Hotărârea nr. 40/2019

HOTĂRÂREA NR.40 din data de 27 februarie 2019 - privind îndreptarea erorilor materiale în cuprinsul Anexei nr. 1 la HCL 11 din 30.01.2019 în conformitate cu solicitarea de la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru în etapa de precontractare pentru obie

ROMAN IA a JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.40

din data de 27 februarie 2019

- privind îndreptarea erorilor materiale în cuprinsul Anexei nr. 1 la HCL 11 din 30.01.2019 în conformitate cu solicitarea de la Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în etapa de precontractare pentru obiectivul de investiții

“Reabilitare rețea de străzi urbane în Municipiul Făgăraș"

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere referatul de specialitate Nr. 31689 din data de 21.02.2019 al Compartimentului Implementare Proiecte de Finanțare, prin care se propune modificarea și completarea Anexei nr. 1 la H.C.L 11 din 30.01.2019 privind aprobarea modificării și completării art.1 din H.C.L nr. 124 din data de 26.04.2018 în conformitate cu recomandările formulate de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în cadrul etapei de precontractare pentru obiectivul de investiții “Reabilitare rețea de străzi urbane în Municipiul Făgăraș" pentru proiectul cu titlul "Modernizarea Școlii Gimnaziale nr.7 și a rețelei de străzi urbane în vederea creșterii calității vieții în Municipiul Făgăras”-cod SMIS 123133,

Luând seama de adresa nr. 6458/20.02.2019, primită de la Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru înregistrată la Municipiul Făgăraș sub nr. 31.577/20.02.2019, prin care se solicită corelarea informațiilor pentru componenta B cu menționarea corectă a lungimii totale de drum în cadrul tuturor secțiunilor din Anexa 1 la H.C.L 11 din data de 30.01.2019,

Analizând expunerea de motive nr.31689/1 din data de 21.09.2019 a Primarului Municipiului Făgăraș,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

Analizând documentația tehnico-economică faza DALI “Reabilitare rețea de străzi urbane în Municipiul Făgăraș" - rev. 2 - Decembrie 2018,

Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în 2010,

Analizând prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

Având în vedere prevederile ari. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și ale alin. (4) lit. d), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din Anexa 1 la H.C.L 11 din data de 30.01.2019 pagina 3, secțiunea 2. 2 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice - „Obiectivul mai sus menționat al investiției este compus din: Modernizarea a 11 de străzi ce totalizează 6589 metri”..... față de „Obiectivul mai sus

menționat al investiției este compus din: Modernizarea a 11 de străzi ce totalizează 6600 metri”.

Art.2 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din Anexa 1 la H.C.L 11 din data de 30.01.2019 pagina 7, secțiunea 5.1.1 - Descrierea principalelor lucrări de intervenție -„Traseul proiectat are o lungime totală de 6589 m și se suprapune pe traseul străzilor existente" ..... față de „Traseul proiectat are o lungime totală de 6600 m și se

suprapune pe traseul străzilor existente".

Art.3 Se aprobă astfel Anexa 1 la H.C.L 11/2019 actualizată conform îndreptărilor de eroare mai sus descrise, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.4 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, SUCACIU GHEORGHE, prin Compartimentul Implementare Proiecte de Finanțare.Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru și o abținere

Consilieri în funcție-19

Consilieri prezenți-17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosarul de ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar

 • - 1 ex. Compartimentul Implementare Proiecte de Finanțare

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Compartiment Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișare.

Cod: F-50

>;•;                 rtAj?x-c^

DESCRIEREA INVESTIȚIEI '

Cuprins

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

 • 1.1 Denumirea obiectivului de investiții

 • 1.2 Ordonator principal de credite / investitor

 • 1.3 Ordonator de credite (secundar / tertia:,............................................................................ 2

 • 1.4 Beneficiarul investiției

 • 1.5 Elaboratorul documentației tehnice de avizare a lucrărilor de investitii

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII lucrărilor de inte^fii .c^.

 • 2.1 Analiza situației existente si identificarea necesităților si a deficierftebf             \

/*/

 • 2.2 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice.......

 • 3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE....................................l/XjSOșLvLj.

 • 3.1 Particularitati ale amplasamentului

 • 3.1.1 Descrierea amplasamentului............................................................TTtttT

 • 3.2 Caracteristici tehnice si parametri specifici

 • 3.2.1 Categoria si clasa de importanta

 • 4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE

 • 4.1 Prezentarea soluție de intervenție

 • 5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR TEHNICO-ECONOMIC PROPUSE

 • 5.1.1 Descrierea principalelor lucrări de intervenție

 • 5.2 Costurile estimative ale investiției

 • 5.2.1 Costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii similar

 • 5.2.2 Costurile estimative de operare pe durata normata de viata / amortizare a investiției, 9

 • 6. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPtIM RECOMANDAT

 • 6.1 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investiției

 • 6.1.1 Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general..........................................................................................................................9

 • 6.1.2 Indicatori minimali, respectiv indicatorori de performanta - elemente fizice / capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare.........................9

 • 6.1.3 Durata estimata de execuție a obiectivului de investitii, exprimata in lunj^-j^^;.x.....9

MEMORIU JUSTIFICATIV • 1.1 Denumirea obiectivului de investiții

Reabilitare rețea de străzi urbane în municipk:! Făgăraș”

 • 1.2 Ordonator principal de credite / investitor

Municipiul Fagaras, Județul Brașov

 • 1.3 Ordonator de credite (secundar / tertiar)

Nu este cazul

 • 1.4 Beneficiarul investiției

Municipiul Fagaras, Județul Brașov

 • 1.5 Elaboratorul documentației tehnice de avizare a lucrărilor de investitii

S.C. Road Construct S.R.L.


.       f • C i i Z.-Jj”' La .V • • * u X • • i l                «X ••      • • 1 — «•»- .j

.r ' v * ’ i ‘    , î

M i »■*?*?..•■ r./ i n

 • 2.1 Analiza situației existente si identificarea necesităților si

Rețeaua de străzi centrală nu a beneficiat în ultima perioadă de investiții majore pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere. Aceste străzi se află în general la nivel de îmbrăcăminte din asfalt sau beton de ciment realizate în anii precedenți, degradate și care nu mai asigură niciun confort și siguranță participanților la trafic.

Totodată străzile studiate asigura accesul către principalele instituții ale municipiului: școli, grădinițe, spitalul municipal, primăria. Nu în ultimul rând se asigură accesul către cetatea Făgărașului, un obiectiv turistic de importanță deosebită pentru țară.

In urma investigațiilor in teren pentru obiectivele studiate capacitatea portantă este MEDIOCRĂ. Datorită defecțiunilor identificate gropi, tasări etc), se poate însă estima faptul că datorită stratificației existente pierderea capacității portante se va face destul de rapid dacă traficul va crește, astfel încât capacitatea portantă actuală nu este relevantă.în consecința starea de viabilitate a sistemului rutier existent nu asigura condiții de siguranța si securitate a circulației rutiere si nu mai poate asigura capacitatea portanta necesara traficului existent.

Creșterea atat a intensității traficului rutier si a greutății pe osii precum si a agresivității autovehiculelor datorata stării proaste a suprafeței de rulare (dese franari - accelerări), constituie factori agravanti in procesul de degradare a sistemului rutier care cumulati cu a^tiuh^ factorilor climatici vor conduce in mod accelerat la cedarea sistemelor rutiere./ 2.2 - Obiective preconizate a fi atinse prin r&aîLarea investiției publice

Prin modernizarea rețelei stradale, traficul care va fi preluat (traficul normal) va beneficia de condiții superioare de circulație, condiții care se vor concretiza intr-o serie de avantaje sociale si economice, precum:

 • - imbunatatirea accesului localnicilor la proprietăți;

 • - ameliorarea in conformitate cu standardele in vigoare a condițiilor de viata ale locuitorilor si ale activitatilor productive desfășurate in zona localităților si eliminarea stării de stres;

 • - Imbunatatirea accesibilității si mobilității populației, bunurilor si serviciilor, care va stimula o dezvoltare economica durabila;

 • - crearea de noi locuri de munca pe perioada execuției lucrărilor;

 • - scurtarea timpilor de parcurs

Reabilitarea străzilor studiate, va avea impact deosebit de favorabil întrucât se vor realiza următoarele deziderate:

 • - realizarea unui confort sporit pentru participantii la trafic ;

 • - sporirea siguranței circulației;                                   /         ''X* \

 • - reducerea semnificativa a poluării mediului prin reducerea noxelor si a zgomotul ui, \

 • - condițiile de rulare corespunzătoare reduc uzura mijloacelor defranSpo/t'<și degradarea acestora.                                                  \

Nu în ultimul rând o însemnătate deosebită reprezintă uzura mijloacelor de trabsport și a poluării suplimentare ce se generează odată cu circulația cu viteză redusă, aspecte care se reflectă în costuri mai mari pentru populație și pentru administrația publică.

După modernizarea străzilor se vor putea delimita sensurile de mers si in acest fel se va asigura circulația in condiții de siguranța. Scurgerea apelor meteorice va fi dirijata corespunzător si nu va mai stagna pe partea carosabila asigurând in acest fel o circulație sigura si in condiții meteo nefavorabile.

Lucrările minime necesare, au fost menționate si in cadrul expertizelor tehnice, ținând cont de starea tehnică a străzilor, în ceea ce privește circulația, siguranța in exploatare, structura rutieră (implicit suprafața de rulare)

Se considera ca prin realizarea lucrărilor prezentate mai sus, străzile vor fi aduse intr-o stare care sa corespunda cerințelor de calitate prevăzute de Legea 10/1995 si anume rezistenta si stabilitatea la acțiuni statice dinamice si seismice, siguranța si exploatarea, sanatatea oamenilor, protecția si refacerea mediului.7

1 Decembrie

1028

8

Dr. Titu Pertea >

573

9

I.M. Klein

389

10

Salcâmului 1, 2

901+305

11

Uniunii

737

• Sistemul rutier al străzilor este:

o Sectoare din împietruire pline cu pământ

 • ■ 4 cm strat de uzură BA16 conform AND 605 (EB16 rul conform SR EN 13108)

 • ■ 6 cm strat de binder BAD20 conform AND 605 (EB20 leg conform SR EN 13108)

 • ■ 20cm fundație de piatră spartă 0-63 conform SR EN 13242+A1

 • ■ 20cm fundație din balast conform SR EN 13242+A1

 • ■ Săpătură 30-50cm sau scarificare*

o Sectoare cu îmbrăcăminte asfaltică

 • ■ 6 cm strat de uzură BA16 conform AND 605 (EB16 rul conform SR EN 13108)

 • ■ Geocompozit antifisura

 • ■ 3 cm frezare asfalt existent

• Reabilitarea trotuarelor existente si acolo unde nu exista se vor realiza trotuare noi conform proiect.

Lucrările propuse a se executa pe aceste străzi, vor conduce la imbunatatirea condițiilor de circulație si a fluentei traficului si vor influenta benefic zona atat din punct de vedere ambient cat si din punct de vedere socio-economic, astfel următoarele deziderate fiind atinse:

 • - intervenții rapide ale echipelor speciale (salvare, pompieri, autoritatile locale)

 • - accesul facil (scurtarea timpului de parcurs) al copiilor la instituțiile de invatamant....

 • - accesul facil al locuitorilor la instituțiile statului (primărie, biserica, cabip^^Jiiâdicple.;

 • - diminuarea noxelor rezultate din duratele de transport lucru benefic perițrtj naedwi'lRGonjurător.

 • - diminuarea uzuri la vehiculele de transport ceia ce duce la o durata/rte/


 • 3.1 Particularități ale amplasamentului

 • 3.1.1 Descrierea amplasamentului

 • 3.1.1.1 Localizare, suprafața terenului, dimensiuni in plan

Municipiul Fagaras, veche așezare urbana si puternic centru comercial, este situat in partea central nordica a depresiunii cu aceleași nume, delimitată natural de Munții Fagarasului si de cei ai Persanilor, precum si de râul Olt.

Localitatea este așezata pe terasa, relativ joasa, de pe malul stâng al Oltului, taiata de vechea albie a paraului Berivoi care curge acum pe la vestul localității (devierea fiind efectuata in cadrul marilor amenajari prevăzute de programul de aparare a orașului de inundatii),Jn^Rrra^corporarii satului Galați la Fagaraș, teritoriul municipiului cuprinde acum si zona de pe țnaiul drept â^Qltului.

..

 • - _____ . -                    ----:--—. —      i----s tu—_       ----- —•—  --' ■    ' ' -__-

Page 4


Poziționarea străzilor care se vor moderniza


 • 3.2 Carecteristici tehnice si parametri specifici

  3.2.1 Categoria si clasa de importanta

  Y> \

Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se incadreaza in ca|egpri{mȘ^ Construcții de i I

importanta redusa - in conformitate cu Hotararea Guvernului României nC766?1997 /Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a construcțiilor” si cu „Metodologi\ai^aS)^â categoriei de importanta a construcțiilor”, elaborate de ÎNCERC laborator SCB-BAP in apfrft^-'w^.

Conform OMT nr. 1296/2017 - Ordin pentru aprobarea Normelor privind încadrarea in categorii a drumurilor, sectoarele studiate se încadrează ca drum de clasa tehnica III. în conformitate STAS 10144 - Străzi. Profiluri Transversale, străzile se încadrează în străzi de categoria II, III și IV.

 • 4.1 Prezentarea soluție de intervenție

Concluziile expertizei in cazul străzilor studiate arata ca capacitatea portanta este preponderent REA, astfel datorită defecțiunilor identificate, starea de degradare este REA.

Conform CD155, indicele de planeitate IRI are o valoare de 7 ceea ce indică o stare MEDIOCRĂ.

Indicele de degradare ID indică o valoare de 12 ceea ce indică o stare exfețentâDImQRĂ

Ca soluție de modernizare se recomanda realizarea unei axe in plan si a unui profilului longitudinal care sa asigure o circulație in condiții de siguranța, pentru o viteza in conformitate cu clasa tehnica a străzi si a condițiilor locale.

Se impune realizarea unui structuri rutiere care sa asigure o structura impotriva degradărilor datorate fenomenului de inghet - dezgheț, o capacitate portanta corespunzătoare, dar si sa permită realizarea unor intervenții viitoare asupra structurii rutiere doar la nivel de îmbrăcăminte rutiera

Soluțiile pentru realizarea structurii rutiere a străzilor sunt stabilite conform stării tehnice.

SR1 - Sectoare din împietruire infestată cu pământ (se aplică pe străzile Salcâmului 1, 2)

Soluția I

 • • 4cm strat de uzură BA16 sau BAPC16 conform AND 605 (BA16 rul conform SR EN 13108)

 • • 6cm strat de binder BAD20 sau BADPC20 conform AND 605 (BA2r‘deG-cpnform SR EN 13108)

 • • 20cm fundație de piatră spartă 0-63 conform SR EN 13242+A1 /'?/'<

 • • 20cm fundație din balast conform SR EN 13242+A1

 • • Săpătură 30-50cm sau scarificare*

SR2 - Sectoare cu îmbrăcăminte asfaltică (se aplică pe străzile Azotului, Câmpului Nou, Vasile Alecsandri, Constantin Brancoveanu, Nicolae Bălcescu, Mihai Eminescu, 1 Decembrie (parțial), Dr. Titu Pertea, f.M. Klein, Uniunii)

Soluția I

 • ■ 6cm strat de uzură BA16 sau BAPC16 conform AND 605 (BA16 rul conform SR EN 13108)

 • ■ Geocompozit antifisura

 • - 3cm frezare asfalt existent

Pentru defecțiunile de structură se va reface integral sistemul rutier. în cazul străzilor unde îmbrăcămintea asfaltică a fost aplicată peste dale de beton de ciment, se aplică înainte de aștemerea noii îmbrăcăminții un geocompozit antifisură.

Trotuare noi

Soluția I

Pavele de beton 5cm nisip 10cm ballast


5.1.1 Descrierea principalelor lucrări de intervenție

Axa in plan

Traseul proiectat are o lungime totala de 6589 m si se suprapune pe traseul străzilor existente. Axa in plan este caracterizata prin aliniamente scurte (de cca 300m, 200m, 100m) racordate cu arce de cerc. Viteza de proiectare este cuprinsa intre 25 Km/h si 50Km/h, funcție de condițiile locale. S-a ales reducerea - • vitezei de proiectare la 25Km/h, fata de recomandata din expertiza, pentru a ne încadra in situația existenta a străzi. Creșterea vitezei de proiectare presupune exproprieri, fapt ce conduce la creșterea investiției.

Viteza de proiectare de 25 km/h este restictionata doar la curbele foarte strânse.

Lucrările proiectate se incadreaza pe traseul existent al străzilor. Partea carosabila proiectata are o lățime cuprinsa intre 4.00 m si 12.00 m.

Profilul longitudinal

Profilul longitudinal a fost proiectat astfel incat sa se păstreze declivitatile si racordările existente in plan vertical conform expertizei. Decliv^ea minim? este de 0.15% iar declivitatea maxima de 1.24%.

Razele racordărilor verticale sunt după cum urmeaza:

❖ Pentru racordările concave razele sunt:


o Raza minima 800 m

o Raza maxima 30000 m

❖ Pentru racordările convexe razele sunt:

o Raza minima 1300 m

o Raza maxima 19000 m.

Pe unele zone, razele de racordare in profil longitudinal s-au ales pentru a respecta constrângerile existente pe teren.

Axa in plan si profilul longitudinal respecta prevederile STAS 863 - 85 privind "Elementele geometrice ale traseelor1' si a ordinului 1296 -2017 al Ministerului Transporturilor privind “Proiectarea, Construcția si Modernizarea Drumurilor”.

Profil transversal

Având in vedere ca in prezent străzile nu prezintă un profil transversal corespunzător prevederilor normelor in vigoare, la adoptarea profil transversal tip s-a avut in vedere spațiului disponibil in amplasament.

Pe sectoarele din impietruire amestecata cu pamant profilul transversal tip are următoarele caracteristici:

 • • lățime carosabil variabila cuprinsa intre: 3.00m - 6.00m ;

 • • lățime trotuare noi cuprinse intre 2.00m - 4.00m ;


 • * lățime sapatiu verde variabila cuprinsa intre : 1,50m - 3.50m.

7--~ ~                              : —îl.

T>o ?


::                  WfmOTBmiojv ;Pe sectoarele cu îmbrăcăminte asfaltica profilul transversal tip are următoarele caracteristici :

lățime carosabil variabila cuprinsa intre 3.00m - 19.80m ;

lățime trotuare existente si după caz noi cuprinse intre 2.00m -lățime sapatiu verde variabila cuprinsa intre 0.50m - 6.50m ;

spatii parcare cu lungimi cuprinse intre 2.50m - 7.00m.

5.2 Costurile estimative a’e investiției j:

; fjj •

5.2.1 Costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii similar

Valoarea totala a investiției este:

Costul total al investiției conform Devizului general este: 9.311.619,12 lei cu TVA, din care

valoarea lucrărilor de C+M este de 8.153.031,44 lei cu TVA

5.2.2 Costurile estimative de operare pe durata normata de viata / amortizare a investiției Nu este cazul

 • 6.1 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investiției

 • 6.1.1 Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general

  Denumire

  Valoare (fara TVA)

  TVA

  Valoare (inclusiv TVA)

  LEI

  LEI

  LEI

  TOTAL GENERAL

  7.836.922,95

  1.474.696,17

  9.311.619,12

  Din care C + M

  6.851.286,92

  1.301.744,52

  8.153.031,44

 • 6.1.2 Indicatori minimali, respectiv indicatorori de performanta -fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii -conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnic


 • ❖ Capacitati (in unitati fizice):

o Lucrări de străzi

lungime totala străzi - 6.589 m

 • 6.1.3 Durata estimata de execuție a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Conform graficului de realizare a investiției propus durata de realizare a investiției este de 12 luni.