Hotărârea nr. 37/2019

HOTĂRÂREA NR.37 din data de 27 februarie 2019 - privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş şi ale Primarului Municipiului Făgăraş în calitate de intimaţi, în Dosar nr.3491/226/2018 aflat pe rolul Judecătoriei Făgăraş

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.37

din data de 27 februarie 2019

  • - privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș și ale Primarului Municipiului Făgăraș în calitate de intimați, în Dosar nr.3491/226/2018 aflat pe rolul Judecătoriei Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ,

întrunit în ședință ordinară,

Analizând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Fagaras nr.7735/1/20.02.2019, Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publica Locala nr.7735/20.02.2019 și Adresele nr.2.557/29.01.2019, respectiv nr. 7735/19.02.2019, prin care se propune angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele Municipiului Făgăraș și ale Primarului Municipiului Făgăraș în calitate de intimați in Dosarul nr.3491/226/2018 aflat pe rolul Judecătoriei Făgăraș, având ca obiect plângere contravențională, reclamant fiind S.C. Recon și Doje S.R.L.,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

în conformitate cu:

prevederile art. I. alin. (2) din OUG nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;

prevederile art.21 alin.(3) coroborat cu art.62 alin.(l) și cele ale 36 alin.(9), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

ținând seama de prevederile Legii Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata

In temeiul prevederilor art.45, alin. (2), art. 115, alip. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

  • Art.l. - (1) Se aprobă angajarea unui avocat in persoana d-nei GHEORGHE CRISTINA care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș și ale Primarului Municipiului Făgăraș în calitate de intimați in Dosarul nr.3419/226/2018, aflat pe rolul Judecătoriei Făgăraș având ca obiect plângere contravențională.

(2) Serviciile juridice constau în: consultanță, formulare apărare și reprezentare în cadrul Judecătoriei Făgăraș, precum și orice alte demersuri în interesul Municipiului Făgăraș.

(3) Onorariul apărătorului ales este de 3.500 lei fârăTVA.

Art.2. Cheltuielile necesare în vederea .ducerii la-îndenlinire a prezentei hotărâri vor fi suportate din bugetul local al Municipiului Făgăraș de la cap 51.02, titlul jZO, arf 20.01.09. \ - \

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se Împuternicește Primarul Municipiului Făgăraș, prin avocatul desemnat pentru reprezentare în instanța și Direcția Buget Finanțe.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     CONTRASEMNEAZĂ,

NEGRILĂ ION                                   Secretarul municipiului,

LAURA ELEI^A GIUNCA