Hotărârea nr. 48/2019

HOTĂRÂREA nr.48 din data de 27 februarie 2019 - privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor imobile terenuri, situate în Făgăraş - zona Combinat, în vederea finalizării proiectului "Legalizarea aşezărilor locuite de romii din Municipiul


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV O ,    ,

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: wvAV.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro           - '

HOTĂRÂREA nr.48 din data de 27 februarie 2019

- privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor imobile terenuri, situate în Făgăraș - zona Combinat. în vederea finalizării proiectului "Legalizarea așezărilor locuite de romii din Municipiul Făgăraș"

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară.

Analizând referatul nr.31111/19.02.2019 al Compartimentului evidență patrimoniu și Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș 31111/I/l 9.02.2019. prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor imobile terenuri, situate în Făgăraș - zona Combinat, în vederea finalizării proiectului "Legalizarea așezărilor locuite de romii din Municipiul Făgăraș" proiect al cărui obiectiv general este creșterea calității locuirii și asigurarea drepturilor cetățenești pentru un număr de 100 de imobile în care locuiesc cetățenii aparținând minorității rome, iar ca obiectiv specific întabularea unui număr de I00 de proprietăți și notarea proprietarilor respectiv posesorilor în Registrul Agricol. în vederea concesiunii/vânzării acestora.

Având în vedere prevederile art. I0 al in.2 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, art. 864 Cod Civil, ale Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, precum și art. 23. lit.b. art. 95 și art. I 19 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară.

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. c. alin. (5). lit.b. art. 45 alin. (3) și ale art. 115 alin.I lit. b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Făgăraș a unor imobile terenuri, situate în Făgăraș - zona Combinat. înscrise în extrasele de carte funciară cuprinse în Anexa nr. 1. parte integrantă din prezenta hotărâre. în vederea finalizării proiectului "Legalizarea așezărilor locuite de romii din Municipiul Făgăraș".

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidenta patrimoniu.Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru și o abținere

Consilieri în funcție-19

Consilieri prezenți-17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosarul de ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar

 • - 1 ex. Compartiment Compartimentului Evidență patrimoniu

 • - lex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Compartiment Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișare.

Cod: F-50

Anexa nr. I la HCL.zd./2019

SITUAȚIE EXTRASE DE CARTE FUNCIARĂ, FĂGĂRAȘ - ZONA COMBINAT

1 Nr. crt.

Nr. CF

Suprafață (mp)

1.

106168 J

250

2.

106169 '

288

3.

106170 ■'

307

4.

106171''

301

5.

106172--

301

x''       ' V 4

6.

106173

307

1?7 /A V Aw

7.

106174

292          /

8.

106175 -

307

9.

j       106176

244

11.

106177

244

\V,/

12.

106178-

244

13.

106179

256

!4.

106180 •

244

15. J

106181'

252

16

106182

294

17

106183-

163              |

18

106184 ■

194             1

19.

106187

183

20.

106186

194

21.

106188

249

22.

106189

260

23.

106190

240

24.

106191 ■'

240

25.

106192

270

26.      1

106193-'       i

244

27.

106194

270

28

106195 ■'       |

244

* _ •

">* -vQ' M *•.*?» / 5.y/W,Ț-»?.&»■ v.-, T • t *>;’

•» Jux; ■ ■

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV .

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagarcs

ZANCPI              extras de carte funciară

i '.V.; ^T,PENTRU INFORMARE f 41 H r ITl IMIM I " ’

Carte Funciară Nr. 106168 FagarasNr. cerere

23015.....

Ziue

29 "

Luna

10

Anul

2018   |A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Fagaras, Jud. Brașov

[ Nr. |Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

! Al

L. „

106168

250

Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari și acte

—---------—-----

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

23015 / 29/10/2018

'Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de Primăria Mun. Fagaras;

| 82

i

1

Intabulare, drept de PROPRIETATEin baza O.U 184/2001, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL FAGARAS- DOMENIUL PUBLIC

OBSERVATII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, înscrisa prin încheierea nr. 96c. d>n 24/01/2011; cerere nr.5325/11.04.2018 c.f.

C. Partea III. SARCINI

r    „

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

23015 / 29/10/2018

Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de PRIMĂRIA FAGARAS;

CI Intabulare, drept de FOLOSINȚA

Al

1) CONSILIUL LOCAL FAGARAS

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, înscrisa prin incheierea nr. 968 din 24/01/2011;


■ ,‘S

'Carte Funciară Nr. 106168 Comuna/Oraș/Municipiu: Fagaras

Anexa Hr. 1 La Partea I                               ■■■.■

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

106168

250

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70,

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

250

-

-

-

Delimitat pe toate laturile de către ziduri de construcție

Date referitoare la construcții

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

1

2

29.766

2

3

8.388

3

4

29.7^

4 _

1

8.^8fCrt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

106168-C1

construcții de locuințe

250

Fara acte

S. construita la sol;250 mp; S. construita desfasurata:250 mp; Casa de locuit neinscrisa in CF.

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 1740 RON, -Ordin de plata cont colaborator nr.3421/29-10-2018 in suma de 1740, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 222.            ■    '

Data soluționării,                        Asistent Regfttrato^, '                      Referent,

01-11-2018                          DANIELA CIM^QIES *              __________________

Data eliberării,                                           tlz j

/   /____                                 (parafa și semnătură)                     (parafa și semnătura)

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

< Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras gfF r- _ _                       ___________________-

ancpt              extras de carte funciara

A                                  PFMTRII INFORMARF

fi ». i: a » * s r « s m                                              rLII I FvV II» rWrYl’lMiXL.

r< knmiTii ivr>» i v .t

Carte Funciară Nr. 106169 Fagaras


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Fagaras, Jud. Brașov

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

106169

288

Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

23015 / 29/10/2018

Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de Primăria Mun. Fagaras;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEin baza O.U. 184/2001, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL FAGARAS- DOMENIUL PUBLIC

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, inscrisa prin încheierea nr. 968 din 24/01/2011; cerere nr.5325/11.04.2018 c.f.

C. Partea III. SARCINI


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

23015 / 29/10/2018

Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de PRIMĂRIA FAGARAS;

Intabulare, drept de FOLOSINȚA

Al

1) CONSILIUL LOCAL FAGARAS

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, înscrisa prin încheierea nr. 968 din 24/01/2011;

'f.'                                                                                                                    •

_____________________________________________":Carte Funciară Nr. 106169 Comuna/Oraș/Municipiu: Fagaras

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

106169

288

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

288

-

-

Delimitat pe toate laturile de către ziduri de construcție

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

106169-C1

construcții de locuințe

288

Fara acte

S. construita la sol:288 mp; S. construita desfasurata:288 mp; Casa de locuit neinscrisa in CF.

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment t~ (m)

1

2

36.236

2

3

7.949

3

4

36.236

4

1

7.949Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile L&gH'Nr.-f'‘F7/2001

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de ace: birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prii care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sun susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 1740 ROM, -Ordin de plata cont colaborator iy.3421/29-10-2018 in suma de 1740, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 222.                ii /

Data soluționării,                       Asistent Regi^rățory/ /                 Referent,

01-11-2018                            DANIELA CIMPOJfiS I

Data eliberării,                                                        i

—!—!---- (parafa și semnătura)                    (parafa și semnătura)


tx ras»


sa «oav.a---


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


'.ANCEI.


Ml A S >TI<>' A O ».»:«-! U L' «4 j< a «-«WK > «0* i' it.x


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

23015

Ziua

29

Luna

_ 10

. .Aoyi

2018   ,


Carte Funciară Nr. 106170 FagarasA. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Fagaras, Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

106170

307

Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

23015 / 29/10/2018

Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de Primăria Mun. Fagaras;

B2

Intabulate, drept de PROPRIETATEin baza O.U. 184/2001, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL FAGARAS- DOMENIUL PUBLIC

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, înscrisa prin încheierea nr. 968 din 24/01/2011; cerere nr.5325/11.04.2018 c.f.

C. Partea III. SARCINI


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

23015 / 29/10/2018

Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de PRIMĂRIA FAGARAS;

CI

Intabulate, drept de FOLOSINȚA

Al

1) CONSILIUL LOCAL FAGARAS

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, înscrisa prin încheierea nr. 968 din 24/01/2011;

__Carte Funciară Nr, 106170 Comuna/Oraș/Municipiu: Fagaras

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

106170

307

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

307

-

-

Delimitat pe toate laturile de către ziduri de construcție

Date referitoare la construcții


Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

106170-C1

construcții de locuințe

307

Fara acte

S. construita la sol:307 mp; S. construita desfasurata:307 mp; Casa de locuit neinscrisa in CF.

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (" (m)

‘ * Q t •     »

ÎC 4; __

1

2

32.549

2

3

9 387

3

4

32.766/

4

1

9.38^

Dorurnpnt carp

••■Of


r.v

*

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în'planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de ace; birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prii care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sun


susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.             /

S-a achitat tariful de 1740 RON, -Ordin de plata cont colaborȘtor/ir.3421/29-10-2018 in suma de 1740, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 222.          f /

Data soluționării, 01-11-2018

Data eliberării, / /


Asistent Regiștrațpr,/ DANIELA CIMp/lES


Referent,


(parafa și semnătura)


(parafa și semnătura)


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


71NC2L

■Vi ■ | IA * «•' UA .....  4 ♦ . â M ri ji « .tin m


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 106171 Fagaras • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Fagaras, lud. Brașov

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

106171

301

Teren neimprejmuit;

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  23015 / 29/10/2018

  Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de Primăria Mun. Fagaras;

  , llntabulare, drept de PROPRIETATEin baza O.U. 184/2001, dobândit

  K ’ Iprin Leqe, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL FAGARAS- DOMENIUL PUBLIC

  OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, inscrisa prin încheierea nr. 968 din 24/01/2011; cerere nr.5325/11.04.2018 c.f.

 • C. Partea III. SARCINI


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  23015 / 29/10/2018

  Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de PRIMĂRIA FAGARAS;

  CI

  Intabulate, drept de FOLOSINȚA

  Al

  1) CONSILIUL LOCAL FAGARAS

  OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, inscrisa prin încheierea nr. 968 din 24/01/2011;          |

__________. Carte Fundară Nr. 106171 Comuna/Oraș/Municipiu: Fagaras

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

■ 106171

301

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

301

-

-

Delimitat pe toate laturile de către ziduri de construcție

Date referitoare la construcții

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<- (m)

1

2

33.605

2

3

8.949

3

4

33.736

4

1

8.943,Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

106171-C1

construcții de locuințe

301

Fara acte

S. construita la sol:301 mp; S. construita desfasurata:301 mp; Casa de locuit neinscrisa in CF.

Document care conține date cu caracter personal. proteiate de nro„ = -i.

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt


susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 1740 RON, -Ordin de plata cont colaborator serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 222.        .

Asistent Registrator.

DANIELA CIMPOIBS


Data soluționării, 01-11-2018

Data eliberării, / /421/29-10-2018 in suma de 1740, pentru


Referent,


(parafa și semnătura)


(parafa și semnătura)

Cancel.

. tAri.i vrimm » t i .t J» A 4 t t ! M


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 106172 Fagaras


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Fagaras, lud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

106172

301

Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

23015 / 29/10/2018

Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de Primăria Mun. Fagaras;

82

Intabulate, drept de PROPRIETATEin baza O.U. 184/2001, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL FAGARAS- DOMENIUL PUBLIC

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, înscrisa prin încheierea nr. 968 din 24/01/2011; cerere nr.5325/11.04.2018 c.f.

C. Partea III. SARCINI


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

23015 / 29/10/2018

Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de PRIMĂRIA FAGARAS;

CI Intabulare, drept de FOLOSINȚA

Al

1) CONSILIUL LOCAL FAGARAS

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, înscrisa prin încheierea nr. 968 din 24/01/2011;

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

106172

301

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

301

-

-

-

Delimitat pe toate laturile de către ziduri de construcție

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

106172-C1

construcții de locuințe

301

Fara acte

S. construita la sol;301 mp; S. construita desfasurata:301 mp; Casa de locuit neinscrisa in CF.

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (- (m)

1

2

33.605

2

3

8.949

3

4

33.736

4

1

8.9^

Document care conține date

cu caracter personal, protejate de prevbdetH^.L-^e Nr. 677/2001


Padina 2 din 3


 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în pianul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.              /

S-a achitat tariful de 1740 RON, -Ordin de plata cont colaborator nr.3421/29-10-2018 in suma de 1740, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 222.               /

Asistent Registrator

DANIELA JlMPOIES'


Referent,


Data soluționării, 01-11-2018

Data eliberării,

(parafa și semnătura)


(parafa și semnătura)
Cancel

A-..sni MTH'.M < l> ». . 1 n .1 '. T 4 l' s /• ai, nin <ia a


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 106173 Fagaras

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Fagaras, Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

106173

307

Teren neimprejmuit;

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  23015 / 29/10/2018

  Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de Primăria Mun. Fagaras;

  B2

  Intabulate, drept de PROPRIETATEin baza O.U. 184/2001, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL FAGARAS- DOMENIUL PUBLIC

  OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, înscrisa prin încheierea nr. 968 din 24/01/2011; cerere nr.5325/11.04.2018 c.f.

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  23015 / 29/10/2018

  (Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de PRIMĂRIA FAGARAS;

  CI

  Intabulate, drept de FOLOSINȚA

  Al

  1) CONSILIUL LOCAL FAGARAS

  OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, înscrisa prin încheierea nr. 968 din 24/01/2011;
Anexa Nr. 1 La Partea I                              .

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

106173

307

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

307

-

-

Delimitat pe toate laturile de către ziduri de construcție

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

106173-C1

construcții de locuințe

307

Fara acte

S. construita la sol:307 mp; S. construita desfasurata:307 mp; Casa de locuit neinscrisa in CE.

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (“ (m)

1

2

32.549

2

3

9.387

3

4

32.766

4

1

9.388 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.               /

S-a achitat tariful de 1740 RON, -Ordin de plata cont colaborator nr.3421/29-10-2018 in suma de 1740, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 222.            ) /

Data soluționării,                       Asistent Reglata/, /                     Referent,

01-11-2018                       DANIELA CUM Ws I            ______________

Data eliberării,                                            I.A'

__!.___Z----                                 (parafa și semnătura)'                    (parafa și semnătura)


Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 106174 Fagaras

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa; Loc. Fagaras, Jud. Brașov

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

106174

292

Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

23015 / 29/10/2018

Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de Primăria Mun. Fagaras;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEin baza O.U. 184/2001, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL FAGARAS- DOMENIUL PUBLIC______

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, înscrisa prin incheierea nr. 968 din 24/01/2011; cerere nr.5325/11.04.2018 c.f.

C. Partea III. SARCINI


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

23015 / 29/10/2018

Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de PRIMĂRIA FAGARAS;

CI

Intabulare, drept de FOLOSINȚA

Al

1) CONSILIUL LOCAL FAGARAS

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, înscrisa prin incheierea nr. 968 din 24/01/2011;

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

106174

292

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

292

-

Delimitat pe toate laturile de către ziduri de construcție

Date referitoare la construcții

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

1

2

32.606

2

3

8.949

3

4

32.737

4

1

8.927Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

106174-C1

construcții de locuințe

292

Fara acte

S. construita la sol:292 mp; S. construita desfasurata:292 mp; Casa de locuit neinscrisa in CF.

■ '**<•

tarte Funciară Nr. 106174 Comuna/Oraș/Municipiu: Fagaras

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.              /

S-a achitat tariful de 1740 RON, -Ordin de plata cont colaborator nr.3421/29-10-2018 in suma de 1740, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 222.           j

Data soluționării,                      Asistent R^trat^,                      Referent,

01-11-2018                         DANIELAfCIMPpiES               __________________

Data eliberării,                                       [y'

__/___/____                                 (parafa și semnătura)                     (parafa și semnătura)Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


^ANCPT               EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

-                      pentru informare

f‘ Hli ÎT4T* «

Carte Funciară Nr. 106175 Fagaras

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Fagaras, Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

106175

307

Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

23015 / 29/10/2018

Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de Primăria Mun. Fagaras;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEin baza O.U. 184/2001, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL FAGARAS- DOMENIUL PUBLIC

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, înscrisa prin încheierea nr. 968 din 24/01/2011; cerere nr.5325/11.04.2018 c.f.

C. Partea III. SARCINI


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

23015 / 29/1O/2O18

Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de PRIMĂRIA FAGARAS;

CI

Intabulare, drept de FOLOSINȚA

Al

1) CONSILIUL LOCAL FAGARAS

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, înscrisa prin încheierea nr. 968 din 24/01/2011;

____________Carte Funciară Nn_ 106JFF5 Comuna/Oraș/Municipiu: Fagaras r

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observați: / Referințe

106175 •

307

♦Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare Ia teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

307

-

(Delimitat pe toate laturile de către ziduri de construcție

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

106175-C1

construcții de locuințe

306

Fara acte

S. construita la sol:306 mp; S. construita desfasurata:306 mp; Casa de locuit neinscrisa in CF.

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfâ rșit

Lungime segment

<“ (m)

1

2

32.549

2

3

9.387

3

4

32.766

4

1

9.388Paninpi 7 riin ?


_______________________________________________Carte Funciară Nr. 106175 Comuna/Oraș/Municipiu: Fagaras

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.                /

S-a achitat tariful de 1740 RON, -Ordin de plata cont colaborator^nr.,3421/29-10-2018 in suma de 1740, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 222.


Data soluționării,                          Asistent Reg.tetnator/f z

01-11-2018                         DANIELA

Data eliberării,                                            [y

/ /                                        (parafa și semnătura) '

; < C -    o    z c £ 1

Referent, (parafa și semnătura)
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


JGEI.

■> t «: t n »    » ir i

ai iriț «rt           a


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 106176 Fagaras • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Fagaras, lud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

106176

244

Teren nelmprejmuit;

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  23015 / 29/10/2018

  Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de Primăria Mun. Fagaras;

  B2

  Intabulate, drept de PROPRIETATEin baza O.U. 184/2001, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL FAGARAS- DOMENIUL PUBLIC

  OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, inscrisa prin încheierea nr. 968 din 24/01/2011; cerere nr.5325/11.04.2018 c.f.

 • C. Partea III. SARCINI


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  23015 / 29/10/2018

  Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de PRIMĂRIA FAGARAS;

  CI

  Intabulate, drept de FOLOSINȚA

  Al

  1) CONSILIUL LOCAL FAGARAS

  OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, inscrisa prin incheierea nr. 968 din 24/01/2011;


' Carte Funciară Nr. 106176 Comuna/Oraș/Municipiu: Fagaras

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

106176

244

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

244

-

-

-

Delimitat pe toate laturile de către ziduri de construcție

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

106176-C1

construcții de locuințe

244

Fara acte

S. construita la sol:244 mp; S. construita desfasurata:244 mp; Casa de locuit neinscrisa in CF.

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

1

2

2

3

3

4

4

1


Lungime segment (~ (m)

30.736Carte Funciară Nr. 106176 Comuna/Oraș/Municipiu: Fagaras

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 1740 RON, -Ordin de plata cont colaborator nr.3421/29-10-2018 in suma de 1740, pentru


serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 222.

Data soluționării.                        Asistent Registrator,

01-11-2018                          DANIELA CI/MPQI£S

Data eliberării,                                            1

/ /____                                 (parafa și semnătura)

Referent, (parafa și semnătura)


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 106177 FagarasA. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Fagaras, lud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

106177

244

Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

23015 / 29/10/2018

Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de Primăria Mun. Fagaras;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEin baza O.U. 184/2001, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL FAGARAS- DOMENIUL PUBLIC

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, înscrisa prin încheierea nr. 968 din 24/01/2011; cerere nr.5325/11.04.2018 c.f.

C. Partea III. SARCINI


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

23015 / 29/10/2018

Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de PRIMĂRIA FAGARAS;

CI

Intabulare, drept de FOLOSINȚA

Al

1) CONSILIUL LOCAL FAGARAS

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, inscrisa prin încheierea nr. 968 din 24/01/2011;

Dnrtim< r

____________Carte Funciară Nr. 106177 Comuna/Oraș/Municipiu; Fagaras Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

106177

244

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

244

^Delimitat pe toate laturile de către ziduri de construcție

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

106177-C1

construcții de locuințe

244

Fara acte

S. construita la sol:244 mp; S. construita desfasurata:244 mp; Casa de locuit neinscrisa in CF.

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<- (m)

1

2

30.736

2

3

7.949

3

4

30.736

4

1

7.949Document care cortine cfăt~ cu caracter oersonai. oroteiatn rin nro, i —


 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite ia 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.            ,

S-a achitat tariful de 1740 RON, -Ordin de plata cont colaborator nr.3421/29-10-2018 in suma de 1740, pentru

serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 222.

Data soluționării,                        Asistent ^istral or,

01-11-2018                           DANIELĂ CIMPOI ES

ț/V

Data eliberării,                                          |

/   /                                      (parafa șrsemnătura)

Referent, (parafa și semnătura)Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 106178 Fagaras


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

106178

244

Teren neimprejmuit;

B. Partea li. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

23015 / 29/10/2018     __________________________________________________________

Adresa nr 8917. din 18/04/2003 emis de Pnmana Mun. Fagaras;

B2

[intabuiare, drept de PROPRIETATEA baza O.U. 184/2001, dobândit «rin 1 ano rnfa T t i 1 3 1 A 1/1

Al

țj 1 Iii              *■* v____, - - ——  —.——---------------------— ——■—  — ■

1) MUNICIPIUL FAGARAS- DOMENIUL PUBLIC_____________

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, înscrisa prin mcneierea nr. 9b8 din 24/01/2011; cerere

nr.5325/11.04.2018 c.f.----------- ---------------

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini__

Referințe

|23015 / 29/10/2018________________________________

Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de PRIMĂRIA FAGARAS;__

CI

Intabuiare, drept de FOLOSINȚA                                 ___

Al

1) CONSILIUL LOCAL FAGARAS               __________________________________

OBSERVAȚII- poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, înscrisa prin încheierea nr. 968 din 24/01/2011;


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Exr . e p. f ‘tu inf.re ordine adr.s.» apay.ancpi.ro

Pagina 1 din 3


Fcmji.rvL \il.l


Anexa Nr. 1 La Parteal

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

106178

244

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

244

-

-

-

Delimitat pe toate laturile de către ziduri de construcție

Date referitoare la construcții

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(~ (m)

1

2

30.736

2

3

7.949

3

4

30.736

4

1

7.949Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

106178-C1

construcții de locuințe

244

Fara acte

S. construita la sol:244 mp; S. construita desfasurata:244 mp; Casa de locuit neinscrisa in CF.

r» > epay.ancpi.ro

,WI amu. «cier itnudie m pianui oe proiecție stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.


J • ■ <- 14        I         m               > w • > m                v                                              m • -> ». •-« ■ l j i «_ v_ IM *. I 11 11 I I I I C. LI U .

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 1740 RON, -Ordin de plata cont colaborator nr^3421/29-10-2018 in suma de 1740, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 222.             <

Data soluționării, 01-11-2018 Data eliberării.

Asistent RegfSbfetor, DANIELA GiMPOIE^


Referent,


(parafa și se,


mătura)


(parafa și semnătura)         Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

XANCPT              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

J                               PENTRU INFORMARE

J I 91 K      jW.HH»

Carte Funciară Nr. 106179 Fagaras


Nr. cerere 23015

.. ziua 29

Luna         10

1 — ĂnuL? 2018”

Cod verificare

■llffllffll

100063831752


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Adresa: Loc. Fagaras, Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

106179

256

Teren neimprejmuit;


B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

23015 / 29/10/2018

Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de Primăria Mun. Fagaras;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEin baza O.U. 184/2001, dobândit nrin lene. cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL FAGARAS- DOMENIUL PUBLIC______

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, înscrisa prin încheierea nr. 968 din 24/01/2011; cerere nr.5325/11.04.2018 c.f.___________________________________________________________________________


C. Partea III. SARCINI


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

23015 / 29/10/2018

Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de PRIMĂRIA FAGARAS;

CI

Intabulare, drept de FOLOSINȚA

Al

1) CONSILIUL LOCAL FAGARAS

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, înscrisa prin încheierea nr. 968 din 24/01/2011;Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 3


?•*?' voi lc i uuuard ivr. iVbl/9 Comuna/Oraș/Municipiu: Fagaras

Anexa Nr. 1 La Partea I


Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe____________________________

106179

256

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70

Date referitoare la teren

Ud

Nr Crt

LC | C» Ci ।

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

256

-

Delimitat pe toate laturile de către ziduri de construcție

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

106179-C1

construcții de locuințe

256

Fara acte

S. construita la sol;256 mp; S. construita desfasurata:256 mp; Casa de locuit neinscrisa in CF.

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.                z


S-a achitat tariful de 1740 RON, -Ordin de plata cont colaborator nr/3421/29-10-2018 in suma de 1740, pentru serviciu) de publicitate imobiliară cu codul nr. 222.              i’ /

Data soluționării.                          Asistent Regișfrâtor, I /                      Referent,

01-11-2018                           DANIELA CIMJ’okș'               __________________

Data eliberării,                                          1/

(parafa și semnătura)


(parafa și semnătura)0?

AKGRI.

■*' »»• '

i> i o » » < r i ■ w /i rfrirmTÂ r.m« 1 i • »


Oficiu! de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 106180 Fagaras


Nr. cerere 23015


Ziua


29


Luna         10


_ Anul' " 201'8 Cod verificare ■■■■■ i nnncaoo 1'7?')


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc, Fagaras, Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

106180

244

Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

23015 / 29/10/2018

Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de Primăria Mun. Fagaras;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEin baza O.U. 184/2001, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL FAGARAS- DOMENIUL PUBLIC

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, înscrisa prin incheierea nr. 968 din 24/01/2011; cerere nr.5325/11.04.2018 c.f.

C. Partea III. SARCINI


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

23015 / 29/10/2018

Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de PRIMĂRIA FAGARAS;

CI

Intabulare, drept de FOLOSINȚA                                    |             A1

1) CONSILIUL LOCAL FAGARAS

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, inscrisa prin incheierea nr. 968 din 24/01/2011;

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

106180

244

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

244

-

-

-

Delimitat pe toate laturile de către ziduri de construcție

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

106180-C1

construcții de locuințe

244

Fara acte

S. construita la sol:244 mp; S. construita desfasurata:244 mp; Casa de locuit neinscrisa in CF.

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<- (m)

1

2

30.736

2

3

7.949

3

4

30.736.

4

1

7.949

Lungime Segmente                                .    .

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<" (m)

1

2

32.236

___________2I

3

_____________7.949

3

4

32.236

4

______________1_

__________7.949j

-----—_______JDocument care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001


Pagina 2 din 3


Formular v..-s naa ! 1

Teren


____________Carte Funciară Nr. 106180 Comuna/Oraș/Municipiu: Fagaras Anexa Nr. 1 La Partea I

■. V. • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.            /

S-a achitat tariful de 1740 RON, -Ordin de plata cont colaborator nr.3421/29-10-2018 in suma de 1740, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 222.           I) /

Data soluționării,                        Asistent Re!gi$ratir;                        Referent,

01-11-2018                        DANIELa/cI iWțS              _________________

Data eliberării,                                     U

—/—/---                              (parafa și semnătura)                  (parafa și semnătura)

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Nr. cerere


23015W? Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

CaNCEI              extras de carte funciară

PENTRU INFORMARE

11 Ol H I7WL mnCMiTA

Carte Funciară Nr. 106181 Fagaras

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Fagaras,Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

106181 __

252

Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

23015 / 29/10/2018  ___________________________

Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de Primăria Mun. Fagaras;

B2

intaoulare, arept ae PKOPRiETATtin baza o.u. 184/2001, aobandit

nrin Leqe, cota actuala 1/1                   ____

Al

jlT MUNICIPIUL FAGARAS- DOMENIUL PUBLIC

OtsSEHVATll: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, inscrisa prin încheierea nr. 968 din 24/01/2011: cerere nr.5325/11.04.2018 c.f.__________________________________|

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

23015 / 29/10/2018_________________________________________

Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de PRIMĂRIA FAGARAS;         ___

CI

Intabulare, drept de FOLOSINȚA

1) CONSILIUL LOCAL FAGARAS__________________________

OBSERVAȚII. poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, inscrisa prin incheier

Al

ea nr. 968 din 24/01/2011;


Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

106181

252

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

252

-

-

-

Delimitat pe toate laturile de către ziduri de construcție

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

106181-C1

construcții de locuințe

252

Fara acte

b. construita la sol:252 mp; S. construita desfasurata:252 mp; Casa de locuit neinscrisa in CF.

Ec.rr ?nt' • infer t 3- i -re nepay.ancpi.ro

• tungimne segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite ia 1 milimetru. ' ri-*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific. că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest


birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 1740 RON, -Ordin de plata cont colaboratoiynr.3421/29-10-2018 in suma de 1740, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 222.

Asistent R^giitrati DANIE LA! CIJ4PC)^


Data soluționării, 01-11-2018 Data eliberării, / /


r,i

S


Referent,


Exrra- ? ocr'r fanare oiî-uîî ’ '■ adresa epay.ancpl.ro


(parafa și semnătura)


(parafa și semnătura)For ul v< ■ANCEJL


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ


Nr. cerere 23015


MMI- >TI n<il«UI HA


PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 106182 Fagaras • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Fagaras, Jud. Brașov

Nr, Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

106182

294

Teren neimprejmuit;

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  23015 / 29/10/2018

  Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de Primăria Mun. Fagaras;

  B2 llntabulare, drept de PROPRIETATEin baza O.U. 184/2001, dobândit z Iprin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1 1) MUNICIPIUL FAGARAS- DOMENIUL PUBLIC

  OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, înscrisa prin încheierea nr. 968 din 24/01/2011; cerere nr.5325/11.04.2018 c.f.

 • C. Partea III. SARCINI


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  23015 / 29/10/2018

  Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de PRIMĂRIA FAGARAS;

  CI

  Intabulate, drept de FOLOSINȚA

  Al

  1) CONSILIUL LOCAL FAGARAS

  OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, înscrisa prin încheierea nr. 968 din 24/01/2011;

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

106182

294

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

294

-

Delimitat pe toate laturile de către ziduri de construcție

Date referitoare la construcții

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (- (m)

1

2

33.79

2

3

8.572

3

4

33.907

4

1

8.773

Document care conține date

cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001


Pagina 2 din 3


Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

106182-C1

construcții de locuințe

294

Fara acte

5. construita la sol:294 mp; S. construita desfasurata:294 mp; Casa de locuit neinscrisa in CF.

Sxtra-, j, Vruin.'crr. re cr-.’ine i Sr 3 epay.ancpi.ro

Fc .ul " v .ts> jr*' 311


 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.


Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.


S-a achitat tariful de 1740 RON, -Ordin de plata cont colaborator nr.3421/29-10-2018 in suma de 1740, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 222.

Asistent Reg

DANIELA C


Data soluționării, 01-11-2018 Data eliberării.(parafa și semnătura)


Referent,


(parafa și semnătura)Pagina 3 din 3


.         Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

i                           Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

ZANCPT              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

/I »fl< .HI1 «qnilSM »-’

Carte Funciară Nr. 106183 Fagaras


Nr. cerere Ziua Luna Anul

Cod verificare


23015

29

10 2018


nui

100063831752


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Fagaras, Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

106183

163

Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

23015 / 29/10/2018

Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de Primăria Mun. Fagaras;

82

Intabulate, drept de PROPRIETATEA baza O.U. 184/2001, dobândit

nrin Leae. cota actuala 1/1 ________________________________________

Al

1) MUNICIPIUL FAGARAS- DOMENIUL PUBLIC

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, înscrisa prin încheierea nr. 968 din 24/01/2011; cerere nr.5325/11.04.2018 c.f.___

C. Partea III. SARCINI


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

23015 / 29/10/2018    ___________

Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de PRIMĂRIA FAGARAS;

CI

Intabulate, drept de FOLOSINȚA

1) CONSILIUL LOCAL FAGARAS

Al

OBSERVATIi: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, înscrisa prin încheierea nr. 968 din 24/01/2011; ________


__Carte Funciară Nr. 106183 Comuna/Oraș/Municipiu: Fagaras

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

106183

163

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

—------

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

163

-

-

-

Delimitat pe toate laturile de către ziduri de construcție

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al 1

106183-C1

construcții de locuințe

163

Fata acte

S. construita la soi:163 mp; s. construita desfasurata:163 mp; Casa de locuit neinscrisa in CF.

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

1

2

8.458

2

3

19.224

3

4

8.458

4l

1

19.2^

E>t-


r» -r Un » Is a fr«* 3 epay.ancpi.ro

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

**’ Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.               /

S-a achitat tariful de 1740 RON, -Ordin de plata cont colaborator n/3421/29-10-2018 in suma de 1740, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 222.             j j

Data soluționării,                        Asistent Regfs^atorJ -                      Referent,

01-11-2018                           DANIELA c/lMPOIE4

_. ... -                                               II------------------------

Data eliberam.                                      /

—!___!---- (parafa și semnătura)                    (parafa și semnătura)


Oficiu! de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


ANCPL

AUIAMa \ ITMMM 1.». < »-. <« 1.

,-t simttiiiimo* i ■ »r.t


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 106184 FagarasA. Partea i. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Fagaras, Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

106184

194

Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

23015 / 29/10/2018

Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de Primăria Mun. Fagaras;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEin baza O.U. 184/2001, dobândit crin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL FAGARAS- DOMENIUL PUBLIC

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, inscrisa prin încheierea nr. 968 din 24/01/2011; cerere nr.5325/11.04.2018 c.f.

C. Partea III. SARCINI


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

23015 / 29/10/2018

Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de PRIMĂRIA FAGARAS;

CI

Intabulare, drept de FOLOSINȚA

Al

1) CONSILIUL LOCAL FAGARAS

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, inscrisa prin încheierea nr. 968 din 24/01/2011;

Hrc c .l.ne la i’Cn •*=» eoav*»neoi ro


Carte Funciară Nr. 106184 Comuna/Oraș/Municipiu: Fagarar

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

106184

194

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

194

-

-

-

Delimitat pe toate laturile de către ziduri de construcție

Date referitoare la construcții

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (- (m)

1

2

23.408

2

3

8.297

3

4

23.386

4

1l

8.32Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

106184-C1

construcții de locuințe

194

Fara acte

S. construita la sol:194 mp; S. construita desfasurata:194 mp; Casa de locuit neinscrisa in CF.

•                                          •* &'

Carte Funciară Nr. 106184 Comuna/Oraș/Municipiu: Fagaras

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

  Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.


  Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

  S-a achitat tariful de 1740 RON, -Ordin de plata cont colaborator nr.3421/29-10-2018 in suma de 1740, pentru


  serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 222.

  Asistent


  Data soluționării, 01-11-2018 Data eliberării, / /  Referent,


  (parafa și semnătura)  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

  Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

  CaNCPL              extras de carte funciară

  PENTRU INFORMARE

  n anrrrtTUuna.H tr.i

  Carte Funciară Nr. 106187 Fagaras


  Nr. cerere     23015   *


  Ziua           29

  Luna    _ _ 10

  Anul___’ ' 2018


  Cod verificare


  100063831752


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Fagaras, Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

106187

183

Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

23015 / 29/10/2018

Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de Primăria Mun. Fagaras;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEin baza O.U. 184/2001, dobândit crin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL FAGARAS- DOMENIUL PUBLIC

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, înscrisa prin încheierea nr. 968 din 24/01/2011; cerere nr.5325/11.04.2018 c.f._________________________________________________________________________________

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

23015 / 29/10/2018

Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de PRIMĂRIA FAGARAS;

ci

Intabulare, drept de FOLOSINȚA

Al

1) CONSILIUL LOCAL FAGARAS

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, înscrisa prin încheierea nr. 968 din 24/01/2011;______

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr, 677/2001.

Exi-rase rsvm in'rn -are o -line la adresa epay.ancpi.ro

Pagina 1 din.?


For.-vjl.-r v: -       . > • ’i


. Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

106187

183

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

183

-

-

-

Delimitat pe toate laturile de către ziduri de construcție

Date referitoare

a construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

106187-C1

construcții de locuințe

183

Fara acte

S. construita la sol:183 mp; S. construita desfasurata:183 mp; Casa de locuit neinscrisa in CF.__==

-- tunaimne segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 1740 RON, -Ordin de plata cont colaborator nr.3421/29-10-2018 in suma de 1740, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 222.

Data soluționării,

01-11-2018

Data eliberării, / /______


1/

Asistent Regî§t^atoiy DANIELA CIMPOIȘS i /\ f


(parafa și semnătura)Referent,


(parafa și semnătura)


Document care conpne date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.Pagina 3 din 3

,ro in- n= li ad.'-ia epay.ancpi.ro                                                                         Ff-nubr ver .real.


,          Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

CaNGEL             extras de carte funciară

ji î:'.',::V                              pentru informare

t J Jt« .MOISl >A

Carte Funciară Nr. 106186 Fagaras


Nr. cerere

Ziua

Luna

Anul '


Cod verificare


100063831752


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Fagaras, Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

106186

194

Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

23015 / 29/10/2018

Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de Primăria Mun. Fagaras;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEin baza O.U. 184/2001, dobândit orin Leqe, cota actuala 1/1_____

Al

1) MUNICIPIUL FAGARAS- DOMENIUL PUBLIC

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, inscrisa prin încheierea nr. 968 din 24/01/2011; cerere nr.5325/11.04.2018 c.f.

C. Partea III. SARCINI


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

23015 / 29/10/2018

Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de PRIMĂRIA FAGARAS;

CI

Intabulare, drept de FOLOSINȚA

Al

1) CONSILIUL LOCAL FAGARAS

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, inscrisa prin încheierea nr. 968 din 24/01/2011;

—————Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

106186

194

-- „—---

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

194

-

-

Delimitat pe toate laturile de către ziduri de construcție

Date referitoare la construcții

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (m)

1

2

8.6

2

3

22.506

3

4

8.642

__£

1

22.5,1>Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevedenie-tdgii Nr. 677/2001


Pagina 2 din 3


Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

106186-C1

construcții de locuințe

194

Fara acte

S. construita la sol:194 mp; S. construita desfasurata:194 mp; Casa de locuit neinscrisa in CF. _________________________________ _

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 1740 RON, -Ordin de plata cont colaoorator nr.3421/29-10-2018 in suma de 1740, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 222.              /

Data soluționării,                        Asistent Registrator/                       Referent,

01-11-2018                          DANIELA/CIMp/eS

Data eliberării,                                         [

__(___/----                                 (parafa și semnătura)                     (parafa și semnătura)


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

1* V Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

Cancei              extras de carte funciară

. -.T.nsvA                           PENTRU INFORMARE

TI Rl H .« «»» JMOIÎL . »t «

Carte Funciară Nr. 106188 Fagaras


Nr. cerere

Ziua

Luna

Anul


Cod verificare

100063831752


TEREN Intravilan


A. Partea I. Descrierea imobilului


Adresa: Loc. Fagaras, Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

106188

249

Teren neimprejmuit;


B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

23015 / 29/10/2018

Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de Primăria Mun. Fagaras;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEin baza O.U. 184/2001, dobândit orin Leae, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL FAGARAS- DOMENIUL PUBLIC

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, inscrisa prin încheierea nr. 968 din 24/01/2011; cerere nr.5325/11.04.2018 c.f.


C. Partea III. SARCINI


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

23015 / 29/10/2018

Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de PRIMĂRIA FAGARAS;

CI

Intabulare, drept de FOLOSINȚA

Al

1) CONSILIUL LOCAL FAGARAS

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, inscrisa prin încheierea nr. 968 din 24/01/2011;Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Cxtrai -part-.it *cr< . ec> 14        i epay.ancpt.ro

Pagina 1 din 3


CD .’-uîar v •■si jnea 1.1


_______Carte Funciară Nr. 106188 Comuna/Oraș/Municipiu: Fagaras

Anexa Nr. 1 La Partea I

Pagina 2 din 3


Formular vershi. ■» 1 1


Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

106188

249

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

249

-

-

-

Delimitat pe toate laturile de către ziduri de construcție

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

106188-C1

construcții de locuințe

249

Fara acte

S. construita la sol:249 mp; S. construita desfasurata:249 mp; Casa de locuit neinscrisa in CF.

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<•» (m)

-Z-.

1

2

7.978

2

Zii

30.833

3

4

8,13^

4

1

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

l-t adr-.sa ejjay.aHcpi.ro

"* Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de aces birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.                 ,

S-a achitat tariful de 1740 RON, -Ordin de plata cont colaborator nr.3421/29-10-2018 in suma de 1740, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 222.

Data soluționării, 01-11-2018 Data eliberării,


Asistent Rei

Referent,


DANIELA G

(parafa și semnătura)1

(parafa și semnătura)


' ,           oficiul cie Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

^ANCPT              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru informare

jimrnmHOKiiw»

Carte Funciară Nr. 106189 Fagaras

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Fagaras, Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

106189

260

Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

23015 / 29/10/2018

Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de Primăria Mun. Fagaras;___________________________

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEA baza O.U. 184/2001, dobândit nrin Lege, cota actuala 1/1 _____________________________________

Al

1) MUNICIPIUL FAGARAS- DOMENIUL PUBLIC

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, inscrisa prin încheierea nr. 968 din 24/01/2011; cerere nr.5325/11.04.2018 c.f.

C. Partea III. SARCINI


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini         __

Referințe

23015 / 29/10/2018

Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de PRIMĂRIA FAGARAS;

1------------------------

C1

Intabulare, drept de FOLOSINȚA

Al

1) CONSILIUL LOCAL FAGARAS____

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, înscrisa prin încheierea nr. 968 din 24/01/2011;

E:< -aseoe r.’J ir.?rr >r« c.i-l ne .'i sd' -aepav.ancpi.ro

formulîr


Teren


Carte Funciară Nr. 106189 Comuna/Oraș/Municipiu: Fagaras

Anexa Nr. 1 La Partea I


Nr cadastral (Suprafața (mp)*

Observații / Referințe                              1

106189    (     260

* Sunrafata este determinată in n);Date referitoare la teren


Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

260

-

-

-

ueiimitat pe toate laturile 0e către ziduri de construcție


Date referitoare la construcții


Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

106189-C1

construcții de locuințe

260

Fara acte

(S. construita la sol:260 mp; S. construita desfasurata;260 mp; Casa de locuit neinscrisa in CF, ____________

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<- (m)

1

2

30.857

2

3

8.424

3

4

30.725

4

1

8.49^ • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.               /

S-a achitat tariful de 1740 RON, -Ordin de plata cont colaborator nr3421/29-10-2018 in suma de 1740, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 222. .           // /


Data soluționării,                         Asistent Registrator/

01-11-2018                           DANIELA 01 MPQțES

Data eliberării,                                         [5

' /

Referent,

'---- (parafa și semnătura)                     (parafa și semnătura)

Extr.s j pen?. J i” ,rr n- a'Jreri epay.ancpi.ro

Forrr iar v.- jurun 1.1Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 106190 Fagaras

UI

Li L. • A. Partea i. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

106190

240

Teren neimprejmuit;

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  23015 / 29/10/2018____________________ -______-__________

  Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de Primana Mun. Fagaras;

  B2

  Intabulate, drept de PROPRIETATEin baza O.U. 184/2001, dobândit nrin i pap cota actuala 1/1------

  Al

  1) MUNICIPIUL FAGARAS-DOMENIUL PUBLIC        _________

  OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, înscrisa prin încheierea nr. 968 din 24/01/2011; cerere

  nr.5325/11.04.2018 c.f.    ______________________—---------------------------------------

 • C. Partea III. SARCINI


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini___

  Referințe

  23015 / 29/10/2018            ____

  Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de PRIMĂRIA FAGARAS^____________

  CI

  Intabulate, drept de FOLOSINȚA                         ___

  Al

  1) CONSILIUL LOCAL FAGARAS           _____________

  OBSERVAȚI' oozitie transcrisa din CF 102519/Fagaras, înscrisa prin încheierea nr. 968 din 24/01/2011;

Carte Funciară Nr. 106190 Comuna/Oraș/Municipiu: Fagaras

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

____ Observații / Referințe

106190

240

* Suprafața este determinata in pianul de proiecție Stereo 70.                                —--

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

240

-

-

-

Delimitat pe toate laturile de către ziduri de construcție

Date referitoare la construcții

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

i- (m)

1

2

7.746

2

3

30.876

3

4

7.888

4

1

30.541Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

106190-C1

construcții de locuințe

240

Fara acte

o. constiuita la sol:/4U mp; S. construita desfasurata:240 mp; Casa de locuit neinscrisa in CF.

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

~K ' . ' ‘--------------------------------------------------------------

’ -      ** Lungimile segmentelor sunt determinate în planuî de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite fa 1 milimetru.

•        *=** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.               ,

S-a achitat tariful de 1740 RON, -Ordin de plata cont colaborator ntf3421/29-10-2018 in suma de 1740, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 222.             | /

Data soluționării,                        Asistent Re^îstțatora !                      Referent,

01-11-2018                         DANIELA ClMROl/s!

Data eliberării,                                           țj j

—I___!---- (parafa și semnătura)                    (parafa și semnătura)Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 106191 Fagaras

1

• VI X.

Nr. cerere     23015A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Fagaras, Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

106191

240

Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

23015 /29/10/2018______________________

Arlrpqa nr. 8917. din 18/04/2003 emis de Pnmaria Mun. Fagaras;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEin baza O.U. 184/2001, dobândit

^rin 1 on? rnta actuala 1/1                             ------------

Al

1) MUNICIPIUL FAGARAS- DOMENIUL PUBLIC

----OBSERVAȚIE poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, înscrisa prin încheierea nr. 968 din 24/01/2011; cerere

nr.5325/11.04.2018 c.f.                             ----1

C. Partea III. SARCINI


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini        ___

Referințe

23015/29/10/2018      __

Arirpca nr. 8917. din 18/04/2003 emis de PRIMĂRIA FAGARAS;

CI

Intabulare, drept de FOLOSINȚA                              ____

Al

n CONS1 LIUL LOCAL FAGARAS__

■ nn^FRVATII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, înscrisa prin încheierea nr. 968 din 24/01/2011;

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

106191

240

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

240

-

-

-

Delimitat pe toate laturile de către ziduri de construcție

Date referitoare la construcții

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (» (m)

1

2

31.094

2

3

7.458

3

4

31.007

4

_ 1

8.03ȘCrt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

106191-C1

construcții de locuințe

240

Fara acte

S. construita la sol:240 mp; S. construita desfasurata:240 mp; Casa de locuit neinscrisa in CF.

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Ex*- a.« 'trj rrc're < -• adresa epay.ancpi.ro

Pagina 2 din 3


Forrnu . verâ.jn. i 1.1


— Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de ace birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice pr care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sur susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.              /

S-a achitat tariful de 1740 RON, -Ordin de plata cont colaborator rrr.3421/29-10-2018 in suma de 1740, pentr serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 222.           b /

) /

Data soluționării,                        Asistent Regls^atdr, i                       Referent,

01-11-2018                           DANIELA GIM^OIES /

Data eliberării,                                         (A

1Z----                               (parafa și semnătura)                   "(parafa și semnătura)

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Nr. cerere     23015 :

Ziua          29

Luna _      10

___Anull__,    2018 _ _

Cod verificare

BHifliiBia

100063831752


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

'ANCPF               EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

ji tu irrr,« iw.n1 * *

Carte Funciară Nr. 106192 Fagaras

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Fagaras, Jud. Brașov

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

106192

270

Teren neimprejmuit;

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  23015 / 29/10/2018

  ÎAdresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de Primăria Mun. Fagaras;

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATEin baza O.U. 184/2001, dobândit nrin Leae. cota actuala 1/1        _    ___________________________

  Al

  1) MUNICIPIUL FAGARAS- DOMENIUL PUBLIC

  OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, înscrisa prin încheierea nr. 968 din 24/01/2011; cerere nr.5325/11.04.2018 c.f._______________________________________________________________________________

 • C. Partea III. SARCINI


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini          ___

  Referințe

  23015 / 29/10/2018       ___

  Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de PRIMĂRIA FAGARAS;

  CI

  Intabulare, drept de FOLOSINȚA

  Al

  1) CONSILIUL LOCAL FAGARAS

  OBSER VATII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, inscrisa prin încheierea nr. 968 din 24/01/2011;__________

___________Carte Funciară Nr. 106192 Comuna/Oraș/Municipiu: ragaras Anexa Nr\J. La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

106192

270

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

270

-

-

-

Delimitat pe toate laturile de către ziduri de construcție

Date referitoare la construcții


Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

106192-C1

construcții de locuințe

270

Fara acte

S. construita la sol:270 mp; S. construita desfasurata:270 mp; Casa de locuit neinscrisa in CF.

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(- (m)

1

2

30.912

2

3

8.598

3

4

31.407

J " 'T- 'S.

4

1

______________________8.773

-_ p-rTu          on-i .»e ld a», r epav.anc?Lro

țy r                                                                        Zr,

__Carte Funciară Nr. Wbl92 Comuna/Oraș/Municipiu: Fagaral'

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru. '

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.                 /

S-a achitat tariful de 1740 RON, -Ordin de plata cont colaborator nr 3421/29-10-2018 in suma de 1740, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 222.                 /

Data soluționării.                        Asistent Registrator// /                    Referent,

01-11-2018                      DANIELA OlMpW /

Data eliberării,

—!---!---- (parafa și semnătura)                   (parafa și semnătura)

Oficiu! de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

^ANCPT              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

,, ..wu.                        PENTRU INFORMARE

♦> t. c a r> <i ■* r * > ?ia t n «Tt «miiM

Carte Funciară Nr. 106193 Fagaras

Nr. cerere     23015

Ziua

Luna

!' Anul "____ "2018

Cod verificare

■■■■■

100063831752


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Fagaras, Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

106193

244

Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

23015 / 29/10/2018    ___

Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de Primăria Mun. Fagaras;

B2

intabulare, drept de PROPRIETATEin baza O.U. 184/2001, dobândit

□ rin Leae, cota actuala 1/1___

Al

1) MUNICIPIUL FAGARAS- DOMENIUL PUBLIC

" OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, înscrisa prin încheierea nr. 968 din 24/01/2011; cerere nr.5325/11.04.2018 c.f.      _________________________________________1

C. Partea III. SARCINI

f-


irt ca eDav.ancoi.roînscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

23015 / 29/1O/2O18

Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de PRIMĂRIA FAGARAS;

CI

Intabulate, drept de FOLOSINȚA

Al

1) CONSILIUL LOCAL FAGARAS

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, înscrisa prin încheierea nr. 968 din 24/01/2011;___

Anexa Nr. 1 La Partea I


TerenDate referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

244

-

-

-

Delimitat pe toate laturile de către ziduri de construcție

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

106193-C1

construcții de locuințe

244

Fara acte

S. construita ia sol:244 mp; S. construita desfasurata:244 mp; Casa de locuit neinscrisa in CF.               _________________________________

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<- (m)

1

2

30.736

2

3,

7.949

3

4

30.736

4

1

7.949 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.


Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.             /


S-a achitat tariful de 1740 RON, -Ordin de plata cont colaborator/nr.3421/29-10-2018 in suma de 1740, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 222.          I

Asistent Registrator; DANIELA,CJMPdlES


Data soluționării, 01-11-2018 Data eliberării,


Referent,


(parafa și semnătura)


(parafa și semnătura)


a ;ei spay ar.cp’.ro■ 'W'

~-gțrf     Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

P          Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

Cancpi              extras de carte funciară

PENTRU INFORMARE

fiii. ffm fMfflntlVtA

Carte Funciară Nr. 106194 Fagaras


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Fagaras, Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

106194

270

Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

23015 / 29/10/2018

Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de Primăria Mun. Fagaras;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEin baza O.U. 184/2001, dobândit nrin Leae. cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL FAGARAS- DOMENIUL PUBLIC

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, înscrisa prin încheierea nr. 968 din 24/01/2011: cerere nr.5325/11.04.2018 c.f.

C. Partea III. SARCINI


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

23015 / 29/10/2018

Adresa nr. 8917, din 18/04/2003 emis de PRIMĂRIA FAGARAS;

CI Intabulare, drept de FOLOSINȚA

Al

1) CONSILIUL LOCAL FAGARAS

| OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, înscrisa prin încheierea nr. 968 din 24/01/2011;

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.Pagina 1 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea 1

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

106194

270

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

270

-

-

-

Delimitat pe toate laturile de către ziduri de construcție

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

106194-C1

construcții de locuințe

270

Fara acte

S. construita la sol:270 mp; S. construita desfasurata:270 mp; Casa de locuit neinscrisa in CF.

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment t- (m)

1

2

30.912

2

3

8.598

3

4

31.407

4

______1_

8.773tare on ne h i-Jrcsa epsy.ancpi.ro

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.


Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.


S-a achitat tariful de 1740 RON, -Ordin de plata cont colaborator nr.3421/29-10-2018 in suma de 1740, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 222.

Asistent

DANIE


Data soluționării, 01-11-2018

Data eliberării,Referent,


v . ~v»rriare an- n !a < t. 3 c-pay.Encpi.i o


(parafa și semnătura)


(parafa și semnătura)
rĂNr.prOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 106195 Fagaras


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Fagaras, Jud. Brașov

MUIt Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

106195

244

Teren neimprejmuit;

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  23015 / 29/10/2018_____

  AHroca nr R917. din 18/04/2003 emis de Pnmana Mun. Fagaras;

  B2

  1

  Intabulate, drept de PROPRIEIATEin baza O.U. 184/2001, dobândit

  Al

  1) MUNICIPIUL FAGARAS- DOMENIUL PUBLIC      __________________ ____

  —~~6BS^VATllF~pozîtFe~transcrisa din CF 102519/Fagaras, inlFFisa prin încheierea nr. 968 din 24/01/2011; cerere

  nr.5325/11.04.2018 c.f.--------------------------------------

 • C. Partea III. SARCINI


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini__

  Referințe

  23015 /29/10/2018                       _ ..

  nr R917. din 18/04/2003 emis de PRIMĂRIA FAGARAS;

  CI

  Intabulate, drept de FOLOSINȚA                          __

  Al

  1) CONSILIUL LOCAL FAGARAS         -----------------------

  ----ORSFRVATII- poziție transcrisa din CF 102519/Fagaras, înscrisa prin încheierea nr. 968 din 24/01/2011;

u ti k. on-i. 2 1 ir >1 epay.ancpi.ro


___________Carte Funciară Nr. 106195 Comuna/Oraș/Municipiu: Fagaras

Anexa Nr. 1 La Partea I


Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

106195

244

“ '..i .j        - :__i-r                        ~7 r\

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

ua

Nr Crt

IC I       •

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

244

-

-

-

Delimitat pe toate laturile de către ziduri de construcție

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

106195-C1

construcții de locuințe

244

Fara acte

S. construita la sol:244 mp; S. construita desfasurata:244 mp; Casa de locuit neinscrisa in CF.

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

i- (m)

1

2

30.736

2

3

7.949

3

4

30.736

4

1

___________________7.949Pagina 2 din 3


 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite fa 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 1740 RON, -Ordin de plata cont colaborator nr.3421/29-10-2018 in suma de 1740, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 222.           i /

Data soluționării.                       Asistent Registrator, /                    Referent,

01-11-2018                           DANIELA fci^PplES/

Data eliberării,

 • 11---- (parafa și semnătura)                  Tparafa și semnătura)


E^tra ' k ' J r'd.-f on n-li Ji "sa eeay.ancpi.ro

Tcrr'i.’ îf — i i


Font


n'                Faragrar

 • 2. Raportare finală.

REZULTATE PRECONIZATE. INDICATORI.

<1


100 imobile (terenuri afaîate in proprietatea UAT Fagaras) identificare topografica; 100 planuri de situație amplasament teren, pe care sunt mai multe construcții de locuințe neintabulate

100 de extrase de carte funciara terenuri aflate in proprietatea UAT Fagaras; Dezmembrare loturi plus drumuri si zona acces stradal (unde este cazul); Documentație schimbare categorie de folosința din intravilan arabil in intravilan curb construcții pentru 100 de loturi in vederea concesionarti/vanzarii (unde este cazul);

100 rapoarte evaluare terenuri cu poprietar UAT Fagaras pentru concesiune /Vanzare.


IMPACTUL PRECONIZAT AL PROIECTULUI ASUPRA GRUPURILOR ȚINTĂ.

■Grupul țintă din municipiul Fagaras, reprezentat de minoritatea romă nu a ■ beneficiat, până în prezent, de nicio intervenție menită să combată discriminarea, >'.șiâu să îmbunătățească situația așezărilor acestora. De aceea acest proiect își

-I - - - — - A . .1 _ .. i.f.                                  rjr^                                   ,^-j j.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectiv General: Creșterea calității locuirii și asigurarea drepturilor cetățenești pentru un număr de 100 de imobile in care locuiesc cetățeni aparținând minorității rome.


Obiectiv Specific 1 : Identificarea gospodăriilor care nu dețin acte de proprietate apartinand Unitatii Administrativ Teritoriale Fagaras;

Obiectiv Specific 1 : Intabularea unui număr de 100 de proprietari si notarea proprietarilor respectiv posesorilor in Registrul Agricol.

ACTIVITATI PRINCIPALE

Activitatea 1

Pregătirea, organizarea echipei.

Descrierea activității nr 1.


I3&. .        .

' ''    ț-1 Angajarea membrilor echipei de implementare;

,, LEGALI CAR.EA AȘEZĂRILOR CETĂȚENILOR DE ETNIE ROMA DIN MUNICIPIUL FAGARAS"

SOLICITANT: ASOCIAȚIA ROMILOR DIN sV.GARAS PARTENER: MUNICIPIUL FAGARAS

Aprilie - Msi 2015

OPIS

Titlul Proiectului : „Legalizarea așezărilor cetățenilor de etnie roma din Municipiul Fagaras”

Solicitant: Asociația Romilor din Fagaras

Partener: Municipiul Fagaras

. -am

1

Cerere Finanțare

2

Buget Proiect (Anexa B)

3

Copii Documente înființare (Solicitant)

- Statut

- Act Constitutiv

- încheiere Judecătorie

- Certificat înscriere R.A.F.

4

Copie CIF (Solicitant si Partener)

5

Bilanț Contabilt(Solicitant si Partener)

- Bilanț 2014 Partener

- Bilanț 20-13 Partener

- Bilanț 2014 Solicitant

- Bilanț 2013 Solicitant

6

Declarație Imparțialitate (Anexa D)

7

Declarație pe propria rapundere (Anexa E)

8

CV-uri Echipa Management

9

Acord Parteneriat

10

Documente Angajament si Experiența (Solicitant si Partener)

- Hotarare Consiliul Local

- Documente Experiența Relevanta

H

Cont Bancar Solicitant____

Cerere

Finanțare

CERERE DE FINANȚARE            ANEXA A

TITLUL PROIECTULUI

„Legalizarea așezărilor cetățenilor de etnie roma din municipiul Fagaras

INIȚIATORI

Denumirea oficială completă (numele organizației):

Asociația Romilor din Fagaras

Acronim (unde este cazul):

Nu este cazul

Statut juridic:

Organizație Neguvernamentala, conform Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

Cod fiscal:

22206290

Adresa oficială:

_ . * ---——

Municipiul Fagaras, Strada Cimpului, Bloc 14, Scara B, Ap. 4, Județ Brașov.

Adresa poștală:                .      -

Municipiul Fagaras, Strada Cimpului, Bloc 14, Scara B, Ap. 4, Județ Brașov.

Persoana de contact:

Androne Bogdan lonut

Număr de telefon:

0268/212003

Număr de fax:

0268/212003

Adresa E-mail:

androne.ionut@yahco.com

Website:

www.asociatiaromilorfagaras.e-live.ro

/r ț L-.-u.că.

Numele titularului de cont:

Asociația Romilor din Fagaras

Nr. cont bancur:

RO71RZBR000-CCC00G9906598

Ccdul băncii:

RZBRRO3U

Codul       (o;..?>nal):

2__________

Numele băncii:

Raiffeisen Bank

Adresa băncii:

Municipiul Fagaras, Strada Republicii, Nr. 25, Județ Brașov.

Numele persoanei(lor) cu drept de semnătură:

Androne Gheorghe

Androne Bogdan lonut

Funcția(iile) persoanei (lor) cu drept de semnătură:

Președinte Membru

DESCRIEREA SOLICITANTULUI

 • I, Date generale Solicitant:

Asociația Romilor din Fagaras a luat naștere in anul 2007 an in care si-a început activitatea prin implementarea, in parteneriat sau avand calitatea de solicitant, in diferite proiecte sociale adresate grupurilor vulnerabile, in special persoanelor de etnie roma, din Municipiul Fagaras si Județul Brașov,

 • II. Activitati principale:

 • a) Organizarea de conferințe, seminarii cu teme pentru dezvoltare locala si/sau microregionala;

 • b) Facilitarea dialogului societate civila-admintstratie publica prin oferirea unei platforme de exprimare si susținere a diverselor inițiative legislative ale acestora;

 • c) Identificarea si implementarea de«programe in domeniul economic (cu precădere in producția de bunuri), agriculturii, protecției mediului, integrării europene;

 • d) Organizarea de conferințe de presa si monitorizare de presa post eveniment; e) Organizarea de acțiuni de promovare pentru anumite proiecte de investiții de interes local;

 • f) Studii, cercetări si analize asupra comunităților de romi;

 • g) Formarea resureslor umane;

 • h) Atragerea de fonduri, împrumuturi rambursabile sau nerambursabile din partea organismelor finanțatoare internaționale, ale administrației centrale si locale, investitorilor, finanțatorilor, băncilor;

 • i) Identificarea de potențiali parteneri;

 • j) Promovarea resurselor locale;

 • k) Promovarea de oportunități de ocupare a forței de munca;

 • I) Dezvoltarea de structuri educaționale si de instuire;

 • m) Consultanta pentru organizații si/sau administrații publice;

n) Oferirea suportului logistic pentru organizarea unor iiitc.'n.’ri pentru mediul de ofeceri, factc. i politici, economici, sociali.

EXPERIENȚA ORGANIZAȚIEI ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTELOR I.

Proiect - „Drum spre Civilizație"

 • • Buget - 192.000 euro;

 • e Locație implementare - Municipiul Fagaras;

 • • Durata-2011- 2013;

 • • Stadiu implementare - Finalizat;

 • • Solicitant - Municipiul Fagaras;

 • • Partener -Asociația Romilor din Fagaras;1

 • • Finanțator - Banca Mondiala prin Fondul Roman de Dezvoltare Sociala.

Rezultate:

 • - Asfaltare 450 m drum in comunitatea de romi Galați din Municipiul Fagaras;

 • - Calificare profesionala 56 beneficiari de etnie roma in meseriile de

Asfaltator si Peisagist Floricultor;

 • - Consilierea socio-profesionala a 250 de beneficiari de etnie roma din Municipiul Fagaras;

 • - Infintare Centru de Incluziune Sociala in Municipiul Fagaras.

 • II.

Proiect - „împreuna pentru o viata mai buna"

 • • Buget - 40.000 euro;

 • * Locație implementare - Comuna Jibert si Comuna Soars, Județ Brașov;

 • • Durata - 2014 - 2016;

 • « Stadiu implementare - In implementare;

 • © Solicitant - Asociația Romilor din Fagaras;

 • ® Parteneri - Primăria Jibert si Pțimaria Soars;

 • ■> Finanțator - Fondul ONȘ in Romania.

Rezultate:                    '•

 • - Furnizare sas'vicii psiho-socio-ocupationale pentru 200 de beneficiari de etnie roma din comunele partenere;

 • - Infintarea a doua Centre de Incluziune Sociala in comunele partenere;

 • - calificarea a 56 de beneficiari de etnie roma in meseriile de Croitor si

Lucrator in Construcții;

 • - Inițierea programului „Școala după Școala" in comunele partenere pentru 178 de copii de etnie roma.

K'rtlCAPA   DESFĂȘURARE A PROIECTULUI

Potrivit Cadrului Metodologic - de la data contractării pana la data de 27 noiembrie 2015.

Udei uf SATURARE A PROIECTULUI

Județ Brașov; Regiunea Centru; Municipiul Fagaras.

COORDONATOR PROIECT__

Milea Claudia Grigoriana;

Funcția: Consilier Juridic;

Adresa: Strada Palarieri, nr. 5, Municipiul Fagaras;                                /

Telefon: 0727/715616;                                     Semnătura: /

E-mail: claudia.milea@yahoo.com, _______-_________________

PERSOANA ÎMPUTERNICITĂ STATUTAR SĂ REPREZINTE ORGANIZAȚIA/INSTITUTIA

Androne Gheorghe - Președinte;

Adresa: Municipiul Fagaras, Strada Cimpului, Bloc 14, Scara B, Ap. 4,

Județ Brașov;

Telefon:0761735100;                                   Semnătura:

E-mail:androne.ionut@yahoo.com

GRUPUL ȚINTĂ_________________________________________

Grupul tînta este reprezentat de către comunitatea roma din cartierul Combinat formata din 3500 membrii, cetateni romani care aparțin minorității rome care dețin locuinte/imobile in cadrul Unitatii Administrativ Teritoriale Fagaras;

Aceasta comunitate este una stabila, fiind cunoscuta ca apartinand Județului Brașov, Municipiului Fagaras;

Grupul tinfca, beneficiari directi ai proiectului:

•f

 • - Este constituit dintr-un număr de 100 imobile/gospodarii deținute cu titlu de posesie sau in calitate de propri'etari ai imobilelor aflate in raza teritoriala a Unitatii Administrativ Teritoriale Fagaras;

 • - Număr de 1500 cetateni romani care aparțin minorității rome si care locuiesc in cartierul Combinat;

 • - Unitatea Administrativ Teritoriala Fagaras, beneficiar de plata taxelor si impozitelor datorate de proprietățile înscrise in sistemul de carte funciara;

Ci jpy! y ' enefsdari Indirect! ai proiectului:

 • - Cetateni, locuitori ai Unitatii Administrativ Teritoriala Fagaras;

 • - OCPI prin înregistrarea imobilului in sistemul de Carte Funciara;

 • - Copiii si membrii familiilor beneficiari directi ai proiectului.

Ui-■iCTULUI__________

Potrivit Barometrului Incluziunii Romilor din 2006 , romii trăiesc în marea lor majoritate în zonele periferice ale localităților (83%), în comunități compacte (77%) Doar 40% dmtrc ci dețin o locuință în proprietate și un sfe. t locuiesc în case proprietatea părinților, preponderent în mediul rural. în medul urban, 14,2% au locuințe închinate de la stat și doar 1,2% locuințe sociale. Un procent da 65% dinpopulația aparținând minorității rome au un contract legal valabil, 4% au contracte expirate iar 30% nu au nici o formă de contract a locuinței în care stau.

Un procent semnifieativ (2,7%) trăiește în locuințe improvizate.

Persoanele cele mai sărace, inclusiv romii, adesea nu-și permit nici aceste autorizații, și nici costul unui proces, iar fără actele de proprietate adecvate, probabil să fie mult mai vulnerabile la acțiuni ce determină strămutarea lor (de । evacuări

forțate). Lipsa unui act legal de proprietate limitează, de asemenea, accesul acestor gospodării la finanțe, după cum se descrie mai jos.

Lipsa documentelor de proprietate. Potrivit Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), procentul estimat de romi care dețin documente de proprietate este foarte mic în România, ceea ce are un efect defavorabil asupra siguranței ocupării și accesului la locuire, mai general. Deși nu există date precise, ANCPI estimează că în cele 50 de Unități Administrative Teritoriale (UAT) rurale pentru care a fost planificată intabularea sistematică în cadrul unui proiect sprijinit d Banca Mondială, circa două treimi din gospodăriile rome nu aveau acte de proprietal pentru terenul și clădirile pe care le dețineau.

Particularitățile acestei comunități aflate la marginea Municipiului Fagaras de la începutul anilor 1960, pe platforma Combinatului Chimic, fiind o comunitate de tip periferic neintegrat cu aproximativ 600 locuinte/imobile dintre care 70% deții acte de proprietate, restul de 30% nevand o forma legala de dovedire a posesiei asupra construcției, respectiv terenului aferent.

Aceasta comunitate este una stabila, aceștia fiind cunoscuti ca apartinand comunității cartierului Combinat din municipiul Fagaras. Acesta comunitate este formata din aprox 3500 de persoane dintre care 1300 copii.

Lipsa actelor de proprietate Asupra, imobilelor duce la excluziunea socială, blocând astfel accesul la toate^drepturile socio-economice, în general, la toate drepturile cetatenesti. •

Scopul proiectului este punerea in legalitate a unui număr de 100 imobile in care locuiesc cetățenii apartinand minorității rome din municipiul Fagaras.

QBIECHVELS > fcOIECTULUI .__

Obssc'dv •».£ -r?l: Creșterea calității locuirii și asigurarea drepturilor cetățenești pentru un număr de 100 de imobile in care locuiesc cetățeni aparținând minorității rome.

Obiectiv .Ț . ;:.‘c 1: Identificarea gospodăriilor care nu dețin acte de proprietate apartinand Unitetîi Administrativ Teritoriale Fagaras;

Obiectiv V - 1 : Intabularea unui număr de 100 de proprietăți si notarea proprietarilor respectiv posesorilor in Registrul Agricol.

ACTIVITATI PRINCIPALE_________

Activitatea 1

Pregătirea, organizarea echipei.

Descrierea activității nr.l.

1.1 Angajarea membrilor echipei de implementare;

1.2 Elaborarea unui program de lucru, în conformitate cu disponibilitate fiecărui membru al echipei de implementare;

Rezultate activitatea nr.l.

Echipa de implementare realizata, proceduri de lucru, stabilirea programului de lucru;

Indicatori activitatea nr.l.

Constituirea echipei de implementare a proiectului: 4 programe de lucru specifice. Responsabil

Asociația Romilor din Fagaras - identifică persoanele potrivite din punct de vedere al expertizei în domeniu pentru a face parte din echipa de implementare.

Activitatea 2

Achiziții servicii, echipamente și materiale.

Descrierea activității nr.2.

 • 2.1 întocmirea și stabilirea programului privind procedurile achizițiilor publice;

 • 2.2 Pregătirea documentațiilor de achiziție a serviciilor, echipamentelor și materialelor și trimiterea acestora către firmele de profil;

 • 2.3 Efectuarea achiziției serviciilor, echipamentelor și materialelor;

Rezultate activitatea nr.2.

Contractare firme specializate;

Indicatori activitatea nr.2.       ,

1 contract de servicii specifice (cadastru, intabulare); 1 pachet servicii

Media; 1 pachet servicii protocol; 1 pachet servicii studiu impact; 1 pachet

editare grafica/printare; 1 pachet consumabile birou.

Responsabil                   a

Asociația Romilor din Fagaras - întocmește documentațiile de achiziție a serviciilor și materialelor; efectuează achiziția servicii și materiale.

Activitate 3

Studiu/cercetare nevoi comunitate în domeniul locuire.

Descrierea activității nr.3.

3.1 Organizare sesiuni de cercetare în comunitatatea de romi selectata în vederea identificării nevoilor beneficiarilor în domenile locuire, sanatate, educație si formare profesionala;

Rezultate activitatea nr.3.

Chestionare specifice aplicate în comunitate;

Indicatori activitatea nr.3.

100 de chestionare aplicate. 1 raport detaliat nevoi comunitate.

Responsabili

Asociația Romilor din Fagaras - prin firma specializată conVacha.

Aclv/feb-Ki <

Informare, promovare, vizibilitate.

Descriere: xtivității nr.4.

 • 4.1 Campun:: de informare media: ziare, TV in vederea protncv?,:n?

obiective1' prefectului si a rezultatelor acestuia;

 • 4.2 Realizarea și distribuirea materialelor informative: pliante;

 • 4.3 Conferințe de presă organizate cu ocazia evenimentelor importante din proiect: lansare proiect și închiderea proiectului.

 • 4.4 Diseminare informații cu privire la obiectivele sesiuni de finanțare propusă de ANR și informații legate de Finanțator.

Rezultate activitatea nr.4.

Pliante tipărite, apariții in presa locala, radio si TV, comunitatea de romi informată cu privire la obiectivele proiectului, ale programului

Indicatori activitatea nr.4.

 • 4 Apariții TV; 10 difuzări radio; 3 articole presa; 2000 buc. tipărituri.

Responsabili

UAT Fagaras și Asociația Romilor din Făgăraș - Participă la toate activitățile de promovare și vizibilitate ale proiectului prin reprezentanții din conducerea acestora.

Activitatea 5

Constituire comisie mixtă de lucru.

Descrierea activității nr.5

5.1 Constituirea comisiei mixte de lucru formată din reprezentanții APL, cei ai OMG-ului partener și cei ai firmei contractate în vederea identificării si stabilirii limitelor proprietăților grupului tinta;

Rezultate activitatea nr.5.

Stabilirea componenței comisiei mixte de lucru de la nivel local.

Indicatori activitatea nr.5.

1 Comisie mixtă de lucru înfințată la nivelul primăriei Fagaras;

Responsabil

UAT Fagaras.                         ■*.

Activitatea 7               ,

Identificarea și legalizarea așezărilor, a terenurilor și a locuințelor.

Descrierea activității nr.7.

 • 7.1 Identificare imobile (terenuri afalate in proprietatea UAT Fagaras) identificare Topografica;

 • 7.2 întocmire planuri de situație amplasament teren, pe care sunt mai multe construcții de locuințe neintabulate;

 • 7.3 Eliberare extrase de carte funciara terenuri aflate in proprietatea UAT Fagaras;

 • 7.4 Dezmembrare loturi plus drumuri si zona acces stradal;

 • 7.5 Eliberare documentație schimbare categorie de folosința din intravilan arabil in intravilan a; ti construcții in vederea concesionarii/vanzarii (daca este cazul);

 • 7.5 Rapoarte e/aîuare terenuri cu poprietar UAT Fagaras pentru concesiune /vanzare.

Rezultate activitatea nr.7.

Punerea în !og:d::i:ate a tuturor proprietăților beneficiarilor proiectului;

Indicatori acuvitatea nr.7.

Identificarea și legalizarea a 100 de gospodării aparținând grupului țintă reprezentat dc- minoritatea romă din municipiul Fagaras, cartier Combinat;

Responsabil

Asociația Rcrrtir din Fagaras - prin contractarea firmei specializate.

ORGANIZAȚII/INSTITUȚII PARTENERE__________________________

UAT Fagaras reprezintă partenerul public din cadrul proiectului.

Ținând cont de experiența acestuia în domeniul atragerii de fonduri externe pentru comunitățile de romi, va contribui, prin reprezentanții săi, la elaborarea Cererii de Finanțare, la stabilirea obiectivelor principale și a grupului țintă precum și la implementarea și monitorizarea activităților proiectului.

Reprezentanții UAT Fagaras vor participa direct la activitatea de identificare a beneficiarilor directi, la activitatea de promovare a obiectivelor proiectului și a rezultatelor acestuia. în mod special, reprezentanții UAT Fagaras vor organiza campania de informare și conștientizare a reprezentanților autorității publice locale și a comunității de romi prin prezentarea experienței în combaterea discriminării și a beneficilor aduse de programele sociale destinate romilor..

METODE DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE______________________

Informare

Informarea membrilor comunităților selectate privind obiectivele și activitățile proiectului va fi realizată de reprezentanții ARF prin distribuirea de materiale informative în teren.

Metode utilizate : - transmiterea directă de informații către membrii comunităților - distribuire materiale informative -pliante

Publicitatea -Proiectul va fi promovat in presa și la postul de TV local, fotografii. Monitorizare

Se vor organiza lunar ședințe de progres în cadrul cărora se va analiza evoluția proiectului din punct de vedere al cheltuielilor, utilizării resurselor, implementării activităților,obținerii rezultatelor si îndeplinirii indicatorilor. Instrumentele utilizate de către echipă proiectului în monitorizarea proiectului vor fi, în principal, graficul cu activitățile proiectului, indicatorii propuși, bugetul proiectului.

Activitatea echipei de implementare va constata în:

 • • realizarea rapoartelor narative și financiare;

 • • realizarea procedurilor de achiziții publice (dosarele de achiziții, invitații, fișe de evaluare, rapoarte de achiziții, etc.);

« derularea activităților conform Graficului de activități;

» dacă, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului sunt conforme cu legislația si regulile aplicabile;

 • • daca rtsuisele financiare ale proiectului au fost utilizate în mod eficient si economic, in concordanța cu principiile unui management financiar corespunzător '

 • • monitorizarea progresului pe baza ședințelor și analizelor periodice în funcție de obiectivele proiectului și ținerea sub control a abaterilor.

Evaluare

 • 1. Evaluarea managementului proiectului după criteriile de eficacitate, eficiență și impact

 • - evaluarea situației financiare la finalul implementării proiectului, formularea ,'e recomandări și stabilirea de concluzii cu privire la următoarele aspecte;

 • - evaluarea imcuotiiliJ activităților proiectului.___________________

2, Evaluarea rezultatelor obținute prin raportarea la cele planificate.

 • - realizarea indicatorilor propuși

 • - realizarea obiectivului general și obiectivelor specifice propuse Raportare

1. Raportare intermediară;

2. Raportare finală.

REZULTATE PRECONIZATE. INDICATORI.___________________________

100 imobile (terenuri afalate in proprietatea UAT Fagaras) identificare topografica; 100 planuri de situație amplasament teren, pe care sunt mai multe construcții de locuințe neintabulate

100 de extrase de carte funciara terenuri aflate in proprietatea UAT Fagaras; Dezmembrare loturi plus drumuri si zona acces stradal (unde este cazul); Documentație schimbare categorie de folosința din intravilan arabil in intravilan curți construcții pentru 100 de loturi in vederea concesionarii/vanzarii (unde este cazul);

100 rapoarte evaluare terenuri cu poprietar UAT Fagaras pentru concesiune /vanzare.

IMPACTUL PRECONIZAT AL PROIECTULUI ASUPRA GRUPURILOR ȚINTĂ. Grupul țintă din municipiul Fagapas, reprezentat de minoritatea romă nu a beneficiat, până în prezent, de nicio intervenție menită să combată discriminarea sau să îmbunătățească situația așezărilor acestora. De aceea acest proiect își propune să sprijine în mod concret identificarea și punerea în legalitate a terenurilor și locuințelor ocupate de reprezentanții etniei rome.

O mare parte din locuințele și terenurile din comunitățile de romi din Fagaras nu beneficiază de acte de proprietate din acest motiv acestea reprezintă, la nivel local, o oază de nesupunere socială privind reglementările legale în ceea ce privește situație așezărilor.

Beneficiile aduce de acest proiect se referă în special la adaptarea comunităților de romi la cerințelor sociale și îmbunătățirea situației socio-economice a acestora. Obiectivul principal a acestui proiect își propune șă soluționeze situația juridică a unei suprafețe de 5 hectare de teren, în proporție de 100% ocupate de reprezentanți ai etniei rome. De asemenea situația grupului țintă, în ceea ce privește locuirea, va fi îmbunătățită substanțial întru-cât le va oferii posibilitatea beneficiarilor de a-și cumpăra terenul și locuința, în urma definitivării procesului de trecere în legalitate a acestora.

în ceea ce privește creșterea capacității manageriale a echipei de implementare și mai ales a reprezentanților solicitantului, în accesarea fondurilor externe destinate grupurilor vulnerabile, credem că , cel puțin pentru municipiul so'icitant reprezintă un început promițător menit să crească încrederea comunită;;i de romi în factori dectzk.nali de la nivel local.IMPACTUL PROIECTULUI PE TERMEN SCURT ȘI LUNG._____________

Impactul proiectului pe termen scurt se rezuma la punerea in legalitate a unui nr de 100 imobile din comunitatea Combinat, municipiul Fagaras, prin implementarea acestor masuri se vor elimina prejudecățile legate de situația socială a acestora iar romii vor avea o șansă în plus de a se integra în societate. De asemenea se urmărește crearea de oportunități egale pentru comunitatea de romi în ceea ce privește cumpărarea/concesionarea terenurilor și a locuințelor prin luarea unei Hotărâri de Consiliu Local în urma căreia să se stabilească vânzarea sau concesionarea imobilelor prin eșalonarea plăților și stabilirea unui preț în conformitate cu posibilitățile financiare ale beneficiarilor. Acest proces legislativ constituie principala metodă de finanțare indirectă a activităților după încetarea finanțării nerambursabile primită de la ANR.

Impactul pe termen lung se refera la asigurarea drepturilor cetatenesti prin crearea condițiilor optime in ceea ce privește dobândirea dreptului de proprietate a persoanelor provenite din grupurile vulnerabile.

Procesul de sustenabilitate se regăsește in planul de investitii promovat la nivelul Municipiului Fagaras care are ca si obiectiv specific punerea in legalitate a tuturor așezărilor locuite preponderent de persoanele apartinand etniei rome. Una dintre masurile asumate de legislativ se refera la implementarea procesului de vanzare sau concesionare, prin intermediul unei Hotarari de Consiliu, a terenurilor si locuințelor in care locuiesc etnici romi la un preț in conformitate cu zona in care se afla aceștia si cu, cuantumul veniturilor declarate de beneficiari, în consecință proprietatea rezultatelor acestui proiect va fi distribuită în mod echitabil tuturor părților implicate prin sesiunile de informare și conștientizare, aparițile din media dar și prin distribuirea materialelor informative la nivelul comunității.                           ’

io