Hotărârea nr. 43/2019

HOTĂRÂREA NR.43 din data de 27 februarie 2019 -privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi - Cantina de ajutor social din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială

ROMANIA     /•>

JUDEȚUL BRAȘOV    O1

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ JjjL

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.43 din data de 27 februarie 2019

-privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi - Cantina de ajutor social din cadrul Direcției de Asistență Socială

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință ordinară,

Analizând referatul nr.458 din data de 19.02.2019 al Direcției de Asistență Socială Făgăraș, prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi -Cantina de ajutor social, actualizat,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement,

în conformitate cu prevederile H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal; Anexei nr.2 la H.G. nr. 797/2017, Regulament-cadru de organizare și funcționare al direcției de asistență socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor; cu prevederile alin.2, art. 4 și anexa 1 ale HG nr.867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului de servicii sociale, precum și a regulamentelor - cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale; cu prevederile HG nr. 118 din 19 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale ; cu prevederile art. 41 alin. 1, ale art. 112 alin. 3 si ale art. 113 din Legea nr. 292/ 2011, actualizată, a asistenței sociale;cu prevederile Ordinului nr. 73 din 17 februarie 2005, privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditați conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale;cu prevederile Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social; cu prevederile Ordinului Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.29/2019, privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor carea au părăsit sistemul de protecție al copilului și a altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale;

în temeiul art. 36 alin (1), alin (2) lit.d, alin (3) lit.b, alin.(6) lit.a) pct.2, art.45, alinți), art.115 alin (1) lit b) și ale art.117 alinți), lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE: •

Art.1 - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi - Cantina de ajutor social, potrivit anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte prevederi contrare, respectiv HCL nr 236 din data de 31.10.2017

Art.3 - Cu ducerea la îndeplinire^ a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Direcția de Asistentă. SooiȘlă Făgăraș.

I I                           *3» I w

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        ?          CONTRASEMNEAZĂ,

NEGRILĂ ION                                Secretarul municipiului,

LAURA ELENA GIUNCA


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

DIRECȚIA DE ASISTENTĂ SOCIALĂ FĂGĂRAȘ •                                                         1                                                                              *


Strada Tudor Vladimircscu. Nr.8, 505200, Tel: 0268 214 998, Fax: 0268 218 797

Email: das.secretariat^; primaria-fagaras.ro

Anexa nr.l Ia HCL.nr.43/2019

REGULAMENT

de Organizare și Funcționare a Serviciului Social de Zi Cantina de ajutor social FĂGĂRAȘ

ARTICOLUL 1 : Definiție                                      k           £

(1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriului • Scj’vfeiuluF'sbc'îal "Cantina d< ajutor social", aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 236 din data de 3 K! O.^ÎHSP'bare ■<£ fost înființat. îr vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime Cfc calitate aplicabile și t asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentri angajații cantinei și. după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali.

ARTICOLUL 2 : Identificarea serviciului social

Serviciul social "Cantina de ajutor social", cod serviciu social 8899 CPDH-I . înființat și administrat de Direcția de Asistență Socială Făgăraș acreditată conform Certificatului de acreditare Seria AF nr.00342 deține Licența de funcționare provizorie nr. 4165 din data de 20.11.2018. cu sediul în municipiul Făgăraș strada Codru Drăgușanu . nr.l7. județul Brașov.

ARTICOLUL3 : Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Cantina de ajutor social este prepararea și distribuirea hranei beneficiarilor aflați îi risc de sărăcie, de pe raza municipiului Făgăraș. în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii ș combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții acestora.

ARTICOLUL 4: Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Serviciul social Cantina de ajutor social funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011. cu modificările ulterioare Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social. Hotărârea de Guvern nr. 867 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare ș funcționare a serviciilor sociale, precum și cu respectarea altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2) Standardul minim de calitate aplicabil este reglementat de Anexa 9 din Ordinul nr.9/2019. privim aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoaneloi vârstnice, persoanelor tară adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categori de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale.

 • (3) Serviciul Social ‘‘Cantina de ajutor social” este înființat/ preluat prin Hotararea Consiliului Local nr. 5J din data de 21 aprilie 2003. în prezent funcționează în subordinea Direcției de Asistență Socială Făgăraș conform Hotărârii Consiliului Local nr.195 din 27.07.2018 privind aprobarea înființării DAS.

ARTICOLUL 5 : Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1) Serviciul social Cantina de ajutor social se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baze acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică. în convențiile internaționale ratificate prin lege ș în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime di calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Cantinei de ajutor social sun următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse ș tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiun nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor tară capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui persona mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz. dt vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu;

 • h) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor. în baza potențialului ș abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • i) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora îr soluționarea situațiilor de dificultate;                                                   ____

 • j) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;             A

 • k) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • I) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaților legale cu privjb-pJa ^efâjtarekL drepturilor ș îndeplinirea obligațiilor de întreținere;                                          | I

 • m) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități d< integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu,\Qare;<se pot confrunta la ur moment dat;                                                    \

 • n) colaborarea centrului/unității cu serviciul de asistență socială.

ARTICOLUL 6: Beneficiarii serviciilor sociale

(l)Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Cantina de ajutor social sunt;

 • 1.1. în general, beneficiarii serviciilor sociale acordate în Cantina de ajutor social sunt

 • a) copiii in varsta de pana la 18 ani. aflati in întreținerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe < persoana in întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura, luat in calcul 1< stabilirea ajutorului social;

 • b) tinerii care urmeaza cursuri de zi la instituțiile de invatamant ce funcționează in condițiile legii, pana k terminarea acestora, dar fara a depăși varsta de 25 de ani. respectiv 26 de ani in cazul celor care urmeazt studii superioare cu o durata mai mare de 5 ani. care se afla in situația prevăzută la lit. a);

 • c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate in condițiile legii sial caro venit este de pana la nivelul venitului net lunar pentru o persoana singura, luat in calcul la stabilirea ajutorulu social;

 • d) pensionarii;

 • e) persoanele care au implinit varsta de pensionare, aflate intr-una dintre următoarele situatii: sunt izolati social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri;

 • f) invalizii si bolnavii cronici;

 • g) orice persoana care, temporar, nu realizează venituri.

 • 1.2. Categoriile prioritate de beneficiari ai Cantinei de ajutor social sunt, conform HCL nr. 78 din 2f septembrie 2016 : persoanele cu handicap, pensionarii, copiii aflați în risc ridicat de abandon proveniți dir familii defavorizate.

 • (2) Condițiile de acordare a serviciilor sunt următoarele:

 • I. Acte necesare

Serviciile sociale la cantina de ajutor social se acordă la cererea scrisă a solicitantului.care se

afla in una din situațiile prevăzute la alin. 1 lit.a)-g). adresată Directorului DAS. însoțită de următoarele documente:

 • a) copii acte de identitate (C.I.. B.I., certificate de naștere, etc);

 • b) documente privind veniturile: adeverințe de salar, indemnizații, alocatii familiale, alocatii copii, cupon de pensii, șomaj, etc.

 • c) certificate de atestare fiscala de la Direcția Taxe si Impozite, pentru toti membrii majori ai familiei;

 • d) adeverințe Administrația Finanțelor Publice pentru persoanele care realizează venituri din activitat independente sau agricole.

 • II. Criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor

Acordarea serviciilor cantinei de ajutor social al Municipiului Făgăraș are la baza evaluarea situației socio economice de către personalul de specialitate al DAS din care să rezulte încadrarea solicitantului în categoric persoanelor eligibile pentru a beneficia de cantina de ajutor social precum și propunerea de aprobare a cereri de furnizare servicii în cadrul cantinei;

 • III. Decizia de admitere/respingere

In urma acestei evaluări care reflectă eligibilitatea / neeligibilitatea solicitanților. primarul municipiulu Făgăraș emite dispoziția de admitere/ respingere a solicitării de a beneficia de cantina de ajutor social.

 • IV. Modalitatea de încheiere a contractului de furnizare de servicii și modelul acestuia

In cazul dispoziției de admitere, furnizorul incheie un contract social cu beneficiarul / reprezentantul legal, ci privire la furnizarea serviciilor în cadrul Cantinei de ajutor social a Municipiului Făgăraș, realizat în baz< Ordinului nr. 73 din 17 februarie 2005. privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servici sociale. încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditați conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale;

 • V. Modalitatea de stabilire a contribuției beneficiarului

Persoanele îndreptățite să beneficieze de serviciile cantinei de ajutor social, și care realizează venituri ce si situează peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorulu social, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei contribuții-d.e 30% din venitul pe persoană, fără a se depăși costul meselor servite, calculate pe aceeași perioadă 1 '

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor

 • a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;

 • b) acordul pârtilor privind încetarea contractului;

 • c) scopul contractului a fost atins;

 • d) in caz de deces al beneficiarului;

 • e) in cazul in care beneficiarul are un comportament inadecvat cu ceilalți beneficiari sau cu personalii centrului:

 • f) când nu se mai respecta clauzele contractuale de către beneficiar.

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Cantina de Ajutor Social au următoarele drepturi: a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă. sex. religie, opinii sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziiloi privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au genera situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Cantina de ajutor social au

următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire Ia identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe. în raport cu vârsta, situația de dependență etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să contribuie. în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipu serviciului și de situația lor materială;

 • d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • e) să respecte prevederile prezentului regulament;

 • f) să respecte orarul de distribuire a mesei;

 • g) să păstreze curățenia unității;

 • h) să nu distrugă sau sustragă bunurile unității;

 • i) să respecte toate măsurile de igienă;

j)să aibă o atitudine civilizată între ei și față de personalul unității.

ARTICOLUL 7 : Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social Cantina de ajutor social sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local. prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • 2. prepara hrana pentru prânz si cina ;

 • 3. distribuie hrana beneficiarilor zilnic ;

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. tipărirea materialelor informative pe suport de hârtie si/sau electronic si mediatizarea lor la nivelu comunității ;                                                                 _____

 • 2. a prezentării informațiilor de interes public pe site-ul Direcției;

 • 3. întocmirea rapoartelor de activitate;

 • 4.organizarea sesiunilor de informare;

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestbra. de promovare -

a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurare; următoarelor activități:                                                        \ ' c ?

 • 1. consiliere ;

 • 2. informare;

 • 3. suport;

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. respectarea standardelor minime de calitate;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate:

 • 3. privind respectarea normelor legale de igiena in vederea prevenirii si combaterii infecțiilor cu privire la:colectarea. împachetarea, manevrarea si pastrarea echipamentelor de bucătărie, a veselei, tacâmurilor colectarea si pastrarea probelor de alimente pentru teste de laborator, colectarea, manevrarea, depozitare; deșeurilor.

 • 4. de aplicare a chestionarelor de satisfacție a beneficiarilor;

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. intocmirea notelor de fundamentare ;

 • 2. intocmirea rapoartelor de evaluare a activitatii salariatilor ;

 • 3. raționalizarea permanenta a costurilor;

ARTICOLUL 8 : Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • (1) Serviciul social Cantina de ajutor social funcționează cu un număr de 6 posturi total personal contractual ș 1 Șef birou Serviciul Strategii. Programe. Protecție în domeniul Asistenței Sociale și Relația cu Asociațiile ș Fundațiile, cu atribuții de coordonator cantină, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 195 dir data de 27.07.2018 privind înființarea Direcției de Asistenta Sociala Fagaras. cu personalitate juridica, prir reorganizarea Serviciului Public de Asistenta Sociala Fagaras si aprobarea organigramei, statului de funcții s Regulamentului de organizare si funcționare și un asistent social cu contract de prestări servicii a) personal de conducere: 1

 • b) personal cu funcții administrative, gospodărire. întreținere-reparații. deservire: 6

 • c) personal de specialitate: 1 asistent social cu contract de prestări servicii;

ARTICOLUL 9 : Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere este reprezentat de:

 • a) 1 Șef birou Serviciul Strategii, Programe, Protecție în domeniul Asistenței Sociale și Relația cu Asociațiile și Fundațiile, cu atribuții de coordonare Cantina de ajutor social

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzăto atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare:

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vedere; schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calități serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundăinev^ikir persoanele: beneficiare;

 • e) întocmește raportul anual de activitate;                                       /                    \

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice șj a Numărului de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; \

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 'ale' drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune. în limiti competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau. după caz formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentulu deorganizare și funcționare;

 • I) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederiloi din regulamentul propriu de organizare și funcționare:

 • m) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

n) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

ARTICOLUL 10 : Personal de specialitate și auxiliar

(l)Personalul de specialitate este reprezentat de :

a) 1 asistent social cu contract de prestări servicii (263501)

 • (2) Atribuții ale personalului de specialitate:

 • • Asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, t standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • • Colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

 • • Monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • • Sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare < prevederilor prezentului regulament;

 • • întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • • Face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • • întocmește comunicări solicitantilor de servicii;

 • • întocmește Ghidul beneficiarului, Procedura proprie de admitere si de sistare a serviciilor de cantina sociala;

 • • întocmește Registrul de evidență a beneficiarilor de cantina de ajutor social;

•Elaborează Carta drepturilor beneficiarilor

 • • Aplică chestionare pentru măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor

 • • întocmește Codul propriu de etică

 • • întocmește procedura proprie pentru identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijențe în rândurile beneficiarilor.

 • • întocmește un registru de evidență a abuzurilor și incidentelor deosebite în care înregistrează cazurile de abuz identificate sau semnalate, precum și instituțiile sesizate și. după caz. măsurile întreprinse

 • • Elaborează propria procedură privind sesizările și reclamațiile

 • • Elaborează regulamentul propriu de organizare și funcționare

 • • Acorda informare si consiliere beneficiarilor de cantina sociala;

 • • încurajează participarea beneficiarilor la programele de integrare/reintegrare socială ;

 • • Identifica familiile si persoanele defavorizate socio-economic. stabilește nevoile cu care se confrunta si propune masuri de intervenție sociala;

 • • Identifica situațiile de risc si propune masuri de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea acestora;

 • • Acorda consiliere sociala ;

 • • Aduce la îndeplinire orice dispoziție compatibila cu exigentele postului trasata de directorul Direcției d( Asistență Socială.

ARTICOLUL 11 Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații; deseilviife

 • (1) Personalului administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului so^iâlr/^provîzîbh^re. \mentenanță achiziții etc. și este :

 • a) administrator;

 • b) magaziner și                                                        \ \ xss Î\M 4? 'I

 • c) 4 muncitori calificati:                                                  \                 -Z

 • (2) Atribuții ale personalului administrativ, gospodărie, întreținere-rep)n;ațft, aescijvtre a) Administrator:

 • • Răspunde de gestionarea bunurilor Cantinei de ajutor social

 • • Asigura procurarea materialelor de întreținere si altor materiale necesare bunului mers al activitatii dir cadrul cantinei sociale

 • • Urmereste modul de folosire si întreținere al obiectelor de inventar

 • • Întocmește planul P. S. I. al Cantinei de ajutor social

face anual sau ori de cate ori situația o cere, propuneri pentru procurarea in conformitate cu normele P.S.I. a materialelor de stingere a incendiilor, înlocuirea celor uzate sau degradate

Primește si eliberează bunuri in si din gestiune pe baza de acte financiar / contabile aprobate, respectiv obiecte de inventar si mijloace fixe.

Inregisteraza si tine evidenta pe fise de cont analitic, pentru toate materialele care intra si ies dir gestiune

Este responsabil de întreținerea și repararea utilităților

Operațiuni de incasari/plati prin casierie

Inventariere patrimoniu.

Propuneri de buget pentru activitatea Cantinei de Ajutor social.

Evidenta contului de furnizori pe fise contabile si predarea lunara pana la data de 5 ale lunii următoare a centralizatorului pe furnizori

întocmirea ordinelor de plata aferente cantinei.

Da orice fel de reiatii legate de serviciu direct sau telefonic persoanelor care le solicita

Asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederile: legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

Colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

Monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

Sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații d( nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

Face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectări legislației;

întocmește comunicări solicitantilor de servicii;

întocmește Ghidul beneficiarului. Procedura proprie de admitere si de sistare a serviciilor de cantim sociala;

întocmește Registrul de evidență a beneficiarilor de cantina de ajutor social;

Elaborează Carta drepturilor beneficiarilor

Aplică chestionare pentru măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor

întocmește Codul propriu de etică

întocmește procedura proprie pentru identificarea, semnalarea și soluționarea razurilor de abuz ș neglijență în rândurile beneficiarilor.

întocmește un registru de evidență a abuzurilor și incidentelor deosebit/ în carMnregistr'ează

cazurile de abuz identificate sau semnalate, precum și instituțiile sesizate și, după'cazcnîăsurile întreprinse

Elaborează propria procedură privind sesizările și reclamațiile \ x.

Elaborează regulamentul propriu de organizare și funcționare

Acorda informare si consiliere beneficiarilor de cantina sociala;

încurajează participarea beneficiarilor la programele de integrare/reintegrare social;

Identifica familiile si persoanele defavorizate socio-economic. stabilește nevoile cu care se confrunte si propune masuri de intervenție sociala;

Identifica situațiile de risc si propune masuri de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea acestora ;

Acorda consiliere socială ;

Efectuează anchete sociale pentru acordarea prestațiilor si serviciilor sociale :

Mediaza conflictele intra si extrafamiliale ;

Arhivează documentele unitatii ;

Preda documentele arhivate serviciului specializat:

 • • Respecta programul de lucru de 8 ore zilnic, respectiv 40 de ore saptamanal

 • • Respecta normele de sanatate si securitate a muncii, in conformitate cu prevederile legislației ir domeniu.

 • b) Magaziner:

 • • Controlează ori de câte ori este nevoie , magaziile unității .verificând modul cum sunt păstrate alimentele și celelalte bunuri aparținând cantinei

 • • Organizează zilnic.la începerea programului, controlul stării de sănătate și de igienă personală conf H.G. 1198/2002 privind normele de igienă a produselor alimentare

 • • Se îngrijește ca unitatea să funcționeze cu toate autorizațiile și avizele corespunzătoare

 • • Controlează efectuarea anchetelor pentru asistați .modul în care acestea sunt întocmite, verifici dosarele existente, cele care sunt în curs de aprobare și semnează și răspunde pentru veridictatei datelor înscrise în acestea.

 • • Controlează și asigură securitatea unității și a materialelor P.S.I.

 • • Răspunde de starea de igienă din unitate

 • • erifică dacă bucătarul a folosit cu eficiență alimentele .în totalitate conform meniului stabilit conforrr normelor protecției consumatorului aflate în vigoare

 • • aprovizionează zilinic sau ori de cate ori este nevoie, unitatea cu alimente si materiale de întreținere s alte materiale

 • • Aprovizionează zilinic sau ori de cate ori este nevoie, unitatea cu alimente si materiale de intretinen si alte materiale

 • • Recepționează bunurile achiziționate si întocmește notele de receptive

 • • întocmește bonurile de consum pentru bunurile ieșite din magazine

 • • înregistrează mișcările de bunuri materiale in fisele de magazine

 • • întocmește zilnic lista de alimente si o supune aprobării șefului de unitate

 • • Eliberarea bunurilor din magazie se va face numai in baza listei de alimente, respectiv a bonului de

consum care vor fi semnate de bucatar in aceeași zi

 • • Pana in data de 5 ale lunii întocmește balanța de alimente, materiale de întreținere, alte materiale s donatii si o preda la Compartimentul financiar/contabilitate

 • • Pastreaza magaziile si beciul unitatii in condiții de igiena, funcționalitate si norme PSI.

 • • Răspunde de inventarul bunurilor materiale aflate in gestiune.iar eliberarea in consum a alimentelor se va face numai pe baza listei de alimente.sau a bonurilor de consum pentru celelalte materiale.

 • • La achiziționarea alimentelor are obligativitatea sa verifice ca produsele sa aiba certificat de garanție s termen de valabilitate

 • • Sa respecte normele de protecție a muncii si igiena.

 • • întocmește graficul de temperatura pentru frigiderele existente in unitate

 • • Da orice fel de reiatii legate de serviciu direct sau telefonic persoanelor c^Fe'îe’șoIÎCitQ.

 • c) Muncitor calificat:

se prezintă la serviciu conform programului de lucru                                    v*' \

 • • Pregătirea preparatelor culinare și porționarea lor astfel încât șă -acopere necesitatea la nivelu persoanelor beneficiare stabilite .                                     ț „ \          V- /J cl

 • • în baza meniului fixat și a listei de alimente din ziua respectivă, preia sub, semnătură. în fiecare dimineață de la magazie toate alimentele necasare preparării meniului .Alimeijței'e c^e-necesită să fu curățate . alese sau care au nevoie de o pregătire mai îndelungată. le poate-pre.lua de la magzie în ziu< anterioară . Alimentele se preiau cântărite .verificându-se calitatea și valabilitatea acestora

 • • Respectă rețetele și răspunde de folosirea alimentelor în prepararea hranei asistați lor

 • • Răspunde de calitatea mâncării cât și de cantitatea produsului finit obținut

 • • Păstrează zilnic probe alimentare recoltate din fiecare fel de mâncare .în recipienți care se pot închide ermetic cu etichete pe care se specifică felul mâncării care se află în interior și data când s-a prepara

.Aceste probe se păstrează 48 ore la frigider pentru a respecta respectarea normelor de igienă i produselor alimentare H.G. 1198/2002

 • • Restituie la sfârșitul zilei magazinerului .alimentele nefolosite pentru care se întocmește proces-verba de predare - primire

 • • Răspunde , împreună cu ceilalți angajați care lucrează în bucătărie de inventarul bunurilor aflate îr folosință din blocul alimentar

 • • Are obligația să poarte echipamentul de protecție a alimentelor, să cunoască și să respecte normele d< prevenire și de stingere a incendiilor precum și normele de protecție a muncii

 • • Răspunde pentru existența persoanelor străine în blocul alimentar

 • • Asigură dezinfecția veselei conform normelor de igienă în vigoare

 • • Asigură efectuarea și întreținerea curățeniei în blocul alimentar. în sala de primire a mesei. îr grupurile sanitare. în magazia de alimente precum și în orice sapțiu anexă al Cantinei de ajutor socia prin rotație cu ceilalți anagajați din bucătărie potrivit un grafic întocmit de către administratorii Cantinei

 • • Participă împreună cu ceilalți angajați la curățenia generală periodică stabilită de către administratorii Cantinei

 • • Trebuie să cunoască și să respecte normele de comportament și etică profesională a lucrătorului dii alimentația publică.


ARTICOLUL 12 : Finanțarea centrului (1) In estimarea bugetului de venituri și cheltuieli. Cantina de ajutor socia'l are în vedere asigQrarea resurseloi necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime'd^calîtațe aplicabile.

(2) Finanțarea cheltuielilor Cantinei de ajuse asigură. în condițiile legii, din uKmăteărelgțsurșe:7

 • a) bugetul local;

 • b) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • c) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Director executiv DAS Făgăraș Ec. Bogdan Claudiu Taflan