Hotărârea nr. 47/2019

HOTĂRÂREA nr.47 din data de 27 februarie 2019 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Casei Municipale de Cultura Făgăraş, instituţie de cultură din subordinea Consiliului Local Făgăraş, precum şi

„           ROMÂNIA

-țOu        JUDEȚUL BRAȘOV W uîâ .

W CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ LJ!L

■ ȚT ■ £-■■; „-<a ^sputr < N". 3, 5.352' ». Tei:( Ci-O 26d 211 213. ra>c («»;.■) ;;68 2 >3 f <             \          jr . .'xi-fagaras.ro, Email: secretai;at@pnmar<-faga.as.rj          ' •

HOTĂRÂREA nr.47

din data de 27 februarie 2019

- privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Casei Municipale de Cultura Făgăraș, instituție de cultură din subordinea Consiliului Local Făgăraș, precum și a comisiilor de evaluare constituite în acest scop

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere referatul de specialitate nr.3 L819/21.02.2019 din partea Compartimentului Resurse Umane, precum și expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș nr. 31.819/1/21.02.2019 prin care se motivează necesitatea organizării evaluării anuale a managementului Casei Municipale de Cultura Făgăraș, instituție de cultură din subordinea Consiliului Local Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale. buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement.

Ținând seama de prevederile art. 17 alin.l și ale art. 37 alin.l, art.38. art.42 din OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, precum și anexa 4 din Ordinul 2799 din 2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management.

în temeiul art.36 alin.2 lit.d. art.45 alin.2 lit.f și al art.I 15 alin.l lit.b din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.: Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Casei Municipale de Cultura Făgăraș, prevăzut în anexa nr. 1 din prezenta hotărâre.


Art.2.: Se propune un membru din partea Consiliului Local in Comisia de evaluare anuală a managementului Casei Municipale de Cultura Făgăraș. în următoarea componență:

 • - Dl.Mazilu Alexandru-Dorin - reprezentant Consiliul Local Făgăraș

Art.3: Se propune un membru din partea Consiliului Local Făgăraș in Comisia de soluționare a contestațiilor privind respectarea procedurii evaluării managementului Casei Municipale de Cultura Făgăraș. în următoarea componență:

 • - dl.Lascu Iulian - reprezentant Consiliul Local Făgăraș

Art.4: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartimentul Resurse Umane și Casa Municipala de Cultura Făgăraș.Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru și o abținere

Consilieri în funcție-19

Consilieri prezenți-17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosarul de ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar

 • - 1 ex. Compartimentul Resurse Umane

 • - 1 ex.Casa Municipala de Cultura Făgăraș

 • - 1 ex.Celor nominalizați

 • - I ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Compartiment Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișare.

Cod: F-50


Anexa nr.l

Ia HCL nr.47/2019

REGULAMENTUL de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Casei Municipale de Cultura Fagaras

\X/^X

--'X* \

/LAjsi y \ Capitolul I Dispoziții generale

Art. 1 Evaluarea anuală a managementului de către Consiliul Locițl Făgăraș. dcpurpită în continuare autoritatea, pentru Casa Municipale de Cultura Fagaras mîrnil.iii coutiniaur instituția. se realizează în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a\jtiVernuluf\£/189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență, coroborate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 2 Prezentul regulament a fost elaborat pentru evaluarea anuală a managementului realizat pentru perioada 01.03.2018 - 28.02.2019. pentru Casa Municipale de Cultura Fagaras.

Art.3 (1) Evaluarea anuală a managementului se face pe baza raportului de activitate anual întocmit pentru perioada menționată la art.2. numit în continuare managerul.

 • (2) Raportul de activitate se depune la sediul Consiliului Local Făgăraș.

Art. 4 Evaluarea managementului din perioada prevăzută la art. 2 se desfășoară conform următorului calendar:

 • a) 15 februarie 2019: depunerea raportului de activitate;

 • b) 28 februarie 2019: întocmirea referatelor-analiză de către secretariatul comisiei;

 • c) 9 aprilie 2019 analiza raportului de activitate și deplasarea membrilor Comisiei, tot sau în parte, la sediul instituției, după caz;

 • d) 15 aprilie 2019: susținerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu:

 • e) 16 aprilie 2019: încheierea procedurii de evaluare și aducerea la cunoștință managerului a rezultatului evaluării;

 • f) depunerea contestațiilor. în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului;

 • g) comunicarea rezultatelor anuale ale evaluării, prin afișare la sediul autorității. în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau. după caz. de la data soluționării acestora.

Capitolul II Organizarea și funcționarea comisiei de evaluare

Procedura de evaluare

Art. 5(1) Pentru desfășurarea evaluării managementului instituției, la nivelul autorității se înființează o Comisie de evaluare. în funcție de specificul instituției, formată dintr-un număr impar de membri.

 • (2) Comisia de evaluare, denumită în continuare Comisia este compusă din reprezentanți ai autorității și din specialiști în domeniul de activitate a instituției.

 • (3) Desemnarea specialiștilor prevăzuți la alin. (2) se face de către autoritate, ținând cont de domeniile de activitate prevăzute în legile speciale care reglementează activitatea specifică a fiecărei instituții pentru care se organizează evaluarea.

’-.-r

 • (4) Comisia își desfășoară activitatea în ședințe, organizate la sediul autorității.

Art 6(1) Membrii Comisiei au următoarele atribuții:

 • a) studiază individual documentele primite în format electronic și/sau pe suport hârtie de la secretariatul Comisiei",

 • b) analizează solicitarea transmisă de către autoritate în vederea întocmirii raportului de evaluare și stabilesc punctajul și grila de evaluare pentru criteriile și subcriteriile în baza cărora se va nota raportul de activitate și interviul;

 • c) studiază și evaluează. în termen, raportul de activitate depus de manager, cu luarea în considerare a referatelor-analiză întocmite de reprezentanții compartimentelor de specialitate din cadrul autorității;

 • d) se deplasează, după caz. la sediul instituțieipublice de cultură, toți sau o parte dintre membri, desemnați cu majoritate de voturi. în vederea evaluării activității managerului, pe baza raportului de activitate a acestuia;

 • e) dezbat, analizează și acordă note pentru fiecare etapă a evaluării;

 • f) analizează și evaluează raportul de activitate pe bază de interviu susținut de manager:

 • g) elaborează un raport motivat asupra rezultatului obținut de manager în urma evaluării și face recomandări pentru continuarea sau încetarea managementului, respectiv pentru reînnoirea sau rezilierea contractului de management;

 • h) certifică, prin semnătură, toate actele și documentele Comisiei. întocmite de secretariatul comisiei;

(2) Data, ordinea de zi și locul de desfășurare ale ședințelor Comisiei sunt anunțate de către secretariat cu cel puțin 2 zile înainte de desfășurarea acestora.

Art. 7 (1) în activitatea sa Comisia este sprijinită de un Secretar iats^tâftâ membri sunt desemnați prin dispoziție a autorității.                                 /

(2) Secretariatul comisiei are următoarele atribuții:

a) asigură condițiile tehnico-organizatorice pentru desfășurarea eva|luării.           membrilor

Comisiei raportul de activitate și referatul-analiză;                     \

 • c) pune la dispoziția membrilor Comisiei, spre a fi semnat, formulărur i^tjtî^'-dteclăi’ația de confidențialitate și imparțialitate și ține evidența acestor documente;

 • d) întocmește procesele-verbale pentru fiecare etapă, consemnează notele acordate și redactează procesul-verbal final al evaluării, la care se atașează raportul Comisiei:

 • e) calculează rezultatul evaluării;

 • f) consemnează, după caz. recomandările Comisiei privind activitatea managerului, raportat la prevederile contractului de management;

 • g) aduce la cunoștința managerului rezultatul evaluării, nota finală și concluziile raportului întocmit de Comisie;

 • h) asigură transmiterea contestațiilor către comisia de soluționare a contestațiilor;

 • i) asigură aducerea la cunoștința publică, prin afișare la sediul autorității, a rezultatului final al evaluării. în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau. după caz. de la data soluționării acestora.

Art. 8(1) Analiza și notarea raportului de activitate și a interviului se fac în baza criteriilor și subcriteriilor prevăzute în raportul de evaluare întocmit după modelul prevăzut în anexa nr. 4 din Ordinul Ministrului Culturii nr. 2.799/2015.

 • (2 ) Evaluarea se face prin acordarea de către fiecare membru al Comisiei a unei note - nota A. de la 1 la 10. pentru prima etapă, și nota B. de la 1 la 10. pentru etapa a II-a. facându-se media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al Comisiei. La punctajul aferent notei se iau în calcul doar primele două zecimale.

 • (4) Nota finală dată de fiecare membru se calculează astfel:

 • (A + B)/2 =.......

 • (5) în situația în care se înregistrează diferențe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii Comisiei de evaluare, se va relua notarea. Procedura notării se reia ori de câte ori există diferențe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii Comisiei de evaluare, pentru fiecare etapă în parte.

 • (6) Rezultatul final se calculează prin media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al Comisiei, astfel:

[Rezultatul final] = (nota 1 + nota 2 + nota 3 + nota 4 + nota n)/n

n - numărul membrilor comisiei stabilit de autoritate pentru respectiva evaluare

Art.9 Rezultatul evaluării anuale reprezintă media aritmetică a notelor obținute la evaluările anuale, periodice și a notei de la evaluarea finală.

Capitolul IV Soluționarea contestațiilor

Art. 10 (1) Managerul evaluat are dreptul să formuleze contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea evaluării și să le depună la Compartimentul Resurse Umane, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului evaluării.

(2) Contestațiile se soluționează în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea acesteia, de către o comisie de soluționare a contestațiilor constituită în acest sens conform ordonanței de urgență.

Art.ll Comisia de soluționare a contestațiilor este alcătuită dintr-un număr impar de membri, numiți prin act al autorității (Dispo~ie a Primarului, Hotarare a Consiliului Local).

Art. 12 (1) în 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau. după caz. de la data soluționării acestora, rezultatul final al evaluării este adus la cunoștința publică prin grija autorității.

(2) Rezultatul final al evaluării se aprobă prin dispoziție a autorității.

Anexa nr. 1 la Regulament

 • 1. Comisia de evaluare anuală a managementului Casei Municipale de Cultura Fagaras Membrii:

 • 1. specialist în domeniul culturii

 • 2. specialist în domeniul culturii

 • 3. dl.Mazilu Alexandru-Dorin - reprezentant Consiliul Local Făgăraș

Secretariatul comisiei de evaluare:

 • 1. reprezentant din aparatul de specialitate al Primarului

 • 2. reprezentant din aparatul de specialitate al Primarului

 • 3. reprezentant din aparatul de specialitate al Primarului

 • 2. Comisia de soluționare a contestațiilor privind evaluarea anuală a managementului Casei Municipale de Cultura Fagaras:

Membrii:

 • 1. specialist în domeniul culturii

 • 2. specialist în domeniul culturii

 • 3. dl.Lascu Iulian - reprezentant Consiliul Local Făgăraș

. T-                                                                                               .(Al »•>

r' ■■ ■ w i ,                                                                                 .- v< •

'T

Anexa nr.2 la regulament

DECLARAȚIE privind confidențialitatea și imparțialitatea

Subsemnatul(a)................................... membru în comisia de evaluare/de soluționare a

contestațiilor/secretariat........................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în

declarații, prevăzut de art. 326 din Codul penal, următoarele:

 • a) nu am calitatea de soț. rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele care au competența legală de a numi membri în comisia de evaluare, cu ceilalți membri ai comisiei sau cu managerul evaluat;

 • b) nu am în perioada de derulare a procedurii de evaluare raporturi contractuale încheiate cu instituția publică de cultură pentru care se organizează evaluarea;

 • c) nu am relații cu caracter patrimonial, direct sau indirect, prin soț/soție. cu managerul evaluat;

 • d) mă angajez să păstrez confîdențialitateainformațiilor de care iau cunoștință pe durata evaluării, potrivit legii.

Confirm că. în situația în care aș descoperi, pe durata exercitării mandatului, că mă aflu în una dintre situațiile arătate sau în afara angajamentelor de mai sus. voi informa autoritatea imediat cu privire la această situație și mă voi retrage.

Data........................

Semnătura