Hotărârea nr. 279/2019

HOTĂRÂREA NR.279 din data de 4 noiembrie 2019 - privind darea in administrare a suprafeţei de 248,9 ha reprezentând fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Făgăraş, a suprafeţei de 8,1 ha reprezentând păşune împădurită precum şi unele măsuri r

ROMANIA JUDEȚUL BRAȘOV _____


CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ I W H


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.279

din data de 4 noiembrie 2019

- privind darea in administrare a suprafeței de 248,9 ha reprezentând fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Făgăraș, a suprafeței de 8,1 ha reprezentând pășune împădurită precum și unele măsuri referitoare la suprafața de 100,61 ha împrejmuită, respectiv

78,97 ha împădurită privind paza, către administratorul Regia Publică Locală Ocolul Silvic Pădurile Făgărașului R.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS întrunit în ședință extraordinară-de îndată,

Analizând referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr.70966/1/04.11.2019 și Raportul Compartimentului de Resort nr.70966/04.11.2019 al arhitectului sef , prin care se propune darea in administrare a fondului forestier și pază perimetru de ameliorare Dealul Galatiului proprietatea Municipiului Făgăraș , către R.P.L.Ocolul Silvic Pădurile Făgărașului R.A.,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere Legii nr.46/2008 actualizată privind Codul Silvic, art.16 și art.17,

în baza art.i lit q, art.4 , art.6 alin 1 și 2, art.20 alin 7, art.46 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin HG 715/2017,

Potrivit prevederilor art.108, alin 2, lit.a, art.129, alin 2, lit.c și alin 6, lit. a , art.139, alin 1, art.196 alin 1 lit a, art.197, art.198 alin 1 și 2 și art.243 alin 1 lit a, art.297, alin 1, lit a, art.298, art.299, art.300 și art.301 din Ordonanța de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i-Se aprobă darea în administrare a suprafeței de 248,9 ha reprezentând fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Făgăraș către administratorul Regia Publică Locală Ocolul Silvic Pădurile Făgărașului R.A.

Art.2-Se aprobă darea în administrare a suprafeței de 8,1 ha reprezentând pășune împădurită conform proces verbal nr.20611/ 2405/ 2018, către administratorul Regia Publică Locală Ocolul Silvic Pădurile Făgărașului R.A.

Art.3-Se aprobă încheierea contractului de administrare cu Regia Publică Locală Ocolul Silvic Pădurile Făgărașului R.A pentru suprafețele prevăzute la art.i și art.2, până la data de 14.11.2027, reprezentând termenul de valabilitate a amenajamentului silvic al fondului forestier proprietatea publică a Municipiului Făgăraș și se împuternicește Primarul să semneze actul de administrare, conform anexei nr.i ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4-Se aprobă aplicarea măsurilor referitoare la aplicarea fondului forestier format din 100,61 ha suprafață împrejmuită , 78,97 ha suprafață împădurită , în scopul realizării pazei, pe o perioadă de 3 ani până la atingerea stării de masiv a plantației.

Art.5- Se aprobă încheierea contractului de servicii silvice cu Regia Publică Locală Ocolul Silvic Pădurile Făgărașului R.A. pentru suprafața prevăzută la art.4 și se împuternicește primarul să semneze actul de servicii silvice, conform anexei nr.i ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6- Primarul Municipiului Făgăraș, prin compartimentul agricol, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.Hotărârea s-a adoptat cu 13 voturi pentru.

Consilieri in funcție -19

Consilieri prezenti -13

Prezenta hotarare se comunica:

 • - 1 ex. Dosarul de ședința

 • - 1 ex. Prefectura

 • - 1 ex. Compartiment agricol

 • - 1 ex RPL Ocolul Silvic Pădurile Făgărașului

Cod: F-50


 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex Secretar general. CONTRACT. DE .ADMINISTRARE

 • I. PĂRȚI CONTRACTANTE:

 • II. 1.Municipiul Făgăraș, cu sediul in Făgăraș str.Republicii nr.3,județul Brașov, cod fiscal 4384419,reprezentat legal prin Primar GHEORGHE SUCACIU,in calitate de beneficiar,

 • III. și

 • IV. Regia Publică Locală Ocolul Silvic Pădurile Făgărașului RA cu sediul in localitatea Voila strada Gării nr.257 A, județul Brașov,telefon 0268517565 fax 0268517616,Înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J08/2170/2007,având cod unic de inregistarre 22225284,cont bancar RO 75RZBR0000060009980052,deschis la Banca Reiffeisen Bank,reprezentat de ing.STANCIU CĂTĂLIN ,sefocol și DOBREA TATIANA, contabil ,in calitatate de presator,.

 • V. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • VI. Art.l. Prestatorul, asigură administrarea în regim silvic a suprafeței de ha fond forestier, amplasată în Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Făgăraș,astfel , parcela.......................................................................................................—...................................

...... , în suprafață totală de ha (conform Titlului de proprietate nr. /), precum și suprafața de teren degradată și împădurită din în suprafață totală de ha, proprietatea beneficiarului.—                                             —

 • VII. Alt 2. Administrarea reprezintă activitățile cu caracter tehnic, economic si juridic, care definesc regimutsilvic si efectuate de către prestator in scopul asigurării gestionării durabile a pădurii---- ------ --—----- ----

 • VIII. Art. 3. Bugetul de venituri și cheltuieli, denumit în continuare BVC,.se fundamentează analitic pe celeȚdouă componente: venituri și cheltuieli, pentru fiecare" an de aplicare a amenajamentuhiȚ șe semnează de părți ca anexă și devine parte integrantă ja con-traefakit de administrare. r

 • IX. Art.4. Asigurarea=^șrfnistrării fondului forestier de către prestator se’ refl^dază numai dacă beneficiarul îl ă^delimitat pe întregul contur, respectiv dacă îl are mar^aHrrțăniși sau borne și este supusă ^vederilor Legii nr. 46/2008 - Codul silvic și reglementărilor subsecvente acestuia, amenajamentelor silvice, normelor tehnice, ordinelor și instrucțiunilor în vigoare, în materie de gospodărireși gestionare durabilă a pădurilor.
Art. 6. Contractul poate fi prelungit cu acordul părților prin act adițional. Dacă niciuna dintre părți nu o înștiințează pe cealaltă cu 30 de zile înainte de data expirării contractului despre intenția de a nu mai fi prelungit, acesta-se va prelungLimplicit pe o perioadă egală cu perioadă de valabilitate a noului amenajament silvic.;   *           --- --i          ----

IV. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

Art. 7. Valoarea contractului este dată de valorile înscrise în BVC^Țîclteiât conform art. 3.

V. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

V.I. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI                        /

Art. 8. Să preia suprafața de fond forestier căreia îi asigură adrrftnisfe^^-je&azăiie control de fond, executat în cel mult 30 de zile de la data solicitării/data punerii în'posesi^j^e"^â>.ă^e proces verbal de predareprimire, întocmite conform Regulamentului de pază a foridtilui\^tesijet/ȚH:G. nr.

1076/2009 - anexa 1).                                                 \

Art.9. Prestatorul este obligat: a.) să asigure elaborarea și să respecte prevoddfile

. ■ amcnajumenteloi silvia; b.) să asigure, paza și integrkatoa .fondului forestier, c.) să; realizeze lucrările de regenerare a pădurilor; d.) să realizeze lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor; e.) să execute lucrările de prevenire și combatere a bolilor și dăunătorilor pădurii, stabilite pe baza lucrărilor de depistare, cercetare statională și prognoză; f.) să asigure respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, precum și dotarea cu mijloace de primă intervenție;

g.) să execute marcarea, inventarierea arborilor, întocmirea A.P.V.-urilor, respectând prevederile amenajamentelor silvice și normele tehnice în vigoare; h.) să asigure exploatarea și valorificarea masei lemnoase, numai după punerea în valoare, autorizarea parchetelor și eliberarea documentelor specifice, de către personal silvic abilitat respectând reglementările tehnice existente în materie de exploatare și valorificare a masei lemnoase. Pentru exploatarea și valorificarea masei lemnoase se va respecta Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, în conformitate cu prevederile art. 4 si 6 din H.G. 924/2016. i.) să mențină limitele proprietății și să mențină în stare corespunzătoare semnele de hotar și limitele amenajistice; j.) să asigure întreținerea și repararea drumurilor forestiere avute în administrare; k.) să comunice structurilor teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspund de silvicultură (Garda Forestiera) situația contractelor încheiate, în termen de 30 de zile de Ia semnarea acestora; 1.) să asigure respectarea regimului silvic^așa cum este definit de legislația în vigoare.

Art. 10. Să execute-eontroalele de fond prevăzute de Regulamentul de pază aTondului forestier sau să execute controale parțiale ori de câte ori se impun asemenea controale și să trimită copii după acestea proprietarului sau împuternicitului legal al acestuia.

Art. 11. Să întocmească devizele de execuție pentru lucrările prevăzute în amenajamentul silvic, care trebuie executate în cursuLunui an și să le comunice, pentru însușire, prin semnătură^beneficiarului.

Art. 12. Să asigurejrecoltarea și valorificarea produselor lemnoase și nelemnoase ale pădurii, in condițiile economiei de piață:----;---------- ------- - — —

Art. 13. Să recepționeze lunar, în intervalul 1 - 15 al lunii următoare, lucrări le-executate în luna_ precedentă.                 " ~ Ț- -

Art. 14. Să emită-faefe^șaferentă serviciului de pază a fondului forestier ce-seirțpresta în trimestrul următor și să o comudiJe beneficiarului, cu confirmare de primire sau sub semtyfn-ă directă.

Art. 15. Să constituiȚȚi să evidențieze în BVC fondul de conservare și regenerare a pădurilor, iar alimentarea, gestionarea șiLifeizarea acestuia să respecte prevederile art. 33 din Lege^nr?46/2008 privind Codul Silvic, republicatg-fondul de conservare se va constitui utilizând 20 % dlITȚălOăi'ea masei lemnoase autorizate spre exploatare, provenită din produse principale și accidentale I, calculată la nivelul prețului mediu al unui metru46/2008.              —r                                             --T

Art. 16.1. Să constituie, să declare constituirea si să plătească lunar sumele'reprezentând fondul de mediu, reprezentând 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase și/șau a materialelor, lemnoase obținute~de către beneficiar, cu excepția lemnelor de foc, arborilonșLarhuștilor omameoialî, pomilor de Crăciun, răchitețși puiețilon—

Art. 17. PrestatoruLva vira în contul beneficiarului, sumele ce reprezintă diferența între veniturile

obținute din valorificarea tuturor produselor pădurii și cheltuielile efectuate pentru aplicarea regimului silvic în fondul forestier supus contractului, astfel: - până la finele primei luni ale trimestrului următor,


profitul net realizat în trimestrul I; - până la finele primei luni ale semestrului următor, profitul net realizat în semestrul I; - până la finele primului trimestru al anului următor, profitul net rezultat în anul anterior. Art. 18. Să achite beneficiarului, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă și executorie a unei hotărâri judecătorești, sau de la încheierea actului de control de fond/parțial necontestate în termen, contravaloarea pagubelor provenite din tăieri ilegale de arbori și a prejudiciilor produse acestuia prin executarea necorespunzătoare a lucrărilor și serviciilor silvice înscrise în contract sau comandate și decontate.                                                                        * x.

.. . AiL ÎL Să. resdluie beneficiarului sumele dixtondul de conseAșrr>fi regeîiefare'a pădurilor , rămase disponibile după acoperirea cheltuielilor prevăzute la art. 33,- afin. (Jjj. - d^difi Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic sau să le utilizeze pentru achitarea coiitravakft^^țyîgiildr silvice.

Art. 20. Să achite beneficiarului penalități de întârziere de O/Q^t pd^i,pentru sumele ncachitatc acestuia, în termenul stipulat la art. 17 și art. 18, penalități calculate începând cu ziua următoare expirării datei când trebuiau achitate aceste sume.

Art. 21. Să execute, conform prevederilor amenajamentelor silvici,momețb?rtehnice, ordinelor și oricăror reglementări în vigoare, pe bază de deviz, lucrările tehnice silvice.

Art. 22. In caz de forță majoră, ca urmare a atacurilor de boli și/sau dăunători, a rupturilor/doborâturilor de vânt/zăpadă și a alunecărilor de teren, ocolul silvic are obligația să întocmească documentația de derogare de la prevederile amenajamentelor, pentru produsele accidentale rezultate, cu excepția produselor de igienă, care se recoltează, în regim de urgență.

Art. 23. în caz de forță majoră, ocolul silvic poate executa, numai după înștiințarea în scris a proprietarului sau împuternicitului legal al acestuia, lucrările de recoltare a produselor accidentale, prevăzute în aprobarea de derogare, iar valorificarea masei lemnoase se poate face în condițiile economiei de piață, pe picior sau fasonată. __

Art. 24. Să întocmească/depună, lunar, decontul pentra ajutoarele de stat care trebuie acordate proprietarilor de fond forestier, prevăzute de Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicat, decont întocmit în conformitate cu prevederile legislației care reglementează compensațiile/ajutoarele de stat.

Art. 25. Să notifice beneficiarul sau împuternicitul legal/convențional al acestuia, cu un an înainte, cu privire la data expirării amenajamentelor silvice și le solicite să-și exprime, în scris, opțiunea pentru întocmirea amenajamentelor silvice^condiție obligatorie de îndeplinit pentru prelungirea contracții lui de_____

administrare.                     _ ;                                                       - -

* ** •

Art. 26. Să prezinte beneficiarului-, până ia finele lumi februarie a fiecărui an, balanța contabilă " anuală cuprinzând rezultatele financiare finale pentru anul anterior.                     _ - -    -

Art. 27. Pentru neachitareă îhîermen a contravalorii serviciilor/lucrărilor executate do obolul silvic și înscrisă în facturile emise^is^re nu se acoperă din veniturile realizate prin valorific$B|^|dsurselor obținute de pe terenul forestier supui ifontractului. se trece la investirea cu formulă executorie=ăA— contractului și executarea proprietămfei. demarând procedurile de recuperare a debitelor și penalizărilor aferente acestora, prin executarea șițFe luarea în proprietatea publică a statului a suprafețelofideffond forestier care fac obiectul contractam espectrv7Țtână"la concurența sumei pe care o are de acKitat beneficiarul.
Art. 29. Să nu întreprindă acțiuni de natură a tulbura activitatea de administrare,-aplicarea regimului silvic și de valorificare optimă a produselor lemnoase și nelemnoase ale pădurii;

Art. 30. Să nu execute activități sau lucrări, personal sau prin împuternicit, care să:conducă la nerespectarea regiimfluf silvic^ distrugerea sau-deteriorarea construcțiilor și amenajărilor edificate pe - — proprietatea sa, sau să blocheze accesul pe drumurile forestiere ce traversează proprietatea?- --

Art. 31. Să înștiințezefînscris, prestatorul, în termen de 60 de zile de la primirea comunicării menționate la articolul 25, despre intenția de refacere a amenajamentului, prin grija acestuia, și înscrierea costurilor cu amenajarea în B VC-ul întocmit pentru anul următor.


Art. 32. Să nu încheie înțelegeri cu alte ocoale silvice autorizate pentru administrarea sau asigurarea serviciilor silvice, până nu se reziliază prezentul contract și se realizează execuția BVC-ului.

Art. 33. La rezilierea contractului de administrare să nominalizeze ocolul silvic autorizat cu care asigură administrarea/serviciile silvice pentru fondul forestier deținut în proprietate.

Art. 34. Să se prezinte la ocolul silvic, la data precizată în notificare/convocare, pentru a participa la control de fond și pentru a prelua, pe bază de proces verbal de predare-primire, fondul forestier deținut în proprietate și pentru care contractul a expirat/a fost reziliat sau a semnat proces verbal de punere în .posede, pen.a. >1 preda în pază, altui ocol silvic autorizau ... • —             .              .... .      .

Art. 35. Să achite prestatorului contravaloarea lucrărilor și serviciilor executate de acesta, care nu se acoperi din veniturile realizate prin valorificare resurselor obținutĂde'pertelșnpl Forestier supus contractului, dar să nu depășească anul calendaristic, după cum urmează: -fână fainele primei luni ale trimestrului următor, pentru facturile emise în trimestrul I; - până lă fmeJearințpi Iutii ale semestrului următor, pentru facturile emise în semestrul I; - până la finele primului.trtHîeșKiifil anului următor, pentru facturile emise în anul anterior.                                      \            Z? -5

Art. 36. Să achite prestatorului eventualele prejudicii fmanciare^tabiliie. de sătre prestator sau altă persoană fizică/juridică autorizată, cauzate acestuia prin acțiunile desfășurate dje'beneficiar, de tulburare a efectuării la timp a lucrărilor/activităților de gospodărire eficientă a pădurilor. Plata acestor prejudicii se efectuează în termen de 30 de zile de la data comunicării lor beneficiarului, de către prestator. Art. 37. Să achite prestatorului penalități, în cuantum de 0,05% pe zi, pentru sumele neachitate în termenul convenit și stipulat la art. 35 și art. 36, penalități calculate începând cu ziua următoare expirării datei când trebuiau achitate aceste sume.

Art. 38. Să se constituie parte civilă, cu contravaloarea pagubelor produse fondului forestier care face obiectul contractului de administrare, în dosarele aflate pe rolul parchetelor sau instanțelor de judecată.

Art. 39. Să achite impozitele-și taxele prevăzute de lege.

VI.DERULAREA ȘI RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

VIL Art. 40. (1) Părțile contractante trebuie să își execute obligațiile pe care și le-au asumat prin- ■ prezentul contract. (2) Atunci când, fără just temei, una dintre părți nu-și îndeplinește obligațiile.asumate prin prezentul contract, se face răspunzătoare de prejudiciul cauza celeilalte părți și este obligată șă repare --acest prejudiciu, în condițiile legii. ~             ~


Art. 41. Orice modificare a clauzahsrsontractuale, pe perioada de derulare a prezentului coțit&fet. se poate face numai cu acordul părților, prinȘncheierea unui act adițional. Excepție de la această nrevedere o constituie BVC-ul, care, după ce se semnează.de ambele părți, devine anexă la contractul inițrâFși face parte integrantă din acesta             . 1-2- -       ■ -                                            t.ț-2

— . Art. 42. La încetarea valabiHtățrr^ontractuluh-indiferent de cauză, și în cazul în care propriptăruhui încheie un nou contract, prestatorul va preda proprietarului'reprezentantului legal/convențional al acestuia

primireWuprafețele de fb^d              în adrm^istrare, confqwn prevederilor ^hMiăffi'Mtului dTpază

a fondului forestier, moment în-Șre se realizează-și execuția BVC-ului, iar beneficiânâ^reia obligația • -prevăzută de Legea nr. 46/2008—privind Codul Silvic, republicat, de a asigura serviciile silvice sau administrarea pădurii printr-un ocol^ilvic autorizat.                                        ___

Art. 43. în cazul în care -proprietarul/reprezentantul legal/convențional al acestuia-și delegatul

structurii teritoriale a autorității publice centrale" care răspunde de silvicultură nu se prezintă la ocolul

- silvic la data în notificare, "controlul jle fond se execută în lipsă și actul de control "dtTfond se comunică, în—-copie, proprietarilor și gărzii forestiere, cu mențiunea că, începând cu data încheierii controlului de fond;—


ocolul silvic nu mai asigură paza fondului forestier, nu mai răspunde de eventualele pagube produse și fondul forestier respectiv este scos din gestiunea pădurarului și din fișa de arondare a cantonului silvic.


Art. 44. Pentru urmărirea respectării clauzelor prezentului contract, se numesc ca responsabili: a.) din partea prestatorului, șeful Ocolului Silvic Răducăneni și contabilul șef al Ocolului Silvic Răducăneni; b.) din partea beneficiarului, Primarul Comunei Răducăneni și contabilul instituției.

 • VII. REZILIEREA CONTRACTULUI

Art. 45. Prezentul contract se poate rezilia prin acordul părților, cu notificare prealabilă, cu cel puțin 30 de zile înainte de data rezilierii, în următoarele condiții: a.) prestatorul nu mai poate presta serviciul de administrare din cauze organizatorice; b.) beneficiarul își constituie structură proprie de administrare a fondului forestier sau dorește să încheie contract de administrare cu un alt ocol silvic autorizat. . Art. .46...Jhe 'taie. -Z.este îndreptățit a rezilia unilateral prezentul .contract,prealabilă, cu 3-0 de zile înainte de data rezilierii, fără ca beneficiarul să solicite daune intereSe^și -f ară a jntti. fi necesară hotărârea unei instanțe de judecată, în următoarele situații: 1.) Beneficiarul;'priXactiuniTohitreprinse, tulbură în orice fel activitatea de administrare și aplicare a regimului silvicJh/pădaj^ă Iată în'administrare ocolului silvic, acțiuni așa cum sunt menționate la articolele 29,30 și 32.dini coj^^^ BCneficiarul nu achită prestatorului contravaloarea costurilor de administrare și prejudiciile financiare; așâ cum au fost definite la art. 34 și 35.                                                              \ \ xr* ‘'

Art. 47. Beneficiarul este în drept a rezilia unilateral prezehtuf doijțpgch cu Notificare prealabilă, cu 30 de zile înainte de data rezilierii, fără ca prestatorul să solicite daune-intere'se'și fără a mai fi necesară hotărârea unei instanțe de judecată, în condițiile în care prestatorul nu achită beneficiarului sumele datorate, așa cum sunt definite de articolele 17 și 18. în acest caz, beneficiarul are obligația să indice prestatorului ocolul silvic autorizat care urmează săi asigure în continuare administrarea sau serviciile silvice, conform prevederilor Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicat, precum și obligația de a prelua, pe bază de proces verbal de predare-primire, fondul forestier pentru care se reziliază contractul, în cazul în care nu indică ocolul silvic autorizat căruia să i se predea fondul forestier respectiv.

Art. 48. Odată cu rezilierea contracțului/semnarea procesului verbal de punere în posesie, _ prestatorul va preda proprietaiului/reprezentantului legal/convențional al acestuia sau altui ocol silvic autorizat, pe bază de control de fond suprafața fondului forestier, moment în care prestatorul nu mai-are obligații privind executarea administrării și asigurării integrității suprafeței forestiere. Data executării, controlului de fond și/sau predării către beneficiar a suprafeței forestiere care face obiectul contractului se comunică în scris proprietarului și gărzii forestiere.                                                   _ _ .

T 1— i. r


 • VIII. LITIGII

Art. 49. Eventualele litigii, legate de nereșpectarea de către una din părțile semnatare a clauzelor _ / —contractuale, care nu se rezolvă pe cale amiabilă, se soluționează de către instanțele competente din—---

localitatea în care prestatorul își are sediul. _ _                                                      J ~   .

“DCFORTA MAJORA               F - -                                ’’ ~ ? - •

Art. 50. Forța majoră, așa cum esteatefinită de legislația română, exonerează partea care o in^aefi 1 de obligații pe toată perioada în care aceast^sȘ manifestă și produce efecte

Art. 51. Partea care invocă forța majoră, are obligația de a notifica cealaltă parte, în termen dej?P . zile de la declanșarea fenomenului, și de aȚjfcîmăsuri pentru limitarea consecințelor produse de cfecT^e -—forței majore.                   —------ ——----

Art. 52. Forța majoră trebuie dovedită și susținută cu înscrisuri elaborate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, elaborate satrfesușite de organele abilitate de lege.

'"                    T *                     ’ÎÎL

____ .                                             - jî —.                                          I X -

*                                                  ~ f Bl

—                                 * ? !     —                                 * * ț


beneficiar prestatorului, pentru serviciile/lucrările executate și neacoperite din veniturile realizate^ Art. 54. Administrarea fondului forestier este supusă prevederilor Legii nr. 46/2008_privind Codul Silvic, republicat, și reglementărilor subsecvente acestuia, amenajamentelor silvice, normelor tehnice, ordinelor și instrucțiunilor în vigoare, în materie de gospodărire și gestionare durabilă a=pădurilor. ; Art. 55. Beneficiarul are dreptul să solicite explicații, verbale sau scrise, din partea prestătoruluîflegate de modul de executare a actului de administrare și al BVC-ului.

Art. 56. Aplicarea regimului-silvic în pădure este supusă controKtfui'^^ritâțiîpublicecentrale care răspunde de silvicultură și unităților sale teritoriale.                        a

Art. 57. Orice modificare a legislației, normelor și instrucțiunilor ^^dgfinesc'regimul silvic, pe timpul derulării contractului, obligă părțile să adapteze clauzele cohtracttfaleîn conformitate cu aceste modificări.                                                                    11 y

Art. 58. La semnarea contractului, beneficiarul poate nominâliza/jacrsbânaimputeiTiicită notarial care să fie înscrisă în contract și care să-i reprezinte interesele pefimpM' «feltlăiafcontractului.

Art. 59. Dispozițiile prezentului contract se completează cu prevederile (iodului Civil, ale Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicat, și cu alte norme silvice.

Art. 60. Contractul va fi interpretat, în caz de nevoi, după legislația română. . -. L 'L 'Termenul din contract are semnificații de zi calendaristică........

Art. 62. Anexele, precum harta amenajistică, procesul-verbal de predare-primire în administrare și BVC-ul, fac parte integrantă din contract.

Art. 63.(1) Noi, părțile contractante, declarăm că suntem de acord cu prezentul contract astfel cum a fost redactat, întrucât exprimă voința noastră liberă și neviciată. (2) Beneficiarul declară că prezentul contract a fost negociat de părți în integralitatea sa, că înțelege și a luat la cunoștință cuprinsul fiecărei clauze contractuale, precum și cuprinsul integral al contractului. Totodată, beneficiarul recunoaște că forma actuală a contractului materializează acordul de voință al părților cu privire la conținutul său și declară că nu mai are nici o neclaritate și/sau obiecțiune cu privire la cuprinsul contractului, în general, sau la una/mai multe clauze specifice, în particular și că toate clauzele contractuale sunt acceptate, expres, de către acesta.

Art. 64. Prezentul contract s-a încheiat astăzi, în patru exemplare, din care un exemplar pentru direcția silvică, unul pentru ocolul silvic, unul pentru Garda Forestieră și unul pentru beneficiar.

Art. 65. Prezentul contract reprezintă titlu executoriu pentru ambele părți semnatare.

Inițiator                                                  Vizat de legalitate

Primar                __                    Secretarul Municipiului

GHEORGHE SUCACIU                       LAURA ELENA GIUNCA


REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC PĂDURILE FAGARASULUI RA , cu sediul in comuna VOILA, str.Gării nr.257, jud. BRAȘOV înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J08/ 21’70/2007 din data de 06.08.2007, cod unic de înregistrare 22225284, cont nr. R075RZBR0000060009980052;'deschis la Raififeisen Făgăraș reprezentată prinîef ocol 4-,.............y-eu sediul în localitatea Voi la. stn Gării nrb S7 A,

judrBrașov, în calitate de ADMINISTRATOR- --

ȘI

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ cu sediul în Făgăraș str. Republicii nr.3, jud.Brasov, CUI 4384419, cont nr. ..........................., deschis la trezoreria ............., reprezentată prin primar GHEORGHE SUCACIU, denumita în continuare BENEFICIAR.

OBIECTUL CONTRACTULUI                             V

r’ il.l. Obiectul prezentului contract îl reprezintă paza perimetrului-/de^^^^yâlE'ealul Galatiului, Municipiul Fagaras, în suprafață totală de 100,61 ha. ...... “ ~ '.....

Serviciile silvice se realizează de către RPL Ocolul Silvic Pădurii eȚăg^rașulur RA- în conformitate cu prevederile legii 46/2008 - Codul silvic și ale celorlalte acte normative privind regunuldilvic, în vigoare.

Ocolul Silvic Pădurile Făgărașului RA a fost autorizat să funcționeze îm baza prevederilor legii 46/2008 -Codul Silvic și ale OM 904/2010, și a primit autorizația de funcționare nr.01 din 01.04.2009 de la M.A.P.D.R.

DURATA CONTRACTULUI

Art.2. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării și este valabil până la încheierea stării de masiv a plantației, respectiv 3 ani.

OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

 • A. 1.3. Să execute paza perimetrului de ameliorare, în vederea prevenirii distrugerii sau degradării vegetației forestiere, pășunatului abuziv și altor fapte infracționale sau contravenționale.

 • - Să asigure respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor

■ - Să asigure asistența tehnică de specialitate pentru alte lucrări solicitate expres de beneficiar.

Art.4. Activitatea de servicii silvice este supusă controlului statului prin Garda Forestieră Brașov.

PREȚUL ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

 • " "Art.6. - Prețul pachetului de servicii silvice este de ..... valoarea se înțelege fără TVA și se achită __trimestrial pe baza facturilor emise de prestator. _                                                         _ _ Scadența plăților este de 30 zile de la emiterea facturii.

—-Răspunderea contractuală     —-- ---- ——

 • m^t:7. - Prezentul înscris servește intereselor comune;ațe părților care se obligă să îl execute întocmai și întru _ - -lânii eu bună credință, seriozitate și sinceritate. - - t - . '

 • -         - Orice modificare a clauzelor contractuale pe^șoada de derulare a contractului se poate face nnma4» ț •

rjpf.h acordul de voință expres exprimat de părți. f                                                t | £

^Ștrt.9. - Orice încălcare a clauzelor prezentului contraet atrage după sine răspunderea părților în condițiile^— . jUodului Civil, Codului Comercial Roman și ale legislației silvice în vigoare.

~*^rt,10. —Forța-majoră așa cum este definită de legepipără de răspundere partea care o invocă, în condițiile^ ‘— riitificării scrise în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră.

Ț»                                                                k .4 *

S

M î ■ -                                            ♦ t r * *


_ LITIGII                     _

Art.13. - Eventualele litigii in legătură cu nerespectarea clauzelor prezentului contract care nu se soluționează pe cale amiabilă se vor duce spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

? --. - :

j                               .i <  Ț                            

-1- BENEFICIAR

MUNICIPIUL FAGARAS


PRESTATOR

RPLOS PĂDURILE FĂGĂRAȘULUI RA