Hotărârea nr. 280/2019

HOTĂRÂREA Nr. 280 Din data de 28 Noiembrie 2019 - privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2019

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii. Nr. 3. 505200, Tel: 0040 268 211 313. Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA Nr. 280 Din data de 28 Noiembrie 2019

- privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

 • - Proiectul de hotărâre,

 • - Raportul de specialitate nr. 73300/20.11.2019 prin care Primarul Municipiului Făgăraș, propune rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2019,

 • - Raportul de specialitate in completare nr. 74210/28.11.2019 prin care Primarul Municipiului Făgăraș, propune rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2019,

 • - avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, Comisiei pentru Servicii publice comerț și agricultură, prestări servici, Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților;

în conformitate cu prevederile art. 1, art. 4 alin. (1), art. 5, art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1), 58 alin. (1) și ale art. 82 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

în conformitate cu art. art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit.a), art. 139, art. 197, art. 198 alin. (1) și (2) respectiv art. 243 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Făgăraș, conform anexei nr 1.

Art.2. Se aprobă rectificarea listei sintezei programului de investiții formular 01, a listei obiectivelor de investiții formular 03 precum și lista poziției C”Alte cheltuieli de investiții” formular 04 cu finanțare din bugetului local conform anexei nr. 2.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Municipiului Făgăraș, pe anul 2019, conform anexei nr.3.

Art.4. Aprobarea rectificării listei sintezei programului de investiții formular 01, a listei obiectivelor de investiții formular 03 precum și lista poziției C”Alte cheltuieli de investiții”

formular 04 cu finanțare din bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii conform anexei nr. 4.

Art.5. Se aprobă rectificarea bugetului individual pentru Colegiul National”Radu Negru” Făgăraș conform anexei nr. 5 si 5.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă rectificarea bugetului individual pentru Liceul Teologic Ortodox ”Sf. Constantin Brancoveanu” Făgăraș conform anexei nr.6 si 6.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă rectificarea bugetului individual pentru Liceul Tehnologic ”Dr. loan Senchea” Făgăraș conform anexei nr.7 si 7.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Grădiniță cu program prelungit „Prichindeii” Făgăraș conform anexei nr.8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. Se aprobă rectificarea bugetului pentru Grădiniță cu program prelungit „Voinicelul” Făgăraș conform anexei nr.9 si 9.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii si subvenții pentru Serviciul de Transport Local al Municipiului Făgăraș, conform anexei nr. 10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.ll. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii si subvenții pentru Spitalul Municipal ”Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș, conform anexei nr.ll care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Colegiul National”D-na Stanca” Făgăraș conform anexei nr. 12 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.13. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru ColegiuF’Aurel Vijoli” Făgăraș conform anexei nr.13 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.14. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Grădiniței cu program prelungit "Albinuța” Făgăraș conform anexei nr.14 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.15. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Școala Gimnaziala ”Ovid Densusianu” Făgăraș conform anexei nr.15 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.16. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii si subvenții pentru Muzeul Tării Făgărașului ”Valer Literat” conform anexei nr.16 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.17. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii si subvenții pentru”Casa de Cultura a Mun. Făgăraș conform anexei nr.17 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.18. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii si subvenții pentru Politia Locala Făgăraș conform anexei nr.18 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.19. Răspunderea exclusivă privind angajarea, ordonanțarea și lichidarea creditelor bugetare revine ordonatorului principal de credite precum și a ordonatorului terțiar de credite de la art. 5-18 (anexele nr. 5 - 18), iar aplicarea întocmai a legislației specifice, incumbă tuturor ordonatorilor de credite.

PREȘEDINTE CONS Bobes/CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI Laura Elen ca

Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru, abținere, împotrivă

Consilieri în funcție - 19

Consilieri prezenți - 16

Se comunică:

 • - Instituției Prefectului Brașov

 • - Direcției Generală Regională a Fianațelor Publice Brașov Serviciului Trezorerie Făgăraș

 • - Primarului Municipiului Făgăraș

 • - Secretarului Municipiului

 • - Direcției Buget Finanțe

 • - Colecție

 • - Afișare

 • - Dosar de ședință

Cod: F-50

Cod indicator

Denumire indicatori

Influențe Trimestrul IV - mii lei -

Total Venituri

+4,41

42.02

Subvenții de la bugetul de stat

+0,58

42.02.69

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

+0,58

48.02

Sume primite de la UE/alti donatori in coiituțpErfilblx efectuate si prefinantari aferente cadrulrfcftnaffcîar^ 2014-2020                      / V

+3,83

48.02.02

Fondul European de Dezvoltare Regional#             \i

+3,83

48.02.02.02

Sume primite în contul plăților efectuatei în

J +3,83

Total Cheltuieli          \

/    +4,41

51.02

Autoritati publice si acțiuni externe              M

-20.006,53

51.02.01.03

Autorități executive                             ----

-20.006,53

20

Bunuri si servicii

+133,50

20.01

Bunuri si servicii

+106,00

20.01.01

Furnituri de birou

+20,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

+56,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

+30,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

+20,50

20.05.30

Alte obiecte de inventar

+20,50

20.30

Alte cheltuieli

+7,00

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

+7,00

58

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

-20.000,33

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

-20.004,74

58.01.01

Finanțarea națională

-2.653,69

58.01.02

Finanțare externă nerambursabilă

-17.351,05

58.02

Programe din Fondul Social European (FSE)

+4,41

58.02.01

Finanțarea națională

-46,17

58.02.02

Finanțare externă nerambursabilă

+50,58

! 59

Alte cheltuieli

-163,00

59.11

Asociatii si fundatii

-170,00

[19.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

+7,00

71

Active nefinanciare

+23,80

71.01

Active fixe

+23,80

71.01.30

Alte active fixe

+23,80

85

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-0,50

85.01.01

,____________________________________L

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

-0,50

Cod indicator

Denumire indicatori

Influențe Trimestrul IV - mii lei -

54.02

Alte servicii publice generale

+4,90

54.02.10

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

+4,90

20

Bunuri si servicii

+4,90

20.01

Bunuri si servicii

+1,80

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

+1,80

20.05

Bunuri de natura obiecte de inventar

+3,10

20.05.30

Alte obiecte de inventar

+3,10

65.02

—---------------------------------

învățământ

0,00

65.02.03.01

învățământ preșcolar

+ 1,70

65.02.04.01

învățământ secundar inferior

+9,30

65.02.04.02

învățământ secundar superior

-11,00

20

Bunuri si servicii

0,00

20.01

Bunuri si servicii

-0,40

20.01.02

Materiale pentru curățenie

-3,50

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

-20,50

20.01.04

Apa, canal si salubritate

+17,20

20.01.06

Piese de schimb

-5,00

20.01.07

Transport

-22,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

-3,40

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai

+ 11,30

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

+25,50

20.05

Bunuri de natura obiecte de inventar

+33,30

20.05.30

Alte obiecte de inventar

+33,30

20.06

Deplasări, detasari

-11,30

20.06.01

Deplasări interne

-11,30

20.13

Pregătire profesionala

-21,60

67.02

Cultura, recreere si religie

-4,90

67.02.03.06

Case de Cultura

°'00______

67.02.03.12

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice       —

-1'6,30

67.02.05.03

67.02.06

întreținere grădini publice, parcuri zone verzi, baze^Z ; sportive și de agrement                            1 fâțffî

Servicii religioase

'avA       1_______

nn

67.02.50

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religie5-\ \y;

DzMoo

20

Bunuri si servicii                                  ’•

20.01

Bunuri si servicii                                             ' -

0,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

-0,70

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

+11,40

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

-10,70

20.30

Alte cheltuieli

-4,90

i 20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

-4,90

1 51         ”T

Transferuri între unități ale administrației publice

0,00

51.01

Transferuri curente

-26,00

' 51.01.01

Transferuri către instituții publice

-26,00

Cod indicator

Denumire indicatori

Influențe Trimestrul IV - mii lei -

51.02

Transferuri de capital

+26,00

51.02.29

Alte transferuri de capital către instituții publice

+26,00

59

Alte cheltuieli

0,00

59.11

Asociații și fundații

-84,00

59.12

Susținerea cultelor

+84,00

70.02

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

+46,70

70.02.50

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

+46,70

71

Active nefinanciare

+46,70

71.01

Active fixe

+46,70

71.01.01

Construcții

+46,70

74.02

Protecția mediului

-70,50

74.02.05.01

Salubritate

-200,50

74.02.06

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

+130,00

20

Bunuri si servicii

-200,50

20.30

Alte cheltuieli

-200,50

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

-200,50

71

Active nefinanciare

+130,00

71.01

Active fixe

+ 130,00

71.01.01

Construcții

+130,00

81.02

Combustibil si energie

+30,00

81.02.50

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

+30,00

20

Bunuri si servicii

+30,00

20.30

Alte cheltuieli

+30,00

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

+30,00

84.02

Transporturi

+20.004,74

84.02.03.01

Drumuri si poduri

+38,18

84.02.03.03

Străzi

+ 19.966,56

58

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

+20.004,74

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

+20.004,74

58.01.01

Finanțarea națională

A "+2.653,69

58.01.02

Finanțare externă nerambursabilă

-N-d ?x.351,05

££2-----------------------


Corespunzător se rectifică și bugetul individual al următoarelor instituții^.

 • 1. Colegiul National "Radu Negru”                    \

 • 2. Liceul Tehnologic ”Dr. loan Senchea”                \ '

 • 3. Liceul Teologic Ortodox ”Sf. Constantin Brancoveanu”

 • 4. Casa de Cultura a Mun. Fagaras

 • 5. Grădiniță cu program prelungit ”Voinicelul”

 • 6. Colegiul National ”D-na Stanca”

 • 7. Colegiul "Aurel Vijoli”

 • 8. Școala Gimnaziala ”Ovid Densusianu” Făgăraș

 • 9. Grădiniță cu program prelungit „Albinuta” FăgărașCod indicator

Denumirea obiectivelor de investitii

Influențe Trimestrul IV - mii Iei -

Total cheltuieli de capital

+200,50

51.02

Autoritati publice si acțiuni externe

+23,80

Lit.b)

Dotări independente

+23,80

Poz.3

Sistem informatic financiar-contabil-Expert Bugetar

+23,80

70.02

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

+46,70

Lit.c)

Studii de fezabilitate

+46,70

Poz.l

Studii tehnice Cinema Transilvania

+46,70

74.02

Protecția mediului

+130,00

Lit.b)

Dotări independente

0,00

Poz.l

Mașini Echipamente 2 buc

-1.574,00

Poz.l

Mașini Echipamente 3 buc

+1.574,00

Lite)

Alte cheltuieli

+130,00

Poz.4

Lucrări extindere canalizare Str. Forjei

+130,00

Compartiment Buget

Cod indicator

Denumire indicatori

Influențe Trimestrul IV - mii lei -

Total Venituri

+163,40

30.10

Venituri din proprietate

+8,10

30.10.05

Alte venituri din proprietate

+8,10

33.10

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

+76,09

33.10.05

Taxe si alte venituri in învățământ

+9,80

33.10.08

Venituri din prestări de servicii

+14,78

33.10.14

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

+51,51

36.10

Diverse venituri

+78,21

36.10.50

Alte venituri

+78,21

37.10

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

+1,00

37.10.01

Donatii si sponsorizări

+1,00

43.10

Subvenții de la alte administratii

0,00

43.10.09

Subvenții pentru instituții publice

-26,00

43.10.19

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

+26,00

Total Cheltuieli

+163,40

61.10

Ordine publica si siguranța naționala

0,00

61.10.03.04

Poliție locală

0,00

20

Bunuri si servicii >

0,00

20.01

Bunuri si servicii

-6,00

20.01.06

Piese de schimb

-9,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

+3,00

20.05

Bunuri de natura obiecte de inventar

+4,00

20.05.01

Uniforme si echipament

■p-^+4,00

20.14

Protecția muncii                               /v1/'''

---< t2.00

65.10

învățământ                             /

^+$,62

65.10.03.01

învățământ preșcolar                            | |

65.10.04.01

învățământ secundar inferior                    \ \

65.10.04.02

învățământ secundar superior                    '

65.10.50

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

?. ;>>xoo

10

Cheltuieli de personal

+56,70

10.01

Cheltuieli salariale in bani

+58,70

10.01.01

Salarii de baza

+0,50

10.01.11

Fond aferent platii cu ora

+58,10

10.01.17

Indemnizație de hrana

+0,10

10.03

Contribuții

-2,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie de munca

-2,00

20

Bunuri și servicii

+76,92

20.01

Bunuri și servicii

-14,20

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

-5,00

Cod indicator

Denumire indicatori

Influențe

Trimestrul IV - mii Iei -

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

-9,20

20.03

Hrana

+48,89

20.03.01

Hrana pentru oameni

+48,89

20.05

Bunuri de natura obiecte de inventar

-10,98

20.05.30

Alte obiecte de inventar

-10,98

20.06

Deplasări, detasari

-10,00

20.06.01

Deplasări interne

-10,00

20.30

Alte cheltuieli

+63,21

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

+63,21

66.10

Sănătate

0,00

66.10.06.01

Spitale generale

0,00

10

Cheltuieli de personal

-1.603,70

10.01

Cheltuieli salariale in bani

-1.603,70

10.01.01

Salarii de baza

-100,60

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

-1.000,00

10.01.06

Alte sporuri

-200,00

10.01.17

Indemnizații de hrana

-200,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

-103,10

20

Bunuri și servicii

+1.603,10

20.01

Bunuri și servicii

+441,10

20.01.01

Furnituri de birou

+20,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

+ 11,00

20.01.03

încălzit, Iluminat si forța motrica

+311,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

+60,00

20.01.05

Carburanți si lubrifiant!

+10,00

20.01.07

Transport

+5,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

+6,10

20.01.30

Alte bunuri si servicii centru întreținere si funcționare___

+ 18 00

* ... ’

20.03

Hrana

* M+80,00

20.03.01

Hrana pentru oameni

+80,00

20.04

Medicamente si aterial sanitare             /

\ \+783,00

20.04.01

Medicamente                            1 *

1

w

F /+1:90,00

20.04.02

Materiale sanitare                            \ 4\s

\F+225,00

20.04.03

Reactivi                                          ■

++350,00

20.04.04

Dezinfectant!                                             '' ’x

+18,00

20.05

Bunuri de natura obiecte de inventar

+45,00

20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

+30,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

+15,00

1 20.06

Deplasări, detasari

+4,00

20.06.01

Deplasări interne

+4,00

20.09

Materiale de laborator

+30,00

Cod indicator

Denumire indicatori

Influențe Trimestrul IV - mii lei -

20.30

Alte cheltuieli

+220,00

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

+220,00

71

Active nefinanciare

+0,60

71.01

Active fixe

+0,60

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

-11,50

71.01.03

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

+12,10

67.10

Cultura, recreere si religie

+15,00

67.10.03.03

Muzee

0,00

67.10.03.06

Case de cultura

+15,00

10

Cheltuieli de personal

-3,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

-3,00

10.01.01

Salarii de baza

-2,00

10.01.17

Indemnizații de hrana

-1,00

20

Bunuri și servicii

-8,00

20.01

Bunuri și servicii

+5,80

20.01.01

Furnituri de birou

+1,50

20.01.02

Materiale pentru curățenie

+1,50

20.01.03

încălzit, Iluminat si forța metrica

-40,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

-3,20

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

-1,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

+47,00

20.05

Bunuri de natura obiecte de inventar

+25,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

+25,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

-6,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

-6,00

20.13

Pregătire profesionala

-9,00

20.16

Studii si cercetări

-14,00

20.30

Alte cheltuieli

-9,80

20.30.01

Reclama si publicitate

-2,00

20.30.03

Prime de asigurare non-viata

-6.80

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                /CS'A

^Ț00--

71

Active nefinanciare                       ZPz _

^\V26,00

71.01

Active fixe                                    / */

k Y+26,00

1 71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

* ।

fel 1,50

71.01.30

Alte active fixe                               \      YSfen

£14,50

84.10

Transporturi                                     r

><+14,78

84.10.50

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor             < ox-

1'3>+14,78

10

Cheltuieli de personal

+3,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

+3,00

10.01.01

Salarii de baza

+3,00

10.01.06

Alte poruri

-1,00

10.01.17

Indemnizații de hrana

+1,00

Cod indicator

Denumire indicatori

Influențe Trimestrul IV - mii lei -

20

Bunuri și servicii

+11,78

20.01

Bunuri și servicii

+11,78

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

+7,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

+4,78

Corespunzător se rectifică și bugetele individuale ale următoarelor instituții:

 • 1. Colegiul National "Radu Negru”

 • 2. Liceul Tehnologic ”Dr. loan Senchea”

 • 3. Liceul Teologic Ortodox ”Sf. Constantin Brancoveanu”

 • 4. Spitalul Municipal ”Dr. Aurel Tulbure”

 • 5. Grădiniță cu program prelungit "Voinicelul”

 • 6. Grădiniță cu program prelungit "Prichindeii"

 • 7. Serviciul de Transport Public Local al Municipiului Făgăraș

 • 8. Casa de Cultura a Mun. Făgăraș

 • 9. Politia Locala Făgăraș

 • 10. Muzeul Tării Făgărașului "Vaier Literat”  Cod indicator

  Denumirea obiectivelor de investitii

  Influențe Trimestrul IV - mii lei -

  Total cheltuieli de capital

  +26,60

  66.10

  Sănătate

  +0,60

  Lit.b)

  Dotări independente

  +0,60

  Poz.18

  Aparat dezinfecție cu lunină UV Xenon

  +0,60

  67.10

  Cultura, recreere si religie

  +26,00

  Lit.b)

  Dotări independente

  +11,50

  Poz.l

  Pianina digitala

  +8,00

  Poz.2

  Laptop

  +3,50

  Lite)

  Alte cheltuieli

  +14,50

  Poz.l

  Windows PRO FPP 10 RO

  +6,50

  Poz.2

  Officce Home and Bisiness 2019 Romanian

  +7,50

  Poz.3

  Kaspersky Internet Security

  +0,50

Corespunzător se rectifică și lista obiectivelor de investiții următoarelor instituții:

1). Spitalul Municipal ”Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș

2). Casa de Cultura a Mun. FăgărașCompartiment Buget

Anexa nr.5 la H.C.L.nr.280/28.11.201S


MUNICIPIUL FAGARAS

COLEGIUL NATIONAL RADU NEGRU


BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN TOTAL

28-Noiembrie-2019(lei)

APROBAT: Buget rectificat conform H.C.L. Nr.280/28.11.2019

Denumire

Cod

Buget aprobat 2019

Diferente +/-

Buget rectifica

v' . ' J              Influente

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI

(codOO.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

504.090,00

71.310.00

575.400,00

0,00

0.00

0,00

71.310.00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

504.090.00

71.310,00

575.400.00

0.00

0.00

0.00

71.310.00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

504.090,00

71.310,00

575.400,00

0,00

0,00

0,00

71.310,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

19.460,00

8.100,00

27.560.00

0,00

0,00

0,00

8.100,00

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

19.460,00

8.100,00

27.560,00

0.00

0,00

0,00

8.100,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

19.460,00

8.100,00

27.560,00

0,00

0,00

0,00

8.100,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit publ

30100530

19.460,00

8.100,00

27.560,00

0,00

0,00

0.00

8.100,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

484.630,00

63.210,00

547.840.00

0.00

0.00

0,00

63.210,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33102

3310

484.630,00

0,00

484.630,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

186.530,00

0,00

186.530,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

331014

191.310.00

0,00

191.310,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

106.790,00

0,00

106.790,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)

3610

0,00

63.210,00

63.210,00

0,00

0.00

0,00

63.210.00

Alte venituri

361050

0.00

63.210.00

63.210.00

0,00

0,00

0,00

63.210,00

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

541.150,00

71.310.00

612.460,00

0,00

0,00

0,00

71.310,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

541.590,00

71.310,00

612.900,00

0,00

0,00

0,00

71.310,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

235.480,00

56.700,00

292.180,00

0,00

0,00

0,00

56.700,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

224.780,00

58.700,00

283.480.00

0,00

0,00

0,00

58.700,00

Salarii de baza

10.100101

71.000,00

500,00

71.500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

Fond aferent platii cu ora

10.100111

146.980,00

58.100,00

205.080,00

0,00

0,00

0,00

58.100,00

Indemnizații de hrana

10.100117

6.800,00

100,00

6.900,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Alte drepturi salariale in bani

10.100130

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Vouchere de vacanta

10.100206

1.500.00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

9.200,00

-2.000,00

7.200,00

0,00

0,00

0,00

-2.000,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 1 of 3


Denumire

Cod

Buget aprobat

2019

Diferente +/-

Buget rectificat

/ /

1,       -x     Influente

'T+hp II

Trim III

Trim IV

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.100307

9.200,00

-2.000,00

7.200,00 /

'A 0 00

0,00

-2.000,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

306.110,00

14.610,00

320.720,^0

Ș C^0.00

0,00

14.610,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

27.000,00

-25.000,00

2.doo^o

WW

7 1' -o.oo

0,00

-25.000,00

Carburanți si lubrefiantix

10.200105

5.000,00

-5.000,00

^/* /o.oo

0,00

-5.000,00

Piese de schimb

10.200106

2.000.00

0,00

2.000\Q^ \

"~o,oo

/ o.oo

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

10.200130

20.000,00

-20.000,00

0,00

0£0

0,00

0,00

-20.000,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

172.000,00

-2.620,00

169.380.00

"    0310

0,00

0,00

-2.620,00

Hrana pentru oameni

10.200301

172.000,00

-2.620,00

169.380,00

0,00

0,00

0,00

-2.620,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

10.2005

65.000,00

-10.980,00

54.020,00

0,00

0,00

0,00

-10 980.00

Alte obiecte de inventar

10.200530

65.000,00

-10.980.00

54.020,00

0,00

0,00

0.00

-10.980,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

10.000,00

-10.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

-10.000,00

Deplasări interne, detasari, transferări

10.200601

10.000,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-10.000,00

Cârti, publicatii si materiale documentare

10.2011

7.110,00

0,00

7.110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

10.2030

25.000,00

63.210,00

88.210,00

0,00

0,00

0,00

63.210.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.203030

25.000,00

63.210,00

88.210,00

0.00

0,00

0,00

63.210,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

10.85

-440,00

0,00

-440,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

10.8501

-440,00

0,00

-440,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

10.850101

-440,00

0,00

-440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a ll-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

541.150,00

71.310,00

612.460,00

0,00

0.00

0,00

71.310,00

CAP. Invatamant

6510

541.150,00

71.310,00

612.460,00

0,00

0,00

0,00

71.310,00

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

541.590,00

71.310,00

612.900,00

0,00

0,00

0,00

71.310,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6510.10

235.480,00

56.700,00

292.180.00

0,00

0.00

0,00

56.700.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6510.1001

224.780,00

58.700,00

283.480,00

0,00

0.00

0,00

58.700,00

Salarii de baza

6510.100101

71.000,00

500,00

71.500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

Fond aferent platii cu ora

6510.100111

146.980,00

58.100,00

205.080,00

0,00

0,00

0,00

58.100,00

Indemnizații de hrana

6510.100117

6.800,00

100,00

6.900,00

0.00

0.00

0,00

100.00

Al(e'drepturi salariale in bani

6510.100130

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6510.1002

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

6510.100206

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6510.1003

9.200,00

-2.000,00

7.200,00

0,00

0,00

0,00

-2.000,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

6510.100307

9.200,00

-2.000,00

7.200,00

0,00

0.00

0,00

-2.000.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

306.110.00

14.610,00

■-    ‘      320.720,00

0,00

0,00

0,00

14.610;00

C INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page ? of 3

Denumire

Cod

Buget aprobat

2019

Diferente +/-

Buget rectificat

Influente

Trim I

Trim II

Trim Ut

Trim IV

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6510.2001

27.000,00

-25.000,00

2.000,00

0,00

0.00

0.00

-25.000,00

Carburanți si lubrefiantix

6510.200105

5.000,00

-5.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

-5.000.00

Piese de schimb

6510.200106

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6510.200130

20.000,00

-20.000,00

0.00

0.00

0.00

0,00

-20.000,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

172.000.00

-2.620,00

169.380.00

0,00

0.00

0,00

-2.620.00

Hrana pentru oameni

6510.200301

172.000,00

-2.620,00

169.380,00

0,00

0,00

0,00

-2.620,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6510.2005

65.000,00

-10.980,00

54.020,00

0,00

0,00

0,00

-10.980,00

Alte obiecte de inventar

6510.200530

65.000,00

-10.980,00

54.020,00

0,00

0,00

0,00

-10.980,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

6510.2006

10.000,00

-10.000,00

0,00

0.00

0.00

0,00

-10.000.00

Deplasări interne, detasari, transferări

6510.200601

10.000,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-10.000,00

Cârti, publicatii si materiale documentare

6510.2011

7.110.00

0,00

7.110,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6510.2030

25.000,00

63.210,00

88.210,00

0,00

0,00

0,00

63.210.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6510.203030

25.000.00

63.210.00

88.210,00

0,00

0,00

0,00

63.210,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

6510.85

-440,00

0,00

-440,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6510.8501

-440,00

0,00

-440.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6510.850101

-440,00

0,00

-440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 65:

541.150,00

71.310,00

612.460,00

0.00

0,00

0,00

71.310,00

Invatamant secundar

651004

541.150,00

71.310,00

612.460,00

0.00

0,00

0,00

71.310,00

Invatamant secundar superior

65100402

541.150,00

71.310,00

612.460,00

0,00

0,00

0.00

71.310,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

6910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

7910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

VIL REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT                    .

7'yX       9610

0,00

0,00

-37.060,00

0,00

0,00

0.00

0,00

EXCEDENT                            /

9810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

DEFICIT                                i <.-7 zto

^X/'A 9919

0,00

0,00

37.060,00

0,00

0.00

0,00

0,00


Page 3 of 3

MUNICIPIUL FAGARAS


COLEGIUL NATIONAL RADU NEGRU


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI


SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAG


28-Noiembrie-2019


Anexa nr.5.1 la H.C.L. NR.280/28..11.2019APROBAT: Buget rectificat conform H.C.L. Nr.280/28.11.2019

(lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat 2019

Diferente +/-

Buget rectificat

Influente

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI

5002

847.150,00

24.300,00

871.450,00

0,00

0,00

0.00

24.300,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

849.700,00

24.300,00

874.000,00

0,00

0,00

0.00

24.300.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

726.700,00

0,00

726.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

701.700,00

0,00

701.700,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Materiale pentru curățenie

02.200102

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

02.200103

300.700,00

0,00

300.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

55.000,00

4.000,00

59.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

Carburanți si lubrefiantix

02.200105

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Piese de schimb

02.200106

20.000,00

-13.000,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

-13.000,00

Transport

02.200107

13.000,00

0,00

13.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

02.200108

24.500,00

0,00

24.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

02.200109

118.500,00

9.000,00

127.500,00

0,00

0.00

0,00

9.000,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

02.200130

115.000,00

0,00

115.000,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

02.2005

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

02.2006

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Deplasări interne, detasari, transferări

02.200601

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0.00

0.00

0,00

Pregătire profesionala

02.2013

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.3Q.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

02.2030

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Alte'cheltuieli cu bunuri si servicii

02.203030

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

25.000,00

-1,700,00

23.300,00

0,00

0,00

0,00

-1.700,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

25.000,00

-1.700,00

23.300,00

0,00

0,00

0,00

-1.700,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

25.000,00

-1.700,00

23.300,00

0,00

0,00

0,00

-1.700,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

02.59

98.000,00

26.000,00

124.000,00

0,00

0,00

0,00

26.000,00

O INDSOFT-SIPO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 1 of 3


Denumire

Cod

Buget aprobat

2019

Diferente +/-

Buget rectificat

Influente

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Burse

02.5901

98.000,00

26.000,00

124.000,00

0,00

0,00

0,00

26.000.00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

02.85

-2.550,00

0,00

-2.550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.8501

-2.550,00

0.00

' '       •-2‘.5«CC8P

•vile I. .

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.850101

-2.550,00

/0.00

0 00

0,00

0,00

0.00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

847.150,00

24.300jn

o.oo

0.00

0,00

24.300.00

CAP. Invatamant

6502

847.150,00

24’.300,</o

c. I         0,00

0.00

0,00

24.300,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

849.700,00

24^30b,QQ

'/^oo.w

0 00

0,00

0.00

24.300,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

726.700,00

v     %$6-7oyo3

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

701.700,00

'Ejm

zmoo.oo

* ,

/           0,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6502.200101

15.000,00

0,00

isjioofoo

0,00

0,00

0,00

0.00

Materiale pentru curățenie

6502.200102

25.000,00

0,00

25.000.00

0,00

0,00

0,00

0.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

6502.200103

300.700,00

0,00

300.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

55.000,00

4.000,00

59.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

Carburanți si lubrefiantix

6502.200105

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

6502.200106

20.000,00

-13.000,00

7.000.00

0,00

0.00

0.00

-13.000,00

Transport

6502.200107

13.000,00

0,00

13.000.00

0,00

0,00

0,00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

6502.200108

24.500,00

0,00

24.500,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

6502.200109

118.500.00

9.000,00

127.500,00

0,00

0,00

0,00

9.000.00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6502.200130

115.000,00

0,00

115.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6502.2005

3.000.00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

6502.2006

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detasari, transferări

6502.200601

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Pregătire profesionala

6502.2013

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6502.2030

7.000,00

0,00

7.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6502.203030

7.000,00

0,00

7.000.00

0.00

0,00

0,00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

25.000,00

-1.700,00

23.300,00

0,00

0,00

0,00

-1.700,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

25.000.00

-1.700,00

23.300,00

0,00

0.00

0,00

-1.700,00

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

25.000.00

-1.700,00

23.300,00

0,00

0,00

0,00

-1.700,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6502.59

98.000,00

26.000,00

124.000,00

0,00

0,00

0,00

26.000,00

Burse

6502.5901

98.000,00

26.000,00

124.000,00

0,00

0,00

0,00

26.000,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

6502.85

-2.550,00

0,00

-2.550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6502.8501

-2.550,00

0,00

-2.550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pis.:: efectuate in anii precedenti si ..euperate in anul curent

6502.850101

-2.550,00

0,00

-2.550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

<fâ INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 2 of 3

Denumire

Cod

Buget aprobat

2019

Diferente

+/-

Buget rectificat

Influente

Trim I

Trim II

Trim (II

Trim IV

Din total capitol 6502:

847.150,00

24.300,00

871.450,00

0.00

0.00

0.00

24.300,00

Invatamant secundar

650204

847.150,00

24.300,00

871.450,00

0,00

0,00

0,00

24.300,00

Invatamant secundar inferior

65020401

123.000,00

24.300,00

147.300,00

0.00

0,00

0,00

24.300,00

Invatamant secundar superior

65020402

724.150,00

0,00

724.150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9602

0,00

0,00

-871.450.00

0,00

0.00

0,00

0,00

EXCEDENT

9802

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

9902

0,00

0.00

871.450,00

0,00

0.00

0,00

0,00


Compartiment Buget© INC uOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 3 of 3


Anexa nr.6 la H.C.L. NR.280/28..11.2019

MUNICIPIUL FAGARAS

LICEUL ORTODOX CONSTANTIN BRANCOVEANU

. x ’.u:

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAP/lYo.L'EL^" Ț-A

SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFEjy //$$>)     U

28-Noiembrie-2019                  i

APROBAT: Buget rectificat conform H.C.L. Nr.280/28.11.2019                                                                 '• y-\                 /

Vt         /

(lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat 2019

Diferente

+/-

Buget rbetifîoaj)

ț                            Influente

" Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI

5002

361.000,00

-7.000,00

354.000,00

0,00

0,00

0,00

-7.000.00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

361.000,00

-7.000,00

354.000,00

0,00

0.00

0,00

-7.000,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

263.000,00

0,00

263.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

244.000,00

0,00

244.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

02.200102

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

încălzit. Iluminat si forța motrica

02.200103

113.000,00

-3.000,00

110.000,00

0,00

0,00

0,00

-3.000,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

30.000,00

3.000,00

33.000,00

0,00

0,00

0.00

3.000,00

Transport

02.200107

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

02.200108

13.000,00

0,00

13.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

02.200130

70.000,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

02.2005

5.000,00

1.800,00

6.800,00

0,00

0,00

0,00

1.800,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

5.000,00

1.800,00

6.800,00

0,00

0,00

0,00

1.800,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

02.2006

10.000,00

-1.800,00

8.200,00

0,00

0,00

0,00

-1.800,00

Deplasări interne, detasari, transferări

02.200601

10.000,00

-1.800,00

8.200,00

0,00

0,00

0,00

-1.800,00

Pregătire profesionala

02.2013

4,000,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

.             0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

66.000,00

0,00

66.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

66.000,00

0,00

66.000,00

0,00

0,00

0.00

]             o.oo

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

66.000,00

0,00

66.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

02.59

32.000,00

-7.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

-7.000,00

Burse

02.5901

32.000,00

-7.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

-7.000.00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

S302

361.000,00

-7.000,00

354.000,00

0,00

0,00

0,00

-7.000.00

CAP. Invatamant

6502

361.000,00

-7.000,00

354.000,00

0,00

0.00

0,00

-7.000,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

361.000,00

-7.000,00

354.000,00

0,00

0,00

0,00

-7.000,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

263.000,00

0,00

263.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

244.000,00

0,00

244.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 1 of 2

Denumire

Cod

Buget aprobat

2019

Diferente +/-

Buget rectificat

Influente

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Furnituri de birou

6502.200101

8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

6502.200102

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

6502.200103

113.000,00

-3.000,00

110.000,00

0,00

0,00

0,00

-3.000,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

30.000,00

3.000,00

33.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

Transport

6502.200107

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

6502.200108

13.000,00

0,00

13.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6502.200130

70.000,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6502.2005

5.000.00

1.800.00

6.800,00

0,00

0,00

0,00

1.800,00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

5.000.00

1.800,00

6.800,00

0,00

0,00

0,00

1.800,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

6502.2006

10.000,00

-1.800,00

8.200,00

0,00

0.00

0,00

-1.800,00

Deplasări interne, detasari, transferări

6502.200601

10.000,00

-1.800,00

8.200,00

0,00

0,00

0,00

-1.800,00

Pregătire profesionala

6502.2013

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

66.000,00

0,00

66.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

66.000,00

0,00

66.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

66.000,00

0,00

66.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6502.59

32.000,00

-7.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

-7.000,00

Burse

6502.5901

32.000,00

-7.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

-7.000,00

Din total capitol 6502:

361.000,00

-7.000.00

354.000,00

0,00

0,00

0,00

-7.000,00

Invatamant secundar

650204

361.000,00

-7.000,00

354.000,00

0,00

0,00

0,00

-7.000,00

Invatamant secundar inferior

65020401

361.000,00

-7.000,00

354.000,00

0,00

0,00

0,00

-7.000,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

»• ‘‘seoȚ

\              0,00

0,00

-354.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

/      '    '.:ll

, '                      0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

-L\         0,00

0,00

354.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


«3 INDSOFT-S1CO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 2 of 2


Anexa nr.6.1 la H.C.L. NR.280/28..11.2019


MUNICIPIUL FAGARAS

LICEUL ORTODOX CONSTANTIN BRANCOVEANU


/ s A » UW/

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRA .'SATTPARTIAk DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII TOTAL

28-Noiembne-2019APROBAT: Buget rectificat conform H.C.L. Nr.280/28.11.2019

(lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

2019

Dif^rrtțf +/- — ..

Șpget. rectificat

Influente

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI

(codOO.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

56.470.00

9.800,00

66.270,00

0,00

0.00

0.00

9.800,00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

56.470,00

9.800,00

66.270,00

0,00

0,00

0,00

9.800.00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

56.470.00

9.800,00

66.270,00

0,00

0.00

0,00

9.800,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

2.300,00

0,00

2.300,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Venituri din proprietatețcod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

2.300.00

0,00

2.300.00

0.00

0.00

0,00

0,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

2.300.00

0,00

2.300.00

0.00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit publ

30100530

2.300,00

0,00

2.300.00

0,00

0,00

0.00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

54.170.00

9.800,00

63.970.00

0.00

0,00

0.00

9.800.00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33102

3310

54.170.00

9.800,00

63.970.00

0,00

0.00

0.00

9.800.00

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

54.170,00

9.800,00

63.970,00

0,00

0,00

0,00

9.800.00

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

62.530.00

9.800,00

72.330,00

0,00

0,00

0,00

9.800.00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

62.530,00

9.800,00

72.330,00

0,00

0,00

0,00

9.800.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

62.530,00

9.800.00

72.330,00

0.00

0,00

0,00

9.800,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

62.530,00

9.800,00

72.330.00

0,00

0,00

0.00

9.800,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

10.200130

62.530,00

9.800,00

72.330,00

0.00

0,00

0,00

9.800,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Partea a ll-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5910

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea.a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

62.530,00

9.800,00

72.330,00

0.00

0.00

0,00

9.800,00

CAR. Invatamant

6510

62.530,00

9.800.00

72.330,00

0,00

0,00

0,00

9.800,00

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

62.530,00

9.800,00

72.330,00

0,00

0,00

0,00

9.800,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

62.530,00

9.800.00

72.330,00

0,00

0,00

0,00

9.800,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6510.2001

62.530,00

9.800,00

72.330.00

0,00

0,00

0,00

9.800.00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6510.200130

62.530,00

9.800.00

72.330.00

0,00

0.00

0,00

9.800,00

Din total capitol 65:

62.530,00

9.800,00

72.330,00

0,00

0.00

0,00

9.800,00

© INOSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGAR \S

Page 1 of 2


Denumire

Cod

Buget aprobat 2019

Diferente +1-

Buget rectificat

Influente

Trim 1

Trîm 1!

Trim III

Trim IV

Invatamant secundar

651004

62.530.00

9.800,00

72.330,00

0,00

0,00

0,00

9.800,00

Invatamant secundar inferior

65100401

62.530,00

9.800,00

72.330,00

0,00

0,00

0,00

9.800,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

6910

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

7910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0,00

0,00

-6.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

9810

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

9910

0,00

0,00

6.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00


© IND- OFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 2 of 2


MUNICIPIUL FAGARAS

LICEUL TEHNOLOGIC DR I SENCHEA

/      .y. I J I/,/. / /■ ,

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAP|TOJJp^§UBCAf^pLfc.

SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE'gf PAf^ft0KRe>4 28-Noiembrie-2019 I

APROBAT: Buget rectificat conform H.C.L. Nr.28O/28.11.2019                                                 yz.\                 /                                                     (lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

2019

Diferfent^ >Ș +/-

^Șugeț-rectificat

Influente

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI

5002

384.050,00

-4.000,00

380.050,00

0,00

0,00

0,00

-4.000.00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

384.050,00

-4.000,00

380.050,00

0,00

0,00

0,00

-4.000,001

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

363.050,00

0,00

363.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

339.050,00

-3.000,00

336.050,00

0,00

0,00

0,00

-3.000,00:

Furnituri de birou

02.200101

8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 j

Materiale pentru curățenie

02.200102

8.000.00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00 |

încălzit, Iluminat si forța motrica

02.200103

152.000,00

0,00

152.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00'

Apa, canal si salubritate

02.200104

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Carburanți si lubrefiantix

02.200105

22.000,00

0,00

22.000,00

0.00

0.00

0,00

o.ooi

Piese de schimb

02.200106

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,001

Transport

02.200107

15.000,00

-3.000,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

-3 000,00 I

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

02.200108

14.000,00

0,00

14.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00!

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

02.200109

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

o,oo|

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

02.200130

67.050,00

0,00

67.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

02.2005

7.000,00

4.000,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

7.000,00

4.000,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

02.2006

11.000,00

-1.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

-1.000,00

Deplasări interne, detasari, transferări

02.200601

11.000,00

-1.000,00

10.000,00

0,00

0.00

0,00

-1.000,00

Pregătire profesionala

02.2013

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

02.59

15.000,00

-4.000,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

-4.000,00

Burse

02.5901

15.000,00

-4.000,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

-4.000,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

384.050,00

-4.000,00

380.050,00

0,00

0,00

0,00

-4.000,00

CAP. Invatamant

6502

384.050,00

-4.000,00

380.050,00

0,00

0,00

0,00

-4.000,00

C INDSOFT-S1CO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 1 of 3

Denumire

Cod

Buget aprobat

2019

Diferente

4-/-

Buget rectificat

Influente

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

384.05P.00

1 '     -'4.000,00

380.050,00

0,00

0,00

0,00

-4.000,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

3631*0 5Q£O

363.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

^39.0^*0

336.050,00

0,00

0,00

0,00

-3.000.00

Furnituri de birou

6502.200101

. ...        _ J

frobo.Qș

FÎfe U*

8.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Materiale pentru curățenie

6502.200102

--8.9oo.b0

8.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

6502.200103

'(52.000,00

'*,00

152.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

40.0(jQ?0Q

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Carburanți si lubrefiantix

6502.200105

22.00C\du

f    țj.          0,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Piese de schimb

6502.200106

3.000,00

0,00

3.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport

6502.200107

15.000,00

-3.000,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

-3.000,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

6502.200108

14.000,00

0,00

14.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

6502.200109

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6502.200130

67.050,00

0,00

67.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6502.2005

7.000,00

4.000,00

11.000,00

0,00

0.00

0,00

4.000,00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

7.000,00

4.000.00

11.000,00

0,00

0.00

0,00

4.000.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

6502.2006

11.000,00

-1.000.00

10.000,00

0,00

0.00

0,00

-1,000,00

Deplasări interne, detasari, transferări

6502.200601

11.000,00

-1.000,00

10.000,00

0,00

0.00

0,00

-1.000,00

Pregătire profesionala

6502.2013

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

6.000.00

0,00

6.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6502.59

15.000,00

-4.000,00

11.000.00

0,00

0.00

0,00

-4.000,00

Burse

6502.5901

15.000,00

-4.000,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

-4.000.00

Din total capitol 6502:

384.050,00

-4.000,00

380.050,00

0,00

0,00

0,00

-4.000,00

Invatamant secundar

650204

384.050,00

-4.000,00

380.050,00

0,00

0,00

0,00

-4.000,00

Invatamant secundar superior

65020402

384.050,00

-4.000,00

380.050,00

0,00

0.00

0,00

-4.000,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9602

0,00

0.00

-380.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

9802

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

9902

0,00

0,00

380.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 2 of 2


Denumire

Cod

Buget aprobat

2019

Diferente +/-

Buget rectificat

Influente

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV


© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 3 of 3


MUNICIPIUL FAGARAS

LICEUL TEHNOLOGIC DR I SENCHEA


BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE TOTAL 28-Noiembrie-2019APROBAT: Buget rectificat conform H.C.L. Nr.280/28.11.2019

(lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat 2019

Dtferfențe^

+/-

r*lBuget rectificat

Influente

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI

(codOO.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

30.860,00

1.000,00

31.860,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

30.860,00

1.000,00

31.860,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

30.860,00

1.000,00

31.860,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

30.860,00

1.000,00

31.860,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33102

3310

30.860,00

0,00

30.860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

30.860,00

0,00

30.860,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Transferuri voluntare, altele decât subventiile(cod

37.10.01+37.10.03+37.10.50)

3710

0.00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

Donatii si sponsorizări

371001

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+53.10+63.10+69.10+79.10)

5010

76.930,00

1.000,00

77.930,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

76.930,00

1.000,00

77.930,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

76.930,00

1.000,00

77.930,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

52.550,00

1.000,00

53.550,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

Furnituri de birou

10.200101

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

10.200103

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Carburanți si lubrefiantix

10.200105

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

10.200106

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

10.200108

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

10.200130

43.550.00

1.000,00

44.550,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

22.880,00

0,00

22.880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

10.200530

22.880,00

0,00

22.880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detasari, transferări

10.200601

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

10.2013

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0,00

0.00

o,oc

0,00

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 1 of 2


Denumire

Cod

Buget aprobat

2019

Diferente +/-

Buget rectificat

Influente

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Partea a ll-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

76.930,00

1.000,00

77.930,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

CAP. Invatamant

6510

76.930,00

1.000,00

77.930,00

0.00

0,00

0,00

1.000,00

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

76.930,00

1.000,00

77.930,00

0,00

0,00

0,00

1.000.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

76.930.00

1.000,00

77.930,00

0,00

0,00

0,00

1.000.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6510.2001

52.550,00

1.000,00

53.550,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

Furnituri de birou

6510.200101

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si torta motrica

6510.200103

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Carburanți si lubrefiantix

6510.200105

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

6510.200106

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

6510.200108

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6510.200130

43.550,00

1.000,00

44.550,00

0.00

0,00

0,00

1.000,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6510.2005

22.880,00

0,00

22.880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6510.200530

22.880,00

0,00

22.880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

6510.2006

1,000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detasari, transferări

6510.200601

1.000.00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

6510.2013

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 65:

76.930,00

1.000,00

77.930,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

651050

76.930,00

1.000,00

77.930,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

6910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

7910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0,00

0,00

-46.070,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

, 9810

’’             0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

w’o

'✓\o,oo

-                     i

0,00

46.070,00

0,00

0,00

0,00

0,00

© 1NDSOFT-SICO- MUNICIPIUL FAGARAS


Page 2 of


MUNICIPIUL FAGARAS

GRĂDINIȚĂ PP PRICHINDEII

,1 ** i > > t *

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE

SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE /

28-Noiembrie-2019                   i " /                lz *

/A «wPXH

APROBAT: Buget rectificat conform H.C.L. Nr.280/28.11.2019                                                                               /* /

\'r.\        /

....... ... _ .... '

(lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat 2019

Diferente +/-

Buget rectificat -v

Influente

Triml

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI

5002

128.170,00

0,00

128.170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

128.170,00

0,00

128.170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

128.170,00

0,00

128.170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

114.170,00

100,00

114.270,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Furnituri de birou

02.200101

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Materiale pentru curățenie

02.200102

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

02.200103

54.170,00

-2.100,00

52.070,00

0,00

0,00

0,00

-2.100,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

13.000,00

1.000,00

14.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

02.200108

5.000,00

-800.00

4.200,00

0,00

0,00

0,00

-800,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

02.200130

37.000,00

2.000.00

39.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

02.2005

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

02.2006

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detasari, transferări

02.200601

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

02.2013

4.000,00

-100,00

3.900,00

0,00

0,00

0,00

-100,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

128.170,00

0,00

128.170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. Invatamant

6502

128.170,00

0,00

128.170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

128.170,00

0,00

128.170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

128.170,00

0,00

128.170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

114.170,00

100,00

114.270,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Flumituri de birou

6502.200101

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

6502.200102

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

6502.200103

54.170,00

-2.100,00

52.070,00

0,00

0,00

0,00

-2.100,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

13.000,00

1.000,00

14.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

6502.200108

5.000,00

-800,00

4.200,00

0,00

0,00

0,00

-800,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6502.200130

37.000,00

2.000,00

39.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

OINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAG >RAS

Page 1 of

Denumire

Cod

Buget aprobat

2019

Dife rente +/-

Buget rectificat

Influente

Trim I

Trim II

Trim III

Trim JXZ

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6502.2005

7.000.00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

7.000.00

0,00

7.000,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

6502.2006

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Deplasări interne, detasari. transferări

6502.200601

3.000.00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Pregătire profesionala

6502.2013

4.000,00

-100.00

3 900,00

0,00

0,00

0,00

-100.00

Din total capitol 6502:

128.170,00

0.00

128.170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant preșcolar si primar

650203

128.170.00

0,00

128.170,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Invatamant preșcolar

65020301

128.170.00

0,00

128.170,00

0,00

0,00

0,00

0.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9602

0,00

0,00

-128.170,00

0,00

0,00

0,00

0.00

EXCEDENT

9802

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

DEFICIT

9902

0,00

0,00

128.170,00

0,00

0,00

0,00

0.00


© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 2 of;


MUNICIPIUL FAGARAS

GRĂDINIȚĂ PP VOINICELUL


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SU SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI R 28-Noiembrie-2019

APROBAT: Buget rectificat conform H.C.L Nr.280/28.11.2019

(lei]

Denumire

Cod

Buget aprobat 2019

Diferente +/-

Buget rectificat

Influente

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI

5002

80.070,00

1.700,00

81.770,00

0,00

0,00

0,00

1.700,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

80.070,00

1.700,00

81.770,00

0,00

0,00

0,00

1.700,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

80.070,00

0,00

80.070,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

73.070.00

600,00

73.670,00

0,00

0,00

0,00

600,00

Furnituri de birou

02.200101

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

02.200102

5.000,00

-2.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

-2.000,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

02.200103

25.000,00

4.600,00

29.600,00

0,00

0,00

0,00

4.600,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

7.000,00

-1.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

-1.000,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

02.200108

7.000,00

-2.500,00

4.500,00

0.00

0,00

0,00

-2.500,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

02.200130

26.070,00

1.500,00

27.570,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

02.2006

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detasari, transferări

02.200601

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

02.2013

4.000,00

-600.00

3.400,00

0,00

0,00

0,00

-600,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

0,00

1.700,00

1.700,00

0,00

0,00

0,00

1.700,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

0,00

1.700,00

1.700,00

0,00

0,00

0,00

1.700,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

0,00

1.700,00

1.700,00

o.ool

0,00

0,00

1.700,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

80.070,00

1.700,00

81.770,00

0,00

0,00

0,00

1.700,00

CAP. Invatamant

6502

80.070,00

1.700,00

81.770,00

0,00

0,00

0,00

1.700,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

80.070,00

1.700,00

81.770,00

0,00

0,00

0,00

1.700,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

80.070,00

0,00

80.070,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

73.070,00

600,00

73.670,00

0,00

0,00

0,00

600,00

Furnituri de birou

6502.200101

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

6502.200102

5.000,00

-2.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

-2.000,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

6502.200103

25.000,00

4.600.00

29.600,00

0,00

0,00

0,00

4.600,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

7.000,00

-1.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

-1.000,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

6502.200108

7.000,00

-2.500,00

4.500,00

0,00

0,00

0,00

-2.500,00

Alte bunul si servicii pentru;intretinere si funcționare

6502.200130

26.070,00

1.500,00

27.570,00

.0,00

0,00

0.00

1 500,00

® INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 1 of;

Denumire

Cod

Buget aprobat

2019

Diferente +/-

Buget rectificat

Influente

Trim I

Trim II

Trim 11!

Trim IV

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

6502.2006

3.000.00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detasari, transferări

6502.200601

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

6502.2013

4.000,00

-600,00

3.400,00

0.00

0,00

0.00

-600,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

0,00

1,700,00

1.700,00

0,00

0,00

0,00

1.700.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

0,00

1.700,00

1.700,00

0,00

0.00

0,00

1.700,00

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

0,00

1.700,00

1.700,00

0,00

0,00

0,00

1.700,00

Din total capitol 6502:

80.070,00

1.700,00

81.770,00

0,00

0,00

0,00

1.700,00

Invatamant preșcolar si primar

650203

80.070,00

1.700,00

81.770,00

0,00

0.00

0,00

1.700,00

Invatamant preșcolar

65020301

80.070,00

1.700.00

81.770,00

0,00

0,00

0,00

1.700,00

VII. REZERVE, EXCEDENT 1 DEFICIT

9602

0,00

0,00

-81.770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

9802

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

9902

0,00

0,00

81.770,00

0,00

0.00

0,00

0,00© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS


Page 2 of


Anexa nr.9.1 la H.C.L. NR.280/28..11.2019


MUNICIPIUL FAGARAS

GRĂDINIȚĂ PP VOINICELUL

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEG ’ SĂy PÂfc'ȚIÂLXDIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII TOTAL / *


28-Noiembrie-2019

APROBAT. Buget rectificat conform H.C.L. Nr.280/28.11.2019

(lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

2019

Diferbflțe v +/-

Buget rectificat

Influente

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI

(codOO.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

58.220,00

9.790,00

68.010,00

0,00

0,00

0,00

9.790,00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

58.220,00

9.790,00

68.010,00

0,00

0,00

0,00

9.790,00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

58.220,00

9.790,00

68.010,00

0,00

0,00

0,00

9.790.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

58.220,00

9.790,00

68.010,00

0,00

0,00

0,00

9.790,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33102

3310

58.220,00

9.790,00

68.010,00

0,00

0,00

0,00

9.790,00

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

331014

58.220,00

9.790,00

68.010,00

0,00

0,00

0,00

9.790,00

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

66.210,00

9.790,00

76.000,00

0,00

0,00

0,00

9.790,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

66.210,00

9.790,00

76.000,00

0,00

0,00

0,00

9.790,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

66.210,00

9.790,00

76.000,00

0,00

0,00

0.00

9.790,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

66.210,00

9.790,00

76.000,00

0,00

0,00

0,00

9.790.00

Hrana pentru oameni

10.200301

66.210,00

9.790,00

76.000,00

0,00

0,00

0,00

9.790,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Partea a ll-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

66.210.00

9.790.00

76.000,00

0,00

0,00

0,00

9.790.00

CAP. Invatamant

6510

66.210,00

9.790,00

76.000,00

0,00

0,00

0,00

9.790,00

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

66.210,00

9.790,00

76.000,00

0,00

0,00

0,00

9.790,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

66.210,00

9.790,00

76.000,00

0,00

0,00

0,00

9.790,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

66.210,00

9.790,00

76.000,00

0,00

0,00

0,00

9.790,00

Hrana pentru oameni

6510.200301

66.210,00

9.790,00

76.000,00

0,00

0,00

0,00

9.790.00

Din total capitol 65:

66.210,00

9.790,00

76.000,00

0,00

0,00

0,00

9.790,00

Invatamant preșcolar si primar

651003

66.210,00

9.790,00

76.000.00

0,00

0,00

0,00

9.790,00

Invatamant preșcolar

65100301

66.210,00

9.790,00

76.000,00

0,00

0,00

0,00

9.790,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

6910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

<0 INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 1 of

Denumire

Cod

Buget aprobat

2019

Diferente +/-

Buget rectificat

Influente

Trîm I

Trîm 11

Trîm III

Trîm IV

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

7910

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0,00

0.00

-7.990,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

9810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

DEFICIT

9910

0,00

0,00

7.990,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Compartiment Buget© INOSOFT-SlCO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 2 of.


MUNICIPIUL FAGARAS

SERV DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL

Anexa nr.10 la H.C.L. NR.280/28..11,2C


BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATfejxNTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII TOTAL / */             \' '''

28-Noiembriej2Qfl9                 C -

APROBAT: Buget rectificat conform H.C.L. Nr.280/28.11.2019

l,

(leT

Denumire

Cod

Buget aprobat

2019

'"■'Diferente^

+/-

Buget rectificat

Influente

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI

(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

172.000,00

14.780,00

186.780,00

0,00

0,00

0,00

14.780,00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

32.000,00

14.780,00

46.780,00

0,00

0,00

0,00

14.780,00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

32.000,00

14.780,00

46.780,00

0,00

0,00

0,00

14.780,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI

SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

32.000,00

14.780,00

46.780,00

0,00

0,00

0,00

14.780,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33102

3310

32.000,00

14.780,00

46.780,00

0,00

0,00

0,00

14.780,00

Venituri din prestări de servicii

331008

32.000,00

14.780,00

46.780,00

0,00

0,00

0,00

14.780,00

IV. SUBVENTIIțcod 0018)

0017

140.000,00

0,00

140.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10)

0018

140.000,00

0,00

140,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la alte administratii (cod 431009+431010+431014 la 431017+431019+431031+431033+431037+431038)

4310

140.000,00

0,00

140.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru instituții publice

431009

140.000,00

0,00

140.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

172.000,00

14.780,00

186.780,00

0,00

0,00

0,00

14.780,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

172.000,00

14.780,00

186.780,00

0,00

0,00

0,00

14.780,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

92.100,00

3.000,00

95.100,00

0,00

0,00

0,00

3.000,0C

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

89.900,00

3.000,00

92.900,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

Salarii de baza

10.100101

82.000,00

3.000,00

85.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000,0C

Alte sporuri

10.100106

4.000,00

-1.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

-1.000.0C

Indemnizații de hrana

10.100117

3.900,00

1.000,00

4.900,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

2.200,00

0,00

2.200.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.100307

2.200,00

0,00

2.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

79.900,00

11.780,00

91.680,00

0,00

0,00

0,00

11.780,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

71.500,00

11.780,00

83.280,00

0,00

0,00

0,00

11.780,00

Furnituri de birou

10.200101

5.400,00

0,00

5.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

10.200102

1.600,00

0,00

1.600,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

Carburanți si lubrefiantix

10.200105

42 000.00

7.000,00

49.000,00

0,00

0,00

0,00

7.000,0(

© INOSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 1 of

Denumire

Cod

Buget aprobat

2019

Diferente

+/-

Buget rectificat

Influente

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Piese de schimb

10.200106

15.500,00

0,00

15.5.00,00

1 1," 0,00

0,00

0,00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

10.200130

7.000,00

4.780,00

11.75)0,013

0,00

0,00

4.780,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

8.400.00

0.00

/   8^00.00

0,00

0,00

0.00

Deplasări in străinătate

10.200602

8.400,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0,00

0,00

,2! ’^S

c

0,00

0,00

0.00

Partea a ll-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5910

0,00

0,00

A

y        o.oo

0,00

0,00

Partea a IH-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0,00

0,00

----0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

6910

0,00

0,00

' ^'0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

7910

172.000,00

14.780,00

186.780,00

0,00

0,00

0,00

14.780,00

CAP- Transporturi

8410

172.000,00

14.780,00

186.780,00

0,00

0,00

0,00

14,780.00

CHELTUIELI CURENTE

8410.01

172.000,00

14.780,00

186.780,00

0,00

0,00

0,00

14.780,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

8410.10

92.100,00

3.000,00

95.100,00

0,00

0,00

0,00

3.000.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

8410.1001

89.900,00

3.000,00

92.900,00

0,00

0.00

0,00

3.000,00

Salarii de baza

8410.100101

82.000,00

3.000,00

85.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

Alte sporuri

8410.100106

4.000,00

-1.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

-1.000,00

Indemnizații de hrana

8410.100117

3.900,00

1.000,00

4.900,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

8410.1003

2.200,00

0,00

2.200,00

0,00

0,00

0,00

o.oc

Contribuția asiguratorie pentru munca

8410.100307

2.200,00

0,00

2.200,00

0,00

0,00

0,00

0,0C

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8410.20

79.900,00

11.780,00

91.680,00

0,00

0,00

0,00

11.780,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

8410.2001

71.500,00

11.780,00

83.280,00

0,00

0,00

0,00

11.780,00

Furnituri de birou

8410.200101

5.400,00

0,00

5.400.00

0,00

0,00

0,00

o.oc

Materiale pentru curățenie

8410.200102

1.600,00

0,00

1.600,00

0.00

0,00

0,00

o.oc

Carburanți si lubrefiantix

8410.200105

42.000,00

7.000,00

49.000,00

0,00

0,00

0,00

7.000,0C

Piese de schimb

8410.200106

15.500,00

0,00

15.500,00

0,00

0,00

0,00

o.oc

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

8410.200130

7.000,00

4.780,00

11.780,00

0,00

0,00

0,00

4.780,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

8410.2006

8.400,00

0,00

8.400,00

0,00

0,00

0,00

o.oc

Deplasări in străinătate

8410.200602

8.400,00

0,00

8.400,00

0,00

0,00

0,00

o,oc

Din total capitol 84:

172.000,00

14.780,00

186.780,00

0,00

0,00

0,00

14.780,0C

Alt? cheltuieli in domeniul transporturilor

841050

172.000,00

14.780,00

186.780,00

0,00

0,00

0,00

14.780.0C

VII.'REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0C

EXCEDENT

9810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O.OC

DEFICIT

9910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O.OC

© INDSDFT-SICO- MUNICIPIUL FAGAF- \S

Page 2 of


Denumire

Cod

Buget aprobat

2019

Diferente +/-

Buget rectificat

Influente

Trim I | Trim II

Trim IU

Trim IV


© 1NDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 3 of t


MUNICIPIUL FAGARAS


SPITALUL MUN DR AUREL TULBURE FAGARAS


BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAU-SAU TOTAL 28-Noiembrie-2019CIdI^v^Nituri proprii si subvenții


APROBAT: Buget rectificat conform H.C.L. Nr.280/28.11.2019

(lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat 2019

Diferente +/-

Buget rectificat

Influente

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI

(codOO.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

62.685.960,00

0,00

62.685.960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

29.493.330,00

0,00

29.493.330,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

29.493.330,00

0,00

29.493.330,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

29.493.330,00

0,00

29.493.330,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33102

3310

29.478.140,00

0,00

29.478.140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din prestări de servicii

331008

194.510,00

0,00

194.510,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

331021

25.243.630,00

0,00

25.243.630,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din contract.incheiate cu direcțiile de sanat publica alocate de la bug de stat

331030

4.040.000,00

0,00

4.040.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Transferuri voluntare, altele decât subventiile(cod

37.10.01+37.10.03+37.10.50)

3710

15.190,00

0,00

15.190,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Donatii si sponsorizări

371001

15.190,00

0,00

15.190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare ptr finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

371003

-15.190,00

-600,00

-15.790,00

0,00

0,00

0,00

-600,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

371004

15.190,00

600,00

15.790,00

0,00

0,00

0,00

600,00

IV. SUBVENTII(cod 0018)

0017

31.859.680,00

0,00

31.859.680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10)

0018

31.859.680,00

0,00

31.859.680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat(cod

42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.70)

4210

533.200.00

0,00

533.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării

421070

533.200,00

0,00

533.200,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Subvenții de la alte administratii (cod 431009+431010+431014 la 431017+431019+431031+431033+431037+431038)

4310

31.326.480,00

0,00

31.326.480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

431010

164.000.00

0,00

164.000,00

0,00

0,00

0,00

o.oc

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii_____________

431014

198.730,00

0.00

198.730,00

0,00

0,00

0,00

o,oc

O INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 1 of'


Denumire

Cod

Buget aprobat

2019

Diferente +/-

Buget rectificat

Influente

Trim l / s

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume din veniturile proprii ale Min.Sanat.catre bug locale ptr finanțarea investițiilor in sanatate

431017

1.788.000.00

0,00

i.^eawtoJixJ

/ .' V' „

' /\ 0,00

0.00

0,00

0,00

Sume din veniturile proprii ale Min.Sanat.catre bug locale ptr finanțarea aparaturii medicale si echipam de comunicatii in urgenta

43101701

1.788.000.00

0,00

/    /.788..e^to

/

\6-°°

0,00

0,00

0,00

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

431033

29.175.750,00

0.00

< '29l7S.750:On

| z C.OO

0.00

0,00

0,00

Alte sume primite de la UE(cod 46.10.04)

4610

1.289.920,00

0,00

\JX.\2ff9:9&S^i

o.oo

0.00

0,00

0,00

Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

461004

1.289.920,00

0,00

''' V     0,00

0.00

0,00

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

4810

43.030,00

0,00

43.030,00

0,00

0.00

0.00

0,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala

481001

43.030,00

0,00

43.030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48100101

43.030,00

0,00

43.030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

64.525.590.00

0,00

64.525.590,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

58.884.720.00

-600,00

58.884.120,00

0,00

0.00

0,00

-600,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

46.784.570,00

-1.603.700,00

45.180.870,00

0,00

0,00

0,00

-1.603.700,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

45.612.170,00

-1.603.700,00

44.008.470,00

0,00

0,00

0,00

-1.603.700,00

Salarii de baza

10.100101

30.114.000.00

-100.600,00

30.013.400,00

0,00

0,00

0,00

-100.600,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.100105

6.404.000,00

-1.000.000,00

5.404.000,00

0,00

0,00

0,00

-1.000.000,00

Alte sporuri

10.100106

3.532.000,00

-200.000,00

3.332.000,00

0,00

0.00

0,00

-200.000.00

Fond aferent platii cu ora

10.100111

2.708.850,00

0,00

2.708.850,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Indemnizații de hrana

10.100117

1.908.000,00

-200.000,00

1.708.000,00

0,00

0.00

0,00

-200.000.00

Alte drepturi salariale in bani

10.100130

945.320,00

-103.100,00

842.220,00

0,00

0.00

0,00

-103.100,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

10.100206

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

1.172.400,00

0,00

1.172.400,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.100301

112.330,00

0,00

112.330,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.100307

1.048.180,00

0,00

1.048.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții plătite de angajator in numele angajatului

10.100308

11.890,00

0,00

11.890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

11.850.800,00

1.603.100,00

13.453.900,00

0,00

0,00

0,00

1.603.100,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

2.276.700,00

441.100,00

2.717.800,00

0,00

0,00

0,00

441.100,00

Furnituri de birou

10.200101

100.400,00

20.000,00

120.400,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

Materiale pentru curățenie

10.200102

106.100,00

11.000,00

117.100,00

0,00

0,00

o.oo

11.000,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

10.200103

1.173.000,00

311.000,00

1484.000,00

0,00

0,00

0,00

311.000,00

Apa, canal si salubritate

10.200104

409.000,00

60,000,00

469.000,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

Carburanți si lubrefiantix

10.200105

31.100,00

10.000,00

41.100,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

Piese de schimb

10.200106

5.800,00

0,00

5.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport

10.200107

116.000,00

5.000,00

121.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 2 of (

Denumire

Cod

Buget aprobat

2019

Diferente +/-

Buget rectificat

Influente

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

10.200108

51,800.00

6.100,00

57.900,00

0,00

0.00

0,00

6.100,0c

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

10.200109

25.200,00

0,00

25.200,00

0,00

0.00

0,00

0,0c

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

10.200130

258.300,00

18.000,00

276.300,00

0,00

'          1 /

0,00

0,00

18.000,0C

Reparații curente

10.2002

198.400,00

0,00

198.40,0^00

L’A,'/^00

0.00

0,00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

702.300,00

80.000,00

J82'z3’00,00

0,00

0,00

80.OOO.OC

Hrana pentru oameni

10.200301

702.300,00

80.000,00

^62.39^

Vo.od

0,00

0.00

80.000.OC

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

10.2004

6.343.400,00

783.000,00

0,00

0,00

783.000.0C

Medicamente

10.200401

2.329.800,00

190.000,00

. .-2,^19.8Q§;ter

QU

0.00

0,00

190.OOO.OC

Materiale sanitare

10.200402

2.218.200,00

225.000,00

\^.26t^3.200’,0b

& ^/OD.Op'

0,00

0,00

225.000.0C

Reactivi

10.200403

1.470.000,00

350.000,00

Lșiojcfiroa

—' .0,00

0.00

0,00

350.000.0C

Dezinfectant!

10.200404

325.400,00

18.000,00

343>ebx}0

'    0,00

0,00

0,00

18.OOO.OC

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

10.2005

300.600,00

45.000.00

345.600,00

0,00

0,00

0,00

45.000.0C

Lenjerie si accesorii de pat

10.200503

20.000,00

30.000,00

50.000,00

0,00

0.00

0,00

30.000.0C

Alte obiecte de inventar

10.200530

280.600,00

15.000,00

295.600,00

0,00

0.00

0,00

15.000.0C

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

4.000,00

4.000,00

8.000,00

0,00

0.00

0,00

4.000.0C

Deplasări interne, detasari, transferări

10.200601

4.000,00

4.000,00

8.000,00

0.00

0,00

0.00

4.000.0C

Materiale de laborator

10.2009

234.800,00

30.000,00

264.800,00

0,00

0,00

0.00

30.000.0C

Pregătire profesionala

10.2013

10.000.00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0.00

0.0(

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

10.2030

1.780.600.00

220.000,00

2.000.600,00

0,00

0.00

0,00

220.000,0(

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.203030

1.780.600,00

220.000.00

2.000.600,00

0.00

0.00

0,00

220.000,0(

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

10.58

61.480.00

0,00

61.480,00

0,00

0.00

0,00

0,0(

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

10.5801

61.480,00

0,00

61.480,00

0,00

0.00

0.00

0.0(

Finanțarea naționala

10.580101

18.450,00

0,00

18.450,00

0,00

0.00

0.00

0,0(

Finanțarea externa nerambursabila

10.580102

43.030,00

0,00

43.030,00

0,00

0.00

0,00

0,0(

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

10.59

187.870,00

0,00

187.870,00

0,00

0.00

0,00

0.0(

Burse

10.5901

670,00

0,00

670,00

0,00

0.00

0,00

0,0l

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

10.5940

187.200,00

0,00

187.200,00

0,00

0.00

0,00

0,01

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.70

5.646.220,00

600,00

5.646.820,00

0,00

0.00

0,00

600.0I

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.71

5,646.220,00

600,00

5.646.820,00

0,00

0.00

0,00

600,Ol

Âctivd fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

10.7101

5.646,220,00

600,00

5.646.820,00

0,00

0.00

0,00

600,0i

Construcții

10.710101

1.213.630,00

0,00

1.213.630,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

10.710102

4.423.400,00

-11.500,00

4.411.900,00

0,00

0.00

0,00

-11.500,0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

10.710103

9.190.00

12.100,00

21.290,00

0,00

0,00

0,00

12.100,0-

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI | RECUPERATE IN ANUL CURENT

10.85

-5.350,00

0,00

-5.350,00

0.00

0,00

0,00

0,0

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL F/-GARAS

Denumire

Cod

Buget aprobat

2013

Diferente

+/-

Buget rectificat

Influente

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

10.8501

-5.350,00

0,00

-5.350,00

0,00

11 i ( , '

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

10.850101

-5.350,00

0,00

-5.350,-dO

0,00

0,00

0,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0,00

0,00

/

0.00.

/,'A o.oo

0,00

0.00

Partea a ll-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5910

0,00

0,00

'7

. ■■                    oo

V t 0 00

1/. *

0,00

0.00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

64.525.590.00

0,00

64.523

.&9O,bo

■ ' ■■              ca

li '    0,00

/ V

0,00

0,00

CAP. Sanatate

6610

64.525.590,00

0,00

64.525)6$,pb

<>«- ^Co.oo

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6610.01

58.884.720,00

-600,00

58.884.1^,0(1

0,00

0,00

-600,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

6610.10

46.784.570,00

-1.603.700.00

45.180.870,0b

•xGf'’ >+0,00

0,00

0,00

-1.603.700,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6610.1001

45.612.170,00

-1.603.700.00

44.008.470,00

0,00

0,00

0,00

-1.603.700,00

Salarii de baza

6610.100101

30.114.000,00

-100.600,00

30.013.400,00

0,00

0,00

0,00

-100.600,00

Sporuri pentru condiții de munca

6610.100105

6.404.000,00

-1.000.000,00

5.404.000,00

0,00

0,00

0,00

-1.000.000,00

Alte sporuri

6610.100106

3.532.000,00

-200.000,00

3.332.000.00

0,00

0,00

0,00

-200.000,00

Fond aferent platii cu ora

6610.100111

2.708.850,00

0,00

2.70B.850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de hrana

6610.100117

1.908.000.00

-200.000,00

1.706.000,00

0.00

0,00

0,00

-200.000,00

Alte drepturi salariale in bani

6610.100130

945.320,00

-103.100,00

842.220,00

0,00

0,00

0,00

-103.100,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6610.1002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Vouchere de vacanta

6610.100206

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6610.1003

1.172.400,00

0.00

1.172.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

6610.100301

112.330,00

0,00

112.330,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

6610.100307

1.048.180,00

0,00

1.048.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții plătite de angajator in numele angajatului

6610.100308

11.890,00

0,00

11.890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6610.20

11.850.800,00

1.603.100,00

13.453.900,00

0,00

0,00

0,00

1.603.100,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6610.2001

2.276.700,00

441.100,00

2.717.800,00

0,00

0,00

0,00

441.100,00

Furnituri de birou

6610.200101

100,400.00

20.000,00

120.400,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

Materiale pentru curățenie

6610.200102

106.100,00

11.000,00

117.100,00

0,00

0,00

0,00

11.000,00

încălzit. Iluminat si forța motrica

6610.200103

1.173.000,00

311.000,00

1.484.000,00

0,00

0,00

0,00

311.000,00

Apa, canal si salubritate

6610.200104

409.000,00

60.000,00

469.000,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

Carburanți si lubrefiantix

6610.200105

31.100,00

10.000,00

41.100,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

Piese de schimb

6610.200106

5.800,00

0,00

5.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport

6610.200107

116.000.00

5.000,00

121.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

6610.200108

51.800,00

6.100,00

57.900,00

0,00

0,00

0,00

6.100,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

6610.200109

25.200,00

0,00

25.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6610.200130

258.300,00

18.000,00

276.300,00

0,00

0,00

0,00

18.000,00

Reparatii curente

6610.2002

198.400,00

0,00

198.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6610.2003

702.300,00

80.000,00

782.300,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Denumire

Cod

Buget aprobat

2019

Diferente +/-

Buget rectificat

Influente

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Hrana pentru oameni

6610.200301

702.300,00

80.000,00

782.300,00

0,00

0.00

0,00

80.000,00

Medicamente si materiale sanitarețcod 20.04.01 la 20.04.04)

6610.2004

6.343.400,00

783.000,00

7.126.400,00

0,00

0,00

0.00

783.000,00

Medicamente

6610.200401

2.329.800,00

190.000,00

2.519.800,00

, . 0.00

0.00

0,00

190.000,00

Materiale sanitare

6610.200402

2.218.200,00

225.000.00

2.443.20Q.Q0

'A00

0,00

0,00

225.000,00

Reactivi

6610.200403

1.470.000,00

350.000.00

. 1.820^)00,00

aO.-QO'

•. _

0,00

0,00

350.000,00

Dezinfectant!

6610.200404

325.400,00

18.000,00

34z3.400;66 y-1

\oi.oo'

\           0.00

0,00

18.000,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6610.2005

300.600,00

45.000,00

; 'd45.^qd

■. < \

Tuet+r"’'.' ojjo.

0,00 /

0,00

45.000,00

Lenjerie si accesorii de pat

6610.200503

20.000.00

30.000,00

\^âo.oo£&o

Z§;oo

/           0.00

0,00

30.000,00

Alte obiecte de inventar

6610.200530

280.600,00

15.000,00

\^9j5,doa,Qp

___/ ' 0,00

0,00

0,00

15.000,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

6610.2006

4.000,00

4.000,00

'Moo<ift

_/'o,oo

0,00

0,00

4.000.00

Deplasări interne, detasari, transferări

6610.200601

4.000,00

4.000,00

8.000.00

0,00

0.00

0,00

4.000.00

Materiale de laborator

6610.2009

234.800,00

30.000,00

264.800,00

0,00

0,00

0,00

30.000.00

Pregătire profesionala

6610.2013

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6610.2030

1.780.600,00

220.000,00

2.000.600.00

0,00

0,00

0,00

220.000,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6610.203030

1.780.600,00

220.000,00

2.000.600,00

0,00

0,00

0,00

220.000,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6610.58

61.480,00

0,00

61.480.00

0,00

0.00

0.00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6610.5801

61.480,00

0,00

61.480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala

6610.580101

18.450.00

0,00

18.450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea externa nerambursabila

6610.580102

43.030,00

0,00

43.030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

6610.59

187.870,00

0,00

187.870,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Burse

6610.5901

670.00

0,00

670.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

6610.5940

187.200,00

0,00

187.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6610.70

5.646.220,00

600,00

5.646.820,00

0,00

0,00

0,00

600,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6610.71

5.646.220,00

600,00

5.646.820.00

0,00

0,00

0,00

600,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6610.7101

5.646.220,00

600,00

5.646.820.00

0,00

0,00

0,00

600,00

Construcții

6610.710101

1.213.630,00

0,00

1.213.630.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

6610.710102

4.423.400,00

-11.500,00

4.411.900,00

0,00

0,00

0,00

. -11.500,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6610.710103

9.190,00

12.100,00

21.290,00

0,00

0,00

0,00

12.100,00

TIT|_UL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

6610.85

-5.350,00

0,00

-5.350,00

0,00

0,00

0,00

0,0(

Rlati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6610.8501

-5.350,00

0,00

-5.350,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6610.850101

-5.350,00

0,00

-5.350,00

0,00

0,00

0,00

0,0(

Din total capitol 66:

64.525.590,00

0,00

64.525.590.00

0,00

0,00

0,00

O.OC

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

661006

64.525.590,00

0,00

64.525.590,00

0,00

0,00

0,00

0,0(

Spitale generale

66100601

64.525.590.00

0,00

. 64.525.590,00

0.00

0,00

0,00

O.OC

O INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Denumire

Cod

Buget aprobat

2019

Diferente

+/-

Buget rectificat

Influente

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

6910

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

7910

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0,00

0,00

-1.839.630,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

9810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

9910

0.00

0,00

1.839.630,00

0,00

0,00

0,00

0,00

< INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

MUNICIPIUL FAGARAS

COLEGIUL NATIONAL DOAMNA STANCA


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE/SI 28-Noiembrie-2019

APROBAT: Buget rectificat conform H.C.L. Nr.280/28.11.2019

(lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat 2019

Diferente ' +/-

. J3uget rectificat

Influente

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI

5002

614.000,00

-2.000,00

612.000,00

0,00

0,00

0,00

-2.000,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

620.800.00

-2.000,00

618.800,00

0,00

0,00

0,00

-2.000,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

514.800,00

0,00

514.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

468.300.00

0,00

488.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

23.000,00

0,00

23.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

02.200102

45.000,00

0,00

45.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

02.200103

165.700,00

0,00

165.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

56.600,00

0,00

56.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport

02.200107

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

02.200108

35.000,00

0,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

02.200130

158.000,00

0,00

158.000,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

02.2005

3.500,00

6.000,00

9.500,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

3.500,00

6.000,00

9.500,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

02.2006

18.000,00

-6.000,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

-6.000,00

Deplasări interne, detasari, transferări

02.200601

18.000,00

-6.000,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

-6.000,00

Pregătire profesionala

02.2013

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

26.000,00

0,00

26.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

26.000,00

0,00

26.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

26.000,00

0,00

26.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

02.59

80.000,00

-2.000,00

78.000,00

0,00

0,00

0,00

-2.000,00

Burse

02.5901

80.000,00

-2.000,00

78.000,00

0,00

0,00

0,00

-2.000,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

02.85

-6.800,00

0,00

-6.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.8501

-6.800,00

0,00

-6.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.850101

-6.800,00

0,00

-6.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

614.000,00

-2.000,00

612.000,00

0,00

0,00

0,00

-2.000,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 1 of 3

Page 3 of


Page 4 of 6


Denumire

Cod

Buget aprobat

2019

Diferente +/-

Buget rectificat

Influente

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

CAP. Invatamant

6502

614.000,00

-2.000,00

X...-612.OQO.0J)

0.00

0,00

0,00

-2.000,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

620.800,00

-2.000,00

^xS'tsIsVetao

, ■           o.oo

0.00

0,00

-2.000,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

514.800,00

0,00

/ / 51«°

Cv ?\ °’00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

488.300,00

0,00

Vz'z-o.oo

0.00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6502.200101

23.000,00

0.0Q

ii ~/°'00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

6502.200102

45.000.00

0,00

' o.oo

/o ■

0,00

0.00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

6502.200103

165.700.00

0.00

\Z /.\^16S.7W,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

56.600,00

0,00

Vf Q 5^600^0

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport

6502.200107

5.000,00

0,00

'"■'5.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

6502.200108

35.000,00

0,00

35.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6502.200130

158.000,00

0,00

158.000.00

0,00

0,00

0,00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6502.2005

3.500,00

6.000,00

9.500.00

0,00

0,00

0.00

6.000,00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

3,500,00

6.000,00

9.500,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

6502.2006

18.000,00

-6.000,00

12.000,00

0,00

0.00

0.00

-6.000,00

Deplasări interne, detasari, transferări

6502.200601

18.000,00

-6.000,00

12.000,00

0,00

0.00

0,00

-6.000,00

Pregătire profesionala

6502.2013

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

26.000,00

0,00

26.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

26.000,00

0.00

26.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

26.000,00

0,00

26.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6502.59

80.000.00

-2.000,00

78.000,00

0,00

0.00

0,00

-2.000,00

Burse

6502.5901

80.000,00

-2.000,00

78.000,00

0.00

0.00

0,00

-2.000,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

6502.85

-6.800.00

0,00

-6.800,00

0.00

0.00

0,00

0.00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6502.8501

-6.800,00

0,00

-6.800,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6502.850101

-6.800,00

0,00

-6.800,0C

0,00

0,00

0.00

0,00

Din total capitol 6502:

614.000,00

-2.000,00

612.000.00

0,00

0.00

0,00

-2.000,00

Invatamant secundar

650204

614.000,00

-2.000,00

612.000,00

0,00

0,00

0,00

-2.000,00

Invatamant secundar inferior

65020401

609.200,00

-8.000,00

601.200,00

0,00

0.00

0,00

-8.000,00

Invatamant secundar superior

65020402

4.800,00

6.000,00

10.800,00

0,00

0.00

0,00

6.000.00

VII.'REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9602

0,00

o,oc

-612.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

EXCEDENT

9802

o.oc

0,0C

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

DEFICIT

9902

o,oc

0,0C

612.000,00

0,00

0,00

0,00

O.OC

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 2 of


Denumire

Cod

Buget aprobat

2019

Diferente +/-

Buget rectificat

Influente

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV


Compartiment Buget© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 3 of 3


MUNICIPIUL FAGARAS

COLEGIUL AUREL VIJOLI


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUȘ^APITâ.jș^r SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI P^RÂ^RAJ 28-Noiembrie-2019

APROBAT: Buget rectificat conform H.C.L. Nr.280/28.11.2019

(lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat 2019

Diferente +/-

B dgeLnjcțif icat''

Influente

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI

5002

634.910,00

-13.000,00

621.910,00

0.00

0,00

0,00

-13.000,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

635.260,00

-13.000,00

622.260,00

0,00

0,00

0.00

-13.000,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

516.260,00

0.00

518.260,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

482.840,00

0,00

482.840.00

0,00

0,00

0.00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Materiale pentru curățenie

02.200102

8.000,00

0,00

8.000.00

0,00

0,00

0,00

0.00

încălzit. Iluminat si forța motrica

02.200103

317.340,00

-20.000,00

297.340.00

0,00

0.00

0,00

-20.000,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

34.000,00

10.000.00

44.000,00

0.00

0.00

0.00

10.000.00

Carburanți si lubrefiantix

02.200105

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Piese de schimb

02.200106

5.000,00

8.000,00

13.000,00

0,00

0,00

0.00

8.000,00

Transport

02.200107

17.500,00

0,00

17.500,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

02.200108

13.000,00

0,00

13.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

02.200130

60.000,00

2.000.00

62.000,00

0,00

0,00

0.00

2.000,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

02.2003

17.920,00

0.00

17.920,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

02.200301

17.920,00

0,00

17.920,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

02.2005

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

02.2006

5.500,00

0.00

5.500,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Deplasări interne, detasari, transferări

02.200601

5.500,00

0,00

5.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

02.2013

5.000,00

0.00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

82.000,00

0,00

82.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

82.000,00

0,00

82.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

82.000,00

0,00

82.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

02.59

35.000,00

-13.000,00

22.000,00

0,00

0.00

0,00

-13.000,00

Burse

02.5901

35.000,00

-13.000.00

22.000.00

0,00

0.00

0,00

-13.000,00

O INDSOFT SICO - MUNICIPIUL FAG AR \S

Page 1 of 3

Denumire

Cod

Buget aprobat

2019

Diferente +/-

Buget rectificat

Influente

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

02.85

-350.00

0,00

-350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.8501

-350,00

0,00

-350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.850101

-350,00

0,00

-350,00

■         1 1 0,0.0

MNf ,   ■ \

0,00

0,00

0.00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

634.910,00

-13.000,00

^21.910)9.6

X          0,00

0,00

-13.000,00

CAP. Invatamant

6502

634.910,00

-13.000,00

/ 624^940.00

/ O /    /

■‘V’P

0,00

0,00

•13.000,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

635.260,00

-13.000,00

________________________________________i

622/260X0

-ir |

0.00

0,00

-13.000,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

518.260,00

0,00

518^266^5

0.00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

482.840,00

0,00

\4§2.8^0.0Ș

0(00'

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6502.200101

8.000,00

0,00

\â.<joo>o

__0.00

0,00

0,00

0.00

Materiale pentru curățenie

6502.200102

8.000,00

0,00

a'OBQjof)

»M       0,00

0.00

0,00

0.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

6502.200103

317.340,00

-20.000,00

297.340.00

0,00

0,00

0,00

-20.000.00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

34.000,00

10.000,00

44.000,00

0,00

0,00

0.00

10.000.00

Carburanți si lubrefiantix

6502.200105

20.000,00

0,00

20.000,00

0.00

0,00

0,00

0.00

Piese de schimb

6502.200106

5.000,00

8.000,00

13.000,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

Transport

6502.200107

17.500,00

0,00

17.500,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

6502.200108

13.000,00

0,00

13 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6502.200130

60.000,00

2.000,00

62.000,00

0,00

0.00

0,00

2.000,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6502.2003

17.920,00

0,00

17.920,00

0,00

0,00

0.00

0.0c

Hrana pentru oameni

6502.200301

17.920,00

0,00

17.920,00

0,00

0,00

0,00

0.0c

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 (a

20.05.03+20.05.30)

6502.2005

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0.0c

Alte obiecte de inventar

6502.200530

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0.0c

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

6502.2006

5.500,00

0,00

5.500,00

0,00

0,00

0,00

0,0c

Deplasări interne, detasari, transferări

6502.200601

5.500,00

0,00

5.500,00

0,00

0.00

0,00

0.0c

Pregătire profesionala

6502.2013

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

o.oc

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

82.000,00

0,00

82.000,00

0,00

0.00

0,00

0,0c

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

82.000,00

0,00

82.000,00

0,00

0,00

0,00

o.oc

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

82.000,00

0,00

82.000,00

0,00

0,00

0,00

o.ot

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6502.59

35.000,00

-13.000,00

22.000.00

0,00

0.00

0,00

-13.OOO.OC

Burse

6502.5901

35.000,00

-13.000,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00

-13.000,0C

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI REdUPERATE IN ANUL CURENT

6502.85

-350,00

0,00

-350,00

0,00

0,00

0,00

0.0C

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6502.8501

-350,00

0,00

-350,00

0,00

0,00

0,00

O.OC

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6502.850101

-350,00

0,00

-350,00

0,00

0,00

0,00

0.0C

Din total capitol 6502:

634.910,00

-13.000,00

621.910,00

0,00

0,00

0,00

-13.000.0C

Invatamant secundar

650204

634.910,00

-13.000,00

621.910,00

0,00

0,00

0,00

-13.000.0C

INDSOFT-SICQ - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 2 of

Denumire

Cod

Buget aprobat

2019

Diferente +/-

Buget rectificat

Influente

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Invatamant secundar superior

65020402

634.910.00

-13.000,00

621.910,00

0,00

0,00

0,00

-13.000,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9602

0.00

0,00

-621.910,00

0,00

0.00

0,00

0,00

EXCEDENT

9802

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

DEFICIT

9902

0,00

0.00

621.910,00

0,00

0.00

0,00

0,00


Compartiment Buget© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL. FAGARAO

Page 3 of


MUNICIPIUL FAGARAS

GRĂDINIȚĂ PPALBINUTA


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SU^C SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARA/GR 28-Noiembrie-2019APROBAT: Buget rectificat conform H.C.L. Nr.280/28 11.2019

(lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat 2019

Diferente +/-

Bugăt'Cedtifit.at

Influente

Trim 1

Trim li

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI

5002

129.890,00

0,00

129.890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

129.890,00

0,00

129.890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

129.890,00

0,00

129.890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

110.090,00

900,00

110.990,00

0,00

0,00

0,00

900,00

Furnituri de birou

02.200101

4.500,00

0,00

4.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

02.200102

14.000,00

-1.500,00

12.500,00

0,00

0,00

0.00

-1.500,00

încălzit. Iluminat si forța metrica

02.200103

32.600,00

0,00

32.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

10.400.00

200,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

200,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

02.200108

4.200,00

-100,00

4.100,00

0,00

0.00

0,00

-100,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

02.200109

9.500,00

2.300,00

11.800,00

0,00

0,00

0,00

2.300,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

02.200130

34.890,00

0,00

34.890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

02.2005

8.000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

02.2006

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Deplasări interne, detasari, transferări

02.200601

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Pregătire profesionala

02.2013

6.800,00

-900,00

5.900,00

0,00

0,00

0,00

-900,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

129.890,00

0,00

129.890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. Invatamant

6502

129.890,00

0,00

129.890,00

0,00

0.00

0.00

0.90

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

129.890,00

0,00

129.890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

129.890,00

0,00

129.890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

110.090,00

900,00

110.990,00

0,00

0,00

0,00

900,00

Furnituri de birou

6502.200101

4.500,00

0,00

4.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

6502.200102

14.000,00

-1.500,00

12.500,00

0,00

0,00

0,00

-1.500,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

6502.200103

32.600,00

0,00

32.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

10.400,00

200,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

200,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

6502.200108

4.200,00

-100,00

4.100,00

0,00

0,00

0,00

-100,00

© INDSOFT-SÎCO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 1 of 2


Denumire

Cod

Buget aprobat

2019

Diferente +/-

Buget rectificat

Influente

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

6502.200109

9.500,00

2.300,00

11.800,00

0,00

0,00

0,00

2.300 00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6502.200130

34.890,00

0,00

34.890,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6502.2005

8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

6502.2006

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Deplasări interne, detasari, transferări

6502.200601

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Pregătire profesionala

6502.2013

6.800,00

-900,00

5.900,00

0,00

0.00

0,00

-900.00

Din total capitol 6502:

129.890,00

0,00

129.890,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Invatamant preșcolar si primar

650203

129.890,00

0,00

129.890.00

0,00

0.00

0,00

0.00

Invatamant preșcolar

65020301

129.890,00

0,00

129.890,00

0,00

0,00

0.00

0,00

VIL REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9602

0,00

0,00

-129.890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

9802

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

/-'V >"799«î.

0,00

0,00

129.890,00

0,00

0.00

0,00

0,00© INDSOFT-SICO - MUNICPIUL F. ".«RAS


Page 2 of


MUNICIPIUL FAGARAS

ȘCOALA GIMNAZIALA OVID DENSUSEANU


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBt SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAG 28-Noiembrie-2019

APROBAT: Buget rectificat conform H.C.L. Nr.280/28.11.2019

(lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

2019

Diferente

+/-

Buget rectificat

Influente

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI

5002

800.320,00

0.00

800,320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

800.320,00

0,00

800.320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

517.320,00

0,00

517.320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

477.320,00

1.000,00

478.320,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

Furnituri de birou

02.200101

38.000,00

0,00

38.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

02.200102

22.000,00

0,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

02.200103

139.000,00

0,00

139.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Carburanți si lubrefiantix

02.200105

2.000.00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport

02.200107

80.000,00

-19.000,00

61.000,00

0,00

0,00

0,00

-19.000.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

02.200108

24.020,00

0,00

24.020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

02.200130

132.300,00

20.000,00

152.300,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

02.2005

0,00

21.500,00

21.500,00

0,00

0,00

0,00

21.500,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

0,00

21.500,00

21.500,00

0,00

0,00

0,00

21.500,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

02.2006

10.000,00

-2.500,00

7.500,00

0,00

0,00

0,00

-2.500,00

Deplasări interne, detasari, transferări

02.200601

10.000,00

-2.500,00

7.500,00

0,00

0,00

0,00

-2.500,00

Pregătire profesionala

02.2013

30.000,00

-20.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

-20.000,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

153.000,00

0,00

153.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

153.000,00

0,00

153,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

153.000,00

0,00

153.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

- i.                                                                                                                                .

02.59

130.000,00

0,00

130.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Burse

02.5901

130.000,00

0,00

130.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

800.320,00

0,00

800.320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. Invatamant

6502

800.320,00

0,00

800.320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

800.320,00

0,00

800.320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

517.320,00

0,00

517.320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

U INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 1 of 2

Denumire

Cod

Buget aprobat

2019

Diferente

+/-

Buget rectificat

Influente

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Bunuii si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

477.320,00

1.000,00

478.320,00

0,00

0,00

0,00

1.000.00

Furnituri de birou

6502.200101

38.000,00

0,00

38.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

6502.200102

22.000,00

0,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

6502.200103

139.000,00

0,00

139.000,00

0.00

0,00

0,00

0.00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

o.oc

Carburanți si lubrefiantix

6502.200105

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0.00

0,00

o.or

Transport

6502.200107

80.000,00

-19,000,00

61.000,00

0,00

0,00

0,00

-19.000,0C

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

6502.200108

24.020,00

0,00

24.020,00

0,00

0,00

0,00

o,oc

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6502.200130

132.300,00

20.000,00

152.300,00

0,00

0.00

0,00

20.000,0c

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6502.2005

0,00

21.500,00

21.500,00

0,00

0,00

0,00

21.500.0C

Alte obiecte de inventar

6502.200530

0,00

21.500,00

21.500,00

0,00

0,00

0,00

21.500,Of

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

6502.2006

10.000,00

-2.500,00

7.500.00

0,00

0,00

0,00

-2.500,0(

Deplasări interne, detasari, transferări

6502.200601

10.000,00

-2.500,00

7.500.00

0,00

0,00

0,00

-2.500.0C

Pregătire profesionala

6502.2013

30.000,00

-20.000,00

10.000,00

0.00

0,00

0,00

-20.000,0(

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

153.000,00

0.00

153.000,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

153.000,00

0,00

153.000,00

0,00

0.00

0,00

o.oc

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

153.000,00

0,00

153.000,00

0,00

0,00

0,00

0.0(

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6502.59

130.000,00

0,00

130.000,00

0,00

0,00

0,00

o.oc

Burse

6502.5901

130.000,00

0,00

130.000,00

0,00

0,00

0,00

0.01

Din total capitol 6502:

800.320,00

0,00

800.320,00

0,00

0,00

0,00

0,01

Invatamant secundar

650204

800-32°.00

0,00

800.320,00

0,00

0.00

0,00

0,01

Invatamant secundar inferior

650204Q1.

,n !/v '/>?qo.32o,oo

0,00

800.320,00

0,00

0,00

0,00

0,01

VIL REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

j\9602

0,00

-800.320,00

0,00

0,00

0,00

0,0

EXCEDENT

' -/

->\o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.0

DEFICIT

_

0.00

800.320,00

0,00

0,00

0,00

0,0OT/y

Președinte de ședința          Director Buget Finanțe

--'

i

Compartiment Buget

V6
© INDSOPT-SK?O - MUNICIPIUL FAG F'AS


MUNICIPIUL FAGARAS

MUZEUL TARII FAGARASULUI

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PAR TOTAL

28-Noiembrie-2019

APROBAT: Buget rectificat conform H.C.L. Nr.280/28.11.2019(lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

2019

Diferente +/-

Buget rectificat

Influente

Trim 1

Trim 11

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI

(codOO.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

3.323.410,00

0,00

3.323.410,00

0,00

0.00

0.00

0,00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

1.635.410,00

0,00

1.635.410,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

1.635.410,00

0,00

1.635.410,00

0,00

0.00

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI

SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

1.635.410.00

0,00

1.635.410,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33102

3310

1.635.410,00

0,00

1.635.410,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Venituri din prestări de servicii

331008

1.255.410,00

0,00

1.255.410,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

380.000,00

0,00

380.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri voluntare, altele decât subventiilețcod

37.10.01+37.10.03+37.10.50)

3710

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare ptr finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

371003

-200,000,00

0,00

-200.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

371004

200.000.00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENTII(cod 0018)

0017

1.688.000,00

0,00

1.688.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10)

0018

1.688.000,00

0,00

1.688.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la alte administratii (cod 431009+431010+431014 la 431017+431019+431031+431033+431037+431038)

4310

1.688.000,00

0,00

1.688.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru instituții publice

431009

1.688.000,00

0,00

1.688.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

3.323.410,00

0,00

3.323.410,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

3.133.990,00

0,00

3.133.990,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

1.920.260,00

0,00

1.920.260,00

0,00

0,00

0,00

o.oc

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

1.828.660,00

0,00

1.828.660,00

0,00

0,00

0,00

o,oc

Salarii de baza

10.100101

1.494.160,00

0,00

1.494.160,00

0,00

0,00

0,00

o.oc

Sporuri pentru condiții de munca

10.100105

178.500,00

o,oc

178.500,00

0,00

0,00

0,00

0,0C

Alte sporuri

10.100106

43.000,00

o,oc

43.000,00

0,00

0,00

0,00

o.ot

Indemnizații de hrana

10.100117

113.000,00

Q,OC

113.000,00

0,00

0,00

0,00

0.0(

© INDSOPT SJCO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 1 of


Denumire

Cod

Buget aprobat

201S

Diferente

+/-

Buget rectificat

Influente

, ȚrimJ.

Trim II

Trim III

Trim IV

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

49.300,00

0,00

49.300,00

ț        ‘ 0.00.

0.00

0,00

0.00

Vouchere de vacanta

10.100206

49.300,00

0,00

Z49.30p;06

A  TOM

0.00

i..                               .

0,00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

42.300,00

0,00

/ 423'00,00

______ /___&

0.00

0.00

0.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.100307

42.300.00

0,00

I -42l300<0F'

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

1.213.730,00

0,00

îl .24 3^730,‘00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01-01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

781.500.00

20.800.00

XțSqgJ&P.OS

0,00

0,00

20.800.00

Furnituri de birou

10.200101

6.000,00

0,00

-------0,00

kj_____________

0,00

0,00

0.00

Materiale pentru curățenie

10.200102

15.000,00

0,00

15.ooO.-oo

°-00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si torta motrica

10.200103

200.000,00

-25.000,00

175.000,00

0,00

0,00

0,00

-25.000,00

Apa, canal si salubritate

10.200104

6.000,00

-1.200,00

4.800,00

0.00

0,00

0,00

-1.200.00

Carburanți si lubrefiantix

10.200105

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

10.200108

3.500.00

0,00

3.500,00

0.00

0,00

0,00

0.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

10.200109

300.000,00

47.000,00

347.000,00

0,00

0.00

0,00

47.000,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

10.200130

245.000,00

0,00

245,000,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Reparatii curente

10.2002

20.000.00

0,00

20.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

10.2005

49.360,00

15.000,00

64.360,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

Alte obiecte de inventar

10.200530

49.260,00

15.000,00

64.360,00

0,00

0,00

0,00

15.000.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

11.370.00

-6.000,00

5.370,00

0,00

0.00

0,00

-6.000.00

Deplasări interne, detasari, transferări

10.200601

11.370,00

-6.000,00

5.370,00

0.00

0,00

0,00

-6.000,00

Materiale de laborator

10.2009

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Carii, publicatii si materiale documentare

10.2011

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

10.2012

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Pregătire profesionala

10.2013

12.000,00

-9.000,00

3.000,00

0,00

0.00

0,00

-9.000,00

Studii si cercetări

10.2016

15.000,00

-14.000,00

1.000,00

0.00

0.00

0,00

-14.000.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

10.2030

315.000,00

-6.800,00

308.200,00

0,00

0.00

0,00

-6.600,00

Prime de asigurare non-viata

10.203003

15.000,00

-6.800,00

8.200,00

0.00

0.00

0,00

-6.800,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.203030

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.70

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.71

200.000,00

0,0C

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AttiVe fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

10.7101

200.000,00

0,0C

200.000.0C

0,00

0.00

0,00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

10.710103

200.000,00

0,0C

200.000.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

10.85

-10.580.0C

0,0c

-10.580,0C

0,00

0,00

0.00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

10.8501

-10.580,00

o.oc

-10.580,0C

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

10.850101

-10.580,00

0,0(

-10.580,01

0,00

0,00

0.00

0,00

© INDSOFI-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

P?oe ? of <

Denumire

Cod

Buget aprobat

2019

Diferente +/-

Buget rectificat

\*

Influente

Trim II

Trim III

Trim IV

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0,00

0,00

.0,00

‘■it ' '/O 00

0,00

0.00

0.00 1

Partea a ll-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5910

0,00

0,00

' 0,00

_/,7 <

0,00

0,00

0.00 I

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

3.323.410.00

0,00

| *3.32^0 £13

0,00

0,00

0,00

CAP. Cultura, recreere si religie

6710

3.323.410,00

0,00

;*.oo

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6710.01

3.133.990,00

0,00

y-jl3te.99o’o®

>.'• /^o.oo

0,00

0,00

0,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

6710.10

1.920.260,00

0,00

Vi'gpo.'ieo.ao

0.OO

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6710.1001

1.828.660,00

0,00

1 828.6675^0

0,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

6710.100101

1.494.160,00

0,00

1.494.160,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

6710.100105

178.500,00

0,00

178.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

6710.100106

43.000,00

0,00

43.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de hrana

6710.100117

113.000,00

0,00

113.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6710.1002

49.300,00

0,00

49.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

6710.100206

49.300,00

0,00

49.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6710.1003

42.300,00

0,00

42.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

6710.100307

42.300,00

0,00

42.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6710.20

1.213.730,00

0,00

1.213.730,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6710.2001

781.500,00

20.800,00

802.300,00

0,00

0,00

0,00

20.800.00

Furnituri de birou

6710.200101

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Materiale pentru curățenie

6710.200102

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

6710.200103

200,000,00

-25.000,00

175.000,00

0,00

0,00

0,00

-25.000,00

Apa, canal si salubritate

6710.200104

6.000,00

-1.200,00

4.800,00

0,00

0.00

0,00

-1.200,00

Carburanți si lubrefiantix

6710.200105

6.000,00

0,00

6.000,00

0.00

0.00

0,00

o,oc

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

6710.200108

3.500,00

0,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

0,0C

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

6710.200109

300.000,00

47.000,00

347.000,00

0.00

0,00

0,00

47.000,06

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6710.200130

245.000,00

0,00

245.000,00

0,00

0,00

0,00

o.oc

Reparatii curente

6710.2002

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

o.oc

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6710.2005

49.360,00

15.000,00

64.360,00

0,00

0,00

0,00

15.000,0C

Alte obiecte de inventar

6710.200530

49.360,00

15.000,00

64.360,00

0,00

0,00

0,00

15.000,06

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

6710.2006

11.370,00

-6.000,00

5.370,00

0,00

0,00

0,00

-6.000,0(

Deplasări interne, detasari, transferări

6710.200601

11.370,00

-6.000,00

5.370,00

0,00

0,00

0,00

-6.000,0(

Materiale de laborator

6710.2009

5.000,00

0,0C

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,0(

Cârti, publicatii si materiale documentare

6710.2011

1.500,00

0,0C

1.500,00

0,00

0.00

0,00

0,0(

Consultanta si expertiza

6710.2012

3.000,00

0,0C

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,01

Pregătire profesionala

6710.2013

12.000,00

-9.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

-9.000,01

Studii -i cercetări

6710.2016

15.000,00 . .        -14.000,00

1.000,06

— . .0,00

0,00

...... . . 0,00

-14.000,01

© INDSOFT-SlCO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 3 of


Denumire

Cod

Buget aprobat

2019

Diferente

+/-

Buget rectificat

Influente

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6710.2030

315.000,00

-6.800,00

308.200,00

0,00

0,00

0.00

-6.800,00

Prime de asigurare non-viata

6710.203003

15.000,00

-6.800,00

8.200,00

0,00

0.00

0,00

-6.800,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6710.203030

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6710.70

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6710.71

200.000,00

0,00

200.000,00

0.00

0.00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6710.7101

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6710.710103

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

6710.85

-10.580,00

0,00

-10.580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6710.8501

-10.580,00

0,00

-10.580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6710.850101

-10.580,00

0,00

-10.580,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Din total capitol 67:

3.323.410,00

0,00

3.323.410,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Servicii culturale

671003

3.323.410,00

0,00

3.323.410,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Muzee

67100303

3.323.410,00

0,00

3.323.410,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

6910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

7910

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

EXCEDENT

•'X        0,00

'/ x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

,• j'V".'99iq

000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00<S) INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL P.AGARAS


■ ■ Page 4 of


MUNICIPIUL FAGARAS


CASA MUNICIPALA DE CULTURA

'\

PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII


BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTMTATILOR FINANȚATE TOTAL < 28-Noiembrie-20is

APROBAT: Buget rectificat conform H.C.L. Nr.280/28.11.2019

(lei'

Denumire

Cod

Buget aprobat

2019

Diferente +/-

Buget rectificat

Influente

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI

(codOO.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

909.530,00

15.000,00

924.530.00

0,00

0.00

0,00

15.000,00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

66.830,00

15.000.00

81.830,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

66.830.00

15.000,00

81.830,00

0,00

0.00

0,00

15.000,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

8.840.00

0,00

8.840.00

0,00

0.00

0,00

0,00

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

8.840,00

0,00

8.840.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

8,840,00

0,00

8.840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit publ

30100530

8.840,00

0,00

8.840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI

SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

57.990,00

15.000,00

72.990,00

0,00

0.00

0.00

15.000,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33102

3310

57.990.00

0,00

57.990,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

331019

31.590,00

0.00

31.590,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

26.400,00

0.00

26.400,00

0,00

0,00

0,00

o.oc

Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)

3610

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0.00

0.00

15.000,0C

Alte venituri

361050

0,00

15.000,00

15.000.00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

IV. SUBVENTIIțcod 0018)

0017

842.700,00

0,00

842.700,00

0,00

0,00

0,00

o,oc

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10)

0018

842.700,00

0,00

842.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la alte administratii (cod 431009+431010+431014 la 431017+431019+431031+431033+431037+431038)

4310

842.700,00

0,00

842.700.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru instituții publice

431009

842.700.00

-26.000,00

816.700,00

0,00

0,00

0,00

-26.000,00

Subvenții ptr instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

431019

0,00

26.000,00

26.000,00

0,00

0.00

0,00

26.000,00

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

909.530,00

15.000,00

924.530,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

909.530,00

-11.000.00

898.530,00

0,00

0,00

0,00

-11.000,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

502.700.00

-3.000,00

499.700,00

0,00

0,00

0,00

-3.000,OC

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

476.900,00

-3.000,00

473.900,00

0,00

0,00

0,00

-3.000,00

Salarii de baza

10.100101

. .434.000,00

-2.000.00

432.000.00

0,00

0,00

0,00

-2.000,00

© INOSOFT-S1CO - MUN!C!P!U<_ FAGARAS

Page 1-of

Denumire

Cod

Buget aprobat

2019

Diferente +/-

Buget rectificat

Influente

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte sporuri

10.100106

9.500,00

0,0Q

t I tt&^.oo

\ °'00

0,00

0,00

o.oc

Indemnizații de hrana

10.100117

33.400,00

-1 .000,60

„ 32 4D0Î0Ș

'z\

0,00

0,00

0,00

-1.000.0C

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

14.500,00

,0.00

0,00

0,00

0,00

0,0(

Vouchere de vacanta

10.100206

14.500,00

I 0,(fo

< ’

0,00

0,00

0,00

0,0(

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

11.300,00

\o,0.0

%;gWo.oo

i •

0.00

0,00

0,00

o.oc

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.100307

11.300,00

\ ''  K^.'sOO,^

z i

0,00

0,00

0.00

0,0(

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

406.830,00

-8.000,06

--398^0,00

0.00

0,00

0,00

-8.000,0(

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

195.000,00

-15.000,00

IBOtOOO.OO

0,00

0,00

0,00

-15.000,0(

Furnituri de birou

10.200101

1.000,00

1.500,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

1.500,0(

Materiale pentru curățenie

10.200102

2.000.00

1.500,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

1.500,01

încălzit, Iluminat si forța motrica

10.200103

130.000,00

-15.000,00

115.000,00

0,00

0,00

0,00

-15.000,01

Apa, canal si salubritate

10.200104

10.500,00

-2.000,00

8.500,00

0,00

0,00

0,00

-2.000,01

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

10.200108

8.000,00

-1.000,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

-1.000,01

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

10.200109

500,00

0.00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,01

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

10.200130

43.000,00

0.00

43.000,00

0,00

0,00

0,00

0,0(

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

10.2005

0,00

10.000,00

10,000,00

0,00

0,00

0,00

10.D00.0t

Alte obiecte de inventar

10.200530

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.0t

Deplasați, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

1.000,00

0,00

1.000.00

0,00

0,00

0,00

0.0I

Deplasări interne, detasari, transferări

10.200601

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0.0'

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

10.2025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.0'

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

10.2030

210.830,00

-3.000,00

207.830,00

0,00

0,00

0.00

-3.000,0

Reclama si publicitate

10.203001

2.000,00

-2.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

-2.000,0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.203030

208.830,00

-1.000,00

207.830,00

0,00

0,00

0,00

-1.000,0

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.70

0,00

26.000,00

26.000,00

0,00

0,00

0,00

26.000.0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.71

0,00

26.000,00

26.000,00

0,00

0,00

0,00

26.000.0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

10.7101

0,00

26.000,00

26.000,00

0,00

0,00

0,00

26.000,0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

10.710102

0,00

11.500,00

11.500,00

0,00

0,00

0,00

11.500,0

Alte active fixe

10.710130

0.00

14.500,00

14.500,00

0,00

0,00

0,00

14.500,0

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Partea a li-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5910

0,00

0,00

0,00

0,00

6.00

6,00

0,0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

909.530,00

15.000,00

924.530,00

0,00

0,00

0,00

15.000,0

CAP. Cultura, recreere si religie

6710

909.530,00

15.000,00

924.530,00

0,00

0,00

0,00

15.000,0

CHELTUIELI CURENTE

6710.01

909.530,00

-11.000,00

898.530,00

0,00

0,00

0,00

-11.000,0

TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL

6710.10

502.700,00

-3.000.00

...'.439.700,0C

0,00

0,00

0,00

• -3.000,0

O INOSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 2 of

Denumire

Cod

Buget aprobat

2019

Diferente +/-

Buget rectificat

Influente

\ \ Triml.

Trim II

Trim III

Trim IV

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6710.1001

476.900,00

-3.000,00

473.900 Q0

0,00

0.00

-3.000,00

Salarii de baza

6710.100101

434.000,00

-2.000,00

.'4 32;0â0'.00

! /

0,00

0,00

-2.000,00

Alte sporuri

6710.100106

9.500,00

0,00

9/500,

V o.oo

0,00

0,00

Indemnizații de hrana

6710.100117

33.400,00

-1.000,00

i

0,00

0,00

-1.000,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6710.1002

14.500,00

0,00

■M,500.00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

6710.100206

14.500,00

0,00

■ /4^'ixxo'â

•      ^o;oo

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6710.1003

11.300,00

0,00

’. o.oo •

0.00

0,00

0.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

6710.100307

11.300,00

0,00

11.300,00

—-      0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6710.20

406.830,00

-8.000,00

398.830,00

0,00

0,00

0,00

-8.000,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6710.2001

195.000,00

-15.000,00

180.000,00

0,00

0,00

0,00

-15.000.00

Furnituri de birou

6710.200101

1.000,00

1.500,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

Materiale pentru curățenie

6710.200102

2.000,00

1.500,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

încălzit, Iluminat si torta motrica

6710.200103

130.000,00

-15.000,00

115.000,00

0,00

0,00

0,00

-15.000,00

Apa, canal si salubritate

6710.200104

10.500,00

-2.000,00

8.500,00

0,00

0,00

0,00

-2.000,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

6710.200108

8.000,00

-1.000,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

-1.000,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

6710.200109

500.00

0,00

500,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6710.200130

43.000,00

0,00

43.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6710.2005

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0.00

0,00

10.000,00

Alte obiecte de inventar

6710.200530

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0.00

10.000,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

6710.2006

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detasari, transferări

6710.200601

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

6710.2025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6710.2030

210.830,00

-3.000,00

207.830,00

0,00

0,00

0,00

-3.000,00

Reclama si publicitate

6710.203001

2.000,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.000,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6710.203030

208.830,00

-1.000,00

207.830,00

0,00

0,00

0,00

’      -1.000,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6710.70

0,00

26.000,00

26.000,00

0,00

0,00

0,00

26.000.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6710.71

0,00

26.000,00

26.000,00

0,00

0,00

0,00

26.000,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6710.7101

0,00

26.000,00

26.000,00

0,00

0,00

0,00

26.000,00

frasini, echipamente si mijloace de transport

6710.710102

0,00

11.500.00

11.500,00

0,00

0,00

0,00

11.500,00

Alte active fixe

6710.710130

0,00

14.500,00

14.500,00

0,00

0,00

0,00

14.500,00

Din total capitol 67:

909.530,00

15.000,00

924.530,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

Servicii culturale

671003

909.530,00

15.000,00

924.530,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

Case de cultura

67100306

909.530,00

15.000,00

924.530,0C

0,00

0,00

0,00

15.000,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE,

MEDIU SI APE                                ,

6910

0,00

I

0,00

0,0C

0,00

0,00

0,00

O.OC

© INDSOFKSfCO * MUNICIPIUL FAGAR \S

Page 3 oh

Denumire

Cod

Buget aprobat

2019

Diferente +/-

Buget rectificat

Influente

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

7910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

9810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

9910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Compartiment BugetINDSOFT-SICO - MUNICIPIU! <7V~«pa.s

P3g2 4- Of


Anexa nr.18 la H.C.L. NR.280/28..11.2019 MUNICIPIUL FAGARAS

POLITIA LOCALA

» > *•!/'.

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARtpACDI#. VEbțlTbRI PROPRII SI SUBVENȚII total               , Y

28-Noiembrie-2019                  l -fr

APROBAT: Buget rectificat conform H.C.L. Nr.280/28.11.2019                                                                \- f

Denumire

Cod

Buget aprobat

Diferente

Buget r’ect’iflcat

-*

Influente

2019

+/-

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI

(codOO.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

3.312.000,00

0,00

3.312.000,00

0,00

0.00

0,00

0,0C

IV. SUBVENTII(cod 0018)

0017

3.312.000,00

0,00

3.312.000,00

0.00

0,00

0,00

0,0C

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10)

0018

3.312.000,00

0,00

3.312.000,00

0,00

0,00

0,00

o.oc

Subvenții de la alte administratii (cod 431009+431010+431014 la 431017+431019+431031+431033+431037+431038)

4310

3.312.000,00

0,00

3.312.000,00

0,00

0,00

0,00

o.oc

Subvenții pentru instituții publice

431009

3.312.000,00

0.00

3.312.000,00

0,00

0,00

0,00

0,0(

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

3.312.000,00

0.00

3.312.000,00

0,00

0.00

0,00

o.oc

CHELTUIELI CURENTE

10.01

3.322.500.00

0,00

3.322.500,00

0,00

0,00

0,00

o.oc

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

3.049.100,00

0,00

3.049.100,00

0,00

0,00

0.00

0.0(

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

2.520.100,00

0,00

2.520.100,00

0,00

0.00

0,00

0,0(

Salarii de baza

10.100101

2.388.500,00

0,00

2.388.500,00

0,00

0,00

0,00

0,01

Alte sporuri

10.100106

130.600,00

0,00

130.600,00

0,00

0,00

0,00

0,0(

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.100112

1.000,00

0,00

1.000.00

0,00

0.00

0,00

0,0(

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

474.000,00

0,00

474.000,00

0,00

0,00

0,00

0.0*

Norme de hrana

10.100202

474.000.00

0,00

474.000,00

0,00

0,00

0,00

0,0'

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

55.000,00

0,00

55.000,00

0,00

0,00

0,00

0.0

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.100307

55.000,00

0,00

55.000,00

0,00

0,00

0,00

0,0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

273.400,00

0.00

273.400,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

157.000,00

-6.000,00

151.000,00

0,00

0,00

0,00

-6.000,0

Furnituri de birou

10.200101

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0.00

0,00

0,0

Materiale pentru curățenie

10.200102

1.000.00

0.00

1.000,00

0,00

0,00

0.00

0.0

încălzit. Iluminat si forța motrica

10.200103

12.000.00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0.0

Apa, canal si salubritate

10.200104

3.000,00

0,00

3.000.0C

0,00

0,00

0,00

0,0

Carburanți si lubrefiantix

10.200105

60.000,00

0,00

60.000.0C

0,00

0,00

0,00

0,0

Piese de schimb

10.200106

25.000.0C

-9.000.0C

16.000.0C

0,00

0,00

0,00

-9.000,0

Posta, telecomunicații, radio, tv, int?- c.t

10.200108

19.000.0C

0 oc

19.000,0C

0,00

0,00

0,00

o.c

® INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 1 of

Denumire

Cod

Buget aprobat

2019

Diferente

+/-

Buget rectificat -

_______________________, 1 .1

-                      Influente

Trifn/K

Trim II

Trim III

Trim IV

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

10.200109

1.000,00

0,00

/    J-..&OO7D0

______L__-țt a

' z, d/00 .                 i f

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

10.200130

34.000,00

3.000,00

' -T000/^

0,00

0,00

3.000,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

10.2005

82.400,00

4 000,00

i .k. /86.4â'£'6o'

1 • 1

0,00

0,00

4.000,00

Uniforme si echipament

10.200501

71.400,00

4.000,00

A’00

0,00

0,00

4.000,00

Alte obiecte de inventar

10.200530

11.000.00

0,00

y1 jjXtpo.oo

/ ''0.00

0,00

0,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

5.000,00

0,00

.£ooo,op

,0,00

0,00

0,00

0.00

Deplasări interne, detasari, transferări

10.200601

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

10.2013

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Protecția muncii

10.2014

6.000,00

2.000,00

8.000.00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

10.2025

1.000,00

0,00

1.000,00

0 00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

10.2030

18.000,00

0,00

18,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

10.203003

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.203030

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

10.85

-10.500,00

0,00

-10.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

10.8501

-10.500,00

0,00

-10.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

10.850101

-10.500,00

0,00

-10.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a ll-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5910

3.312.000,00

0,00

3.312.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. Ordine publica si siguranța nationala(cod

61.10.03+61.10.50)

6110

3.312.000,00

0,00

3.312.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6110.01

3.322.500,00

0,00

3.322.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6110.10

3.049.100,00

0,00

3.049.100,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6110.1001

2.520.100,00

0,00

2.520.100,00

0,00

0,00

0,00

0,0C

Salarii de baza

6110.100101

2.388.500,00

0,00

2.388.500,00

0,00

0,00

0,00

o.oc

Alte sporuri

6110.100106

130.600,00

0,00

130.600,00

0,00

0,00

0,00

o.oc

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

6110.100112

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

o.oc

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6110.1002

474.000,00

0,00

474.000,00

0,00

0,00

0,00

0,01

Norme de hrana

6110.100202

474.000,00

0,00

474.000,00

0,00

0,00

0,00

0,0l

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6110.1003

55.000,0C

0,00

55.000,00

0,00

0.00

0,00

0,0'

Contribuția asiguratorie pentru munca

6110.100307

55.000,0C

0,00

55.000,00

0,00

0,00

0,00

0,0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6110.20

273.400,00

0,00

273.400,00

0,00

0,00

0,00

0.0

Bunuri si sen/icii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6110.2001

1 57.000.0C

-6.000,00

151,000.00

0,00

0,00

0,00

-6.000,0

Furnituri de birou

6110.200101

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,0

© INOSOFT-S1CO - MUNICIPIUL FAGARAS

P?ge 2 of

Denumire

Cod

Buget aprobat

2019

Diferente

+/•

Buget rectificat

Influente

T ri.m I ,,,

Trim II

Trim III

Trim IV

Materiale pentru curățenie

6110.200102

1.000,00

0,00

1.000,00

. \ meo,

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

6110.200103

12.000,00

0,00

12.000,00

..->x o.op

«r '>   0,00

\ /_________

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6110.200104

3.000,00

0,00

3.000.0Q

7

2, \s - 0,00

0,00

0,00

Carburanți si lubrefiantix

6110.200105

60.000,00

0,00

60.000,00

___________L_L

Ț7 |i 0.00

0,00

0,00

Piese de schimb

6110.200106

25.000,00

-9.000,00

16.000,00

. X

/         0.00

0,00

-9.000,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

6110.200108

19.000,00

0,00

19.000;00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

6110.200109

1.000.00

0,00

1.000,00

—0^50

.     ,      0,00

ir    "

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6110.200130

34.000,00

3.000,00

37.000.00

■ ■ ' ' 0,00

0,00

0,00

3.000,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6110.2005

82.400.00

4.000.00

86.400,00

0,00

0,00

0.00

4.000,00

Uniforme si echipament

6110.200501

71.400,00

4.000,00

75.400,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

Alte obiecte de inventar

6110.200530

11.000,00

0,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

6110.2006

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detasari, transferări

6110.200601

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

6110.2013

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Protecția muncii

6110.2014

6.000,00

2.000,00

8.000,00

0,00

0.00

0,00

2.000,00

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

6110.2025

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6110.2030

18.000,00

0,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

6110.203003

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6110.203030

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

6110.85

-10.500,00

0,00

-10.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6110.8501

-10.500,00

0,00

-10.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6110.850101

-10.500,00

0,00

-10.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 61:

3.312.000.00

0,00

3.312.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ordine publica

611003

3,312.000,00

0,00

3.312.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Politie comunitara

61100304

3.312.000,00

0,00

3.312.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

6910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

7910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VII. hEZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0,00

0,00

0,0C

0,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

9810

0,00

0,00

0,0C

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

9910

0,00

0,00

O.OC

0,00

0,00

0,00

o.oc

© INDSOFT-S[CO - MUNICIPIUL FAGARAS

Page 3 of


Denumire

Cod

Buget aprobat

2019

Diferente +/-

Buget rectificat

Influente

Trim l

Trim II

Trim III

Trim IV


® INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGAHAS

Page 4 of