Hotărârea nr. 302/2019

HOTARAREA NR.302 din data de 11 decembrie 2019 - privind retransmiterea unui sector de drum cunoscut sub denumirea “ Varianta ocolitoare Făgăraş” din domeniul public al statului, în domeniul public al Municipiului Făgăraş precum si declasarea acestuia din

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.302

din data de 11 decembrie 2019

'&i /

-privind retransmiterea unui sector de drum națibnal cunoscut sub denumirea “ Varianta ocolitoare Făgăraș” din domeniul public al statului, în domeniul public al Municipiului Făgăraș precum si declasarea acestuia din categoria funcționala a drumurilor de interes național si încadrarea in categoria funcționala a drumurilor de interes local

Consiliul local al Municipiului Fagaras, întrunit in ședința extraordinară,

Având in vedere:

- Referatul de aprobare nr.75.788/1/11.12.2019 al Primarului Municipiului Fagaras în calitate de inițiator la proiectul de hotarare privind declasarea din categoria drumuri de interes național a drumului cunoscut sub denumirea “ Varianta ocolitoare Făgăraș si încadrarea in categoria funcționala a drumurilor de interes local precum si trecerea din domeniul public al statului, în domeniul public al Municipiului Făgăraș, precum și raportul de specialiate nr.75.788/11.12.2019,prin care expune modalitatea de a solicita trecerea unui bun din domeniul public al statului in domeniul public al unitatil a dministrative- teritoriale,

 • - HCL nr. 221/13.08.2018 privind modificarea si completarea HCL nr. 184/2018,

 • - HCL nr. 184/2018 . Privind retransmiterea unui sector de drum național cunoscut sub denumirea " Varianta ocolitoare Făgăraș” din domeniul public al statului din Administrarea Ministerului Transporturilor- CNAIR , în domeniul public al Municipiului Făgăraș sl in administrarea Consiliului Local precum si declasarea acestuia din categoria funcționala a drumurilor de interes național si 'încadrarea in categoria funcționala a drumurilor de interes local,

- Adresa nr. 553403/2017//5965/2017 a Ministerului Finanțelor Publice adresa     nr. 4642/10.04.2017//11502/21.04.2017     a Ministerului

Transporturilor,

- Adresa nr. 75.788/11.12.2019 Ministerului Transporturilor Infrastructurii si Comunicațiilor prin care solicita completarea hotărârilor adoptate cu prevederile legale in vigoare,

Prevederile art 286, art 287, art 292 din Codul Administrativ,

Prevederile Titlului VI art 858 și ale art 860 alin 3 din NouTCpj&tfMfy/jG nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat aibup^fjlo^'d/n domeniul public al statului,

• Avizul favorabil al Comisiei pentru activități științifice, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, ăț Cbmisi'ej/de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului pubiic și privat ai municipiului, ai Comisiei pentru administrația pubiicăuocaiă, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură,

în temeiul art 129 alin 2 lit. C, alin 6, lit b, art 139 alin 3, art 196 alin. 1, lit a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba retransmiterea unui sector de drum național cunoscut sub denumirea “ Varianta ocolitoare Făgăraș" din domeniul public al statului, în domeniul public al Municipiului Făgăraș precum si declasarea acestuia din categoria funcționala a drumurilor de interes național si încadrarea in categoria funcționala a drumurilor de interes local având datele de identificare prevăzute în anexa nr 1 care face parte integranță din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aproba preluarea cu titlu gratuit, atat a drumului, avand datele de identificare prevăzute in anexa nr. 1, cat si a terenurilor aferente, avand datele de identificare prevăzute in anexa nr. 2, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor Infrastructurii si Comunicațiilor., în domeniul public al Municipiului Făgăraș, precum si preluarea gratuita a documentației aferente acestui segment de drum, prin încheierea unui protocol.

Art. 3.

Alin (1) După realizarea investițiilor si după respectarea tuturor condițiilor impuse de vreun act finanțator, se vor face demersurile necesare conform legislației in vigoare, de trecere a segmentului de drum ce face obiectul prezentei, in domeniul public al Statului Român.

Alin (2) Investițiile se vor realiza în termen de 5 ani de la data predării-preluării imobilului descris la art. 1, fiind de uz și interes local în scopul fluidizării traficului și creșterii calității vieții cetățenilor urbei.

Alin (3) în cazul în care investiția nu se realizează în termenul prevăzut la alin (2), sectorul de drum național, cunoscut sub denumirea de ” Varianta ocolitoare Făgăraș” revine în domeniul public al statului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.4 . Prezenta hotararea se va comunica Instituției Prefectului Brașov respectiv Consiliului Județean pentru a inainta propunerea de act normativ Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

Art.5. La data prezentei, isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr. 221/13.08.2018 și HCL.nr. 184/19.07.2018.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Primarul

Municipiului Fagaras.Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru;..-, vot abținere, împotriva

Consilieri in funcție 19

Consilieri prezenți-17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Instituției Prefectului

 • - Primarului Municipiului o Secretarului Municipiului.

Guvern ului României

 • - Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și

Administrației

 • - Ministerului Transporturilor Infrastructurii si

Comunicațiilor

 • - Instituției Prefectului pentru Ministerului Lucrărilor Publice , Dezvoltării Administrației

 • - Consiliul Județean Brașov

 • - Colecție

 • - Dosar ședință

 • - Afișare                                                              \

Cod:F-50

ANEXA 1 la HCL nr. 302/11.12.2019

DATELE DE IDENTIFICARE

ale drumului tehnologic care trece din domeniul public al statului și din administrarea CNAIR în domeniul public al municipiului Făgăraș, județul Brașov

Nr. crt

Denumirea drumului

Codul de clasificație

Indicativul drumului tehnologic în cadastrul general

Lungimea (km)

Persoana juridică de la care trece drumul tehnologic

Persoana juridică la care trece drumul tehnologic

Nr. inventar laMFP

Valoarea de inventar la MFP

0

1

2

3

4

5

6

9

10

1

Varianta de ocolire a Municipiului Făgăraș

8.12.03

CF 105691 - Făgăraș

2,415

Statul român, din administrarea CNAIR CU116054368

Municipiul Făgăraș, județul Brașov CUI 4384419

152717

1 leu

2

Varianta de ocolire a Municipiului Făgăraș

8.12.03

CF 105694- Făgăraș

0,030

Statul român, din administrarea CNAIR CU116054368.

Municipiul Făgăraș, județul Brașov CUI 4384419

152717

1 leu

3

Varianta de ocolire a Municipiului Făgăraș

8.12.03

CF 105689 - Făgăraș

2,300

Statul român, din administrarea CNAIR CU116054368

Municipiul Făgăraș, județul Brașov CUI 4384419’

152717

1 leu

4

Varianta de ocolire a Municipiului Făgăraș

8.12.03

CF 105692 - Făgăraș

0,400

Statul român, din administrarea CNAIR CU116054368

Municipiul Făgăraș, județul Brașov CUI 4384419’

152717

1 leu

5

Varianta de ocolire a Municipiului Făgăraș

8.12.03

CF 105690- Făgăraș

0,720

Statul român, din administrarea CNAIR CU116054368

Municipiul Făgăraș, județul Brașov CUI 4384419’

152717

1 leu

ANEXA 2 la HCL nr. 302/11.12.2019

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor aferente drumului tehnologic care trece din domeniul public al statului și din administrarea CNAIR în domeniul public al municipiului Făgăraș, județul Brașov

Nr. crt

Amplasamentul terenului

Codul de clasificație

Persoana juridică de la care trece drumul tehnologic

Persoana juridică la care trece drumul tehnologic

Localizarea terenului în cadastrul general

Su prefața (ha)

Nr. inventar la MFP

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Varianta de ocolire a Municipiului Făgăraș situata in extravilan

8.12.03

Statul român, din administrarea CNAIR CU116054368

Municipiul Făgăraș, județul Brașov CU 14384419’

partea de nord a municipiului CF 105691 Făgăraș CF 106390 Făgăraș CF 106393, Făgăraș CF 106391 Făgăraș CF 106394 Făgăraș

4.0788

152718

2

Varianta de ocolire a Municipiului Făgăraș situata in intravilan

8.12.03

Statul român, din administrarea CNAIR CU116054368

Municipiul Făgăraș, județul Brașov CUI 4384419’

partea de nord a municipiului CF 105694 Făgăraș

0.0754

152718

3

Varianta de ocolire a Municipiului Făgăraș situata in extravilan

8.12.03

Statul român, din administrarea CNAIR CU116054368

Municipiul Făgăraș, județul Brașov CUI 4384419

partea de nord a municipiului CF 105689 Făgăraș, CF 106392 Făgăraș, CF 106389 Făgăraș

3.9507

152718

4

Varianta de ocolire a Municipiului Făgăraș situata in extravilan

8.12.03

Statul român, din administrarea CNAIR CU116054368

Municipiul Făgăraș, județul Brașov CU 14384419’

partea de nord a municipiului CF 105692 Făgăraș

0.3831

152718

5

Varianta de ocolire a Municipiului Făgăraș situata in extravilan

8.12.03

Statul român, din administrarea CNAIR CU116054368

Municipiul Făgăraș, județul Brașov CUI 4384419’

partea de nord a municipiului CF 105690 Făgăraș

0.6946

152718