Hotărârea nr. 291/2019

HOTĂRÂREA nr.291 din data de 28 noiembrie 2019 - privind modificarea şi aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi nivelul salarial ale Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraş

ROMÂNIA       s


ISO 900


JUDEȚUL BRAȘOV       g™

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.291 din data de 28 noiembrie 2019

- privind modificarea și aprobarea organigramei, a statului de funcții și nivelul salarial ale Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr.73.379/21.11.2019, raportul Serviciului de utilități publice nr.73.379 /1 /21.10.2019 se supune spre analiză, verificare și aprobare modificarea și aprobarea organigramei, a statului de funcții și nivelul salarial ale Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Având în vedere HCL nr.258/2019 privind aprobarea înființării Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș pentru activitățile de producere de transport, distribuție și furnizare a energiei termice , aprobarea Studiului de oportunitate , aprobarea Caietului de sarcini și a Regulamentului Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș pentru activitățile de producere de transport, distribuție și furnizare a energiei termice , precum și a formei de gestiune,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, modificată și completată, ale Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, modificată și completată, art. 580 - 589 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ precum și anexa VIII, cap.II, pct.IV din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Legii nr.53/2003 actualizată din Codul Muncii, H.G.nr.286/2011, privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

în temeiul art.129, 139, 196 alin.(i) lit.a, art.197, art.198 alin.(i) si alin (2), art.OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.i - Se aproba organigrama, statul de funcții și nivelul salarial ale Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș, potrivit anexelor nr.i si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Cu data intrării in vigoare a prezentei hotarari, HCL nr. 258/2019 privind aprobarea înființării Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș pentru activitățile de producere de transport, distribuție și furnizare a energiei termice , aprobarea Studiului de oportunitate , aprobarea Caietului de sarcini și a Regulamentului Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș pentru activitățile de producere de transport, distribuție și furnizare a energiei termice , precum și a formei de gestiune se va completa în mod corespunzător.

Art.3 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș .

Art.4 - Prezenta hotarare se aduce la cunoștință publică , respectiv se comunică Primarului Municipiului Făgăraș și Instituției Prefectului în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.


CONTRASEMNEAZĂ,Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 15 voturi pentru, 1 abținere, - împotriva

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - îex.Dosar ședință

  • - lex.Colecție

  • - lex. Prefectură

  • - lex.Primar

  • - lex.Secretar general

  • - tex. Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș

  • - îex.Compartiment Resurse Umane

  • - iex.Dir.DAPL

  • - lex.Afișare

  • - îex.Compartiment Servicii de Utilitate Publică

Cod: F-50

Anexa nr. 1 la HCL^jZ.../.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT ÎN MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

DIRECTOR GENERAL ........1

COMPARTIMENT DEFALCARE COSTURI .... 1


COMPARTIMENT ECONOMIC .... 4


COMPARTIMENT EXPLOATARE


22


COMP. TEHNIC/ENERGETIC/MEDIU

COMPARTIMENT JURIDIC


TOTAL PERSONAL : 30

TOTAL FUNCȚII DE CONDUCERE    .........

... 3

TOTAL FUNCȚII DE EXECUȚIE        ........

.. 27
JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS


STAT DE FUNCȚII

SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA IN SISTEM CENTRALIZAT IN MUNICIPIUL FAGARAS

nr. crt.

funcția contractuala

treapta profesionala

nivelul studiilor

coef

salarizare (gradația 0)

salarizare (gradația 1)

salarizare (gradația 2)

salarizare (gradația 3)

salarizare (gradația 4)

salarizare (gradația 5)

* --"'V

'baza legala

‘     1. ■ -• ' v       ■ *

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș

1

Director general

gr II

s

3.02

6,282

Legea nr.153/2017, Anexa nr.VIII, cap.II pct.IV lit.B I a

Compartiment defalcare cost

uri

1

|economist/rep. costuri.

I

s

1.7

3,536 | 3,801

3,991

4,191

4,296

4,403 |Legea nr.153/2017, Anexa nr.VIII, cap.II pct.IV lit.B I b

Compartiment tehnic/ energetic/ mediu

1

inginer/man. energetic

IA

S

1.82

3,786

4,070

4,273

4,487

4,599

4,714 |Legea nr.153/2017, Anexa nr.VIII, cap.II pct.IV lit.B I b

Compartimentul juridic

1

consilier juridic

IA

s

1.82

3,786

4,070

4,273

4,487

4,599

4,714 [Legea nr.153/2017, Anexa nr.VIII, cap.II pct.IV lit.B I b

Compartiment economic

1

cont, sef/resurse umane

gr II

s

2.74

5,699

Legea nr.153/2017, Anexa nr.VIII, cap.II pct.IV lit.B I a

2

economist/fact/conta.

IA

s

1.82

3,786

4,070

4,273

4,487

4,599

4,714

Legea nr.153/2017, Anexa nr.VIII, cap.II pct.IV lit.B I b

3

casier/gestionar

M

1.5

3,120

3,354

3,522

3,698

3,790

3,885

Legea nr.153/2017, Anexa nr.VIII, cap.II pct.IV lit.C b

4

sectretar/relatii cu publicul

M

1.5

3,120

3,354

3,522

3,698

3,790

3,885

Legea nr.153/2017, Anexa nr.VIII, cap.II pct.IV lit.C b

Compartiment exploatare

1

inginer sef

gr II

S

2.74

5,699

Legea nr.153/2017, Anexa nr.VIII, cap.II pct.IV lit.B I a

2

inginer exploatare

IA

s

1.82

3,786

4,070

4,273

4,487

4,599

4,714

Legea nr.153/2017, Anexa nr.VIII, cap.II pct.IV lit.B I b

3

dispecer/fochist

I

M

1.54

3,203

3,443

3,616

3,796

3,891

3,989

Legea nr.153/2017, Anexa nr.VIII, cap.II pct.IV lit.C b

4

dispecer/fochist

l

M

1.54

3,203

3,443

3,616

3,796

3,891

3,989

Legea nr.153/2017, Anexa nr.VIII, cap.II pct.IV lit.C b

5

dispecer/fochist

I

M

1.54

3,203

3,443

3,616

3,796

3,891

3,989

Legea nr.153/2017, Anexa nr.VIII, cap.II pct.IV lit.C b

6

dispecer/fochist

I

M

1.54

3,203

3,443

3,616

3,796

3,891

3,989

Legea nr.153/2017, Anexa nr.VIII, cap.II pct.IV lit.C b

7

dispecer

I

M

1.54

3,203

3,443

3,616

3,796

3,891

3,989

Legea nr.153/2017, Anexa nr.VIII, cap.II pct.IV lit.C b

■8

fochist

I

M

1.54

3,203

3,443

3,616

3,796

3,891

3,989

Legea nr.153/2017, Anexa nr.VIII, cap.II pct.IV lit.C b

9

fochist

I

M

1.54

3,203

3,443

3,616

3,796

3,891

3,989

Legea nr.153/2017, Anexa nr.VIII, cap.II pct.IV lit.C b

10

instalator

I

M

1.54

3,203

3,443

3,616

3,796

3,891

3,989

Legea nr.153/2017, Anexa nr.VIII, cap.II pct.IV lit.C b

JUDEȚUL BRAȘOV

Anexa 2 la HOL nr.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS

nr. crt.

unctia contractuala

treapta profesionala

nivelul studiilor

coef

salarizare (gradația 0)

salarizare (gradația 1)

, ■ 1 salarizare (gradația 2) i________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

salarizare (gradația 3)     I

1

salarizare      >

(gradația 4)

salarizare (gradația 5)

baza legala

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

11

fochist

I

M

1.54

3,203

3,443

3,616

3,796

3,891

3,989

Legea nr.153/2017, Anexa nr.VIII, cap.II pct.IV lit.C b

12

magazioner

I

M

1.5

3,120

3,354

3,522

3,698

3,790

3,885

Legea nr.153/2017, Anexa nr.VIII, cap.II pct.IV lit.C b

13

muncitor necalificat

I

M

1.01

2,101

2,258

2,371

2,490

2,552

2,616

Legea nr.153/2017, Anexa nr.VIII, cap.II pct.IV lit.C b

14

electrician

I

M

1.54

3,203

3,443

3,616

3,796

3,891

3,989

Legea nr.153/2017, Anexa nr.VIII, cap.II pct.IV lit.C b

15

electrician

I

M

1.54

3,203

3,443

3,616

3,796

3,891

3,989

Legea nr.153/2017, Anexa nr.VIII, cap.II pct.IV lit.C b

16

electrician

I

M

1.54

3,203

3,443

3,616

3,796

3,891

3,989

Legea nr.153/2017, Anexa nr.VIII, cap.II pct.IV lit.C b

17

electromecanic

I

M

1.54

3,203

3,443

3,616

3,796

3,891

3,989

Legea nr.153/2017, Anexa nr.VIII, cap.II pct.IV lit.C b

18

Lacatus mecanic

I

M

1.54

3,203

3,443

3,616

3,796

3,891

3,989

Legea nr.153/2017, Anexa nr.VIII, cap.II pct.IV lit.C b

19

Lacatus mecanic

I

M

1.54

3,203

3,443

3,616

3,796

3,891

3,989

Legea nr.153/2017, Anexa nr.VIII, cap.II pct.IV lit.C b

20

Lacatus mecanic

I

M

1.54

3,203

3,443

3,616

3,796

3,891

3,989

Legea nr.153/2017, Anexa nr.VIII, cap.II pct.IV lit.C b

21

Lacatus mecanic

I

M

1.54

3,203

3,443

3,616

3,796

3,891

3,989

Legea nr.153/2017, Anexa nr.VIII, cap.II pct.IV lit.C b

22

mecanic auto

I

M

1.54

3,203

3,443

3,616

3,796

3,891

3,989

Legea nr.153/2017, Anexa nr.VIII, cap.II pct.IV lit.C b

Nota:

Total funcții publice, din care:

0

funcții publice de conducere

0

funcții publice de execuție

0

Total funcții contractuale, din care:

30

Funcții contractuale de conducere

3

Funcții contractuale de execuție:

27

Total funcții in instituție

30