Hotărârea nr. 50/2019

HOTĂRÂREA nr.50 din data de 27 februarie 2019 - privind aprobarea dezmembrării în 2 loturi a imobilului teren înscris în CF 100062 situat în Făgăraş. str.Negoiu nr.2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

• CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ JL1

ț’ c ■ . j! ici», Nr. ■. 5352C-J, Tei: (X 10 268 '..1 î . 13, rao040 268 21o0 -j

Web: v.v.w.primaria-fu jaras.ro, Email: secretaii jt(o.pri;r-aria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.50 din data de 27 februarie 2019

- privind aprobarea dezmembrării în 2 loturi a imobilului teren înscris în CF 100062 situat în Făgăraș. str.Negoiu nr.2

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Referatul cu nr.32.305/26.02.2019. precum și expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș cu nr. 32.305/1/26.02.2019. prin care se propune avizarea favorabilă a dezmembrării în 2 loturi a imobilului teren înscris în CF 100062 situat în Făgăraș. str.Negoiu nr.2.

Văzând documentația cadastrală nr. 5/2019. întocmită de SC Arsu Cad SRL. pentru dezmembrarea imobilului teren înscris în CF 100062 situat în Făgăraș. str.Negoiu nr.2. înregistrată la BCPI Făgăraș cu nr.2553/08.02.2019 în conformitate cu prevederile:

 • - art.4 din Legea nr.213/1998. privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art.25. alin.(2) din Legea nr.7/1996, privind cadastrul si publicitatea imobiliară, republicată, modificată si completată:

 • - art. 132 - 137 din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară:

 • - art.870 și art.880 din Codul civil, adoptat prin Legea nr.287/2009. cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art. 36 alin. (2) lit. c și alin. (5) lit. ,.c" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

în temeiul art. 45 alin. (3) lit. și 115 alin.l lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se însușește documentația cadastrală nr. 5/2019. întocmită de SC Arsu Cad SRL. pentru dezmembrarea imobilului teren înscris în CF 100062 situat în Făgăraș. str.Negoiu nr.2. înregistrată la BCPI Făgăraș cu nr.2553/08.02.2019 . conform Anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă dezmembrarea în 2 loturi a imobilului teren in suprafața de 5235 mp . înscris în CF 100026 situat în Făgăraș. str.Negoiu nr.2. proprietatea Municipiului Făgăraș - domeniu privat, astfel:

 • - lot 1 în suprafață de 3384 mp categoria de folosința curți construcții

 • - lot 2 în suprafață utilă de 1851 mp categoria de folosința curți construcții CI Corp A - restaurant, bar. terasa. SD=I 544 mp. C2 Corp B -bucătărie si locuința de serviciu SD = 282 mp

  hotărâri, se încredințează Primarul


  Municipiului
Hotărârea s-a adoptat cu un nr. de 16 voturi pentru și o abținere

Consilieri în funcție - 19

Consilieri prezenți - 17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex. dosarul de ședință

 • - lex. colecție

 • - lex. Prefectură

 • - lex. Primar

lex. Secretar

 • - lex. Compartiment Evidență Patrimoniu

 • - lex. Arhitect-șef

Cod: F-50SC ARSUCADSRL

FAGARAS B-DUL UNIRII BL. IB MEZANIN

TEL. 0722.220179

CUI- 22301721

REG. COM. J08/2299/2007PROIECT NR.


5/2019


DEN. LUCRĂRII - DEZMEMBRARE IMOBILBENEFICIAR- MUNICIPIUL FAGARAS SC ALBASTIL SRL


ÎNTOCMIT- ING. ARSUCOSTICA h -^AR£ ț ------------------------------------ ! 3 SERIA RO-Rv C k       -c • ’                    n ■ . Air ta


Nr CO55 \ARSUMEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Fagaras strada Negoiu nr. 2.

 • 2. Tivul lucrării: DEZMEMBRARE IMOBIL

 • - Se realizează dezmembrarea imobilului nr. cad 100026 din CF 100026- Fagaras in 2 ioturi, astfel:

 • - lot 1 - Curți construcții - 3384 mp;

 • - lot 2 - Curți construcții - 1851 mp. CI-Corp A-restaurant, bar, terasa. SD=1544 mp; C2-Corp B-bucatarie si locuința de serviciu. SD=282 mp.

 • 3. Scurta prezentare a situației din teren:

Pentru întocmirea documentației cadastrale am parcurs următoarele etape

 • a. Identificarea amplasamentului

 • b. Documentarea tehnica

 • c. Măsurători efectuate in teren

 • d. întocmirea documentației cadastrale

Identificarea imobilului s-a realizat in teren împreuna cu Arh. Sef al Municipiului Fagaras, d-na Liliana Boer, apoi scriptic in baza informațiilor obținute prin consultarea extrasului CF si a PAD-ului obtinut de la BCP1 Fagaras. In urma prelucrării datelor obținute din măsurători, am constatat ca suprafața masurata a imobilului este egala cu cea din extrasul CF.

Având in vedere cele aratate mai sus, am întocmit prezenta documentație cadastrala de dezmembrare imobil in conformitate cu Ordinul nr. 700/2014.

 • 4. Situația juridica a imobilului-. Proprietar - MUN. FAGARAS, SC ALBASTIL SRL

 • 5. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

 • - Metoda folosita- Radieri de pe borne determinate GNSS mod RTK.

 • - Aparatura folosita- Statie totala Leica TS 06 si GNSS Leica GS 08

Pentru imobilul în cauză s-a realizat o ridicare topografică cu 3 stații din care s-au radiat punctele care definesc limitele proprietății si ale construcțiilor. Sistemul GNSS Leica GS 08 asigură o precizie de măsurare de ±(1 + 1 ppm x D) mm în cazul temperaturilor cuprinse în intervalul (-20°C la + 40°C). Stafia totala Leica TS 06 asigură o precizie de măsurare a unghiurilor de 5 secunde și o precizie de măsurare a distanțelor de ±(3 + 3 ppm x D) mm în cazul temperaturilor cuprinse în intervalul (-20°C la + 40°C).

Preciziile obținute: măsurătorile realizate s-au încadrat în toleranțele admise de normele și normativele în vigoare.

 • - Sistemul de coordonate: STEREO-70

 • _ Sistemul de referința cote: MAREA NEAGRA-1975

 • - Puncte geodezice de sprijin vechi si noi folosite:

- Punctele 100, S N S3 determinate GNSS.

- Descrierea punctelor topografice noi:

- Punctele 100, SE S3- bilioane metalice.


Data întocmirii: 02.2019

7t:

V. “~v ~* -• • - J'~- fjgi_____________' -i - ■ \> :■- v Referat de admitere, cerere nr, 2553/08-02-2019

7       -A^W'                         .... >

Nr.

2553

Ziua

08

Luna

02

Anui

2019


ff-             Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV          --

 • ■                                                                                                   J          .                                                                                                          X. 1 Lf £2         U O

AMPPJ         Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras        Luna 02 [

 • - ..Xut.TV , Adresa: Localitate Fagaras.Str Libertății Nr. ll,Tel/fax 0268210602          Anui 2019

REFERAT DE ADMITERE

(Dezmembrare imobil)

Domnului/Doamnei MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Domiciliul Loc. Fagaras, Str Republicii, Nr. 3,Jud. Brașov

Referitor la cererea înregistrată sub numărul 2553 din data 08-02-2019, vă informăm:

Imobilul situat în Loc. Fagaras, Str NEGOIU, Nr. 2, Jud. Brașov, UAT Fagaras având numărul cadastral 100026 a fost dezmembrat în imobilele:

1) 106277 situat in Loc. Fagaras, Str NEGOIU, Nr. 2, Jud. Brașov, UAT Fagaras avand suprafața măsurată 3384 mp;

2) 106278 situat in Loc. Fagaras, Str NEGOIU, Nr. 2, Jud. Brașov, UAT Fagaras avand suprafața măsurată 1851 mp;

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI BRAȘOV la data: 13-02-2019.

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


■f ’ ’ Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 100026/ UATFagara

ANGP-I


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV * Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

Localitate Fagaras,Str Libertății Nr. ll,Tel/fax 0268210602

Nr.cerere i| 2553,

Ziua

08

Luna

02

Anul

2019


Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară pentru

Imobil număr cadastral 100026 / UAT Fagaras

..           .. Nr. CF vechi:235

TEREN intravilan _______ ______ Nr. topografic;1249/l,1250/1/1,1251/1

Adresa. Loc. Fagaras, Str Negoiu, Nr. 2,Jud. Brașov__Comuna/Oraș/Municipiu. Fagaras

Nr. cadastral

Suprafața    |

Observații / Referințe

100026

5235

Document

Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 100026 / UAT Fagara's

încadrare in zonă

scara 1:500 • • • •-

 • • • u                                                   _

V

Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 100026 / UAT Fagaras •>

Date referitoare Ia teren

nt


Lungime Segmente

1 Punct | început

Punct sfârșit

Lungime segment (■• (m)

1_____________1

2

26.005

2

3

8.332

1—.-----------

1              3

A

nt «07

4

5

18.887

5

6

90.846

6

7

0.201

7

8

32.9

8

9

8.358

9

10

26.653

10

11

8.35

11

12

43.406

12

1

______________34.881


Iert

Categoria de folosință

intra

vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

5.235

TOTAL:

5.235

Date referitoare fa construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

1

CAD: CI Top: 1249/1, 1250/1/1, 1251/1

construcții industriale si edilitare

1.544

Cu acte

CORP A-restaurant, bar, terasa

2

CAD:C2 Top: 1249/1, 1250/1/1, 1251/1

construcții industriale si edilitare

282

Cu acte

CORP B -bucătărie si locuința de serviciu

din proiecție în pian.

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pentru acest imobil există inregistrate următoarele documentații cadastrale neînscrise in cartea funciară:

NrCrtj

Număr cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

2553

08.02.2019

19.02.2019

Dezmembrare/Comasare

Ca urmare a soluționării cererii nr. 2553 înregistrată la data de 08.02.2019, s-a propus dezmembrarea imobilului rezultând următoarele imobile:

Nr

Crt

Identificator electronic

Suprafața (mp)

Adresa

1

106277

3384

Loc. Fagaras, Str Negoiu, Nr. 2, Jud. Brașov

2

106278 _ _

1851_______

Loc. Fagaras, Str Negoiu, Nr. 2, Jud. Brașov

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI BRAȘOV la data: 13-02-2019

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată.


INVENTAR


DE


CDDRDUNATE


PUNCTE


DE


STATIE


SI

S2


S3 100


Y = 499715,409

Y = 499739,206

Y = 499788.436

Y = 499703.243


X - 471490.452

X - 471500.026

X = 471519.029

X - 471507.653


PUNCTE RADIATE


Parcela (1) teren

Nr.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

Pct.

X[m]

Y[m]

O(i.î+1)

1

482275.480

497971.161

34.881

2

482276.989

498006.009

43.406

3

482278.656

498049.383

8.350

4X7C.313

5

482271.579

498076.341

8.358

6

482263.503

498078.494 ,

33.101

7

482230.416

498079.441

90.846

8

482218.603

497989.366

18.887

9

482237.490

497989.328

21.807 ,

482241.633

497967.918

8.332 '

11

482249.479 |

497970.720

26.005 |

S(1)=5235.16mp P=320.625m


Parcela (C1)

| Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi I laturi

O(i.i+1) [

X [mj

Y(m)

12

482238.152

498021.783

10 818

13

482234.760

498032056

5.723

14

482236.230

498037.587

26.5?8

15

482240.213

498063.824

11.263

16

482228.979

498064.635

14.890

17

482230.617

493079.436

32.900

6

482263.503 1

498078.494

13.096

18

482263.096 |

498065.404

39.863

19

482260.543 1

498025.622

5 878 '

20 I

482260.172 |

4930 19 756

22.114 |

SiC1)=1

543.9?mp P=

183 CJ4m

I

Parcela (C2)

II

II        Coordonate pct.de contu'

Lungimi

I, Pct.

X[m]

Y(m)

Du.i+1) I

I 16 432228.079 498064.635

26.1 70 I

21.482226.101 4

98038 624

10 182

14 1482236.230 498037.587

26.538

15 ) 482240.213 493'063.824

1 1.263 |

5(C2>=28

2.22mp P=74

15*m

____________________________1


Parcela (LOT) 1

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contu.

Lungimi laturi D(i.i+1)

X(m)

Y [mj

b

482263 503

498078.494

1    8.358

I 5

482271.579

498076.341

26.653

4

482270.313

498049.718

|     8.350 |

3

48227blot >

i ^uusy.383

4J.4ut, ;

2

482276.989

498006.009

34.881 I

1

482275.480

497971.161

26.005

11

482249.479

497970.720

8.332 i

10

482241.633

497967.918

21.807 I

9

482237.490

497989.328

18 837 I

8

482218.603

497989.366

49.815

22

482225 081

498038.758 I

1.029

21

482223.101

498038.624 I

10.182

14

482236.230

498037.587

5.723 |

13

482234.760

493032.056

10.818 I

12

482238.152

498021.783

22.114

20

482260 172

498019.756

5.878 I

19

482260 548

498025.622

39.863

18

182263.096

198065.404

13.096 [

I S(LOT)=3383.75mp P=355 196m


Parcela (LOT) 2

1 Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(ij4l)

X(m)

Y(m)

6

482263503

498078.494

13 096 ||

18

482263.096

490065.404

39.863

19

482260.548

“195025 622

5 878

20

482260.172

498019 756

22.114

I 12

482233.152

493021 783

10 8-8 ,

13i

482234.760

498032.056

5 723 j

14 I

482236.230

498037.587

10.132

21 I

4^2226.101

498033 624

1 0291

22

482225.081

4 98038 758

41.031 I'

7 1 432230.416 I

498079 441

0 201

L—IEI

482230.617 |

498079.436

32 900

S(LOT;=

1851 42mp P=182 ".35m

—J
țOPIZ-A7-

O.flv-F.N' ':95j

^7
CALCULUL SUPRAFEȚEI


Parcela (1) teren

II

I Nr.

PCL

Coordonate pct.de contur

Lungimi

4 laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

432275 480

497971.161

34.881

2

482276.989

498006.009

43.406

3

482278.656

498049.383

8.350

4

482270.313

498049.718

26.653

5

482271.579

498076.341

8.358

6

482263.503

498078.494

33.101

7|

482230.416

498079.441

90.846

8

482218.603

497989.366

18.887

9

482237.490

497989.328

21.807

10

482241.633

497967.918

8.332

11

482249.479

497970.720 |

26.005

S(1)=5235.16mp P=320.625m____________


Parcela (C1)


-y

Pcl-

X[m)

Y|m)

D(i.i+1) |

12

482238.152

498021.783

10.818

13

482234.760

498032.056

5 723

14

482236 230

498037.587

26.533

15

482240 213

498063.824

11.263

16

482228 979

498064.635

14 890

I 17

482230.617

498079 436

32 900

6

48 2263.503

498078.494

13.096

18

482263.096

493065.404

39 863

19

482260 548

498025.622

5.878

__?L

482260.172

498019 756 |

22.114

S(C1)=1543 99mp P-183.084m


Parcela (LOT) 1

| Nr.

Pcl.

Coordonate pct.de contur | Lungimi

X[mJ

1 Y[m]

n laiur.»

D(i.i+1)

I 6

482263.503

1498078 494

8.358

1       5

482271 579

498076 341

26 653

4

482270.313

498049.718

8.350

3

482278.656

498049 383

43.406

I 2

482276.989

498006.009

34 881

1

482275 480

497971.161

26.005

11

482249.479

497970.720

8.332

I 10

482241 633

497967.918

21.807

I 9

482237 490

497989.328

18.887

8

482218.603

49 7989.366

49.815

22

482225.081

498038.758

1 029

21

482226.101

498038.624

10.182

14

482236.230

498037.587

5.723

13

482234.760

498032.056

10.818

!     12

482238.152

498021.783

22.114

I 20

482260 172

498019.756

5 878

19

482260.548

498025.622

39.863

I 18

482261 f 1

: 2           1

S(LOT)=3383 75mp P=355.196m_________j


Parcela (C2)

Pcr

Coordonate pclde contur

Lungimi laturi

D(i.i+1)

X(mJ

Y(mj

I 16

482228.979

498064.635

26.170

21

482226.101

498038.624

10.182

14

482236.230

498037 587

26 538

I 15

482240 213

498063 824

11.263 I

| S(C2)=282.22mp P=

74 153m


Parcela (LOT) 2

Nr

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X(m)

| Y (mj

6

482263503

498078.494

13.096

1 18

482263 096

498065.404

39.863

19

482260.548

498025.622

5.878

20

482260.172

498019.756

22.114

12

482238.152

498021.783

10818

13

482234.730

498032.056

5.723

14

482236.230

498037.587

10.182

21

482226 101

498038.624

1.029

22

482225 081

498038.758

41.031 |

I       7

482230 416

498079.441

0 201 |

482230.617

498079.436 |

32 9C0

S(LOT)-1851.42mp D=182 835m>t ■***«.>; • - -h                    •*                                                                                                      .x.,

PLAN DE AMPLASAMENT'.ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DElTEZLIPIRE/ALIPIRE

Scara 1:1000

Cartea Funciara

Nr. cadastral

Supraf. masurata

Adresa imobilului

__100026

100026 —

5235 np _

Fagaras strada Negoiu nr. 2

UAT        Fagaras

Situația viitoai.

Snuatia aetuala (inanne de dezlipire alipire)

(dupr

dezlipire alipire/

\i

Supt al. {ni pi

Ua(C£.

tolc Jnta

Descrierea imobilului

j\t

cad.__

Supraf. (np)

î alegoria ele IbloMina

Descrierea imobilului

100026

5235

CC

TDI

|

3384

CC

TDI

} o L T. Ș

1851

CC

TDI

Total

^^5

6’ '       ' "    .

5235

-

------V v*

/tf cLxesșț.ațil,_-

Co/jrm e\^<îCtP^Turatori^i,|i\^:). . P /    *

corecimi^nea intoetnir'.i.dj irti^ftauei•«■idS'tP>A> ■

corU-wjJen; Valv.-i.-ra eurealital;#î i-ivn ■ \^cqS‘1 ’

6. Sei:inarin.<.>^-?r li.pila .<■/ \* GV-f l‘’ k

v r“                %        J

A=>-                                            ' n — -y

Inspector

□i ■        - Conlinn introducerea imobilului m baza de d.ite’iiiS^L1'3^ 2 . 1 >

atiibiurea-ir.unarulu: eaJ.isiivl I 7    -/    ■

' A '               ■■'                              ■ ■               '                                        '

0   :                             Semr.uuia si paiâfa                / J

'/ .... //!/

PLAN DE AMPLASAMENT SI 'DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara ‘1Ț000

Nr. cadastral

Supraf. nasurata

Adresa inabilul ui

3384 mp

Fagaras strada Negoiu nr. 2

Cartea Funciara

UAT      FAGARAS

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

3384

Teren delimitat de zidul construcției intre punctele 3-4-5, 6-18-19-20-12-13-14-21, streasm intre punctele 1-2-3, 8-22-21, gard si poarta metalica intre punctele i-11, fara împrejmuire intre punctele 5-6, 8-9-10'11.___________

1 otal

3384

Suprafața totala nasurata a nobilului- 3384 np Suprafața din act= 3384 np

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

SC (mp)

Mențiuni

-

-

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .___

---

C             __________-__—------------------------------------------

Total

7/-d

—' \ '                                                                                             1

/=?                       u              •-

p    a&x'ecutant       1 Z-3'

1 w                                                                      ’•            f - y ~1 ‘ ■

Coparui T       J*t nrjsii rate     "ivi cn.*

întocmim dodiH^.’n(dli..ryk!<>frj,vj j&;;;

iCil!i'.lin (vK-ț . p         ,    ।yz

^sSbjina tu ru m st a m pt c,-. Z        y < 7 S J      .

VUh \-costica.c

tnspeetor                      )ț)

Cunlinn :iHKxlucc:v.i ciu’bdului in bn?a Jc J .L iîkc^mh m i" . ajibuiic : iiuir.urnim-            ..........- - ■

■ U                    - / -

- tKiiiri>.;i<,i si pji.ihi ■

■ ' Tata'                " ■' '

■ >;•<

1 ■ c .

TE AMPLASAMENT "jSl.

•’ . .                       .               .’ Scara

>                <*-- • •?.’ _____

-J-t * 1

■ ••-I

>e **

delimitare a imobilului

i-iodo

•      f

Nr. cadastral

Supraf. masurata

',’Adresa

imobilului

)tG27<?

1851 np

Fagaras strada Negoiu nr. 2

1

Cartea Funciara

____-—-—

UAT

FAGARAS

A. Date referitoare la teren__

Nr.

parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

1851

Teren delimitat de Zidul construcției intre punctele 17-§-18-19-20-12-13-14-21, streasina intre punctele 21-22-7-17.

1 otal

1851

Suprafota totoia maSurata a imobilului1 1851 np

Suprafața din act = 1851 mp______

B. Date referitoare la construcții__________________________

Cod constr.

Destinația

SC (mp)

Mențiuni

ri

CIE

1544

Corp A-restaurant, bar, terasa. SD-1544 mp____

CP

CTF

282

flora B-bucatarie si locuința de serviciu. SD-282 mp.__

Le _

_

----

L- -î

1826

----------UȚ(A'-r^T~ 'o \

‘ 1 5z r.R&reefitdnr055 |              xu>i'L ' ■

cxcutțHroKtcp        <-•"    _

cero.ta-s'i^i'i»»’         TuHlihthti/ C.iJ.mL.L >Ș-

ccF^pândciiU S^esjeia -ll .C111'/11'-' ll,:l“‘"’ “           ’

Data- OcCUlS «

' \      Inspector                /—x

Cciilinn inuoJuceicj tn-...’5iluiui in h.-./,: Je il.ile in:.j?i;ai ix<l/ anibniiej nu ’uiufiii c.uLmi;:I ‘ t. ■

S...     .     -    /

S<'nin »'u u ’ p-■•• iu .    ■ f /

Data          ''oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


A«. I I l                 1

ti «>:■■    * n • * *


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 100026 FagarasA. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:235

Nr. topografic:1249/l,1250/1/1,1251/1


TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Fagaras, Str Negoiu, Nr. 2,Jud. Brașov

Nr. Crt

. loc. ।       •

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100026

5.235

-----------


Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

100026-C1

Loc. Fagaras, Str Negoiu, Nr. 2, Jud. Brașov

S. construita la sol:1544 mp; CORP A-restaurant, bar, terasa

1 ... -

• 129026 C2

Loc. Faga.ra< str Mpgr'iu, Nr. Brașov

c; > ..'«frof.? la sol:282 mp; CORP 8         - - -i lc.-":-.t=,

de serviciu                                                    I

L_--------1

B. Partea II. Proprietari și acte____________

f înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

37 70 / 31/07/2006    __________________________________________________________

’A„^rart- op Vanzare-Cumparare nr. 1648, din 31/07/2006 emis de NR Mariana uyergyai;

Iritabulare, drept de PROPRIE FATEasupra construcțiilor, dobândit p.in

Al.l, Al.2 / B.4

B2 rr.rtwonrin cota actuala 1/1__—---------

1) <;c ALBA STIL SRL, cu sediul in Fagaras, Str Soldat Cristea Vasile, nr 14_____

nR^FFH/ATII: vezi somație C4., cerere nr.1815/30.01.2019   ___

■>4R18 / 20/11/2018          ___.____________________________________________________

Act Administrativ nr. 234, din 30/08/2018 emis de MUNICIPIUL FAGARAș,

r—— (ntabulare, drept de PROPRiETATEconform art.36 alin. 1 din Legea nr.

Al / B.4

1 83 To/inm rinhandit nrin Leae. cota actuala 1/1___L

!    LVf MUNICFPIUL FĂGĂRAȘ, CIF;4384419, DOMENIU PRIVAT_________________________________I

i      1 CiRFFRVATII: cerere nr.1815/30.01.2019 c.f.               __ _____________                         . ______

C. Partea fff. SARCINI

înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini_______________

Referințe

3771 / 31/07/2006_________

Contract D° ib^ca nr. 1649 din 2006 emis de NP mariana Gyergyai;

Al.l, Al.2

CI

Intabulare, drept de IFUILLA, vaioa!e.^uuuuu

'înstrăinare, grevare, restructurare, demolare pentru suma de 900.000

lei-F dobinzi aferente, costuri si comisioane, conf C de Credit----------

1) BCR SA SUC FAGARAS______________________________

I R4.0 6 / 09/08/2007       __________________________________

'Contract De Ipoteca nr. 1570 din 2007 emis de ȘNPTnemis; ,

Al.l, Al.2              ;

i

C2

Oculare, drept de IPOTECA, vaioare: .ouuuu Ruhi ntiu.vuc u., i'nstrainare, grevare, pentru suma de 730.000 lei + doomzi aferente, '•osturi si comisioane, conf C de Credit---.--------_L

1) BCR SA__.__—-—----------

!____________________________

. 120»

Contr

qi / 10/10^2008             --------------—

_

act De Ipoteca nr. 2306, din 09/10/2003 emis de BNP 1 nem^___

___1

Al.l, ' 1.2

-- i

L-'^biJare, drept de IPOTECA, Va'care:63^00C RONintaro-.iie cu______

1

OCCUfTi

--.rj.nc te* Cu       oersor.a:. crot^re^c^eu^eU^^77


’ Carte Funciară Nr. 100325 Comum/Oraș/Municipiu: Fagar

înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șt sarcini

Referințe

r

1

linstrainare, grevare, restructurare, demolare, închiriere, alipire, 'dezmembrare, construire si amenajare pentru suma de 600.000 lei + dobinzi aferente, costuri si comisioane, cheltuieli de orice fel conf C de Credit                                  _______________________________

Al.l, Ai.2

1) BCR SA


[4124 / 11/03/2011______________________________________

Somație nr. 868, din 10/03/2011 emis de FILOFIE LAURENTIU-CORP EXEC. BANCARI BANCA TRANSIL .-(somație nr. pv de îndreptare a erorii materiale nr 962/17-03-2011 emis de FILOFIE LAURENTIU;);

Asupra imobilului de la Al.l., Al.2., se noteaza somație imobiliara del C4 plata pentru suma de 637.122,89 lei, reprezentând credit si dobânzi' 'calculate, la care se adauga dobânzi penalizatoare, in favoarea: I 1 1) BANCA TRANSILVANIA S.A.

Al.1, Al.2


_   • "Carte Funciară Nr. 100026 Ccmuna/Oraș^unicipiu: Fagargi

Anexa Nr. JL La Partea I                           T

*'                                                                                                k

Teren                                          , ■   ■■                                                         ,•

j Nr cadastral

Suprafața (mp)*

--            Observații / Referințe

100026

5.235Date referitoare la teren

1 Nr |Crt

Categorie folosință

Intra

vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

I Nr. topo

__-

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

5.235

1249/1, 1250/1/1, 1251/1

Date referitoare ia construcții

i Crt

!    Număr

î

Destinație construcție

| Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

î Al.l i

100026-C1

construcții industriale si edilitare

1.544

Cu acte

S. construita la sol;1544 mp; CORP A-. restaurant, bar, terasa

Al.2

1

100026-C2

construcții industriale si edilitare

282

Cu acte

5. construita ia sol:282 mp; CORP B -bucătărie si locuința de serviciu

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punctj Punct]        Lungime segment'

început) sfârșit»<- (m)

jr“ 'CUCs.-J<.!sr ce’Syrtd’ jr'.'li -‘X i          J, <- --S '     J~"tZ&ji■

Csrts Funad1'^ <r. IDOU2o Cor^uns, Ordș/Mumzipiu:  gardșp


Punct! Punct- " Lungime segment!

început,1 sfârșit!                         <- (m)|

1

26.005

!______________f

3

8.332

i 3

I              4

21.807

I           4

5

18.887

I 5

6

90.846

I            6

1

0.201

I             7'

~81

32.9

I__________Ș[

9

8.358

9

io|

26.653

10i

11

8.35

1l|

12

43.406

12/

1

34.881


*=• Lungimile segmentelor sunt determinate în plănui de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.


Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice pr care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate Si susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.


S-a achitat tariful de 300 ROM. -Ordin de plata cont OCPI nr.92/10-01-2019 in publicitate iinobiiiara cu cuuui ni. 262. A                     “ -


Data soluționării, 31-01-2019 Data eliberării, / /


Âsistent Registrator,


("parafa și sămriăturaji'.

\ i                           <■:


suma de 300, pentru serviciul de

Referent,

(parafa și semnătura)■' -m/m .   >      _

.             de AMPLASAMENT si .delimitare a imobilului

',' V-V'* ■'                                          Scara IslCÎC’O

* ’.#••••* - »

~'   mm-

Nr. cadastral

SupraF. masurata

■ Adresa imobilului

100026

5235 mp

Fagaras strada Negoiu nr. 2

Cartea Funciara

_ ______

100026

UAT

FAGARnS_____________________

A Date rpFeritoare la teren__________________________

rtr.

parcela

r

Categone de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC________

5235

Teren detinitat de zidul construcției intre punctele 3-4-5, 6-7, streasina intre punctele 1-2-3, 7-8, gard si poarta netatica intre punctele 1-11, Para inprejmuire intre punctele 5-6, 8-9-10-11._______________________________________________________________________________

““

Tn + nl

5235

Suprafața -totala nasuroto a_mobilutui= 5235 r>0

Suprafața din act = t>235 mp__

B Date referitoare la construcții__

Cod constr.

Destinația

SC (mp)

Mențiuni

mm

CIE

1544

r-n[-n A-restaurant, bar, terasa. SD-1544 mp.___________________________________

n c ru >-

r re

282

Corp B-bucatarie s.' locuința de serviciu. SD=232 np_____________________________

—        1

---

-

-

____

T.st-il i

—   i

1826

1 v-'     '_______>__1_________________—-------

Executant

, .     n.vsuw masmaft. ’loi la iciea.—

c<?i-.-. 'em!r'O înM'.m'ri! J’C imanund :‘i/’j'rale

U.L'O «-.tu aceșlemcu Mp: ua.ri.tm iei.-;;

Semnătură nstrim’pr)-' j.- , -

Data 12.2U1.8         '

Inspector

Comirm ■rmoJuceica iiimbaim.i ia b. - J; d.iie arac >:   /   1

.iir -miiea n :ai.„ Jm vaJam/l             •   /'

’ • /

Scmnatm? ai par.ila

..... .. ■