Hotărârea nr. 29/2019

HOTARAREA nr.29 din data de 27 februarie 2019 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren şi construcţii "Liceul Tehnologic Dr. Ioan Şenchea" , situat în Făgăraş, Str. Vlad Ţepeş, nr.l 1B, înscris în CF nr

ROMÂNIA        s®.


JUDEȚUL BRAȘOV O

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.29 din data de 27 februarie 2019

- privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren și construcții "Liceul Tehnologic Dr. loan Șenchea” , situat în Făgăraș, Str. Vlad Țepeș, nr.l 1B, înscris în CF nr. 101877 Făgăraș, nr. top. 101877, în suprafață de 27.361 mp, ca fiind de uz și interes public local și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Analizând referatul nr. 5706/13.02.2019 a Compartimentului evidență patrimoniu și Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș 5706/1/13.02.2019, prin care se propune atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren și construcții "Liceul Tehnologic Dr. loan Șenchea , situat în Făgăraș, Str. Vlad Țepeș, nr. 11B, înscris în CF nr. 101877 Făgăraș, nr. top. 101877, în suprafață de 27.361 mp, fiind prin natura lui de uz și interes local precum și Adeverința nr. 5706/2/13.02.2019 a Compartimentului Evidență patrimoniu prin care se confirmă faptul că imobilul - teren și consrucții "Liceul Tehnologic Dr. loan Șenchea” , situat în Făgăraș, str. Vlad Țepeș, nr.l 1B, înscris în CF nr. 101877 Făgăraș, în suprafață de 27.361 mp, se identifică la poziția 1209 - valoare mijloc fix 10.042.663,79 lei din Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere prevederile art. 112, alin.2 din Legea educației naționale nr. 1/2011, Anexa nr.l, pct.III din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica și regimul juridic al acesteia, alin.1-3, art.28, alin.5-7, art. 41, alin.5 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare cu completările și modificările ulterioare, precum și pct. 11, teza II din OUG nr. 31/2018 privind modificarea și completarea legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 ale art.858-861, art. 863, lit.f, art. 881 și următoarele din Cod civil, ale art. 36, alin.2, lit.c și alin. 6, litera a, pct 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 45 alin (3) și art. 115 alin (1), lit b) din Legea nr.215/2001 -privind administrația publică locală republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren și construcții ”Liceul Tehnologic Dr. loan Șenchea”,situat în Făgăraș, Str. Vlad Țepeș, nr. 11B, înscris în CF nr. 101877 Făgăraș, nr. top. 101877, în suprafață de 27.361 mp, ca fiind de uz și de interes public local.

Art2. Se aprobă modificarea inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș cu bunul descris mai sus și confirmat ca fiind identic cu cel de la poziția nr. 1209 din Anexa nr. 4 din HG nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov.

Art.3.Se aprobă modificarea inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș cu valoarea evaluată la data de 14.11.2018 a imobilului descris la art.l, respectiv cu suma de 10.042.663,79 lei.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidenta patrimoniu.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, NEGRILĂ ION

Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru

Consilieri în funcție-19

Consilieri prezenți-16

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - 1 ex. Dosarul de ședință

  • - 1 ex. Colecție

  • - 1 ex. Prefectură

  • - 1 ex. Primar

  • - 1 ex. Secretar

  • - 1 ex. Compartiment Compartimentului Evidență patrimoniu

  • - lex. Direcția Buget-Finanțe

  • - 1 ex. Compartiment Relații cu publicul, arhivă

  • - 1 ex. Afișare.

Cod: F-50


nn»' L


VVCu‘ 'AVA .11’1


Nr. 5706/2/ 13.02.2019


ADEVERINȚĂPrin prezenta adeverim că imobilul teren și construcție situat în Făgăraș, Str. Vlad Țepeș, nr. 11B, înscris în CF nr. 101877 Făgăraș, nr. top. 101877, în suprafață de 27.361 mp, se identifică cu cel de la poziția nr. 1209 din HG nr. 972/2002 privind inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș precum și a HG nr. 1.506/2009 privind completarea anexei nr.4 la HG nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Brașov.

PRIMAR

GHEORGHE SUCACIU


NR. CRT.

FUNCȚIA ȘI ATRIBUȚIA

NUMELE ȘI PRENUMELE

DATA

\ SEMNĂTURA

1.

Arhitect Șef

LILIANA BOER

13.02.2019

2

Consilier Comp. Evidență Patrimoniu

ELENA TÂNASE

IMH

.3640285__________________

wțr” EXTRAS

-----364Q2fiâ------------------------------_— Carte Funerară Nr. 101877 Comun a/Oras/M uniciolu: Fa na ra<z

ttjf      EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Nr.

13210

Ziua

21

Luna

07

Anul

2017


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


A. Partea I. Descrierea Imobilului

TFBFIU Intravilan                                                               ,       NîTCF Vechl:8170

TEREN intravilan                                                           ,,r^9pfgr^fj£l2>12/23/2/l

Adresa: Loc. Fagaras, jud. Brașov__\

Nr. Nr cadastral Crt     Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințtf{^

Al| 101877

27.361

L_---------

Construcții

Crt

1 Nr cadastra Nr.

Adresa

“  ~~==■. v ————

Observații / Referințe

Al.l

101877-C1

Loc. Fagaras, Str Vlad Tepes, Jud. Brașov

S. construita la sol:13O2 mp; Lorp A (pj Clădire liceu (coro vechi)

Al.2

101877-C2

Loc. Fagaras, Str Vlad Tepes, Jud. Brașov

S. construita la soi:721 mp; Corp B (P+1) clădire liceu (corp nou)

A1.3

101877-C3

Loc. Fagaras, Str Vlad Tepes, Jud. Brașov

S. construita la sol:162 mp; Sera

A1.4

101877-C4

Loc. Fagaras, Str Vlad Tepes, Jud. Brașov

S. construita la sol:70 mp; Copertina

A1.5

101877-C5

Loc. Fagaras, Str Vlad Tepes. Jud. Brașov

S. construita la sol:327 mp; Atelier

Al.6

| 101877-C6

Loc. Fagaras, Str Vlad Tepes, Jud. Brașov

S. construita la sohllO mp; Atelier

A1.7

101877-C7

Loc. Fagaras, Str vlad Tepes, Jud. Brașov

S. construita la sol.118 mp; Garaj

Al.B

101877-C8

Loc. Fagaras, Str Vlad Tepes. Jud. Brașov

S. construita la sol:172 mp; Garaj

Al.9

101877-C9

Loc. Fagaras. Str VladTepes, Jud. Brașov

S. construita la sol:88 mp; Garaj

A1.10

101877-C10

Loc. Fagaras, Str Vlad Tepes, Jud. Brașov

S. construita la sol;32 mp; Grajd

Al.11

101877-C11

' Loc. Fagaras, Str Vlad Tepes, Jud. Brașov

S. construita la sol:38 mp; Copertina

Al.12

101877-C12

Loc. Fagaras. Str vlad Tepes, Jud. Brașov

S. Lunștiuild l<3 âul.212 mp, Laoorator motoare si mașini agricole

A1.13

101877-C13

Loc. Fagaras, Str vlad Tepes, Jud. Brașov

S. construita la sol:lO5 mp; Gospodărie anexa

A1.14

101877-C14

Loc. Fagaras, Str Vlad Tepes, Jud. Brașov

S. construita la sol:92 mp; Rampa

Al.15

101877-C15

Loc. Fagaras, Str Vlad Tepes, Jud. Brașov

j. construita la sol:10 mp; Magazie

Al.16 J

101B77-C16

Loc. Fagaras, Str Vlad Tepes, Jud. Brașov -

>. construita la sol:8 mp; Cabina portar

B. Partea II. Proprietari șl acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale           Referi nței'ToFcTiv

-----------------------------1—--*'<5/ 551 / 26/02/2002_________________ ' 7 ...

Adresa nr. 3461, din 19/02/2002 emis de Primăria Mun.Fagaras (cerere nr.3302 din 192'2. cererew.i-296 ain in om-                                                                                                          ■ —* v-

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

1) STATUL ROMAN

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 8170). Cerere nr.23077/2013 c.f.

Al, Al.l, Al.2, Al.a.'iAr.A, Al.5, Al 6, Al.7, A1.8, Al.9, AfclOZAl.il;. Al 12, A1.13, Al.14, A1.15j-.A1?16.J B.2

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembraminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini_______________

Referințe

551

Adre

/ 7K/07/2002                         __

;a nr. 3461. din 19/02/2002 emis de Primăria Mun.Fagaras;___________

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRAREA favoarea; _________________

Al.l

1) GRUPUL ȘCOLAR AV.DR.I.SENCHEA_________

Anexa Nr..'! La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

101877

27.361

• Suprafața este determinată in pianul de proiecție Stereo 7n.

DETALII LINIARE IMOBIL

ua

Crt

te rereni

Categorie folosință

LUCII

Intra vilan

C IQ

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți rnnstnjctii

DA

27.361

-

-

2312/23/2/1

Date referitoare ia construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

101877-C1

construcții administrative si social culturale

1.302

Cu acte

S. construita a sci:1302 mp; Corp A (f>) Clădire liceu (corp vechi)

A1.2

101877-C2

construcții administrative si social culturale

721

Cu acte

S. construită la sol:721 mp. Corp & (P + i) Clădire liceu (corp nou)

Al.3

101877-C3

construcții anexa

162

Cu acte

S. construita la sol:162 mp; Sera

Al.4

101877-C4

construcții anexa

70

Cu acte

5. construita la sol:70 mp; Copertina

Al.5

101877-C5

construcții anexa

327

Cu acte

S. construita la sol:327 mp; Atelier

Al.6

101877-C6

construcții anexa

110

Cu acte

S. construita la sol:110 mp; Atelier

Al.7

101877-C7

construcții anexa

118

Cu acte

S. construita la sol:118 mp; Garaj

Al.8

101877-C8

construcții anexa

172

Cu acte

S. construita la sol: 172 mp; Garaj

Al.9

101877-C9

construcții anexa

88

Cu acte

S. construita la sol:88 mp; Garaj

Al.10

101877-C1O

construcții anexa

32

Cu acte

S. construita la sol:32 mp; Grajd

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.11

101877-C11

construcții anexa

38

Cu acte

S. construita la sol;38 mp; Copertina

Al. 12

101877-C12

construcții industriale si edilitare

212

Cu acte

S. lunsLruiia la soirziz mp; Laborator motoare si mașini agricole

Al.13

101877-C13

construcții anexa

105

Cu acte

S. construita la sol;105 mo; Gospodărie anexa

Al.14

101877-C14

construcții anexa

92

Cu acte

S. construita la sol;92 n^.

Al.15

101877-C15

construcții anexa

10

Cu acte

S. construita la ^oV^fDjrtp; Maga>k^.

Al.16

101877-C16

construcții anexa

8

Cu acte|

S. construita |^ sol^frnp; Cabina portar A

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan


Puncl început

Punct sfârșit

Lungime segment

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

1

2

2.515

2

3

2.472

4

5

13.802

5

6

17.133

7

8

126.669

8

9

24.382

10

11

10.361

11

12

51.107

13

14

4.827

14

15

8.013

16

17

5.106

17

18

20.126

19

201

10.431

20

21

4.049

22

23

2.217

23

24

13.055

25

26

6.211

26

27

20.883

28

29

10.333

29

30

7.046

31

32

7.1

32

33

20.43

34

35

6.804

35

36

3.296

37

38

6.882

38

39

4.135

40

41

52.436

41

42

51.1541

43

44'

__________1.909

44

45

11.73|

** Lungimile segmentelor sunt                                _                    ___________...-...-w-w,

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1'milimetrii.


Puik't început

1 J>unc Sfârșjt

T------

^zAtufțglme

•"segment

_   3

4

__—•    25.958

6

7

50.022

9

10

7.693

___ 12

13

17.106

__   15

16

4.776

_   18

19

6.678

21

22

4.622

24

25

4.374

_   27

28

14.393

30

31

3.099

___ 33

34

3.461

36

37

10.081

39

40

56.476

___ 42

43

14.818

45

1

___2.602


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii. S-a achitat tariful de 20 RON, publicitate imobiliară'.c.u.țodul nr. 272.

Data soluțiocjăriî;

24-07-20^

Data cl b6^n^,


I, -Ordin de plata cont OCPI nr.l96O/2Q-O7-2Ol>7 in sumadei20, pentni's^rth'riul de ulnr.272.                        / 1           Și PUBLICITATE


Asistent Registrator, DOINA IVA __lL (parafa șj sdrnnatura)


rOGC’RG^ lUCSluL

Referent; ‘r’.. .<

---------------1

15 li l| GQ17

£■ vf yr' te-- ă«j««’ > 1      ।


(parafa și semnAfurț) A• ti’