Hotărârea nr. 312/2019

HOTĂRÂREA NR.312 din data de 19 decembrie 2019 - privind acordarea pentru anul şcolar 2020 - 2021 a pachetului cu rechizite şcolare „Primul Ghiozdan”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL FAG

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria^aâ^sXpS4i‘Ț<

HOTĂRÂREA NR.312


din data de 19 decembrie 2019 - privind acordarea pentru anul școlar 2020 - 2021 a pachetului cu rechizite școlare „Primul Ghiozdan”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 75414/1/09.12.2019 și Raportul de specialitate al Compartimentului monitorizare, coordonare unități de învățământ și arhivă nr.75.414/09.12.2019 prin care se propune aprobarea pachetului cu rechizite școlare "Primul ghiozdan” copiilor înscriși în clasa pregătitoare, în anul școlar 2020-2021, la unitățile de învățământ de pe raza municipiului Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând seama de prevederile art. 20 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, art. 28, alin. (1), (2) și (3), art. 40 alin (1) și (2) și art. 66 alin (4) din Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare, art 32, alin.i din O.G. nr. 68/2003, privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (7) lit. a), art.139, alin.(3), art 196 alin.(1) lit. a) art.197, art.198 alin. 1 și 2, și art. 243 alin.i, lit.a din Ordonanța de Urgența nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se aprobă acordarea pachetului cu rechizite școlare "Primul Ghiozdan” copiilor înscriși în clasa pregătitoare în anul școlar 2020-2021 la unitățile de învățământ de pe raza municipiului Făgăraș, în valoare maximă de 100 de lei.

Art.2. Se aprobă conținutul pachetului cu rechizite școlare "Primul Ghiozdan”, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Finanțarea se asigură din bugetul local, aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției de Asistență Socială pentru anul 2020, cu acestă destinație.

Art.4- Primarul Municipiului Făgăraș, prin Direcția Buget - Finanțe, Compartimentului monitorizare, coordonare unități de învățământ și arhivă și Direcția de Asistență Socială Făgăraș vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru, - abțineri, ~~ împotriva

Consilieri în funcție -19

Consilieri prezenți -17

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - tex.Dosar de ședință

  • - lex.Colecție

  • - lex. Prefectură

  • - lex. Primar

  • - îex.Secretar general

  • - lex. Compartimentului monitorizare, coordonare unități de învățământ și arhivă

  • - lex. Direcția de Asistență Socială Făgăraș

  • - 1 ex. Direcția Buget Finanțe

  • - 1 ex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

  • - 1 ex.Afișare

Cod: F-50

ANEXA 1 LA HCL NR. 312/2019

NR.

CRT.

PACHET RECHIZITE

CANT( BUC/SET)

1.

GHIOZDAN CLASA 0/1

1

2.

PENAR ECHIPAT 1 FERMOAR 16 PIESE( 6 CREIOANE COLORATE, 6 CARIOCI, 1 CREION HB, 1 GUMA, 1 ASCUTITOATE, 1 RIGLAo

1

3-

NUMĂRĂTOARE PLASTIC

2

4-

CAIET ȚIPI- 24 FILE

1

5-

CAIET DICTANDO- 48 FILE

1

6.

CAIET MATEMATICA- 48 FILE

1

7-

CAIET FOAIE VELINA- 48 FILE

1

8.

BLOC DESEN A4,16 FILE

1

9-

ACUARELE 12 CULORI

1

10.

PAHAR PICTURA

1

11.

PLASTELINA6 CULORI

1

12.

HÂRTIE GLASATĂA4, LUCIOASA, 10

CULORI

1

.li____

MAPA PLASTIC A4

1