Hotărârea nr. 35/2019

HOTĂRÂREA NR.35 din data de 27 februarie 2019 - privind stabilirea taxelor Ia nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor pentru anul 2019

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.35 din data de 27 februarie 2019 - privind stabilirea taxelor la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor pentru anul 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinara,

Văzând Raportul de specialitate cu nr. 31.841/21.02.2019 al Serviciului Venituri bugetare, prin care propune stabilirea taxelor la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor pentru anul 2019,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement,

Având in vedere adresa nr.564/2019 SPCLEP Fagaras cu propunerea de aprobare a unor taxe speciale pentru anul 2019,

Ținând seama de art.27 și 30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și art.484 și 490 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,

în temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c); art. 45 alin. (2) lit. c); art. 61 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă următoarele taxe pentru anul 2019 privind soluționarea în termenul prevăzut de lege a cererilor persoanelor fizice sau juridice care beneficiază de serviciile oferite de Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Fagaras:

  • l .Taxă eliberare copii după documentele primare aflate în arhiva proprie pentru fiecare document, la solicitarea persoanelor fizice in nume propriu sau prin procura speciala si la solicitarea persoanelor juridice infiintate potrivit legii nr.31/1990, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale, asociațiile familiale, precum și de asociațiile si fundațiile legal constituite potrivit OG 26/2000, cabinete avocati potrivit Legii nr.51/1995, cabinete individuale notar public organizate potrivit Legii nr.36/1995......................................3 lei

  • 2 .Taxă privind furnizarea datelor din Registrul Național de Evidență a Persoanelor - la solicitarea persoanelor fizice in nume propriu sau prin procura speciala si la solicitarea persoanelor juridice infiintate potrivit legii nr.31/1990, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale, asociațiile familiale, precum și de asociațiile si fundațiile legal constituite potrivit OG 26/2000, cabinete avocati potrivit Legii nr.51/1995, cabinete individuale notar public organizate potrivit Legii nr.36/1995 ........................... 10 lei/document furnizat

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagaras, prin Managerul Muzeul Țării Făgărașului „yaler~Țtteraf’Făgăraș, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor și Serviciul Venituri-Bugetare.