Hotărârea nr. 303/2019

HOTĂRÂREA NR.303 din data de 19 decembrie 2019 - privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL 4/2019 în sensul actualizării Anexei nr 5A, Anexei 5B, Anexei nr. 6A, Anexei nr.6B, Anexei nr.7, Anexei nr.8, Anexei nr. 10, Anexei nr/i2Â, şi a Anexei nr.12 B din Reg

ROMÂNIA      x-s sr.

JUDEȚUL BRAȘOV    O

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ IJSj


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 26

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagai

HOTĂRÂREA NR.303 din data de 19 decembrie 2019

- privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL 4/2019 în sensul actualizării Anexfei j{r.p5 A,* Anexei 5B, Anexei nr. 6A, Anexei nr.6B, Anexei nr.7, Anexei nr.8, Anexei nr. 10, Anexei nr?i2Â, și a Anexei nr.12 B din Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr. 75.746 /ll.i2.20i9și raportul Serviciului de utilități publice nr. 75.746/1/11.12.2019 se supune spre analiză,verificare și aprobare modificarea Anexei nr. 1 la HCL 4/2019 în sensul actualizării Anexei nr. 5A, Anexei 5B, Anexei nr. 6A, Anexei nr.6B, Anexei nr.7, Anexei nr.8, Anexei nr. 10, Anexei nr. 12A, și a Anexei nr.12 B din Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

In conformitate cu prevederile art. 2 lit.j, art. 8 alin 3 lit.dAi, art. 9 alin 1, lit. a) art.29 alin 6 și art. 33 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicata, cu modificările si completările ulterioare, pct.2.1, art.56, art.59, art.61, art 66 și art.122, art.15 din Ordinul nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, art.53 alin. 1 și art. 122 alin. 1 și 2 Ordinul nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localităților,

Luând in considerare art. 129, alin (2), lit. b), alin. 4 lit c) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrative,

In temeiul art. 139 alin. (3) lit. c) si ale art.196 alin.i lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L - Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la HCL 4/2019 în sensul actualizării Anexei nr. 5A, Anexei 5B, Anexei nr. 6A, Anexei nr.6B, Anexei nr.7, Anexei nr.8, Anexei nr. 10, Anexei nr. 12A, și a Anexei nr.12 B din Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș.

Art.IL - Se aprobă modificarea Anexei nr. 5A - Măturat manual trotuare din Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș , aprobat prin HCL nr. 4/2019, conform anexei nr. 5A actualizată, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.III. - Se aprobă modificarea Anexei nr. 5B - Măturat manual carosabil din Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș , aprobat prin HCL nr. 4/2019, conform anexei nr.sB actualizată, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.LV. - Se aprobă modificarea Anexei nr. 6A - Măturat mecanizat trotuare din Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș , aprobat prin HCL nr. 4/2019, conform anexei nr.6A actualizată, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.V. - Se aprobă modificarea Anexei nr. 6B - Măturat mecanizat carosabil din Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș , aprobat prin HCL nr. 4/2019, conform anexei nr.6B actualizată, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.VI. - Se aprobă modificarea Anexei nr. 7 - întreținere domeniul public din Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș , aprobat prin HCL nr. 4/2019, conform anexei nr.7 actualizată, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.VII. - Se aprobă modificarea Anexei nr. 8- Răzuit rigole din Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș , aprobat prin HCL nr. 4/2019, conform anexei nr.8 actualizată, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.VUI. - Se aprobă modificarea Anexei nr. 10 - Spălat carosabil perioada de vara din Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș , aprobat prin HCL nr. 4/2019, conform anexei nr.10 actualizată, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.IX. - Se aprobă modificarea Anexei nr. 12A - Deszăpezire trotuare din Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș , aprobat prin HCL nr. 4/2019, conform anexei nr.i2A actualizată, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.X. - Se aprobă modificarea Anexei nr. 12B - Deszăpezire carosabil din Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș , aprobat prin HCL nr. 4/2019, conform anexei nr. 12B actualizată, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. XI. - Contractul de delegare a gestiunii activităților de măturat stradal și deszăpezire din Municipiul Făgăraș prin încredințare directă nr. 12.057/2011 se modifică și se completează corespunzător prin Act adițional.

Art. XII. - Se Împuternicește Primarul Municipiului Făgăraș să semneze Actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii activităților de măturat stradal și deszăpezire din Municipiul Făgăraș prin încredințare directă nr. 12.057/2011 precum si toate documentele ce vor rezulta ca efect al prezentei hotarari.

Art. XIII. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagaras, prin Serviciul de Utilități Publice și Direcția Buget-Finanțe din cadrul aparatului de specialitate la primarului Municipiului Fagaras si S.C. SALCO SERV S.A.

Art.XIV. -Prezenta hotarare se aduce la cunostiinta publica, respectiv se comunica Primarului Municipiului Făgăraș, celor nominalizati cu aducerea la îndeplinire si se comunica Instituției Prefectului in vederea exercitatii controlului cu privire la legalitate.Prezenta hotărâre se comunică:

  • - lex.Dosar de ședință

  • - rex.Colecție

  • - lex.Prefectură

  • - xex.Primar

  • - lex.Secretar general

  • - lex.Șef Serviciul de Utilități Publice

  • - 1 ex. S.C. SALCO SERV S.A. Făgăraș

  • - 1 ex.Direcția Buget Finanțe

  • - 1 ex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

  • - 1 ex.Afișare

Cod: F-50

At’EXA SA - L ĂTURAT MANUAL TROTUARE

Ni', crt.

DENUMIRE STRADA

suprafața trotuar dreapta

suprafața trotuar stan ga

TOTAL

SUPRAFAȚA

FRECVENTA/

ZI

TOTAL SUPRAFAȚA REALIZATA

1

ALEEA UNIRII

IOC

i         IOC

20C

1

200

2

SOSEAUA COMBINATULUI

4 BENZI

985

98!

197C

1

1970

3

SOSEAUA COMBINATULUI

2732

C

2732

1

2732

4

CIOCANULUI

864

765

1632

1

1632

5

ION CREANGA

472.5

63C

1102.5

1

1102.5

6

LUNCII 1

70C

525

1225

1

1225

7

LUNCII II

40C

40C

800

1

800

8

MIRCEA ELIADE

1042.5

1042.5

2085

1

2085

9

MIRON COSTIN

0

197

197

1

197

10

PLOPULUI

2184

2184

4368

1

4368

11

DU M BRAVEI

0

262.5

262.5

1

262.5

12

GHEORGHE DOJA PRINCIPALA

2328

2328

4656

1

4656

13

GHEORGHE DOJA 1

RACORD ÎNFUNDAT

151.2

125.4

276.6

1

276.6

14

PRUNULUI

450

450

900

1

900

15

BRÂNDUȘELOR

145.6

145.6

291.2

1

291.2

16

BUJORULUI

175

175

350

1

350

17

CRIZANTEMEI

135

135

270

1

270

18

GAROAFELOR

187.5

187.5

375

1

375

19

GHIOCEILOR

370

296

666

1

666

20

GLADIOLELOR

195

210

405

1

405

21

LALELELOR

195

195

390

1

390

22

LĂCRĂMIOARELOR

312

374

686

* .     686

23

MAGNOLIEI

946.5

1221.7

2168.2

— /***

~~"<ț;2168.2

24

MĂLINULUI

313.5

313.5

627

Bțțfc. \'627

25

MACULUI

316.2

144

460.2

«(

■' - 420,2

26

NARCISELOR

580

1538

2118

i-V \      •

fey.>l>8

27

NUFERILOR

144

144

288

V 1

<288

28

PANSELUTELOR!

NTERSECTIE NARCISELOR

CU MAGNOLIEI

255

255

510

î

' 510

29

FOPORASILOR

o

259.5

259.5

1

259.5

30

TRANDAFIRILOR

2200

1760

3960

1

3960

31

ZORELELOR

188

188

376

1

376

32

L DECEMBRIE 1918

4120

4120

8240

1

8240

33

L3 DECEMBRIE

3140.5

3140.5

6281

1

6281

34 Z

kRON PUMNUL

60

0

60

1

60

35 Z

kNDREI MURESANU '

975

9751

1950

1

1950

36 Z

xZOTULUT ‘

370.5j

494

864.5

1

864.5

37 C

:ampunj-i-nou —..... j

6544

6544

13088

d

13088

33 CÂMPULUI VECHI

!        si;

81

2          162'

1624

39 jCAHEPii

i        546

54'

J          1086

)

1080

40

CASTANILOR

|        40C

406

)            80C

i                      i

800

41

CETATII

i        882

35C

)         1232

i

1232

42

CHIMISTULUI

126C

1

1266

                          i

1260

43

OCTAVIAN PALER

784.1:

796

1580.e

1580.6

44

ION CODRU DRAGUSANU

52C

526

1046

i

1040

45

DOAMNA STANCA

5523

5362

10885

1

10885

46

CONSTANTIN POPP

69

34.5

103.5

103.5

47

CRINULUI

326

6

326

i

320

48

EPRUBETEI

489

35E

847

i

847

49

FORJEI

j     322.2

250.6

572.8

i

572.8

50

GEORGECOSBUC

46C

466

920

i

920

51

IAZUL MORII

907

C

907

î

907

52

1. M. KLEIN

1026

1026

2052

i

2052

53

LACULUI

117

117

234

î

234

54

LIBERTĂȚII

697.5

465

1162.5

i

1162.5

55

LIVEZII

675

1350

2025

i

2025

56

MORII

492

369

861

i

861

57

MUNCII

640

0

640

î

640

58

NEGOIU

4670

4670

9340

i

9340

59

NICOLAE BALCESCU

1266

1266

2532

i

2532

60

NICOVALEI

780

942.5

1722.5

i

1722.5

61

OLTULUI

400

0

400

i

400

62

PALARIERI

510

510

1020

î

1020

63

PODULUI

800

1000

1800

1

1800

64

SOLDAT CRISTEA VASILE

145

150

295

i

295

65

DR. 1. SENCHEA

1500

1500

3000

-1

3000

66

STEJARULUI

1528

1528

3056

1 *

3056

67

SCOLII

321.5

321.5

643

x 643

68

TÂRGULUI

324

0

324

o /

324

69

TABACARI

1064

1064

2128

“i --A-J

•.

- £2128

70

TEIULUI

1800

1800

3600

\ * \ ' ' -: A

' -3600

71

TITU PERTIA

1485

1485

2970

2970

72

CONSTANTIN

BRANCOVEANU

912

912

1824

°i

1824

73

V'ASSLE ALECSANDRI

6061

606

1212

i

1212

74

TVLADIMiRESCU LIMITA

ESTICA

1080

880

1960

1

1960

75

CVARTAL NARCISELOR

CIMITIRUL ORTODOX

344

0

344

1

344

76

CVARTAL GARA          j

220

0

220f

1

220

77

CVARTAL COLONIE

COMBINAT

644

0

644

1

644

78

\

CVARTAL TU DOR 'LADîMIRESCU

1701

0

1701

1

17C1

79   k

80     1

_____11

JNlUNil '■■■' '              I

__________0|_ 552!

_1342.5|

562 [ |

__ 1842.5

1124 i

1

1842.5

rs

Cp

LM Q — </;

1

1124

81     |

1630

1000

2690

1

2690

82

PARCULUI

930

930

1860

1

1860

83

AUREL VLAICU

706.5

0

706.5

1

706.5

84

ANTON PANN

406

360

766

1

766

85

CVARTAL OCTAVIAN PALER

98

0

98

1

98

86

CARTIER VAS 1 LE ALECSANDRI

1552.5

1552.5

3105

1

3105

TOTAL

79259.3

70904.8

150164.1

0

150164.1

NR. CRT.

DEM UMIRE TRONSON

LUNGIME

SUPRAFAȚA MAXIMA DE MATURAT - 2 metri de la bordura

FRECVENTA

TOTAL DE

MATURAT

1

ALEEA UNIRII

50

2

1

100

2

AMONIACULUI

294

2

1

588

3

ANTON PANN

282

2

1

564

4

LUNCII 1

350

4

1

1400

5

LUNCII II

200

4

1

800

6

PLOPULUI

1092

2

1

218Z!

7

DOBROGEANU GHEREA

324

4

1

1296

8

PRUNULUI

450

4

1

1800

9

BRÂNDUȘELOR

91

2

1

182

10

BUJORULUI

175

2

X

350

11

CRIZANTEMEI

90

2

1

180

12

GAROAFELOR

125

2

1

250

13

GHIOCEILOR

239

4

1

956        |

14

GLADIOLELOR

150

2

1

300

15

LALELELOR

150

2

1

300

16

LĂCRĂMIOARELOR

208

2

1

416

17

MĂLINULUI

209

2

1

418

18

MACULUI

176

2

1

352

19

NUFERILOR

90

2

1

180

20

PANSELUTELOR 1

170

2

1

340

21

TOPORASILOR

173

2

1

346

22

ZORELELOR

188

2

1

376

23

ARON PUMNUL

60

2

1

120

24

CÂNEPII

720

2

1

25

CASTANILOR

200

2

1

26

CERBULUI

150

2

27

CETATIi

588

4

28

ON CODRU DRAGUSANU

258

4

29

CRINULUI                            |

160

2

1 \

32O3

30

EPRUBETEI

294

4

i

31

FORJEI

163

4

i

652 ’

32

3EORGECOSBUC

230

4

î

920

33

3HEORGHE BARITIU                1

135

2

1      |270

34

AZUL MORII

505

2 1

1

1210

35     '

M. KLEIN

589

2                I

1

778

36

ACULUI

78

2                1

1

.56

37

IBERTATH

153

4             |

1

.812

38

IVEZII                                      i

150

2

1

500

39     7

iLEEA LIVEZII

L40

•y

1

>80

1

O L

4ORII

46

2                !

1         Z

-92

43     *

iUNCII

ICO

4

.506

42

•NICOVALEI

|295

2

1

1590

43

OLTULUI

1300

2

1

|600

44

SOLDAT CRISTEA VASILE

300

2

1

600

45

STEJARULUI

292

2

1

584

46

PE VALE

128

2

1

256

47

TÂRGULUI

185

2

1

370

48

T1TU PERTIA

1090

4

1

4360

49

CONSTANTIN BRANCOVEANU

456

2

1

912

50

PĂCII

85

1

1

85

51

CVARTAL NARCISELOR CIMITIRUL ORTODOX

240

2

1

480

52

CVARTAL GARA

325

2

1

650

53

CVARTAL COLONIE COMBINAT

285

2

1

570

54

CVARTAL 1 DECEMBRIE-1.

SENCHEA-MORII

170

2

1

340

55

CVARTAL PARCULUI - NEGOIU -GARA

995

2

1

1990

56

CVARTAL CÂMPULUI NOU

680

2

1

1360

57

CVARTAL TUDOR VLADIMIRESCU

440

2

1

880

58

CVARTAL TEIULUI - SCOLII -13 DECEMBRIE

710

2

1

1420

59

DUMBRAVEI

175

2

1

350

60

TEIULUI

391

4

1

1564

61

ALEE PECO CHIMISTULUI

354

2

1

708

62

DRUM RACORD STR VLAD TEPES -ALEEA LICEU DR. IOAN SENCHEA

200

2

1

400

63

ALEE CAROSABILA STADION

494

2

1

988

64

CVARTAL OCTAVIAN PALER

200

2

1

400

rOTAL

19785

50345

ANEXA 6 A - MATURA? MECM'IZ/ T TROTUARE

Nr. crt.

denumire stradă

suprafața trotuar dreaota

suprafața trotuar stanga

TOTAL

SUPRAFAȚA

FRECVENTA / LUNA

TOTAL SUPRAFAȚA REALIZATA

1

REPUBLICII

0

2220

2220

1

2220

2

Ml HAI VITEAZUL

0

3279

3279

1

3279

3

PROMENADA

2264

0

2264

1

2264

5

B-DUL UNIRII TRONSON 1

1932

2318

4250

1 X

4250

6

B-DUL UNIRII TRONSON 2

1455

1455

2910

1

2910

7

B-DUL UNIRII TRONSON 3

2208

2208

4416

1

4416

TOTALURI

7859

11480

19339

19339

ANEXA 6 B MATURAT MECANIZAT CAROSABIL - PERIOADA DE VARA

1

i

i

|mR. CRT.

DEMUMIRE TRONSON

LUNGIME STRADA

SUPRAFAȚA DE

MATURAT - 2 metri de la trotuar

TOTAL DE

MATURAT

FRECVENTA

TOTAL SUPRAFAȚA MATURATA/ LUNA

i î

SOSEAUA COMBINATULUI 4 BENZI

985

4

3940

1

3940

2

CIOCANULUI

1155

4

4620

1

4620

i        3

ION CREANGA

315

4

1260

1

1260

4

MIRCEA ELIADE

1215

4

4860

1

4860

SOSEAUA COMBINATULUI

1075

4

4300

1

4300

i 6

GHEORGHE DOJA PRINCIPALA

1164

4

4656

1

4656

L_. 7

MAGNOLIEI

643

4

2572

1

2572

8

NARCISELOR

794

2

1588

1

1588

9

TRANDAFIRILOR

1100

2

2200

1

2200

10

1 DECEMBRIE 1918

1028

4

4112

1

4112

11

13 DECEMBRIE

1142

4

4568

1

4568

j /

13 DECEMBRIE (CINEMA TRANSILVANIA)

315

4

1260

1

1260

13

AZOTULUI

430

4

1720

1

1720

\/i

BULEVARDUL UNIRII TRONSON 1

552

4

2208

1

2208

3

BULEVARDUL UNIRII TRONSON II

485

4

1940

1

1940

1G

BULEVARDUL UNIRII TRONSON IIL KU.).,

552

4

2208

1

2208

j 17

CÂMPULUI NOU

818

4

3272

1

3272

•     18

JOCTAVIAN PALER         ?/         V7

310

4

1240

1

1240

j 19

DOAMNA STANCA                   *

1613

4

6452

1

6452

i 20

CONSTANTIN POPP                   /?

69

2

138

1

138

{     21

UNIUNII              V7       yț? /

734

4

2936

1

2936     j

72

ImIHAI EMINESCU TRONSON ?$1,4 ''rTrvi' ' /

396

4

1584

1

1584      1

23___

j MIHAI VITEAZUL TRONSON 1 SI ||~

1155

4

4620

_________1

4620

24

NEGOIU                                    1

2335

4

9340

1

9340

25

NiCOLAE BALCESCU TRONSON i SI II

660

2

1320

1

1320

25

PODULUI

550

4

2200

1

2200

27

REPUBLICII

536

2

1072

1

1072

28

DR. L SENCHEA

1000

4

4000

1

4000

29

SCOLII

320

2

640

1

640

30

TABACARI

532

2

1064

1

1064

32

TVLADiMIRESCU

400

4

1600

1

1600

VASILE ALECSANDRI

303

2

606

1

606

34

VLAD TEPES

1010

4

4040

1

4040

35

ANDREI MURESANU

650

4

2600

1

2500

36

CHIMISTULUI

833

4

3332

1

3332

37

PARCULUI

661

4

2644

1

2644

38

PALARIELRI

690

2

1380

1

1380

39

CÂMPULUI VECHI

650

2

1300

1

1300

40

DRUM LACURI ‘3ECLEAN

750

2

1500

1

1500

ȚOȚ }!_

23325

106392

1

106892

ANEXA 7 - ÎNTREȚINERE DOMENIUL PUBLIC

i 1 sr. cri*

DENUMIRE STRADA

suprafața carosabil mpZ

suprafața trotuar dreapta

suprafața trotuar stanga

TOTAL SUPRAFAȚA TROTUARE

zona verde | dreapta

FRECVENTA

j

alee complex comercial

1194

0

0

0

0

1

7

aleea unirii

350

100

100

200

0

1

c?

AMONIACULUI

1764

0

0

0

0

1

Zi

ANTON PANN

1692

406

360

766

0

1

3

SOSEAUA COMBINATULUI 4

11820

985

985

1970

6599

1

CIOCANULUI

8085

864

768

1632

2160

1

7

CLORULUI

2471

0

0

0

0

1

Q

DULGHERULUI

1092

0

0

0

0

1

G

FOCHISTULUI

600

0

0

0

0

1

10

iOH CREANGA

2520

472

630

1102

0

1

L A

LUNCii 1

2100

700

525

1225

1295

1

12

LUNCII 11

1240

400

400

800

0

1

13

MECANICILOR

1050

0

0

0

0

1

14

MIRCEA ELIADE

9720

1042.5

1042.5

2085

936

1

16

MIRON COSTIN

1092

0

197

197

176

1

17

OXIGENULUI

1800

0

0

0

0

1

18

PLOPULUI

8736

2184

2184

4368

1364

1

19

STRUNGULUI

1800

0

0

0

435

1

20

SOSEAUA COMBINATULUI

10750

1          2730

0

2730

0

1

'J W i'J

-jj

1

SOSEAUA HUREZULUI

1/ .

0

o

0

0

1

ANA 1PATESCU

>1470

0

0

0

0

1

AUREL VLAICU

■s/

y 706.5

0

706.5

435

1

24

*    0

0

0

0

1

25

CIREȘULUI

V

* ;     0

0

0

0

1

25

DO3ROGEANU GHEREA

** *2

/ > .     0

0

0

C

1

27

DUMDRAVEI

/     0

262.5

262.5

C

1

23

GHEORGHE DOJA 1 PRINCIPALA

''e ' 8145

2328

2328

4656

C

1

29

GHEORGHE DOJA II RACORD

STRADAL ÎNFUNDAT IN GH DOJA 1

550

151.2

125.4]

276.6

0

1

30

PRUNULUI

3150

450

450|

900

0

1

31

BRÂNDUȘELOR.

409.5

145.6

145.6

291.2

0

1

BUJORULUI

787.5

175

175

350

0

1

33

CRIZANTEMEI

315

135

135

270

0

1

GAROAFELOR

563

187.5

187.5

375

0

1

35

GHIOCEILOR

1314.5

370

296

666

0

1

36

GLADIOLELOR

600

195

210

405

0

1

.A’__

i ALELELOR

750

105

195

390

0

1

LĂCRĂMIOARELOR

1456

312

374

686

0

1

39

MAGNOLIEI

4501

946.5

1221.7

2168.2

0

1

40

MĂLINULUI

1045

313.5

313.5

627

480

1

■'ii

MACULUI

880

316.2

144

460.2

150

1

iți

NARCISELOR

4764’

580

1538

2118

0

1

zi<

NUFERILOR

495

144

144

288

0

1

4?

PANSELUTELOR 1 INTERSECȚIE

NARCISELOR CU MAGNOLIEI

1020

255

255

510

0

1

45

PANSELUTELOR 1! INTERSECȚIE

NARCISELOR FUNDĂTURĂ VILA

600

0

0

0

0

1

46

PANSELUTELOR II! FUNDĂTURĂ

VILA MAGNOLIEI FUNDĂTURĂ GLADIOLELOR STR BUJORULUI

600

0

0

0

0

47

TOPORASILOR

1033

0

259.5

259.5

0

5

48

(TRANDAFIRILOR

7700

2200

1760

3960

1                0

1

r3

JZORELELOR

1128

188

188

376

338

1

i

[/*, î U~’ L~) |

1

jl DECEMBRIE 1918____ ij

jl.3 DECEMBRIE           X"'

jARON PUMNUL     '     ffâ

7196 • ’ *10278 \Z650

4120

_______3140.5 |              60

_______4120

j        3140.5

!                      o

____ 8240

6281

30

î       4085

|       1850

(                0

1

__1__

1

r

(ALEE PECO - CHIMISTULUI ..'v.Z

^2C

0

0

0

1                  0

1 1

|ALELA LIVEZII          _ *f\

Sw / ■ 490

0

c

c

i                  o

1

53

|andrei murlSanu

i *>7^/^4550

975

975

195C

|         200

1

5 ■'

| AZOTULUI                    </<■

7a ' ' /3 01C

370.5

494

864.5

|        1305

1

Sf:

|CÂMPULUI NOU             .1

8589

J__________6544

6544

13088

|        1185

1

59     |

CÂMPULUI VECHI

3300

812

812|

16241

0

1

60

B-DUi. UNIRII TR 1

8832

1932

23131

4250

3312

1

61     !

3-DUL UNIRII TR li

7760

1455

1455

2910

4558

1

62

B-DUL UNIRII TR III

8832

2208

2208

4416

100

1

G3

CÂNEPII

3600

540

540

1080

0

1

61

CASTANILOR

1400

400

400

300

200

1

65

CERBULUI

900

0

0

0

0

1

66

CETATII

4078

882

350

1232

2137

1

67 jCHIMISTULUI

5831

1260

0

1260

0

1

63 jOCTAVIAN PALER

2480

784.6

796

1580.6

70

1

69

ION CODRU DRAGUSANU

1548

520

520

1040

0

1

-r>

DOAMNA STANCA

14517

5523

5362

10885

2318

1

71

CONSTANTIN POPP

345

69

34.51

103.5

0

1

72

CRINULUI

1200

320

ol

320

0

1

73

DRUM LACURI BECLEAÎÎ

3000

0

oi

0

0

1

7-1

DRUM LIVEZII FABRICA DE

3320

0

0-

0

0

1

75

DRUM RACORD CU STR VLAD

TEPES Si ALEE DE ACCES L DR. 1

800

0

o

0

0

1

76

DRUM STATIE DE EPURARE - STR

1925

r         o

0.

0

i                  o

1

77

EPRUBETEi

2646

489

358

847

1

78

FORJEI

1956

322.2

250.6

572.8

i               o

1

73

GEORGE COSBUC

1380

460

460

920

230

1

79

l-GHEORGHE BARITIU

641.25

0

i                  0

0

!                  0

1

9()

jl7ZUL MORI!

2117

907

0

907

1       2000

__________1__________!

61

ii. M. KLEIN

2334

1026

1026

2052

i         280

____________i___________1

82

LACULUI

468

117

117

2341           0

i

83

LIBERTĂȚII                     H

O|/, .3171

697.5

465

1162.5

1          600

i

84

LIVEZII

S;*z27O0

675

1350

2025*        400

i

/b

MIHAI EMINESCU TRONSQixf 1 șO

\'616

j            562

|           562

1124j           C

i

i _                              ■ c'i

I&44

j           1690

1000

26S0|        12C

i

83

’jMH-IAÎ VITEAZUL       *\ ‘‘tt

^95

C

3279

32791       1584

i

87

j MORII

492

369

861

d            c

i

88

IMUNCII

XSOC

64C

0

64(

)|        2031

i

0.9____

iNEGOIU               __

' 22182

467C

4670

j          934C

)|          SOC

i

90

NICOLAE BALCESCU TRONSON 1 SI |

3950

1266

1266

2532

360

1

C- 5 X

NICOVALEI

1917.5

780

942.5

1722.5

0

1

OLTULUI

4390

400

0

400

0

1

93

PARCULUI

4627

930

930

1860

0

1

94

PALARIERI

3105

510

510

1020

0

1

9.5

RE VALE

504

0

0

0

0

1

96

PODULUI

5225

800

1000

1800

640

1

97

REPUBLICII

5092

0

2220

2220

0

1

qg

SALCÂMULUI

11718

0

0

0

0

1

99

SOLDAT CRISTEA VASILE

1200

145

150

295

0

1

100

DR. 1. SEMCHEA

7000

1500

1500

3000

3574

1

101 i

STEJARULUI 1 SI II

2458

1528

1528

3056

100

1

102

SCOLII

2880

321.5

321.5

6a3

100

1

103

TÂRGULUI

1110

324

0

324

25

104

TABACARI

4256

1064

1064

2128

1515

1

105 _

105

TEIULUI______

TiTU PERTIA

5083

5450

1800

1485

1800

1485

3500

2970

100

380

1

1

107

T VLADIMIRESCU LIMITA ESTICA

3200

1080

880

1960

1100

1

103

CONSTANTIN BRAMCOVEANU

3192

912

912

1824

1209

1

109

VASILE ALECSANDRI

2575.5

506

606

1212

140

1

110

VLAD TEPBS

6060

0|               0

0

0

1

1’2

PASAJ UPRUC

6776

0

o

0

0

J13

CVARTAL NARCISELOR CIMITIRUL

§        2800

344

0

.V’4

0

1

114

ICVARTAL GARA

8470

220

0

J_       22O|          0

1

115

|CVARTAL COLONIE COMBINAT

3530

644

0

€441           0

1

116

iCVARTAL 13 DECEMBRIE 1 |DECEMBRIE 1918 CINEMA

L •-              0

0

C

0

1

VJ7

CVARTAL 1 DECEMBRIE-1.

9 W 590

0

59C

C

1

118

CVARTAL PARCULUI - NEGOIU -

o

0

C

C

1

119

CVARTAL TUDOR VLADIMIRESCU

//MSNff U 170 3

0

1701|           C

1

121

CVARTAL TEIULUI - TÂRGULUI -1 DECEMBRIE - NICOLAE BALCESCU

■w

M      ‘ c

/

0

>1                      c

1

122

CVARTAL TEIULUI-SCOLII-13

' tt ^Ș8C

|.x /        C

!                      c

ol             C

J__1__

123 I

VETERANILOR

35001

□I

o!

oi

0

1

J

STRADA NOUA

1716,

0|

o!

o|

434

1

125

I.G. OGORANU

1517

0

o

0

0

1

126

VIRGIL FULICEA

756

0

0,

0

0

1

127

RĂDU ANTON ROMAN

1566

0

0

0

0

1

123

ALEE CAROSABILA STADION

1983

0

0

0

0

1

129

RACII

170

0

0

0

0

1

130

UNIUNII

5159

L         °i

1842.5

1842.5

2424

1

131

PARCARE - LOC DE JOACA

4100

0

0

0

0

1

132

CVARTAL CÂMPULUI

1360

Q

o

0

o

1

134

CVARTAL OCTAVIAN PALER

727.5

98

0

90

300

1

135

CARTIER VASiLE ALECSANDR!

0

3606.5

3606 5

7213

8589

1

136

IPARC REGINA MARIA

0

1983

0

1983

0

1

llpȚAMJffJ.____________________

457891.25

      89478,8

84438.8

173917.6

56034

ANE.' ’ • r.AZCET RIGOLE

NR. CRT.

DEMUMFRE TRONSON

LUNGIME

STRADA

LĂȚIME 0.75 DE RĂZUIT

FRECVENTA

LUNILE APRILIE

MAI

FRECVENTA LUNILE SEPTEMBRIE-OCTOMBRIE

TOTAL SUPRAFAȚA RĂZUIT/ SEZON

1

ALEEA UNIRII

SC

0.75

1

1

37.5

2

CIOCAN ULUI

1155

0.75

1

J 1

866.25

3

ION CREANGA

f         315

0.75

1

1

236.25

4

LUNCII li

200

0.75

1

1".........T” ’

150

5

PLOPULUI

1092

0.75

1

1 i

819

6

SOSEAUA

COMBINATULUI

i

1075

0.75

1

1

806.25

7

DOBROGEANU GHEREA

]

324

0.75

1

J_

243

8

GHEORGHE DOJA.

PRINCIPALA

1164

0.75

1

1

873

PRUNULUI

450

•         0.75

1

1

337.5

10

BRÂNDUȘELOR

91

0.75

1

1

68.25

11

BUJORULUI

175

0.75

1

1

131.25

12

CRIZANTEMEI

90

0.75

1

67.5

13

GAROAFELOR

125

0.75

1

1

93.75

14

GHIOCEILOR

239

0.75

1

1

179.25

15

GLADIOLELOR

150

0.75

1

1

112.5

16

LALELELOR

150

0.75

1

1

112.5

17

LĂCRĂMIOARELOR

208

0.75

1

1

156

18

MAGNOLIE!

643

0.75

1

1

482.25

19

MĂLINULUI

209

0.75

1

1

156.75

20

MACULUI

176

0.75

1

1

132

21

NARCISELOR

794

0.75

1

1

595.5

22

NUFERILOR

90

0.75

1

1

67.5

23

PANSELUTELOR ! INTERSECȚIE NARCISELOR CU MAGNOLIEI

170

0.75

i

X

127.5

24

rOPORASiLCR         j

173)

0.75

1

x *129.75

25

TRANDAFIRILOR

iiooi

0.75

1             I

-7 825

26

ZORELELOR           '

188 j

0.75

1

141 î

27

1 DECEMBRIE 1918 j

1023!

0.75

1 1

'H l> *       c

771

28

13 pECtM'&Ki’t

5 3- ?i

0.75j

1               1

856.5

29

\RON PUMNUL      I

60

0.75Î

1 1

45.i

30

ANDREI MURESANU

650

0.75

i             !

1

487.5|

31

XZOTULUi             |

430!

0.75

i 1

0              î

_L                  •

322.5:

1

u. 3?     ]

iULEVARDUL Ui'IIRH

■ROKSON !            ț

5 c2!

i

0-751

i      j

1 i

33

BULEVARDUL UHlRi'

TRONSON li

i

1

J        0.7:

1

1

1

|       363.75

34

BULEVARDUL UU'RH

TRONSON Hi

552

!

0.75

1

1

i

414

35

CÂMPULUI NOU

1                o <

QJ. -

0.75

1

1

613.5

36

CÂMPULUI VECHI

___1

cn (.n

|        0.75

1

1

487.5

37

CÂNEPII

72C

0.75

1

1

540

38

CASTANILOR

20C

0.75

1

1

150

39

CERBULUI

15C

0.75

1

1

112.51

40

CETATII

588

0.75

1

1

441

41

CHIMISTULUI

833

0.75

1

1

624.75

42

OCTAVIAN PALER

310

0.75

1

1

232.5

43

ION CODRU

DRAGUSANU

358

0.75

1

1

193.5

44

DOAMNA STANCA

1613

0.75

1

1

1209.75

45

CONSTANTIN POPP

69

0.75

1

1

51.75

46

CRINULUI

160

0.75

1

1

120

47

EPRUBETEI

294-1         0.75

1

1

220.5

48

FORJEI

163

0.75

1

1

122.25

49

GEORGECO3BUC

230

0.75

1

172.5

50

GHEORGHEBARITIU

135

0.75

1

1

101.25

51

IAZUL MORI!

605

0.75

1

1

453.75

52

1. M. KLEIN

389

0.75

1

1

291.75|

53

LACULUI

78

0.75

1

X

58.5

54

LIBERTĂȚII

453

0.75

1

1

339.75

55

LIVEZII

450

0.75

1

x

337.5

56

MIHAI EMINESCU

TRONSON 1 SI II

396

0.75

1

1

297

57

MIHAI VITEAZUL

TRONSON 1 SI II

i

1155

0.75

1

1

866.25

58

MUNCII               

400

0.75

1

1

300

59

NEGOIU

2335

0.75

1

*

1751.25

60

NICOLAE BALCESCU

TRONSON 1 SI II

660

0.75

1

\ 495

61

NICOVALEI

295

0.75

1

^21.2 5

62

OLTULUI

300

0.75

1

225

63

PARCULUI

661

0.75

1

a‘ ' 395.75

6<t

PALARIERI

690

0.75

1

►li .

<’    517.5

65 j

-ODULUI             {

5501

0.75

i

pt [). F

412. Si

’      55      1

REPU3LICÎ!

536i

0.75;

i

402Î

!                 h

67 j

'OLD.RT CRISTEA VmSILE j

sooj

0.73

x

225.

68 j[

jR. I. SEl'CHEA          j

10001

0.75

1 i

1 i

750|

59

TEJARUTUi            j

*0       1

0 75 f

1             i

1 !

"1Î91

70

o O

L7

Li

32C|

0.75j

1

1            1

240!

71 jl

ABACARI             I

532|

0.75 j

1

1 !

399!

72 ji

EIULU!                  i

391|

0.75|

1

1 i

293.251

73

TiTU PERTIA

1090,1        0.75

1

817.5

74

TVLADIMIRESCU

400

0.75

1

300

75

CONSTANTIN

BRANCOVEANU

456

0.75

1

1

342

76

VASILE ALECSANDRI

303

0.75

1

1

227.25

77

UNIUNII

734

0.75

1

1

550.5

TOTALII Rl

38457

20842.75

ANEXA 20 - SPALAT CAROSABIL PERIOADA DE VARA

NR. ORT.

OEMUMIRE TRONSON

SUPRAFAȚA CAROSABIL

FRECVENTA / LUNA

i

TOTAL SUPRAFAȚA SPALATA / LUNA

1

SOSEAUA COMBINATULUI 4 BENZI

11820

1

11820

2

CIOCANULUI

8085

1 1

8085

3

ION CREANGA

2520

1 1

2520

4

MIRCEA ELIADE

9720

1

9720

5

SOSEAUA COMBINATULUI

10750

1

10750

6

GHEORGHE DOJA PRINCIPALA

8143

1

8143

7

MAGNOLIEI

4501

1

4501

8

NARCISELOR

4764

1

4764

9

TRANDAFIRILOR

7700

1

7700

10

1 DECEMBRIE 1918

7196

1

7196

11

13 DECEMBRIE

10278

1

10278

13

AZOTULUI

3010

1

3010

14

BULEVARDUL UNIRII TRONSON 1

8832

1

8832

15

BULEVARDUL UNIRII TRONSON 1!

7760

1

7760

16

BULEVARDUL UNIRII TRONSON III

8832

1

8832

17

CÂMPULUI NOU

8589

1

8589

18

OCTAVIAN PALER

2480

1

2480

19

DOAMNA STANCA

14517

1

14517

20

CONSTANTIN POPP

345

1

345

21

UNIUNII

5159

1

5159

22

MIHAI EMINESCU TRONSON 1 SI II

3160

1

3160-

23

MIHAI VITEAZUL TRONSON 1 SI II

10395

■O

i >7

-

24

NEGOIU

22182

1 /

- :

VICOLAE EALCESCU TRONSON 1 SI

ăt l

25

1

3960

26

-ODULUI                        1

5225      î

-i.

■h~,,

27 !f

REPUBLICII                           |

5092

1

5092

28 |t

OR. 1. SENCHEA                   f

7000

*

7000

29     [<

SCOLII                                    |

2880

1

2880

30

’EIULU!                              |

5083

1

5083

3i n

VLADIMIRESCU

3200      j

1            1

3200

32 i\

'ASILEALECSANDRI

2575.5      |

1

2575.5

•OTALURI____

215753.5

215753,5

ANEXA 12A DESZĂPEZIRE TROTUARE

FVr, crt.

canumire strada

suprafața trotuar dreapta

suprafața trotuar stanga

TOTAL SUPRAFAȚA STRADA

1

ALEEA UNIRI!

IOC

IOC

20C

2

ANTON PANN

406

36C

766

3

SOSEAUA COMBINATULUI 4 EENZ

985

98E

197C

4

CIOCANULUI

864

768

1632

5

ION CREANGA

472

63C

1102

6

LUNCII 1

700

|        525

1225

7

LUNCII II

400

400

800

8

MIRCEA ELIADE

1042.5

1042.5

2C85i

g

MIRONCOSTIN

0

197

|           197

10

PLOPULUI

2184

2184

4368

11

SOSEAUA COMBINATULUI

2730

0

2730

12

AUREL VLAICU

706.5

0

706.5

13

DUM BRAVEI

0

262.5

262.5

14

GHEORGHE DOJA PRINCIPALA

2328

2328

4656

15

GHEORGHE DOJA 1! RACORD

STRADAL ÎNFUNDAT IN GH DOJA 1

151.2

125.4

276.6

16

PRUNULUI

450

450

900

17

BRÂNDUȘELOR

145.6

145.6

291.2

18

BUJORULUI

175

175

350

19

CRIZANTEMEI

135

135

270

20

GAROAFELOR

187.5

187.5

375

21

GHIOCEILOR

370

296

^666

22

GLADIOLELOR

195

210

     405.

23

LALELELOR

195

^9

24

LĂCRĂMIOARELOR

312

25

MAGNOLIEI

946.5

1221.7

26

MĂLINULUI

313.5

3l3\Ș

27

MACULUI

316.2

ItTzU

t

I 28

NARCISELOR                   !

580|

1538j

*'2Î18I

29

NUFERILOR                    {

144|

144

288|

30 !

’ANSELUTELOR I INTERSECȚIE NARCISELOR CU MAGNOLIEI

255i

1

1

255

510j

«i

1                                                    1

FOR ORAȘ! LOR

oi

259.5

259.5Î

32

fRANDAFIRILOR

2n00i

1760

396o|

33

ZORELELOR

1881

188

376|

■ 34

DECEMBRIE 1918

41201

4120

8240i

1     35

i3 DECEMBRIE

3140.5|

3140.5

6281!

36

\RON PUMNUL

60}

601

27 L

tNDHFi Mi JRFCANI!

9751

275-!

1950!

33

AZOTULUI

{        370.

494

864.E

39

CÂMPULUI NOU

654Z

6544

1308L

40

CÂMPULUI VECHI

si;

812

1         1624

41

CÂNEPII

54C

54C

108C

42

CASTANILOR

40C

40C

80C

43

CHIMISTULUI

126C

C

126C

44

OCTAVIAN PALER

784.E

796

1580.6

45

ION CODRU DRAGUSANU

52C

52C

104C

46

DOAMNA STANCA

5523

5362

10885

47

CONSTANTIN POPP

{             69

34.5

103.5

48

{CRINULUI

32C

0

|           320

49

[EPRUSETEI

489

358

847

50

FORJEI

322.2

250.6

572.8

51

GEORGECOSBUC

460

460

920

52

IAZUL MORII

907

0

907

53

1. M. KLEIN

1026

1026

2052

54

LACULUI

117

117

234

1

55

LIBERTĂȚII

697.5

465

1162.5

56

LIVEZI!

675

1350

2025

57

MIHAI EMINESCU TRONSON 1 SI II

2252

1562

3814

58

MIHAI VITEAZUL TRONSON 1 SI II

0

3279

3279

59

MORII

492

396

888

60

MUNCII

640

0

640

61

NEGOIU

4670

4670

9340

62

MICOLAE BALCESCU TRONSON 1 SI

II

1266

1266

2532

63

NICOVALEI

780

942.5

1722.5

64

OLTULUI

400

0

400

65

PARCULUI

930

930

. w

66

PALARIERI

510

510

x-''itr2d

67

PODULUI

800

1000

68

REPUBLICII                        |

0

2200

-s.

£ -

69

SOLDAT CRISTEA VAS'LE         j

145

150

70

DR. 1. SENCHEA                  |

1500

1500 i \ Jv

I 71

SCOLII                                 i

321.5

321.5 j

aKB*

!     72

TÂRGULUI                      1

234

0|

" 234|

73

FABACARI                      |

1064

1064 j

2120{

74

TEIULUI                             {

1800

1800{

36001

75

‘ITU PERTIA                     1

1485

1485 j

?.97u|

76

"VLADIMIRESCU

1C80

880!

1960,

77     |(

LONSTANTIN BRANCOVEANU

912

912|

1824{

78     \

/ASILE ALECSANDRi             j

606

6O6|

1212

79     (

(

ZVARTÂL NARCISELOR CIMITIRUL { ORTODOX

1

344Î

oo k

?/ARTA! GAT,,.__________________

22OÎ

Oi

S n '"T!

■ 81

CVARTAL COLONIE COMBINAT

644

0

644]

82

CVARTAL TUDOR VLADIMIRESCU

1701

0

1701J

83

BULEVARDUL UNIRII TRI

1932

2318

4250

84

BULEVARDUL UNIRII TR II

1455

1455

2910|

85

BULEVARDUL UNIRII TR III

2208

2208

4416'

86

STEJARULUI 1 SI II

1528

1528

305 61

TOTALURI

82229.3

78646.0

160876.1)

ANEJ.A 12 . • DESZĂPEZIT CAROSABIL

NR.

CRT.

DENUMIRE TRONSON'

SUPRAFAȚA MP2.

FRECVENTA NUMĂR TRECERI

TOTAL SUPRAFAȚA DESZĂPEZITĂ

1

alee complex comercial

1194

Ș          2

2388

2

aleea unirii

350

2

700

3

AMONIACULUI

1764

1            2

3528

4

ANTON PANN

1692

2

3384

5

SOSEAUA COMBINATULUI 4

BENZI

llS-’O

2

1

23640

6

CIOCANULUI

8085

2

16170

7

CLORULUI

2471

2

4942

8

DULGHERULUI

1092

2

2184

9

FOCHISTULUI

600

2

1200

10

ION CREANGA

2520

2

5040

11

LUNCII 1

2100

2

4200

12

LUNCII II

1240

2

2480

13

MECANICILOR

1050

2

2100

14

MIRCEA ELIADE

9720

2

19440

15

MIRON CCSTIN

1092

2

2184

16

OXIGENULUI

1800

!          2

3600

17

PLOPULUI

8736

2

17472

18

STRUNGULUI

1800

2

3600

19

SOSEAUA COMBINATULUI

10750

2

21500

20

SOSEAUA HUREZULUI

11570

2

23140

21

ANAIPATESCU

1470

2

2940

22

23

AUREL VLAICU

2073

1960

2

2

4146____

3920

24

CIREȘULUI

1704

2

3408

25

DCBROGEANU GHEREA

2136

2

-----.4272

26

DUMBRAVEI      -----------------

1050

2 *

GHEORGHE DOJA PRINCIPALA

8143

27

28

GHEORGHE DOJA II RACORD

STRADAL ÎNFUNDAT l?J GH DOJA

550

Șl *5

C \ M

*

z. ■ -

29

PRUNULUI

3150

2

■'l'' 6300

30

3 R, INDUSELOR

409.5

2

819

31

BUJORULUI

787.5

2          j

1575

32

CRIZANTEMEI

.     315 _____|

2 I

630

33

GAROAFELOR                j

553

2

1126

34 '(

GHIOCEILOR                   

1314.5    1

2629

35 (

GLADiOLELOR                  j

600      |

2

1200

36

ALELE'OR                       l

750      |

n

1500

37 îi

ACRAMÎOARELOR

1456

2

2912

38 r

MAGNOLIEI

4501

2

9002

39 ,

4AI.INULU!                      |

1045

2

2090

40 1'

4ACULUI                       !

880

2 i

1760

41 !'

JARCIST^                |

4764

?           1

z’                1

-•   .< t_

42

NUFERILOR

495

|            2

990

43

PANSELUTELOR 1 INTERSECȚIE

NARCISELOR CU MAGNOLIEI

i     1020

1

1

i

     2040

44

PANSELUTELOR II INTERSECȚIE NARCISELOR FUNDĂTURĂ VILA MAGNOLIEI

600

2

1200

45

PANSELUTELOR III FUNDĂTURĂ VILA MAGNOLIEI FUNDĂTURĂ GLADIOLELOR STR 3UJ0RULUI STR ZORELELOR

600

2

1

1200

46

TOPCRAS 1 LOR

1038

2

2075

47

{TRANDAFIRILOR

7700

2

15400

48

ZORELELOR

1128

2

2256

49

1 DECEMBRIE 1918

7196

2

14392

50

13 DECEMBRIE

|    10278

2

20556

51

ARON PUMNUL

i 650

2

1300

52

ALEE PECO-CHIMISTULUI

'     2520

2

5040

53

ALEEA LIVEZII

490

2

980

54

,'andrei muresanu

4550

2

9100

55

AZOTULUI

3010

2

6020

56

CÂMPULUI NOU

8589

2

17178

57

CÂMPULUI VECHI

3900

2

7800

58

CÂNEPII

3600

2

7200

59

CASTANILOR

1400

2

2800

60

CERBULUI

900

2

1800

61

CETATII 1

4078

2

8156

62

CETATII II

550

2

1100

63

CHIMISTULUI

5831

2

11662

64

OCTAVIAN PALER

2480

2

4960

65

ION CODRU DRAGUSANU

1548

2

3096

66

DOAMNA STANCA "

14517

2

29034-

57

CONSTANTIN POPP

345

2

68

CRINULUI

1200

2 yy

69

DRUM ACCES OGA

525

2'/ j

70 1

DRUM ACCES RACORD STR GH 1

DOJA UNITATEA SPECIALA STR 1

DUMBRAVEi                |

3500

2^\

A

clsS'

71

DRUM CENTURA ICRA PASARELA 1

DN 1                               1

125^0

2           1

25080

i 72

DRUM EXPLOATARE STR       |

JBERTATil POD GmLATI

3325

2 ,

6650

i TT3

DRUM LACURI 3ECLEAN

3000

/

6000

•74

DRUM LIVEZii FABRICA DE CĂRĂMIDĂ

3320

2

5640

......I

75

DRUM RACORD CU STR VLAD | "EPES SI ALEE DE ACCES L DR. :

ENCHEA

EOO

i

2

1600

"6 1

■RUM STADIA DE ELUDARE - STS !

ig* r

2          1

1

3S50

77

lEPRUBETEI

2649

4

!      5298

78

FORJEI

1956

2

i      3912

79

GECRGECOSBUC

■     1380

2

i      2760

80

GHEORGHE 3A0ITIU

j 641.25

7

j 1282.5

81

IAZUL MORII

|     2117

2

4234

82

i. M. KLEIN

2334

2

4638

83

LACULUI

|      468

2

936

84

LIBERTĂȚII

3171

2

6342

85

LIVEZI!

1     2700

T

5^00

85

MIHAI EMINESCU TRONSON ! SI !!

3160

2

1      6320

87

MIHAI VITEAZUL TRONSON 1 SI II

10395

2

|    20790

88

MORII

1476

2

2952

89

MUNCI!

3600

2

7200

90

NEGOIU

|    22182

2

44364

91

NICOLAE BALCESCU TRONSON 1

SI II

3960

2

1

7920

92

NICOVALEI

I 1917.5

2

3035

93

OLTULUI

4390

2

8780

94

PARCULUI

4627

2

9254

£5

PALARIERI

3105

2

6210

96

PE VALE

504

2

1008

97

PODULUI

5225

2

10450

98

REPUBLICII

5092

2

10184

99

SALCÂMULUI

11718

2

23436

100

SOLDAT CRISTEA VASILE

1200

2

2400

101

DR. 1. SENCHEA

7000

2

14000

102

STEJARULUI 1 SI II

2458

2

4916

103

SCOLII

2S80

2

5760

104

TÂRGULUI

1110

2

222u X

105

TABACARI .......- -.......-

4256

2 r

106

TEIULUI

5083

2 >/

107

TITU PERTIA

5450

2 g(

im.                      ।z

-

108

TVLADIMIRESCU

3200

i-/ •*

109

CONSTANTIN BRANCOVEANU

3192

2

110

VASILE ALECSAND2I

2575.5

2

■ 1

111

/LADTEFES                   !

6060

2 I

12120

112

BULEVARDUL UNIRII           !

25424

2 i

50848

1 113 I

’ASAJ UPP.UC

6776

2 i

|

114

’OD ZONA UPF.UC

392      i

2 i

784

i

115

'LANSEU BETON ARMAT PESTE j BANAL RÂUL EERiVCi - ZONA

/iiHAI EMINESCU

1260

2            i

i !

252C

116 z

’OD PESTE PÂRÂUL RACOVITA - i

.CNA FABRICA DE FULGI        |

48       i

I

■*                   I

1

9S

F

117 (.

>OD PESTE SERîVOI-ZONA     |

BOMBiNAT

162

324

h-

GD 'ESTE l'.-.UL EER'/GI CC,;.-. i

160       i

119

|POD PESTE RAU OLT

924

2

|      1840

120

PODEȚ PESTE RÂUL RACOVITA STR DOAMNA STANCA

24

2

|        <8

L

121

PODEȚ-ZONA VALEA SALCÂMULUI

64

2

!       123

122

PODEȚ CASETE PREFABRICATE ZONA VALEA REA GALAȚI PUNTE METALICA PESTE RÂUL BERI VOI ZONA PARCUL 1 MAI CVARTAL NARCISELOR-CIMITIRUL ORTODOX

14

2

28

123

VETERANILOR

3500

2

7000

124

STRADA NOUA

1716

2

3432

125

I.G. OGORANU

1517

2

3034

126

VIRGIL FULICEA

756

2

1512

127

RADU ANTON ROMAN

1566

2

3132

128

ALEE CAROSABILA STADION

1983

2

3966

129

ALEE CAROSABILA T

VLADIMIRESCU

5302

2

10604

130

CVARTAL NARCISELOR CIMITIRUL ORTODOX

2300

2

5600

131

CVARTAL GARA

8470

2

16940

132

PĂCII

170

2

340

TOTALURI

446395.75

__

892739.5