Art.2. Isi inceteaza aplicabilitatea hotararea consiliului local nr. 142/2018.

Art.3.Cu punerea in aplicare si ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarul Municipiului Făgăraș, prin Biroul Investiții si Achiziții.Hotărâre s-a adoptat cu 14 voturi pentru

Consilieri în funcție -19

Consilieri prezenți -14

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • • 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • • 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar

 • - 1 ex. Birou Investiții și Achiziții Publice

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișare.

Cod; F-50

ANEXA 1 Ia HCL nr.53 din 21.03.2019

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI pentru proiectul „Asfaltare si modernizare drumuri de interes local in M unicipiu


Valoarea totala a investiției - 51.036.256 leifara TVA

Din care

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului - 22.'658UeV"

CAPITOLUL 2: Cheluieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii - 0 lei

CAPITOLUL 3: Cheluieli pentru proiectare si asistenta tehnica - 706.621 lei fara TVA

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza - 48.083.004 lei fara TVA

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli - 2.223.973 lei fara TVA

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste predate la beneficiar - 0 lei

Traseul in profil longitudinal

Elementele geometrice ale profilului longitudinal au fost stabilite ținând cont de norme tehnice in vigoare.

Linia roșie a fost proiectata ținând cont de soluția tehnica abordata pentru structura rutiera si de cotele acceselor la proprietăți, si de realizarea unor elemente geometrice corespunzătoare unei viteze de proiectare cuprinse intre 10 km/h si 50km/h.

Totodată traseul proiectat are in vedere următoarele criterii:

 • • realizarea unui pas de proiectare mai mare decât pasul minim de proiectare corespunzător categoriei străzi;

 • • respectarea punctelor de cote obligate.

In profil transversal

S-au constatat următoarele lățimi ale carosabilului, respectiv platformei, la străzile studiate

<0;

w \

Strada

Lățime carosabil

(m)

Lățime platforma (m)

Observatii

i Octavian Paler i

i__

Var. 8.00-10.00

Var. 10.00 — 25.00

Trotuare si spatii verzi existente

13 Decembrie

Var. 9.00 - 10.00

Var. 20.00 -25.00

Trotuare si spatii verzi existente

13 Decembrie-Alimentara

10.00

16.00

Trotuare existente

Artera    Combinat-

intersecție DJ104C poarta     principala

Nitramonia Făgăraș

2x6.00

25.00

Insula mediana separatoare de cale, trotuare si spatii verzi incluse

Strada Anton Pann

Var. 4.00-6.00

Var..4.00-6.00

Trotuare improvizate.

Necesar trotuare noi.

Strada Luncii 1

5.50

Var.13.00-14.00

Trotuare si spatii verzi existente

Strada Luncii 2

6.00

10.00

Trotuare existente

Șoseaua     Hurez;

borna Km 3+650 -Sediu      Protecția

Plantelor

6.50

7.50

Acostamente acoperite       de

vegetație

Strada Strungului

3.50

3.50

Fără trotuare, fără acostamente

Șoseaua Combinatului;

intersecție DJ 104C

pasaj     13

Decembrie

7.00

10.00

Trotuar existent

Cvartal      Colonie

Combinat

Var. 3.50-11.50

Var. 6.50-17.50

Trotuare existente

Strada Brândușelor

4.30

Var. 7.00

Trotuare existente

Strada Bujorului

4.30

Var. 7.00

Trotuare existente

Strada Crizantemei

I           3.50

6.50

Trotuare existente

Strada Lalelelor

4.40

7.00

Trotuare existente

Strada

Lăcrămioarelor

6.50

10.00

Trotuare existente

Strada Magnoliei

Var. 6.50-7.00

10.00

Trotuare existente

Strada Garoafelor

Var. 4.00-10.00

Var. 6.50-13.50 __■ z

Trotuare existente r v

Strada Ghioceilor

6.00

10.op

Trotuare existente

Strada Gladiolelor

3.00

__2UX

Trotuar-existent

Strada Narciselor

6.00

1O.O(X \

Trotuare existente

Strada Nuferilor

5.50

9.50  ^<2

'"rotuăre existente

Strada Panseluțelor 1 - Intersecție Str. Narciselor, Str.

Magnoliei

6.00

9.30

Trotuare existente

Strada Mălinului

5.00

Var. 7.00-14.00

Trotuare si spatii verzi incluse

Strada Macului

'           4.00

Var. 6.50-10.00

Trotuar existent

Strada Panseluțelor 2 - intersecție Str. Narciselor         -

Fundătura       Vila

Magnoliei

4.00

r      6.50

Strada Panseluțelor 3 Fundătura Vila Magnoliei -fundătura Str. Gladiolelor, Str. Bujorului, Str.

i Zorelelor

I

4.00

6.50

Strada Toporașiior

6.00

8.40

Trotuare existente j

Strada Trandafirilor

6.00

9.80

Trotuare existente

Strada Zorelelor

6.00

10.30

Trotuare existente

Strada Crinului

7.00

11.50

Trotuare existente

Cvartal Narciselor -Cimitirul Ortodox

Var.4.00-6.00

Var. 6.00-10.00

Strada Negoiu

7.00

12.00          I

i

Trotuare existente


■ W--

r•       .      .                  • ’j'T

o Pentru străzile studiate s-au folosit .urmatoare'e profiluri transversale tip:

Plantelor

Strada Strungului

Oxigenului

j.          3.00

“3750”

Trotuare noi, fara acostamente

Șoseaua Combinatului;

intersecție DJ 104( - pasaj 13 Decembrie

Var. 7.00 -10.00

10.00

1

Trotuar existent

Cvartal Colonie

Combinat

Var. 3.00-4.00

Var. 5.00-7.00

Trotuare noi

Rrtinrhicalnr _____

W

Var. 7.00

Trotuare noi

Strada Bujorului

4.00

Var. 7.00

Trotuare noi

Strada Crizanteme

4.00

6.50

Trotuare noi

Strada Lalelelor

Var. 3.00-10.00

7.00

Trotuare noi.’'*5 jl \ ------------------------------------------,.

Strada

Lăcrămioarelor

6.00

10.00

Trotuarepoi             \

1.. ( r . - T. V >

Strada Magnoliei

Var. 3.00-9.50

10.00

Trotuard noi

\    \ V - ■ ...   /-

Strada Garoafelor

Var. 4.00’- 9.00"

Var. 6.50 -12.50

Trotu^remof . " . •

Strada Ghioceilor

6700“

10.00

Trotuar^noir^—

Strada Gladiolelor

Var. 3.00-9.00“

.....4.5’0“

Trotuar nob-4Ti>'??>

Strada Narciselor

Var. 5.50-7.00

10.00

Trotuare noi

Strada Nuferilor

5.50

9.50

Trotuare noi

Strada Panselutelor 1 -Intersecție Str. Narciselor, Str.

6.00

930“

Trotuare noi

Strada Mălinului

“4700

Var. 7.00-14.00

rrntuare noi si spatii verzi ncluse

Strada Macului

3.00

Var. 6.50-10.00

Trotuar noi

Strada Panselutelor 2 - intersecție Str. Narciselor Fundătură      Vila

Magnoliei

3.00

5.00

Trotuar noi

Strada Panselutelor 3 Fundătură Vila Magnoliei -fundătură Str. Gladiolelor, Str. Bujorului, Str.

3.00

5.oo

Trotuar noi

Strada Toporasilor

TDD

“3740        1

rotuare noi

Strnria

Trandafirilor

6.00

9.80          1

rotuare noi

o

Strada Zorelelor

|          6700

10.30

i rotuare noi

Strada Crinului

7.00~

11.50

1 rotuare noi

Cvartal Narciselor -Cimitirul Ortodox

Var.3.00-15.00

Var. 4.00-20.00

Trotuare noi

Strada Negoiu _

g.00

12.00

Trotuare noi
M-* ' ■>" <-4

Durata de realizare a investiției -24 luni pentru execuție lucrări.