Hotărârea nr. 289/2019

HOTĂRÂREA nr.289 din data de 28 noiembrie 2019 - privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraş, incepand cu luna decembrie 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii. Nr. 3. 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA nr.289 din data de 28 noiembrie 2019

 • - privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș, incepand cu luna decembrie 2019

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr.73007/1/2019, prin care se propune modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș, modificare prevăzută în adresa nr.15723/19.11.2019 înregistrată la Municipiul Făgăraș cu nr. 73007/19.11.2019, precum si Notificarea de asistență de specialitate ale Direcției de Sănătate Publică a Județului Brașov cu nr.2i46/A/i5.io.2O19, înregistrată la Primăria Făgăraș sub nr.de 74.279/28.11.2019 si Notificarea de asistență de specialitate ale Direcției de Sănătate Publică a Județului Brașov cu nr.2456/A/2O.il.2O19, înregistrată la Primăria Făgăraș sub nr.de 74.280/28.11.2019,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Văzând Hotararea Consiliului de Administrație nr.75/2019 privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș,

Ținând seama de prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, modificată și completată, precum si Ordinul nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr.1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal,

în temeiul art.129, art.139, art.196 al.(l) lit.”a”, art.197, art.198 al.(i) si al.(2), art.243 al.(i) lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. începând cu luna decembrie 2019 se aprobă modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal „Dr.Aurel Tulbure" Făgăraș, conform anexei nr.i, ce face parte integrantă din această hotărâre.

Art.2. Modificarea structurii organizatorice, produce efecte doar in baza Avizului favorabil al DSP Brașov.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul

Făgăraș și Managerul Spitalului


Municipiului Făgăraș, prin Spitalul Municipal Public.
CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general

LAURA ELENIUNCA


Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 16 voturi pentru ,  abținere, - împotriva

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - îex.Dosar ședință

 • - lex.Colecție

 • - îex.Prefectură

 • - îex.Primar

 • - lex.Secretar general

 • - lex. Spitalul Municipal „Dr.Aurel Tulbure” Făgăraș

 • - lex. Managerul Spitalului Public

 • - îex.Compartiment Resurse Umane

 • - lex.Afișare

 • - îex.Compartiment Servicii de Utilitate Publică

Cod: F-50

<' . /-


‘ ’ t : i ? C '


■ I X-


I : s ‘


\ U


; ?

k


kk.

.k

k’4 ii

i                      ------ ----------------------— —    '■•

1       _

i          ~~

1                                                                                                                                                   "J .......

L___________

i

j * o£'vui N.cl'QÎflg hbjl'iT', u!H corn;

<0

I pd Ti

!______GOmpSi JiTiaii D^bSÎ IciPl&t ii

"irt'’.- H Miinatk.

1 s

I prJ'.Ti

' ■ CcHi^nimsiu rec;m'r am, mk-d io ko.

„ ci I Inc C;C‘i'

2n

C'kii

j ■ cGG;.rt Ci i!|dtnia CCRtidlp, u:li fr;'5‘

G.>

1 PbiUii

i__Ccn iDcrWr. ortopedie si kur

natolocte

i 8

paturi

j - Ssc;b pediatrie ■

1 25 J

paturi

ro 6 c rJ c. î <T" 3* r

> > f l ■> o. o ru o

—-

' ■"           1

1      , 3^        ■

erbri .

L . Compartiment riuomto'^

pX      i

/ - ----?C/,\

. n I

i V

ppbii

krc.mmnkyh r.fikkkse

/ . Az’         x 'z        -

3^3-.-:'

20 !

nituri

■ ■ i.. .ti ti;;■■• ;;i 1 uii11 u î-j'vc; ..

!?• i

?< _

■ JCÂk ;.!,

iu I

orturi

1 .

I

: 3 ■

pa .vii ,

1 - Compartiment caidiolopie, din car©:

\</      1 1                      j

_               •                                                                                f

20 i

paiui i

!             Compartiment TI coronarian!                               I

5 !

patimi

| - Centrul de hemodializa                                                1

9 ।

aparat ;

1 - Spitalizare de zi hemodializa                                             I

9 I

petuii

1 - Spitalizare de zi                                                                 i

32 i patini

I TOTAL                                                         |

2T3 I

palori

! - Compar Jm !■ r c Famim Ciocm.? (0. V)

I - Farmgcle                                                                  !

i

! - Sck do naamn

- Bico operator

..

1

!

i

1

1

1

i

i

1

k

" V

J

 • • - ■*—

 • • 5^

■■ -f!

<0

25

--’l e l

! - Ccokt mkcJm mu.rA                                     __________

1 k o ■ ‘t p;i O~ < > tr> 7m” i i

3 1 ■■ > i

i

?.C i .’■1 i

- Udomlordbmr.s d kdsk m!: kk.

»vC-mpr? jmem cm-or copie Ciocsrmr

: ■< "f'.          /•r’-**'. •' '•                                                  .'5

v^.lî CJIII•_     : ii .^i.‘         . •

i ■■ v-ci'.’i anmcrms ’ ’ - '

'C’OillP ! Jfi . -’i U U.v ’ ivV Hi-' . l,v.-li .

i

- ■'■ k J k! u ( V-

1 -tc-G’5 C-.“ 1 y j 1.27.. !

7" ! si

________ . _ _ _ ______

I___


.' • Ceb*H£t ch^ur?5» non^rj1                __________________

' - CcL.i'i uroîopi? (                                      1—.—.--■------------- _      _ ...                         _____, । , , ,      .                             |     ~ _~l ~~             --. • T- -    ■---.         _■—   . -- ---------■ — ]■   ' ' ■ 2 I-- I------- “■ ■■—         ___

DD' 'DC? ?    _ _ _______________________________________ _   '

_h abin-rtdr iivio’^ncrcic'jj

'                                      !                                             i

-Cd                  j ।

’ i oii hi- ’' ii?

’«Aparat funcție n-d

i

_ .          .                 J

1

i

nriic dservind ? . ;• .OiD CU !

■;. 1 HC' .cC ;D•''eterul c !f !uM

r

, .'\ w.*t t zaL JîJ.!j fvJJt ~ji -irxL ‘Of. /-'.LTC-i t t'it*-,î'.;'s»,s »•%> -t

I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                i

i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1

i

- Secția medicina interna, din care:

| 'iU

pălim

i          Compartiment Diabet zaharat, nuni’

iesiboiimetab.          i5

p.rtu!i

i - Compartiment recuperare, medicina fizica si

baineoiepie                  20

paturi

। - bsena crtiruiyiu QCisOi'Cia, oJi oars:

______-_____

net’

Compartiment ortopedie si traume?

paturi

I ■• i&Giia oeuiaui-e

paturi

i - Secda obstefe dneocbme, din iero:

) t. __

pDii!

Comoammait neon-' :c-o''s

• ??• ,

■■ Ccmprtim<mi>:i in:eo'Ks-

Y/ c.,'^n ।            !     <'< i

Ccmprr.ime,:':             ,c>.D

pai >i

■ 'o>€Ci!8 A«' ■!,

<

"rtertr r: •mcD.rt';

...

1 < ■ • >..

I..4

1 ' ?J I • n?

i . ’

V

1 f-l ! f-

1 r-

1 ?'

1 *•— i <.

1

______________________________________’j

u ■,: .;

Ce. cp? ■ tiînen, H cm om m-.’1

ne.c'.i

■ m.'!:- pirtahom'Dr^b:

; om_-

r              »       v<‘.        •: . 1 w U «,.> .

. ----------- ...

r*-' 1 - u-.i.

................._____

___________________________________.. . v_________________________..

.......

2 lu de

■ S-deA r^etri

* B'QCp1 ^.O;'

b\^Lt!2S' ^diiicriv ।'jTiio!''                                                               i             j

i                                                         !

.“ i-ș^aiOr 'iiSLc

i            L            i

" :t t... i il •:         ii?-■ hi                                                                                            i

i । l !

. ■ I

•C-

<-> "o i C-' j“ /Ț/. “o'j; o !r3

* < o

! . ’

I “Cosr^i 'iiiiiznt cndccode diaasiiva

. ...J

1

j > Ucmncnh'.eni exrfcra i f^CHQik.h

!

i                                                                            1

■ 8c •n Cinice ,>n: ;V17]x • '-ionic-

i ■ Cciiipsh meni ir prevci:ire d entie! in: :;tii nos

! - Centrul cb Sanchi h'intal? (CCM)                                  1

I

1                   Cteticnarc'e zi                                                 i

10

ioc hi

; r / y V.. i . ■ k,'                                                                                                                                                                      |

”1

1 Ai/i! UI ATOCH '< iN‘: iiCPAT cu cabină in. eec'

. _J

1

i - Cai;' JzAid.iLriL                                            i

... _....

ie                                                                                              i

_ .„.J

_____ !

• Cc?.j?.. n.'iiiirGi- nc-r;?ra!p                                                       i

1

i

;i UiC,r...\..                                                                                    :

■ 1

i

’ Caeinat oiiopxiL-tiTUirstc.’p^ie                                      '

i

___i

pediatrie