Hotărârea nr. 42/2019

HOTĂRÂREA NR.42 din data de 27 februarie 2019 - privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Făgăraş pentru anul şcolar 2019-2020

ROMAN IA

JUDEȚUL BRAȘOV


rât


CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020


Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.42

din data de 27 februarie 2019 - privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Făgăraș pentru anul școlar 2019-2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș nr.3962/1/14.02.2019 și referatul de specialitate nr.3962/14.02.2019 al Compartimentului monitorizare, coordonare unități de învățământ și arhivă prin care se propune aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Făgăraș ce va funcționa în anul școlar 2019-2020,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Luând în considerare adresa nr.17990/23/06.02.2019, înregistrată la Municipiul Făgăraș sub nr.3962/06.02.2019 prin care Inspectoratul Școlar al Județului Brașov avizează rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Făgăraș, valabilă pentru anul școlar 2019-2020,

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (4), art. 61 din Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale cu modificările și completările ulterioare și ale art.l, art. 23, alin. (1), art. 36 alin (2) lit. a) și alin. (6) pct. 1 din Legea nr. 215/2001 - Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 36 alin 2 lit. a, alin 6 lit. a, pct. 1, art. 45 alin (1) și art.l 15 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Făgăraș care va funcționa în anul școlar 2019-2020, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica-Inspectoratului Școlar al Județului Brașov și unităților școlare indicate în Anexă.              /K X.

Art. 3 Cu ducerea la îndep'mire 6 prevederii o t\ prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartimentul monitorizat^ coordonare unități de învățământ și arhivă.

PREȘEDINTE DE ȘEDI.NȚ NEGRILĂ ION

CONTRASEMNEAZĂ, Secretarul municipiului,

LAURA ElțENA GIUNCA


Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru și o abținere

Consilieri în funcție-19

Consilieri prezenți-17

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - 1 ex. Dosarul de ședință

  • - 1 ex. Colecție

  • - 1 ex. Prefectură

  • - 1 ex. Primar

  • - 1 ex. Secretar

  • - 1 ex. Compartimentul monitorizare, coordonare unități de învățământ și arhivă

  • - 1 ex. Compartiment Relații cu publicul, arhivă

  • - 1 ex. Afișare.

Cod: F-50

Anexa nr. 1 la HCL nr.42/2019

Nr. crt.

Denumirea unității școlare

PJ/AR

Adresa

Nr.

clase

Nr.

elevi

1

Colegiul Național „Radu Negru” Făgăraș

\     PJ

Făgăraș, str. Școlii, nr. 1

20

560

0

Școala Gimnazială nr. 1 Făgăraș

/ y         x

^.ĂR-Colegiul National [o \ „Radu Negru”

Făgăraș, str. Școlii, nr. 15

33

960

3

Colegiul Național „Doamna Stanca” Făg^nsș

1 PJ

Făgăraș, str. D-na Stanca, nr. 14

37

902

4

Școala Gimnazială nr. 7 Făgăraș          y

LĂ.R/- Colegiul National ' o/.Doamna Stanca”

Făgăraș, str. Dr. I. Șenchea, nr. 104B

9

182

5

Colegiul „Aurel Vijoli” Făgăraș           \          ','v s.

7    pj

Făgăraș, str. Șoseaua Combinatului, nr. 3

42

1085

6

Centru Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș

pj

Făgăraș, str. Șoseaua Combinatului, nr. 3

18

170

7

Centru Școlar pentru Educație Incluzivă Victoria

AR - Centru Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș

Victoria, str. Salcâmilor nr.2

10

65

8

Liceul Tehnologic „Dr. loan Șenchea” Făgăraș

PJ

Făgăraș, str. Vlad Țepeș, nr. 11B

28

806

9.

Liceul Teologic Ortodox „Sf. Constantin Brâncoveanu” Făgăraș

PJ

Făgăraș, str. Negoiu, nr. 6

18

421

10.

Grădinița cu program prelungit ..Mateiaș Brâncoveanu”

AR- Liceul Teologic „Sf. Constantin Brâncoveanu”

Făgăraș, str. N. Bălcescu, nr. 20

4

113

11.

Școala Gimnazială „Ovid Densusianu” Făgăraș

PJ

Făgăraș, str. V. Alecsandri, nr. 13

27

753

12.

Școala Gimnazială nr. 4

AR- Școala Gimnaziala „Ovid Densusianu”

Făgăraș, str. Gh. Doja, 52

12

224

13.

Grădinița cu program normal „Bursucul"

AR - Școala Gimnaziala „Ovid Densusianu”

Făgăraș, str. Gh. Doja, 52

2

45

14.

Grădinița cu program prelungit „Albinuța” Făgăraș

PJ

Făgăraș, str. Câmpului,

8

250

15.

Grădinița cu program săptămânal „Pinochio” Făgăraș

PJ

Făgăraș, str. 1 Decembrie 1918

6

120

16.

Grădinița cu program săptămânal „Pinochio

AR- Grădiniță cu program sapt.”Pinocho”

Fagaras, str. Șoseaua Combinatului, nr.3

4

86

17.

Grădinița cu program săptămânal „Pinochio”

AR-Gradinita cu program sapt.”Pinochio”

Fagaras. str. Mihai Eminescu nr.4

3

77

18.

Grădinița cu program prelungit „Prichindeii” Făgăraș

PJ

Făgăraș, str. 13 Decembrie

8

260

19.

Grădinița cu program prelungit „Voinicelul” Făgăraș

PJ

Făgăraș, str.T. Vladimirescu, nr.8 (Cartier)

7

180

| 20.

Clubul Copiilor Făgăraș

PJ

Făgăraș, str. D-na Stanca, nr. 33A

10

cercuri 90 grupe

1197

21.

Clubul Sportiv Școlar Făgăraș

PJ

Făgăraș, str. Școlii, nr. 1

21 grupe

308

Clubul Sportiv Școlar de Transporturi

AR- Clubul Sportiv Școlar Făgăraș

Brașov, str. Fundătura Hărmanului, nr. 12 ’

4 grupe

42

23.

Școala Postliceală Sanitară”Ecaterina Teodoroiu” Făgăraș (învățământ particular)

PJ Particular

Str. Școlii, nr. 1,

5

136

24.

Școala Postliceală ”F.E.G. Education ” Făgăraș (învățământ particular)

PJ Particular

Str. Șoseaua Combinatului, nr.3

4

120

9