Hotărârea nr. 292/2019

HOTĂRÂREA NR. 292 din data de 28 noiembrie 2019 -privind modificarea şi completarea anexei nr.l la H.C.L. nr. 81/24.04.2019- privind CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ŞI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfăşură pe parcursu

ROMÂNIA      z-x sr


JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro. Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR. 292 din data de 28 noiembrie 2019

-privind modificarea și completarea anexei nr.l Ia H.C.L. nr. 81/24.04.2019- privind CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ȘI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfășură pe parcursul anului 2019 în Municipiul Făgăraș și evidențierea fondurilor necesare în bugetul local al anului 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședința ordinară,

Analizând Referatul de Aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 72802/1/18.11.2019 și Raportul de specialitate al Compartimentului Monitorizare, coordonare unități de învățământ și arhivă nr. 72802/18.11.2019, prin care se propune aprobarea modificării și completării anexei nr.l la HCL nr 81/24.04.2019 a CALENDARULUI MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ȘI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfășura pe parcursul anului 2019 în Municipiul Făgăraș, propunem redistribuirea sumei de 3.400 lei de la evenimentul aflat la poziția 26 - ” Ceapa de Aur” și a sumei de 1.500 lei de la evenimentul aflat la poziția 70 - "Crosul Cetății Făgăraș 2019 ”,eveniment care a fost aprobat prin HCL nr. 228/26 august 2019, la evenimentul aflat la poziția 30 ”Zile și Nopți Albe” la Făgăraș,

Această propunere este justificată de faptul că pentru ducerea la îndeplinire a evenimentului aflat la poziția 30 ”Zile și Nopți Albe” la Făgăraș este necesară o suplimentare de fonduri,

Având în vedere avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeana,

Ținând seama de art. 19 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale,

în temeiul prevederilor art. 129, art. 139, art.196 alin 1 lit.a, art. 197, art. 198, alin 1 și 2,si art.243, alini, lit.a din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se modifică poziția 26 din anexa nr. 1 la HCL nr. 81/2019, astfel:

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Tipul activității

Organizator

Loc de desfășurare

Data

Suma alocată

RON

26.

Festivalul de umor „Ceapa de aur”

Festival național de umor

Mim. Făgăraș în colaborare cu Casa de Cultură

Casa de Cultura

septembrie

T= 3.400 lei (suma redistribuită la poz. 30) 35.000 lei (suma

aprobata inițial) -

31.503,08 lei (suma cheltuită)

Art. II. Se modifică poziția 70 din anexa nr. 1 la HCL nr. 81/2019, astfel:

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Tipul activității

Organizator

Loc de desfășurare

Data

Suma alocată

RON

70.

"Crosul Cetății Făgăraș 2019”

Competiție sportivă

Municipiul Fagaras

Cetatea

Făgărașului

Octombrie

T= 1.500 lei (suma redistribuită la poz. 30) 20.000 lei suma aprobata inițial) -18.447 lei (suma cheltuită)

Art. III. Se completează și modifică poziția 30 din anexa nr. 1 la HCL nr. 81/2019, astfel:

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Tipul activității

Organizator

Loc de desfășurare

Data

Suma alocată

RON

30

Zile și Nopți Albe la Fagaras

Festival

Mun. Făgăraș

Municipiul Fagaras

2 dec -7 ian 2020

T= 44.900 lei (40.000 lei suma aprobata inițial + 4.900 lei suma redistribuită de la ev. menționate mai sus)

"Noapte de decembrie,, - spectacol-

Casa de Cultura

10dec.2019

13.700 lei

Parada Cetelor de Feciori din satele Tarii Fagarasului

T= 31.200 lei ( ptr. restul ev. cuprinse in cadrul Zile si Nopți Albe)

Art. IV . Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș prin Direcția Economică, Cabinet Primar și Compartimentul monitorizare coordonare unități de învățământ și arhivă.

/

PREȘEDINȚE/DE ȘEDINȚĂ / g          |

m irce/ >o b eș      h          y *

/ // ■

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar GenePalf /     _

LAURA ELENA dîUN^Ă ,/)

Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 16 voturi pentru , abținere,___împotriva

Consilieri în funcție -19

Consilieri prezenți -16

Prezenta hotărâre se comunică:

1 ex. Dosar ședință

1 ex. Colecție

I ex. Prefectură

1 ex. Primar

1 ex. Secretar

1 ex. Compartiment monitorizare, coordonare unitati de învățământ și arhiva

1 ex. Direcția Buget Finanțe

1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

1 ex. Afișare.

Cod: F-50