Hotărârea nr. 41/2019

HOTĂRÂREA NR.41 din data de 27 februarie 2019 - privind aprobarea volumului, destinaţiei si a modului de valorificare a masei lemnoase ce urmeaza a se recolta in anul 2019 din fondul forestier proprietate publica UAT Fagaras; aprobarea preţului de vanzare

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV O CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.41 din data de 27 februarie 2019

- privind aprobarea volumului, destinației si a modului de valorificare a masei lemnoase ce urmeaza a se recolta in anul 2019 din fondul forestier proprietate publica UAT Fagaras; aprobarea prețului de vanzare către populație a lemnului de foc destinat incalzirii locuinței si pentru lemn rotund si despicat de lucru cu diametrul la căpătui gros de de

maximum 24 cm precun si a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință ordinară,

Având in vedere :

Inițiativa Primarului Municipiului Fagaras Gheorghe Sucaciu prin expunerea de motive nr.2233/1 din 23.01.2019 ,1a proiectul de hotarare,

Analizând referatul nr.2233 din 23.01.2019 si Raportul de Specialitate nr 2611/29.01.2019 a Compartimentului Cadastru Agricol si Fond Funciar,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement,

Adresa Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Pădurile Fagarasului cu nr 22/ 07.01.2019 înregistrata la sediul primăriei Fagaras sub nr. 1243/15.01.2019 privind transmiterea documentației pentru aprobarea :

 • - volumul maxim de masa lemnoasa care poate fi recoltat conform amenajamentului silvic a fondului forestier aflat in proprietatea Municipiului Fagaras pe anul 2019;

 • - modalitatea de valorificare amasei lemnoase -prestație sau pe picior;

 • - preturile de referința pentru calculul actelor de punere in valoare.

 • - preturile de pornire la licitația de masa lemnoasa fasonata si pe picior ;

 • - prețul de vanzare a lemnului de foc către populație ;

 • -preturile de pornire la licitația pentru exploatarea masei lemnoase prin licitație ;

Prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea nr. 954/2002 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea modalităților concrete de gospodărire a pădurilor și de repartizare a resurselor materiale și a surselor financiare cuvenite persoanelor fizice și juridice pentru pădurile pe care le au în proprietate,cu modificările si completările ulterioare ,prevede:

Dispozițiile legii privind normele de tehnica legislative nr. 24/2000 cu modificările si completările ulterioare.

Conform H.G nr. 715/2017 privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică,volumul de masa lemnoasa care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publica, a unităților administrativ-teritoriale se stabilește, in condițiile legii de ocolul care administrează /asigura serviciile silvice, in baza prevederilor amenajamentelor silvice si in condițiile reglementate de de art.19 si 59 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic republicata,cu modificările ulterioare,si se aproba prin hotarare de consiliul local,

în temeiul art.36 alin 1, alin 2 lit a (2) lit a, lit c, alin 4 lit a, alin 9 art.45 alini, al art 61, alin2, al art 115 alin 1 lit. b si al art 117 lit. a din Legea nr.215 din 2001 privind administrația publică locală, republicată ,cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se aproba volumul de masa lemnoasa ce se va recolta in anul 2019 din fondul forestier conform amenajamentului silvic si in administrarea Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Pădurile Fagarasului in cantitate totala de 935 metri cubi.

Art.2.Se aproba ca volumul de masa lemnoasa 935 mc ce se va recolta in anul 2019 conf art.l. din prezenta hotarare ,sa fie valorificata ca „masa lemnoasa fasonata,,

Art.3.Se imputemiceste RPL OS Pădurile Fagarasului, administratorul fondului forestier aflat in proprietate publica U.A.T. Fagaras sa aprobe tipul licitațiilor organizate in cursul anului 2019.

Art.4. Se aproba preturile de pornire la licitație de 70 lei/mc pentru masa lemnoasa pe picior si care urmeaza sa faca obiectul licitațiilor organizate in 2019 in condițiile, art 20. alin.7.din regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica aprobat prin HG 715/2017 .

Art.5.Se aproba prețul de vanzare a masei lemnoase fasonat la drum auto destinat vanzarii directe către populație ca lemn de foc Ia prețul de 160 lei /mc prevăzut in lista de preturi pe sortimente conform adresei nr.22/07.01.2019 a RPL OS Pădurile Fagarasului.

Art.6.Se aproba prețul de vanzare a masei lemnoase destinata ca lemn de lucru cu diametrul la căpătui gros mai mic de 24 cm destinat vanzarii directe către populație din lista de preturi pe sortimente la drum auto astfel:

Lemn rotund rasinoase lei/mc 300

Lemn rotund >=24 cls c fag lei/mc 350

Lemn rotund >=24cls c Stejar lei 1000

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli planificat după cum urmeaza .

Venituri totale 341040 prin valorificarea masei lemnoase.

Cheltuieli totale de 157400

Profit brut 183640

Impozit profit 16% =29382

Profit net 154258

Art.7.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se incredinteaza Primarul Municipiului Fagaras ,Sucaciu Gheorghe, prin Compartimentul Cadastru Agricol si Fond si RLP OP Pădurile Fagarasului.


CONTRASEMNEAZĂ, Secretarul/municipiului, LAURA ELENA GIUNCA


Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru și o abținere

Consilieri în funcție-19

Consilieri prezenți-17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosarul de ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar

 • - 1 ex. Compartimentul Cadastru Agricol

 • - 1 ex. Fond si RLP OP Pădurile Fagarasului

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Compartiment Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișare.

Cod: F-50