Hotărârea nr. 290/2019

HOTĂRÂREA NR.290 din data de 28 noiembrie 2019 - privind modificarea Organigramei si a Statului de funcţii ale Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraş


CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.290 din data de 28 noiembrie 2019 - privind modificarea Organigramei si a Statului de funcții ale Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr.73141/1/2019, prin care se propune modificarea Organigramei si a Statului de funcții ale Spitalului Municipal „Dr.Aurel Tulbure” Făgăraș, modificare prevăzută în adresa nr.15743/19.11.2019 înregistrată la Municipiul Făgăraș cu nr.73141/19.11.2019,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Văzând Hotararea Consiliului de Administrație nr.74/2019 privind modificarea Organigramei si a Statului de funcții ale Spitalului Municipal “Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș,

Ținând seama de prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, modificată și completată, precum si Ordinul nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr.1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal,

în temeiul art.129, art.139, art.196 al.(i) lit.”a”, art.197, art.198 al.(i) si al.(2), art.243 al.(i) lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. începând cu luna decembrie 2019 se aprobă Statul de funcții si Organigrama pentru Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure" Făgăraș, cuprinzând un număr de 597 posturi aprobate (32 posturi de conducere și 565 posturi de execuție), conform anexei nr.i si 2.

Art.2. Răspunderea cu privire la încadrarea în bugetul de cheltuieli de personal aprobat inițial revine Managerului Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș.

Art.3. De la data prezentei hotărâri, orice alte hotarari se revocă.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș și Managerul Spitalului Public.


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, LAURA ELEI   IUNCA

%


Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 16 voturi pentru , " abținere, - împotriva

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - lex.Dosar ședință

  • - îex. Colecție

  • - îex.Prefectură

  • - lex. Primar

  • - iex.Secretar general

  • - îex. Spitalul Municipal „Dr .Aurel Tulbure” Făgăraș

  • - îex. Managerul Spitalului Public

  • - lex.Compartiment Resurse Umane

  • - îex.Afișare

  • - lex.Compartiment Servicii de Utilitate Publică

Cod: F-50

A:e!RBIROU AC‘ “ii 'IS i F.A i |-


:~i' 'c'M SECURITATEA LiL.U'

situatii de urgenta ie


d'


COMPARTIMENT PREVENIRE INFECȚII ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE ^E


MAGAZIE MATERIALE SI ALIMENTELE '        |

CCP..PARTIMENT TEHNIC IE           ISECȚIA MEDICINA INTERNA 2C 32E        I

--[-------F=.. ..       --—1        -......! '--------1 COMP DIABETZAH, NUTRlTIE BOLI! iETAB 2E

COMP.RECUP/.iEO FIZICA BALNEOLOGIE 22E   ]

SECȚIA CHIRURGIE 2C 26E ~ " "    ]

| ' COMP ORTOP-TRAUMATOLOG. 14E i


SECȚIA PEDIATRIE 2C 23E            I--,

1 - ~' 1 ' ' ,/'r- ,rT_______________________________

1-------1 CCI.'P BUCĂTĂRIE D ETETETlCA SE j


SECȚIA OBSTETR-GINECOLOG 2C31E|-------

!-------1 COMPARTIMENT NEON^TGLCGÎE~2C'S~


I          COLIP. BOLI INFECTIOASE 18 E          I--------------

I COMP.DERMATOVENERQLOGIETTe ■------------


I SECȚIA '.T.l. 2C34E I----------------

SECȚIA NEUROLOGIE 2C 22E;-------------

-------------><r------------■■--

■              J                             —                                                             I

'-------1 COMP.TERAPIE INTENS. CORONARIE. i

CENTRUL DE HEMODIALIZĂ~2C 23 E--

CQMP.PRIMIRE URGENTE (CPU) '3C 39E--

FARMACIE 1C7E                j----

SALA DE NAȘTERI 7E              i-------------

,           BLOC OPERATOR 1C30E           ]-------------

CABINET PLANIFICARE FAMILIALA 1E      I-------------

CABINET MEDICINA VUNCII 1E ~ '---

LABORATOR ANALIZE MED. 2C 21E ~    |

| LAB.RADIOL.SI IMAG.MEDICALA 2C 14E      ;--

COMP.ENDQSCQPIE DIGESTIVA 2E '■----

!COMP.EXPLORARI FUNCȚIONALE 1E

! SERV.DE A 'ATOMIE PATOLOGICA 1c 9 E ]

|~      ~~    -L'H'ISTCPÂ^O:'C~G~L 2E

------I             CG^PCiTOLOGÎE-*!

-------I                FRC^ECTCRA 1=      '

| CENTRUL DE SĂNĂTATE MINTALA 2C SE j

1 i                 STA^.SNAR LE ZI- p'iRECTCR hNĂNCTaR-CONȚABiL“icf

•. —. x- ■•■Tît.-i-;--ZJTCTJF-.«a/. a»


BiSOU FINANCIAR • CONTABILITATE IC 5E


LEGE.DA :


POSTURI API T3ATE = 53


DE EXECUTiE                     565

POSTURI OCUPATE •            502


POSTURI VACANTE95j               bISPENSĂR T.B~C~ 8E              "j---

f~ ^AiBULATORtU INTEGRAT 20 E (--

------1              MEDICINA INTERNA

------{               tARdidLOGI^"

-------i          ~ CHIRURGIE GE. .ER LA

--|                UROLOGIE            ~

■-------j         ORTOPEDIE SI TRAU . ATLu-OGiE

---------! .                      PEDIATRIE ' ~

------OBSTETF^Ă-G?jECC>JCG;E

i-------*     '             NEUROLC 3IE __ ______

--------1                      O B. L

I_______। BECUbEFAPE FiZ'CA S:

-----i         DE^I.'ATbVE.EP.O.'OGE

-----1 r7=gTg=~r~B-'iEs

J.A. i. i.'L SIP! UL FAGARAS

Aprccst HO.-, rr /■*.t 3.1 ' 201$


Unitatea Sar.1 tara :         ! unic >=i "GrA.re! Tu*, u-e" ;-?c'oS

Adresa : Gir. Gnicceiior Nr. 1

• r. P iun: 272 s-italizare con'nua

32 spitalizare ce zi

STÂT DE FUNCȚII 01.11.2Ci9

Nr.

Cri

Funcție

Spec.di :a’e

Nîv's! Stuc:

Uuan-

nc"t

Grâîjiâ-

I

Cbser a:ii

1

2

4

f .CC

6

V

1. Manager

I anager medic S 1 3',.     ~~

1.1 Comp. Regtstra.jra Secretariat

2J Secretara --_______

1 M

1.00

2 |

vace t

.qS-ectei?' Oaciiicoraf

1 M

1.9J

2

4|Arhi vi

1.1

i.r

5

1.2 B..-C11I de Management al Catitetii Serviciilor; ’eoicale .0 R.G. si St■ -rea

l/jdiC

ie liana cer ere1..

s

i.:o

2

\ acai i.

6

Consilier Juridic I. .

Jur,st

s

1.00

4

7

Econt. îiist deb.

Economici

c

1 03

r z=

Vacar.:

8

Ctati’tician Meneai Pri.iar =l

0 ;'■)

5

?c: nl

°tslistician Medical Principal

07 J

5

10

Registrator med.

M

1 r o

5

1

11

Asistent medical

PL

1.00

5

1.3 Compartiment de Prevenire Infecții Aaociale Actului Medical

12

Medic

El :Jen elegie

S

l i ro

1 5 1

' fecert

13

Medic Rezide.:! an l

Epidemiologie

s

1.00

] tvza

Vacant

Peraori s- nilar mediu

I 141 A- s‘em medica! u inc.

Medicala

PL

1( j

3 \

Pers nai t mit ir auxiliar

| 151 Infirmier

Cezintecfer

L G._._

4. 1

1.4 "ardeiul JunIc

I ;6ISef serviciu juridic

iG.idic

3

1 00

L.ji L

Vacant

1.4.1 Comp juridic

r i7

Consilier urio’c 1

s

1.00

• -

1.4.2. Bir ?u Resurse umane

■i

[ 181 Sef B.n u Resurse umane

Juridic

s

/ 1 00 Z-

-■■ii 1 ' -

1.4.2 1 Compartiment R.U.

-

\ ' •

19

Referent 1A

M

'KSfo

V

20

Referent spec.2

Iu

1.4.2.2 Comp, salarizare

«i //

21

Eccnomist 1A

economic

S ’i

>■ '■

22|Referent 1A

7/

1.5 Compartiment Achiziții Publice .Aprovizionare, transport

V- *r>---

* '

Personal supenor

\> .

'<( IPIVV

23

Referent de sper. gr.l                        IStiinte Administrat.

i ba?/

f 14. . , 1 ■ '

24

Referent de cec gr.l

Economice

s

1.00 "

251 Referent de specialitate qr I                 |

s

1.CJ

4

wcart

1.6. Compartiment Inorrr :tica

Personal siraericr

26

i na!f. :pn ./amatori

■'ferma ‘ *3

1.13

5

1.7 Freci

2-ii=rect I                                                |                                          ]

s

ce:

4 !

1.S EW ii Adm;*-strat/

23!

Sef Birou A amin JrU:v                   1

S

'-0C

II i

25

=unciionar admir’atral?/                     ।

0.53

5 i

i

301

Cunc‘jnar adr ..istrat v                     s

M !

C53

□ .

\S-adl           |

1.8 1. Cc‘’prhim ii sncun.atea h FSl

.:! e c /'a st ? ua'.'i :e ■ '■?e,*:a

3'1

■qncitor 1                                    |Cas.'j teh FSI

M                  ■ ■               S I                                                    I

t 3.2 i/agazie nj’ertse s: «’ re ne                                                                                1                            !

V 4

1acaz:ner I

e m'îe a ?

5

t e.3. Compartiment *enn.c

331 Refere: i!

)=jiore

i 3-1 Soa*a? roasa cu ces; une

!         3               1 C'3 |      5 i                                            i

î ?5iS. ’atorr-zsa                                                                    I

c-                e:_____i . ।                                      '

' 3ti"i:^e:dre<sa                              i                       ________ J

! -___ii__!___A__1_____________

I 37jSi.:.aUreasa                             |

i G i

; i                                                    I

i_-Ș|_ -.Lâ'.orcas.ș________________________________________

G i

_____L_J__|

1.3.5. Muncitori intretinere c!nt r;. insta’atif de apa s* tum:na si incarire

_3S

Muncitor 1

l'r.Stcia-V P= Bpe S C=£

1.CG

1                                 !                                                                                                       1

1 5 1

4C

Muncitor 1

Ic-": ;'un..s'ssl

G

•,.oo

5

1

41

Mjrc.ior r.ece cat

T:urc.:cmeo3h’ Cat

G

1.03

c

1

42

Muncitor!

e ectno s- zz l^tre ■»',e s- repa-a:

5

1

43

Mu, cil. r 1

fe'Sc'.ficigT de ÎF1 ret t\ s . ’eparaui

G

1 00

5

_44

Muncitor 1

e!earcac oe * irsure-e " repare ;i

G

1.00

5

45

Munc . r!'/

e'ecînciEO de Ir.reținere s< repara:..

3

1.00

5

z6

Muncilor 1

etectncan ce ’nîretinere st repar •.

G

1.00

5

_47

Muncitor IV

..-•s'.s's' x de apa si cang!

G

1.00

1

48

Munciic-r recalificai

f/'Ur.srCF. e calificat

c

1.00

■j

V -.c' NT

_49

i luncilor ne caii* ;at

VL'NC “OR NEC -.uFiCA’

'O

k rn

■ w

V. .CANT

50

Mi-nci’cr necai' cat

V.tlt.ClTCR NECAUFiOAT

G

1.00

r

51

Muncitor necalif cat

'’U ;J:TCC NECAL-FlC r

3

1.0?

4

C2

Munc tor recalificat

M JNC1“QR NECAL F'CAT

G

1.uG

c

53

Muncitor necz'-jcat

MUNCITOR NECâlIFIOAT

G

1 co

3

. r4

Munci .or necalifics t

ML’-.’C.TCT NE CALIF CAT

G

1.0

0

55

MunCcj'' neca1. leal

M'JNCI’C? l icCAMFJCAT

G

1.00

O

55

Muncilor recalificat

’IUNCJTCR .RECALIFICAT

G

1.C0

0

57

Muncitor necaiificat

MUNCITOR NECALIFCAT

c

1 30

.*>

53

necaiifiest

MUNCITOR NECALIFCAT

G

1.00

0

59

Mun*- • necalifcat

’.VJ iDITCRNECALIFCAT

G

1.00

0

60

ioc or ne" ificai

Vii ’CITCR NECALF'CAT

G

1.03

U

51

..j *n c«r necalificrt

/LNC “OR NE CALIFICA

<5

0.5

5

1 «.5. De -ervire grup elecu jgei

oclf 'unjiior I

le ectrcan ce în^ebnere s> rt parati.

G

5 1

1 .S.7. Stafie cer:*T3ia ce oxigen

63]’.luncilor Necalificai                            |

G

1 CC

5 1

1.8.8. Aproviziona e, rnaaiouiare. depozitar? si deser/i.e rr.< .dace ce transcod

| 64|Sofer 1 1

Șofer

G

I 1 oc

1 5 i

i.e 9. Lift

65 Mur.diîor I

Li.cer

G

1.00

5

Muncilor III

Liftier

G

. ICO

5 1

57 Muncilor 11

Liftier

G

1.LO

5

68 Muncitorlll

Liiiier

G

1.00

5

83 Munc .- II

Liftier

G

|     1.00

5

1.8.10. Centrala *e»ef:;nîca

, 70 Muncitor 11

lesforsta

G

1 03

| 71 Muncitor neca!1 Seal

G

m ,

k 5 KO A/ >

1.8.11. Garderoba

x Z

I 72 f 'cncitor 1

Garde'Cb ?r

G

7-C.

/ ■         \ y

1.8.12. C 'ectionare. Resarare f inire-iere

In anlar f ^ale

I

ffigEdE} s <

1 ‘‘ lunci* !

Ler ere a

M.Ofc

1

18 13. E.OC AMrr *( ar

A,_a

/?• /»■

I 74iMu.ncit_r I

Suc. .'

<l\ n kV’V /

I 75iMunc'orl

SucC.ar

j

,

i 76I Mur Mor i

Eucs\r

G

‘ 0J\/

!> 'SVI IPl*.'

j 77 Muncitor l

Eucai."

L’

* y. '

1

7S|Mu icter N'ec?;:f‘cal

G

?.oc

| 79|M -neiter Necă.ifical                          j

r;

1 c:

5

1 80|Munc;tcr Nccalificat

,1

\Qj

5

1 31! Muncitor Jecalif:c=l

G

1G0

5                                            '

i 82»' : •Ci.c." NecalifiCSi

3

- j:

i 83 Asisl ?r.ia Princip'’a

D-c.et^an

FL

1.CC

5

1 841 Asistenta K'edicF’

Diete!c ' »

S

0

.: 1 Victor

G

’ ?L‘

5              vacant          1

Muncilor Rece.: cat

' ■

_________~_________I_____________________________________________________________i

1 j D re or medical

; 37:

DMector VsJipa'

;                                                        p î ' o. i

! i

1 9 1. Sec.ia L .-o dna

ief/anr c .uri -V' c;:prafa42 caz’^-e .'6trrp

Pe's.r_rîar sucr cr

f-!?!

‘ -.r -z .      C-ir’.a

'<•.....:■          1                      !

1         Va*2:T

1 sei

! 'edic F'bTnr

L.ec c a rier?2               _ 1      *      [___« - -

g i___________________________________________________i

‘ !.'e'.'C=r~=r

’ ’eu.cina Ir-terns                   l $             Z • 4 •

S1 Mec;c special *!

Meoicina terr.a                 i S

i.co i 4 :

I 32 f. e^.o S ectabsl

Mecicina Ir.vna                 >     0-

<tK i 3

33,1/ec.c Snecialst

Meucir.a Inerra               | S

i.CC |    3    :

2- ! edi: scecia..s(

Medicina Interna                 | S

Pers: nai san.iar meoiu

95

Asistenta Princioaia

Medicale

.03        5

96

Asistenta medicala

Medicala                          PL

1.G2 î 2

9/

Asistenta Princ pa’a

Medicaia                              PL         '..OL   1    5

_98

Asistenta Principala

Medtpaia                              PL         1 53 I 5

99

A 7-stenta Principala                             /.'.eu.ca. 'i

=L         '• 00        5

IX

Asistenta Principala                        Metfca'a

‘ CC ’     *

101

Asistenta Medicala                         l Mecicala

=L      TOO |  4~

102

Asistenta Mec ;ala                         Medicala

S           -.00 1    3

103

Asistenta principala                           Medicala

PL

ÎOO 1 3

104

Asistenta principal

Medical i

PL

1.00 I r

105

Asister a Medicala

' edlcala

PL

1 00     |     1

l

106|As'sienta Principala Sef

Mediata

PL

1 00

4

107

Asistent meaical de. utant

M ■ •£. la

PL

1.C’ i . _za

'■/acari

108 Asistent medical debutam

nedicaia

PL

1 CC-

I Paza

Vacant

lOSIArictent mecical

mecicata

PL

1.OC

• baza

.caii

1 l0|As.s:ent medieri

madicaia

PL

1 00

i baza

Vacant

m

Asistent rr.ee.;al principal

'"ec.cata

PL

1 00

1 ta:-.

Vacant

112

As?'‘.en*j '.edieala

' ** cala

PL

1.00

i bazi

Personal sanitar aux;L r

113| Infirmiera

G

1.C?

1 5

i

1141 Incrijilor

G

1.GC

i 5

1

1151 Infirmiera

G

1 00

। 2

1

115

nk .era

G

1 Cj 1     ■■

117

n;

G

1.00

! 3

...... 1

“ 1 M |

nfirmiera

G

1.00 i

1

1191 Infirmiera

G

1.00

, 5

1201 Infirmi na

G

1.G5

1 5

1

1211 Res’s'.r-ior med'C 31 debutant

G

1.L-

i :

i

1.9.1 » C' mpaniment Diabet Zaharat, Nutn..*- si Bol; I. alai, c’ ce - 5 pi. .uri

Per?.sanitar superior

122

M.eaic specialist

IC 'b.Zan.Nutri

S

1.00

5 •                                                   1

123

- -ledic specialist

jCi lU.Ze Nulei

s

1.LJ

£

vac: nt

124

L'ec.c Rezic-nt an II

IL.at.Zan Nutri

1 03

Ea'“

.... । i

1.9.2 Compartiment Recuperare . Mec.Jifizica st balneologie • 2C paturi. supraUi ’ curățenie 361 mp Per .onsl sani.ar superior

12/

Kir e:_ Terț petit p'.'nc.

|K.netoTerz f e

J

t :c

3

126

Medic specialist

IB 4n.Recuc.med

s

‘ 00

3

127

Fiz'Ofnnetcte.-aoeit

IKineicTer?

s

1 -o

baza

Pe ural san.'dr meciu

123

Asistent Princ'*''-'

iF zi ier?c:e

PL

i.uC

5

129

Asorta Fr ridpa’a

|F holera Die

PL

r.OO

_ 5

13-

Asistenta Fnn<. pai

j Fizic lerap-e

PI

1.0C

5

131

As? en'? Princ’paia

iFîzioier ;.ie

PL

MuO

5

132

Asistenta Princicala-coora

Medicaia

PL

1.00

4

133

Asistenta Frincpr.-.j

Medicala

PL

1

5

134

mSi tenta L eoica.a

Medicala

p1

1.20

3

123

Asistenta Princ.paia

'.-.■-•eaicala

PL

1 w

4

136

Astsie.nl 3 Principale

Ftz'dîerar. e

=L

1.C0

c

137

A: slenta Principala

ilv-.isaj

PL

1 50

5 ț

136

Asistenta Principa’

It.'udicr.a

PL

1.00

5 i

139

Asistenta Mede -ia

|L'*asa.

PL

-.00

3 1

140

AsiUentj Principala

Macai

PL

1.02

5 I

141

Asistenta Prir lip ala

l-'LZai________________

PL

4

Person;'r ani:ar au < ii.<? •

142

Infirmier

G

l.to

143

Infirmier

G

'         H (ll.V. Â-.       _____t

144

Infirmier

G

K'U.

i- -1^' < 1                 1

145

Infir .i.er                                                     i

3

/1.0d’ y

- - IX

146

Infirmier

G

! 1.10/

t ■'.O. Secția C- rcrg'e Generata - 46 pa suprafața curaten1» j6-its

O

tf/ărZ\ *

Per* mal sanitar r up«: *r

KrT'jrw 1

îl Iii

147

MeutC Sef secția

| k»i :l , e

Lv 1

146

Macic Prii. cr Sef •țctia

= C n'u'c a

149

Mec.c Primar

iCri/u-ce

s

_______________________________________________________________________i

150

Medic Primar

urg<e

s

15<

Mede Pr .ier

iC-"'*urc a

S

<'r,. /“r v\ ,

152

Medic Spec j -a

•Cnirurșie

S

■ ' ’■ :

153

Mecic rezident an l /

iCVrr?e

i

Pe'S-nr su' arirjciu

154

Asistenta F<n. puia Sf'a

i Med-a' 3

1 •/      .

5

1155

As.ste; 'a Prncip.ia

i'.'e. sa

PL

.::

'vaca:-.

156

A.» .tenta Puncmc a

szica’s

F-

■ - . ।

5 !

157

Asisterta Prin -îoaia

i’/ac ca =

r*L i

‘ 30

2

- - -

Asis-enO cr icipala

P *ciCc a                            i

“L

'

5                                       ?

159

Asistenta Fr.nc

!

;. 00     i

D ■

160

Asis Linia Prin; ,ja;a

' ea-.a-a

’U

' o: i

5 I                                                              1

K1

Asiste a Princip îs

î’/e. Cîîa

••         1

-                   I

5

-621

As t-te-ta f.’-d’caa

i’Jed.cs’3

p-

—11__

' _________________________________________________!

163jAr stente p-:ncipaia________________________. :M__33    .   1 32   |   4

16** Asistenta rr.eocs'a_________________________■r.'szzss___P-    »   i.fjj   £

Pe-scnai ss-yar su t-s■

165

lif.;. niier                                                            1                                                       i

3 !

: i

1c6

infirmier                                          ?

1

157

tzjî'm st

C- • .

’::

5 !

168

l.tfi.-m.er                                                     ’                                                :

C- .

i 5C

5

169

îngrijitor                                                                                           >

•::

:■ '

lf ,rr ■ -. ..

-■ 1

- 1 .. ■

•rz- -                                                                                         2

_ _

...... _ . .. - _________________________

JTȘji ignuln ■                                                                                1

•.'0          .

•/«.Recstra -

■j

t Oj

1.9 3.1. Compar'..m9n: Ortoped’e si ’ramgio! Personal saniter s

:-j!e • c       . S-Tfs'eta cu'2'.ene

uperio-

265 mp

17S IMec<c Primer-coorc

C.tcp -T'a.rat

s

- 1

176|Meo:c Spec.atet

C ;r' -"'anat                   ,

s

i ■:■:■

2 I

7/ IM&Cic Specialist

Gd:;-Tr=-at.                 |

c

2 !

i78|f-‘edic Spec.al -.t

Ort cp -'ramai.

s

• O

2 I

Psfso ia: sar-i’.ar m=c u

179 Asistenta Principala

'.‘edcea                         1

p.

1l:

5 I

1 «Oi Acictenta Princ Gala-ccord

t.-lec.ca a

P.

1.JJ

5 I

1811 Asistenta Princ,cala

Mec ca.a                       I

PL

1.00

5 i

182 Asistenta Principala

Mediate

Pi.

i :o

□ 1

183 [Asistenta Medicala

Mesteca                     |

S

1 CJ

2 1

Persona» se.Ugr r- >■ ’

1f4 Infirmier

G

‘ CO

i I

185 Ini.rmier

G

1.03

*

186 Infirmier

1/0

: ‘ i

187 Inii; net

G

1 CO

i I

18. Infirmier

G

1 00

4 i____________________________________________

1 & 4 Secția Pediatrie - 25 pHuri s.prafetj curs’en 5^3 mp Personal s* '-.r sunencr

189

Medic -sc-f secție

Pepi-tPc

S

F- I i i         “Sânt

190

Medic primar -sef secție

Pecia: re

3

191

Medic primar

Redare

S

1.00        4

192

Meu.c specialist

Pecirtrie

s

1 j          4

f iedic sp icialist

Pediatrie

0

100            I

t.’edic Rezident an l\

Pe _urie

s

1 1      |       5       |

Perse' sanitar ~eci.u

1'1 j

Asistenta Principala Șefa

Pedi-Hne

PL

1.00

1 .

19c

/sistenta Princip .la

Pediatr e

FL

1.00

5

197

Asistenta Principala

Pr diutrie

PL

1.00

5

198

Asistenta Principala

Pediatrie

PL

1.00

5

199

As'Stenta Principala

Mec . 2ia

PL

1.00

4

200

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.C0

5

201

Asistenta Medicala deb.

1 'eaicela

PL

1.03

1

202

Asistenta Medicala Princioala

i.leaicaia

PL

1.0J

4

.03

Asistenta Principala

M r »icaia

PL

c

204

Asistenta Medicala

i.ir dicaia

PL

1.00

4

205

Asi îsnta Medicala prin.                      | Medic... a

1.5 7

4

Perso--j sacita-su: \r

LcCil ârmier

I G

1.05

5

2071 monitor

G

l.iG

4

2v8|!nfi.'.-iier

I G

1              0

2C3|!nf:nr,ier

I G

1.50

5

21C| In' '.t ;.ra

I G

- nr,          2

_

i2t1|ir.d i‘car_                                       1

। G

1 CJ

0

I212jinjt..ii;ca-e

1 G

l.Ou-

0

1

1213'lnnrmiera

G

’ 00 i 1

1

1 9A ! CompartimH d Bucătărie die‘ .lioa: supra'cta curste-ie 36 mp Per... • f--.ilarmedj

214. As.sk Ha Prin.-.ipala

Mere >a

1       p'

>         ' —

’ 05

5 i                                                    1

215 Asistenta Princical

1 Medicala

1 PL

1.0^

4 1                                                              1

2131 Asistent Principale

1 Medica1

_____.__P^_

1.00

2 1                                                    1

Personal samar auxiliar

217 îrrriittor

G

1 00

21Incrii or

1 G

1 .Cu

_

I.&.5. Secte Otrletrica Ginecologie • 45 păun: supraM.a cur?'"inie. ifSO np

Personal sanitar

crenor

219

Medic St f secție

Gi ac.                       i 3

”73 : ;

220

Mcd.c Primar

O-bsîr. GîreJ 5

:o /J

**       4 i

221

i iedic Primar

Ooslr Girec.                   1 S

1 «• /     xl

r         v ■

222

I.iec;: Primar

Cosi G ’.ec.                       t S

1 0-0/ z

_ ac \ ~y

223

Medic Primar

Ccstr G.nec                   1     3

3 .. / o

224

Met ? S eciaiist

Cosir Gsr.ec                   t S

’ 2 70

225

Medic rezident an Jh

Coctr Girec                   j S

1 c: H

A ./r- r

22c

Medic specia1!st

Costr G ' .c                         t

-.fc o? Z/I

fcii        । '■ i

Perscn-.' s.-v.r

vtediu

" \ ..... ’

227i Asis.ei '.a Pnnc.^ala

_ostr. -Girec                           ~L

■OS'-. l!r\c      l<\T ■:    /'-        |

2 ’ •

/ ■ . nani? i rincipa'a

C!?s‘? G >c                        f_

1 - ■

' ,aîsf:           ।

225

230

A.- stenta Rmclpala As-stsnta meccaia

Cc-'țr G-e-___P-

30'C- .a                                   !

•     \’.i ,z'f/

1 .              ’ .

1^,           ---------------1

231 ,252|

As: ’enia Principala

As/ lenta Princ’Dala

Ccstr Gî.ec                   ■

. ..         ■ .<C                                                 i" _

i

* LI ;      .’

f 1 o<

\ C'C:           i

233

As/Lsn'a Princip'!a

.                           Fu

'             . 5

vaca-:          ■

22'

Asistenta Principala Șefa

c$:r                            1 P_

i..            1 z

1

235

23c

As '-țon'.g Princ nata__

A J .tcMa mec ca -j

• -     -                                                              .           Î2

. . ■                                          : CL

■ ‘

‘                ' r.

vac t           ’

23‘

.“Sisl.r.a ■-‘C.ca.j

i :c ; :

■.'CC.irt              1

Sien’.zc^e

Pe’scr c? a're.

r'‘ ■

c-et-r 1 Pr-.aoaa                        I Ccct1' Girac.

। i                   ।

5

229

As-teii'.a rprc-cala                                c.c

•'U

i ‘                   :

4     ?

E£rscn< sl”- tar a. x Ar

240

Jn;r: &                                      i

i                                            .

5 1

241

' fifTi ar                                                     ;

c

î 1 :

5

242

InonLcr                                   ;

G

1     ■ <

5            vac-n:

242

in.'rmier                                                                                 ț

G

■ ■

244

ror'!î:oF

3

1 t :

- . ..

245

infim-'ar

e

i           -...          .

i

2

!rr,r> ;r

G

>            •                   i

«       f                                                   1

••    ।                                H

247

inpr.!                                                       I

i . 1 ’ .

.    ।            vsc :

2^3

irn/mie'                                      •

.                 \ao?.n:

' ■

■ 25.                                                                  •                     __________________________________1

; '11

______:_______________

25Q| -

1 G              '

i i

2511

i                            *

■/ .cant

19 5' Ccmpartimeni Neonatolc; e - 15 p :*..r 5. -“-aia coraisne. 2^0 mp Personal sa' .. ' suser-cr

252IMed:c "cecieiist coo'ccntxr                ~e_ ■■z

s

-

253

Msdis rezident an IV                        t.r. l

s

1 CI

vacant

25z

■ .tea. o reziaent an i!                           | Nec •■<=;.Hop.a

s

■ . -

255

Asistent SocialPrir.coal                        A■ ,;ț-. g:'

1 03

3

Ferscna: san.tar • -

25.

Acis.enta ‘ tedicala                           IPc&ai..e

=-

5

_____________________________________________i

257

Asistenta Principala                        l^ed-atr?

F-

■30

5

258

Asistenta Principala                           Pediatrie

PL

i co

5

J

259

Asistenta Prircicala-cocd.                   I 'ec.c la

PL

• oc

5

i

260

Asistenta Principala                        Meoica^a

F‘_

1 09

s

_

251

Af steni? Principala                          |Fec!;ar:e

PL

3

252

Asistenta Principal                           t.'edicaia

PL

- r-Q

5

Pers / el sam v auxi-.?*-

263

Infirm er

■3

1 Că

5

214

Inf.tmier

G

1.00

5

265

Infirmier

G

te:

5

26b

ifijrrr.ier

G

: c:

-

267

Infirmier CeD

■3

1 07

5

vacant

2C3

lngriiitor

G

1 50

269

Ingr.fit >r

G

1 C?

270

îngrijitor

_ ..

1; .

acs’il

271

ipgrii'-r

t

C

vacx 1

1 Compartiment Bc.< infecție: se • 20 paturi. si; ’afsta curat en«. 920 mp Personal saninr superior

272| l/eoic primar

rob inlec,‘p-.je

ț       o

1.00

5

273

■ eci z specialist

=■ li..

1 s

1 /'l

vacant

274

Medic rezident an IV

S-■ l teci. 1" se S

c

■ '.‘1

Perse..3i sanitar meoiu

275

As.s ?nis Princioala Ccjrdcrator

dicsia

1     Pu

1 r.j

5

276

Asistenta Principala

edicaia

1 PL

1.50

-■

277

Asistenta Principaia

Medicala

1 PL

1 C3

5

278

Asistenta Principala

. edicaf

PL

1.0.

5

279

Asistenta Principaia

î teu.cala

PL

1.00

5

280

Asistenta Principala

’ cdicaia

PL

1.00

3

susp.OIC

2-1

Asistenta medicala debutanta

Meu,

PL

1 G'l

5

. acant

282

Asistenta Principala

:Z=C 'c 3

PL

1 Oii

5

Perse'ai samur acx..ier

253

!n:‘ nnler

1 G

1.00

5

234i Infirmier

G

1.C;

=

285

’rlrn. *r

1 LJ

-

236

Ingr .tor

c-

1 Ou

5

_

287

Jr^r ..tor

i G

1

z

28.

Irrrrwer

1

0c9

Ingr.iior

1 G

■___Lx:___

• 9.7 Ccmpjrtiinent Derr

alo Venerc.ogie - 5 c ti । sup'-aLta ciratece. iz.

mp

Personal sanitar sjc_t -

29C

Mecc P..;rarc.'pcdor>. t

'Sercu ,x Vene".

s

0.5

=

291

! ’eac orrnar

C •: ’overir.

0.5

5

'. '.cant

292

Rezident ar. Jil

DST «cVei’.-i-.

S

1.00

raza

1

Persoi.Jl f armar rr-diu

293

1 Asisti nts r ’ec'Taia

l/.edtcala

s

1 CC |

rea

294

Asistenta principala coordonator              ' ad ca’a

PL

1.3-3

0

295

Asistenta Principala

' iet-c. ’i

PL

1.03 1

296

As tenta Principala

■ 'adicala

PL

!.nn |

5

vacant

297

r-.sislenta Principala

I .le di Ce 3

PL

1 :c ।

5

Personal sar arsjx'iar

29 c

Ir.iirmiera

1

G

__L

5

29?

lr.Lfi'era

G

1 cc ;

r.

20C

Infirmiera

G

.■ i

_       1

301

ir.amiioare

1 Lj

' 1

lz

1 9.8 3ecf ? A^i -15 pal-^

: supra'a: j c. aten.e ■* 3 r.-p Persor.a' rar-<ta' sucerrr

f >

C-Ă

£>^ v

1302 t.»..c - sr.f secție

3

170 '17

ra*ftc ^ns -t\ w.

.o;

L edic i. .mar

>•

S

■ ’■ -"7

5/4

|_ȘC4

: rezident an 1

A

- 51

-^4

ros

r/ecic rez-Jent n V

•- !

i 30G

■.=-'.c spe~ir,:st

■ '

; 3'37

A'edc specialist

'■ •\-zJ

» „a-       ;

। sor

î/edi 1 scecidiist

•,

i e ’C rezident an 11

•• ,

■h iptk .„C!C       I

-cn.oraf sa ;• ••£--

t. 1 (X

|3.0

As.c’.tnta Princcaia

f.:=c a

-

_l

|3.1

As Jt ita f. dcipaia

:a

1

fîw

Asie e- ta Pr pe nala

t.'ezcuj

t                ;

-

|313

Asi: ten a Principaia

.'.'tJCS ■

- ■_

i •: i

-

Asl_tonis Principala se#

cais

i

0

!

315

Asistenta Princioala

Mec'cata

Pl

• ::

5

3.6

As.sten1 a Principala

■ -z za.-

-L

::

4

1

317

/■-•islenta Princicala

• • - . - -

■5- S.S

•-

• »v

A.'.isunta : edicaia srinc

■iL 2= ?

• -

-

31S| Asistenta Princ pala

» ■*- T14

2201 Asin ten-s Princ   .1

. 30 03.2

9^    '

-

321 IAt erata ’dncipaia

iz ca

--     1

-               I

-

322

/.sistem Principala

- * CS’g

-- '

. .

-

1

r323

Asiste.f.a .ied.ca'a

• . '.A.'

. .. ..». *

' . ■ ■

i

Assierta Princlcsb

L

!

32? i

As s'.er.ts Principaia

. . ZZ i

1

• :: .

I

Asistenta f.’ecice'a

.      ..-.a

-

027îAsistară Mec. cate cec^ta

. ..

4-

1

A' șueta Meoical-.i

’ ..

■ s s. •' •

32.-I

As s* -rza < :>-■ a

-  _  ___ ______■__. i.

__________ .

.

__ii? z___

1l~:. ,-£'£'.3''‘.3 * eCÎCciâ                                                                                            ‘                                       i                 2CE '

331 ;.s.sii.-‘.e rr- ..                                                                                                                       vscîi.

.....

Pe-K-a sa        --

332 lr,.?n-..er                                                                                                G            1 0.’ ■     2 I

333

er                                                                  G

333

Infirrr.ier                                                           ,                                                                3        |                  ‘      ~      !

3351

in?'» xr                                                   1                                               i G 1     1 >. j ।     - i

33? re . >                                                                                :      3           1 C'j |    3    |

337 infirmier                                              {                                                 3            1 -■*.    {     5 j

1 .î.s Secția Neurci'^e - 35 paturi sur afata e £31i p

Personal sanitar si er.or

33c

Mede - Caf Secție                                   •                     1     8

ăCă.U

323

‘Zso c Primar

î eu .‘oci®

:        S

î

340

MeSc Specialist

h(surcG_>e

; g

3 .. i

341

Meoic Specialist

heurc” cie

1 s 1

• co

■j ।

342

rMed‘c 5>aciati' *

t euro’cc u

■ s

’ o

7 43

Kineto Terape-t

1 -■•loîi.r.

_______1______â______

' V,

3 1

*. acont

Per jna! o :niinr rrei j

3-44

Asistenta Pr.jcipaa

î sdicala

* *

5

vacant

345

A: -'enla Medicala

bîe1 ICă.o

PL

1.05 !    1

346

Asistenta Medicala

;.:ecicî

Pl

3

3<7

Asicter- J Principala

. ■- -Ce'.j

1 CJ          c

■ ......

7 48

Asister'a Principala set

L’e 3i:ala

=>L

< 00         5

349

Asuter.t Principala

Zicala

PL

1 CO        3

353

Asistenta Principala

. i

DL

\c:      <

351

i r.:a Prin pala

c a

PL

-                  E

352

Asiclenia Medicala

. -..ca':

Pl

’ L -          0

253

Asistenta Principah

r • otc i.a

P_

1.0)        5

354

Asiste?!’: Pr ici pa’a

’.'cccsia

" 00        4

Per' oria! sa-i.tara-jxh

355

inqn.toare                                        |

G

1.00     |     5

356

infirmier

G

I.Oj |    3

357

Infirmier

<3

IX’ |   5

vacant

358

infirm:-, r

G

: .00 i Z

359

ln»irn or

G

i.c? « 5

060

;-qr, .or                                              |

G

361

Infirmier

G

’ 7        '      '

.:s curalene 353 mo

1 .£. :O Compartiment Cardiolog.. - 20 j. atu i * Personal senil „r si

3.2

1 Medic Spec.aLsl ucorconrtcr

l2ar=..- ;re

3 l :

5

3t3

[Medic ScEmăilst

’C .'d' -'-i

S           ; 20

_______2____________________________________________________1

364

1 Medic Specia!.st

C-rdic:cg'e

S          1 00

2                                                   1

| Medic Specialist

3. ‘cic1 .

‘       1.'

0              vacant

36o

j 3d:c rez'dent en i?

Cec Dlogre

S i 1 X

2                  J

3S7

1'‘eo.: rezident an Ih

Carc,r;.g.±

S | ICO

oaza

Pur

'nai samtar mediu

Asistenta Principală ccord.

Mea. caia

Pl 1    1 00

-• __________________________________________________________i

Asiite la Prinț-pzla

1 -eucaia

c_ |    1.23

5

373

Ask,' ’nia Prin'-fc-.la

Medica.a

po 1 i

______~______ __________________________________________1

371

Asistenta Principala

Mec 31a

=L

2

372

Asistenta pnncipala

Meaica 9

PL l 1 0-0

3

373

Asistenta Principala

iac caia

PL       1.00

4

374

Asii^enta PrinciDăla

.■?e'-.csta

PL        1 00

5

375

sisienta Principala

.. jd cj.’’

PL        1 Cj

3

375

Asi-'lenta Meoicala

!’ ■         3

Pl          1 C-0

2 1

377

Asistenta meaicaia

î:.'.ăOipj’a

fl l 1 or

1 I

373

Ajs’anta Principala

,!•. ed’ce 1

PL |    1 00

5 !

Pers

•xiai S2nc=r r-x1

37S

lnfirrr(:er

3       1'4

sf'v.i/ _•               i

383

Infirmier

3      Z . *

X-?---l'-'v ’ 1              i

v.U 1

infirmier

< •

Inul -:era

g ! / 'vy

\ f 1

323

Inf.. miera

G   J

384

>nci. .tc-are

Q __ 1|

______Gd.1 I .         '

?;5

lr-r;.-;jr

’.G.il Cer.t'ul ce Hdializa -

9 acera’? si. p*i c/a'.&cj 255 ’T

v ''X

/* ’

Per

• 31 rar sr s

3H

• '6co - $t‘ ce-ru r.ern.'d^jza

• -.

•—• rcant         • .

327

Lv c Soec.

. ...

' . । ”Tt         î;;r.t

2S3

■'îs:.'trece'st

\e -cete

5              1

' J >.i '

360

ed-c S?2C.

■zf'C c -

1

393.

’ ..c reziaent«. *i «V

V, C ? e

-             . J

rf. ’*1 cn

<                1 ■

Leza            vacai.î

C 2|

AsL.erta Prinț ca.a

UeGi.

__________________i________:_____________

c 1                                                              '

vgi

, sis -nia c rcioa'Ș

..ec ~â 2

394

"■Sic ur .a brirciDâia se-a

. i. ~ 3

Lefi

Asistenta Prirm:

■ '/e. ca a

i * o:

4

’9?i

A. is'.eme - .Ticipe'e

- . ■ '. o :

- '

397;

Asistente cnrctcas

. :. =

- .

30. |

4si$t®' n Ffr.cic«..,a

29Sț

As:utsn: r edjcJa

■ -

■ -

•                                                   1

-ICC 1

As>s:er.;a ned:sa.a

- S

4C11

Asîs:e~‘3 P .ncipa.a                                       -                                                             •*                                   .

Tennipian ac nisd.

‘ 'a: ...

” _ . ___

________1

1

....

A'_ ■.

•  - f ■

—. J*

I ^OSh.nrmjara

i 43c | ir :rn ?• cet.

3       ;      ■ ~t

3        I      ’

4 I

C=Zc i

p.JlSc-f;-

i     ”

- '

i 4061 Șofer

'         3 i

4 I

HtilScfe'

' G i

3   |           \ac=ni

i             -            I ’

3   !            SC

1 9'2 Compârumgf ds Pr miri Urgente:SuXSîat ce curgten-e592mp

Persc-nzl san'iar s..j

*»i. o - ce* £.■ j                                  ।               -                                          !

!               vc cr< *.

4-2

f e-j c

:-r.c cer erata

= .

3

413

Med :

j'.iez.c/â generr ’a

S !

2

SUSP

414

Mec'io speor.st

• î*a^ ■■ : e

2.            ‘

*

'icsnt

415

McCio sp oi« >st

I _dc tanti ,=

s !

0

.-jca’.t

416

Medic r.oeci j!i-t

ji ’ ..n- ■Ji-inan.n^a’i

3 i

::        5

vacant

417

Meu,o specialist

r.terl.de urge -3

r             '

' ■ -■

vacznt

418

Meuic specialist

! *4-3 ce umer ?.

: =

vaca-.!

415

t ladic specialist

1

acari

420

1 'eic specialist

■ medicina dts urct 'tc

S 1

x

-■

421

Mec ic primar

(t/.edicra ie fam

S !

o:

5

Pi sor.sî samar mec j

422

Asistenta mecicsta principate                   ctfccai'                         • CL

' ■■

r-

423

As. tema Princ-.a'a

r-

-

42 Jr

Asi.'.er.ts P .xipals Sei                      M*d.-a;

____p.____

i.:c

425

A stema Principala

l-L         ,        ■

5

423

Asistenta Principala                          \ cc os'a

>2

1 '0

5

"^271

A-istenta Principala                        "ec."-

Pi

'0

5

428

Aer* -nta Princicais

i jica.a

PI

1.U

*

429

\sistenta Principala

' jdlCt.,

Pi

30

5

433

Asistenta medicala                           %■ ca a

FL

3

431

ns.stert.i meclcaia                         i.le ;u

?L

CA

432

As 'ter'a me^cala                       Medica -

S

.00

tar-.

sjsn.ee

433

A.- steni mec-al                           Cacxs’3

FL

1.00

2

434

As'teiit Princpals

• ’edcaa

F-

__—_

___“___

435

Asistent n--i.es a                           ■'.‘••îic&a

PL

00       2

Perscmai sar r au 'jz-

433

Brancardier                               I

G

1 00

“       1

437

Brancardier                                  1

3

< f’>

■-

<■'’

Branccrairjr

G

1 00

5

4'9

Br .ncarc’ier

G

v--

5

440

Infirm.er

. 09

5

441

Bra-cscier

_____2_________:______

5

412

Erancarcier

-

: 13

4

443

BrTncrrdîer

3

1 0.

5

Ingryțțcr

3

ICO

" ।

îngrijite-

3

1.CJ

____2____

__________________________________________________________________________________________________________1

4**:

yit.tor

■ C-3

2 1

4-7

Recir;raior medical debuiart               >

1,1

1 00

_

443

Aem‘str::-jr medica! cebutanl

’<<’ J

V

- -

Perne .rator medica!

!

-.00

2

4'.3

F.-.cistr-tcmec.cai                          i

i.t

1 00

-

451

Fv.mstr cr mec. cal                          ■

r.:

5

1

te.13 Farmacie : suprauta curalcAe. 353 mp

Personal sanitar r. •:»

^52

Farmacist Sef                           r

- i

-’-rant

45?

Farmacist

.._. -?____________________________2_____|___________

vacnnt

454

Farmacist

s                .tio           3     |

Persona! sâni;.-•

455

As *■ tenta Prinjpa’a                              'ar:".te-5

-       5 i

456

Asistenta medicala pnnc                   -FsnL-r:.e

45-

Asistai.la Pn ripaia                          |F mac.e

___। XS            ____________

4581Asistent medica!                           ! Farmacie

v-

Perccnsi sar itzr auxi1

450

.na;..:! '

___ș__/ ,-Z        ____x___________

1       Mryiea Zs .

1 9.U Se'a raster»

.c'

i

Pers: "ai sar ar ’

I 9 IfUbQ^ilt

1

i 4C.3

Asis enta .ledicaia cnnc                           a

- < " /

_

1461

A .tenta Principala                                       J

462

A«'-|e ,1a ’’edicaia orinc.                      ?:ri' S-.ec

--- Kc,;-7X.?r__X--

/ ___

(4c3|Asistenta Pr.acipa 1                                .s ' '..'.■‘£2

! \» < ’ll O

.ăca-t

4-3“

Asistenta meJcai. Pnncuaa              r.--. c.

<       1     • f, ' >i I f'- .

1__________________________1

!—

• -ntmjcca1

... .ț_ 1

• C.'.'ll                   |

Asistenta L'.edicaa debutant                lcs'' "?c

--            '    ______1 ' 1_______

f - 13 Eicc Cpera st rafata cj'cler e 353 -p

Personal sa ir me j-o-.cc c-

1457,

s su'cis Fl icpaia St u                       '«’ r ■.. i

_ ..

3C-T

r^n

Asii jnfa Pri-cica’a                           '.'a.ra'a

1469

‘ sistema Pnnciiala                             :

1

‘470’

7sis; r a Frncca'-                            . - :. .

147' iAs’S-erta Fi nc:pa!a

; -

I

[4721

As sî-ma mec caia

i

473 i

Asistenta Principala                             .. : s

474lAS'Sî r.la Principe 3                             -   ' -

--

__________________________________________________________________________________________________i

475,

AS'Ster-.a P ncicaia                                "-a

4’6lAsiste: a r.'-iG.caia deoc; sni                          t

477! Asistent î Mec. cala onne.                      .‘ec *- ~

=-                  ■         . -- i.

!

1 4731

A.s.stc ta Mecicala p-ir.c.                        ’.'.ec ?

1

47f.

As.sl-r-.ta Medica'a p-.ic.                        .' d.-sa

-L          .c       c

i

4Ș0i

Asistenta ' ■lec.cata or. ic                           '.•■•o c-s-a

4S;!

Asistenta Medicala pn ic.                      . -c-c. a

fl                  -

i

4£2ÎA‘'- ntiC a Mecicc e

acar!           1

?ien-;z<re

Per■cn? ; -îs' ’ .

-’s!

4s 'terie P rirc.ce’n

454!

-s *.2?:s Fdrcîcaij                       __            _________

” -_______________

_________

.• G-~SCr«Si Sg; ia" S-. cr

|43s|li-,f„-.T..er

I                                             i -               !

' 4bf fir---

1                                                                  ; s ;                           । ।                                                              1

| 487 infirmier

! G 1      ■...     1     2     |

rrftJD'

ț 5 I ~ | i

4t^.lngnpor

1 G I ~ 1 '■ 1

490 Îngrijitor

....... !        3 j                   j : ,                                            |

4&1 Inar. lor

G 1         .          5 1

492 Ingr.j.ior

■«j I                । c i                acanl

453 inorijiîGr

3 i               i :    |             ’.scant

454 Ingrjiigr

■j ;     - ■       |     5    •             vacant

495|injr.„,or

I 3 i                    5 ।               acar:            1

1    G ! ~ i 2 1                        |

1           i                        • i

1.S.17 C.'i ,r>t! pic -i care fan...a:j

___Pe'scna: san.ta- s^ce'?'

|490| Jed.c snecs: 1                              •        .iar                           '                        .    .            «».-•

1.9.18 Cabinet l/.edicira Muncii

Persona! s..Pitar suce'or

|^.^■l|l.teJ Primar                                    ll.c.O' i' uncii

1 5.19 Le nor.3tor3r.ahze meJcate suprj-fate cjrUei 353 mp Fer^cnai s.-ni:ar su;&r:cr

500

Medic sef iab

' 2-.ari

501

Medic specialist

l'-acsr. A s ce m«

3       ■      1

5

vac?-.

502

c.olog D.bui-.n!

I..CC i

. 3                1 ■

Cte.

acar.î

503

Bio mist P.incipal

iScdtinie

S

. Cu

5

504

Medic specLtist

i _ab r tehze medica -s

S

1 09

4

505

lec.c Primar -

Lr'. -atnr

3

r ’ZS

vacai.:

51 ’

L'eo ; specialist

|La      zerrr-.

S

1 cJ

v zei :

507

k'sd'c primar

i          . zc ni f

3

». w

',3c.-g:

50"

Medic primar

'-St 3!‘£'.2C G'.te

s

t n

brza

Pcr.-ona? sar. tar mecu

509

Asistenta Medicala

iu;..zaor

I S

CC

b.za

OULP.

510

Asistenta Pr..:cipala

11 . 2G ;!**.a ger

1 PL

ICO

3

511

Asistenta Principe a

L. tx-r^f

i PL

1 K

r

512

Asistenta Principala

■       . ÎL '

1 03

5

513

Asistenta Principala

!L ,l jr

i PL

1.C-C

-

514

Asisenta Principala

11 atc stor

= L

1 co

51c

Asistente Princ'f;sla-sefa

|_s&. c. cr

p_

51"

Asistenta Pr.ncipa a

:LcC~r_ cr

PL

1 co

517

Asistenta Medicala

' aciicina gene; ■ 3

PL

i.oq

3

i

518

Asistenta F/ădica<a det c:c a

Medicina generala

»L

roo

!

519

Asist anta Mc picate

Lac crater

PL

4 00

5

520

R=gx-' stor med.dt bula i

l.uS1' ăi-

1 t.l

'■ -j

0

1

Pei-on* sanitar ader

i 521 lincriiitcr

. G “I ~

- 5

|52f[lng.Tikr

' G | Toc

2 1

1 2.2? Labcrc* jr RadiGlc<e si imacisiica Mec : . r। crafal 3 r • tenie 310 mp F er.snai sa? cr st.'«?'••• r

523

< ’e, c set lab

•o.1 -i-

2

2   '          vacant

524

Mec.o p -cu :t

-      t            .

—î           cant        ।

525

Medic P.imar

i H•»<!..mo‘ ed.

s 1              1

1 ti •

526

’ ’edtc specialist

iR.:d.lrnc~'ed

527

Medic Rezident an IU

-<_d      ‘ed

___S /

, X Cy______________|

Pc/sonal sanitar ;r<ed;u                                  ,     /                 \

528 Asistenta Principala

iRacDiccfe

PL/

\ *             I

’529

Asistenta Prir.cipala-sela

Pac .:*nie

PI

7                                             '                               1

530

Asistente i iadicaia

"a: .-icgie

PL

-H

1

1»                  ,

531

Asistenta Medicala

'•sc... :cie

f » ;                        ;

522

Asisteria Principala

-se &

-L\

i.\ '"rfiV.'i

•- ■                 i

533

Asistenta • edic./a

<Rao ■: :r e

P-\

r.

XiX.'V AMf i ! .<

7                    1

52 >

Asistenta Pcicic^iâ

.?z e

• • J >><

535

Asistenta Medicala

“ : .icc'e

PL

X' i i "n \it<

536

Acisiente r edicaia

=.C . '.C 9

X' -r,  < c

1

537

sistenta r..ec<caia

iS'd.c d'ie

p_

1

J

538

g -. iter

3

• C3 |    5

1

K.21 Ccmccd “ e .. ertocscopte c;cesJ .a Perse” al san-tar

s

5c.

Vedic soec c'isl

Zc--         CC €

c

-J • c

1

Pe sens sar.im

Szc.i

-sister* cal

' 9 22 C:r -.ar -ert Expiprs' F cp; - s:~ Pe'SC'a- sa"*'.?'' • ..

- .

■ •

w

i 9.22 Serv.crJ c= e -r/.

Perse ra: c;-. ter s

542 .t.ciSe:

'■ - i

.' j--v

1

*.’e < c r'-mar

1

Vc . ’

5~4 _tev z s ,<ec;./.st

- â ■ Z Z‘2

s

■ 22

1

Me;.î seece s:

■ ■ ă.       cc

S ‘

i L

23.1 C cmi arfn-.en; - isxp.v : .

Fam-.?- •* r

[c u|/-.c alerta F’ tete» a

p

' 2 2

L

<

[54~iAs.: e :ta FrV.cpaia

- I

1'2 1

i s

______________1

■ 9 23 2          em cilcoc ?

w a- sânt* ■1

•     . «:si-a Pnnc.v i

•          V3C<

< i 23 : Prcâ-sctJi-a! 549

(Asistenta       .ala

Fatoic

£.

5

5         - ■ ■                            ‘

— -

■ --«».•».  «S. <Q.'l .

55C

îrgr.jitcr                                              •

‘ 7‘.

5

551

Aulooser

?■;

i

1 9 24 Ctwu oe Serata- : : ■ ■

Persona sarrtars--si..cr

- t c-\5 --p

552

Me.‘.c Sef

> "1 ’     c

■i.r '

z. \

uracanț

553

Mecfec Primar

:F:.-..z ■ e

s

* o;

42

554

Mec.cor rar

=s<:.atr 5

-.Cz

4

555

Medic rezident an :'/

. ;'-3. 3

Ș

1 oc . 1 ;

556

Psiroca p incit 3t

a

ir          K ■■ 4

°ers.-«; rT r_- :r

i 557

Asistenta rroi ’^'s șefa

1 C j

5

7 SC i? c

558

Asistenta rrincos-a

U.kaic- a

~L

1.09

559

Asistenta Pr' icipaia

i'/eoice

10-3

= .

560

Erg:te'ap. jl

„s.j.en: ?r<ei.

r .

‘ GC

2

561

Asrtenia Print.na'a

.. C !£‘2

: 00

-

Pert*cr'4             _

| 562|lr.griiiîcr

1.9.25 uib'-znsT TEC.

supraf -a curatar,.® . .

Personal sanitar s r.r.u

5.3

Mere Soec;<..sl

. jî

! C’j

5

VSCăll

5J4

* tedic ‘.peciatisi

c                  .

1 - >

2 I

jcant

5 5

Meoic specialist

' iu' .otop1®

s

1

2 I

Pe sena; : ii&rnoj

p6

Referent de specialitato r

r.i                  «m :Aon;..)istr t.

s

1 CC

i

567

Asistenta Princjo'a

; ’ rceata

: 00

5 I

558

Asistent.? Pri-icipaia

:: sar: a

=L

1 00

c

r - r.

Asistenta Principala

*..> 0>C ~

Pl

1 uO

-

Persona: s .iar.. i: r

}57C|lmrij or

6

1

-

1 .''.23 Ambulatoriul integrat cj cs*>.’,e- n s;* e: . . ta. .e suprafața curatei e

275 np

1.9.26.1 Mediana I" terna

Persona' san ar 7

| c71 lAsisLen’a pri ic;' a a

11 - 'CE -

1.C0

_________________________________________________________________________________________________________________________1

i.£ 2' 2 Q.abe! zaharat.nut.ile si t?ol. met- 0" :e Personj’ set .ar

1 572IA: isknta f.k '■ :a.a

i

. C 1!

1.9 25.9 Czrdjlr.jie

Pe.-soral. amtjr r-. z l

15731 ASfSle-va r kccaei

: • — a

PL

■ I

1 ~ 26 4 Cnirur-ie Generala

Personalftar r e. .<

£74 (Agenta Prrictf.s.a

। i..e

1 19

5

»

1.9.26.5 Uro’. g.e

Pers:rai superior t i.u.

575] vieoic speciol'S!

s

• ,u0

-

1

575 i Medic epecialis;

; - - • • 2

1 .2

1

Fe's ?' 1 saltar

577

âst ^nta med'caia

i.‘,‘ f ?r:

1 ?0

______Ș______I__________

1

1.9.26.5 Ortopedie si Traumatologie

Persana san:Lr ”-2d.u

578|Asistent nreccal princ.

ț 1; ;a

pl

1

5 i

1

1 3 26 7 Peaialr.?

Defscncl sznitg' ”ed

'* « ț

573 jAsiS’anta Prinsicala

1 . zc

pl

/ 3 >•


19.26 3 Ot.-te‘ ca Gmeceioc n

Perscr.a. s n-tr' 're_.~                                                           J

1

_p{

>

|5COiAsisierta PnrciD-ia                          i:ca'.                            F- |    " i

1 «rl

;55i|

.Asistenin medica a                           1                                        K 1    '      1

Perscnal sărită


9 2.’11 Rs-CLpera'e . ■ iec ;-g - z : ia s.= _______________________________pj'S'Z 'a s. :e-:- . .;■___1.9.25 '2 Ce-n'a'.oiene'z'cî

Fcrszrs. cari'ar "r*c ~______

Scc'As. .ar'.*a .'.iezicâ.a-


Perse*'?- sa-

1537; l.-on .»r

*

• . 1

| 5321:

। ~

- ~

15B9|lrqrt ..or

L                             __________।

iCSOIReOiStrat-

r’tc.cal

___________


1 'OP rezio- f;r.a- c ar- ccr.:az

15S■ jC-rsc: " F -.anear Cor.eM~

■ ' F.'r j - i car- C zv L: