Hotărârea nr. 301/2019

HOTARAREA NR.301 din data de 11 decembrie 2019 -privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor din municipiul Făgăraş prin încredinţare directă nr. 5035/05.03.2008 prin Anexei nr.4

ROMANIA    A

JUDEȚUL BRAȘOV     O isâffl

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA NR.301


din data de 11 decembrie 2019

-privind încheierea unui Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor țț din municipiul Făgăraș prin încredințare directă nr. 5035/05.03.2008 prin nR/difira

Anexei nr.4              1*1 /am

icc (Insalubritate &rcoînpletarea


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință extraordinară,     X/, ’’

'>( /PilA


Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr.74.281/28.11.2019, raportul Serviciului de utilități publice nr. 74.281/1/28.11.2019 se supune spre analiză ,verificare și aprobare darea în administrare a unor bunuri apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Făgăraș, către S.C. SALCO SERV S.A.,

Procesul-verbal nr. 72652/15.11.2019 de recepție cantitativă și calitativă la punerea în funcțiune a bunului de natura mijloc fix autospecială compactoare deșeuri cu sistem de spălare și dezinfecție echipamente de colectare deșeuri 13 mc, serie șasiu : NM0KKXTP6KKU99250 ,

Procesul-verbal nr. 72653/15.11.2019 de recepție cantitativă și calitativă la punerea în funcțiune a bunului de natura mijloc fix autospecială compactoare pentru deșeuri menajere, serie șasiu : NM0KKXTP6KKU99219,

Procesul-verbal nr. 72654/15.11.2019 de recepție cantitativă și calitativă la punerea în funcțiune a bunului de natura mijloc fix autospecială cu cârlig ridicător, serie șasiu : NM0LTXTP6LKU99112

Procesul verbal din data de 19.07.2017 de recepție a bunului Selector de deșeuri rotativ marca Komptech model Primus,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură,

în conformitate cu art. 4 alin. 1, art.6, art. 16 alin. 2 din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, modificată și completată, art. 2 lit.e, art.3,, art.8, art.22 alin 1 Ai, art.24 alin 2, art. 25 alin 5, art. 29 alin 7 din Legea 51/2006 privind serviciile de utilități publice, art. 867 și art.870 din NCC,

Luând în considerare prevederile art.129, alin (2) lit c), alin.(6) lit. b), art. 362 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrative,

In temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) si ale art.196 alin.i lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă încheierea unui Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate din Municipiul Făgăraș prin încredințare directă nr. 5035/05.03.2008 pentru modificarea și completarea Anexei nr.4, conform Anexei nr.i parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. -Se aprobă modificarea cuantumului redevenței în procent de 2% din cifra de afaceri la producția de bază, art. 9 alin.(i) din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate din municipiul Făgăraș prin încredințare directă nr. 5035/05.03.2008 se va modifica în mod corespunzător.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Făgăraș să semneze Actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate din municipiul Făgăraș prin încredințare directă nr. 5035/05-03-2008.

Art.4. - Predarea - primirea bunurilor se face prin încheierea unui proces-verbal de predare-primire, Anexa 2 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5- - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagaras, prin Serviciul de Utilități Publice și Direcția Buget-Finanțe din cadrul aparatului de specialitate la Primarului Municipiului Făgăraș și S.C. SALCO SERV S.A. Făgăraș.

Art.6. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Primarului Municipiului Făgăraș, celor nominalizați cu aducerea la îndeplinire și se comunică Instituției Prefectului în vederea exercitatii controlului cu privire la legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, LAURA ELENA GIUNCAHotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru, - abțineri, __împotriva

Consilieri în funcție - 19

Consilieri prezenți -17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex.Dosar de ședință

 • - lex. Colecție

 • - îex.Prefectură

 • - lex.Primar

 • - tex. Secretar general

 • - îex.Șef Serviciul de Utilități Publice

 • - 1 ex. S.C. SALCO SERV S.A. Făgăraș

 • - 1 ex. Direcția Buget Finanțe

 • - 1 ex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

 • - 1 ex.Afișare

Cod: F-50


ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr, 3, 505200, Tel: 004-0 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primana-fagaras.ro

Anexa nr. 1 ia HCL nr.301/2019

 • - 1 buc - autospecială compactoare deșeuri cu sistem de spălare și dezinfecție echipamente de colectare deșeuri 13 mc, marca FORD , tip: CHK1, varianta: HIDRO-MAK, serie sasiu : NMOKKXTP6KKU99250 cu nr. de inventar 260393 în valoare de 534.072 lei lei

 • - 1 buc - autospecială compactoare pentru deșeuri menajere 15 mc, marca FORD , tip: CHK1, varianta: HIDRO-MAK SCK15, serie sasiu : NMOKKXTP6KKU99219 cu nr. de inventar 260392 în valoare de 462.672 lei

 • - 1 buc - Autospecială cu cârlig ridicător marca FORD , tip: CHL 1, varianta: AICH15, serie sasiu : NM0LTXTP6LKU99112, cu nr. de inventar 260394 în valoare de 576.912 lei

1 buc - Selector de deșeuri rotativ- KOPTECH PRIMUS , Serie de fabricatie(sasiu) -40287 (W0904028771KB4032), an de fabricație 2017, nr. ore de funcționare- O , valoare 547.346,45 RON


ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV


MUNICIPIUL FĂGARAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 26B 211 313. Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro. Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


Anexa nr. 2 la HCL nr.301/2019

PROCES VERBAL PREDARE-PRIMIRE»

Completare la Anexa nr. 4 la Contractul de delegare a gestiuni) serVtciîfer/pubjrce de salubrizare din municipiul Făgăraș prin încredințare directă nr. 503^/05

încheiat azi


, în baza HCL nr


între SC SALCO SERV SA si


MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, cu sediul în Făgăraș, str. Republicii, nr.3, jud. Brașov, CUI 4384419 reprezentată prin Primar Sucaciu Gheorghe , Director Economic Ludu Daniel si Șef Serviciu utilități publice Hârțoagă Ioana, în calitate de concedent,

Operatorul SC SALCO SERV SA cu sediul în Făgăraș, str. Negoiu, nr. 147, jud. Brașov, telefon/fax 0268.213255,inregsitrata la ORC sub nr. J08/1234/2002 , cod unic de înregistrare RO 14891753, legal reprezentată prin în calitate de concesionar

Prin prezentul proces-verbal primul predă iar al doilea primește

 • - 1 buc - autospecială compactoare deșeuri cu sistem de spălare și dezinfecție echipamente de colectare deșeuri 13 mc, marca FORD , tip: CHK1, varianta: HIDRO-MAK, serie sasiu : NMOKKXTP6KKU99250 cu nr. de inventar 260393 în valoare de 534.072 lei , inclusiv documentele care însoțesc autovehiculul pentru a circula legal pe drumurile publice.

 • - 1 buc - autospecială compactoare pentru deșeuri menajere 15 mc, marca FORD , tip: CHK1, varianta: HIDRO-MAK SCK15, serie sasiu : NMOKKXTP6KKU99219 cu nr. de inventar 260392 în valoare de 462.672 lei, inclusiv documentele care însoțesc autovehiculul pentru a circula legal pe drumurile publice.

 • - 1 buc - Autospecială cu cârlig ridicător marca FORD , tip: CHL 1, varianta: AICH15, serie sasiu : NM0LTXTP6LKU99112, cu nr. de inventar 260394 în valoare de 576.912 lei, inclusiv documentele care însoțesc autovehiculul pentru a circula legal pe drumurile publice.

1 buc - Selector de deșeuri rotativ- KOPTECH PRIMUS , Serie de fabricatie(sasiu) -40287 (W0904028771KB4032), an de fabricație 2017, nr. ore de funcționare- 0 , valoare 547.346,45 RON

La acest moment autovehiculele nu sunt înmatriculate, urmând ca numerele de înmatriculare și certificatele de îmnatriculare să fie predate ulterior, după momentul eliberăarii acestora.

Prezentul proces verbal a fost încheiat la Făgăraș în doua exemplare , câte unul pentru fiecare parte.

CONCESIONAR,

CONCEDENT,