Hotărârea nr. 307/2019

HOTARAREA NR.307 din data de 19 decembrie 2019 - privind majorarea cu 300 % a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Fagaras, str. Titu Perţia, nr.13, proprietari Achimescu Octavian Vasile, Achimescu Cristina- Liliana, având o cotă de


ROMANIA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 26$ 213 020-Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagarasTQ"

HOTĂRÂREA NR.307 din data de 19 decembrie 2019

- privind majorarea cu 300 % a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Fagaras, str. Titu Perția, nr.13, proprietari Achimescu Octavian Vasile, Achimescu Cristina-Liliana, având o cotă de 75/100 din imobil, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Consiliul local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședința ordinară,

Luând în dezbatere Referatul de aprobare al domnului Primar Sucaciu Gheorghe înregistrat sub nr. 74964/4/05.12.2019, precum și Raportul de specialitate al Serviciul Venituri Bugetare sub nr.75.510/10.12.2019,

Vazand adresa nr.74.431/02.12.2019 a comisiei de lucru numita prin Dispoziția nr.1097/12.04.2016, prin care se propune majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în Municipiul Fagaras, str. Titu Perția, nr. 13 â fișa de evaluare a imobilului,

 • - avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local, respectiv: comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public si privat al municipiului, comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și comisia de turism, relații externe și integrare europeană, dar și amendamentul de pe avizul comsiilor de specialitate ale Consiliului local de mai sus și a discuțiilor din comsiile de specialitate ale Consiliului local în baza documentației familiei Damian, dovedind reabilitarea cotei părți din imobil (25/100),

Ținând cont de dispozițiile:

 • - art. 489 alin (5), alin. (7) și (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - pct. 168 al Titlului IX — Impozite și taxe locale, Cap. X - Alte dispoziții comune, Secțiunea 1 — Majorarea impozitelor și taxelor locale de consiliile locale ... din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, HCL 97/26.04.2018, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

Văzând prevederile H.C.L. nr. 77/09.05.2016 privind aprobarea unei proceduri de lucru cu stabilirea criteriilor de identificare si încadrare a imobilelor ( terenuri si clădiri) neîngrijite de pe raza municipiului Făgăraș,

Luând in considerare prevederile art.129, alin.2, lit.b si alin.4, lit.c, alin.14 din OUG

57/2019 privind codul administrativ,

în temeiul art.139, alin.3, lit.c, art.154, alin.i si ale art.196, alin.i, lit.a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Municipiul Făgăraș, str. Titu Perția, nr. 13 proprietari, după cum urmeaza:

1. Achimescu Octavian-Vasile si Achimescu Cristina -Liliana, ambii cu cota de 75/100, domiciliati in Municipiul Fagaras, str. Tudor Vladimirescu, bl.7, scara A, ap.2, județul Brașov

Art. 2 Clădirea situată în municipiul Făgăraș, str. Titu Perția, nr. 13 se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare în baza criteriilor stabilite prin prevederile H.C.L. nr. 77/09.05.2016.

Art. 3 (1) Prezenta hotărâre este obligatorie și produce efecte până la data ieșirii imobilului din categoria clădirilor neîngrijite, în baza procesului-verbal de conformitate încheiat în urma verificărilor efectuate de către membri comisiei numita prin Dispoziția nr. 1097/12.04.2016.

(2) Verificările prevăzute la alin. (1) se efectuează la solicitarea scrisă a proprietarului clădirii, ca urmare a remedierii deficiențelor constatate și care aucondus la promovarea prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre are caracter individual.

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se încredințează Primarul Municipiului Fagaras, prin Direcția Buget-Finante, Serviciul Venituri Bugetare, Arhitectul sef, Politia Locala Făgăraș, persoanele nominalizate in Dispoziția nr. 1097/12.04.2016.Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru, 1 abținere, împotriva

Consilieri în funcție -19

Consilieri prezenți -17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex.Dosar de ședință

 • - lex. Colecție

 • - lex. Prefectură

 • - lex.Primar

 • - lex.Secretar general

 • - lex. Serviciul Venituri Bugetare

 • - lex.Arhitectul sef

 • - lex. Politia Locala Făgăraș

 • - 1 ex. Direcția Buget Finanțe

 • - 1 ex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

 • - 1 ex.Afișare

Cod: F-50