Hotărârea nr. 44/2019

HOTĂRÂREA nr. 44 din data de 27 februarie 2019 - privind modificarea anexei 2 la HCL nr.410/2018 privind statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Făgarăş ca urmare a promovării intr-un grad profesional superior a unor func

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV O CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr. 44 din data de 27 februarie 2019

- privind modificarea anexei 2 la HCL nr.410/2018 privind statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Făgarăș ca urmare a promovării intr-un grad profesional superior a unor funcționari publici, precum si transformarea unor posturi de natura contractuala din muncitor necalificat in muncitor calificat

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, intrunit in ședința ordinara,

Având in vedere HCL.nr.410/2018 privind modificarea organigramei, a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Fagaras, referatul Compartimentului resurse umane nr.4779/2019, prin care se propune modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Făgarăș, prin transformarea unor posturi de natura contractuala, precum si procesul verbal nr.611/2019 privind promovarea in grad a unor funcționari publici,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizata, ale HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizata, ale HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizata, precum si ale art.36 alin.(3) lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, actualizata,

în temeiul art.45,alin.(1) si art.115 alin (1) lit.”b”, din Legea Administrației Publice Locale nr.215/2001 republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se modifica si se completează anexa nr.2 la HCL nr.410/2018, ca urmare a promovării intr-un grad profesional superior a unor funcționari publici, precum si transformarea unor posturi de natura contractuala din muncitor necalificat in muncitor calificat.

„Art.1 - începând cu luna februarie 2018 se aprobă modifica statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Fagaras, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre, astfel:       ______________________________________________________________________

Denumire compartiment / birou

nr. crt. din statul de funcții

Comp, asociatii de proprietari si tehnologia informației

2

Comp, evenimente publice, informare cetateni, registratura

6

Birou investitii, achiziții

5

Birou horticol, mediu

3

Birou horticol, mediu

11, 14, 15, 17, 18

Comp, reparatii străzi, alei, trotuare, lucrări edilitare

13

Personal auxiliar

6

Art.ll - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagaras, prin Compartimentul resurse umane.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, NEGRILĂ ION


CONTRASEMENAZĂ, Secretarul [Municipiului, LAURA ELENA GIUNCA

Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru și o abținere

Consilieri în funcție-19

Consilieri prezenți-17

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - 1 ex. Dosarul de ședință

  • - 1 ex. Colecție

  • - 1 ex. Prefectură

  • - 1 ex. Primar

  • - 1 ex. Secretar

  • - 1 ex. Compartimentul Resurse Umane

  • - 1 ex. Compartiment Relații cu publicul, arhivă

  • - 1 ex. Afișare.

Cod: F-50

JUDEȚUL BRAȘOV                              STAT DE PERSONAL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

nr. crt.

--------------   “      "T

funcția publica

clasa

gradul profesional

nivelul studiilor

■ ■■■■—■    ■       ' I

funcția contractuala

treapta profesionala

nivelul studiilor

înalt funcționar public

<D

de execuție

de conducere

de execuție

de conducer

0

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

1

Primar

2

Viceprimar

3

Secretar

4

v I

Administrator public

C.1 Aparatul permanent al Consiliului Local

1

cons jr

I

2

cons jr

I

1.1 Compartiment asociatii proprietari si

tehnologia informației

1

t

consilier

I

S

S

2

consilier

I

s

S

.2 Compartiment evenimente publice, informare cetateni si registratura

1

consilier

I

s

S

2

consilier

I

s

S

3

consilier

I

s

S

4

consilier

I

A

S

5

consilier

I

A

S

6

consilier

I

P

S

1.3 Compartiment monitorizare servicii de utilitate

publica

1

consilier

I

P

S

2

s

consilier

I

A

S

I.4 Compartiment monitorizare coordonare unitati de invatamant si arhiva

1

consilier

I

P

S

2

referent

III

S

M

I.5 Compartiment resurse umane

1

consilier

I

S

S

2

consilier

I

S

S

I.6 Centru de informare turistica

1

consilier

I

A

s

2

consilier

I

D

s

___3

V

consilier

I

D

s
STAT DE PERSONAL

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

II. DIRECȚIA BUGE

T FINANȚE

1 I

| director executiv

I

s I

S I

T

11.1 Birou economic, financiar

1 I

______b

;ef birou

l

s

S

11.1.1 Compartiment economic, financiar

1

consilier

I

s

s

2

consilier

I

s

s

3

consilier

I

p -

s

4

consilier

I

s

s

11.1.2 Compartiment buget, execuție bugetara, contabilitate instituții subordonate

1

consilier

I

A

s

2

consilier

I

S

s

11.1.3 Compartiment gestiune

1 I

I

consilier                         |

î|

A

S I

I

I

li.2 Serviciul venituri bugetare

1

sef serviciu

I

S

s

2

consilier juridic

I

S

s

3

consilier

I

S

s

4

referent

III

S

M

5

referent

III

S

M

6

referent

III

S

M

7

consilier

I

S

S

8

referent

III

s

M

9

consilier

I

s

S

10

consilier

I

p

S

11

consilier

I

p

S

12

consilier

I

p

S

13

consilier

I

p

S

III. ARHITECT SEF

1

| arhitect sef

Ll

S

s

I

I

111.1 Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului, energetic

1

V

consilier

I

s

s

2

consilier

I

s

s

3

consilier juridic

I

s

s

4

consilier

I

s

s

5

consilier

I

s

s

■                       III.2 Compartiment cadastru, agricol, fond funciar

1

Consilier

l

s

s

2

consilier

I

s

s

3

referent

III

s

MSTAT DE PERSONAL

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

III.3 (

Compartiment evidenta patrimoniu (concesiuni, i

nchirieri, administrare parcari, evidenta bunuri)

1

1

consilier

1

S

s

2

eferent

III

S

M

3

1

eferent

III

P

M

4

eferent

III

S

M

5

consilier juridic

1

s

s

6

Tiuncitor calificat

1

M

III.4 Birou investitii achiziții

1

sef birou

1

s

s

2

Consilier

1

s

s

3

consilier

1

s

s

4

consilier juridic

1

s

s

5

consilier

1

s

s

6

consilier

1

p

s

7

consilier

1

A

s

III.5 Compartiment acorduri, autorizatii, libera inițiativa, comercial, activitate de transport in comun si taxi

1

consilier

1

S

s

2

consilier

1

S

s

IV. DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA

LOCALA

Director executiv                             |

1

s

S

_

IV.1 Serviciul administrare patrimoniu public si privat

1

Sef serviciu

1

s

S

IV.1.1 Birou horticol, mediu

1

Sef birou

1

s

s

2

consilier

1

s

s

3

consilier

1

s

s

4

referent

III

s

M

5

muncitor calificat

I

6

muncitor calificat

I

7

muncitor calificat

I

8

muncitor calificat

I

9

muncitor necalificat

10

muncitor necalificat

11

muncitor calificat

I

12

muncitor necalificat

13

muncitor necalificat

14

muncitor calificat

II

15

muncitor calificat

III

16

muncitor necalificat

JUDEȚUL BRAȘOV                              STAT DE PERSONAL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

17

nuncitor calificat

II

18

nuncitor calificat

II

IV.1.2 E

irou administrare si gestionare domeniu public, privat, lucrări publice

1

sef birou                                         |

I

s

S I

li

“T

IV.1.2.1 Compartiment reparatii străzi, alei, trotuare, lucrări edilitare

1

nuncitor calificat

2

nuncitor calificat

3

nuncitor calificat

4

nuncitor calificat

5

muncitor calificat

6

muncitor calificat

ii

7

muncitor calificat

H

8

muncitor calificat

in

9

muncitor calificat

III

10

muncitor calificat

III

11

muncitor necalificat

12

muncitor necalificat

13

muncitor calificat

I

14

muncitor necalificat

15

muncitor calificat

I

16

administrator

I

17

administrator

I

18

administrator

I

IV.1.2.2 Compartiment iluminat public

1

consilier

I

S

s

2

consilier

I

s

s

IV.1.2.3 Personal auxiliar

1

muncitor calificat

I

M

2

muncitor calificat

I

3

îngrijitor

I

4

îngrijitor

I

5

paznic

I

6

muncitor calificat

I

7

muncitor necalificat

8

paznic

I

9

paznic

I

10

muncitor calificat

I

IV.1.2.4 Compartiment adapost câini

1

I

(consilier

| I

I s

I s

I

J____________________

I_________________________

J_____
JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS
STAT DE PERSONAL

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

V.1 Compartiment p

rotectie civila

1

inspector de protecție civila

I

S

S

2

inspector de protecție civila

III

S

M

V.2 Compartiment audit intern

1

v I

Auditor

I

s

S

2

Auditor

I

s

S

V.3 Compartiment îndrumare romi

1

s

referent

II

M

V.4 Compartiment implemetare proiecte de finanțare

1

consilier juridic

I

s

s

2

s

consilier

I

p

s

3

consilier

I

s

s

4

consilier

I

p

s

5

consilier

I

A

s

V.5 Compartiment reiatii internaționale

1

consilier

I

A

s

2

V

consilier

I

P

s

V.6 Cabinet primar

1

consilier

1A

S

2

consilier

1A

STotal funcții de demnitate publica

2

Total funcții publice, din care:

84

funcții publice de conducere

10

funcții publice de execuție

74

Total funcții contractuale, din care:

49

Administrator public

1

Funcții contr de conducere

0

Funcții contractuale de execuție:

48

Total funcții in instituție

135


PRIMAR,