Hotărârea nr. 284/2019

HOTĂRÂREA NR.284 din data de 28 noiembrie 2019 - privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Fagaras prin incredintare directa nr. 5035/05.03.2008 cu obligaţiile de raportare ale operatorului

ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV        tfgj

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200. Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.284

din data de 28 noiembrie 2019

- privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Fagaras prin incredintare directa nr. 5035/05.03.2008 cu obligațiile de raportare ale operatorului de salubritate ce decurg din implementarea răspunderii extinse a producătorului de către organizațiile licențiate

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr. 72.789/18.11.2019, raportul Direcției Administrație Publică Locală nr. 72.789/1/18.11.2019 se supune spre analiză ,verificare și aprobare modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Fagaras prin incredintare directa nr. 5035/05.03.2008 cu obligațiile ce decurg din implementarea răspunderii extinse a producătorului de către organizațiile licențiate

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

în conformitate cu art. 12, art.13, art.16, art.22 alin 2, art. 59 alin. 2 și urm din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, cu art. 16 , art. 17, art. 18, art. 20 alin 5 ,6, 8, art. 21 alin 1, art. 25 și Anexa 6 din Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile Legii 196/2005 privind Fondul pentru mediu, Crinul 1362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal și ale Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscal,

Potrivit HCL nr. 194/30.07.2019 privind aprobarea Contractului-cadru de prestări servicii pentru implementarea obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului de către organizațiile licențiate, HCL nr. 219/26.08.2019 privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU în Domeniul Salubrizării Localităților din Județul Brașov, în scopul implementării acquis comunitar în domeniul managementul deșeurilor de ambalaje, Contractul de mandat nr. 36/08.10.2019, respectiv nr. 67302/09.10.2019 și Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU în Domeniul Salubrizării Localităților din Județul Brașov șr. 935/05.11.2019, înregistrată la Municipiul Făgăraș la nr. 71.259/05.11.2019,

Luând in considerare art. 129, alin (2), lit. b), alin. 4 lit c) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

In temeiul art. 139 alin. (3) lit. c) si ale art.196 alin.l lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. - Se aprobă procedura de raportare și cuprinsul dosarului de raportare lunară ce trebuie transmis de operatorul de salubritate către ADI Iso Mediu Brașov până la data de 10 a lunii pentru luna precedentă, conform Anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă Anexa 2A- Tabel lși nr. 2A- Tabel 2, Anexa 3A, Anexa 3B, Anexa 4A, Anexa 4B și Anexa nr.8 din cadrul dosarului de raportare lunară ce trebuie transmis de operatorul de salubritate către ADI Iso Mediu Brașov până la data de 10 a lunii pentru luna precedentă.

Art.3. - Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din Municipiul Fagaras prin incredintare directa nr. 5035/05.03.2008 cu obligațiile de raportare ale operatorului de salubritate ce decurg din implementarea răspunderii extinse a producătorului de către organizațiile licențiate, conform Art.i și Art.2, forma actualizată, conform anexei nr.9, parte integrantă din aceasta hotărâre.

Art.4. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagaras prin Direcția Administrație Publica Locala și Direcția Buget-Finanțe din cadrul aparatului de specialitate la primarului municipiului Fagaras si S.C. SALCO SERV S. A. Făgăraș.

Art.5. - Prezenta hotarare se aduce la cunoștință publică, respectiv, se comunică Primarului Municipiului Fagaras, celor nominalizati cu aducerea la îndeplinire și se comunică Instituției Prefectului în vederea exercitatii controlului cu privire la legalitate.
Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 16 voturi pentru, z. abținere, - impotriva

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotarare se comunica:

-lex.dosar de ședința

-lex.colectie

-lex. Prefectura

-lex.Primar

-îex.Secretar general

 • - lex. Direcția Administrație Publica Locala

 • - lex. Direcția Buget-Finante

 • - lex. S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraș

 • - lex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

-lex.afisaj

Cod:F-5O

“ISO MEDIU”                     .<L.

ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV A'dresa: strTZîzihuTui,' nr.ri9, Obiectiv nr. 8 sc.B. et.2 cod 500407,

Brașov, jud. Brașov


PROCEDURĂ RAPORTARE ȘI CUPRINS DOSAR RAPORTARE LUNARĂ Documente de transmis de către Operatorul de salubritate către ADI Iso Mediu Brașov până la data de 10 a lunii pentru luna precedentă.

Nr.

Crt.

Denumire document din dosarul de raportare lunară

Număr anexa

1

Declarație privind cantitățile de deșeuri de ambalaje supuse activităților de colectare și a altor operații de tratare/valorificare cu asigurarea reciclării/valoriflcării energetice (în instalații proprii sau ale unor terți autorizați) in scopul îndeplinirii obiectivelor anuale pentra deșeurile de ambalaje valorificate/reciclate în tara.

Anexa

3.A si 3.B

2

Declarație privind cantitățile de deșeuri de ambalaje supuse activităților de colectare și a altor operații de tratare/valorificare cu asigurarea reciclării/yalerrfieărij^energetice (în instalații proprii sau ale unor terți autorizați) în scopul îndeptiniiȚi Obiectivelor anuale pentru deșeurile de ambalaje valorificate/reciclate în afara țării.                \

Anexa 8

3

Raport validat lunar privind cantitățile do deșeuri de ,4ml/al^v®^^>ăbți^\ților de colectare și a altor operații de tratare/valorificare cu îâii^ura^f-^^iriiâ'Mrificării energetice (în instalații proprii sau ale unor terți autorizați) \                   ~i

Ahvxa 4A si 4.B

4

Borderoul colectare deșeuri de ambalaje din deșeuri^ m^rțicipal^'-va^Ț/însotit de copii, conform cu originalul, după caz:

 • * raport sortare;

 • • . centralizator al bonurilor de cântar;

Anexa 2C

5

Borderoul de livrări va fi însoțit de copii „CONFORM CU ORIGINALUL” după:

 • 1.1 Pentru deșeurile de ambalaje livrate în vederea valorificării prin reciclare în tară:

 • • facturile de livrare deșeuri de ambalaje către operatorul economic reciclator

 • • Tormuîămî'erinrâfCăfe^'descarcare deșeuri                         ’• * -•

 • 1.2. Pentru deșeurile de ambalaje livrate în vederea valorificării prin reciclare în afara tării. în spațiul Intraunional:

e facturile de livrare deșeuri de ambalaje către operatorul economic reciclator

 • • anexa VII - Regulamentul CE nr. 1013/2008;

 • • document financiar - contabil și de transport transfrontalier (CMR); autorizația de mediu prin care se dovedește statutul de reciclator/valorificator;

 • • toate documentele de livrare vor fi traduse în limba română

 • 1.3. Pentru deșeurile de ambalaje livrate în vederea valorificării prin reciclare în afara spațiului Intraunional:

 • • facturile de livrare deșeuri de ambalaje către operatorul economic reciclator

 • • anexa VII-Regulamentul CE nr. 1013/2008;

 • * autorizația de mediu prin care se dovedește statutul de reciclator/valorificator;

 • • declarație vamală de export (scrisoare de transport internațional);

 • • toate documentele de livrare vor fi traduse în limba română

Anexa 2A tabel 1

6

de copii după:                                .....- -     ~

PentrtiUhțfWite’dwainlJdlajiEUvMtc în vederea valorificării prin incinerare în instalații de-incinerare cu recuperare de energie:

- •rt*£a^!H3it3iedjwasMdflțajri de ambalaje către operatorul economic valorificator. ....

■ ♦ss^Rs^^îKjffiKSB^s^Cârcai’e-deseuri                        - ■     -

Anexa 2A tabel 2

“ISO MEDIU”

ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV Adresa: str. Zizinului, nr.119, Obiectiv nr. 8 sc.B, et.2 cod 500407,

Brașov, jud. Brașov

7

Alte documente justificative necesare raportării(vor fi trimise in urma solicitării scrise a asociației

Nota:

In baza confirmării validării cantităților din dosarul de trasabilitate de către ADI, operatorul de salubritate va emite o factură către asociație pentru acoperirea costului net de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale prin derularea activităților de’colectare, transport, stocare temporară și sortare prestate de operatorul de salubritate.

♦conform prevederilor anexei nr.6 din legea nr.249/2015

Nota:

 • 1. Anexa VII - Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri,

Nota:

1, Toate documentele de livrare a deșeurilor de ambalaje în vederea reciclării/valorificării ce însoțesc transporte> deșeurilor de ambalcje și documentează livrarea deșeurilor, de ambalaje in vederea reciclării/valorificării trebuie să conțină mesajul text privind îndeplinirea obiectivelor de reciclare/valorificare în contul, C.U.I. RO

 • 2. Factura emisă de către Prestator către  trebuie să conțină mesajul text conform condiților contractuale încheiate între și Prestator

 • 3. Toate documentele depuse în copie la dosarele lunare de trasabilitate trebuie să conțină mențiunea „conform cu originalul” însoțite de semnătură și ștampila.

Denumirea operatorului economic

Numele și prenumele

Funcția

Semnătura autorizată și ștampila

Avizat ADI..............................................


ANEXA nr, 2. A * tabel 1


la contractul nr.


GIF: 29380234


BORDEROU DE LIVRĂRI pentru Luna.......................Anul

in vederea valorificării prin reciclare

Tip material deseu de ambalaj / cod deseu (clasa 15 01)

Cantitate totala livrata spre reciclare (tone)111

Denumire colector intermediar-

CUI colector intermediar-după caz(ai

Numart docum de livrare a c ambalaje in ved

1 si data entului ieseurilor de erea reciclării «>

Denumire operator economic reciclator(s|

CUI operator economic reciclator <6>

Opera de vale prin re

după caz

FID*/Anexa VII

FACTURA

Sticla cod 15 01 07

Total sticla

Cod 15 01 07

PET

cod 15 01 02

PEcod;15 01 02

PP cod 15 01 02

PS cod ,15 01 02

1

PVC cod 15 01 02

Total plastic cod 15 01 02

Hârtie și carton cod 15 01 01

Aluminiu cod 15 01 04

Otel si alte metale feroase cod 15 01 04

Total metale cod 15 01 04

Lemn

cod 15 01 03

TOTAL

Nume, prenume:..........................................

Data:.........................


Funcție:         ............................................

Semnătură autorizata si stampila

Noia:

 • 1) Se menționează cantitatea livrata in vederea reciclării deșeurilor de ambalaje.

 • 2) Se menționează denumirea colectorului intermediar daca exista, in cazul in care nu exista un colector intermediar nu se completează.

 • 3) Se menționează Codul Unic de înregistrare a! operatorului economic intermediar. In cazul in care nu exista un colector intermediar nu se completează.

 • 4) Se menționează numărul si data documentelor finale de livrare ia instalația de valorificare care realizează operațiunea de valorificare prin reciclare a deset ambalaje.                    '

 • 5) Se menționează denumirea operatorului economic reciclator.

 • 6) Se menționează Codul Unic de înregistrare al operatorului economic reciclator.

7} Se menționează operația de valorificare prin reciclare (conform Anexei nr. 3 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor ) la care au fost supuse dese ambalaje (ex.: R3 - pentru deșeuri de ambalaje de hartie/carton, de materiale plastice si de lemn; R4 - pentru deșeuri de ambalaje metalice; R5 - pentru deșeuri de a de sticla).

ANEXA nr. 2. A -tabel 2

ADI..................... ■                                                                                                                      la contractul nr.....................

Adresa:.................................

Tel./Fax/E-mail:................................

C1F-. ..............................

BORDEROU DE LIVRĂRI pentru Luna.......................Anul............

în vederea valorificării prin incinerare in instalații de incinerare cu recuperare de energie

Tip material deseu de ambalaj / cod deseu {clasa 15 01)*

Cantitate totala livrata in vederea valorificării prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie (tone)

Denumire colector intermediar - după caz (2)

CUI colector intermediar - după caz (i)

Numărul si data documentului de livrare a deșeurilor de ambalaje in vederea valorificării prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie «

Denumire operator economic care realizează operațiunea de valorificare prin incinerare cu recuperare de energie (5)

CUI operator economic valorificator prin incinerare cu recuperare de energie161

Opera opera valorif incin recup ene

FID*/Anexa VII

FACTURA

PET

cod 15 01 02

PE cod 15 01 02

PP cod 15 01 02

PS cod 15 01 02

PVC cod 15 01 02

Total plastic cod 15 01 02

Hârtie și carton cod 15 01 01

Lemn cod 15 01 03

TOTAL

* împărțirea pe coduri se face proporțional in baza unei ana-ize trimestriale a compoziției

Nume, prenume:.......;..................................

Data:.........................


Funcție:         ............................................

Semnătură autorizata si stampila

Nota:

 • 1) Se menționează cantitatea livrata in vederea in vederea valorificării prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje.

 • 2) Se menționează denumirea colectorului intermediar daca exista. In cazul in care nu exista un colector intermediar nu se completează.

 • 3) Se menționează Codul Unic de înregistrare al operatorului economic intermediar. In cazul in care nu exista un colector intermediar nu se completează.

 • 4) Se menționează numărul si data documentelor finale de livrare la instalația de valorificare care realizează operațiunea de valorificare in vederea valorificării prin ir» in instalații de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje.

 • 5) Se menționează denumirea operatorului economic valorificator prin incinerare cu recuperare de energie.

 • 6) Se menționează Codul Unic de înregistrare al operatorului economic valorificator prin incinerare cu recuperare de energie.

 • 7) Se menționează operația de valorificare prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie (conform Anexei nr. 3 din Legea nr. 211/2011 privind deșeurilor) la care au fost supuse deseurile de ambalaje (ex.: R1 întrebuințarea in principal drept combustibil sau ca alta sursa de energie).

  Avizat ADI..............................................


  Anexa nr 2 ( la contractul nr.


  C1F: 29380234


BORDEROU COLECTARE DEȘEURI DE AMBALAJE DIN DEȘEURILE MUNICIPALE Operator economic.........................

în baza Contractului nr..............din........................,

iuna..................anul.................

Nr.

Crt.

Denumire furnizor / generator de

(ii

deșeuri de ambalaje

CUI

Tipologie deșeu ambalaj

Denumire deșeu ambalaj

Cod deșeu de

. i 42) ambalaj

Cantitate' (kg)

Deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale

(3)

Numărul și dat documentului t

achiziție

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

1) Se menționează pentru persoanele juridice: denumirea societății generatoare de deșeuri (de ex., denumire stație de sortare), 2) Se va scrie codul deșeului de ambalaj cu 6 cifre conform Deciziei CE nr. 2014 /955 (ex: deșeuri de ambalaje de hârtie și carton -15.01.01).

3) Se menționează cantitățile de deșeuri de ambalaje din deseu! municipal.

4) Se menționează numărul și data documentului de achiziție.

Numele și prenumele


Data


Funcția

Semnătura autorizată și ștampila


la contractul nr.....................................

DECLARAȚIE LUNARA pentru anut 2013

„Operatorul de salubritate ................................... pentru AD! ISO MEDIU BRAȘOV,   

..............................declară pe propria răspundere că deșeurile de ambalaje colectate și livrate în vederea valorificării prin reciclare pentru uat, în luna..................... într-o cantitate de

...............pentru tipurile de deșeuri de ambalaje menționate în Anexa nr4- Raport validat lunar, aferentă

contractului de prestări servicii cu nr. ............... încheiat pentru colectarea/sortarea/predarea în vederea

valorificării prin reciclare cujreciclatorul x), sunt deșeuri de ambalaje care nu au fost utilizate și nu au fost raportate către alți operatori economici.

Prezenta declarație pe propria răspundere a fost întocmită cunoscând prevederile din Codul penal privind falsul în declarații. "

Data.............................................

Semnătura autorizată și ștampila

ANEXA nr. 3.B

la contractul nr.....................................

DECLARAȚIE LUNARA pentru anul 2019

„Operatorul de salubritate ................................... pentru ADI ISO MEDIU BRAȘOV............... declara pe propria răspundere ca deseurile de ambalaje colectate si livrate in vederea valorificării prin reciclare / si livrate in vederea valorificării prin incinerare in instalații de incinerare cu recuperare de energie pentru .......... (Beneficiar) CUi, in luna..................... intr-o cantitate de................ pentru tipurile de deșeuri de ambalaje menționate in Rapoartele validate lunare aferente anului 2019, aferente contractului de prestări servicii cu nr................ încheiat pentru colecturea/sortarea/predarea in vederea valorificării prin reciclare

cu........ (Beneficiar), sunt deșeuri de ambalaje care nu au fost utilizate si nu au fost raportate către alti

operatori economici....

Prezenta declarație pe propria răspundere a fost întocmită cunoscând prevederile din Codul penal privind falsul in declarații. “

Data.............................................

Semnătură autorizata si stampila

ANEXA n

CÎF: 29380234

RAPORT VALIDAT LUNAR Operator economic.........................

privind cantitatile de deșeuri de ambalaje colectate/sortate si livrate pentru valorificare prin reciclare in contul .....................(Beneficiarului) in baza Contractului nr.....................din..........................

luna.....................   anul.................

UM (kilogram)

DEȘEURI DE AMBALAJE

INTRĂRI

LIVRĂRI

Cantitatea de deșeuri de ambalaje de la populație

Operatorul economic unde s-au expediat deseurile de ambalaje in vederea reciclării'4

Cantitate deșeuri de ambalaje livrata in vederea reciclării '5>

Operațiunea de valorificare prin reciclare lS)

Provenita din d eseurile municipale (P)

Prin achiziție de la persoane fizice (AP)

TOTAL

Denumire operator

CUI

0

1

2

3=l-s2

4

5

6

7

Sticla cod 15 01 07

PET

cod 15 01 02

PE cod 15 01 02

PP cod 15 01 02

PS cod 15 01 02.

PVC cod 15 01 02

Total plastic cod 15

Ol 02

Hârtie și carton cod 15 Ol 01

Aluminiu cod 15 01

04

Otel si alte metale feroase cod 15 01 04

Total metale cod 15 0104

Lemn cod 15 01 03

TOTAL

Data:.........................

Nume, prenume:..........................................

Funcție:        ............................................

Semnătură autorizata si stampila


NOTAI.:

 • 1) Se menționează cantitatiie de deșeuri de ambalaje colectate de către operatorul desemnat, pentru care se calculează costurile nete.

 • 2) Se menționează trimestrial cantitatiie de deșeuri de ambalaje colectate prin achiziție de la populație conform art. 20 alin. (8) si (9), după caz.

 • 3) Cantitatea totala de deșeuri de ambalaje colectata/achizitionata.

 • 4) Se înscrie denumirea si CUI reciclator; in cazul exporturilor sau transferului se înscrie denumirea si adresa reciclator, inclusiv tara, CUI (daca exista).

 • 5) Se menționează cantitatea de deșeuri de ambalaje livrata in vederea reciclării. Raportat ia aceasta cantitate se calculează costurile campaniilor de informare si educ publicului si respectiv costurile de raportare.

 • 6) Se menționează operația de valorificare prin reciclare (conform Anexei nr. 3 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor ) la care au fost supuse deseurile de arm (ex.: R3 - pentru deșeuri de ambalaje de hartie/carton, de materiale plastice si de lemn; R4 - pentru deșeuri de ambalaje metalice; R5 - pentru deșeuri de ambalaje de Stic

Nota 2.

 • a) Deseurile de ambalaje din materiale compozite se raportează in funcție de materialul preponderent.

 • b) Cantitatiie se raportează in kilograme.

 • c) In cazul in care de Ia colector la valorificator deseurile de ambalaje circula prin mai multi comercianti, operatorul economic colector va prezenta documente justificati trasabilitatea deșeurilor de ambalaje pana la reciclator.

CIF: 29380234

RAPORT VALIDAT LUNAR

Operator economic.........................

privind cantitatile de deșeuri de ambalaje colectate/sortate si livrate pentru valorificare prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie in contul ..................(Beneficiarului) in baza Contractului nr.....................din..........................

in luna........................... anul.................

UM (kilograme)

DEȘEURI DE AMBALAJE

ACHIZIȚII

LIVRĂRI

Cantitate deșeuri de ambalaje de la operatorul de salubrizare/ statii de sortare [I!

Operatorul economic unde s-au expediat deseurile de ambalaje in vederea valorificării prin incinerare in instalații de incinerare cu recuperare de energie (21

Cantitate deșeuri de ambalaje livrata in vederea valorificării prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie<”

Operațiunea de valorificare prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie1,1

Denumire operator

CUI

0

1

2

3

4

5

PET

cod 15 01 02

PE cod 15 01 02

PP cod 15 01 02

PS cod 15 01 02

PVC cod 15 01 02

Total plastic cod 15 01 02

Hârtie și carton cod 15 01 01

Lemn cod 15 01 03

TOTAL_________

Nume, prenume:...........................

Data:


Funcție:        ............................

Semnătură autorizata si stampila

NOTAI.: !

 • 1) Se menționează cantitatile de deșeuri de ambalaje provenite de la operatorul de salubrizare/statie de sortare.

 • 2) Se înscrie denumirea si CUI valorifîcator;

 • 3) Se menționează cantitatea de deșeuri de ambalaje livrata in vederea in vederea valorificării prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie.

 • 4) Se menționează operațiunea de valorificare prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie (conform Anexei nr. 3 din Legea nr. 211/2011 privind r deșeurilor) la care au fost supuse deseurile de ambalaje (ex.: R1 intrebuintarea in principal drept combustibil sau ca alta sursa de energie)

Nota 2.                             1

 • a) Deseurile de ambalaje din materiale compozite se raportează in funcție de materialul preponderent.

 • b) Cantitatile se raportează in kilograme.

 • c) In cazul in care de la colector la valorifîcator deseurile de ambalaje circula prin mai multi comercianti, operatorul economic colector va prezenta documente justifica trasabilitatea deșeurilor de ambalaje pana la valorificare.

ANEXA nr. S

DECLARAȚIE

„Dl/Dna ............................  identificat/a cu CI serie și nr. ...........................în calitate de

.............................pentru .................... ADRESA, CUI, J1..........................................declar pe propria răspundere ca deșeurile de ambalaje din..........................................(se trece tipul de deșeu), provenite din ambalaje din fluxul

industiial/comercial și de la populație, în cantitate totală de ..............................., preluate prin facturile nr.

.......................................................................................................... din  data de ......................................  de  la operatorul economic ................................................................................., sunt rransferate/exportate în scopul

valorificării prin reciclare, în conformitate cu prevederile Legii 249/2015 și OUG 196/2006, în vederea îndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare prin reciclare în contul

Atașez ca dovadă a transferului/exportului copie după următoarele documente:

 • 1. Factura de export;

 • 2. CMR (Scrisoare de trăsură CMR);

 • 3. Anexa nr. VII la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, modificat și completat ulterioi

Orice informație sau dată prezentată mai sus care nu este conformă cu realitatea se consideră fals și se pedepsește conform Codului Penal.

Denumirea operatorului economic

Numele și prenumele

Funcția

Semnătură autorizată și ștampila


ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNTTARĂ “ISO MEDIU”

ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV

Adresa: str. Zizinului, nr.l 19. sc.B, et.2 cod 500407, Brașov, j ud. Brașov

E-mail: adiisomediubrasov@gm.ail.com


CONTRACT DE MANDAT

Nr. dkk o2


L*UNicIP>UL FA 3ARA3

&3 , lO „

zj'.’a----Luna--Anul„„


Prezentul contract de mandat (denumit în continuare "Contract”) se încheie în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, Nr. 219 din data de 26.08.2019,

prin raportare și cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74 din 17 iulie 2018, prin care se modifica si se completează prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, ratificată prin Legea 31 din 17 ianuarie 2019 precum și a celorlalte prevederi legale incidente.

Prezentul contract se încheie între următoarele părți:

 • 1. Municipiul Făgăraș, Județul Brașov, cu sediul în localitatea Făgăraș, județul Brașov, Str. Republicii nr. 3, telefon 0268211313, reprezentat de dl SUCACIU GHEORGHE, primar (coordonator local), în calitate de mandant (denumit in continuare "Mandantul”)

 • 2. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ’TSO MEDIU” în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov, cu sediul în localitatea Brașov, județul Brașov, str. Zizinului. nr. 119, bl. telefon 0741428172/ 0765521551, e-mail adiisomediubrasov@gmail.com . cont IBAN R050RNCB0059126038860001, deschis la Banca Comercială Română, cod de identificare fiscală 29380234, reprezentată legal prin dna/dnul GHEORGHE SUCACIU, în calitate de președinte, posesor al actului de identitate tip CI seria ZV nr. 076147, eliberat de SPCLEP Făgăraș, la data de 07.04.2016, domiciliat în (localitatea) Făgăraș, str. Nicolae Bălcescu, nr. 45, bl......-.....sc. et. ap. ...-....., județul Brașov, născut la data de

(ziua, luna, anul) 13.01.1975 în (localitatea) Făgăraș, județ Brașov în calitate de mandatar (denumit in continuare "Mandatarul”) prin împuternicit ȘERBAN TODORICĂ CONSTANTIN conform Deciziei 4/1/04.04.2019, în calitate de vicepreședinte, posesor al actului de identitate tip CI seria ZV ni’. 142344, eliberat de SPCLEP Brașov la data de 19.05.2017, domiciliat în SatPrejmer (Corn. Prejmer), Str. Mare, nr. 578, județ Brașov.


ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “ISO MEDIU”

ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV

Adresa: str. Zizinului, nr.l 19, sc.B, et.2 cod 500407, Brașov, jud. Brașov

E-mail: adiisomediubrasov@gmail.com

CAPITOLUL I Obiectul contractului

Art. 1. Obiectul prezentului contract îl constituie mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov de către Unitatea Administrativ Teritorială în calitate de mandant, să exercite în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale atribupile, drepturile și obligațiile de monitorizare și control a contractelor încheiate cu operatorii de salubritate în vederea respectării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74 din 17 Iulie 2018, prin care se modifică și se completează prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 prvind Fondul pentru Mediu, de Art. 17 și Art. 59 din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, de Art. 16, de Art. 20, Art. 21 din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

CAPITOLUL II Obligațiile părților contractante

Art. 2. Obligațiile Mandantului ( Unității Administrativ Teritoriale) sunt următoarele:

 • 2.1. să elaboreze și să semneze Actul Adiționa! la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare cuprinzând responsabilitatea operatorului cu privire la transmiterea datelor referitoare la cantitățile totale pentru fiecare flux de deșeuri, precum și a oricăror alte date menționate în prezentul Contract. Datele sunt transmise către ADI ISO MEDIU BRAȘOV pană la dată de 10 a fiecărei luni, pentru luna anterioară ;

Fluxuri de deșeuri :

 • - Deșeuri menajere:

 • a) deșeuri reziduale;

 • b) deșeuri biodegradabile;

 • c) deșeuri reciclabile (hârtie și carton, plastic și metal, sticlă), inclusiv deșeuri de ambalaje;

 • d) deșeuri periculoase din deșeunle menajere,

 • e) deșeuri voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici;

 • - Deșeuri din construcții;

 • - Deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • - Alte deșeuri;

  ÎN


  “ISO MEDIU”


  /wzo i. #CC


  DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV


  Adresa: str. Zizinului, nr.119, Obiectiv nr. 8 sc.B, et.2 cod 500407,


Brașov, jud. Brașov

PROCEDURĂ RAPORTARE ȘI CUPRINS DOSAR RAPORTARE LUNARĂ Documente de transmis de către Operatorul de salubritate către ADI Isc Mediu Brașov pana Ia data de 10 a lunii pentru luna precedentă.

Nr.

Cit.

Denumire document din dosarul de raportare lunară

Număr anexa

1

Declarație privind cantitățile de deșeuri de ambalaje supuse activităților de colectare și a altor operații de tratare/valorificare cu asigurarea reciclării/valorificăni energetice (în instalații proprii sau ale unor terți autorizați) in scopul îndeplinirii obiectivelor anuale pentiu deșeurile de ambalaje valorificate/reciclale în tara.

Anexa

3.A si 3.B

2

Declarație privind cantitățile de deșeuri de ambalaje supuse activităților de colectare și a altor operații de tratare/valorificare cu asigurarea reciclării/valorificării energetice (în instalații proprii sau ale unor terți autorizați) în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale pentiu deșeurile de ambalaje valorificate/reciclate în afara țării.

Anexa 8

3

Raoort validat lunar privind cantitățile do deșeuri de ambalaje supuse activităților de colectare și a ailor operații de tratare/valorificare cu asigurarea reciclării/valorificării energetice (în instalații proprii sau ale unor terți autorizați)

Anexa 4A si 4.B

4

Borderoul colectare deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale va fi însotit de copii, conform cu originalul, după caz:

 • • raport sertare;

 • • centralizator al bonurilor de cântar;

Anexa 2C

5 .

Borderoul de livrări va fi însoțit de copii „CONFORM CU ORIGINALUL" după:

 • 1.1 Pentru deșeurile de ambalaje lix'rate în vederea valorificării prin reciclare în tară:

 • ® facturile de livrare deșeuri de ambalaje către operatorul economic reciclator

 • • Formular de incarcare-descarcare deșeuri

 • 1.2 . Pentru deșeurile de ambalaje livrate în vederea valorificării prin reciclare în afara tării, în spațiul Intraunional:

 • 9 facturile de livrare deșeuri de ambalaje către operatorul economic reciclator

» anexa VII - Regulamentul CE nr. 1013/2008;

 • o document financiar - contabil și de transport transfrontalier (CMR); autorizația de mediu prin care se dovedește statutul de reciclator/valorifîcator;

 • • toate documentele de livrare vor fi traduse în limba română

 • 13. Pentiu deșeurile de ambalaje livrate în vederea valorificării prin reciclare în afara spațiului Intraunional:

 • • facturile de livrare deșeuri de ambalaje către operatorul economic reciclator

e anexa VII - Regulamentul CE nr. 1013/2008;

 • ® autorizația de mediu prin care se dovedește statutul de reciclator/valorifîcator;

 • e declarație vamală de export (scrisoare de transport internațional);

 • • toate documentele de livrare vor fi traduse în limba română

Anexa 2 A tabel 1

6

Borderoul de livrări va fi însoțit de copii după:

Pentru deșeurile de ambalaje livrate în vederea valorificării prin incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie:

 • • facturile de livrare deșeuri de ambalaje către operatorul economic valorificator

 • * Formular de incarcare-descarcare deșeuri

Anexa 2A tabel 2

“ISO MEDIU”

ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV Adresa: str. Zizinului, nr.119, Obiectiv nr. 8 sc.B, et.2 cod 500407, Brașov, jud. Brașov

7 _

Alte documente justificative necesare raportării(vor fi trimise in urma solicitării scrise a asociației

Nota:

In baza confirmării validării cantităților din dosarul de trasabilitate de către ADI, operatorul de salubritate va emite o factură către asociație pentru acoperirea costului net de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale prin derularea activităților de colectare, transport, stocare temporară și sortare prestate de operatorul de salubritate.

^conform prevederilor anexei nr.6 din legea nr.249/2015

Nota:

 • 1. Anexa VII - Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri.

Nota:

 • 1, Toate documentele de livrare a deșeurilor de ambalaje în vederea reciclării/valorificării ce însoțesc transporte< deșeurilor • de ambalaje și documentează livrarea deșeurilor, de ambalaje in vederea reciclării/valorificării trebuie să conțină mesajul text privind îndeplinirea obiectivelor de reciclare/valorificare în contul, C.U.I. RO

 • 2. Factura emisă de către Prestator către  trebuie să conțină mesajul text conform condiților contractuale încheiate între și Prestator

 • 3. Toate documentele depuse în copie la dosarele lunare de trasabilitate trebuie să conțină mențiunea „conform cu originalul” însoțite de semnătură și ștampila.

Denumirea operatorului economic

Numele și prenumele

Funcția

Semnătura autorizată și ștampila

Avizat ADJ..............................................


ANEXA nr. 2.A - tabel 1 la contractul nr.


CIF: 29380234


BORDEROU DE LIVRĂRI pentru Luna.......................Anul............

in vederea valorificării prin reciclare

Tip material deseu de ambalaj / cod deseu (clasa 15 01)

Cantitate totala livrata spre reciclare (tone)111

Denumire colector intermediar -după caz <2>

CUI colector intermediar-după caz t3

Numaru docum de livrare a c ambalaje in vec

1 si data entului ieseurilor de erea reciclării <*>

Denumire operator economic reciclator151

CUI operator economic reciclator <G>

Oper; de vait prin r<

F!D*/Anexa VII

FACTURA

Sticla cod 15 01 07

Total sticla

Cod 15 01 07

PET

cod 15 01 02

PE cod 15 01 02

PP cod 15 01 02

PS cod 15 01 02

PVC cod 15 01 02

Total plastic cod 15 0102

Hârtie și carton cod 15 01 01

Aluminiu cod 15 01 04

-

Otel si alte metale feroase cod 15 01 04

Total metale cod 15 01 04

Lemn cod 15 01 03

TOTAL

Nume, prenume;..........................................

Funcție:         ............................................

Semnătură autorizata si stampila

Data:.........................


Nom:

 • 1) Se menționează cantitatea livrata in vederea reciclării deșeurilor de ambalaje.

 • 2) Se menționează denumirea colectorului intermediar daca exista, in cazul in care nu exista un colector intermediar nu se completează.

 • 3) Se menționează Codul Unic de înregistrare al operatorului economic intermediar. In cazul in care nu exista un colector intermediar nu se completează.

 • 4) Se menționează numărul si data documentelor finale de livrare la instalația de valorificare care realizează operațiunea de valorificare prin reciclare a desei ambalaje.

 • S) Se menționează denumirea operatorului economic reciclator.

 • 6) Se menționează Codul Unic de înregistrare al operatorului economic reciclator.

 • 7) Se menționează operația de valorificare prin reciclare (conform Anexei nr. 3 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor ) la care au fost supuse dese ambalaje (ex.; R3 — pentru deșeuri de ambalaje de hârtie/carton, de materiale plastice si de lemn; R4 - pentru deșeuri de ambalaje metalice; R5 - pentru deșeuri de a de sticla).

  ANEXA nr. 2. A-tabel 2


  AD1..................... ;

  Adresa :.................................

  Tei./Fax/E-mail:................................

  C1F:..............................


  la contractul nr....................


BORDEROU DE LIVRĂRI pentru Luna.......................Anul............

in vederea valorificării prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie

Tip material deseu de ambalaj / cod deseu {clasa 15 01)*

Cantitate totala livrata in vederea valorificării prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie (tone) i’>

Denumire colector intermediar - după caz

CUI colector intermediar — după caz (3>

Numărul si data documentului de livrare a deșeurilor de ambalaje in vederea valorificării prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie 141

Denumire operator economic care realizează operațiunea de valorificare prin incinerare cu recuperare de energie (S)

CUI operator economic valorificator prin incinerare cu recuperare de energie10

Oper. oper: valori incir recui en

FID*/Anexa VII

FACTURA

PET

cod 15 01 02

PE cod 15 01 02

PP cod 15 01 02

PS cod 15 01 02

PVC cod 15 01 02

Total plastic cod 15 01 02

Hârtie și carton cod 15 01 01

Lemn cod 15 01 03

TOTAL__________

* impartirea pe coduri se face proporțional in baza unei anaiize trimestriale a compoziției

Nume, prenume:.......i.................................. Data:...

Funcție:         .............................................

Semnătură autorizata si stampila

Nota:

 • 1) Se menționează cantitatea livrata in vederea in vederea valorificării prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje.

 • 2) Se menționează denumirea colectorului intermediar daca exista. In cazul in care nu exista un colector intermediar nu se completează.

 • 3) Se menționează Codul Unic de Înregistrare al operatorului economic intermediar. In cazul in care nu exista un colector intermediar nu se completează.

 • 4) Se menționează numărul si data documentelor finale de livrare la instalația de valorificare care realizează operațiunea de valorificare in vederea valorificării prin in in instalații de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje.

 • 5) Se menționează denumirea operatorului economic valorificator prin incinerare cu recuperare de energie.

6} Se menționează Codul Unic de înregistrare al operatorului economic valorificator prin incinerare cu recuperare de energie.

7) Se menționează operația de valorificare prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie (conform Anexei nr. 3 din Legea nr. 211/2011 privind deșeurilor ) la care au fost supuse deseurile de ambalaje (ex.: R1 întrebuințarea in principal drept combustibil sau ca alta sursa de energie).

Avizat ADI..............................................


Anexa nr 2 ( la contractul nr.


CIF: 29380234


BORDEROU COLECTARE DEȘEURI DE AMBALAJE DIN DEȘEUR1LE MUNICIPALE Operator economic.........................

în baza Contractului nr..............din.........................

luna..................anul.................

Nr.

Crt.

Denumire furnizor / generator de

(1)

deșeuri de ambalaje

CUI

Tipologie deșeu ambalaj

Denumire deșeu ambalaj

Cod deșeu de ambalaj^

Cantitate (kg)

Numărul și dat documentului c

• - W

achiziție

Deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale

(3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

1

1

1) Se menționează pentru persoanele juridice: denumirea societății generatoare de deșeuri (de ex., denumire stație de sortare), 2) Se va scrie codul deșeului de ambalaj cu 6 cifre conform Deciziei CE nr. 2014/955 (ex: deșeuri de ambalaje de hârtie și carton -15.01.01).

3) Se menționează cantitățile de deșeuri de ambalaje din deseul municipal.

4) Se menționează numărul și data documentului de achiziție.

Numele și prenumele


Data


Funcția

Semnătura autorizată și ștampila


la contractul nr.....................................

DECLARAȚIE LUNARA pentru anui 2019

„Operatorul de salubritate  ............................ pentru ADI ISO MEDIU BRAȘOV, .............

..............................declară pe propria răspundere că deșeurile de ambalaje colectate și livrate în vederea valorificării prin reciclare pentru uat, în luna..................... într-o cantitate de

................pentru tipurile de deșeuri de ambalaje menționate în Anexa nr 4 - Raport validat lunar, aferentă contractului ac prestări servicii cu nr. ............... încheiat pentru coiectarea/sortarea/predarea în vederea valorificării prin reciclare cu(reciclatorul x), sunt deșeuri de ambalaje care nu au fost utilizate și nu au fost raportate către alți operatori economici.

Prezenta declarație pe propria răspundere a fost întocmită cunoscând prevederile din Codul penal privind falsul în declarații. "

Data.............................................

Semnătura autorizată și ștampila

ANEXA nr. 3.B

Ia contractul nr........................  ...

DECLARAȚIE LUNARA pentru anul 2019

„Operatorul de salubritate...................................pentru ADI ISO MEDIU BRAȘOV,............. declara pe

propria răspundere ca deseurile de ambalaje colectate si livrate in vederea valorificării prin reciclare / si livrate in vederea valorificării prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie pentru .......... (Beneficiar) CUI, in luna..................... intr-o cantitate de ................ pentru tipurile de deșeuri de ambalaje menționate in Rapoartele validate lunare aferente anului 2019, aferente contractului de prestări servicii cu nr................incheiat pentru colectarea/sortarea/predarea in vederea valorificării prin reciclare

cu........ (Beneficiar), sunt deșeuri de ambalaje care nu au fost utilizate si nu au fost raportate către alti

operatori economici....

Prezenta declarație pe propria răspundere a fost întocmită cunoscând prevederile din Codul.penal privind falsul in declaratii."

Data.............................................

Semnătură autorizata si stampila

CIF: 29380234

RAPORT VALIDAT LUNAR

Operator economic.........................

privind cantitatile de deșeuri de ambalaje colectate/sortate si livrate pentru valorificare prin reciclare in contul .....................(Beneficiarului) in baza Contractului nr.....................din.........................,

luna........................... anul.................

UM (kilogram)

DESEUR! DE AMBALAJE

INTRĂRI

LIVRĂRI

Cantitatea de deșeuri de ambalaje de la populație

Operatorul economic unde s-au expediat deseurile de ambalaje in vederea reciclării'41

Cantitate deșeuri de ambalaje livrata in vederea reciclării'51

Operațiunea de valorificare prin reciclare 161

Provenita din d eseurile municipale (P) m

Prin achiziție de la persoane fizice (AP) 121

TOTAL <”

Denumire operator

CUI

0

1

2

3=1<2

4

5

6

7

Sticla cod 15 01 07

PET

cod 15 01 02

PE cod 15 01 02

PP cod 15 01 02

PS cod 15 01 02

PVC cod 15 01 02

Total plastic cod 15 0102 ■    '

Hârtie și carton cod 15 Ol Ol

Aluminiu cod 15 01

04

Otel si alte metale feroase cod 15 01 04

Total metale cod 15 01 04

Lemn cod 15 01 03

TOTAL

Data:.........................

Nume, prenume:..........................................

Funcție:        ............................................

Semnătură autorizata si stampila


NOTA 1.:

 • 1) Se menționează cantitatile de deșeuri de ambalaje colectate de către operatorul desemnat, pentru care se calculează costurile nete.

 • 2) Se menționează trimestrial cantitatile de deșeuri de ambalaje colectate prin achiziție de la populație conform art. 20 alin. (8) si (9), după caz.

 • 3) Cantitatea totala de deșeuri de ambalaje colectata/achizitionata.

 • 4) Se inscrie denumirea si CUI reciclator; in cazul exporturilor sau transferului se inscrie denumirea si adresa reciclator, inclusiv tara, CUI (daca exista).

 • 5) Se menționează cantitatea de deșeuri de ambalaje livrata in vederea reciclării. Raportat la aceasta cantitate se calculează costurile campaniilor de informare si educ publicului si respectiv costurile de raportare.

 • 6) Se menționează operația de valorificare prin reciclare (conform Anexei nr. 3 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor ) la care au fost supuse deseurile de amu (ex.: R3 - pentru deșeuri de ambalaje de hartie/carton, de materiale plastice si de lemn; R4 - pentru deșeuri de ambalaje metalice; R5 - pentru deșeuri de ambalaje de Stic

Nota 2.

 • a) Deseurile de ambalaje din materiale compozite se raportează in funcție de materialul preponderent.

 • b) Cantitatile se raportează in kilograme.

 • c) In cazul in care de la colector la valorificator deseurile de ambalaje circula prin mai multi comerciant!, operatorul economic colector va prezenta documente justificata trasabilitatea deșeurilor de ambalaje pana la reciclator.

CIF: 29380234

RAPORT VALIDAT LUNAR Operator economic.........................

privind cantitatile de deșeuri de ambalaje colectate/sortate si livrate pentru valorificare prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie in contul ........  (Beneficiarului) in baza Contractului nr. ....................din.........................,

in luna........................... anul.................

UM (kilograme)

DEȘEURI DE AMBALAJE

ACHIZIȚII

LIVRĂRI

Cantitate deșeuri de ambalaje de la operatorul de salubrizare/ statii de sortare

Operatorul economic unde s-au expediat deseurile de ambalaje in vederea valorificării prin incinerare in instalati! de incinerare cu recuperare de energie 121

Cantitate deșeuri de ambalaje livrata in vederea valorificării prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie p>

Operațiunea de valorificare prin incinerare in instalații de incinerare cu recuperare de energie 1,1

Denumire operator

CUI

0

1

2

3

4

5

PET

cod 15 01 02

PE cod 15 01 02

PP cod 15 01 02

PS cod 15 01 02

PVC cod 15 01

02

Total plastic cod 15 0'1 02

Hârtie și carton cod 15 01 01

lemn

cod is 01 03

TOTAL_________

---------

----------------- - _______

__

“ISO MEDIU”

ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV

Adresa^str. Zizinului. nr. 119, Obiectiv nr. 8 sc.B, et.2 cod 500407, jud. Brașov                          ..

PROCEDURĂ RAPORTARE ȘI CUPRINS DOSAR RAPORTARE LUNARĂ Documente de transmis de către Operatorul de salubritate către ADI Iso Mediu Brașov pana la data de 10 a lunii pentru luna precedentă.

Nr.

Crt.

Denumire document din dosarul de raportare lunară

Număr anexa

1

Declarație privind cantitățile de deșeuri de ambalaje supuse activităților de colectare și a altor operații de tratare/valorificare cu asigurarea rcciclării/valorificării energetice (în instalații proprii sau ale unor terți autorizați) in scopul îndeplinirii obiectivelor anuale pentru deșeurile de ambalaje valorificate/recîclate în tara.

Anexa 3.Asi3.B

2

Declarație privind cantitățile de deșeuri de ambalaje supuse activităților de colectare și a altor operații de tratare/valorificare cu asigurarea reciclării/valorificării energetice (în instalații proprii sau ale unor terți autorizați) în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale pentru deșeurile de ambalaje valorificate/reciclate în afara țării.

Anexa 8

Raport validat lunar privind cantitățile do deșeuri de ambalaje supuse activităților de colectare și a ailor operații de tratare/valorificare cu asigurarea reciclării/valorificări: energetice (în instalații proprii sau ale unor terți autorizați)

Am xa 4A si 4.B

4

Borderoul colectare deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale va fi însorit de copii, conform cu originalul, după caz:

• raport sortare;

o centralizator al bonurilor de cântar;

Anexa 2 C

5

Borderoul de livrări va fi însoțit de copii „CONFORM CU ORIGINALUL” după:

 • 1.1 Pentru deșeurile de ambalaje livrate în vederea valorificării prin reciclare în tară:

 • • facturile de livrare deșeuri de ambalaje către operatorul economic reciclator

 • • Formular de incarcare-descarcare deșeuri

 • 1.2 . Pentru deșeurile de ambalaje livrate în vederea valorificării prin reciclare în afara tării, în spațiul Intraunional:

 • • facturile de livrare deșeuri de ambalaje către operatorul economic reciclator

 • • anexa VII - Regulamentul CE nr. 1013/2008;

 • • document financiar - contabil și de transport transfrontalier (CMR); autorizația de mediu prin care se dovedește statutul de reciclator/valorificator;

 • • toate documentele de livrare vor fi traduse în limba română

L3. Pentru deșeurile de ambalaje livrate în vederea valorificării prin reciclare în afara spațiului Intraunional:

 • • facturile de livrare deșeuri de ambalaje către operatorul economic reciclator

 • • anexa VII - Regulamentul CE nr. 1013/2008;

 • • autorizația de mediu prin care sc dovedește statutul de reciclator/valorificator;

 • ® declarație vamală de export (scrisoare de transport internațional);

 • • toate documentele de livrare vor fi traduse în limba română

Anexa 2 A tabel 1

6

BorderouLde livrări va fi însoțit-Seîcop-iî după:

Pentru deș'eîtrfTe de am’BaîăjeT^ralS'îP^derea valorificării prin incinerare îri’irista'lații de incinerare cu recuperare de energie:

 • • fac        Hvfâ^^gȘ^^^ee-aiimalaje către operatorul economic valo'rificâtoF'"’-

 • • Formuîir uiT irfer^dr^^&tăfddie-deșeuri

'Anexa 2A tabel 2

“ISO MEDIU”

ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV Adresa: str.-Zizinuhii,-nr.ll9, Obiectiv nr. 8 sc.B, et.2 cod 500407,

Brașov, jud. Brașov

7

Alte documente justificative necesare raportăriifvor fi trimise in unna solicitării scrise a asociației

Nota:

In baza confirmării validării cantităților din dosarul de trasabilitate de către ADI, operatorul de salubritate va emite o factură către asociație pentru acoperirea costului net de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale prin derularea activităților de colectare, transport, stocare temporară și sortare prestate de operatorul de salubritate.

*conform prevederilor anexei nr.6 din legea nr.249/2015

Nota:

 • 1. Anexa VII - Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri,

Nota:

 • 1. Toate documentele de livrare a deșeurilor de ambalaje în vederea, reciclării/valorificării ce însoțesc transporte deșeurilor de ambalaje și documentează livrarea deșeurilor. de ambalaje in \ederea reciclării/valorificării trebuie să conțină mesajul text privind îndeplinirea obiectivelor de reciclare/valorificare în contul, C.U.I. RO

 • 2. Factura emisă de către Prestator către  trebuie să conțină mesajul text conform condiților contractuale încheiate între și Prestator

 • 3. Toate documentele depuse în copie la dosarele lunare de trasabilitate trebuie să conțină mențiunea "conform cu originalul" însoțite de semnătură și ștampila.

Denumirea operatorului economic

Numele și prenumele

Funcția

Semnătura autorizată și ștampila

AvizatADl..............................................


ANEXA nr. 2.A * tabel 1 la contractul nr.


CIF: 29380234


BORDEROU DE LIVRĂRI pentru Luna.......................Anul............

in vederea valorificării prin reciclare

Tip material desen de ambalaj / cod deseu (clasa 15 01)

Cantitate totala livrata spre reciclare (tone)

Denumire colector intermediar-

CUI colector intermediar-după caz 0’

Numaru docum de livrare a c ambalaje in vet

1 si data autului leseurilor de erea reciclării «>

Denumire operator economic reciclator <51

CUI operator economic reciclator(6)

Operat de valoi prin rei

după caz (!|

FID*/Anexa VII

FACTURA

o

Sticla cod 15 01 07

Total sticla

Cod 15 01 07

PET

cod 15 01 02

PE cod 15 01 02

PP. cod. 15 01 02

PS codț15 01 02

PVCcqd 15 01 02

Total plastic cod 15 01 02

Hârtie și carton cod 15 01 01

, Aluminiu

cod 15 .01 04

Otel si alte metale feroase cod 15 01 04

Total metale cod 15 Ol 04

Lemn

cod 15 01 03

TOTAL

Nume, prenume:..........................................

Data:.........................


Funcție:         ............................................

Semnătură autorizata si stampila

Nota:

 • 1) Se menționează cantitatea livrata in vederea reciclării deșeurilor de ambalaje.

 • 2) Se menționează denumirea colectorului intermediar daca exista. In cazul in care nu exista un colector intermediar nu se completează.

 • 3) Se menționează Codul Unic de înregistrare al operatorului economic intermediar. In cazul in care nu exista un colector intermediar nu se completează.

 • 4) Se menționează numărul si data documentelor finale de livrare la instalația de valorificare care realizează operațiunea de valorificare prin reciclare a desei ambalaje.

 • 5) Se menționează denumirea operatorului economic reciclata.

 • 6) Se menționează Codul Unic de înregistrare al operatorului economic reciclator.

 • 7) Se menționează operația de valorificare prin reciclare (conform Anexei nr. 3 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor ) la care au fost supuse dese ambalaje (ex.: R3 - pentru deșeuri de ambalaje de hartie/carton, de materiale plastice si de lemn; R4 - pentru deșeuri de ambalaje metalice; R5 - pentru deșeuri de a de sticla).

ANEXA nr. 2. A-tabel 2

AD'..................... la contractul nr.....................

Adresa:.................................

Tel./Fax/E-mail:................................

C1F: ..............................

BORDEROU DE LIVRĂRI pentru Luna.......................Anul............

in vederea valorificării prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie

Tip material deseu de ambalaj / cod deseu {clasa 15 01)*

Cantitate totala livrata in vederea valorificării prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie (tone) fi

1

Denumire colector intermediar - după caz w

CUI colector intermediar - după caz

Numărul si data documentului de livrare a deșeurilor de ambalaje in vederea valorificării prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie H1

Denumire operator economic care realizează operațiunea de valorificare prin incinerare cu recuperare de energie |S)

CUI operator economic valorificator prin incinerare cu recuperare de energiei6

Opera opera valorii incin recup en<

FID*/Anexa VII

FACTURA

PET

cod 15 01 02

PEcod;15 01 02

PP cod'15 01 02

PS cod 15 01 02

PVC cod 15 01 02

Total plastic cod 15 Dl 02

Hârtie §lî carton cod 15 01 01

Lemn ■’

cod 15 01 03

TOTAL

împărțirea pe coduri se face proporțional in baza unei analize trimestriale a compoziției

Nume, prenume:..........................................

Data:.........................


Funcție:         ............................................

Semnătură autorizata si stampila

Nota:

 • 1) Se menționează cantitatea livrata in vederea in vederea valorificării prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje.

 • 2) Se menționează denumirea colectorului intermediar daca exista. In cazul in care nu exista un colector intermediar nu se completează.

 • 3) Se menționează Codul Unic de înregistrare al operatorului economic intermediar. In cazul in care nu exista un colector intermediar nu se completează.

 • 4) Se menționează numărul si data documentelor finale de livrare la instalația de valorificare care realizează operațiunea de valorificare in vederea valorificării prin inc in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje.

 • 5) Se menționează denumirea operatorului economic valorificator prin incinerare cu recuperare de energie.

 • 6) Se menționează Codul Unic de înregistrare al operatorului economic valorificator prin incinerare cu recuperare de energie.

 • 7) Se menționează operația de valorificare prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie (conform Anexei nr. 3 din Legea nr. 211/2011 privind r deșeurilor ) la care au fost supuse deseurile de ambalaje (ex.: R1 întrebuințarea in principal drept combustibil sau ca alta sursa de energie).

Avizat ADI..............................................

CI F: 29380234

Anexa nr 2 i la contractul nr.


BORDEROU COLECTARE DEȘEURI DE AMBALAJE DIN DEȘEURILE MUNICIPALE Operator economic.........................

în baza Contractului nr..............din........................,

iuna..................anul.................

Nr.

Crt.

Denumire furnizor / generator de deșeuri de ambalaje^

CUI

Tipologie deșeu ambalaj

Denumire deșeu ambalaj

Cod deșeu de

. i -(2) ambalaj

Cantitate (kg)

Deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale

(3)

Numărul și dat documentului (

L- ■ - W achiziție

1

2

3

4

5

6

7

8

1

9

i

10

TOTAL

1) Se menționează pentru persoanele juridice: denumirea societății generatoare de deșeuri (de ex., denumire stație de sortare), 2) Se va scrie codul deșeului de ambalaj cu 5 cifre conform Deciziei CE nr. 2014 /955 (ex: deșeuri de ambalaje de hârtie și carton -15.01.01).

3) Se menționează cantitățile de deșeuri de ambalaje din deseul municipal.

4) Se menționează numărul și data documentului de achiziție.

Numele și prenumele


Data


Funcția

Semnătura autorizată și ștampila


la contractul nr.....................................

DECLARAȚIE LUNARA pentru anul 2019

„Operatorul de salubritate ................................... pentru ADI ISO MEDIU BRAȘOV, ............. ..............................declară pe propria răspundere că deșeurile de ambalaje colectate ți livrate în vederea valorificării prin reciclare pentru uat, în luna..................... într-o cantitate de

................pe^u tipurile de dețeuri de ambalaje menționate în Anexa nr4- Raport validat lunar, aferentă contractului ce prestări servicii cu nr. ............... încheiat pentru colectarea/sorcarea/p,edarea în vederea valorificării prin reciclare cuțreciclatorul x), sunt dețeuri de ambalaje care nu au fost utilizate și nu au fost raportate către alți operatori economici.

Prezenta declarație pe propria răspundere a fost întocmită cunoscând prevederile din Codul penal privind falsul în declarații. "

Data.............................................

Semnătura autorizată și ștampila

ANEXA nr. 3.B

la contractul nr........................o............

DECLARAȚIE LUNARA pentru anul 2019

„Operatorul de salubritate...................................pentru ADI ISO MEDIU BRAȘOV,............. declara pe

propria răspundere ca deseurile de ambalaje colectate si livrate in vederea valorificării prin reciclare / si livrate in vederea valorificării prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie pentru .......... (Beneficiar) CUI, in luna..................... intr-o cantitate de ................ pentru tipurile de deșeuri de ambalaje menționate in Rapoartele validate lunare aferente anului 2019, aferente contractului de prestări servicii cu nr................incheiat pentru colectarea/sortarea/predarea in vederea valorificării prin reciclare

cu........ (Beneficiar), sunt deșeuri de ambalaje care nu au fost utilizate si nu au fost raportate către alti

operatori economici....

Prezenta dedvratie pe propria răspundere a fost intocmita cunoscând prevederile din Codul penal privind falsul in declaratii. "

Data.. .........................................

Semnătură autorizata si stampila

ANEXA

CIF: 29380234

RAPORT VALIDAT LUNAR

Operator economic.........................

privind cantitatile de deșeuri de ambalaje colectate/sortate si livrate pentru valorificare prin reciclare in contul .....................(Beneficiarului) in baza Contractului nr.....................din..........................

luna........................... anul.................

UM (kilogram)

DEȘEURI DE AMBALAJE

INTRĂRI

LIVRĂRI

Cantitatea de deșeuri de ambalaje de la populație

Operatorul economic unde s-au expediat deseurile de ambalaje in vederea reciclării'4

Cantitate deșeuri de ambalaje livrata in vederea reciclării '5)

Operațiunea de

Provenita din d eseurile municipale (P) <i>

Prin achiziție de la persoane fizice (AP)121

TOTAL <3>

Denumire operator

CUI

valorificare prin reciclare [6)

0

1

2

3=1+2

4

5

6

7

Sticla cod 15 01 07

PET

cod 15 01 02

PE cod 15 01 02

PP cod 15 01 02

PS cod 15 01 02

PVC cod 15 01 02

Totai piastîc cod 15 0102

Hârtie și carton cod 15 0101______

Aluminiu cod 15 01

----—.—-___

04

Otel si alte metale feroase cod 15 Ol 04

Total metale cod 15 01 04

Lemn cod 15 01 03

TOTAL

Data:.........................

Nume, prenume:..........................................

Funcție:         ............................................

Semnătură autorizata si stampila


NOTA 1.:

 • 1) Se menționează cantitatile de deșeuri de ambalaje colectate de către operatorul desemnat, pentru care se calculează costurile nete.

 • 2) Se menționează trimestrial cantitatile de deșeuri de ambalaje colectate prin achiziție de la populație conform art. 20 alin. (8) si (9), după caz.

 • 3) Cantitatea totala de deșeuri de ambalaje colectata/achizitionata.

 • 4) Se inscrie denumirea si CUI reciclator; in cazul exporturilor sau transferului se inscrie denumirea si adresa reciclator, inclusiv tara, CUI (daca exista).

 • 5) Se menționează cantitatea de deșeuri de ambalaje livrata in vederea reciclării. Raportat la aceasta cantitate se calculează costurile campaniilor de informare si educa publicului si respectiv costurile de raportare.

 • 6) Se menționează operația de valorificare prin reciclare (conform Anexei nr. 3 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor ) la care au fost supuse deseurile de amb. (ex.: R3 - pentru deșeuri de ambalaje de hârtie/carton, de materiale plastice si de lemn; R4- pentru deșeuri de ambalaje metalice; R5 - pentru deșeuri de ambalaje de Stic

Nota 2.

 • a) Deseurile de ambalaje din materiale compozite se raportează in funcție de materialul preponderent.

 • b) Cantitatile se raportează in kilograme.

 • c) In cazul in care de la colector la valorificator deseurile de ambalaje circula prin mai multi comercianti, operatorul economic colector va prezenta documente justificativ trasabilitatea deșeurilor de ambalaje pana la reciclator.

ANEXA n

CIF: 29380234

RAPORT VALIDAT LUNAR Operator economic.........................

privind cantitatile de deșeuri de ambalaje cofectate/sortate si livrate pentru valorificare prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie in contul ..................(Beneficiarului) in baza Contractului nr.....................din.........................,

în luna........................... anul.................

UM (kilograme)

DEȘEURI DE AMBALAJE

,                  ț

ACHIZIȚII

LIVRĂRI

Cantitate deșeuri de ambalaje de Ia operatorul de salubrizare/ statii de sortare 111

Operatorul economic unde s-au expediat deseurile de ambalaje in vederea valorificării prin incinerare in instalații de incinerare cu recuperare de energie <21

Cantitate deșeuri de ambalaje livrata in vederea valorificării prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie1

Operațiunea de valorificare prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie <*•

Denumire operator

CUI

0

1

2

3

4

5

PET ' cod 15 01 02

PE cod, 15 01 02

PP cod. 15 01 02

PS cod'15 01 02

PVC cod 15 01 02

Total plastic cod 15 01 02.

Hârtie și carton cod 15 01 01

Lemn cod 15 Ol 03

TOTAL_________

——_____—______________

Nume, prenume:...........................

Data:


Funcție:         ............................

Semnătură autorizata si stampila

NOTAI.: '

 • 1) Se menționează cantitatile de deșeuri de ambalaje provenite de la operatorul de salubrizare/statie de sortare.

 • 2) Se înscrie denumirea si CUI valorificator;

 • 3) Se menționează cantitatea de deșeuri de ambalaje livrata in vederea in vederea valorificării prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie.

 • 4) Se menționează operațiunea de valorificare prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie (conform Anexei nr. 3 din Legea nr. 211/2011 privind re deșeurilor) la care au fost supuse deseurile de ambalaje (ex.: R1 întrebuințarea in principal drept combustibil sau ca alta sursa de energie)

Nota 2.                             ’

 • a) Deseurile de ambalaje din materiale compozite se raportează in funcție de materialul preponderent.

 • b) Cantitatile se raportează in kilograme.

 • c) In cazul in care de la colector la valorificator deseurile de ambalaje circula prin mai multi comercianti, operatorul economic colector va prezenta documente justificati trasabilitatea deșeurilor de ambalaje pana la valorificare.

  ANEXA nr. 8

  mmm


DECLARAȚIE

,E>l/Dna ............................. identificat/ă cu CI serie și ur............................în calitate de

...............................pentru....................ADRESA, CUI',J ...........................................declar pe propria răspundere ca deșeurile de ambalaje din..........................................(se trece tipul de deșeu), provenite din ambalaje din fluxul

industrial/comercial și de la populație, în cantitate totală de ..............................., preluate prin facturile nr.

.....................................................................................  din  data de ......................................  de  la operatorul economic ................................................................................., sunt transferate/exportate în scopul

valorificării prin reciclare, în conformitate cu prevederile Legii 249/2015 și OUG 196/2006, în vederea îndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare prin reciclare în contul

Atașez ca dovadă a transferului/exportului copie după următoarele documente:

 • 1. Factura de export;

 • 2, CMR (Scrisoare dc trăsură CMR);

 • 3. Anexa nr. VII la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, modificat și completat ultenoi

Orice informație sau dată prezentată mai sus care nu este conformă cu realitatea se consideră fals și se pedepsește conform Codului Penal.


Denumirea operatorului economic

Numele și prenumele

Funcția

Semnătură autorizată și ștampila

ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOV


MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

£? ra-Ja Rop jL* ci:, Nr. 3, C052C ), Tel: C240 268 211 313. . L04O 268 213 020

Web: vAWApnmaria-iygaras.ro. Email: -cmtari i1 ^primuna-fr ~ar. .ro

Nr

ACT ADIȚIONAL NR. 4/

la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Fagaras prin incredintare directa nr. 5035/05.03.2008

încheiat în baza HCL nr.

CAPITOLUL I

Părți contractante

MUNICIPIUL FÂGARAȘ , cu sediul în Făgăraș, str. Republicii firv3 ; jud<3Bfoșov,telefon/fax


0268.211313, CIF 4384419 , legal reprezentat prin Primar d-nul Ing Suoâciuj’GheOrghe în calitate de concedent, pe de o parte

Și

Operatorul SC SALCO SERV SA cu sediul în Făgăraș, str. Negoiu, nr. 147, jud. Brașov, telefon/fax 0268.213255,inregsitrata la ORC sub nr. J08/1234/2002 , cod unic de inregsitrare RO 14891753, legal reprezentată prin Bica Florin Dorin - Director general, în calitate de concesionar, pe de altă parte.

CAPITOLUL II

Obiectul contractului de concesiune

ART. 1 - Obiectul contractului de concesiune, respectiv a prezentului Act Adițional este prestarea serviciului public de salubrizare in Municipiul Fagaras în conformitate cu obiectivele beneficiarului , cu respectarea Caietului de sarcini, a Regulamentului serviciului public de salubrizare al municipiului Făgăraș și a prevederilor legale în vigoare.

ART. 2 - Serviciile publice de salubrizare concesionate cuprind următoarele activități:

 • A. Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • B. Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • C. Gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

ART. 3 - Obiectivele concedentului sunt:

 • a) protecția sănătății populației;

 • b) responsabilitatea față de cetățeni;

 • c) conservarea și protecția mediului înconjurător;

 • d) asigurarea calității și continuității serviciului;

 • e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;

 • f) securitatea serviciului;

 • g) nediscriminarea și egalitatea de tratament al utilizatorilor;

 • h) transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor;

 • i) administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea public sau privată a unităților administrativ-teritoriale și a banilor publici;

 • j) dezvoltarea durabilă;

 • k) "poluatorul plătește”- beneficiarul plătește

 • I) utilizarea instrumentului economic "plătește pentru cât arunci”

ART. 4 - Categoriile de bunuri ce.vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii sunt următoarele:

 • a. Bunurile de retur - bunurile concedentului date în folosință/ administrare la data semnării contractului, inclusiv investițiile efectuate de operator pe perioada derulării contractului, indiferent de sursa de finanțare. Aceste bunuri revin concedentului fără plată și negrevate de sarcini la expirarea sau încetarea contractului de concesiune.

 • b. Bunurile de preluare - aceste bunuri pot include , dar nu se limitează, la sistemul operațional informatic sau alte dotări care pot fi transferate concedentului după expirarea sau încetarea contractului de concesiune, în măsura în care acesta din urma își manifestă intenția de a prelua respectivele bunuri în schimbul compensării egale cu valoarea contabila neamortizată.

 • c. Bunurile proprii - bunuri ale concesionarului necesare desfășurării activității, achiziționate inainte sau după incheierea contractului și până la expirarea sau încetarea acestuia.

CAPITOLUL III

Dispoziții generale

ART. 5 - Contractul de concesiune, respectiv prezentul Act Adițional are ca anexe obligatorii următoarele:

 • a) Caietul de sarcini - Anexa nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Fagaras prin încredințare directa nr. 5035/05.03.2008

 • b) Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș- Anexa nr, 3

 • c) Anexa bunurilor de retur din domeniul public care se peiau pe bază de proces verbal de predare-primire , în completarea anexei la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Fagaras prin încredințare directa nr. 5035/05.03.2008 cu modificările și completările aduse prin Acte Adiționale - Anexa nr. 1

 • d) Procesul -verbal de predare primire a bunurilor ( de retur) din domeniul public și a altor bunuri , în completarea anexei la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Fagaras prin încredințare directa nr. 5035/05.03.2008 cu modificările și completările aduse prin Acte Adiționale - Anexa nr, 4.

 • e) Cantitatea estimativă de deșeuri reziduale si biodegradabile produse de agentii economici- Anexa nr,5 f) procedura de raportare și cuprinsul dosarului de raportare lunară ce trebuie transmis de operatorul de salubritate către ADI Iso Mediu Brașov până la data de 10 a lunii pentru luna precedentă se regăsesc în Anexa nr.5.

ART. 6 - Autoritatea administrației publice locale, Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, păstrează, în conformitate cu competențele ce îi revin, potrivit legii, prerogativele și răspunderile privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciilor publice de salubrizare, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de utilități publice, precum și obligația de a urmări, de a controla și de a supraveghea modul în care se realizează serviciile de utilități publice, respectiv:

 • a. modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operator, inclusiv în relația cu utilizatorii;

 • b. calitatea serviciilor furnizate/prestate;

 • c. indicatorii de performanță ai serviciilor furnizate/prestate;

 • d. modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilități publice, a infrastructurii edilitar-urbane aferente serviciilor publice de salubrizare, încredințată prin contractul de concesiune,

 • e. modul de formare, stabilire, modificare și ajustare a prețurilor și tarifelor pentru serviciile de utilități publice, respectiv respectarea nivelului taxelor și tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare.

CAPITOLUL IV

Termenul

ART. 7 - (1) Durata contractului de concesiune, respective a prezentului Act Adițional este până la data de 04.03.2028.

(2) Sunt interzise orice înțelegeri sau acorduri de asociere și orice practici concertate dintre operatori, indiferent de modul de organizare, forma de proprietate sau modalitatea de gestiune adoptată, care conduc la accentuarea caracterului de monopol al serviciilor de utilități publice, la restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței pe piața serviciilor de utilități publice.

(3) Subdelegarea de către-SC SALCO SERV SA a gestiunii serviciului/uneia sau mai multor activități din sfera serviciului de utilități publice este interzisă. Subcontractarea de lucrări sau servicii conexe, necesare furnizării/prestării serviciului/uneia sau mai multor activități din sfera serviciului de utilități publice delegat/delegată,.se face numai în condițiile prevăzute de legislația din domeniul achizițiilor publice. Pe întreaga durată a concesionării, se interzice operatorului subconcesionarea activităților componente ale serviciilor publice de salubrizare din municipiul Făgăraș.

ART. 8 - Contractul de concesiune poate fi prelungit în conformitate cu prevederile legale, prin act adițional, incheiat cu cel puțin 6 (șase) luni înainte de expirarea termenului inițial de 20 de ani.

CAPITOLUL V

Redevența, cuantumul și mod de plată

ART. 9 - (1) Redevența anuală este de 1,5 % din cifra de afaceri la producția de baza. Plata redeventei se face trimestrial.

(2) In termen de cel mult 90 zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul este obligat sa depună cu titlu de garanție 10% din valoarea redeventei datorate pe primul an de exploatare.

(3) Din aceasta sumă sunt reținute, dacă este cazul, penalitățile și alte sume datorate concedentului de către concesionar în baza contractului de concesiune.

ART. 10 - La încheierea exercițiului financiar contabil al fiecărui an redevența va constitui sursa de finanțare pentru operatorul de salubritate pentru cofinanțarea studiilor și proiectelor pentru accesarea fondurilor externe și totodată pentru realizarea și asigurarea investițiilor aferente infrastructurii serviciului.

CAPITOLUL VI

Tarife practicate și formulele de actualizare a acestora Modul de încasare a facturilor

ART. 11 - (1) Nivelul tarifelor practicate la data semnării prezentului Act Adițional, aprobate prin HCL nr.5/30.01.2019 sunt:

 • 1. Colectare separată și transport deșeuri reziduale și biodegradabile de la de la populație - 13 lei /persoană -TVA inclus

 • 2. Colectare separată și transport deșeuri reziduale și biodegradabile de la agenții economici - 160 lei/mc -TVA inclus

 • 3. Ridicat, transportat și depozitat deșeuri vegetale din gospodării - 96.70 lei/mc - TVA inclus

 • 4. Ridicat, transportat și depozitat deșeuri provenite din demolări și construcții - 96.70 lei/mc - TVA inclus

 • 5. Ridicat, transportat și depozitat deșeuri voluminoase - 96.70 lei/mc - TVA inclus

 • 6. Ridicat, transportat și depozitat deșeuri abandonate- încărcate manual - 87,76 lei/mc - TVA inclus

 • 7. Ridicat, transportat și depozitat deșeuri abandonate- încărcate mecanizat - 151,55 lei/oră - TVA inclus

 • 8. Ridicare, transport și depozitare D.E.E.E.- o lei

 • 9. Colectare, transport, stocare temporară și sortare deșeuri hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeuri municipale conform art. 17 alin. 1 lit f) din Legea 211/2011- 704,10 lei - TVA cu taxare inversă

 • 10. Colectare, transport-depozitare deșeuri reziduale și biodegradabile solicitate pe bază de comandă de persoanele fizice pentru 1 mc (comenzi suplimentare)- 80,49 lei /mc fără TVA.

 • (2) Tarifele practicate de operator pot fi stabilite, ajustate sau modificate, numai cu aprobarea prealabilă a Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, respectând prevederile legale în vigoare referitoare la stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localităților elaborate și aprobate prin Ordin ANRSC.

 • (3) Autoritățile administrației publice locale instituie taxa specială de salubritate pentru persoanele fizice și decontează lunar SC SALCO SERV SA, direct din bugetul local, contravaloarea prestației efectuate pe baza facurii emise de operator la numărul de beneficiari pentru care s-a prestat serviciul. Numărul estimat de locuitori din aria de operare este de 26.515 locuitori, conform notei de fundamentare, cu o cantitate estimativa de 0,125 mc/luna/pers. Fiind o taxă anuală aferentă anului 2019 echilibrarea cu privire la numărul de persoane, cantitatea de deșeuri colectată și selectată se va face la finalul anului 2019 când se va finalize întreaga procedură legată de depunerea declarațiilor de Impunere, realizarea impunerii din oficiu, verificarea conformităților cu bazele de date existente.

 • (4) Factura emisă pentru serviciile de utilități publice constituie titlu executoriu.

 • (5) Factura pentru serviciile prestate se emite cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestația a fost efectuată.

 • (6) Utilizatorii serviciilor de utilități publice, persoane fizice sau juridice, care încheie contracte/comanda individual cu operatorul sunt obligați să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciilor prestate în termenul de scadență de 15 zile de la data emiterii facturilor, data emiterii se înscrie pe factură. Termenul de scadență privind plata facturii se ia în calcul începând cu data emiterii facturii.

 • (7) Municipiul Făgăraș are obligația să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciilor prestate pentru întreaga comunitate locală, considerată doar persoanele fizice precum și pentru deșeurile abandonate și deșeurile verzi colectate în campaniile aprobate prin hotărâre a consilului local, în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii; data emiterii se înscrie pe factură. Termenul de scadență privind plata facturii se ia în calcul începând cu data emiterii facturii.

 • (8) Neachitarea facturii de către utilizatori în termen de 15 de zile, respectiv 30 de zile de la data scadenței atrage penalități de întârziere stabilite conform reglementărilor legale în vigoare, după cum urmează:

 • a) penalitățile se datorează începând cu prima zi după data scadenței;

 • b) penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare;

 • c) valoarea totală a penalităților nu va depăși valoarea facturii și se constituie în venit al operatorului.

 • (9) Dacă sumele datorate, inclusiv penalitățile nu au fost achitate după 45 de zile de la data scadenței SC SALCO SERV SA are dreptul sa solicite recuperarea debitelor în instanță

CAPITOLUL VII

Drepturile părților

SECȚIUNEA I: Drepturile concesionarului:

ART. 12 - Operatorul are următoarele drepturi:

 • a. să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzător taxelor/tarifelor aprobate de autoritățile administrației publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.;

 • b. să încaseze contravaloarea prestațiilor de la beneficiarii serviciului, atât pentru prestația efectuată în beneficiul întregii comunități cât și pentru prestațiile efectuate în baza contractelor încheiate prin aplicarea metodei ”la solicitare”.

 • c. să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;

d.să solicite ajustarea taxelor/tarifelor în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie,

 • e. să propună modificarea taxelor/tarifelor aprobate în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;

 • f. sâ solicite recuperarea debitelor în instanța

g.să aplice majorări de întârziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligațiilor față de bugetul de stat, până la atingerea cuantumului sumei pe care o are de încasat

 • h. de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile, activitățile și serviciile publice de salubrizare ce fac obiectul contractului de concesiune, respective prezentului Act Adițional;

 • i. de a iniția modificarea și/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării reglementărilor și/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia;

 • j. de a aplica reglementările legale în domeniu pe parcursul intrării în vigoare a noilor legi.

k.de a recupera costurile prevăzute la art. 16 alin.9 lit.g), determinate conform Anexei nr. 6 din Legea 249 '2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, corelate cu cele stabilite la pct.21 din Ordinul Ministrului Mediului nr. 1362/2018privindprocedura de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului. ”

SECȚIUNEA II : Drepturile concedentului:

ART. 13 - Concedentul are următoarele drepturi:

 • 1. să controleze, să monitorizeze și să coordoneze serviciul public de salubritate în scopul salubrizării municipiului;

 • 2. sâ solicite informații cu privire la nivelul și calitatea serviciului furnizat / prestat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietate încredințate pentru realizarea serviciului

 • 3. să invite operatorul pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu utilizatorii

 • 4. sâ stabilescâ programe de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii existente, precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme de salubrizare, în condițiile legii;

 • 5. să coordoneze proiectarea și execuția lucrărilor de investiții, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, de urbanism, amenajare a teritoriului și de mediu;

 • 6. să elaboreze și să aprobe studii de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea sistemelor de salubrizare, cu respectarea cerințelor impuse de legislația privind protecția mediului în vigoare;

 • 7. să participe la constituirea unei asociații de dezvoltare intercomunitară, în vederea realizării unor investiții de interes comun din infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de salubrizare a Municipiului Făgăraș, care se realizează în conformitate cu Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, 8. să delege gestiunea serviciului de salubrizare pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență, precum și exercitarea atribuțiilor de administrare asupra bunurilor aparținând patrimoniului public sau privat al Municipiului Făgăraș aferente infrastructurii serviciului;

 • 9. să elaboreze și sâ aprobe caiete de sarcini și regulamente ale serviciului de salubrizare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

 • 10. sâ stabilească și sâ aprobe indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare a Municipiului Făgăraș;

 • 11. să aprobe taxe și/sau tarife pentru serviciul public de salubritate cu respectarea reglementărilor în vigoare;

 • 12. să aprobe stabilirea, ajustarea, sau, după caz modificarea taxelor și tarifelor de salubritate propuse de operator, în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.

 • 13. să aplice sancțiuni operatorului SC SALCO SERV SA, în cazul în care activitatea nu este prestată la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare;

 • 14. să se asocieze și/sau să colaboreze cu Organisme de transfer de responsabilitate, în condițiile legii, pentru realizarea obiectivelor privind gestiunea deșeurilor de ambalaje și/sau a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, bateriilor și acumulatorilor uzați din deșeurile municipale;

 • 15. să solicite în fiecare an, SC SALCO SERV SA datele centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor precum și rapoarte de progres identificate în vederea atingerii țintelor impuse prin Planul Național de Gestionare a deșeurilor.

 • 16. să solicite în fiecare an, agenților economici de pe raza UAT-ului, datele centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor.

 • 17. sâ solicite pe baza unor analize și justificări fundamentate, retragerea licenței operatorului de către A.N.R.S.C., penalizări sau daune-interese, respectiv încasarea garanțiilor de bună execuție sau rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare;

 • 18. sâ asigure suport operatorului de salubritate prin serviciile Poliției Locale în vederea facilitării procedurilor prevăzute în Regulamentul Serviciului Public de salubrizare al Municipiului Făgăraș ,

 • 19. să sancționeze beneficiarii serviciului public de salubritate pentru gestionarea incorectă a deșeurilor și neîndeplinirea obligațiilor cu privire la normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației

 • 20. are dreptul de a solicita organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului acoperirea costurilor de gestionare pentru deșeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, stabilite în baza actului normativ care reglementează fluxul specific al respectivelor deșeuri, și au obligația de a stabili modalitatea prin care se plătesc serviciile aferente acelor deșeuri, prestate de SC SALCO SERV SA.

 • 21. de a inspecta bunurile concesionate, de a verifica stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea serviciului public de salubrizare, verificând respectarea obligațiilor asumate prin contractul de concesiune, respectiv prin modificările și completările aduse prin Acte Adiționale;

 • 22. de a modifica în mod unilateral partea reglementată a contractului de concesiune din motive excepționale legate de interesul național sau local;

 • 23. de a stabilii programele de reabilitare, extindere și modernizare a dotărilor existente;

 • 24. de a coordona proiectarea și execuția lucrărilor de investiții în scopul realizării acestora într-o concepție unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico- socială a localităților și de amenajare a teritoriului;

 • 25. de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea dotărilor publice aferente serviciilor publice de salubrizare;

 • 26. de a realiza investiții de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico- edilitare aferente serviciilor publice de salubrizare și/sau prin asociere intercomunitară;

 • 27. de a finanța realizarea de lucrări necesare serviciilor publice de salubrizare;

 • 28. de a contracta și de a garanta, în condițiile legii, împrumuturi pentru finanțarea programelor de investiții din infrastructura aferentă serviciilor publice de salubrizare.

CAPITOLUL VIII

Obligațiile părților

SECȚIUNEA I: Obligațiile concesionarului :

ART. 14 - Concesionarul are următoarele obligații :

 • 1) sa țină evidența si să raporteze lunar autoritatilor administrației publice locale și ANRSC cantitatile predate operatorilor economici care desfășoară activități de tratare a deșeurilor, pe fiecare tip de deșeu;

 • 2) să țină evidențe distinct pe fiecare activitate în parte, având contabilitate separată pentru fiecare tip de activitate și localitate de operare;

 • 3) să asigure prestarea serviciului de salubrizare, conform prevederilor contractuale și cu respectarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al municipiului Făgăraș, prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;

 • 4) să colecteze deșeurile abandonate, să lase în stare de curățenie spațiul destinat depozitării recipientelor de colectare și domeniul public, să asigure colectarea separată pentru cel puțin deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale și să nu le amestece în timpul transportului;

 • 5) să pună la dispoziție deținătorilor de deșeuri containerele / recipientele / sacii necesari realizării activității de precolectare separată în paralel cu informarea și conștientizarea utilizatorilor cu privire la tipurile de deșeuri care se depun în recipientele de colectare.

 • 6) să pună în aplicare metode performate de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de lege și să asigure respectarea legislației privin protecția mediului.

 • 7) să asigure prestarea serviciului la limită de proprietate, cu respectarea prescripțiilor, normelor și normativelor în vigoare

 • 8) să plătească despăgubiri persoanelor fizice/ juridice pentru prejudiciile provocate din culpa, inclusiv pentru restricțiile impuse deținătorilor de terenuri în perimetrul zonelor de protecție instituite conform legii

 • 9) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului și să acorde bonificații procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate și cantitate prevăzuți în prezentul regulament

 • 10) să respecte indicatorii de performanță și calitate stabiliți în prezentul regulament și să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;

 • 11) să furnizeze autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informațiile solicitate și să asigure accesul la documentele și documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

 • 12) să încheie contracte de asigurare pentru pagube aduse la infrastructura exploatată în desfășurarea activităților, respectiv pentru infrastructura necesară desfășurării activităților, în condițiile legii

 • 13) să dețină toate documentele necesare de însoțire a deșeurilor transportate, din care să rezulte proveniența deșeurilor/locul de încărcare, tipurile de deșeuri transportate, locul de destinație și, după caz, cantitatea de deșeuri transportate și codificarea acestora conform legii;

 • 14) să folosească traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului și care au fost aprobate de autoritățile administrației publice locale;

 • 15) să nu abandoneze deșeuri pe traseu și să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau cele existente pe traseul de colectare și transport, cu excepția celor periculoase care nu sunt înglobate în deșeurile municipale;

 • 16) să informeze populația-privind colectarea separată a deșeurilor, precum și-modalitățile de prevenire a generării deșeurilor. Informarea și conștientizarea populației se va realiza prin campanii de informare și conștientizare, prin distribuirea de pliante, broșuri, afișe, prin activități educative, prin clipuri publicitare la radio și televiziune;

 • 17) să dețină toate avizele, acordurile, autorizațiile și licențele necesare prestării activităților specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislația în vigoare;

 • 18) să respecte angajamentele față de utilizatori luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare pentru activitățile prestate prin metoda “la solicitare”;

 • 19) să doteze punctele de precolectare a deșeurilor reziduale de pe domeniul public cu recipiente și/sau containere în cantități suficiente, etanșe și adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare cu respectarea normelor în vigoare;

 • 20) să țină la zi, împreună cu autoritățile administrației publice, evidența tuturor utilizatorilor cu și fără contracte de prestări servicii în vederea decontării prestației direct din bugetul local pe baza taxei speciale instituite în acest sens;

 • 21) să verifice starea tehnică a recipientelor de colectare și să le înlocuiască pe cele care prezintă defecțiuni sau neetanșeități în maximum 24 de ore de la sesizare,

 • 22) sa colecteze separat biodeșeurile în vederea valorificării acestora;

 • 23) să suporte contribuția pentru economia circulară pentru cantitățile de deșeuri municipale destinate a fi depozitate care depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorilor de performanța;

 • 24) să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorilor într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. In registru se vor consemna numele și prenumele persoanei care a reclamat și ale celei care a primit reclamația, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora;

 • 25) să asigure mijloacele tehnice și personalul de intervenție necesar pentru soluționarea sesizărilor;

 • 26) să respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

 • 27) sâ țină evidența orarelor de funcționare a utilajelor;

 • 28) să asigure continuitatea serviciului conform Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș cu excepția cazurilor de forță majoră ,

 • 29) să întocmească și să actualizeze documentația tehnică necesară prestării serviciului;

 • 30) să organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază astfel încât să poată fi găsit orice document cu ușurință;

 • 31) să predea pe bază de proces-verbal Consiliului Local al Municipiului Făgăraș la finalizarea perioadei de delegare a serviciului și la încheierea activității, întreaga arhivă pe care și-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie;

 • 32) să inscripționeze recipientele și containerele folosite pentru colectarea separată a deșeurilor;

 • 33) să mențină în stare salubră, să ventileze, să deratizeze, să dezinfecteze și să ia măsuri de dezinsecție a recipientelor, containerelor și echipamentelor de colectare de pe domeniul public și a acelora care sunt folosite de instituții;

 • 34) să colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public;

 • 35) să utilizeze în procesul de colectare containere și/sau recipiente închise;

 • 36) să utilizeze în procesul de colectare doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora,

 • 37) să asigure încărcarea deșeurilor în vehicule și transportul acestora fără a exista posibilitatea de împrăștiere a deșeurilor sau să aibă loc scurgeri de levigat/alte lichide pe domeniul public;

 • 38) să respecte calendarul și frecvența de efectuare a colectării deșeurilor aprobat de autoritatea publică locală;

 • 39) să se asigure că personalul operativ care deservește mijloacele auto este instruit pentru efectuarea transportului în condiții de siguranță, că are toate documentele de însoțire și că nu abandonează deșeurile pe traseu;

 • 40) să își organizeze activitatea astfel încât să se asigure că Municipiul Făgăraș înregistrează un progres continuu în vederea atingerii țintelor impuse de Planul Național de Gestionare a Deșeurilor aprobat prin HG nr. 947/2017 după cum urmează:

 • • Toată populația țării conectată la serviciul de salubritate - termen 2018

 • • Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare

 • - 50% din cantitatea de deșeuri din hârtie, metal, plastic, sticlă și lemn din deșeurile menajere - 2020--------------

 • - 52 % creșterea gradului cde colectare separată a deșeurilor reciclabile -2020

 • - 75% extinderea la nivel național a colectării separate din poartă in poartă - 2025

 • • Reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale

 • - 35% din cantitatea totală - 2020

 • • Interzicerea la depozitare a deșeurilor municipale colectate separat

 • • Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare

 • - Depozitarea deșeurilor municipale este permisă numai dacă acestea sunt supuse în prealabil unor operații de tratare fezabile tehnic - 2025

 • - Construirea si darea in operare a unor instalatii de tratare mecano-biologica - 2024

 • - închiderea tuturor depozitelor neconforme - 2020

 • • Creșterea gradului de valorificare energetică a deșeurilor municipale

 • - 15% din cantitatea totală de deșeuri municipale valorificată energetic - 2025

 • • Colectare separată a deșeurilor - Permanent

 • 41) să întocmească documentația necesară acceptării deșeurilor municipale și asimilabile acestora în vederea acceptării lor la instalații de incinerare sau/și de prelucrare a cimentului în vederea neutralizării;

 • 42) să definească în procedurile operaționale proprii modul de prelucrare, neutralizare și valorificare material și/sau energetică a deșeurilor astfel încât cantitatea depozitată să fie minimă,

 • 43) să respecte principiul proximității în procesul de gestionare a deșeurilor colectate de pe raza municipiului Făgăraș;

 • 44) să dețină toate documentele de însoțire a deșeurilor transportate conform prevederilor Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș,

 • 45) să supună deșeurile colectate de pe raza municipiului Făgăraș la procese de sortare, prelucrare, neutralizare și valorificare materială și energetică în limitele existenței unor instalații specializate și acreditate pe raza județului Brașov. Odată ce va fi creat un Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Brașov, operatorul va fi obligat să se deservească de fiecare tip de instalație inclusă în investiție, astfel încât să se asigure de atingerea țintelor cu privire la gestionarea deșeurilor, impuse prin Planul Național de Gestionare a Deșeurilor.

 • 46) să depoziteze deșeurile municipale numai în depozite amenajate conform prevederilor legislative și normative în vigoare;

 • 47) să nu amestece deșeurile în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită clasă de depozitare;

 • 48) să respecte toate reglementările în vigoare referitoare la instrucțiunile de securitate și sănătate a muncii, prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului.

 • 49) să respecte prevederile generale și specifice fiecărei activități dispuse prin prezentul regulament.

 • 50) să furnizeze anual Ministerului Mediului date certe referitoare la propriile activități cu privire la gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și să își asume răspunderea pentru datele furnizate

 • 51) să organizeze, în calitate de deținător de instalații care fac parte din sistemul public de salubrizare, o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin.(l) din Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș, organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu ușurință;

 • 52) sâ asigure informarea, educarea și conștientizarea locuitorilor municipiului Făgăraș prin amplasarea de panouri în proximitatea .punctelor de precolectare conținând date privitoare la drepturi, obligații, categorii de deșeuri și modalitate de colectare;

 • 53) o contribuție de 2 lei/kg datorată în baza deciziei emise de AFM de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare/valorificare/salubrizare și raportează deșeuri pentru contribuabilii prevăzuți la lit. v)- operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de valorificare a deșeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate și y) - operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de ambalaje, deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE), baterii, anvelope uzate, declarate ca fiind gestionate, și cantitățile de deșeuri constatate de Administrația Fondului pentru Mediu;

 • 54) Operatorii economici care desfășoară activități de colectare/valorificare/salubrizare sunt obligați să declare semestrial, până la data de 25 a lunii următoare semestrului de raportare, cantitățile de deșeuri de ambalaje, DEEE, baterii, anvelope uzate, declarate ca fiind gestionate pentru contribuabilii prevăzuți la lit. v) și y) din art. 9 La OUG 196/2005;

 • 55) Utilizarea aplicației informatice SIATD;

 • 56) să preia de la autoritățile administrației publice locale, pe bază de proces-verbal de predare-preluare bunurile de preluare prevăzute în completarea Anexei 4 a Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Făgăraș prin încredințare directă nr. 5035/05.03.2008

 • 57) să fundamenteze și să supună aprobării C.L. tarifele/taxele ce vor fi utilizate în activitatea de salubrizare;

 • 58) să nu subconcesioneze bunurile care fac obiectul concesiunii;

 • 59) să plătească redevența la valoarea prevăzută și la termenul stabilit în contractul de concesiune, respectiv în prezentul Act Adițional;

 • 60) să ia toate măsurile necesare privind bunurile de retur, astfel încât, la încheierea contractului de concesiune, capacitatea concedentului de a realiza serviciul public de salubrizare să fie cel puțin egală cu cea existentă la data intrării în vigoare a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Fagaras prin încredințare directa nr. 5035/05.03.2008,cu modificările și completările prevăzute prin Acte Adiționale;

 • 61) să restituie bunurile de retur, în deplină proprietate, în mod gratuit și libere de orice sarcini, la încetarea contractului de concesiune;

 • 62) la încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât termenul, forța majoră și înțelegerea părților, operatorul este obligat să asigure continuitatea prestării activității în condițiile stipulate în contractul de concesiune, până la preluarea acesteia de către concedent, dar nu mai mult de 90 de zile;

 • 63) să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activității și măsurile ce se impun pentru asigurarea continuității activității;

 • 64) în cazul în care concesionarul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității ori serviciului public, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității sau serviciului public;

 • 65) concesionarul își va desfășura activitatea cu asigurarea îndeplinirii programelor de lucru conform frecvențelor stabilite conform normelor legale pentru perioada 1 aprilie - 1 octombrie/ 1 octombrie- 1 aprilie, după caz și a programelor de lucru;

 • 66) concesionarul este obligat să asigure permanent curățirea platformelor de depozitare temporară a deșeurilor;

 • 67) concesionarul își va dimensiona structura de personal, parcul de autospeciale, al utilajelor și al echipamentelor pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere în funcție de volumul de deșeuri menajere si de punctele de preeolectare ale acestora;

 • 68) în termen de 90 de zile de la semnarea contractului de delegare a serviciului de salubrizare, respectiv de la semnarea prezentului Act Adițional, va autoriza un punct de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice;

 • 69) să implementeze sistemul de colectare separată a deșeurilor pe minim 4 fracții, respectiv hârtie, platic, metal și sticlă;

 • 70) să aplice instrumentul economic,"plătește pentru cât arunci”;

 • 71) să întocmească împreună cu autoritățile administrației publice locale și să aprobe programe de lucru și frecvențe ale prestațiilor pentru fiecare categorie de acțiune din cadrul serviciului de salubrizare a localității- respectiv a documentelor de verificare a activității prestate de operator în vederea efectuării plăților;

 • 72) de a înființa un centru, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015 pentru a oferi posibilitatea populației de a se debarasa fără plată de deșeuri de hârtie și carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri de baterii și acumulatori și deșeuri voluminoase, inclusiv saltele și mobilă.

 • 73) în vederea eliminării depozitării necontrolate a deșeurilor menajere se vor respecta următoarele condiții:

 • a) va fi înființat de către concesionar, pe cheltuiala proprie, un dispecerat cu program de funcționare permanent.

 • b) dispeceratul urmează să țină evidența scrisă a reclamatiilor referitoare la serviciul de salubrizare a localităților

 • c) Primăria Municipiului Fagaras prin persoanele specializate ( gardieni publici, Politie Comunitara, Inspectori de mediu) va aplica sancțiunile in conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare si Funcționare a Serviciului de salubrizare si a legislației in vigoare. Prin dispoziție a primarului pot fi delegate atribuții de aplicare a sancțiunilor si angajaților operatorului.

 • 74. să întOiească documentația prevăzută la Anexa nr.5 și să o transmită către ADI Iso Mediu Brașov până la data de 10 a lunii pentru luna precedentă în vedereajecuperării costurilor prevăzute la art. 16 alin.9 lit.g) din Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje corelate cu cele stabilite la pct.21 din Ordinul Ministrului Mediului nr. 1362/2018privind procedura de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului. ”

SECȚIUNEA II: Obligațiile concedentului :

ART. 15 - Concedentul are următoarele obligații:

 • 1. să se asigure că serviciul de salubritate este prestat de către SC SALCO SERV SA astfel încât să se prevină efectele nocive cauzate de colectarea, transportul, tratarea, stocarea și depozitarea deșeurilor;

 • 2. să urmărească respectarea de către SC SALCO SERV SA a indicatorilor de calitate a serviciului, a clauzelor contractuale și a legislației în vigoare referitoare la serviciul de salubrizare.

 • 3. sâ adopte măsuri organizatorice necesare pentru implementarea sistemului de colectare separată a deșeurilor;

 • 4. să medieze conflicte contractuale dintre utilizatori și operatorul serviciului de salubritate la cererea oricăreia dintre părți;

 • 5. să achite SC SALCO SERV SA sumele convenite pentru prestațiile pe care aceștia le efectuează în beneficiul întregii comunități din Municipiul Făgăraș;

 • 6. sâ aplice atât persoanelor fizice cât și juridice, prin Poliția Locală, sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor prezentului Regulament și pentru gestionarea neconformă a deșeurilor, cu respectarea OUG 74 din 17 iulie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de mediu.

 • 7. să preia de la SC SALCO SERV SA, pe bază de proces-verbal întreaga arhivă pe care și-a constituit-o asigurându-se că acesta nu păstrează documente originale sau copii ale acestora la încheierea activității.

 • 8. să aducă la cunoștință publică hotărârile și dispozițiile având ca obiect serviciul de salubrizare a Municipiului Făgăraș;

 • 9. să păstreze, în condițiile legii, confidențialitatea datelor și informațiilor economico-fmanciare privind activitatea SC SALCO SERV SA, altele decât cele de interes public.

 • 10. să aprobe taxele și/sau tarifele serviciului de salubrizare conform dispozițiilor legale;

 • 11. să implementeze sistemul de colectare separată a deșeurilor pe minim 4 fracții, respectiv hârtie, platic, metal și sticlă;

 • 12. să solicite evidența cantităților de deșeuri reciclabile/ reutilizabile/ menajere sau de orice altă natură, generate de agenți economici de pe raza Municipiului Făgăraș;

 • 13. să aplice instrumentul economic,"plătește pentru cât arunci”

 • 14. să invite la predarea amplasamentului către constructor și reprezentantul operatorului de salubrizare stradală în cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare pe o stradă/un tronson de stradă pe care se întrerupe total circulația auto;

 • 15. să întocmească împreună cu SC SALCO SERV SA și să aprobe programe de lucru și frecvențe ale prestațiilor pentru-fiecare-categorie de acțiune din cadrul serviciului de salubrizare a localității respectiv a documentelor de verificare a activității prestate de operator în vederea efectuării plăților;

 • 16. să desemneze atribuții de verificare și recepție a lucrărilor prestate de SC SALCO SERV SA personalului din aparatul de specialitate al primarului.

 • 17. să asigure informarea locuitorilor prin mijloace adecvate și prin postare pe site-ul propriu, asupra sistemului de gestionare a deșeurilor din cadrul localităților, inclusiv cu privire la centrele fixe de colectare pentru DEEE

 • 18. să selecteze și să stabilească partenerii privați pentru proiectele de asociere sau de formare de societăți mixte numai în conformitate cu procedurile legale specifice fiecărui contract de delegare a gestiunii;

 • 19. să aplice taxa specială de salubritate persoanelor fizice și să aplice taxa specială de salubritate pentru persoanele juridice fără contract.

 • 20. să asigure centralizarea datelor privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje de la autoritățile, instituțiile publice locale și operatorii economici care preiau deșeurile de ambalaje în vederea valorificării pentru transmiterea lor anual Ministerului Mediului

 • 21. sâ stabilească în sarcina operatorilor de salubrizare suportarea contribuției pentru economia circulară pentru cantitățile de deșeuri municipale destinate a fi depozitate care depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorilor de performanță prevăzuți în Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș.

 • 22. asigură spațiile necesare pentru colectarea separată a deșeurilor, pentru a oferi populației posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de deșeuri de hârtie și carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri de baterii și acumulatori și deșeuri voluminoase, inclusiv saltele și mobilă;

 • 23. acționează pentru refacerea și protecția mediului;

 • 24. asigură și răspunde pentru monitorizarea activităților legate de gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală;

 • 25. pentru deșeurile generate în gospodăriile populației, autoritățile administrației publice locale a unităților administrativ-teritoriale și după caz, Asociația de dezvoltare intercomunitară încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele individuale.

 • 26. să organizeze, sâ gestioneze și sâ coordoneze, personal sau prin mandatarea asociațiilor de dezvoltare intercomunitară din care fac parte, activitatea de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale împreună cu deșeurile municipale din aceleași materiale;

 • 27. să asigure informarea locuitorilor, prin postare pe site-ul propriu sau printr-o alta formă de comunicare, asupra sistemului de gestionare a deșeurilor de ambalaje din cadrul localităților;

 • 28. să se asigure că înregistrarea conform Ordinului nr. 1271/2018 a operatorilor economici colectori autorizați nu aduce atingere prevederilor art. 20 alin. (2) lit. e) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

 • 29. să transmită asociației de dezvoltare intercomunitară din care face parte lista cu operatorii economici colectori autorizați precum și datele raportate de către aceștia;

 • 30. să posteze pe site-ul propriu sau, după caz, la loc vizibil lista operatorilor economici colectori autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora;

 • 31. să comunice comisariatului județean al Gărzii Naționale de Mediu datele prevăzute la Art. 19 alin (2), pct. 2.29 din Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș;

 • 32. să publice lunar pe site-ul propriu rapoartele centralizate realizate pe baza informațiilor primite de la operatorii economici;

 • 33. să publice anual pe site-ul propriu situația cheltuielilor privind campaniile de informare derulate, implementarea proiectelor de îmbunătățire a infrastructurii de colectare a deșeurilor;

 • 34. să predea concesionarului la data intrării în vigoare a contractului de concesiune toate bunurile, instalațiile, echipamentele și dotările aferente întregii activități, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe bază de proces-verbal de predare- preluare;

 • 35. să faciliteze operatorului autorizarea lucrărilor și investițiilor pe domeniul public și privat, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • 36. să-și asume pe perioada derulării contractului de concesiune toate responsabilitățile și obligațiile ce decurg din calitatea sa-de proprietar, cu excepția celor transferate în mod explicit în sarcina operatorului prin contractele de concesiune;

 • 37. să nu modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege, 38. să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului,

CAPITOLUL IX

Cantitatea și calitatea serviciilor, indicatori de performanță

ART. 16 - (1) Consiliul local al Municipiului Făgăraș stabilește și aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare și penalitățile aplicate SC SALCO SERV SA.

 • (2) Indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare sunt cei stabiliți în Anexa nr. 17 A, în Anexa nr. 17 B, în Anexa nr. 17 C ale Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș.

 • (3) Autoritățile administrației publice locale sunt responsabile de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanță ce trebuie îndeplinite de SC SALCO SERV SA, astfel încât sa se asigure atingerea și realizarea țintelor/obiectivelor conform legislației în vigoare din domeniul gestionării deșeurilor.

 • (4) Autoritățile administrației publice locale aplică penalități contractuale SC SALCO SERV SA în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului.

 • (5) Pe baza procesului-verbal de constatare întocmit pe categorii de activități, autoritatea administrației publice locale, aplică penalitățile menționate în indicatorii de performanță și în contractul de delegare a gestiunii încheiat cu operatorul, acestea reprezentând unități procentuale din valoarea lunară totală a contractului.

ART. 17 - Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de SC SALCO SERV SA pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităților cu privire la:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b) atingerea obiectivelor și țintelor pentru care autoritatea administrației publice locale/asociația de dezvoltare intercomunitarâ sunt responsabile;

 • c) prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

 • d) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor,

 • e) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;

 • f) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației,

 • g) implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și securității muncii.

ART. 18 - Indicatorii de performanță trebuie sâ asigure evaluarea continuă a SC SALCO SERV SA cu privire la următoarele activități:

 • a) contractarea serviciului de salubrizare;

 • b) măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

 • d) menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;

 • e) soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare,

 • f) prestarea serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

 • g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultanță;

 • h) atingerea țintelor privind gestionarea deșeurilor.

ART. 19 - în vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, SC SALCO SERV SA trebuie să asigure:

 • a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;

 • b) gradul asigurării colectării separate a deșeurilor menajere și similare;

 • c) gradul asigurării cu recipiente de colectare a producătorilor de deșeuri;

 • d) evidența clară și corectă a utilizatorilor;

 • e) înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • f) înregistrarea-reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

ART. 20 - Standardele minime de calitate ale activităților și serviciilor publice prestate sunt cele asumate de către concesionar prin Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Fagaras prin Încredințare directa nr. 5035/05.03.2008, respective prin modificțrile ;I completțrile aduse prin Acte Adiționale cu respectarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș.

CAPITOLUL X

Penalități, clauze de reziliere.

ART.21 - (1) Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la penalizări egale cu cele pentru neplata obligațiilor la bugetul de stat.

(2) Sanțiunile în domeniul serviciului de salubrizare,cuantumul amenzilor aplicate și modalitatea de aplicare sunt cele prevăzute la ART. 159 și ART. 160 din Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș.

CAPITOLUL XI

Clauze contractuale referitoare la împărțirea responsabilităților de mediu între concedent și concesionar

ART. 22 - (1) Concesionarul are obligația să obțină toate acordurile, autorizațiile și avizele prevăzute de legislația în domeniu și să respecte normele legale de profil.

(2) Concedentul decide aprobarea și finanțarea lucrărilor de investiții aferente infrastructurii serviciului public de salubrizare necesar pentru conformare la cerințele impuse de autoritățile de mediu.

(3) Infrastructura serviciului public de salubrizare se regăsește la art. 5 din Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Făgăraș.

CAPITOLUL XII

Politica de menținere și de calificare a forței de muncă, precum și protecția acesteia pe durata valabilității contractului de concesiune

ART. 23 - (1) Personalul angajat al concesionarului beneficiază de toate drepturile prevăzute în contractul colectiv sau individual de muncă. Concesionarul va întocmi planuri anuale, pe categorii profesionale de angajați, în vederea perfecționării acestora, prin participarea lor la cursuri, seminarii, instruiri.

(2) Numărul anual al angajaților concesionarului va fi stabilit de acesta, în funcție de politicile strategiile acționariatului, prin consultări periodice cu concedentul. Persoanele disponibilizate au dreptul la compensații prevăzute de lege sau contracte colective.

CAPITOLUL XIII

Forța majoră

ART. 24 - (1) Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract de concesiune, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră.

(2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 5 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

(3) Dacă în termen de 60 de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

CAPITOLUL XIV

Rezilierea contractului de concesiune

ART. 24 - Rezilierea de plin drept a contractului operează:

 • - în cazul în care concesionarului i se retrage atestarea emisă de A.N.R.S.C. privind furnizarea/prestarea serviciului public de salubrizare sau -când aceasta nu este prelungită după expirarea termenului pentru care a fost acordată;

 • - în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

 • - în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului.

CAPITOLUL XV încetarea contractului

ART. 25 - (1) Contractul de concesiune, respectiv prezentul Act Adițional încetează în următoarele următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condițiile legii;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului;

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

 • d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

 • e) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

 • f) în cazul în care interesul local o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care se poate face numai prin act administrativ, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentație tehnico-economică în care se va stabili prețul răscumpărării. In această situație de încetare a concesiunii nu se percep daune;

 • g) schimbarea destinației sau folosirea în alte scopuri a bunurilor concesionate ca și aferente infrastructurii serviciilor publice de salubrizare;

 • h) subconcesionarea serviciului public de salubrizare;

 • i) alte clauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere clauzelor și condițiilor reglementate de lege.

 • (2) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează:

 • a) bunuri de retur, conform Anexei 1 și 4 ;

 • b) bunuri de preluare.

 • (3) Retragerea licenței, respectiv încetarea înainte de termen a contractului se notifică SC SALCO SERV SA cu cel puțin 90 de zile înainte, perioadă în care acesta este obligat să presteze serviciul de salubrizare în condițiile contractului de delegare a gestiunii.

CAPITOLUL XVI

Răspunderea contractuală

ART. 26- (1) Nerespectarea dovedită de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

(2) Cuantumul despăgubirilor stabilite în sarcina părții în culpă pentru neîndeplinirea oricăreia dintre obligațiile asumate în prezentul contract se vor determina pe baza unui raport de expertiză, însușit de ambele părți, care se va întocmi pentru fiecare împrejurare în parte, atunci când va fi necesar.

CAPITOLUL XVII

Litigii

ART. 27 - (Ij Hotărârile autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, adoptate în aplicarea prezentei legi, pot fi atacate la instanțele de contencios administrativ de persoanele fizice sau juridice interesate, în condițiile legii.

 • (2) Soluționarea litigiilor patrimoniale și nepatrimoniale legate de executarea Contractului de concesiune, respectiv a prezentului Act Adițional, precum și a celor izvorâte din neplata contravalorii serviciilor furnizate/prestate este de competența instanțelor conform legii.

 • (3) Soluționarea litigiilor civile și de muncă izvorâte din aplicarea prevederilor Contractului de concesiune, respectiv a prezentului Act Adițional se face de instanțele de judecată competente, în condițiile legii. în timpul conflictelor de muncă deschise și pe perioada soluționării acestora se asigură respectarea principiului continuității serviciului și al serviciului minim și se iau măsuri pentru asigurarea exploatării și funcționării în siguranță a sistemelor și pentru evitarea accidentelor cu impact ecologic sau asupra sănătății populației.

 • (4) Litigiile cu privire la stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și/sau tarifelor intervenite între autoritățile administrației publice locale și SC SALCO SERV SA având ca scop serviciile de utilități publice, după caz, se soluționează de instanțele de judecata competente potrivit legii.

CAPITOLUL XVIII

Acte normative de referință

■5

ART. 28 - Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Fagaras prin incredintare directa nr. 5035/05.03.2008, respective modificările și completările aduse prin Act Adițional au la bază următoarele documente de referință:

 • - Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților,modificată și completată

 • - Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, modificată și completată

 • - Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, modificată și completată

 • - Legea 227/2015 privind Codul fiscal, modificată și completată

 • - Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată

 • - Legea 31/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 • - Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, modificată și completată

 • - HG 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, modificat și completat

 • - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată și completată

 • - OUG 5/2015 privind deșeurile de echipamnete electrice și electronice, modificată și completată,

 • - OUG 50/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu și pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

 • - Ordinul ANRE nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, modificat și completat -Ordinul Ministrului Mediului nr. 1503/2017 privind privind modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, modificat și completat

 • - Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 de aprobarea a Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, modificat și completat

 • - Ordinul ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare

-Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare

-Ordinul ANRSC nr. 1271/2018 privind procedura și criteriile de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora

ART. 29 - (1) Modificarea prezentului contract de concesiune se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

 • (2) Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, respectiv a prezentului Act Adițional, cu notificarea prealabilă a concesionarului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz.

 • (3) Contractul de concesiune, respectiv prezentul Act Adițional împreună cu anexele care fac parte integrantă din cuprinsul său reprezintă voința părților.

 • (4) Prezentul Act Adițional de modificare și completare a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Fagaras prin Încredințare directa nr. 5035/05.03.2008 produce efecte de la data de ......... și este încheiat în 2 (doua) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte

contractantă.

CONCEDENT, MUNICIPIUL FAGARAS

PRIMAR


CONCESIONAR, S.C. SALCO SERV S.A.

DIRECTOR GENERAL


ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

......    - “ISO MEDIU”

ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV

Adresa: str. Zizinului, nr.l 19, sc.B, et.2 cod 500407, Brașov, jud. Brașov

E-mail: adiisomediubrasov@gmail.com

CONTRACT DE MANDAT Nr.           03


j :,wNiciriUL făgăraș

I t “ I                   ... ...


--Luna ---Anul —™


Prezentul contract de mandat (denumit în continuare "Contract”) se încheie în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, Nr. 219 din data de 26.08.2019,

prin raportare și cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74 din 17 iulie 2018, prin care se modifica si se completează prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, ratificată prin Legea 31 din 17 ianuarie 2019 precum și a celorlalte prevederi legale incidente.

Prezentul contract se încheie între următoarele părți:

 • 1. Municipiul Făgăraș, Județul Brașov, cu sediul în localitatea Făgăraș, județul Brașov, Str. Republicii nr. 3, telefon 0268211313, reprezentat de dl SUCACIU GHEORGHE, primar (coordonator local), în calitate de mandant (denumit in continuare "Mandantul”)

 • 2. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ’TSO MEDIU” în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov, cu sediul în localitatea Brașov, județul Brașov, str. Zizinului. nr. 119, bl. telefon 0741428172/ 0765521551, e-mail adiisomediubrasov@gmail.com , cont EBAN R050RNCB0059126038860001, deschis la Banca Comercială Română, cod de identificare fiscală 29380234, reprezentată legal prin dna/dnul GHEORGHE SUCACIU, în calitate de președinte, posesor al actului de identitate tip CI seria ZV nr. 076147, eliberat de SPCLEP Făgăraș, la data de 07.04.2016, domiciliat în (localitatea) Făgăraș, str. Nicolae Bălcescu, nr. 45, bl......-....., sc. et. ap. ...-....., județul Brașov, născut.la data de

(ziua, luna, anul) 13.01.1975 în (localitatea) Făgăraș, județ Brașov în calitate de mandatar (denumit in continuare "Mandatarul”) prin împuternicit ȘERBAN TODORICÂ CONSTANTIN conform Deciziei 4/1/04.04.2019, în calitate de vicepreședinte, posesor al actului de identitate tip CI seria ZV nr. 142344. eliberat de SPCLEP Brașov la data de 19.05.2017, domiciliat în Sat Prejmer (Corn. Prejmer), Str. Mare, nr. 578, județ Brașov.


asociatla.de dezvoltare intercomunitară

“ISO MEDIU”

ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV

Adresa: str. Zizinului, nr.119, sc.B, et.2 cod 500407, Brașov, jud. Brașov

E-mail: adiisomediubrasov@gmail.com

CAPITOLUL I

Obiectul contractului

Art. 1. Obiectul prezentului contract îl constituie mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov de către Unitatea Administrativ Teritorială în calitate de mandant, să exercite în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale atribuțiile, drepturile și obligațiile de monitorizare și control a contractelor încheiate cu operatorii de salubritate în vederea respectării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74 din 17 Iulie 2018, prin care se modifică și se completează prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 prvind Fondul pentru Mediu, de Art. 17 și Art. 59 din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, de Art. 16, de Art. 20, Art. 21 din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

CAPITOLUL II Obligațiile părților contractante

Art. 2. Obligațiile Mandantului ( Unității Administrativ Teritoriale) sunt următoarele:

 • 2.1. să e'aboreze și să semneze Acrul Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare cuprinzând responsabilitatea operatorului cu privire la transmiterea datelor referitoare la cantitățile totale pentru fiecare flux de deșeuri, precum și a oricăror alte date menționate în prezentul Contract. Datele sunt transmise către ADI ISO MEDIU BRAȘOV pană la dată de 10 a fiecărei luni, pentru luna anterioară ;

Fluxuri de deșeuri :

 • - Deșeuri menajere:

 • a) deșeuri reziduale;

 • b) deșeuri biodegradabile;

 • c) deșeuri reciclabile (hârtie și carton, plastic și metal, sticlă), inclusiv deșeuri de ambalaje;

 • d) deșeuri periculoase din deșeurile menajere;

 • e) deșeuri voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici;

 • - Deșeuri din construcții;

 • - Deșeuri de echipamente electrice și electronice, bateni și acumulatori,

 • - Alte deșeuri;


. ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE ENTERCOMUNITARĂ “ISO MEDIU”

ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV

Adresa: str. Zizinului, nr.l 19, sc.B, et.2 cod 500407, Brașov, jud. Brașov

E-mail: adiisomediubrasov@gmail.com

 • 2.2. să pună la dispoziția Mandatarului documentația care stă la baza serviciului de salubrizare (Regulamentul serviciului de salubrizare al UAT-ului, Caietul de sarcini și Contractul de delegare a gestiunii serviciului) în vederea analizării și transmiterii de amendamente pentru actualizarea acesteia conform noilor prevederi legale ;

 • 2.3. să împuternicească mandatarul pentru semnarea contractului, în numele UAT-ului, cu Organizațiile care Implementează Răspunderea Extinsă a Producătorului;

 • 2.4. să transmită colectorilor obligația de raportare și de înregistrare a activității, în acele situații în care operatorul de salubrizare nu deține exclusivitatea pe raza UAT-ului;

 • 2.5. să împuternicească mandatarul să gestioneze în numele UAT-ului următoarele:

 • - fluxul financiar rezultat din relaționarea cu Organizațiile care Implementează Răspunderea Extinsă a Pro ducătorului pentru salubrist/colector;

 • - fluxul financiar pentru organizarea campaniilor de conștientizare;

 • - fluxul financiar pentru verificarea datelor și confirmarea oficială a cantităților.

 • 2.6. să elaboreze și să semneze orice alte documente/ acte/ înscrisuri necesare și/sau în legătură cu delegarea gestiunii serviciului de salubrizare ;

 • 2.7. să verifice lunar activitatea Mandatarului și să formuleze în scris orice obiecții cu privire la activitatea desfășurată de acesta. în cazul în care astfel de obiecții nu se vor realiza și ' comunica de M'.nd; nt până ia data de 10 a lunii următoare, se va considera că Mandatarul și-a executat mandatul pentru luna anterioară, respectiv obligațiile stabilite prin prezentul Contract, într-o manieră completă și corespunzătoare.

 • 2.8. sa răspundă în relația cu orice autorități/ terțe persoane de respectarea dispozițiilor legale aplicabile, inclusiv dar fără a se limita la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74 din 17 iulie 2018, Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, ce privesc modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

 • 2.9. să respecte și să se asigure de respectarea obligațiilor legale stabilite prin actele normative anlicabile ce cad în sarcina sa;

 • 2.10. să comunice și să predea Mandatarului, în cel mai scurt termen posibil, orice informație, document, aviz, aprobare, instrucțiune etc. solicitată, necesare cu privire la activitățile ce i-au fost atribuite Mandatarului;


ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “ISO MEDIU”

ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV

Adresa: str. Zizinului, nr. 119, sc.B, et.2 cod 500407, Brașov, jud. Brașov

E-mail: adiisomediubrasov@gmail.com

 • 2.11. să sprijine Mandatarul în executarea activităților stabilite prin prezentul contract și să nu perturbe, în niciun fel, activitatea acestuia;

 • 2.12. să participe la ședințele convocate de Mandatar;

 • 2.13. să acționeze cu bună credință în relația cu Mandatarul și să comunice acestuia orice disfunctionalitate de care ia cunoștința, direct sau indirect, în ceea ce privește modalitatea de gestiune a deșeurilor.

Art. 3. Actele juridice încheiate de către Mandatar, în limitele mandatului, sunt opozabile terților fiind încheiate în numele și pe seama Mandantului.

Art. 4. Obligațiile Mandatarului sunt următoarele:

 • 4.1. să asigure suportul și informațiile necesare procesului de actualizare a documentației care stă ia baza serviciului de salubrizare (Regulamentul serviciului de salubrizare al UAT-ului, Caietul de sarcini și Contractul de delegare a gestiunii serviciului) în vederea respectării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74 din 17 Iulie 2018,prin care se modifică și se completează prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 prvind Fondul pentru Mediu, de Art. 17 și Art. 59 din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, de Art. 16, de Art. 20, Art. 21 din Legea ni\ 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje ;

 • 4.2. să verifice datele corespunzătoare cantriătiîoi toiaie ale fluxurilor de deșun ;

 • 4.3. să organizeze, să gestioneze și să coordoneze activitatea de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje ;

 • 4.4. să verifice îndeplinirea de către operatorii economici autorizați a obligației de preluare și valorificare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile colectate separat/sortate, în limita cantităților și tipurilor materiale de ambalaje contractate cu operatorii economici;

 • 4.5. să dispună înregistrarea operatorilor economici colectori autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație, de la locul de generare a acestora și să verifice îndeplinirea obligației acestora de raportare trimestrială a cantităților de deșeuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice;

 • 4.6. la solicitarea Mandantului sau împreună cu acesta, să promoveze campanii de informare și educare a publicului și a operatorilor economici sau să sprijine Mandantul în implementarea unor astfel de campanii de informare privind:

W. • %.      ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

'                    “ISO MEDIU’’

/ w'SOi ;     '        ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂȚILOR

V BRAȘOV                         DIN JUDEȚUL BRAȘOV

"                  Adresa: str. Zizinului, nr. 119, sc.B, et.2 cod 500407,

‘                                             Brașov, jud. Brașov

E-mail: adiisomediubrasov@grnail.com

 • a) sistemele de retumare, colectare și valorificare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje care le sunt disponibile;

 • b) contribuția lor la reutilizarea, valorificarea și reciclarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

 • c) sensul și semnificația marcajelor de pe ambalajele existente pe piață,

 • d) elementele corespunzătoare ale planurilor de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

 • e) impactul dăunător asupra mediului al consumului excesiv de ambalaje, inclusiv de pungi de transport din plastic subțire;

 • f) măsuri de prevenire a generării deșeurilor de ambalaje,

sumele aferente activităților fiind suportate de către mandatar

 • 4.7. să asigure confirmarea oficială a cantităților totale ale fluxurilor de deșeuri ;

 • 4.8. să gestioneze corect fluxul financiar corespunzător relaționării cu Organizațiile care Implementează Răspunderea Extinsă a Producătorului pentru salubrist sau colector, fluxul financiar pentru organizarea campaniilor de conștientizare și fluxul financiar pentru verificarea datelor și confirmarea oficială a cantităților ;

 • 4.9. să încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele individur.’e ;

 • ’ 4.10. în bpsa unor dispoziții contrare transmise deMandant, să utilizeze sumele încasate pentru acoperirea costurilor de gestionare pentru deșeunle municipale care fac obiectul răspundem extinse a producătorului exclusiv pentru scopurile cărora le sunt destinate ;

 • 4.11. să respecte obligațiile legale stabilite prin actele nonnative aplicabile ;

puriaTâlEspoz^ acestuia mijloacele necesare executării mandatului;

 • 4.13. să comunice tuturor entităților, autorităților,' persoanelor legal interesate despre instituirea, limitele și condițiile prezentului mandat;

 • 4.14. Mandatarul va răspunde pentru daunele provocate mandantului în situația în care se va dovedi că a acționat cu intenție în scopul prejudicierii Mandantului.

 • 4.15. Mandatarul va răspunde pentru nexecutarea-'' executarea defectuoasă a obligațiilor asumate de persoanele cu care a contractat Mandatarul.


ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “ISO MEDIU”

ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV

Adresa: str. Zizinului, nr.119, sc.B, et.2 cod 500407, Brașov, jud. Brașov

E-mail: adiisomediubrasov@gmail.com

CAPITOLUL III

Termenul contractului

Art. 5. - (1) Prezentul contract de mandat intră în vigoare la dată semnării Iui de către ambele părți.

 • (2) Contractul este valabil pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării lui. Contractul poate fi prelungit, prin act adițional semnat de ambele părți, în urma obținerii oricăror aprobări prealabile necesare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

CAPITOLUL IV

A încetarea contractului

Art. 6. Prezentul contract încetează:

 • a) prin expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

 • b) în situația imposibilității de a se exercita mandatul ;

 • c) prin renunțarea Mandatarului la mandatul sau. In această situație, Mandatarul este obligat să notifice Mandantul cu cel puțin 60 de zile înainte de a interveni renunțarea;

 • d) revoci .ea de către Mandani a Mandatarului său, aceasta urmând a interveni nu mai devreme de 90 de zile de la data notificării Mandatarului de către Mandant cu privire la intenția de revocare a mandatului. Revocarea se va realiza numai în temeiul și în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile;

 • e) în urma dizolvării și/sau lichidării Mandatarului,

CAPITOLUL V Forță majoră

Art. 7. Forță majoră trebuie constatată de o autoritate competentă.

Art. 8. Forță majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract de mandat, pe toată perioada în care această acționează.


ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA

_ .              “ISO MEDIU”

' ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV

Adresa: str. Zizinului, nr. 119, sc.B, et.2 cod 500407, Brașov, jud. Brașov

E-mail: adiisomediubrasov@gmail.com

Art. 9. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

Art. 10. Partea contractantă care invocă forță majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor cazului de forță majoră.

Art. II. Dacă forță majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără că vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

CAPITOLUL VI

Notificări

Art. 12. In accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi depusă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art.13. In cazul în care notificarea se comunică pnn poștă, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art. 14. Dacă notificarea se trimite prin e-mail, ea se consideră primită în ziua expediată, dacă aceasta a fost zi lucrătoare și dacă transmiterea s-a făcut până la ora 17, sau în următoarea zi lucrătoare, dacă ziua expedierii e-mailului era nelucrătoare sau daca expedierea s-a realizat ultviioroiei 17.

Art. 15. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la articolele precedente.

CAPITOLUL VII

Legislația aplicabilă. Litigii

Art. 16. In cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente din România, în conformitate cu legislația aplicabilă în România.


ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNETARĂ “ISO MEDIU”

— ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV

. .....-Adresa: str. Zizinului, nr.l 19, sc.B, et.2 cod 500407,

Brașov, jud. Brașov

E-mail: adiisomediubrasov@gmail.com

CAPITOLUL VIII Clauze finale

Art. 17. (1) în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la formă de singular vor include formă de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

(2) Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezintă zile lucrătoare, dacă nu se specifică în mod diferit.

Art. 18. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 19. Prezentul contract reprezintă voință părților.

Art. 20. Limba care guvernează contractul este limba română.

Art. 21. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Art. 22. Mandatarul nu are dreptul de a cesiona drepturile și obligațiile stabilite prin prezentul Contract către orice terță persoană.

Prezentul contract de mandat a fost încheiat astăzi,........., în două exemplare originale, câte

unul pentru fiecare parte, ambele având aceeași val o are juri di că.

Mandant (UAT, prin primar),


Mandatar

(ADI ISO MEDIU BRAȘOV, prin Vicepreședinte),Ă iso' Â ■ '' ^MEDIII r.

O »»«ov. ... /


ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNiTARĂ “ISO MEDIU”

.....-ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂȚILOR

- - DIN JUDEȚUL BRAȘOV

Adresa: str. Zizinului, nr. 119, Obiectiv nr. 8 sc.B, et.2 cod 500407, Brașov, jud. Brașov

E-mail: adiisomediubrasov@gmail.com

Decizie nr-;'..£/04.04.2019. A Consiliului Director !

Consiliul Director al ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “ISO MEDIU” ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV Adresa: Adresa: str. Zizinului, nr. 119, Obiectiv nr. 8 sc.B, et.2 cod 500407. Brașov, jud. Brașov CIF 29380234 întrunit în ședința din data de 04.04.2019. adoptă prezenta decizie:

Se împuternicește domnul Șerban Todorică Constantin în calitate de Vicepreședinte să semneze în numele asociației Contractul de Mandat cu UAT-urile, în calitate de mandatar, pentru ca Asociația să exercite în numele și pe seama acestora atribuțiile, drepturile și obligațiile de monitorizare și control a contractelor încheiate cu operatorii de salubritate în vederea respectării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74 din 17 Iulie 2018, prin care se modifică și se completează prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 prvind Fondul pentru Mediu, de Art. 17 și Art. 59 din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, de Art. 16, de Art. 20, Art. 21 din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

Numele, Prenumele, Calitatea și semnăturile membrilor Consiliului Director:

 • 1.

 • 2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.


dl. Gheorghe Sucaciu - Președinte


dl. Șerban Todorică - Constantin - Vice-președinte


dl. Nicolae-Liviu Bărdaș - Vice-președinte


dl. Gheorghe Cristian - Membru


dl. Cătălin-George Muntean - Membru


dl. Severius-FIorin Beșchea - Membru


7. dl. Butnariu Liviu-Călin -Membru

HOTĂRÂREA nr.219 din data de 26 august 2019

-privind acordare unui mandat special ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “ISO MEDIU” ÎN DOMENIUL SAL UBRIZĂRII LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV, în scopul implementării acquis comunitar în domeniul managementul deșeurilor de ambalaje

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

-Raport’. 4 compartimentului de specialitate nr. 60.001/20.08.2019 compartimentului de mediu prin care se propune spre analiză și aprobare acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov, în aplicarea prevederilor Legii 31 din 17 ian 2019 privind aprobarea OUG 74 din 2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, a legislației europene, ale art. 2009-2043 din Codul civil și a prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

 • -Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș cu nr. 60.001/1 din 20.08.2019, prin care se propune aprobarea acordării mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov,

 • -Adresa nr. 11 din 21.01.2019, formulată de ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “ISO MEDIU” ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV, prin care se solicită emiterea unei Hotarari a Consiliului Local Făgăraș de acordare acestei entitati a unui mandat special prevăzut de dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74 din 17 iulie 2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privând Fondul pentru mediu,

 • -Hotărârea adunării generale a Asociației nr. 2 din data de 11.12.2018 prin care se aprobă acordarea mandatului special Asociației de către membri ei în aplicarea prevederilor OUG 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005privind Fondul pentru mediu,

 • - Avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74 din 17 iulie 2018, a Legii nr. 31 din jo 01-2019 privind aprobarea- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, a Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,

Prevederile art. 129, alin. 2, lit.b și d, art. 139, alin.i, lit. A, art. 197, alin. 1 și 2, art. 243, alin. 1, lit.b din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se aprobă ca oportun și în interes local acordarea unui mandat special ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “ISO MEDIU” ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV, cu sediul în Str. Zizinului, nr.119, Obiectiv nr.8, sc. B, ET. 2, cod 500407, Brașov, jud. Brașov, pentru implementarea acquis comunitar în domeniul managementului deșeurilor de ambalaje pentru exercitarea, în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Făgăraș, astfel a atribuțiilor, drepturilor și -obligațiilor de iiionitorizare-și contrcL a contractelor încheiate cu operatorii de salubritate în vederea respectării prevederilor legii privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

Art.2. Se aprobă contractul de mandat, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă.

ArL3.Se împuternicește Primarul Municipiului Făgăraș, dl. GHEORGHE SUCACIU pentru ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri, precum și pentru semnarea Contractului de Mandat.

ArL4.Se împuternicește Primarul Municipiului Făgăraș, dl. GHEORGHE SUCACIU să reprezinte Municipiul Făgăraș în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov, să ia parte la orice Adunări ale membrilor Asociației, să voteze în cadrul acestora în conformitate cu aspectele stabilite prin prezenta Hotărâre, să aprobe orice actualizări ale documentațiilor rezultate în urma unor modificări legislative în conformitate cu prevederile prezentei Hotărâri, să semneze în numele și pentru Municipiul Făgăraș, să Întreprindă orice alte demersuri necesare în sensul celor stabilite prin prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA. SUCIU ANDREEA-OANAZ

■ : — —-...........ROMÂNA

.             ;;-'4UDETyt BRAȘOV O afe r-^^j

||j| C@WSrL.tUL LOCAL FĂGĂRAȘ |||

Strada Republicii, Nr. 3, 505209, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0043 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR. 194 din data de 30 iulie 2019 aprobarea Contractului-cadru de prestări servicii pentru implementarea obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului de către organizațiile- licențiate

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr. 56855/22.07.2019, raportul Direcției Administrație Publică Locală nr.56855/1/22.07.2019, se supune spre analiză,verificare și aprobare Contractul-cadru de prestări servicii pentru implementearea obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului de către organizațiile licențiate

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat a] municipiului, a! Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, prote^-Je socială, sportive si de agrement, al Comisiei de turism relații externe, și ipwr: europeană, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

In conformitate cu art. 12. art. 13, art.16, art.22 alin 2, art. 59 alin. 2 și urm din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, cu art. 16 alin 1, și urm, art. 16 alin 4,5,8 și 9, art. 17, art. 20 alin 5 ,6, 8 și 9,, art. 21 alin 1 , art. 25, Anexa 5 și Anexa 6 din Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile Legii 196/2005 privind Fondul pentru mediu, Orinul 1362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal și ale Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscal.

La momentul adoptării prezentei hotărâri cotele de piață ale organizațiilor care implementează răspunderea extinsă a producătorului nu sunt stabilite. Ca urmare a discuției telefonice purtate cu reprezentanți din Ministerul Mediului, propunerea noastră este ca și cantitatea de deșeuri de ambalaje să se împartă în mod egal între O.I.R.E.P.-uri. în contextul intervenirii unor reglementări cu privire la cotele de piață , contractul va fi adiționat în mod corespunzător,

Luând in considerare art. 129, alin (2), lit. b), alin. 4 lit c) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrative,

In temeiul art. 139 alin. (3) lit. c) si ale art.196 alin. I lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă Contractul-cadru de prestări servicii pentru implementarea obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului de către organizațiile licențiate, Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă Anexele de lai la 8 la Contractul-cadru de prestări servicii.

Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagaras prin Direcția Administrație Publica Locala și Direcția economică ..... ~ 1

din cadrul aparatului de specialitate la Primarului Municipiului Fagaras si S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraș. _______________ ...

Art.4. - .Prezenta.hotarare.se aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Primarului Municipiului Fagaras, celor nominalizati cu aducerea la îndeplinire și se comunică Instituției Prefectului în vederea exercitatii controlului cu privire la legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ȘUTEU MARILENA-DQRINA


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, LAURA ELENA GIUNCA

Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 17 voturi pentru , - abținere, - Împotriva

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti 17

Prezenta hotarare se comunica:

-lex.dosar de ședința

-lex.colecție

-lex.Prefectura

-lex.Primar

-lex.Secretar

 • - lex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

-lex.Afisaj

 • - lex. Direcția Administrație Publica Locala

 • - lex. S.C. SALCO SERV S.A. Făgăraș

 • - lex Direcția Buget Finanțe

Cod:F-50


"ĂSOCIAȚIA DE DEZVOLTARE ÎNTERCOMUNITARĂ “ISO MEDIU”

ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂȚILOR..

DIN JUDEȚUL BRAȘOV

Aaixsa; str. Z’zirmlui. nr. 1 19, Obiectiv nr. 8 sc.B. ?t,2 cod 500 107.

Brașov, jud. Brașov

E-mail: adiisomediubra'mvAi email.corn

MM.


NR


Având in vedere că în baza mandatului special primit prin HCL nr 219/26.08.20 lO.și a contraclului dc mandat nr36/08.10.2019 Asociația de Dezvoltare Intercomuniiară "ISO MEDIU" în domeniul salubrizării localităților din județul Brasov.a încheiat contracte cu QlRI'P-urile pentru cantitățile de ambalaje supuse activităților de eolvetaiv și a altor operații de tratare valorificare în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale in vederea implementării ohligr-Viî'or privind răspunderea insă a produc dorului .

Astfel va transmitem anex;;! procedura de raportare si cuprinsul dosarului de raportare lunară ce trebuie transmis de către operatorul de salubritate către ADI Iso Mediu Brașov până la data dc 10 a lunii pentru luna precedentă.

Având în vedere prevederile contractului dc mandat Capitolul II . art.2, pc(2.1, pcl2.5, pet2.6 vă rugăm să adiționați contractele dc delegare pc care le aveți cu operatorii de smabrilaic dc pc raz,. UAT-ului dumneavoastră cu transpunerea obligativității dc respectarea clementelor procedurala conform anexei masate prezentei.

Vă mulțumim anticipat!

Cu deosebită considerație.

ADI "ISO MEDIU” BRAȘOV


Monitor Mediu
M iriți Adrian