Hotărârea nr. 305/2019

HOTĂRÂREA nr.305 din data de 19 decembrie 2019 - privind aprobarea închirierii directe in condiţiile legii, a unui spaţiu in suprafaţa de 20 mp, din imobilul situat in Municipiul Fagaras, str.Republicii, nr.5 aflat in proprietatea publica a Municipiului Fa

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FĂ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, -ax10t Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primari;

HOTĂRÂREA nr.305 din data de 19 decembrie 2019

XJ'O

 • - privind aprobarea închirierii directe in condițiile legii, a unui spațiu in suprafața de 20 mp, din imobilul situat in Municipiul Fagaras, str.Republicii, nr.5 aflat in proprietatea publica a Municipiului

Fagaras-pentru sediu partid politic

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de Aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr.73094/1/05.12.2019, Raportul Compartiment Resort al Compartimentului Administrare Clădiri, Terenuri, Bunuri Publice,Urmărire Contracte nr.73094/05.12.2019, prin care se propune închirierea directa in condițiile legii, a unui spațiu in suprafața de 20 mp, din imobilul aflat in proprietatea publica a Municipiului Fagaras, situat in Fagaras, str.Republicii, nr.5, identificat la poziția 1474 din HG 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Brașov, pentru sediu partid politic,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având in vedere prevederile Legii nr.14/2003 privind partidele politice, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

 • - Legea nr.334/2006, privind finanțarea activitatii partidelor politice si a campanilor electorale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

Având in vedere art.466, alin.8 si art.467, alin.5 din Legea 227/2015 - Codul fiscal,

In temeiul art.129, alin (2), lit.c, alin (6), lit. a), art.139, alin.(3), lit. g) si art.196, alin.i, lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba închirierea directa in condițiile legii a unui spațiu in suprafața de 20 mp din imobilul situat in Fagaras, str.Republicii, nr.5 domenilul public al Municipiului Fagaras, identificat la poziția 1474 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Brașov, pentru desfasurarea activitatii de Partidul Romania Mare -Filiala Fagaras - sediu partid politic, conform planului de situație ce face parte integrata din prezenta hotarare.

Art. 2. Perioada de închiriere va fi de 5 ani cu posibilitate de prelungire prin Act adițional cu jumatatea din perioada aprobata inițial, uramand ca după perioada menționata in actul adițional, închirierea sa fie supusa aprobării Consiliului Local al Municipiului Fagaras.

Art. 3. Chiria va fi de 0,50 lei/mp/luna, stabilita in baza pct.10 din anexa nr.8 la Hotararea Consiliului Local nr.97 din 26.04.2018.

Art. 4. Beneficiarul nu are dreptul sa schimbe destinația sau sa subinchirieze spațiul atribuit in baza prezentei hotarari.

Art. 5. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagăraș, prin Compartimentul Administrare, Clădiri,Terenuri, Bunuri Publice,Urmărire Contracte.Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru, - abțineri, împotriva

Consilieri în funcție -19

Consilieri prezenți -17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex.Dosar de ședință

 • - tex.Colecție

 • - lex.Prefectură

 • - lex.Primar

 • - tex. Secretar general

 • - lex.Compartimentul Administrare, Clădiri,Terenuri, Bunuri Publice,Urmărire Contracte

 • - lex.Partidul Romania Mare -Filiala Fagaras

 • - 1 ex. Direcția Buget Finanțe

 • - 1 ex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

 • - 1 ex.Afișare

Cod: F-50

PARTIDUL ROMÂNIA MaRE


L DENUMIREA, ÎNSEMNELE ȘI SCOPUL PARfffiiuft’ț" Aii. 1. Danui urea integrală a Partidului este Partidul Români: Mare, iar denumirea prese» niatTes Aii.2.(l) însemnul Partidului Ron.ânia Ma.e este Mulțumi Cruci't. derivat din heraldica Bas imaginea grafică aflându-se în anexa I. care face parte integrantă din prezentul smtut.

 • (2) însemnul Partidului este folosit ca sigiliu unic, stampilă și antet al documentelor o.iA Partidului și al materialelor propagandistice.

 • (3) Vulturul Cruciat este și semnul electoral al Partidului.

 • . s.rt.3. Drapelul Partidului România Mare este de culoare albă și are imprimat. în centrul său. vukuru! cruci'... încjdr.t de conturul hârtii României isterice, aplicat pe un fond de culoare galbena.

Art.4. Sediul central a! Partidului România Mare este în Municipiul București, Sector 2. Str. Vasile Lascăr nr. 15.

Art.5. Partidul România Mare promovează interesele social-economice ale ce'or mai largi csrtgcrii de ce.ățer.i și .tiiitează pentru realizarea idealurilor naționale, renaște, ea Ronrniei printr-o politică a prosperități, dreptății ri concordiei.

Art.5. Partidul România Mare este un partid de orientare națională, patriotică și europeană, care se p-oaunți pentru plur’lism în viața politică și își propune așezarea relațiilor din societate pe principiile stam.ui de c'-ep , ale democrației constituționale și ale justiției sociale.

Art.7. (1) Partidul România Mare își desfășoară activitatea confcrm Constituției României, legislației române. Acquis-J comunitar european și Statutului propriu, urmărind îndeplinirea idealurilor de unitate națională, integritate teriteriar. suveranitate și independență.

(2) Așa cum reiese și din titulatura sa. Partidul România Mare militează pentru revenirea pe cale pașnică a României in hcmrele ei istorice. în Europa Unită.

.-.rt.u. Partidul România Mare are drept scop, deza uitarea și modernizarea societății românești, ridic standardului de viață al cetățenilor, promovarea idealurilor, valorilor și intereselor naționale.

Art.9. (1) în conformitate cu prevederile Constituției R.omâniei și în concoruarr.ă cu principiile sule ideologice. P.rtiou! România Mare se pronunță pentru deplină libertate de exprimare a opiniilor și credin.elor cetățenilor. împotriva defăimării Țării și a Națiunii, împotriva instigării la război de agresiune, ură națională, rasială, de clasă sau religioasă. impejita incitării la discriminare, împotriva violenței și a manifestărilor obscene, contrare banelor moravuri.

(2) In condițiile creșterii extrem de periculoase. în lumea contemporană, a terorismului inteirc.ionaL la origine: căruia se află vechi conuicte istorice, religioase și rasiale. Partidul România Mare va fi o formațiune politică democratică, un modei de înțelegere interetnică. în acest spirit, nu va fi admisă, în cad ui Partidului, nici un fel de rtitudir; șiț rriție ârr.kerr i-?. s,.u xenofobă, acționâ?.du-se cu promptitudine și fermitate împotriva oricăror manile, țâri de negare a Hoit mustul i.

 • II, OBIECTIVELE PARTIDULUI

Art. 10. Partidul România Hore apără drepturile și libertățile furk menrnle ?ie cm .lui și :espec.ă dreptul 1: idmtitate cultur.'.lă, lingvistic:. religioasă și etnică a cetățenilor lomâni aparținând mineri Jților naționale. în contonnrîtî cu reglementările internaționale.

Art.II. Partidul România Mare promovează eg'litatea șanselor om'.ru toți cetățean. per. ru solidaritate umană și pentru valorile familiei .radițicnale. PRM recunoaște rolul imparta.it al tinerilor și ai femeilor in v .m socială, ecrxrnc- și politică a Arii și adoptă măsuri pentru formarea și aiknu-e- aceatc.r. în Partid și în .■< A-.e.

Art.12. Partidul România Mare ?cțio.ier.ză pemrj dezvoltarea eccnc .iței arierate. ca o condiție strict necesară asigurării unui trai decent tuturor cets mniMr tării și bunăstării Poporului Român.

Art. 13. Partidul Românie Mare combate, pe toate căile legale. ac.i.mile persoa.tAr. crgs".iz_ț:i:cr și patTMcr care n.entează la independența, unit-te: și suvermitmea României.

Art. 14. Considerând terorismul drept un Rage! al Irmii ccntemp.rane. Partidul Români- Mare . cvt.ază .ecesi’...:? combaterii cu fermitate : acestui., pe torte căile legale.

f.rt.15, Pntidul Remania M-re se pronunță per .if. REPUBLICA - acessa fiind cea vai petruit- ic.rnă de guvernăm-... ~ României.

Art.!6. Partidul România Mare militecză pentru dezvoltarea rel'țiilcr de prieteni: și colaborare ca mate țările Iun.a. re',ați; bazate pe principiile și normele dreptului internațional.

Art.29. :: .ibrii Partidului Rou.â.t!- Mare :• unuâtoareie dr.jtiri:

 • a) să participe Îs actritUca crgsmizațiikr de bază și teritcLaR. precum și ia adunările generale aie ors.!.îizației din cr.re fac parte;

 • b) să-și exprime liber opiniile referitoare ia activitatea pmtkklvi și a fc.. riic;- sale de conducere. in cod ..!• structr.-ifor organizatorice ele partidului, fără să fie sanepona-i pentru opiniile politice exprimate;

 • c) să aleagă și s; fie aleși în forurile de conducere ale partidului;

 • d) să candideze pe li.sie electorale ale PRM ir slegesik locme și generale, conform ncrmelcr și criteriilor acrobate de către Comitetul Director al Partidului și să fie recomandați pentru ocuparea unor funcții în c.dminis.rați- publică centrală si local-:

 • e) să promoveze inițiative politice în forurile de conducere ale P~rticului. inclusiv în Congresul ace nuia:

 • f) si fie informați cu privire la activitatea organizației din care fac parte și a forurilor de conducere aie acesteia;

 • g) să participe ia întrunirile și ședințele forurilor de conducere :n ca.c urme. ză să se dezbată și să se adopte c hotărâre cu privire L activitatea sau funcția lor politică;

 • ii ) s" se adremze forurilor de conducere ierarhic superioare în sirua.iiie în care cererile sau doleanțele lor nu s-au .ezol'.m:

i; să participe ia programe și cursuri de pregătire, la recom ndarea conducerii c.g? iizițiilor cin care fac parte sau ia propunerea organelor superioare de conducere;

j) să folosească eficient și în interesul partidului baza material’ pe care o au la dispoziție, potri it poziției Ier ir. structurii; organizatorice ale partidului;

k) că demisioneze din orice funcție deținută în cadrul partidului sau din p_rtid.

Art.30. Membrii Partidului România Mare cu următoarele îndatoriri:

■) s? cu toasci, să respecte, să promoveze și să aplice prevederile Stauituiui, ale Doctrinei și ale Programului ?RM. precum și hotărârile luate de către forurile de condu cere;

 • b) să fie loiali Partidului Remania Mare și să acționeze pentru respectarea demnității membrilor săi și pentru păstrare' unității partidului;

 • c) să acționeze pentru creșterea influenței partidului în societate;

 • d) să respecte disciplina și democrația de partid;

 • e) să contribuie la formarea și promovarea unui cadru democratic în inierio.ul Partidului si să respecte di’ersitatea opiniilor;

1) să demisioneze cin funcție sau să renunțe ia calitatea pe care au dobândit-o cu sprijinul politic ai Partidului .România . 'are. Li cazul în cere îș; pierd calitatea de membri ai partidului;

g) să manifeste un comportament civilizat și să aibă o ținută morală corespunzătoare în familie și în societate:

li) să participe cu regularitate Ir. adunările organizației de partid și la celelalte nc.ivități organizate de partid:

 • i) să nu acționeze împotriva intereselor țării și să nu facă declarații publice hazorda.e sau să participe la manifestLc c-ve contravin Interesului Național și Constituției României;

 • j) să respecte caracterul confidențial al documentelor, informațiilor și activitățile;- partidului;

 • k) să plătească lunar cotizația.

 • V. DISTINCȚII ȘI RECOMPENSE

z-.rt.3I. (1) Pentru activități deosebite sau îndelungate în organizațiile partidului, la toate nivelurile, membrii de pnrd po. primi distincții și pot fi recompensați.

 • (2) No.mele de _cc;d;.re a distincțiilor și recompenselor '.or fi aprobate ce către Comitetul Dire^.or. la prepunere-Bircurilor Executive Județene și a Biroului Permanent al partidului.

 • (3) Personalitățile care s-ev. remarcat prin activii tea depusă în h: .cțiile de cou.ujcere '.:e P?i tiauîm. în ParhmerZ'zi României sau în Parlanten. il European și care au împlinit vârsta de $5 de ani pot deveni membri ai Sena.ului PPM.

 • (4) Senatul PRM funcționează ca organ consultativ și se reunește trimestrial sau c-n de câte ort este ccm-sse. de președintele Senatului, care este :.ies de membrii Senatuiui prm -,ot secret. Sen.'tui p: te fi ccnsuiat ..arta urc.; decizii de că.re președinte’e partiduRi sau de Biroul Permanent, a-.nci vâr". ere c.zul.

 • (5) Senatul PRM funcționează u fe-zr unui r.egu’.-ment ce f.mcțio-.cre propriu, .-.doptat k prim: rrzrz ne -acestuia.

 • VI. SANCȚIUNI

Art.32. (1) încălcarea cu vino.fce . prevederi’or Sfumiui. Programul i. Regulamente!:;. ;ns;rmț!u și Hcz.rikr forurilor de conducere ale Partidului constituia abate, ițise s ncțic.ie .ză. cupă caz, cu:

'. ..tustrare;

 • b. avertisment scris:

 • c. suspend._'c: din funez. ce ccnoucere:

 • d. d ești mir. a din fu .c! io ce c cmc 1; cere;

Ari.-c.' ijron-l suprem ce conducere a! P?mț e:te Ccmr.sm PRM. core c(.-.7o..că in mac c.-dmar c dat’ la ț -m <••: .— cciiStn-UH- lin delegații aleși de Conferitele județe/.e și c. Cerneri..* Vttnirițriu? ' București. co ferm normei z: »l 1..‘eze:.»_ *e .4 rcb :tă ce Cernit.."! Director.

'-■ Cong.csui se organizează obligatoriu și Li ccndi.iile demisiei sau impcsibiiiță.ii de exercitare a funcriilor ce către rn.i mult de jt’r.iâtate din membrii Biroului Permar.en.. caz in care se .a crg.mzr. un con’res c.r.iru r.o:

(-v Congresul se otgonizeaz* obligatoriu și i.i condițiile demisiei sau imposibilității ce e: erodare ? rimetiei de către rreșeain.e și ca urmare 3 solicitării sorise 3 col puțin jur.rlt.-te di., organizațiile județene, solicitări ndomate prin hofriri ale Cc iferințelor Județene.

(4) Congresul este legal constituit li prima convocare în prezenta r cei puțin 2 3 din numărul delegațiior.

(5.1 in cazul r.eîntrunirii numărului membrilor del'gați. a ctaa reuniune .re ioc cupă cei p dM 21 și cei mul: 30 d.-zile, da.a și cm acesteia fiind st'-bilitc de Comite.ui Director, c” cc-zir primei convcc_ri. care -a m - ’ —

M La 2 doua convocare. Congres este legal constituit în prezenta . cei puțin jumătate d;n numărul delegărilor. iar în cazul în care nu se întrunește acest cvorum, delegații pot hotărî prin vot deschis dacă decLră statutar Congresul. Art.44. (1) Congresul Partid lui R< .nânia Mare alege, prin vc. secret Președintele partidului, cei 191-301 membri si Consiliul Național, cei 5-9 membri ai Comisia Cenuale ce Arbitraj și cei 5-9 membri ai Comisiei Centrale de Control Financiar.

(2) Odcu cu alegerea Președintelui, Congresul aprobă Programul Politic al Partidului prepus de acesta.

Ai..45. (1) Consiliul Național este organul de conducere _ partidului Intre reuniunile Congresului, se reunește :n . iod ordinar anual. în prima decadă a im.ii septembrie, și în med extraordinar, convocarea Biroului Permanent, or; <le câte ori este necesar.

(2) Ccnsilr.’l Național ales în Congres se întrunește de îndată și își .lege Președin.e’e.

An.dv. (1) Din Consiliul Național și d'n Comitetul Eirectcr fre parte, de drept, Președintele PPC'.î și membrii Biroul..: Permanent compus din 21-31 membri.

 • (2) Din Biroul Permanent f_c parte ca membrii de -drept, Președintele Consiliului Național, Președinții O.T.P..M., O.F.P..M. ți Președintele Senatului P.P..M.

 • (3) Consiliul Național aprobă componența și politicile următonrelor departamente:

 • a. Dcpamme .tul organizatoric;

 • b. Departamentul de propagandă și imagine;

 • c. Depui lamentui pentru politici în domeniul economiei, comei .ului și mediului de afaceri:

u. Dopai iamer.tul pentru p olitici de promovare a investițiilor:

 • e. Departamentul pentru politic-' în domeniul muncii, familiei, protecției sociale:

 • f. Departamentul pentru r.la.iile cu patronajele, surnicmele și alte organizații neguventa.ner.tde;

 • g. Departamentul pentru politici în domeniul relațiilor europene și internaționale:

 • h. Deparmmentul pentru politici în domeniul educației, c.rcetlrii, tineret și sport;

 • i. Departament pentru politici în domeniul sănătății;

 • j. Departament pentru politici în domeniul jusrtției:

 • k. Departament pentru politici în domeniul cultelor și Drepturilor Omului:

 • i. .Departament pentru politici în domeniul agriculturii, alimentației, silvicul.vrii. ape. meaiu și c’ez.xltaie rum’ă:

m. Departament pe...ru politici în domeniul transe orturilor și infrastructurii:

 • n. Dept.rtar.ient pentru dezvoltare regicnrlă;

?. Dep •ilamer.t pentru politici în domeniul -părmii, ordini: f ubiice și sife. antei ..ari: .ale:

 • p. Departament p întru politici în domeniul administrației:

 • q. Departament pentru politici în domeniul comv.’mm iilc-r și sociot'ții informa .îxide:

 • r. De,, irt-mentui pentru românii de pretuJndeni.

Ar., 47. < p Președintele Pz.ridului conduce îrr.oreu .î cu Preș.dm.e.e CoEîimr’u .\":c *1 lutră.iJe Ccnsn-’u! Nar-r.....

,2i Președintele Partidului crndi'ce ședințele Corni’-..,.iui Director. Bircmu: Ferma'ieri- al paradutui și cie Ccvisie: ie Cadre.

An.4S. Președintele Partidului România N-fc. ’e .'*e măte . ele : ții:

al reprezin.ă pș.itidui in elații'e cu autoritățile pu.-iice centrale și 1-carie. c. -zidxatel? ș: p.'r ‘..teie. cu c’-e c.'.mim-.ri st-rimăJi romliești. precum și cu partidele din țară și cin străinătate:

b) prezidează și cord: ce șed;nțc’e forurilor naționale d’ com-miere ale Partidului:

c) feeo dccl'raîii și exprimă poziții politice în nun ele și în interesul Pn.tid li’’:

d> senme-z? tetele și comunicatele oficiale e':e P_--;ic'uic:. precum și alte dc-cumerrte care . -.gajeazu Femiuui dm vedere politic și juridic:

'•-) »ecuiiîîîa m târnă rec., .ră penuu prorr.c-v**e .nembrilcr șcrtidait'. M Consiliile de conducere ale oremizatii! comunale. or-t enești. âiumcipah, ale sectoarelor Crpiîaiei. fode’eicr. respec..v’ lun.i'ci-c?ciuî Et. cui'eczt. este ce minim;, un an.

^ermu aiegere? membrilor p'rtidt'lui în fcturiie centrik ce ccr/jee.e. este r.euerzrj o •.echere in pârtii de mimnu. rn an.

{-) titre. 1 Penncr.er.; ai Pa.ticiului Romani: M_re peste aproba. în cazuri ceos.bire. deiozlri re ;? c.i.eriil;. ; ''eck’m pretazu.e ia aliniatele 2 - 4.

.-xrt.65. (1) La akgerea forurilor de conducere ale Partidului, la toate nivelurile. se va asigura ieLmcirec component t.cesrcrc. nept :?nd exista m-J mul. de două mandate consecutive.

(2) La desemnare.' candid-iilcr pentru consiliile organizațiilor d* bază, ccrnunzle. orășenești. municipale, județece și per., torurile centrale a'e partidului. se va asigura promovare? femeii :r ți tL erilcr.

Altern Președinții :;ganizațiilor ide femei "i tineret, care fc; parte de drep- di ; fcruril; M conducere ioc'ie. iMejeție naționale "io PRM :și pierd ace;.' ă calitate în momentul inie suirii lor dm futicți- care ie-- uordat acest drept.

IX. DEMOCRAȚIA DE PARTID

Art.57. întreaga activi.ate politică și organizatorică a PRM se desfășoară ț e b'2.-. pteveberilor St'.ruM: >. a’; Dc minei și al ProgmTnului Partidului.

Art.68. Relațiile dintre membrii PRM și organele de conducere se stabil-,sc pe b'za r.o-tr.ekr stmutare și a insaucțiun’.; (■probate de Ccir.i.eriil Director al Partidului.

.Lrt.i.9. (. 1} Adoptarea hotărârilor forurilor de conducere ale PRM se f- :e pr’n vot liber exprimat. secret seu deschl. ecnfcmi hotărârii me.nbrilcr acestor?. cu respectarea prevederilor t. mlui PRM și a Legii p-rtide’or politice. HoCrâ-t! Partidului și ale organizațiilor sale teritoriale se adoptă cu majorixtea simpP de -crM.

(2) Toate 1.atârârile forurilor de conducere ale PRM se adoptă în prezen.u ::c.jorit’țli simple.' membrilc; ac-s.om.

Art.70. (1) Forurile de condt:;--re din structura PRM adoptă hotărâri cu majoritate simplă ■_!? ’ sturi. care devin obligatorii.

(2) Hotărârile adoptate de forurile de conducere superioare sunt obligatorii pentru sineturile subc.dofce.

Ati.71. Alegerea forurilor de conducere ale PRM. h toate nivelurile, se face p.ki vet secret.

Art.72. (1) Parlamentarii '-Ieși pe listele PRM 'u obligația ca lunar să viziteze crgaaiza-iile de partid și frruri’e d conducere ale PRM din județele în care sunt aleși, precum și elec.orctul care i-a ales în tceste funcții. în ieg'tv.ă c; proiec’ele legisla.i .e inițiate <dc către acești'. înainte de promovarea lor.

(2) Membrii de partid cere au fost -ieși în Parlamentul României. în consiliile județene, municipale, crășer.ești și com-cnr’e precum și in funcțiile de primari, viceprimari. consilieri județeni și locali ".'ezi.rl periodic, rrpoacte de activitate ;n cadru forurilor de conducere ale FRI'f care i-au promovat în aceste funcții.

Art.73. Forurile ce conducere ale partidului de la nivel cenfcj. județean și al Municipiului Sccm-ești caia';crează c; celelalte partide, cu organisme'? societății civile, patronate, sindicate, orgcniza’ii neguvernamentale. fundații, asociații al. ce.ățenilor. în tzcpul schimbului de informații p.ivi.oare la reJitmile sociai-poliiicc. și economice, pentru der;ok?.re: cadrului democratic și nenlru soluționarea unor probleme de interes cc mun.

Art.74. Activitate.: internă a PRM are la bază promovareu și respectarea de către membrii ‘"’e ;.ardd a următoarelor principi;

•■.) dezvoltare? democrației de Partid;

 • b) respectarea reziikatu'ui votului licer exyirnut m forurile de conducere;

 • c) ILs.Me i de exprimare și libertatea ce conștiință a fiecărui inembxU de partid:

 • d) eg-licaim ti turor membrilor în privinț". ".ccesulv.i ia orice f ncție. ce baza vc.vlui liber -'iprmitt:

 • e) ."olidarl.atez membrilor Partidului:

fi aplicare, și respectarea hotărârilor forurilor de conduce.e:

si tei.nitr ez ■ n apitccrea r-rogrzrriuhii rc.ittc ș:" Dccti mei h--? ■.

h) p.cmova'-eu membrilor p'rtiduiui. îndeosebi c tinerilor •> te nritor, în L.urii7. de ce"ducere r.ie ?.'.rtid:: zi. c;z".

-i .'probi ; .repune,; șt prciecie de „otărâri pemra îmbunătățire* ac.i’ iriți: h nivel

îi r prezint. Consiliul Nâiior J ,.i relațiile s-'le cu mnitufiile staului. ai._<r partide politice ș, propune Consiliului National încheierea ce :.î a paniee și formațiuni politice;

g) ap,«ti iîs ele cri candid tți pentru alegerile cvmmen-am. p. t z . preput.erilor prezer, v de Cadre, după ccnsukzrea circurilor exccu.i"e ridețer î.

li) ccr.troiează activii• tea circurilor c ecuC.e județene și a Biroului execuți" ?.i ?r .ii întregului apare de partid;

0 sprijină, prin depart:.nîntele Partidului, o tsfîșurare?. acțiunilor umani.are decise de Birt

j) eictcreez?. ..orme ;i instt acțiuni de tniic Duveter ale ?.X? i.:

hotar;' ilor Congresului. ale Consiliu


1J analizează și coo.dozează activitate: grupurilor parkmeritrre tic P.R.!:. și a ei’.’opzrhnr întâir-tri cu msședmții consiliilor organizațiilor județeni și ’i Municipiului Buc rești și filialelor județeni asup.a aciivi.ă.ilcr curente;

i} administrează p-trimoniul Partidului și aprobi schimb crea ,*ediu’ui PRțvi;

m) i.rmeș.e Purtătorul de cuvânt al Partidului;

n) desemnează teprezenrintul Partidului în Biroul Electoral Central;

o) confirmă sau invalidează rezult "ele alegerilor care .*u loc la filialele teritoriale ale PRI1 p) coiducc- campaniile elec.orale ale FRAI pentru alegerile locale, pari amei..ase, eucparL; r1) confirm.’. conducerea grupurilor parlamentare și conducerea comisii lor parrime.it .re c;.r; r) asiguri selecționarea și pregătire: membrilor de partid cu perspectivi do 2 ccuclc. ; organele de conducere Ne FRM și in sauzturile aparatului cri sr at:

s) aprobă propus:erile de candidați la alegeri. înaintate de consiliile județene ale Partidul județeni și de prima; i ?i rnunicipiiior;

'.) aprobă cardidaturiie pentru funcțiile de prefect și subprefect, pe t z~ propuneriler Bit juri țene și alt- Consiliului Municipal București și le înaintează Guvernului României;

u) ccordonează activitate* Organiza,iei de Tineret și a Cro:.nizației de Femei;

. ; elaborează iastrucriu iile privii; d organizarea adunărilor și conferințelor județene p;r_: s pune 'probării Comitetului Director și stabilește împuterniciți pentru conducere* r.dt 1 .onicipluiui București;

v) auript’• hotărâri pentru îmbunătățire? organizatorică și op umizarea structurilor centurie ș x,i solujicnerzl p. oblemele cu ente ți adop.ă hotărâri în interesul Patriduiui, în condițiile ;?r y) ccordoneuz' activitatea aparatului ce.itn 1 de partid.

/.1 ..82.(1) Vicepreședinții și secretarii executivi ai PRM el-bore zl și susțin. în cad: Comiterdui Director. Programe pe domeniile de activitate.

(2) Fiecrre Vicepreședinte coordonează activitatea secretarului său execu.iv.

(3) Sccri.arul general coordonează și răspunde de activiî_.e . Secretariatul) i C-er.er.î și a m. Ait.83. In cazul în care una din funcțiile din cadrul Partidului devine vacantă, ea va fi p*< Biroul pcnr.?r.enz care u.me~.ză a fi validat în prima ședință a forului competent.

Ârt.24.(T) Comisia Centrală de Arh Trai a Partidului es.e formată din me.ritrii aleși ce Co. g 4 Hdl.

(2) Comisia Cei.?; Jă de Arbitrj a PRM este compus- din 5 izembri. c_re își cieg dm -e ei v. i3) Comish Centraia c.e Ari. irtaj z PP.M funcționerză pe buza unui Regulament propriu, eia. (■!•! Comisia Ccmmîă ce Arbi.rtj a PRM funcționează independent de forurile c.e conduc» (5) Comisia Cmtralu de mbi.rtj a PRM n.ezin.ă Congresului FRM rapoane '’e ■’ctivi.art;

!vl Comisia CentrcîX de Arbi_ j * FRM :re unmltt„rele atribuții:

:) scluțicmerză tocîc rech» u.'iile și sesizările îndreptate împotrivamemlriic- Ccnsi.șulu: !•' 3) soi’ ionezzr. conflirte'e :r. ev euit.' .tre ergarert d; ccid”cere i .ze.ene. ș/ec.....șt pe c

:ondu:ere de 1? .iivei națiorzl:

'1 SOJUtî ■?-.!<?“ 4* CCriUvS* Z ti:k .-            î.âipCînVH unor .*C .-l “i            ^.7

j) arunci când este cazul sc’ici.ă Președintelui partidului zurpendarea mem .ilor c: prtid c ri soit 'o:’3?zz con‘esi..iii!e rirmul-te împotriva ur.cr îio "rări adoptate de Cotmsi’ie jm

sil.C5.(l) Comisia Ce, trr.!ă de Contrai Fir.*.ncrir este zteusu de Co^gresiii pe.un 3a.ridu.l'ii. pentru un nrndat cri ;

-> Cc.-rijțis rt.-iMTSî -!p              rr.-’.n.-i    a j c>-x. > rt- , .0 -

• a.'.-g. X-' Î S;C7i.. '/e Ș; Oliltv' î          Ș! CCnSi'l’ie •'.'’.UuiCtp.'.'î $1 2!6 SOCtC 7751';. C'-li ..ci. CUăue.ic,"!. ;C":m’’ = ,-

iC?3Î6 PRJ f;

c; rleg d .-iegrții ia cc-nferin.ete’’ dețene.

Consiliile mimicipuie. crășentști. comunale și ?k civilizațiile; d; imaă se b.mimiS- mrrr ;i tu c..i;;?;;: uribuai:

ei "lumină organizațiile comp e.ieme .. des'.âțiir -e' cocs:",. ..nzătcare 2 rciivi .ilot ce u_r::c.

t; coordonează și îndrumi acd’’kztez comiiterilcr locali si PR1 î:

c) org..irizează acțiuni pen'ru uculmiz'res Progn inului Partidi lui Rotnlria M--re;

di prcpan c^ididați pentru primari și ci nsi 1 ieri Ic caii:

e; t.-ganizcu al pe plan locul, camp..nii’eiectcrale:

fi reprezintă organiz pile PPd 1 >n re’i'țiile cu c:*g'r.izațiilc țiidm și admiaistrațiiie Icca'e;

Z) aplic? Imt.'.mrile orgr .ielcr superioare de partid si infonne. z.’. .'orarii: ieurlrice suc; io. e cu prv ire i :mri .•:u're. rcestor;..

Art.91. Adunarea gener.l?. a o;g..nizaJei de bază a PFthi se cetr met. trimerTia! sau de cr e ori este necesar ;i a.e ur.n.’toarele atribuții:

a' analizează ~ctiviiatea Consiliului de conducere privind îndeplinirea atrib:.țiilor care i-s” revenit

 • b) dezbate probleme curente și adoptă hotărâri;

 • c) alege delegați la conferința ierarhic superioară, atunci c nd au loc r'ețțeri:

 • d) mv/izeaz’ activitatea PRM de creștere numerică și calitativă a organizației locale de p-rtid.

Ari. 92. Consiliile orgm.Lațiilor de bază ale PR11, constituite pe razz de .cțiuae oicțiilc; de vc. re. s;..elcr și cartie.eL..

ce întrunesc lunar și au următor.eL auibuții:

z; inițiezi acțiuni pentru cunoașterea Programului și Statutului Punicului de către cețenii Cin raza !;>/ de activ. :te;

b) răspund de creșterea numerică și călirăți’ ă 3 o.ganiz. .iei:

O asigură atragerea membrilor și simpatizonților PR? 1la acțiunile erganiz-te;

d; răspunde de î;.c.,sarez 1?. uinp acuzației de la membrii organizației:

 • e) rrspuud de preg '.ea și desfășurarea corespunzătoare a rdum-rilcr generale:

 • f) susțin și aplică măsurile stabilite de organele superioare. în perie ><’a cam.pt tiilcr elecicm.Ie neutru alegeri locale sau curmale.

XL PROCEDURA DE ALEGEREA FORURILOR DE CONDUCERE

A. L.. nivelul orjaniz ițiilor de bozii. comunelor) orașelor, murîclpiilar și nl sectoarelor din riRn’ripiui Eum:'.Tti /ut.93.(I) în vederea alegerii președintelui și a Consiliului. Adunarea generală sau conferința Cxț-.nizației comunele sau orășenești decemneaz'. pila ’.z,t. dintre membrii săi, o Comisie de pmpuneri ricăruită din 3 membri. ca~e aleg. dirTe ei. președi tteie comisiei.

 • (2) Comisia ia prezenta Adunării generJe sau, după caz. conferinței, cendidații pentru fmeția de președir.'.e și țentre ce!e’ri:e îimeții. confcrn num&uiui de membri zi Consiliului stabilit, în iLiitcle cuprinse îr. Stab’mi PR3.Î. in Ârcție de măr;r..ea organizației respective.

 • (3) Eupă p-ezer.t-'-ea propunerilor comisiei, membrii de partid sau •.‘.elegații pe:preze. ‘ .xdui’rii ger.erle sac Cr ■ferințe' si zite propuneri ca''e sunt ac.’ccz'.e ț’rin vot descins șt care urm.ază să ne înscrise pe buietinui de vc,.

 • (4) Propunerile înscrise ncmintl pe buletinul de vot în ordine alfabetică, sunt s'’ț"is; z.pi’cb.Lii . ’ri: gerer-țe $z_ Cc.tferi.iței și se cccptă. prin vo; secret, cu majori.atea simplă ' membrilor p ezenți.

A.i't.9-i.( 1) Pentru alegerea preș-dinteiui și Consiliului orgr-mzației municipale sau de sector _1 1 ?. .tîctpiu ii Bucireși;. conferința aerobă num-rul membrilor ''cestuia, in limiieie prevăzute de Smmt, în n..:.,:e ce rt -it.iea tresuizari resțecri'. e.

'2': Conferinm orarnizoției to.unicica’e. resneeti’ Ccm-rir ale ';'g..riiz_ț:i.or s-c.caremr îd...;-c:i. nu; _ucurești. c’osenu.ezză. erm vet deschis. t__ urc membrii Io., o^ comisie Ce propu.’.en alcătuită utn o - memir:. aleg .. eșed”"e:c comisiei.

(3 i Comisia prez;:’.'?. Condeiizțe. când venirile r.oir><na>e p.ntru preșccLite șt Cc.iiiioi.

f1'; După prezentarea gropi neri'oi- ccmmsiei. delegații ia Comvi-U pot p:u-zen,= -i f /c. ';ne:i : s st r L'uieti iul de ut•"u acordul Cor.iennței.

 • (5) Pi'opt’iK.ik se miorii pe ou’ urnele de vot. după ..pro1' re- pro de c-me C tnmm. 3 ■ uajorir tea struț*!., a !n:i._bri!O"prezenți.

/.j-ț.n5.(i; Peut 11 ,:leg.-.re' Diroiirlior c;.:e;t:.ive ale Cc.n.iiiiio- erganiz..iilor


Mu.iicipiuliii Sucire. J. Conlermțriopre-'- 1 u...Lrui de memrnm ;r. f.m;f

D. Cc i.iis'd:- de Validare

Art. 101. I i • .-derea verif zt:ii m..ndaMcr se driegtj și a modului de res; ec-tre s nc.-.aeh-ri e tr: :re .n Uezerea delegHior 1?. Conferiți;de organizațiile" iudcțene .□ h Cc.îgrr.rl x*?C !. se car.stiruio cc ;. . iiic'.e ia ' cort 'eri.ipk.-, respec;ir a! Ccn.resuls;:. :1;..- M după ci : urmeaz.:

 • a) U comune ;i orașe din 3-5 membri;

 • b) ia municipii și sectc'rele Municipiului București din 5-7 mu?.! ;■;:

 • c) ।; județe și l Municipiul București din 7-9 nienx.i:

d! Cc grec din 9-15 meirbri:

 • -) membrii Comisiei de validare .mut aieri dimie celegpii la C' r.ferlz.Je respect? .. după caz L-. Cr.r.re-:-; I ;j rleg. diu r.'-ndui acet-to... un președinte:

f) Comisr de validare verincă mandatele d Jeg.rikr. constat! drc' is.e mdtplinit cvorumul smmrri crezi:tă Cc rb ?-’»• sau Cong; osului. situația constat-.ă.

E: Comiriile de numărare r> voturilor

. in. 102. In ' ederea stabilirii rezultatului alegerilor. Adunările generale. Conferințele. Congresul PRM și Consiliul Nație...ri aleg. din rândul membrilor sau -1 delegrțikr care nu și-a-' depus ccadid: ura pentru nici una dintre fvr.ariiie •tr.re cbkctul alegerilor, Comisiile de numărare a voturilor, .-.ces.e; sur.t "IcAhte Cin 3 - 7 n.em'-ri. Comisia de i.umărare s voturilor verifică și centralizează voturile obfnure pentru fiecare candidat în parte și prezintă forurilor respective .ar :: -1 cu privire im numărul to.al J voturilor, numărul voturilor valabil exprim.'..;, numărul voturilor anulate și nominaiiz-rile c ncikmților aleși ș.a.

Art. 103. Pentru a menține și stimula comperițr v'lorică în interio.ul Partidului, se recomandă prezentarea mai car.did-.'uri Ir riegerea forurilor c’e conducere rle PRM la toate nivelurile.

/'J1.1C '. (11 în cazuri deosebue, forurile de conducere bcale și centrale ale Partidului Roz Mi' Mare po. <: pta și ah membri, cu resț actarea art. 63. alin.('2), (3) și (4). Cooptarea noilor membri in orcanele d; conducere locale și centra:? "ie Partidului se vriide''ză. potrivii procedurilor ce alegere prevăzute in Statutul Partidului și de Lege- -rnidricr p riitice. ii primi ședință. a organului competent.

(2) Cooptarea unor membri ai partidului în codrul forurilor de co..ducere Icorie și centrale ale PX.M se va tace nu. ri cu a' izul prealabil scris, al organului ieia/hic superior.

XII. GRUPURILE PARLAMENTARE ȘI GRUPUL MINISTERIAL

Art.105.(1) Grupurile parlamentare ale PRl-i din Senat și din C.mera Depuîațiicr sunt aio_mi..; din toți pt"i..riema;-ii pai ridului, aleși pe listele acestuia în cele două Camere:

(2) Grupurile Parlamentare se organizează și își desfă oară rctivmte.' pe baza unui Negul unent p.o. "iu. anreba: ue sire ; PeîmanenT ale partidului;

(3) Grupurile Parlarr.en.are își aleg conduceri proprii, propun candidații lor pentru Birourile Permanente nle C: tere’oț și pentru Birourile Comisiile/ permanente ile acestora;

(-) Eep.i;. ii și senatorii care pă’ăse/c Grupurile ?.ri: -.amare ale FRi..’ iși ție.d -caiirte; de .■..mb;-. a) Partiiu’ ;;

(5) Vîer.’.bzii Grupurilor Parlament're excit și sau c-re demisie..ează d..i Pârtie cu i.riona mere!’ s: renunțe la mmc .rai oeiu-t t st.:' de senrtor sau eurcpariur.entau o/ținut ps listele ?R? 1. astfel îrtclt locurile lor s’ paa.ă fi ocupate ce cc; ere urmenz’: imediat pe liste în circumscripțiile respectr e. pctrivit Cispoziți:;;./ Legi? elecis/aie ș: Regu.:mentei—; teior _ă C miere ale Pa.'hmertului:

ii) Membrii Grupurilor Par!; c.cmare ale ?P.M au cc prii.cijt. le tribuji pHm.m rea Rog. -.mu: ; Poii.ic si Fanif L; •?. î.itreag' 'ctivitzîe iegisîatită și p-rhmermră.

f. Gmț'.ii linii.eria; este aicâmit dm toți i.ii.'.iștdi ri secr-:u"ii -..c : ... memuti 3i 7.< 1 cc/e se e/gem-~zl -;

_____.-p-               : 54-,-;-„.-.r' r -r- .          4                r,= rr?-^,  -•

G fc» i J1 V 2 — L.V -c . ILv . < v       o. <• 1 i ÎX*      c.i • i n» e . .       « l-- v -U      » v— v .u k *. . .                   i i... » — ■ •


OUîvIANJE                   ROMAf'lA

CARTE CARTE DE IDENTITATE T.Z (TiTY L'ÎDENTITE -- t qt> . ,<47C^T         C'-'.D

c p 1460901 Cîâ-î.- ■

r..r - .Jo-/L£s: “s,îe .

•’-■ .• ■ , SEP.ENDAC <• p-snume Prenc: FIrsi na e GHEORGHE

*«?■'        _ Cț4is.6r.iefN8t’0r.$V.e.h^îîQ',?h^                        Se/ Ssze ?3x

A,rirl ' Română / PCD                        i‘

Loc p -șiere'Lisu ca r.al.se-.câ P'.ace cri ••

. ■■       ' iiL'n. VisLui Jdd, v'Âs-.'^'i

■' ț. ’     Comcîfiu, ^.Cresse*Add"3s                        1

_,.•>. :-,r'. ’ .Iun. Făgcrsș Jud. Ersșcv

==, ■ Str. VssiLe Aiecssr.dn bl.: se.2 sp.12

143             £7 E-nsâce/Dei ’efe'jai. Cîued cy               a eoii .a»c. & .■% -a:5^: .»

fPCLEP Făgăraș 17.03.09-01.09.2069

IDROUSERE'N DAC<<GHEORGHE<<<<<<< <<<<<<

S','6 ' 7063<6P.0U460901 0’169090131 0824182

RELEVEU

Str. Republicii, ur. 5

SCARA 1 : 50

( ladi Sil l-’t'iml'lii ii m (In Iul t I l )


Sir Republicii, ni 5 ' cladnc «Im c.nv S41* < I .J • Imuhjii uiprafala ? Hala Sconslnililii” !*>l,•1>in") l l 1'91 iu lop IL2/I. l l*r/| 147-t/l si ciule dr (irccic S 5O,.‘5inp


p’ropn (alea I. unicipiulut

<.*l t oi i '’UjFagaiaț. CF 12*“** nr (op 147 2/1. 1473/11474/1


1 X1

. c.-t i ACTi\ 1T. .TE A

: DESFĂȘURATA

।       n..

Zona M-etliai'â li

Zona ?m-i.ZU.ă

î

LU ,;tp lur.i

! i.

1 L'nităti cvir-e.’cir’e

1 ■ ' 1

< 1.?

| 11.9

: Lnn'ți comerciale en- -rcc

'   ? Ă . *7

i ;7.S

1 12..>

i ?.

1 Spații pentru jocuri mecanice

i 2 i .0

1 -    • V

| 14.5

i

i Unirăți comerciale cu speciile ce libr..ric și papetărie.anticari:.:

i iegăterii căite.

i

6

t

ț 5.0 i

Spupi pentru producpv.uteîiei’â i De producție, prestări servicii

■ L’. J

■'* :2-

1

i 0.

1

। -<L.ii 3ci”ii’iisir.iii\e ale 'genpicr ! economici. sedii de bănci.ccse de

l-;,9

1

। î 1.9

1-        1

J

1

! sc'mr.b \ cJutr.r. birouri noîr.nale • i avccați.

i

Spații pentru cabinete de asisier.;;. mt-ctca.Ț. cu plată . umana «i \ < farmacii tehnico-medica!?.

U.J

5.9

1

3.5

' 3

' Cabinet ateriitar

4.3

; 3.0

* —                      ।

c. i                            i

1 Labcmtoma

X'3.1

1 2.4

2.)                       |

, !0.

i

I

Sedii Je onaniz'ții politice, sindicale. fundații, ligi. ..cociații și i>ocetăț; ce nu înregistrează.

rrc4it.s^dii de partide

1 0.5

i

! ..... '                                           .....l

। 0.5

[                                                                                 i

'                                                                                 !

i 0.5

i

। H

Siaatii depozitare

7.8

1 4.8

4.0

! 12.

Garaje

n i

2-t                     !

7 -i                               !

! 13-

Gr..jduri și macazii de pernele

l.i

-'0.9                  i

0.5

i 14.

Dependințe, vestibul, antreu, i holuri, oficii,grupuri s;.mt..re

1.2

o.s                     j

0.5

î

i 5.

Cinematografe, inclusiv 1 dependințe

■> 1

I 2i                     5

•                                                                                                             1

2.i                        j

, Sedii de instituții și oficii 'cugetare, arhive, spații social-

’ ctilttirme. casă Je cultură. c.-.L<acte medic.:.e, șccli de „rtă, muzee, bidiatecă. săli expoziție, depozite ar:?., centru de creație populară

l.i

G.S i

i                                                                                 i

0.5

1

î

1 -

Redacții ce presă -7\

0.?

i 8.

Speti; cjmercic.e din i-l..ta

!2.vje.;rc- mp lu..a

1