Hotărârea nr. 314/2019

HOTĂRÂREA Nr. 314 Din data de 19 Decembrie 2019 - privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2019

ROMÂNA


JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Straua Rapubbwi», Nr. 3, 605200. i; OC-,0 260 211 31 3, F. . O34<- <^>'213 02 www.pnmar.a fag ras.ro, E-rnatl: secretan«'»t<g£pr;rn-“

HOTĂRÂREA Nr. 314 Din data de 19 Decembrie 2019

- privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

 • - Proiectul de hotărâre,

 • - Raportul de specialitate nr. 76731/19.12.2019 prin care Primarul Municipiului Făgăraș, propune rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2019,

 • - caracterul urgent al sumelor ce se impun a fi rectificate, supunem prezentul proiect de hotărâre spre aprobare Consiliului Local Făgăraș în ședința ordinară din data de 19.12.2019,

 • - avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, Comisiei pentru Servicii publice comerț și agricultură, prestări servicii, Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană din cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș;

In conformitate cu prevederile art, l, art. 4 alin. (I), art. 5, art. 19 alin. (I), art. 20 alin. (I), 58 alin. (I) și ale art. 82 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

în conformitate cu art. art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit.a), art. 139, art. 197, art.198 alin. (I) și (2) respectiv art. 243 alin. (I) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

în temeiul art. î96 alin. (I) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Făgăraș, pe anul 2019, prin completarea anexei nr l la proiectul de hotărâre,

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Municipiului Făgăraș, pe anul 2019, prin completarea anexei nr. 2 la proiectul de hotărâre.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului individual pentru Colegiul National”Radu Negru” Făgăraș conform anexei nr.3 si 3.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii si subvenții pentru Serviciul de Transport Local al Municipiului Făgăraș, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii si subvenții pentru Casa de Cutura a Municipiului Făgăraș, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii si subvenții pentru Muzeul Tării Făgărașului "Vaier Literat” conform anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii si subvenții pentru Politia Locala Făgăraș, conform anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii si subvenții pentru CSM Făgăraș, conform anexei nr.8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii si subvenții pentru Colegiul”Aurel Vijoli”, conform anexei nr.9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Direcția de Asistenta Sociala Făgăraș, conform anexei nr.10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.ll. Răspunderea exclusivă privind angajarea, ordonanțarea și lichidarea creditelor bugetare revine ordonatorului principal de credite precum și a ordonatorului terțiar de credite de la art. 3-10 (anexele nr. 3 - 10), iar aplicarea întocmai a legislației specifice, incumbă tuturor ordonatorilor de credite.

Art. 12. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș prin Direcția Buget Finanțe - Compartimentul Buget, Biroul Proiecte, Achiziții și Investiții, precum și directorii și managerii enumerați la art. 11.

Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru, - abținere, - împotrivă

Consilieri în funcție - 19

Consilieri prezenți - 17

Se comunică:

 • - Instituției Prefectului Brașov

Direcției Generală Regională a Fianațelor Publice Brașov

Serviciului Trezorerie Făgăraș

Primarului Municipiului Făgăraș

Secretarului Municipiului

Direcției Buget Finanțe

 • • Colecție

Afișare

 • - Dosar de ședință

Cod: F-50

Anexam. 1 la H.C.L.nr. 314/19.12.2019

Cod indicator

Denumire indicatori

Influențe Trimestrul IV - mii lei -

Total Venituri

+7,89

42.02

Subvenții de Ia bugetul de stat

+2,35

42.02.34

Ajutoare sociale pentru încălzire

+1,50

42.02.69

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

+0,85

48.02

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

+5,54

48.02.02

Fondul Social European (FSE)

+5,54

48.02.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

+5,54

Total Cheltuieli

+7,89

51.02

Autoritati publice si acțiuni externe

+15,39

51.02.01.03

Autorități executive                  - xvV'î t

+15,39

10

Cheltuieli de personal            /

+1,36

10.01

Cheltuieli salariale in bani

+1,36

10.01.01

Salarii de baza

+1,36

20

Bunuri și servicii               \          , 'y Jy .

+9,00

20.01

Bunuri si servicii                  \      —'   , . '

-1,00

20.01.05

Carburanți si lubrifiant!                  '

-1,00

20.30

Alte cheltuieli

+10,00

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

+10,00

58

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

+6,39

58.02

Programe din Fondul Social European (FSE)

+6,39

58.02.01

Finanțarea națională

+0,85

58.02.02

Finanțare externă nerambursabilă

+5,54

85

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-1,36

85.01.01

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-1,36

54.02

Alte servicii publice generale

0,00

54.02.10

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

0,00

20

Bunuri și servicii

+1,13

20.01

Bunuri si servicii

+1,13

20.01.05

Carburanți si lubrifiant!

+0,13

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

+1,00

85

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-1,13

85.01.01

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-1,13

Cod indicator

Denumire indicatori

Influențe Trimestrul IV - mii Iei -

61.02

Ordine publica si siguranța naționala

-52,00

61.02.03.04

Politie locala

-52,00

51

Transferuri între unități ale administrației publice

-52,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

-52,00

65.02

învățământ

+29,00

65.02.04.02

învățământ secundar superior

+29,00

20

Bunuri si servicii

+29,00

20.01

Bunuri si servicii

+28,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

+28,00

20.02

Reparatii curente

+1,00

67.02

Asigurări si asistenta sociala

-18,00

67.02.03.03

Muzeu

-150,00

67.02.03.06

Case de cultura

-33,80

67.02.05.01

Sport

+165,80

51

Transferuri între unități ale administrației publice

-18,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

-18,00

68.02

Asigurări si asistenta sociala

+1,50

68.02.15.01

Ajutor social

+1,50

57

Asistență socială

+1,50

57.02

Ajutoare sociale

+ 1,50

57.02.01

Ajutoare sociale in bani

+1,50

74.02

Protecția mediului

+62,00

74.02.05.01

Salubritate

+62,00

20

Bunuri si servicii

+62,00

20.30

Alte cheltuieli

+62,00

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

+62,00

80.02

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

-30,00

80.02.01.30

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

-30,00

20

Bunuri si servicii

-30,00

20.30

Alte cheltuieli

-30,00

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

-30,00

Corespunzător se rectifică și bugetul individual al următoarelor instituții:

1. Colegiul National ”Radu Negru”

2. Politia Locala Făgăraș”


Cod -indicator

Denumire indicatori

Influențe Trimestrul IV - mii lei -

Total Venituri

-28,25

30.10

Venituri din proprietate

+7,00

30.10.05.30

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

+7,00

33.10

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

+25,35

33.10.05

Taxe si alte venituri in învățământ

+1,50

33.10.08

Venituri din prestări de servicii

+9,75

33.10.19

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

+0,85

33.10.50

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

+13,25

37.10

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

+9,40

37.10.01

Donatii si sponsorizări

+9,40

43.10

Subvenții de la alte administrații

-70,00

43.10.09

Subvenții pentru instituții publice

-70,00

Total Cheltuieli

-28,25

61.10

Ordine publica si siguranța naționala

-52,00

61.10.03.04

Politie locala

-52,00

10

Cheltuieli de personal

-22,70

10.01

Cheltuieli salariale in bani

-15,00

10.01.01

Salarii de baza

-13,70

10.01.06

Alte sporuri

-0,80

10.01.12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unității

-0,50

10.02

Cheltuieli salariae in natura

-6,20

10.02.02

Norme de hrana

-6,20

10.03

Contribuții

-1,50

10.03.07

Contribuția asiguratorie de munca

-1,50

20

Bunuri și servicii

-29,30

20.01

Bunuri și servicii

-8,00

20.01.06

Piese de schimb

-7,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

-1,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventai-

-8,80

20.05.01

Uniforme si echipament                      \\ J / ' ,

-3,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

-5,80

20.13

Pregătire profesionala                    x

-4,00

20.30

Alte cheltuieli

-8,50

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

-8,50

65.10

învățământ

+12,70

65.10.04.02

învățământ secundar superior

+12,70

10

Cheltuieli de personal

+0,71

10.01

Cheltuieli salariale in bani

+0,71

10.01.01

Salarii de baza

+0,71

Cod indicator

Denumire indicatori

Influențe Trimestrul IV - mii lei -

20

Bunuri si servicii

+12,70

20.01

Bunuri și servicii

+10,10

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

+9,50

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

+0,60

20.03

Hrana

+2,60

20.03.01

Hrana pentru oameni

+2,60

85

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-0,71

85.01.01

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-0,71

67.10

Cultura, recreere si religie

+1,30

67.10.03.03

Muzee

-150,00

67.10.03.06

Case de Cultura

-23,30

67.10.05.01

Sport

+174,60

10

Cheltuieli de personal

-52,50

10.01

Cheltuieli salariate in bani

-50,50

10.01.01

Salarii de baza

-22,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

-12,70

10.01.06

Alte sporuri

-5,80

10.01.17

Indemnizații de hrana

-10,00

10.03

Contribuții

-2,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie de munca

-2,00

20

Bunuri și servicii

+53,80

20.01

Bunuri și servicii

+98,80

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

-12,30

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

-0,50

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

+167,10

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

-55,50

20.02

Reparatii curente

-10,00

20.30

Alte cheltuieli

-35,00

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

-35,00

84.10

Transporturi

+9,75

84.10.50

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

+9,75

10

Cheltuieli de personal

+6,75

10.01

Cheltuieli salariale in bani

+6,75

10.01.01

Salarii de baza

+9,45

10.01.06

Alte sporuri

-1,90

10.01.17

Indemnizații de hrana

-0,80

20

Bunuri și servicii

+3,00

20.01

Bunuri și servicii

+3,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

+3,00

Corespunzător se rectifică și bugetele individuale ale următoarelor instituții?

 • 1. Colegiul NationaP’Radu Negru” Făgăraș              /

 • 2. Serviciul de Transport Local al Municipiului Făgăraș

 • 3. Casa de Cultura a Municipiului Făgăraș

 • 4. Muzeul Tării Făgărașului ”Valer Literat”

 • 5. Politia Locala Făgăraș”

 • 6. Clubul Sportiv Municipal Făgăraș

 • 7. Colegiuf’Aurel Vijoli” Făgăraș

Anexa nr.3 la H.C.L. NR.5/^/19.12.2019

MUNICIPIUL FAGARAS

COLEGIUL NATIONAL RADU NEGRU

/ ' ■ /              *V ' f •

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACHITAȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII ’^QTA L / ? >

•t9-OecembjâĂf2019

APROBAT: Buget rectificat conform H.C.L. Nr....../19.12.2019

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2020

2021

2022

TOTAL VENITURI

(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

575.400,00

2.600,00

578.000,00

0,00

0,00

0,00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

575.400,00

2.600,00

578.000,00

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

575.400,00

2.600,00

578.000,00

0,00

0,00

0,00

C1. VENITURI DIN PROPRlETATE(cod 30.10+31.10)

0013

27.560,00

2.600,00

30.160,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

27.560,00

2.600,00

30.160,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din concesiuni si închirieri

301005

27.560,00

2.600,00

30.160,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instit publ

30100530

27.560,00

2.600,00

30.160,00

0,00

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

547.840,00

0,00

547.840,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33102

3310

484.630,00

0,00

484.630,00

0,00

0,00

0,00

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

186.530,00

0,00

186.530,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

331014

191.310,00

0,00

191.310,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

106.790,00

0,00

106.790,00

0,00

0,00

0,00

Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)

3610

63.210,00

0,00

63.210,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri

361050

63.210,00

0,00

63.210,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

612.460,00

2.600,00

615.060,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

612.900,00

3.310,00

616.210,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

292.180,00

710,00

292.890,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

283.480,00

710,00

284.190,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.100101

71.500,00

710,00

72.210,00

0,00

0,00

0,00

Fond aferent platii cu ora

10.100111

205.080,00

0,00

205.080,00

0,00

0,00

0.00

Indemnizații de hrana

10.100117

6.900,00

0,00

6.900,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.100130

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

10.100206

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

O INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 1 of 4

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

+/-

Buget rectificat

. , Estimări

„ «A '       f

1■ -2021

2022

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

7.200,00

0,00

7.200,00

0,00

'            0.00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.100307

7.200,00

0,00

7.200,00

..

* ; o,oo

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

320.720,00

2.600,00

323.320,00

■ << '            0 00

_ z 0 00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

2.000,00

0,00

2.000,00

, 0,00

0,00

0,00

Carburanți si lubrefiantix

10.200105

0,00

0.00

0,00

o.oo

0,00

- , •, /

0,00

Piese de schimb

10.200106

2.000,00

0,00

2.000,00

M °.00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

10.200130

0,00

0,00

0,00

^0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

169.380,00

2.600,00

171.980,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

10.200301

169.380,00

2.600,00

171.980,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

10.2005

54.020,00

0,00

54.020,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

10.200530

54.020,00

0,00

54.020,00

0.00

0.00

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detasari, transferări

10.200601

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cârti, publicatii si materiale documentare

10.2011

7.110,00

0,00

7.110,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

10.2030

88.210,00

0,00

88.210,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.203030

BB.210,00

0,00

88.210,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

10.85

-440,00

-710,00

-1.150,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

10.8501

-440,00

-710,00

-1.150,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

10.850101

-440,00

-710,00

-1.150,00

0,00

0.00

0,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a ll-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

612.460,00

2.600,00

615.060,00

0,00

0,00

0,00

CAP. Invatamant

6510

612.460,00

2.600,00

615.060,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

612.900,00

3.310,00

616.210,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6510.10

292.180,00

710,00

292.890,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6510.1001

283.480,00

710,00

284.190.00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

6510.100101

71.500,00

710,00

72.210,00

0,00

0,00

0,00

Fond aferent platii cu ora

6510.100111

205.080,00

0,00

205.080,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de hrana

6510.100117

6.900,00

0,00

6.900,00

0,00

0,00

0,00

Alte .drepturi salariale in bani

6510.100130

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6510.1002

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

6510.100206

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6510.1003

7.200,00

0,00

7.200,00

0,00

0,00

0,00

<E) INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 2 of 4

Oonumir»

Cod

Buget aprobat

Influente w.

Buget rectificat

Estimări

2020

2021

2022

Con£r>bu1ia as-giralono pentru munca

6510 10C307

7.2CO.CO

0.00

7 2CO.OO

0.00

OOO

0.00

TULUL 11 BUNURI SI SERVICII

6510.20

320 720,00

2 600.00

323 320 00

0.00

0.00

0 05

Bunun si servo» (cod 20.01.0113 20.01 09+20.01 30)

•3510 2001

2.CC0C0

0.00

2 000.00

O.CU

oco

0.00

Carburanți 51 Litacfianlix

6510.200105

0.00

0.00

000

0.00

OOO

003

Piese de schimb

6510.200106

2 0CC.CO

0.00

2 000.00

0 00

0.00

0.05

Alte txinurl si servicii pcnltu întreținere si tunclionaie

6510.200130

0.C0

0.00

O.CO

0.00

0.00

3.00

Hrana (cod 20.03.01+20 03 02)

6510.2003

1C9.9W.C0

2.600.00

171.960.00

0.00

0.00

0.03

Hrana pentru oameni

6510.200301

1« 340 ,00

2 800,00

1/1.300.00

0.00

0.00

0.03

Bunuri de natura obiectelor do inventar (cod 20.05 01 ia 20 05.03+20.05 301

6510.2005

54 02PCO

0,00

54.020 00

0.00

005

0,00

Alte obiecte de inventar

6510.200530

54020.05

0.00

54.azo.cn

0 00

0.00

0.00

Depiasart. detașau, transferări (cod 20.06.01+20.C6.02)

5510.2006

0.00

0.00

0.00

0.00

3 :>?

0.00

Deptasan interne, delăsări, transferări

6510.200601

0.00

0.00

0.00

O.CO

3 53

0.00

Carii, putxicalil si materiale documentare

6510.2011

r. 110.00

0.00

7.110.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04*20.30.06’20.30.07+20 30.09+20.30.30)

6510.2030

88710.00

O.CU

88210.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltiXeli cu bunuri si servicî

6510.203030

88 210.00

O.Od

88 210 03

0.00

0.03

0.00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Si RECUPERATE IN ANUL CURENT

6510.85

-440 M

-710.00

-1 153,00

0.00

0.00

0.00

Plati efectuate 0 an» precedent! sl recuperate in anul curent

6510.8501

-440.00

-710CO

-1 150.03

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in ani ptecedenli si recuperate in anul curent

6510850101

-440.00

-710.TO

•1.150.00

0.00

0.00

cco

Din total capitol 65

812 460.00

2WO.CO

61S.OGO.OO

0.00

0.00

oco

mvatamant secundar

651004

6'2 460,00

2 6M.CC

615 060,00

0.00

0.00

oco

Invatamant secundar superior

65100402

612.460,00

2 6-00. CU

615.060.00

0.00

O.CO

O.CO

Partea a IV-» SERVICII Sl DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU Sl APE

6310

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

7910

o.on

0.00

o.on

o.no

0.00

00c

VII. REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

9610

0.00

0.00

•37.060,00

0.00

0.00

000

EXCEDENT

0816

0.00

0.00

0.00

0.00

O.CO

oco

DEFICIT

9910

0,0c

0.00

37.060.00

0.00

0.00

000[ C-X' W <1

A *    /$ 1

fr^—_—/

Președinte de ședința          Director Buget Finanțe

ClNOftâFr ttCO.          F1            ।                      I .X—

Compartiment Buget l

w

A /                                          Page 3 ot +»
MUNICIPIUL FAGARAS

COLEGIUL NATIONAL RADU NEGRU

Anexa nr.3.1 la H.C.L. NR^Z.%/19.12.2019


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

19-Decembrie-2019

APROBAT: Buget rectificat conform H.C.L. Nr....../19.12.2019                                                                             'j. \

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

Î2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI

5002

866.450,00

28.000,00

894.450,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

869.000,00

28.000,00

897.000,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

726.700,00

28.000,00

754.700,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

701.700,00

28.000,00

729.700,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

02.200102

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

300.700,00

0,00

300.700,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

59.000,00

0,00

59.000,00

0,00

0,00

0,00

Carburanți si lubrefiantix

02.200105

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

02.200106

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

Transport

02.200107

13.000,00

0,00

13.000,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

02.200108

24.500,00

0,00

24.500,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

02.200109

127.500,00

28.000,00

155.500,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

02.200130

115.000,00

0,00

115.000,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05,30)

02.2005

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

02.2006

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detasari, transferări

02.200601

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

02.2013

1C.000.00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

02.2030

7.000,00

0,00

7,000,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

02.203030

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

18.300,00

0,00

18.300,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

18.300,00

0,00

18.300,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

18.300,00

o'.oo

18.300,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

02.59

124.000,00

0,00

124.000,00

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 1 of 3

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2020

r 2021

2022

Burse

02.5901

124.000,00

0,00

124.000,00

. '-o.eo

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

02.85

-2.550,00

0,00

-2.550,00

ț           Q,C)<P

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.8501

-2.550,00

0,00

-2.550,00

0^00 ..... . ■ _

ț' 7ț 0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.850101

-2.550,00

0,00

-2.550,00

L - ’ *0,00

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

866.450,00

28.000,00

894.450,00

B.00

v 0,00

0,00

CAP. Invatamant

6502

866.450,00

28.000,00

894.450,00

. •? -e.ee-

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

869.000,00

28.000,00

897.000,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

726.700,00

28.000,00

754.700,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

701.700,00

28.000,00

729.700,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6502.200101

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

6502.200102

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

6502.200103

300.700,00

0,00

300.700,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

59.000,00

0,00

59.000,00

0,00

0,00

0,00

Carburanți si lubrefiantix

6502.200105

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

6502.200106

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

Transport

6502.200107

13.000,00

0,00

13.000,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

6502.200108

24.500,00

0,00

24.500,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

6502.200109

127.500,00

28.000,00

155.500,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6502.200130

115.000,00

0,00

115.000,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6502.2005

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

6502.2006

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detasari, transferări

6502.200601

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

6502.2013

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6502.2030

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6502.203030

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

18.300,00

0,00

18.300,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

18.300,00

0,00

18.300,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

18.300,00

0,00

18.300,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6502.59

124.000,00

0,00

124.000,00

0,00

0,00

0,00

.Burse >

6502.5901

124.000,00

0,00

124.000,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

6502.85

-2,550,00

0,00

-2.550,00

0,00

0,00

• 0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6502.8501

-2.550,00

0,00

-2.550,00

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 2 of 3

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

+/-

Buget rectificat

Estimări

2020

2021

2022

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6502.850101

-2.550,00

0,00

-2.550,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6502:

866.450,00

28.000,00

894.450,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar

650204

866.450,00

28.000,00

894.450,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar inferior

65020401

142.300,00

0,00

142.300,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar superior

65020402

724.150,00

28.000,00

752.150,00

0,00

0,00

0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9602

0,00

0,00

-894.450,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

9802

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

9902

0,00

0,00

894.450,00

0,00

0,00

0,00


Compartiment Buget© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 3 of 3


MUNICIPIUL FAGARAS

SERV DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL


Anexa nr.4 la H.C.L. NrJ^./19.12.2019

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DlM'VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII TOTAL                          j _ !                  ;

19-Decembrie-2019

APROBAT: Buget rectificat conform H.C.L. Nr....../19.12.2019

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

+/-

Buget rectificat

Estimări

2020

2021

2022

TOTAL VENITURI

(codOO.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

186.780,00

9.750,00

196.530,00

0,00

0,00

0,00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

46.780,00

9.750,00

56.530,00

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

46.780,00

9.750,00

56.530,00

0,00

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

46.780,00

9.750,00

56.530,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33102

3310

46.780,00

9.750,00

56.530,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din prestări de servicii

331008

46.780,00

9.750,00

56.530,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENTIIțcod 0018)

0017

140.000,00

0,00

140.000,00

0,00

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI

PUBLICE(42.10+43.10)

0018

140.000,00

0,00

140.000.00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la alte administratii (cod 431009+431010+431014 la 431017+431019+431031+431033+431037+431038)

4310

140.000,00

0,00

140.000,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru instituții publice

431009

140.000,00

0,00

140.000,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

186.780,00

9.750,00

196.530,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

186.780,00

9.750,00

196.530,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

95.100,00

6.750,00

101.850,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

92.900,00

6.750,00

99.650,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.100101

85.000,00

9.450,00

94.450,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.100106

3.000,00

-1.900,00

1.100,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de hrana

10.100117

4.900,00

-800,00

4.100,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

2.200,00

0,00

2.200.00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.100307

2.200,00

0,00

2.200,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

91.680,00

3.000,00

94.680,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

83.280,00

3.000,00

86.280,00

0,00

0,00

0.00

Furnituri de birou

10.200101

5.400,00

0,00

5.400,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

10.200102

1.600,00

0,00

1.600,00

0,00

0,00

0,00

0INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page I of 3

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

Buget rectificat

Estimări

+/-

2021

2022

Carburanți si lubrefîantix

10.200105

49,000,00

3.000,00

52.000,03

0.00

0,00

0,00

Piese de schimb

10.200106

15.500,00

0,00

15.5OO.&O

0.0Q

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

10.200130

11.780,00

0,00

11.780,"00 /

; 0,00

0,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

8.400,00

0,00

8.400,00

2.âo

0,00

0,00

Deplasări in străinătate

10.200602

8.400,00

0,00

8.400,00

^V-o'oo

0,00

0,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0,00

0,00

0,00

•-0,00

0,00

0,00

Partea a ll-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

6910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

7910

186.780,00

9.750,00

196.530,00

0,00

0,00

0,00

CAP. Transporturi

8410

186.780,00

9.750,00

196.530,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

8410.01

186.780,00

9.750,00

196.530,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

8410.10

95.100,00

6.750,00

101.850,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

8410.1001

92.900,00

6.750,00

99.650,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

8410.100101

85.000,00

9.450,00

94.450,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

8410.100106

3.000,00

-1.900,00

1.100,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de hrana

8410.100117

4.900,00

-800,00

4.100,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

8410.1003

2.200,00

0,00

2.200,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

8410.100307

2.200,00

0.00

2.200,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8410.20

91.680,00

3.000,00

94.680,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

8410.2001

83.280,00

3.000,00

86.280,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

8410.200101

5.400,00

0,00

5.400,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

8410.200102

1.600,00

0,00

1.600,00

0,00

0,00

0,00

Carburanți si lubrefiantix

8410.200105

49.000,00

3.000,00

52.000,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

8410.200106

15.500,00

0,00

15.500,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

8410.200130

11.780,00

0,00

11.780,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

8410.2006

8.400,00

0,00

8.400.00

0,00

0,00

0,00

Deplasări in străinătate

8410.200602

8.400,00

0,00

8.400,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 84:

186.780,00

9.750,00

196.530,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

841050

186.780,00

9.750,00

196.530,00

0,00

0,00

0,00

VIL REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

EXCEDENT

9810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

9910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

© INQSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2020

2021

2022

Page 2 of 3Compartiment Buget


© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 3 of 3


MUNICIPIUL FAGARAS

CASA MUNICIPALA DE CULTURA


Anexa nr.5 la H.C.L. NRJZ#./19.12.2019


BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILGFtFINANTAȚE INTEȘRÂL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

TOTAL:        /^' /

19-Decembrte-20.19 '

APROBAT: Buget rectificat conform H.C.L. Nr....../19.12.2019

(lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2020

2021

2022

TOTAL VENITURI

(codOO.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

924,530,00

-23.300,00

901.230,00

0,00

0,00

0,00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

81.830,00

10.500,00

92.330,00

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

81.830,00

10.500,00

92.330,00

0,00

0,00

0,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

8.840,00

-1.000,00

7.840,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din proprietatețcod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

8.840,00

-1.000,00

7.840,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

8.840,00

-1.000,00

7.840,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit publ

30100530

8.840,00

-1.000.00

7.840,00

0,00

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

72.990,00

11.500,00

84.490,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33102

3310

57.990,00

11.500,00

69.490,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

331019

31.590,00

850,00

32.440,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

26.400,00

10.650,00

37.050,00

0,00

0,00

0,00

Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)

3610

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri

361050

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENTII(cod 0018)

0017

842.700,00

-33.800,00

808.900,00

0,00

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE(42.10+43.10)

0018

842.700,00

-33.800,00

808.900,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la alte administratii (cod 431009+431010+431014 la 431017+431019+431031+431033+431037+431038)

4310

842.700,00

-33.800,00

808.900,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru instituții publice

431009

816.700,00

-33.800,00

782.900,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții ptr instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

431019

26.000,00

0,00

26.000,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

924.530,00

-23.300,00

901.230,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

898.530,00

-23.300,00

875.230,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

499.700,00

0,00

499.700,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

473.900,00

0,00

473.900,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.100101

432.000,00

0,00

432.000,00

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

■?            Estimări

. i aoBți, ' ;

2021

2022

Alte sporuri

10.100106

9.500,00

0,00

9.500,00

' '0,00-

0,00

0,00

Indemnizații de hrana

10.100117

32.400,00

0,00

32.400,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

14.500,00

0,00

14.500,op

0,00-

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

10.100206

14.500,00

0,00

14.50tMXj

'        ’O.OQ'

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

11.300,00

0,00

11.300,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.100307

11.300,00

0,00

Ii.3oo,o0

b.oo.

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

398.830,00

-23.300,00

375.530,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

180.000,00

-8.300,00

171.700,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

10.200101

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

10.200102

3.500,00

0,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si torta motrica

10.200103

115.000,00

-7.300,00

107.700,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

10.200104

8.500,00

0,00

8.500,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

10.200108

7.000,00

-500,00

6.500,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

10.200109

500,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intrefinere si funcționare

10.200130

43.000,00

0,00

43.000,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

10.2005

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

10.200530

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

1.000.00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detasari, transferări

10.200601

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.intereselor statului .potrivit dispoz.legale

10.2025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

10.2030

207.830,00

-15.000.00

192.830,00

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

10.203001

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.203030

207.830,00

-15.000,00

192.830,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.70

26.000,00

0,00

26.000,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.71

26.000,00

0,00

26.000,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

10.7101

26.000,00

0,00

26.000,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

10.710102

11.500,00

0,00

11.500,00

0,00

0,00

0,00

Alte acțive fixe

10.710130

14.500,00

0,00

14.500,00

0,00

0,00

0,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a li-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

924.530,00

-23.300,00

901.230,00

0,00

0,00

0,00

CAP. Cultura, recreere si religie

6710

924.530,00

-23.300,00

901.230,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6710.01

898.530,00

-23.300,00

875.230,00

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

+/-

Buget rectificat

Estimări

2020

I 2021

2022

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

6710.10

499.700,00

0,00

499.700,00

0,00,

1 I1U ' ,0,00

1 ------- f } ,

0.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6710.1001

473.900,00

0,00

473.900,00

Xoo

0,00

Salarii de baza

6710.100101

432.000,00

0,00

432.000,00

. »7°°

«o.oo’

0,00

Alte sporuri

6710.100106

9.500,00

0,00

9.500,00

i .

, 0,00

0,00

Indemnizații de hrana

6710.100117

32.400,00

0,00

32.400,00

\0,00 f

<1;0O

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6710.1002

14.500,00

0,00

14.500,00

.' ZO.OO

<J-O,00

0.00

Vouchere de vacanta

6710.100206

14,500,00

0,00

14.500,00

□,0D‘

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6710.1003

11.300,00

0,00

11.300,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

6710.100307

11.300,00

0,00

11.300,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6710.20

398.830,00

-23.300,00

375.530,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6710.2001

180.000,00

-8.300,00

171.700,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6710.200101

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

6710.200102

3.500,00

0,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si torta motrica

6710.200103

115.000,00

-7.300,00

107.700,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6710.200104

8.500,00

0,00

8.500,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

6710.200108

7.000,00

-500,00

6.500,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

6710.200109

500,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6710.200130

43.000,00

0,00

43.000,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6710.2005

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6710.200530

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

6710.2006

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detasari, transferări

6710.200601

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

6710.2025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6710.2030

207.830,00

-15.000,00

192.830,00

0,00

0.00

0,00

Reclama si publicitate

6710.203001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6710.203030

207.830,00

-15.000,00

192.830,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6710.70

26.000,00

0,00

26.000,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6710.71

26.000,00

0,00

26.000,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6710.7101

26.000,00

0,00

26.000,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

6710.710102

11.500,00

0,00

11.500,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6710.710130

14.500,00

0,00

14.500,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 67:

924.530,00

-23.300,00

901.230,00

0,00

0,00

0,00

Servicii culturale

671003

924.530,00

-23.300,00

901.230,00

0,00

0,00

0,00

■D IhJDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 3 of 4

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2020

2021

2022

Case de cultura

67100306

924.530,00

-23.300,00

901.230,00

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

6910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

7910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

9810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

9910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Compartiment Buget© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Anexa nr.6 la H.C.L. NR.J/^./19.12.2019

MUNICIPIUL FAGARAS

MUZEUL TARII FAGARASULUI

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

TOTAL

19-Decembrie-2019

A-.

APROBAT: Buget rectificat conform H.C.L. Nr......Z19.12.2019                                                                   / \             Z? /                                     (lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectific^

Estimări

2020

2021

2022

TOTAL VENITURI

(codOO.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

3.323.410,00

-150.000.00

3.173.410,00

0,00

0,00

0,00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

1.635.410,00

0,00

1.635.410,00

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

1.635.410,00

0,00

1.635.410,00

0,00

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICll(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

1.635.410,00

0.00

1.635.410,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33102

3310

1.635.410,00

0.00

1.635.410,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din prestări de servicii

331008

1.255.410,00

0,00

1.255.410,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

380.000,00

0,00

380.000,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri voluntare, altele decât subventiilețcod

37.10.01+37.10.03+37.10.50)

3710

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare ptr finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

371003

-200.000,00

0,00

-200.000,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

371004

200.000,00

0.00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENTII(cod 0018)

0017

1.688.000,00

-150.000,00

1.538.000,00

0,00

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE(42.10+43.10)

0018

1.688.000,00

-150.000,00

1.538.000,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la alte administratii (cod 431009+431010+431014 la 431017+431019+431031+431033+431037+431038)

4310

1.688.000,00

-150.000,00

1.538.000,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru instituții publice

431009

1.688.000,00

-150.000,00

1.538.000,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

3.323.410,00

-150.000,00

3.173.410,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

3.133.990,00

-150.000,00

2.983.990,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

1.920.260,00

-52.500,00

1.867.760,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

1.828.660,00

-50.500,00

1.778.160,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.100101

1.494.160,00

-22.000,00

1.472.160,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.100105

178.500,00

-12.700,00

165.800,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.100106

43.000,00

-5.800,00

37.200,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de hrana

10.100117

113.000,00

-10.000,00

103.000,00

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 1 of 4

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

+/-

Buget rectificat

Estimări

2026    ' -

2021

2022

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

49.300,00

0,00

49.300,00

<'V ”'.q,op

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

10.100206

49.300,00

0,00

49.300,00

0,00

<           0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

42.300,00

-2.000,00

40.300,00

0,00

!              : r .« Wă

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.100307

42.300,00

-2.000,00

40.300,00

txto

p-          0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

1.213.730,00

-97.500,00

1.116.230,00

i: ?         o’.oo

/*  /      0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

802.300,00

-67.500,00

734.800,00

OjSO

0,00

0,00

Furnituri de birou

10.200101

6.000,00

0.00

6.000,00

t’-o.oo

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

10.200102

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

10.200103

175.000,00

-5.000,00

170.000,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

10.200104

4.800,00

0,00

4.800,00

0,00

0,00

0,00

Carburanți si lubrefiantix

10.200105

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

10.200108

3.500,00

0,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

10.200109

347.000,00

-7.000,00

340.000,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

10.200130

245.000,00

-55.500,00

189.500,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

10.2002

20.000,00

-10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

10.2005

64.360,00

0,00

64.360,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

10.200530

64.360,00

0,00

64.360,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

5.370,00

0,00

5.370,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detasari, transferări

10.200601

5.370,00

0,00

5.370,00

0,00

0,00

0,00

Materiale de laborator

10.2009

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

Cârti, publicatii si materiale documentare

10.2011

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

10.2012

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

10.2013

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

Studii si cercetări

10.2016

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

10.2030

308.200,00

-20.000,00

288.200,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

10.203003

8.200,00

0,00

8.200,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.203030

300.000,00

-20.000,00

280.000,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.70

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.71

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

10.7101

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

10.710103

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

10.85

-10.580,00

0.00

-10.580,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

10.8501

-10.500,00

0,00

-10.580,00

0,00

0,00

0,00

© 1NDSOFT-S1CO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 2 of 4

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2020

2021

2022

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

10.850101

-10.580,00

0.00

-10.580,00

• 0,00

0,00

0,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0,00

0,00

0,00

o,op

z ',0,00

0,00

Partea a 11-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5910

0,00

0,00

0,00

■J. / ,.0.00 i          -

o.oo

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

3.323.410,00

-150.000,00

3.173.410,00

/« 0,00

0,00

CAP. Cultura, recreare si religie

6710

3.323.410,00

-150.000,00

3.173.410,00

. i , 0,00

,0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6710.01

3.133.990,00

-150.000,00

2.983,990,00

“           0,00

*5,     ./

0,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

6710.10

1.920.260,00

-52.500,00

1.867.760,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6710.1001

1.828.660,00

-50.500,00

1.778.160,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

6710.100101

1.494.160,00

-22.000,00

1.472.160,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

6710.100105

178.500,00

-12.700,00

165.800,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

6710.100106

43.000,00

-5.800,00

37.200,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de hrana

6710.100117

113.000,00

-10.000,00

103.000,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6710.1002

49.300,00

0,00

49.300,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

6710.100206

49.300,00

0,00

49.300,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6710.1003

42.300,00

-2.000,00

40.300,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

6710.100307

42.300,00

-2.000,00

40.300,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6710.20

1.213.730,00

-97.500,00

1.116.230,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6710.2001

802.300,00

-67.500,00

734.800,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6710.200101

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

6710.200102

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si torta motrica

6710.200103

175.000,00

-5.000,00

170.000,00

0,00

0,00

0,00

App, canal si salubritate

6710.200104

4.800,00

0,00

4,800,00

0,00

0,00

0,00

Carburanți si lubrefiantix

6710.200105

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

6710.200108

3.500,00

0,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

6710.200109

347.000,00

-7.000,00

340.000,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6710.200130

245.000,00

-55.500,00

189.500,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6710.2002

20.000,00

-10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6710.2005

64.360,00

0,00

64.360,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6710.200530

64.360,00

0,00

64.360,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

6710.2006

5.370,00

0,00

5.370,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detasari, transferări

6710.200601

5.370,00

0,00

5.370,00

0,00

0,00

0,00

Materiale de laborator

6710.2009

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

Cârti, publicatii si materiale documentare

6710.2011

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

6710.2012

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

+/-

Buget rectificat

Estimări

2020

2021

2022

Pregătire profesionala

6710.2013

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

Studii si cercetări

6710.2016

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0.00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6710.2030

308.200,00

-20.000,00

288.200.00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

6710.203003

8.200,00

0,00

8.200,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6710.203030

300.000,00

-20.000,00

280.000.00

0,00

0,00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6710.70

200.000,00

0,00

200.000.00

0,00

0,00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6710.71

200.000,00

0,00

200.000,00

0.00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6710.7101

200.000,00

0,00

200.000.00

0.00

0.00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6710.710103

200.000,00

0,00

200.000,00

0.00

0.00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

6710.85

-10.580,00

0,00

-10.580,00

0.00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6710.8501

-10.580,00

0,00

-10.580,00

0,00

0.00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6710.850101

-10.580,00

0,00

-10.580,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 67:

3.323.410,00

-150.000,00

3.173.410.00

0.00

0.00

0,00

Servicii culturale

671003

3.323.410,00

-150.000,00

3.173.410,00

0,00

0,00

0,00

Muzee

67100303

3.323.410,00

-150.000,00

3.173.410,00

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

6910

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

7910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VIL REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

9810

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

DEFICIT

9910 __

\ >z >X        °'°°

--

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

. 1. X.___

'?O>J

Prestedinte de ședința          Director Buget Finanțe Compartiment Buget

© tNDSOFT-SJCO - MUNICIPIUL FAGARAS

MUNICIPIUL FAGARAS

POLITIA LOCALA


Anexa nr.7 la H.C.L. NR^ZZ./19.12.2019

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARTIAE/OlN VENITURI ^ROPRII SI SUBVENȚII total                                   i ■      ' 5 \-q 'c‘,

19-Decembrie-2019

r \            /<< /

APROBAT: Buget rectificat conform H.C.L. Nr....../19.12.2019                                                                                     xy /                                   (Ier)

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2020

2021

2022

TOTAL VENITURI

(codOO.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

3.312.000,00

-52.000,00

3.260.000,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENTIIțcod 0018)

0017

3.312.000,00

-52.000,00

3.260.000,00

0,00

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE(42.10+43.10)

0018

3.312.000,00

-52.000,00

3.260.000,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la alte administratii (cod 431009+431010+431014 la 431017+431019+431031+431033+431037+431038)

4310

3.312.000,00

-52.000,00

3.260.000,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru instituții publice

431009

3.312.000,00

-52.000,00

3.260.000,00

0,00

0,00

0.00

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

3.312.000.00

-52.000,00

3.260.000,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

3.322.500,00

-52.000,00

3.270.500,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

3.049.100,00

-22.700,00

3.026.400,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

2.520.100,00

-15.000,00

2.505.100,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.100101

2.388.500,00

-13.700,00

2.374.800,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.100106

130.600,00

-800,00

129.800,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.100112

I 000,00

-500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

474.000,00

-6.200,00

467.800,00

0,00

0,00

0,00

Norme de hrana

10.100202

474.000,00

-6.200,00

467.800,00

0,00

0.00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

55.000,00

-1.500,00

53.500,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.100307

55.000,00

-1.500,00

53.500,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

273.400,00

-29.300,00

244.100,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

151.000,00

-8.000,00

143.000,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

10.200101

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

10.200102

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

10.200103

12.000,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

10.200104

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

Carburanți si lubrefiantix

10.200105

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

10.200106

16.000,00

-7.000,00

9.000,00

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 1 of 4

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2020

20tț1

2022

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

10.200108

19.000,00

0,00

19.000,00

.-0,00

g.oo

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

10.200109

1.000,00

-1.000,00

0,00

/ 0,00

' f 000 ... *    L».   \ z / '

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

10.200130

37.000,00

0,00

37.000,00

A’! ,0&o

0fl0

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

10.2005

86.400,00

-8.800,00

77.600,00

*     ‘9.00

/*o,oo

0.00

Uniforme si echipament

10.200501

75.400,00

-3.000,00

72.400,00

} -D.OO

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

10.200530

11.000,00

-5.800,00

5.200,00

0,00

• 0,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detasari, transferări

10.200601

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

10.2013

4.000.00

-4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Protecția muncii

10.2014

8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

10.2025

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

10.2030

18.000,00

-8.500,00

9.500,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

10.203003

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.203030

15.000,00

-8.500,00

6.500,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

10.85

-10.500,00

0,00

-10.500,00

0,00

0,00

0.00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

10.8501

-10.500,00

0,00

-10.500,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

10.850101

-10.500,00

0,00

-10.500,00

0,00

0,00

0,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a ll-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5910

3.312.000,00

-52.000,00

3.260.000,00

0,00

0,00

0,00

CAP. Ordine publica si siguranța nationala(cod

61.10.03+61.10.50)

6110

3.312.000,00

-52.000,00

3.260.000,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6110.01

3.322.500,00

-52.000,00

3.270.500,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6110.10

3.049.100,00

-22.700,00

3.026.400,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6110.1001

2.520.100,00

-15.000,00

2.505.100,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

6110.100101

2.388.500,00

-13.700,00

2.374.800,00

0,00

0,00

0,00

; Alte sporuri

6110.100106

130.600,00

-800,00

129.800,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

6110.100112

1.000,00

-500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6110.1002

474.000,00

-6.200,00

467.800,00

0,00

0.00

0,00

Norme de hrana

6110.100202

474.000,00

-6.200,00

467.800,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6110.1003

55.000,00

-1.500,00

53.500,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

6110.100307

55.000,00

-1.500,00

53.500,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6110.20

273.400,00

-29.300,00

244.100,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6110.2001

151.000,00

-8.000,00

143.000.00

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-SÎCO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 2 of 4

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări'. .

2Q20 v ■

2021

2022

Furnituri de birou

6110.200101

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

. ;■ 0,00

0.00

Materiale pentru curățenie

6110.200102

1.000,00

0,00

1.000,00

• \ 0.OT

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

6110.200103

12.000,00

0,00

12.000,00

'0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6110.200104

3.000,00

0,00

3.000,00

■'0,00

' 0,00

0,00

Carburanți si lubrefiantix

6110.200105

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

6110.200106

16,000,00

-7.000,00

9.000,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

6110.200108

19.000,00

0,00

19.000,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

6110.200109

1.000,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6110.200130

37.000,00

0,00

37.000,00

0,00

0,00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6110.2005

86.400,00

-8.800,00

77.600,00

0,00

0,00

0.00

Uniforme si echipament

6110.200501

75.400,00

-3.000,00

72.400,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6110.200530

11.000,00

-5.800,00

5.200,00

0,00

0,00

0,00

Deplasați, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

6110.2006

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

Deplasați interne, detasari, transferat!

6110.200601

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0.00

Pregătire profesionala

6110.2013

4.000,00

-4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Protecția muncii

6110.2014

8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

6110.2025

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6110.2030

18.000,00

-8.500,00

9.500,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

6110.203003

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6110.203030

15.000,00

-8.500,00

6.500,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

6110.85

-10.500,00

0,00

-10.500,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6110.8501

-10.500,00

0,00

-10.500,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6110.850101

-10.500,00

0,00

-10.500,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 61:

3.312.000,00

-52.000,00

3.260.000,00

0,00

0,00

0,00

Ordine publica ■

611003

3.312.000,00

-52.000,00

3.260.000,00

0,00

0,00

0,00

Politie comunitara

61100304

3.312.000,00

-52,000,00

3.260.000,00

0,00

0.00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOC1AL-CULTURALE

6310

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a;IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

6910

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

7910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

9810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

9910

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 3 of 4

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS


Denumire


Cod


Buget aprobat


influente +/-


Buget rectificat


Estimări


2020       |      2021


2022Compartiment Buget


Page 4 of 4


Anexa nr.8 la H.C.L. NR.2.2019

MUNICIPIUL FAGARAS

CLUB SPORTIV MUNICIPAL

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTTVTTATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

TOTAL 19-Decembrie-2019

APROBAT: Buget rectificat conform H.C.L. Nr....../19.12.2019

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2020

2021

2022

TOTAL VENITURI

(codOO.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

2.998.700,00

174.600,00

3.173.300,00

0,00

0,00

0,00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

176.700,00

8.800,00

185.500,00

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

176.700,00

8.800,00

185.500,00

0,00

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI

SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

176.700,00

8.800,00

185.500,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33102

3310

66.400,00

0,00

66.400,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

66.400,00

0,00

66.400,00

0.00

0,00

0,00

Transferuri voluntare, altele decât subventiile(cod

37.10.01+37.10.03+37.10.50)

3710

110.300,00

8.800,00

119.100,00

0,00

0,00

0,00

Donatii si sponsorizări

371001

110.300,00

8.800,00

119.100,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENTII(cod 0018)

0017

2.822.000,00

165.800,00

2.987.800,00

0,00

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE(42.10+43.10)

0018

2.822.000,00

165.800,00

2.987.800,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la alte administratii (cod 431009+431010+431014 la 431017+431019+431031+431033+431037+431038)

4310

2.822.000,00

165.800,00

2.987.800,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru instituții publice

431009

2.822.000,00

165.800,00

2.987.800,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

2.998.700,00

174.600,00

3.173.300,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

2.998.700,00

174.600,00

3.173.300,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

322.000,00

0,00

322.000,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

314.700,00

0,00

314.700,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.100101

295.900,00

0,00

295.900,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de hrana

10.100117

18.800,00

0,00

18.800,00

0,00

0.00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

7.300,00

0,00

7.300,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.100307

7.300,00

0,00

7.300,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

2.676.700,00

174.600,00

2.851.300,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

2.606.200,00

174.600,00

2.780.800,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

© (NDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 1 of 3

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2020

2021

2022

Apa, canal si salubritate

10.200104

100,00

OJ3O

100,00

0,00

0,00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

10.200108

2.290,00

2.290,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

10.200109

2.599.810,00

174.600.00

■■■ 2;77.4-.410,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitarețcod 20.04.01 la 20.04.04)

10.2004

16.500,00

0,00

•-■1*6.590,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

10.200401

12.000,00

0,00

"--12.ȘOO.OO

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

10.200402

4.500,00

0,00

.4.500,00

0,00

0,00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

10.2005

51.000,00

0,00

51.000,00

0,00

0,00

0.00

Alte obiecte de inventar

10.200530

51.000,00

0,00

51,000,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detasari, transferări

10.200601

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a fl-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5910

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

2.998.700,00

174.600,00

3.173.300,00

0,00

0,00

0,00

CAP. Cultura, recreere si religie

6710

2.998.700,00

174.600,00

3.173.300,00

0,00

0.00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6710.01

2.998.700,00

174.600,00

3.173.300,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6710.10

322.000,00

0,00

322.000,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6710.1001

314.700,00

0,00

314.700,00

0,00

0.00

0,00

Salarii de baza

6710.100101

295.900,00

0,00

295.900,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de hrana

6710.100117

18.800,00

0,00

18.800,00

0.00

0.00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6710.1003

7.300,00

0,00

7.300,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

6710.100307

7.300,00

0,00

7.300,00

0.00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6710.20

2.676.700,00

174.600,00

2.851.300,00

0,00

0.00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6710.2001

2.606.200,00

174.600,00

2.780.800,00

0.00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

6710.200103

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6710.200104

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

6710.200108

2.290,00

0,00

2.290,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

6710.200109

2.599.810,00

174.600,00

2.774.410,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitarețcod 20.04.01 la 20.04.04)

6710.2004

16.500,00

0,00

16.500,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

6710.200401

12.000,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

6710.200402

4.500,00

0,00

4.500,00

0.00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6710.2005

51.000,00

0,00

51.000,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6710.200530

51.000.00

0,00

51.000,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

6710.2006

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

£ 1NDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FÂ-GARAS

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2020

2021

2022

Deplasări interne, detasari, transferări

6710.200601

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 67:

2.998.700,00

174.600,00

3.173.300,00

0,00

0,00

0,00

Servicii recreative si sportive

671005

2.998.700,00

174.600,00

3.173.300,00

0,00

0,00

0,00

Sport

67100501

2.998.700,00

174.600,00

3.173.300,00

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

6910

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

7910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

9810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

9910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Președinta de sedmta


dinte de sedmta zx Director Buget Finanțe


Compartiment Buget© 1NDSOFT-S1CO - MUNICIPIUL FAGARAS

Anexa nr9 la H.C.L. NRj3<.^./19.12.2019

MUNICIPIUL FAGARAS

COLEGIUL AUREL VIJOLI

,        • *                     **

f

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU > ARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

TOTAL             1 * ț          4

19-Decembrie-2019

APROBAT: Buget rectificat conform H.C.L. Nr /19.12.2019

Denumire

Cod

Buget, aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2020

2021

2022

TOTAL VENITURI

(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

60.330,00

10.100,00

70.430,00

0,00

0,00

0,00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

60.330,00

10.100,00

70.430,00

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

60.330,00

10.100,00

70.430,00

0,00

0,00

0,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATEțcod 30.10+31.10)

0013

15.820,00

5.400,00

21.220,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

15.820,00

5.400,00

21.220,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

15.820,00

5.400,00

21.220,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit publ

30100530

15.820,00

5.400,00

21.220,00

0,00

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVlCII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

44.510,00

4.700,00

49.210,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33102

3310

23.550,00

4.100,00

27.650,00

0,00

0,00

0,00

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

1.500,00

1.500,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

331017

9.800,00

0,00

9.800,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

12.250,00

2.600,00

14.850,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri voluntare, altele decât subventiile(cod 37.10.01 +37.10.03+37.10.50)

3710

20.960,00

600,00

21.560,00

0,00

0,00

0,00

Donatii si sponsorizări

371001

20.960,00

600,00

21.560,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

78.510,00

10.100,00

88.610,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

78.510,00

10.100,00

88.610,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond aferent platii cu ora

10.100111

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.100307

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

78.510,00

10.100,00

88.610,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

28.160,00

10.100,00

38.260,00

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 1 of 3

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

Buget rectificat

Estimări

+/-

< 2020

2021

2022

Materiale pentru curățenie

10.200102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

10.200103

2.160.00

9.500,00

11 660.00

0,00

0.00

0,00

Apa, canal si salubritate

10.200104

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

Carburanți si lubrefiantix

10.200105

5.000,00

0,00

5.000.00

/ ■ i       0,00

0,00

0,00

Transport

10.200107

5.000,00

0,00

75d3O(TfiO

0,00

0.00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

10.200108

1.000,00

0,00

i.obo.oo

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

10.200130

13.000.00

600,00

13.600,00

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

8.360,00

0,00

8.360,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

10.200301

8.360.00

0,00

8.360,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

10.2005

24.190.00

0,00

24.190,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

10.200530

24.190,00

0,00

24.190,00

0,00

0,00

0.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detasari, transferări

10.200601

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

10.2013

9.800,00

0,00

9.800,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

10.2030

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

10.203001

3.000,00

0,00

3.000.00

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

10.203002

3.000,00

0.00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Partea a ll-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

78.510,00

10.100,00

88 610.00

0,00

0,00

0.00

CAP. Invatamant

65 I0

73.510,00

10.100,00

88.610,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

78.510,00

10.100,00

88.610,00

0.00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6510.10

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6510.1001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Fond aferent platii cu ora

6510.100111

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6510.1003

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

6510.100307

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

78.510,00

10.100,00

88.610.00

0.00

0,00

0.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6510.2001

28.160,00

10.100,00

38.260.00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

6510.200102

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

6510.200103

2.160,00

9.500,00

11.660.00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6510.200104

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

Carburanți si lubrefiantix

6510.200105

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente 4|.

Buget rectificat

Estimări

2020

2021

2022

Trsnsporl

6510.200107

sooooo

0.00

5 000.00

Q.W

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio tv. internet

6510 200108

1 000.03

oco

1 000.00

o.cc

0.00

0.00

Alte binun sj servicii pentru intrct<ncrc si functxmarc

6510.200130

T3.000.00

6CO.OO

13 6COOO

o.co

o.x

0.00

Hrana (cod 20.03.01 r20.03.02)

6510.2003

0 360.03

0,00

5 ICO 00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

6510.200301

8 353,X

0.00

e wooo

0.00

0.00

0,00

Bunuri de naltxa obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05 03-20.05 30)

6510.2005

24.190.03

oco

24 150.00

0,00

0.00

Alte obiecte de riventar

5510 200530

24.190.03

0.00

24 1SO.OO

0.00

0.00

0.00

Deplasau, detașau, transferări (cod 20.06.01 ♦20.06.02)

6510 2006

2.000,00

oco

2.000.00

0.00

0.00

0.00

Deplasau Interne, detașau, transferări

6510.20060'

2 000.00

0.00

2.X0.X

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

6510.2013

0 800.03

0.00

9.WO.OO

o.x

0.00

0.00

Alte chcituicl (cod 20,30.01 ta

20 3004-20.30.06*20.30.07-20 30.03-20 30.30)

6510.2030

6 000.00

oco

â .000.00

o.x

0.00

0.00

Reclama sl publicitate

6510.203001

3,030.00

o.cc

ÎX0X

o.x

0.00

0,00

Protocol si reprezentare

6510.203002

J 000.00

oco

Î.COOOO

o.x

0.00

0.00

Din total capnol 65.

78 510.01,

10 100.00

88 610 X

o.x

0,00

0.00

Irwatamant secundar

651004

78.510.00

10 1X00

08.610.00

o.x

0.00

0.00

Invatamant secundar supenor

65100402

78.510,00

10 1CO.OO

88610.00

0 03

0.00

0,00

Partea a IV-a SERVICII Sl DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU Sl APE

6910

0,00

0.00

0.00

o.x

0.00

0,00

Partea a V-n ACȚIUNI ECONOMICE

7»ip

0.00

o.x

0.00

0.03

0.00

0.00

VII. REZERVE. EXCEDENT 1 OEIICIT

9640

0.00

o.cc

-18.180.X

o.x

0.00

o.x

EXCEDENT

9810

0.00

o.oc

0.00

ox

0.00

0.00

DEFICIT

9.910 —

0.03

— -              , ....

o.co

18 160.00

o.x

0.00

0,00


Director Buget Finanțe


Compartiment Buget vh


© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

MUNICIPIUL FAGARAS

DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA FAGARAS

Anexa nr 10 la H.C.L. NR^Z^/19.12.2019


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Si SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE. SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

■19-Decembrie-2Qi.9              /C

r \ m • xy

../19.12.2019


APROBAT: Buget rectificat conform H.C.L. Nr.

(lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI

5002

14.391.410,00

1.500,00

14.392.910,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

14.359.780,00

1.500,00

14.361.280,00

0,00

0,00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

02.10

10.331.300.00

0,00

10.331.300,00

0.00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

02.1001

10.102.940,00

0,00

10.102.940,00

0,00

0,00

0.00

Salarii de baza

02.100101

9.725.400.00

0,00

9.726.400,00

0,00

0.00

0,00

Alte sporuri

02.100106

75.000,00

0,00

75.000,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de hrana

02.100117

301.540,00

0.00

301.540.00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

02.1003

228.360.00

0.00

228.360,00

0.00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

02.100307

228.360,00

0.00

228.360.00

0.00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

1.062.080,00

0,00

1.062.080,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

651.240,00

0,00

651.240,00

0.00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

15.000,00

0.00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

02.200102

26.170.00

0,00

26.170,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

02.200103

122.460,00

0,00

122.460,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

21.510,00

0,00

21.510,00

0,00

0,00

0.00

Carburanți si lubrefiantix

02.200105

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

02.200106

10.000,00

0,00

10.000,00

0.00

0,00

0,00

Transport

02.200107

129.000,00

0,00

129.000,00

0,00

0,00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

02.200108

28.020,00

0,00

28.020,00

0,00

0,00

0,00

A|te bunuri sl servicii pentru întreținere si funcționare

02.200130

296.080,00

0.00

296.080,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

02.2002

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

02.2003

279.260,00

0,00

279.260,00

0.00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

02.200301

279.260.00

0,00

279.260,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitarețcod 20.04.01 la 20.04.04)

02.2004

56.580,00

0,00

56.580,00

0.00

0,00

0.00

Medicamente

02.200401

29.000.00

0,00

29.000,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

02.200402

27.580,00

0,00

27.580,00

0,00

0,00

0,00

CD 1NDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 1 of 4

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

♦/-

Buget rectificat ‘

/         \ '•    ‘   ;    i

Estimări

2020

2021

2022

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

02.2005

60.000,00

0,00

60.000,00

S'''

0,00

* . •

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

60.000,00

0,00

■ 60.000,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

02.2006

15.000,00

0,00

_

15.000,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detasari, transferări

02.20060 I

15.000,00

0,00

\     i5:oo0;40

0,00

0,00

0,00

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

02.2025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

2.792.900,00

1.500,00

2.794.400,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

2.792.900,00

1.500,00

2.794.400,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

2.792.900,00

1.500,00

2.794.400,00

0,00

0,00

0.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

02.59

173.500,00

0,00

173.500,00

0,00

0,00

0,00

Asociatii si fundatii

02.5911

118.900,00

0,00

118.900,00

0,00

0,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

02.5940

54.600,00

0,00

54.600,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

31.630,00

0,00

31.630,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

31.630,00

0,00

31.630,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

31.630,00

0,00

31.630,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

02.710102

31.630,00

0,00

31.630,00

0,00

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

14.391.410,00

1.500,00

14 392.910,00

0,00

0,00

0,00

CAP. Sanatate

6602

1.467.000,00

0,00

1,467.000,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6602.01

1.467.000,00

0,00

1.467 000,00

0.00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6602.10

1.467.000,00

0,00

1.467.000,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6602.1001

1.432.240,00

0,00

1.432.240,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

6602.100101

1.394.920.00

0,00

1.394.920,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de hrana

6602.100117

37.320,00

0,00

37.320,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6602.1003

34.760,00

0,00

34.760,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

6602.100307

34.760,00

0,00

34.760,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6602:

1.467.000,00

0,00

1.467.000,00

0,00

0,00

0,00

Servicii de sanatate publica

660208

1.467.000,00

0,00

1.467.000,00

0,00

0,00

0,00

CAP. Asigurări si asistenta sociala

6802

12.924.410,00

1.500,00

12.925.910,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6802.01

12.892.780,00

1.500,00

12.894.280,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6802.10

8.864.300,00

0,00

8.864.300,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6802.1001

8.670.700.00

0,00

8.670.700,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

6802.100101

8.331.480,00

0,00

8.331.480,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

6802.100106

75.000,00

0,00

75.000,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de hrana

6802.100117

264 220,00

0,00

264.220,00

0,00

0,00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6802.1003

193.600,00

0,00

193.600,00

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

+/-

Buget rectificat

Estimări

2020

2021

2022

Contribuția asiguratorie pentru munca

6802.100307

193.500,00

0,00

193.600,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6802.20

1.062.080.00

0,00

. 1.062.080,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6802.2001

651.240,00

0,00

651.240,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6802.200101

15.000,00

0,00

"r I K 15.000,00

0,00 I —

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

6802.200102

26.170.00

0,00

/             0,00

0,00

0,00

Încălzit, Iluminat si forța motrica

6802.200103

122.460,00

0,00

122.460.00

/.              0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6802.200104

21.510,00

0,00

'      > '2T510.00

0,00

0,00

0,00

Carburanți si lubrefiantix

6802.200105

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

6802.200106

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

Transport

6802.200107

129.000,00

0,00

129.000,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

6802.200108

28.020,00

0,00

28.020,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6802.200130

296.080,00

0,00

296.080,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6802.2002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6802.2003

279.260,00

0,00

279.260,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

6802.200301

279.260,00

0,00

279.260,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

6802.2004

56.580,00

0,00

56.580,00

0.00

0,00

0,00

Medicamente

6802.200401

29.000,00

0,00

29.000,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

6802.200402

27.580,00

0,00

27.580,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6802.2005

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6802.200530

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

6802.2006

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detasari, transferări

6802.200601

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

6802.2025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6802.57

2.792.900,00

1.500,00

2.794.400,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6802.5702

2.792.900,00

1.500,00

2.794.400,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

6802.570201

2.792.900,00

1.500,00

2.794.400,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6802.59

173.500,00

0,00

173.500,00

0,00

0,00

0,00

Asociatii si fundatii

6802.5911

118.900,00

0,00

118.900.00

0,00

0,00

0,00

. Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

6802.5940

54.600,00

0,00

54.600,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6802.70

31.630,00

0,00

31.630,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6802.71

31.630,00

0,00

31.630.00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6802.7101

31.630,00

0,00

31.630,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

6802.710102

31.630,00

0,00

31.630,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6802:

12.924.410,00

1.500,00

12.925.910,00

0,00

0,00

0,00

© 1NDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 3 of 4

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2020

2021

2022

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

680205

7.948.000,00

0,00

7.948.000,00

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68020502

7.948.000,00

0,00

7 948.000,00

0,00

0,00

0,00

Crese

680211

823.220,00

0,00

823.220,00

0,00

0,00

0,00

Prevenirea excluderii sociale

680215

406.280,00

1.500,00

407.780,00

0,00

0,00

0,00

Ajutor social

68021501

62.890,00

1.500,00

64.390,00

0,00

0,00

0,00

Cantine de ajutor social

68021502

343.390,00

0,00

343.390,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

680250

3.746.910,00

0,00

3.746.910,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68025050

3.746.910,00

0,00

3.746.910,00

0,00

0,00

0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9602

0,00

0,00

-14.392.910,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

9802

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

9902

0,00

0,00

14.392.910,00

0,00

0,00

0,00
Compartiment Buget


© INDSOFT-S1CO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 4 of 4