Hotărârea nr. 285/2019

HOTĂRÂREA nr.285 din data de 28 noiembrie 2019 - privind atestarea la domeniul public al Municipiului Făgăraş şi realizarea unor operaţiuni de cadastru şi carte funciară privind imobilul teren şi construcţie "clădire administrativă”, situat în Făgăraş, st

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA nr.285 din data de 28 noiembrie 2019
 • - privind atestarea la domeniul public al Municipiului Făgăraș și realizarea unor operațiuni de cadastru și carte funciară privind imobilul teren și construcție "clădire administrativă”, situat în Făgăraș, str.

Republicii, nr.6, în suprafață de 741 mp edificat cu construcție Ci S+P+E cu Sd=i28o mp, înscris în CF nr. 105316 Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 73212/20.11.2019 și Raportul Compartimentului de specialitate nr. 73212/1/20.11.2019, prin care se propune atestarea la domeniul public al Municipiului Făgăraș și realizarea unor operațiuni de cadastru și carte funciară privind imobilul teren și construcție "clădire administrativă”, situat în Făgăraș, str. Republicii, nr.6, în suprafață de 741 mp edificat cu construcție Ci S+P+E cu Sd=128o mp, înscris în CF nr. 105316 Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare modificată și completată de OUG nr. 31/2018, precum și Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară,

Ținând seama de documentația topografică întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L., respectiv: documentația nr. 79/2019 - ” Actualizare date imobil”, imobil în suprafață de 741 mp, înscris în CF nr. 105316 Făgăraș, imobilul ce se identifică la parte din poziția 858 din inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Făgăraș, atestat prin HG nr. 972/2002, precum și de prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României și de Decretul nr. 282/1979 pentru organizarea ca municipiu a orașului Făgăraș din județul Brașov, conform cărora Municipiul Făgăraș este continuatorul proprietarului înscris în CF la Bl, respectiv al "Comuna Urbană Făgăraș”,

în temeiul art.858-861, art. 863, lit.f, art. 881 și următoarele din Cod civil art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.l și alin.2, art. 243, alin.i, lit.a, anexa nr.4, pct.5 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i: Se însușește documentația topografică nr. 79/2019 întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L., având denumirea lucrării "Actualizare date imobil”.

Art. 2: Se aprobă actualizarea de date imobil, a imobilului teren în suprafață de 741 mp și construcție Ci, S+P+E Sd = 1280 mp, situat în Făgăraș, str. Republicii, nr.6, înscris în CF nr. 105316 Făgăraș, după cum urmează:

 • - Atestării imobilului descris mai sus, respectiv schimbarea denumirii proprietarului din "Comuna Urbană Făgăraș” în Municipiul Făgăraș” - domeniu public

 • - înscrierea construcției Ci în CF astfel: Ci - Clădire administrativă S+P+E. Sd=i28o mp

 • - Notare adresă poștală

Art.3: Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, atestat prin HG 972/2002 va fi actualizat în mod corespunzător, cu bunul descris la art.2, precum și valoarea acestuia.

Art.4: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment Evidență Patrimoniu.


E 0E ȘEDINȚĂ, OBEȘHotararea s-a adoptat cu un nr.de 16 voturi pentru,abținere, - împotriva

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotarare se comunica:

-lex.dosar de ședința

-lex.colectie

-lex.Prefectura

-îex.Primar

-lex.Secretar

 • - lex.Compartiment Evidență Patrimoniu

 • - lex.Direcția Buget-Finanțe

 • - lex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

-lex.afisaj

Cod:F-5O

SC ARSU CAD SRL

FAGARAS B-DUL UNIRII BL.1B MEZANIN

TEL. 0722.220179

CUI- RO22301721

REG. COM. J08/2299/2007

PROIECT NR. 79/2019DEN. LUCRĂRII - ACTUALIZARE DA TE IMOBIL

BENEFICIAR- MUN, FAGARAS

ÎNTOCMIT- /Mj. ARSU CZ'Slll A


_______CARTE FUNCIARA NR. 105316 Comuna/Oras/Municipiu: Fagaras

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE              j-g-

AN.CJELL Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

TEREN intravilan

Adresa: Fagaras

Nr. CF vechi: 3461

Nr crt

Nr.cadastrai

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observatii / Referințe

Al

Top: 1475/

1, 1476/

1, 1477/

1, 1478/ 1

741

B. Partea II. PROPRIETAR, si ACTE

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observatii / Referințe

1440 / 28.08.1937

Contract de vanzare-cumparare , din 16.01.1937, cerere nr.8/09.01.1973 c.f-

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al        |

(provenita din conversia CF 3461) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

1) COMUNA URBANĂ FĂGĂRAȘ_________________________________________

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observatii / Referințe

NU SUNT_____________________________________________________________________________________

CARTE FUNCIARA NR. 105316 Comuna/Gras/Mumei piu: Fagaras

Anexa Nr, 1 la Partea I


TEREN Intravilan

Adresa: Fagaras

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observatii / Referințe

Top: 1475/ 1, 1476/ 1, 1477/ 1, 1478/ 1

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.


Date referitoare la teren

Nr. crt

Categorie folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografic

Observatii / Referințe

1

curți construcții

DA

741

1475/ 1, 1476/ 1, 1477/ 1, 1478/ 1

curte șl grădină


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de catre notarul publica actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 R.ON, Ordin de plata OCPI nr. DP1208/02-06-2016, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272, A I                                                     -


Data soluționării,              AsiTvent-registrator,

07/06/2016              ADRMNA COJOCARII)

Data eliberării,                     v             I 11        ,

\(garafa fi semnătura)      i '

\|                   ;

• •«•*** * • •

Referent, (parafa șl semnătura)

[

• * *«•

£ A       IZ

k        A2/

1, z U.aH'-'3  /


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Fagaras, str. Republicii nr.6

 • 2. Tipul lucrării: ACTUALIZARE DATE IMOBIL

 • - Imobil nr. top 1475/1, 1476/1, 1477/1, 1478/1 - CF 105316 - Fagaras

 • - Se realizează următoarele operațiuni:

 • 1. Schimbarea denumirii proprietarului din „ Comuna Urbana Fagaras” in „Municipiul Fagaras”.

 • 2. înscrierea construcției CI in CF, astfel:

 • - CI - Clădire administrativa S+P+E. Sd=1280 mp.

 • 3. Notare adresa poștala.

 • 3. Scurta prezentare a situației din teren:

Pentru intocmirea prezentei documentatii cadastrale am parcurs minatoarele etape:

 • - Identificarea amplasamentului

 • - Documentare tehnica

 • - Execuția lucrărilor de teren

 • - întocmirea documentației

Identificarea imobilului si documentarea s-au realizat faptic pe teren impreuna cu beneficiarul lucrării, cat si scriptic, in baza extrasului CF eliberat de BCPI Fagaras si a schitelor puse la dispoziție de către beneficiar.

Imobil delimitat de zidul construcției intre punctele 1-2-3, 14-6-7-8-9-10-11-12, streasina intre punctele 12-13-1, 3-4-5, gard din placi de beton intre punctele 5-14.

In urma prelucrării datelor rezultate din măsurători, am constatat ca imobilul are o suprafața reala de 741 mp, egala cu cea inscrisa in CF. Pe teren este edificata 1 construcție. Având in vedere cele prezentate mai sus am intocmit prezenta documentație cadastrala de Actualizare date imobil in conformitate cu ordi /2014.


 • 4. Situația juridica a imobilului: - Proprietar - MUN. FA

 • 5. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

 • - Metoda folosita- Radieri de pe borne detenni

- Aparatura folosita- Statie totala Leica TS 06 si GNSSILei                  ,

Pentru imobilul în cauză s-a realizat o ridicare topografică cir3 statiicare s-au radiat punctele care definesc limitele propri^Jir^SustemuLGNȘi Leica GS asigură o precizie de măsurare de ±(1 + 1 ppm x D) mm în cazul tem^iiifclrilor cuprinse în intervalul (-20°C la + 40°C). Stafia totala Leica TS 06 asigură o-precizie de măsurare a unghiurilor de 5 secunde și o precizie de măsurare a distanțelor de ±(3 + 3 ppm D) mm în cazul temperaturilor cuprinse în intervalul (-20°C la + 40°C).

Preciziile obținute: măsurătorile realizate s-au încadrat în toleranțele admise de normele și normativele în vigoare.

 • - Sistemul de coordonate: STEREO-70

 • - Sistemul de referința cote: MAREA NEAGRA-1975

 • - Puncte geodezice de sprijin vechi si noi folosite:

Punctele SI si 100.

 • - Descrierea punctelor topografice noi:

Punctele SI, S2, S3, 100 - buloane metalice.

Data intocmirii: 11.2019S.&-U


*/

ÂL

Anul XIV - \'r. 697 bisLEGI, DECRET’.


Marț!, 24 septembrie 2002


ANEXA Nr. 4 — Inve. .arul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Făgăraș


436


JUDEȚUL BRAȘOV

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ


COMISIA SPECIALĂ PENTRU ÎNTOCMIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTU’ESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ


ANEXA Nr/4 însușit de Consiliul tocai, prin Hotărârea nr. 17 din 22,02.2000


Primar, SIMEN OVIDIU


INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ SECȚIUNEA T

BUNURI IMOBILE


Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul . cbândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (milioane lei)

Situația juridică actuală

0

1

2

3

4

K

5

DRUMURI, ALE!, STRĂZI, TROTUARE AFERENTE, PASAJE, PODURI, PODEȚE, ZO

ME DE PROT

ECȚIE

1

1.3.7.2.

Alee Complex Comercial (Zona Combinat)

L=199.00 m

1=6,00 m

8=1194,00 m2

Fundație cu balast

îmbrăcăminte cu beton asfaltic                        . „

cu Ăoâ

LN j -

Proprietatea Municipiului i~ayaraș Ordonanța nr. 43/1997/1997/1997, ari. 8, alin, c

2

1.3.7.3.

1.3.17.2.

x^77777^ PAȘĂĂPIE^NXl'^ \ (ȘdulDnirfi 2.wra Dij&

' ) /

L=28,00 m

L=4,70m

H=-4,50m

 • - 2 căi de acces în pasaj

 • - 2 încăperi cu destinate de grup sanitar •

S=131,60mp.            A<>_,

1986

Proprietatea Municipiului Făgăraș

3

,|A,U

- ințe^Bctie sfrJ^ty Viteazul /Ri^RepttBIicii

i

8=48,00 mp

1966

. Proprietatea Municipiului Făgăraș

- -----_ _
855

Parc

Făgăraș, Piața M. Viteazul, parcul din jurul cetății, promenadă, în suprafață de 12.000 mp, CF 868-Făgăraș

Sec.XIV-XVII

Proprietatea

Municipiului Făgăraș


CCC


TERENU

Rl Șl CLĂDIRI CONSILIU LOCAL, PRIMĂRIE, LOCUINȚE SOCIALE

0

. 1

2

3

4

5

6 i

856

1.6.4.

Primăria Municipiului

Făgăraș

(SEDIU)

Str. Republicii, nr. 3

 • - clădire cu etaj

 • - curte

 • - birouri                        .

 • - săli de ședințe

 • - sală de festivități

 • - C.F.3091      ’              .

Preluată în anul 1990 de la Administrația Financiară Făgăraș

3.184.173

Proprietatea Municipiului Făgăraș

857

1.6.2.

Casa de Cultură^^

StrH:ăbăuarr ^4- M

 • - sală.de spectacol       S=320 m2

 • - scenă de deschidere S=  9 m2

 • - club . \           S=  140 m2

.-foaier.                S=  120 m2

 • - 3 săli .         " ' S= 130 m2 .

 • - suprafața totală       S=  2196 m2

1963

5.000.000

Proprietatea Municipiului Făgăraș

858

1.6.4.

Clădire Piața Republicii (Sanepid)^

/A

Str. Republicii, nr. 6

 • - clădire cu etaj și curte

-birouri .

 • - suprafața totală       S= 2997 m2

C.F. 3461 -Făgăraș

4.803.405

Proprietatea Municipiului FăgărașPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

741

Imobil delimitat de zidul construcției intre punctele 1-2-3, 14-6-7-8 9-10 11-12, streasina Intre punctele 12-13-1, 3-4-5 gard din placi de beton intre punctele 5-14.

-

-

-

1 otal

741

Suprafața totala masurata a imobilulul= 741 mp Suprafața din act= 741 mp

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

SC (mp)

Mențiuni

CI

CAS

577

Clădire administrativa S+P+E. Sd=1280 mp.

•-

Total

577

— ■ ,' . • » / . *■ '

V... C<7/

Executant                     ’ .         •

Confirm executarea măsurători loj^ț^gistșcutel^'^ / corectitudinea intocmirii document^fi cadastrale si '•IjX.

corespondenta acesteia cu^j^lalqragjjjțjlHitsCAT

Semnătură si sla/ijfl.i     __.

j    AUTOXI2LARL    «5 <

Data 11,201 te                    A

1 Serta RO-B-J Nn 13' 1/8W.M10?;'

i O                                      .<? /

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de dale integrala si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Data .......................

Stampila BCPI

* In situația in care exista btWere cdaSoliile pentru imprnlcle vecine, in locul numelui vecinului se va trece numărul cadastral, iar in lipsa numărului cadastral numelui topograiKTsau ni^P&ful administrativ. Suprafețele se rotunjesc la metru patrai.