Hotărârea nr. 278/2019

HOTĂRÂREA NR.278 din data de 4 noiembrie 2019 - privind aprobarea modificării organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Făgăraş, ale SPCLEP Făgăraş şi ale

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV1

ISQ9001I


CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.roHOTĂRÂREA NR.278 din data de 4 noiembrie 2019

 • - privind aprobarea modificării organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Făgăraș, ale SPCLEP Făgăraș și ale Bibliotecii Municipale potrivit Codului administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ,

întrunit in ședința extraordinară-de îndată,

Văzând:

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului făgăraș , înregistrat sub nr. 70908/1/04.11.2019 în conformitate cu prevederile art 136 alin 8 lit a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 • • raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Făgăraș, înregistat sub nr. 70908/04.11.2019 , în conformitate cu prevederile art 136 alin 8 lit a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 • • avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având in vedere prevederile :

 • - HCL nr. 227/2019      pentru aprobarea organigramei, numărul de

personal și statul de funcții din cadrul aparatului de specialiate al primarului, al SPCLEP Făgăraș și DAS Făgăraș pentru anul 2019

 • - în vederea încadrării în prevederile OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare conform adresei nr.


8205/11.06.2019//52975/20.06.2019 a Instituției Prefectului Județului Brașov în baza căreia Municipiului Făgăraș îi revine un număr maxim de 317 posturi la care se adaugă posturile pentru Serviciile publice locale subordonate

 • - HCL nr. 254/31.10.2019 privind modificarea Organigramei, statului de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială Fgăraș cu un număr de 62 posturi

 • - HCL nr. 255/31.10.2019 privind modificarea Organigramei, statului de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare al Poliției Locale Făgăraș cu un număr de 41 posturi

 • - HCL nr. 256/31.10.2019 privind Organigramei, statului de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare al Muzeului Țării Făgărașului „ Vaier Literat „ Făgăraș cu un număr de 39 posturi

 • - HCL nr. 257/31.10.2019 privind Organigramei, statului de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare al Casei Municipale de Cultură Făgăraș cu un număr de 15 posturi

 • - art XVI alin 2 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri de asigurare a transparenței în exercitarea demnităților publice , a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare

 • - art III din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare.

 • - art 129 alin 3 lit c, art 158, art 370, art 382, art 391, art 405, art 407, art 409, art 512 alin 3 si alin 9, art 544 alin 1 lit h și j, art 546 lit j și k și art 610, art 611, art 628 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 • - Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art 129 alin 3 lit a, , art 139 alin 1 coroborat cu art 5 lit ee și ale art 196 alin 1 lit a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Municipiului Făgăraș- forma actualizată potrivit Codului administrativ după cum umează:

 • • funcția publică de secretar al UAT municipiul Făgăraș se stabilește ca funcție publică specifică de secretar general al UAT municipiul Făgăraș

 • • 2 funcții publice de execuție de consilier clasa I grad profesional

asistent și consilier clasa I grad profesional superior din cadrul Biroului achiziții se transformă în 2 funcții publice specifice de execuție de consilier achiziții publice clasa I grad profesional asistent și clasa I grad profesional superior,, ca urmare a atribuțiilor din fișele de post cu pondere mai mare de 50% pe activități de achiziție publică, potrivit art 610 alin 1 din Codul administrativ.

 • • înființarea Compartimentului monitorizare proceduri administrative conform anexei 1 la OUG nr. 57/2019 și conform anexei nr. 1 și anexei nr. 2 parte integranta a prezentei

Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Făgăraș, conform anexei nr. 3 parte integrantă a prezentei.

Art.3. Se aprobă organigrama , statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare al S.P.C.L.EP. Făgăraș, conform anexelor 4, 5 și 6 parte integrantă a prezentei.

Art.4. Se aprobă organigrama , statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare al Bibliotecii Municipiului Făgăraș, conform anexelor 7,8 și 9 parte integrantă a prezentei.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș și Compartimentul Resurse Umane.

Art.6. Secretarul General al Municipiului Făgăraș va asigura comunicarea hotărârii Instituției Prefectului Județului Brașov și A.N.F.P.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, BOBEȘ M1RCEA ’       .


\ T

\

Hotărârea s-a adoptat cu 13 voturr tfentnA'^y

Consilieri in funcție -19

Consilieri prezenti -13               .o y*i■jt

Prezenta hotărâre se comunică:

 • • 1ex. Dosar ședință

 • • 1ex. Colecție

 • • 1ex. Instituția Prefectului Brașov

 • • 1 ex. ANFP

 • • 1ex. Primar

 • • 1ex. Secretar

 • • 1ex. Afișare

 • - 1 ex fiecărei direcții/ serviciu / birou

Cod: F-50

JUDEȚUL BRAȘOV

MUNICIPIUL FAGARAS


APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI FAGARAS

ORGANIGRAMA


CONSILIUL LOCAL


PRIMAR


I

SECRETAR GENERAL (D


Comp monitorizare, proceduri administrative si tehnologia informației (1)Comp resurse umane (2)


Comp juridic (4)Total funcții de demnitate publica

2

Total funcții de secretar general

1

Total funcții publice, din care:

85

funcții publice de conducere

11

funcții publice de execuție

74

Total funcții contractuale, din care:

45

Funcții contr de conducere |

0

Funcții contractuale de execuție:

45

Total funcții in instituție         |

133
SERVICIUL administrare patrimoniu public si privat (1+47)


BIROU horticol (1+16)


Comp implemetare proiecte de finanțare, reiatii internaționale (Ț)Comp reparatii străzi, alei, trotuare, lucrări edilitare (18)


Comp iluminat public (D


Personal auxiliar

O)Comp îndrumare romi (1)
funcția publica

re

funcția contractuala

k-

c o

w

£ 2

o

o

O

co c o z» o

o o o 3 “O

<u ‘■s

5

O

(t V)

t5 3

0

<u h. 0) o

3

.2

3 O

re w c Q-.2 s s

’-S 3 43

</>

c

C a â

c o o

X 0)

o

3

3 «u

C O o

X

<u

2

3 >

c

<u

T3

0)

*0

CS w O)

c

0) ■3

*0

Q.

C

0

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

1

Primar

2

Viceprimar

3

Secretar General

1.1 Compartiment monitorizare proceduri administrative si tehnologia informației

1

[consilier

1 1

_șj

s

1.2 Compartiment evenimente publice,

informare cetateni si registratura

1

consilier

1

S

s

2

consilier

1

S

s

3

consilier

1

s

s

4

consilier

1

A

s

1.3 Compartiment monitorizare coordonare unitati de invatamant si arhiva

1

consilier

1

P

s

2

referent

III

S

M

1.4 Compartiment resurse umane

1

consilier

1

s

S

2

consilier

1

s

s

I.5 Compartiment jur

dic

1

consilier juridic

1

s

S

2

consilier juridic

1

s

s

3

consilier juridic

1

A

s

I ) t

4

consilier juridic

1

S

s

III. DIRECȚIA BUGET FII

MANTE                                \

1

| director executiv

1

111.1 Birou economic, financiar

1

|v

|sef birou

1

III.1.1 Compartiment economic, financiar

1

consilier

i

s

s

2

consilier

i

s

s

3

s

consilier

i

p

s

__4

consilier

i

s

s111.1.2 Compartiment buget, execuție bugetara, contabilitate instituții subordonate

1

consilier

I

A

s

2

consilier

I

S

s

III.1.3 Compartiment gestiune

1

I

| consilier                          |

î]

Al

S I

_

I

III.2 Serviciul venituri buc

letare

1

sef serviciu

2

referent

III

S

M

3

referent

III

s

M

4

referent

III

s

M

5

consilier

I

s

S

6

referent

III

s

M

7

consilier

I

s

S

8

consilier

I

p

S

9

consilier

I

p

S

10

consilier

I

p

S

11

consilier

I

p

S

12

consilier juridic

I

s

S

IV. ARHITECT SEF

1

| arhitect sef

_

IV.1 Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului, energetic

1

consilier

I

s

S

2

consilier

I

s

s

3

consilier

I

s

s

IV.2 Compartiment cadastru, agricol, fond funciar

1

Consilier

I

s

s

2

referent

III

s

M

IV.3 Compartiment evidenta patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcari, evidenta

bunuri)

1

consilier

I

s

S

2

referent

III

s

M

3

referent

III

p

M

4

referent

III

s

M

5

consilier juridic

I

s

S

6

muncitor calificat

1

M

IV.4 Compartiment acorduri, autorizatii, libera inițiativa, comercial

1

I

| consilier

I I

S

I s

I

I

IV.5 Serviciul de utilitate

publica

1

h__

|sef serviciu

_

r

IV.5.1 Compartiment monitorizare servicii de utilitate publica, asociatii de proprietari, mediu

____1

I

Jconsilier

J_!_

I p

I s

J____

J______________________

E

I2

consilier                           I

A

s

3

consilier

I

S

s

4

consilier

I

S

s

IV.5.2 Centru de informare turistica

1

consilier

I

A

s

2

consilier

I

A

s

3

V

consilier

I

S

s

V. DIRECȚIA ADMIN

STRATIE PUBLICA LOCALA

1 I

Director executiv

_

V.1

Serviciul administrare patrimoniu public si privat

1 I

Sef serviciu

I

I

V.1.1 Birou

ortico

1

Sef birou

2

s

consilier

I

S

s

3

referent

III

S

M

4

muncitor calificat

I

5

muncitor calificat

I

6

muncitor calificat

I

7

muncitor calificat

I

8

muncitor necalificat

9

muncitor necalificat

10

muncitor calificat

I

11

muncitor necalificat

12

muncitor necalificat

13

muncitor calificat

II

14

muncitor calificat

III

15

muncitor necalificat

16

muncitor calificat

II

17

muncitor calificat

II

V.1.2 Birou administrare si gestionare domeniu public, privat, lucrări publice                    \

1

[sef birou

r

V.1.2.1 Compartiment reparatii străzi, alei, trotuare, lucrări edilitare

1

muncitor calificat

I

2

muncitor calificat

I

3

muncitor calificat

I

4

muncitor calificat

I

5

muncitor calificat

I

6

muncitor calificat

II

7

muncitor calificat

II

8

muncitor calificat

III9

muncitor calificat

III

10

muncitor calificat

III

11

muncitor necalificat

1

12

muncitor necalificat

13

muncitor calificat

1

14

muncitor necalificat

15

muncitor calificat

II

16

administrator

1

17

administrator

1

18

administrator

1

V.1.2.2 Compartiment iluminat public

11

_

(consilier

1 |

s

S 1

_

V.1.2.3 Personal auxiliar

1

muncitor calificat

1

M

2

muncitor calificat

1

3

ingrijitor

1

4

paznic

1

5

muncitor calificat

1

6

muncitor necalificat

7

paznic

1

8

paznic

1

9

muncitor calificat

1

V.1.2.4 Compartiment adapost câini

1

(consilier

1

S

s

VI.1

Birou achiziții

1

sef birou

2

consilier juridic

1

s

s

3

consilier achiziții publice

1

s

s

4

consilier achiziții publice

1

A

s

5

V

consilier

1

P

s

_______i

6

V

consilier achiziții publice

1

A

s

VI.2 Birou investitii

1

V

sef birou

2

Consilier

1

S

s

3

consilier

1

s

s

4

consilier

1

p

s

5

V

consilier

1

s

s

6

V

referent

III

s

M

VI.3 Compartiment implemetare proiecte de finanțare, reiatii internaționale

_____1

1_____

1_____________

(consilier juridic

1 ।

Ls

! S

J____

J___________________

J______

J______2

s

consilier

I

P

S

3

consilier

I

s

S

4

consilier

I

p

s

5

consilier

I

A

s

6

consilier

I

A

s

7

consilier

I

S

s

VI.4 Compartiment audit intern

1

Auditor

I

S

s

2

Auditor

I

s

s

VI.5 Compartiment

protecție civi

a

1

inspector de protecție civila

I

S

s

2

inspector de protecție civila

III

S

M

VI.6 Compartiment îndrumare romi

1

s

[referent

II

M

VI.7

Cabine

primar

1

consilier

1A

S

2

consilier

1A

S

Total funcții de demnitate publica

2

Total funcții de secretar general

1

Total funcții publice, din care:

85

funcții publice de conducere

11

funcții publice de execuție

74

Total funcții contractuale, din care:

45

Funcții contr de conducere

0

Funcții contractuale de execuție:

45

Total funcții in instituție

133

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI FAGARAS


primarul, viceprimarii și secretarul municipiului, constituie o structură funcțională cu activitate permanentă care aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local și dispozițiile primarului.

Aparatul de Specialitate al al Primarului municipiului Fagaras asigură întocmirea actelor pregătitoare și realizarea operațiunilor tehnico - materiale necesare elaborării proiectelor de acte administrative care se supun spre adoptare sau emitere autorității publice locale competente, precum și alte activități necesare bunei funcționări a Primăriei municipiului Fagaras.

(2) Aparatul de Specialitate al Primarului municipiului Fagaras îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau dispuse de primar.

Art 2. Aparatul de Specialitate al Primarului este condus de Primar.

Art. 3. Conducerea operativă a Aparatului de Specialitate al Primarului se exercită de către secretarul General al municipiului Fagaras și directorii executivi.

Art 4. Aparatul de Specialitate al Primarului își desfășoară activitatea în sediul Primăriei municipiului Fagaras din str. Republicii nr.3.


Art 5. (1) Organigrama, statul de funcții, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Fagaras, la propunerea primarului.

Art 6 Structura organizatorică (organigrama și numărul de posturi ale aparatului de specialitate al primarului) este în conformitate cu O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, elaborată și aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local Fagaras.

Art 7 în cadrul structurii organizatorice, se stabilesc relații de autoritate (ierarhice, funcționale), de cooperare, de reprezentare, de control.

Art 8 Relațiile de autoritate ierarhică presupun:

.             subordonarea Viceprimarului și aparatului de specialitate față de

Primar;

.             subordonarea Secretarului General, Arhitectului Șef, Directorilor

Executivi, Șefilor de Serviciu, Șefilor de Birou, după caz, față de Primar, Viceprimar sau față de Secretarul General, în limitele

competențelor stabilite de legislația în vigoare, de dispozițiile Primarului și a structurii

organizatorice;


•              subordonarea personalului de execuție față de șefii ierarhici superiori.

Art 9 Relațiile de reprezentare se realizează în limitele legislației în vigoare și a mandatului acordat

de Primar prin dispoziție Vteeprimarului, Secretarului General sau personalului din structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Fagras în relațiile cu celelalte

structuri ale administrației centrale sau locale, ONG-uri din țară și străinătate.

Art 10 Relațiile de coordonare, verificare și control se stabilesc între Primar și: Viceprimar și Secretarul General pe de o parte, Directorii Executivi și Șefii de Serviciu/Șefii de Birou pe de altă parte, conform organigramei

Art 11 Conducerea și controlul aparatului de specialitate sunt asigurate de Primar. Atribuțiile Primarului sunt cele prevăzute la art 155 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Art 12 Viceprimarul exercită atribuțiile prevăzute de art. 152 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Art 13 Secretarul General al Municipiului Fagaras îndeplinește, în condițiile legii, atribuțiile prevăzute la art.243 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ. Secretarul General îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege, precum și însărcinările date de consiliul local sau de primar.

Art.14 (1) Prezentul regulament stabilește procedura de desfășurare a activitatii instituției si atribuțiile personalului de specialitate al Primarului municipiului Fagaras.

 • (2) Primarul poate propune Consiliului local înființarea si organizarea in cadrul structurii sale si a altor servicii pe domenii de activitate, potrivit specificului si nevoilor locale, In condiții de eficienta.

Art.15 Personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Fagaras participa la implementarea reglementarilor sistemului de management al calitatii la nivelul instituției, conform cu SREN ISO 9001:2008, asumandu-si responsabilitățile ce decurg din acesta.

Art.16 Fiecare compartiment funcțional are prevăzută o structura bine definita in care fiecare prerogativa In materie de calitate este delegata unor subgrupuri sau persoane care au stabilite responsabilități, autoritate si libertate de acțiune pentru:

 • a) a iniția acțiuni de prevenire a apariției oricărei neconformitati referitoare la prestația serviciului/lucrarilor si la sistemul de management al calitatii

 • b) a identifica si înregistra orice probleme referitoare la produse, la procese si la sistemul de management al calitatii

 • c) a iniția, a recomanda sau a furniza soluții pe cai prestabilite

 • d) a verifica implementarea soluțiilor

 • e) a controla prestația serviciului/executia lucrărilor si a produselor precum si recepția acestora pana când deficienta sau starea necorespunzatoare a fost corectata.

CAPITOLUL II

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art 17. Structura organizatorică a Aparatului de Specialitate al Primarului este, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al municipiului Fagaras , nr. /2019 următoarea:

 • 1.1 Compartiment monitorizare proceduri administrative si tehnologia informației

 • I.2 Compartiment evenimente publice, informare cetateni si registratura

 • I.3 Compartiment monitorizare coordonare unitati de invatamant si arhiva

 • 1.4 Compartiment resurse umane

 • 1.5 Compartiment juridic

 • II. DIRECȚIA BUGET FINANȚE

  • 11. 1 Birou economic, financiar

 • 11.1.1 Compartiment economic, financiar

 • 11.1.2 Compartiment buget, execuție bugetara, contabilitate instituții subordonate

 • 11.1.3 Compartiment gestiune

 • II. 2 Serviciul venituri bugetare

 • III. ARHITECT SEF

  • 111 .1 Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului, energetic

  • III .2 Compartiment cadastru, agricol, fond funciar

  • III .3 Compartiment evidenta patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcari, evidenta bunuri)

  • III .4 Compartiment acorduri, autorizatii, libera inițiativa, comercial

  • III .5 Serviciu de utilitate publica

   • III.5 .1 Compartiment monitorizare servicii de utilitate publica, asociatii de proprietari, mediu

   • III.5 .2 Centru de informare turistica

 • IV. DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA LOCALA

 • IV. 1 Serviciul administrare patrimoniu public si privat

 • IV. 1.1 Birou horticol

 • IV . 1.2 Birou administrare si gestionare domeniu public, privat, lucrări publice

 • IV . 1.2.1 Compartiment reparatii străzi, alei, trotuare, lucrări edilitare

 • I V. 1.2.2 Compartiment iluminat public

 • IV . 1.2.3 Personal auxiliar

 • IV. 1.2.4 Compartiment adapost câini

 • V.1 Birou achiziții

 • V. 2 Birou investitii

 • V .3 Compartiment implemetare proiecte de finanțare, reiatii internaționale

 • V. 4 Compartiment audit intern

 • V.5 Compartiment protecție civila

 • V.6 Compartiment indrumare romi

 • V.7 Cabinet primar

CAPITOLUL III

ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTELOR FUNCȚIONALE

Art. 18.

A. Atribuții și responsabilități comune personalului cu funcții de conducere

In îndeplinirea sarcinilor ce le revin, directorii și șefii compartimentelor funcționale independente, au următoarele atribuții și răspunderi comune:

Conduc organizează, coordonează și răspund de activitatea structurilor pe care le coordonează;

Stabilesc obiectivele specifice și indicatorii de performanță ale direcției / serviciului / biroului / compartimentului (după caz);

Elaborează /revizuiesc fișele de post și evaluează performanțele profesionaleconform competențelor;

Formulează propuneri pentru modificarea Regulamentului Intern și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru structura pe care o coordonează;

Răspund de aducerea la cunoștință întregului personal din subordine a Regulamentului Intern și a Regulamentului de Organizare și Funcționare și a tuturor

măsurilor /deciziilor conducerii Primăriei Municipiului Fagaras, care au implicații asupra personalului din subordine;

Repartizează personalului din subordine corespondența și lucrările atribuite spre rezolvare structurii pe care o coordonează;

Răspund de soluționarea curentă a problemelor, verifică și semnează lucrările structurii pe care o coordonează;

Stabilesc măsurile necesare pentru cunoașterea și aplicarea legilor și dispozițiilor primarului și hotărârilor consiliului local, care vizează domeniile de activitate ale structurilor pe care le coordonează;

Urmăresc respectarea normelor de conduită și disciplină de către întreg personalul aflat în subordine;

Monitorizează zilele de concediu de odihnă și prezența în instituție pentru personalul din subordine și deplasarea acestuia în afara entității;

Redistribuie sarcinile personalului din subordine în cazul concediilor de odihnă, concediilor medicale, participării la cursuri de instruire, conferințe, alte evenimente pe termen scurt;

își dă acordul cu privire la detașarea, delegarea, mutarea, promovarea, perfecționarea, personalului pe care îl coordonează, precum și propune sancționarea acestuia pentru neîndeplinirea corectă și la termen a sarcinilor de serviciu în limita competențelor legale;

Răspund de creșterea gradului de competență profesională și de asigurarea unui comportament corect în relațiile cu cetățenii, în scopul creșterii prestigiului funcționarului public și a celorlalți angajați ai primăriei;

Analizează și sprijină propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine propun și, după caz iau măsuri în vederea îmbunătățirii activității din cadrul structurii pe care o coordonează;

Colaborează și concluzionează cu celelalte structuri din cadrul primăriei, răspund cu promtitudine la solicitările acestora;

Propun inițierea de către primar a proiectelor de hotărâri ce intră în sfera de competență a structurii pe care o coordonează, întocmește rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri propuse, susține în comisiile de specialitate ale consiliului local proiectele propuse, participă la ședințele Consiliului Local în care sunt dezbătute proiectele propuse și răspunde întrebărilor consilierilor locali

Participă la ședințele ordinare ale consiliului Local;

întocmesc sau vizează rapoartele de specialitate la proiectele de hotărâri propuse de la alte compartimente dar pentru care punerea în aplicare a acestora necesită exercitarea unor atribuții din aria lor de competență;

Asigură și răspund de aplicarea prevederilor legale privind întocmirea, circuitul și păstrarea actelor și documentelor în cadrul structurii pe care o coordonează;

Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor și a proiectelor de hotărâri, când este cazul;

Propun achiziții de produse / lucrări / servicii în condițiile de eficiență, eficacitate și economicitate;

întocmesc notele de fundamentare din care să reiasă nevoile de identificare la nivel de direcție din cadrul autorității contractante ca fiind necesar a fi satisfăcute ca rezultat al unui proces de achiziție;

întocmesc referatele de necesitate precum și toate documentele necesare pentru întocmirea Programului Anual al Achizițiilor Publice și demararea unei proceduri de achiziție publică;

Desemnează membrii în comisiile de evaluare;

Asigură întocmirea /elaborarea/ actualizarea Procedurilor Operaționale / de Sistem de la nivelul structurii precum și implementarea standardelor de control intern managerial și urmărește ca întreg personalul din subordine să le cunoască și lă le respecte;

Asigură întocmirea / elaborarea / actualizarea Registrului Riscurilor și a documentelor cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial la nivelul structurii pe care o coordonează;

In cazul în care un funcționar public de conducere este în concediu medical, suspendat din funcție sau în caz de absență nejustificată, nu are înlocuitor desemnat prin fișa postului, superiorul ierarhic sau , după caz primarul stabilește persoana care îi preia atribuțiile pe durata absenței din instituție.

Răspunde contravențional administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin.

 • B. Atribuții și responsabilități comune personalului de execuție

Se informează cu privire la modificările /cpmpletările actelor normative incidente în activitatea structurii în care își desfășoară activitatea precum și a oricăror apariții normative specifice activității acesteia;

Clasează și arhivează potrivit legislației în vigoare documentele produse și /sau primite de compartiment;

Respectă normele de conduită profesională;

Răspunde de exercitarea atribuțiilor stabilite prin fișa postului;

Răspunde de legalitatea și corectitudinea actelor întocmite în baza fișei postului și a dispozițiilor legale;

întocmește rapoarte săptămânale cu privire la activitățile desfășurate;

Semnalează conducerii entității orice problemă deosebită legată de activitatea acesteia despre care ia cunoștință în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilități și atribuții;

Colaborează și conlucrează cu celelalte structuri din cadrul primăriei, răspunzând cu promtitudine la solicitările acestora;

întocmește, actualizează și asigură implementarea Procedurilor Operaționale / de Sistem ( după caz) în cadrul compartimentului;

întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern managerial, în cadrul compartimentului;

Participă la întocmirea propunerilor bugetare a notelor de fundamentare, a rapoartelor și a proiectelor de hotărâri, când este cazul;

Răspund pentru documentele întocmite;

Desfășoară activități în diverse comisii constituite la nivelul instituției, în care a fost desemnat;

Utilizează cu responsabilitate și numai în interesul serviciului, aparatura și mijloacele tehnice din dotare;

Efectuează deplasări în interesul serviciului la instituțiile cu care colaborează;

îndeplinește orice alte atribuții date către superiorii ierarhici sau de către primar,care prin natura lor sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile compartimentului din care fac parte ;

Reprezintă și angajează structura organizatorică numai în limita atribuțiilor de serviciu și a mandatului care i-a fost încredințat de către conducerea entității;

Tine evidența comunicărilor și corespondența

 • 1.1 Compartiment monitorizare proceduri administrative si tehnologia informației

  Art.19

  - înființarea Monitorului Oficial Local în structura paginii de internet a instituției ca etichetă distinctă, în prima pagină a meniului, în prima linie, în partea dreaptă, conform anexei nr.1 din Codul Administrativ.

 • - Creeaza .definitivează si menține un sistem informatic unitar, coerent, care sa satisfaca cerințele de funcționare ale primăriei

 • - Efectuează calcule actualizări specifice specifice si le prezintă Direcției Buget Finanțe pentru necesarul de echipamente ce cad in responsabilitatea sa

 • - Analizează datele statistice primite si ofertele precum si datele conținute in rapoartele de control, propunând masuri corespunzătoare pentru diversificarea produselor si ducerea la îndeplinire a masurilor dispuse in domeniul informatic ;

 • - Asigura respectarea prevederilor contractelor - conventiillor încheiate cu tertii in doemniul informatic;

 • - Asigura interfața cu furnizorii de servicii tip service in timpul garanției si post garanție, reparatii, testări ai puneri in funcțiune a echipamentelor informatice;

 • - Asigura instruirea personalului pentru exploatarea programelor ai a tehnicii de calcul;

 • - Evalueaza piața de produse hard, soft, comunicatii ai propune aplicarea unor soluții, care sunt adecvate cerințelor Primăriei

 • - Analizează si propune transferul de echipamente in cadrul primăriei sau casarea echipamentelor de calcul;

 • - Când administrarea informațiilor si a datelor trec de pe suportul de hârtie pe suport informatic, asigura:

 • - accesul la conținutul documentelor ai al datelor pentru aplicare ai instruire sa se faca fara posibilitatea de a face modificări;

 • - efectuarea modificărilor se aproba de către șeful structurii din care face parte cel care a efectuat introducerea datelor;

 • - arhivarea pe suport informatic astfel incat sa se poata reface istoria documentelor;

 • - ca pe sistemul informatic pentru activitatea curenta sa se gaseasca doar documente care sunt la revizie in vigoare;

 • - Administrează bazele de date ale Primăriei;

 • - Asigura securitatea, integritatea ai actualizarea conținutului bazelor de date;

 • - Gestionează accesul la bazele de date;

 • - Asigura compatibilitatea dintre hardware ai sistemele de operare (hardware-sisteme de operare, sisteme de operare-aplicatii, hardware-aplicatii, hardware-hardware);

 • - Evalueaza periodic ai propune achiziționarea necesarului de:

 • - produse software, Up-grade-uri aplicabile,

 • - tehnica de calcul (se include in aceasta denumire suportul hard ai orice aparatura implicata in prelucrarea, transmiterea, stocarea, tipărirea, etc. a datelor ai a informațiilor);

 • - Asigura inventarierea tehnicii de calcul ai a produselor soft;

 • - Administrează legaturile dintre distribuitorul Internet si sediul central

 • - Asigura suportul tip rețea, comunicatii, legaturi, provider-ii Internet;

 • - Evalueaza traficul pe rețele, defineate ai propune soluții pentru îmbunătățire;

 • - Administrează ai dezvolta Site-ul, conform cerințelor ai politicii primăriei;

 • - Asigura, colaborând cu celelalte structuri organizatorice, elaborarea specificațiilor pentru dezvoltarea unitara a aplicațiilor informatice;

 • - Dezvolta aplicatii informatice conform specificațiilor elaborate in regie proprie sau cu firme de specialitate;

 • - Creeaza/dezvolta scheme functionale/modele in vederea optimizării fluxului datelor/documentelor;

 • - Folosirea integrala a timpului de lucru;

- Executa alte sarcini repartizate de conducerea societății.

 • - Informarea cetățenilor privind actele întocmite si eliberate de către Structuriile din cadrul Primăriei

 • - asigura si pune la dispoziția cetățenilor:

o informatii privind activitatiile Consiliului local o informatii privind viata publica a comunității o adrese ale Instituțiilor de interes public

o asigura accesul liber, democratic si transparenta acțiunilor organizate de Consiliul Local si Primărie precum si accesul cetățenilor la informatii publice

 • - aplicarea Legii nr.52/2003 - privind transparenta decizionala in admin publica

 • - aplicarea Ordonanței de Guvern nr.27/2002 privind activitatea de soluționarea petițiilor

 • - asigura arhivarea documentelor care aparțin serviciului

 • - întocmește diferite rapoarte si informări privind probleme ridicate de cetateni prin cereri,

scrisori, Consiliul Local, pe care prezintă celor autorizati sa decidă, la cererea acestora

- îndeplinirea tuturor masurilor necesare de respingere a descărcărilor de aplicatii neautorizate

-este responsabil de instalarea si actualizarea utilitarelor antivirus

 • 1.2 Compartiment evenimente publice, informare cetateni si registratura

  Art.20.

  - Activitatea de registratura a primăriei Municipiului Fagaras respectiv înregistrarea, expedierea corespondetei si evidenta circulației acesteia in cadrul instituției se face prin Comparimentul Reiatii cu publicul si arhiva de către funcționari care au reiatii cu publicul prin înregistrarea in registrul de intrări.

 • - Activitatea de înregistrare propriu-zisa se face intrun registru general, in ordinea cronologica a primirii sau expedierii lor. Registrul general cuprinde actele intrate, respectiv ieșite din primărie, precum si actele care sunt generate de instituție . Fiecare act primit sau intocmit de primărie primește un singur număr de înregistrare, înregistrarea se face in registre tipizate, începând cu numărul 1 la data de 01,01 si incheindu-se la data de 31.12 a fiecărui an. Primirea si expedierea corespondentei se face prin registratura, in urma încadrării intr-una din următoarele categorii: act regim obișnuit, petitie, document secret.

 • - Ridica zilnic corespondenta Primăriei si a Consiliului Local de la oficiul PTTR si expediază zilnic corespondenta prin PTTR, întocmind borderoul si formle de gestiune a plicurilor

 • - Actele ce se înregistrează in cadrul activitatii de registratura pot fi primite prin corespondenta, prin curieri, direct de la cetateni sau petiționari, prin fax sau prin e.mail.

 • - Intrega corespondenta se preda in mapa secretarului Municipiului in vederea repartizării acesteia departamentellor conform competentelor iar corespondentacare poarta mențiunea „ persoenal”, .strict personal", „confidențial” adresata primarului, viceprimarului si secretarului se preda acestora.

 • - asigura înscrierea in registrul de evidenta a cetățenilor pentru audientele acordate de primar, Viceprimar si secretar,

 • - pe fiecare document primit aplica in coltul din dreapta sus parafa de înregistrare, In cazul in care solicitarea depusa se compune dintr-un dosar cu mai multe file, parafa se palica doar pe primul document. De asemenea trebuie menționat si numărul de file depus.

 • - actele adresate greșit se înregistrează si se expediază in termen de 5 zile, instituției sau organului competent, comunicandu-se acest lucru emitentului respectiv petiționarului.

 • - petițiile anomime respectiv fara adresa expeditorului se înregistrează, insa sunt clasate conform legii.

 • - pe fiecare registru general se vor scrie intervalul cu numere de înregistrare conținute, anul, luna si numărul volumului. Numărul volumului se numerotează de la 1 la numărul total de file pe anul respectiv, in oprdine cronologica.

-Monitorizează lucrul cu privire la înregistrarea, evidența și controlul examinării petițiilor provenite către primarul Municipiului și Consiliului Local, în conformitate cu Legea petiționării și a Regulamentului referitor la lucrările de secretariat în petiționare conform Ordonanței de Guvern nr.27/2002 privind activitatea de soluționarea petițiilor

 • - Verifică registrele de înregistrare a petițiilor a cetățenilor de în special respectarea termenului de examinare a solicitărilor;

 • - Consultă responsabilii referitor la lucrul cu petițiile și audiența cetățenilor.

 • - repartizarea actelor se face zilnic. Dreptul de repartizarea a actelor intrate in primărie o au după caz Secretarul Municipiului , primarul si viceprimarul in cazul redirectionarii acesteia spre competenta soluționare.

Repartizarea actelor se face scriindu-se in coltul dreapta sus compartimentul de specialitate si indicarea funcționarului.

Corespondenta înregistrata la registratura, cu rezoluția secretarului respectiv primarului si viceprimarului este reluata de registratura si predata compartimentelor de specialitate indicate in rezoluție pe baza de semnătură

Actele a căror rezeolvare necesita consultarea sau colaborarea mai multor compartimente, vor fi soluționate prin contactul direct intre angajatii de specialitate ai acestora corespondenta multiplicandu-se lor.. In acest caz in vederea emiterii unui punct de vedere sau aviz comun va fi transmis in xerocopie actul respectiv compartimentelor care concura la rezolvarea problemei

Expedierea actelor prin posta se face prin registratura, actele respective avand un număr de ieșire dat. Corepondenta expediata se semnează de primar sau de persoanele impuyternicite, cu excepția actelor bancare care se semnează de persoanele care au speciment de semnătură in banca.

Pentru actele expediate prin posta de către registraturase aplica parafa cu data expedierii.

In cazul in care actele rezolvate se predau personal petentului, funcționarul se va ingriji ca petentul sa se legitimeze si sa semneze de primire. Daca actul se ridica direct de împuternicit, pe langa semnatuira de primire si data primirii se va atașa procura notariala de reprezentare sau delegația speciala data de conducătorul persoanei juridice in cauza.

La registratura corespondenta se sortează pe destinatari, după care se verifica daca pe plicuri este trecut numărul, respectiv numerele de înregistrare, numele destinatarului si adresa completa.

Fluxul privind circulația unui document este considerat încheiat când au fost executati toti pașii necesari rezolvării favorabila sau nefavorabile documentului, inclusiv expedierea lui.

Stampila „ Municipiul Fagaras „ pentru înregistrarea corespondentei si expedierea acesteia,se pastreaza intrun loc bine securizat , funcționarul răspunzând de secutitatea ștampilei si a documentelor înregistrate si aflate in gestiune.

 • - Monitorizează lucrul cu privire la înregistrarea, evidența și controlul examinării petițiilor provenite către primarul Municipiului și Consiliului Local, în conformitate cu Legea petiționării și a Regulamentului referitor la lucrările de secretariat în petiționare conform Ordonanței de Guvern nr.27/2002 privind activitatea de soluționarea petițiilor

 • - Verifică registrele de înregistrare a petițiilor a cetățenilor de în special respectarea termenului de examinare a solicitărilor;

 • - Consultă responsabilii referitor la lucrul cu petițiile și audiența cetățenilor.

Informează cetățenii privitor la principalele activități ale Aparatului primăriei , astfel conlucrând cu mass-media locală;

Informează conducerea primăriei referitor la problemele cetățenilor conform Legii nr.52/2003 - privind transparenta decizionala in administrația publica;

 • - Promovează legislația privind liberul acces la informație și transparența în activitatea APL de nivelul I.

 • - Participă la desfășurarea sondajelor de opinii în oraș;

Pregătește materialele necesare pentru prestarea informațiilor solicitate în baza Legii liberul acces la informație;

Actualizează informațiile de pe panoul de informații a primăriei.

 • 1.3 Compartiment monitorizare coordonare unitati de invatamantsi arhiva

  Art.21.

  urmărește derularea activitatilor serviciilor publice de interes local - analizeaza si urmărește contractele de performanta ale managerilor societăților cu capital majoritar UAT Fagaras si totodată analizeaza modul de formare si stabilire a preturilor si tarifelor la serviciile publice de gospodărie comunala

monitorizează serviciile comunitare de utilitati publice care asigura -alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate, colectarea , canalizarea si evacuarea apelor pluviale, transport, termie spatii verzi, gestionarea câinilor fara stapan, iuminat public,

 • - stabilește si menține reiatii de colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Brașov, Direcția de Sanatate a Județului Brașov, cu serviciile publice si instituțiile din municipiul Fagaras, etc, in vederea corelării programelor si inițiativelor in domeniu ale municipalității.

 • - dezvolta si menține reiatii cu organizatii neguvernamentale care derulează programe in domeniile din sfera sa de activitate.

 • - face propuneri fundamentate privind proiectele si programele susținute de municipalitate in scopul dezvoltării sportului in masa, al educației, al educației sanitare si in domeniul cultural.

 • - colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Fagaras, in scopul integrării propunerilor de angajamente fata de instituțiile din sfera sa de activitate in ansamblul programelor susținute de municipalitate.

 • - realizează si actualizeaza bazele de date referitoare la unitățile aflate in domeniul de activitate al direcției.

 • - se informează sistematic si desfasoara reiatii pe baze permanente cu organismele guvernamentale, regionale precum si cu reprezentantele organismelor internaționale in scopul identificării surselor extrabugetare de finanțare a proiectelor si programelor inițiate sau susținute de municipalitate prin instituțiile publice subordonate sau in parteneriat cu organizațiile neguvernamentale; promovează si urmărește demersurile pentru obținerea sprijinului financiar necesar derulării programelor respective;;

 • - analizeaza legislația specifica domeniului sau de competenta, elaborează si propune spre aprobare norme locale privind organizarea si derularea activitatii instituțiilor municipale de cultura, administrarea, reabilitarea si dezvoltarea patrimoniului mobil si imobil al instituțiilor municipale de cultura si urmărește modul de aplicare a acestora.

 • - asigura legătură dintre primărie si toate institutile de invatamant, cultura, sanatate si sport, din municipiul Fagaras, precum si forurile ierarhic superioare acestora , cu serviciile publice si instituțiile din municipiul Fagaras

 • - . asigura colaborarea cu organizatii neguvernamentale, in vederea realizării condițiilor optime de desfășurare a activitatilor de invatamant, științifice, culturale, sportive si de agrement;

Răspunde de activitatea de arhivarea și păstrare a documentelor produse de compartimentele instituției conform nomenclatorului arhivistic

 • - La solicitarea șefilor de compartimente organizează, activitatea privind arhivarea, conform nomenclatorului arhivistic aprobat, a documentelor care îndeplinesc condițiile legale pentru a putea fi arhivate din cadrul acestor compartimente

Convoacă comisia in vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate și care, in principiu, pot fi propuse pentru eliminare, ca fiind nefolositoare.

întocmește formele legale pentru confirmarea lucrării de către Arhivele Naționale, asigurând predarea integrală a arhivei selecționate la unitățile de recuperare.

 • - întocmește inventare pentru documentele neinventariate aflate in arhiva întocmește registre de evidență pentru documentele care nu sunt evidențiate in vreun fel.

Pentru buna desfășurare a activității instituției, pune la dispoziția salariaților documente aflate in arhivă, in vederea consultării acestora, necesare intocmirii diferitelor documente sau acte administrative

Ține evidența documentelor solicitate de către salariați

întocmește răspunsuri către persoanele fizice sau juridice care solicită eliberări de copii, extrase sau certificate ale actelor pe care le crează sau deține Primăria , in conformitate cu prevederile legale privind informațiile de interes public

Face propuneri de îmbunătățire a măsurilor privind păstrarea și conservarea fondului arhivistic in condițiile corespunzătoare, asigurandu-l împotriva distrugerii, degradării, sustragerii și comercializării.

Colaborează cu Arhivele Naționale pentru întocmirea și aprobarea nomenclatorului de arhivare a documentelor și pentru stabilirea măsurilor ce se impun a fi luate in vederea defsășurării activității arhivistice, conform prevederilor legale.

 • 1.4 Compartiment resurse umane

  Art.22

  • întocmește documentația, in colaborare cu celelalte directii de specialitate si compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, necesara elaborării proiectelor de hotarare pentru aprobarea numărului de posturi, statului de funcții, organigramei aparatului de specialitate si ale serviciilor publice subordonate Consiliului local al Municipiului Fagaras;

 • • întocmește documentația necesara avizării de către Agenția Naționala a Funcționarilor Publici pentru funcțiile publice pe grade profesionale ;

 • • Verifica respectarea prevederilor legale si întocmește raportul de specialitate la proiectele de hotarari privind aprobarea numărului de posturi, statului de funcții, organigramei aparatului de specialitate si ale serviciilor publice subordonate Consiliului local al Muncipiului Fagaras ;

 • • întocmește si actualizeaza lunar statul de personal al aparatului de specialitate si ale serviciilor publice subordonate Consiliului local al Municipiului Fagaras pe baza dispozițiilor si prevederilor contractelor individuale de munca ;

 • • întocmește raportul de specialitate al proiectele de hotarari pentru numirea si eliberarea din funcție a directorilor serviciilor publice si instituțiilor aflate sub autoritatea Consiliului local al Municipiului Fagaras ;

 • • întocmește lucrările necesare privind numirea in funcții publice si incadrarea personalului contractual, încetarea raporturilor de serviciu sau a contractelor individuale de munca pentru funcționarii publici, respectiv personalul contractual ;

 • • întocmește documentația necesara In vederea emiterii dispozițiilor privind stabilirea salariului de baza, indemnizației de conducere, salariului de merit, sporuri si a altor drepturi de personal pentru conducătorii instituțiilor si serviciilor aflate sub autoritatea Consiliului local, precum si pentru întreg personalul contractual si funcționari publici ai aparatului de specialitate si pentru aparatele proprii ale serviciilor publice ;

 • • Asigura realizarea si monitorizarea procesului de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru conducătorii instituțiilor si serviciilor aflate sub autoritatea Consiliului local, precum si pentru întreg personalul contractual si funcționari publici ai aparatului de specialitate si pentru aparatele proprii ale serviciilor publice ;

 • • Comunica conducătorilor compartimentelor aparatului de specialitate si serviciilor publice criteriile de performanta stabilite de Agenția Naționala a Funcționarilor Publici;

 • • Asigura si coordonează activitatea de întocmire a fisei postului pentru personalul din aparatul de specialitate si pentru aparatele proprii ale serviciilor publice ;

 • • întocmește documentația cu privire la promovarea in funcții publice, avansarea In grade profesionale si trepte de salarizare a funcționarilor publici si avansarea In grad sau treapta a personalului încadrat cu contract individual de munca;

 • • întocmește documentația necesara In vederea emiterii dispozițiilor privind stabilirea îndrumătorului si evaluatorului funcționarilor publici debutanti pentru perioada de stagiu si monitorizează realizarea documentației necesare promovării In gradul profesional următor;

 • • Conduce activitatea de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de funcționari publici si personal contractual din aparatul propriu sa aparatele serviciilor publice;

 • • Participa la comisiile de concurs si cele de soluționare a contestațiilor la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul de specialitate si servicii publice.

 • • Colaborează cu comisia de disciplina si comisia paritara in soluționarea cazurilor si pune la dispoziția celor doua comisii toate documentele solicitate ;

 • • Completează Registrul general de evidenta a salariatilor In format electronic, SICO pentru funcționari publici si SICO si REVISAL personalul contractual din aparatul de specialitate;

 • • Tine evidenta vechimii in munca, a concediilor fara plata, a absentelor nemotivate, a sancțiunilor aplicate, urmărind termenele de radiere a acestora;

 • • Creeaza si administrează baza de date referitoare la funcțiile publice si funcționarii publici din aparatul de specialitate si din aparatele serviciilor publice ;

 • • întocmește dosarul profesional pentru fiecare funcționar public, actualizeaza si asigura pastrarea acestuia In condiții de siguranța, comunica Agenției Naționale a Funcționarilor Publici orice modificare intervenita ;

 • • Asigura confidențialitatea datelor cu caracter personal si eliberează la solicitarea funcționarului public documente care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, iar In caz de transfer sau incetare a raportului de serviciu inmaneaza funcționarului public originalul dosarului personal ;

 • • Tine evidenta si completează dosarele personale pentru persoanele care ocupa funcții de demnitate publica, ale conducătorilor instituțiilor si serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului local, precum si ale personalului angajat cu contract individual de munca din aparatul de specialitate si din aparatele serviciilor publice ;

 • • Organizează procedurile privind depunerea jurământului de credința de către funcționarii publici conform legislației In vigoare ;

 • • întocmește situația privind participarea funcționarilor publici la programe de perfecționare a pregătirii profesionale, precum si evidenta persoanelor care participa la cursuri de instruire de tip ECDL ;

 • • întocmește situația planificării concediilor de odihna si tine evidenta efectuării acestora pentru funcționarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate si din aparatele serviciilor publice ;

 • • întocmește rapoArte statistice timestriale, semestriale si anuale privind numărul salariatilor si cheltuielile instituțiilor cu forța de munca ;

 • • Eliberează adeverințe privind certificarea unor drepturi de personal si drepturi salariale la solicitarea celor intersati ;

 • • întocmește si depune semestrial la Direcția Generala a Finanțelor Publice Brașov si la Direcția Muncii si Solidarității Sociale Brașov situația privind numărul de personal, evidenta In funcție de studii, ocupație, varsta, sex si fondul de salarii realizat pentru personalul aparatului propriu si serviciilor publice ;

 • • Acorda consultanta de specialitate in vederea aplicării corecte a legislației in vigoare, privind gestionarea resurselor umane, personalului din aparatul de specialitate si din serviciile publice ;

 • • întocmește statele de plata privind personalul din aparatul propriu de specialitate, conform statului de funcții, întocmește statele de plata pentru consilieri si alti colaboratori ai instituției;

 • • întocmește centralizatorul salariilor si situația recapitulativa pentru salarii;

 • • Urmărește reținerile lunare, calculează concediile de odihna, concediile medicale ;

 • 1.5 compartiment juridic

  Art.23

  • vizarea actelor de autoritate emise de primarul municipiului Fagaras și a actelor administrative elaborate în cadrul compartimentelor din structura organizatorică a Primăriei Fagaras și totodată, reprezentarea instituției în fața instanțelor judecătorești și a altor organe jurisdicționale, ori de câte ori Primăria municipiului Fagaras, primarul sau Consiliul Local figurează ca parte, în diverse dosare date spre soluționare, potrivit legii, instituțiilor competente;

 • • avizează toate proiectele de contracte transmise de către direcțiile și serviciile de specialitate din cadrul primăriei.

 • • redactează răspunsuri la petițiile, memoriile și cererile în materia restituirii și reintrării locuințelor în proprietatea statului, în temeiul hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile;

 • • exprimă puncte de vedere privind interpretarea actelor normative în cazul luării unor măsuri de către conducerea instituției sau la cererea compartimentelor din structura aparatului propriu de specialitate și al unităților fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local, dacă aceste solicitări privesc municipiul Fagaras;

 • • exprimă puncte de vedere cu privire la legalitatea unor prevederi din proiectele de hotărâri de către direcțiile/serviciile independente le propun spre adoptare Consiliului Local;

 • • redactează răspunsuri la petițiile repartizate spre soluționare;

 • • răspunde scrisorilor petiționarilor și diferitelor instituții cu privire la stadiul soluționării dosarelor existente in arhiva;

 • • comunică, persoanelor interesate, hotărârile redactate sau copii de pe cele emise;

 • • transmite, la solicitarea organelor judecătorești, sau a altor organe copii de pe acte

precum și relațiile solicitate;

 • • îndrumă petiționarii asupra formalităților ce urmează a fi îndeplinite;

 • • rezolvă corespondența electronică privind lucrările biroului (documentele în lucru primite pe calculator) în termen;

 • • asigură reprezentarea municipiului Fagaras, Consiliului Local și a primarului, precum și a unităților fără personalitate juridică de sub autoritatea Consiliului Local Fagaras, în fața organelor judecătorești în cauzele civile și în cele de contencios administrativ;

 • • ține evidența cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești;

 • • redactează întâmpinări, răspunsuri la adrese și la interogatorii;

 • • redactează apeluri, recursuri precum și acțiuni judecătorești;

 • • promovează căile extraordinare de atac;

 • • asigură reprezentarea primăriei prin primar, a Consiliului Local și a unităților fără personalitate juridică de sub autoritatea Consiliului Local în fața organelor judecătorești în cauze comerciale în vederea recuperării debitelor;

 • • redactează acțiuni judecătorești, întâmpinări, apeluri și recursuri în cauze comerciale;

 • • asigură punerea în executare a hotărârilor judecătorești rămase definitive și irevocabile;

 • • urmărește aplicarea legislației în vigoare de către aparatul propriu al primarului, potrivit competențelor încredințate, precum și să aducă la cunoștința conducerii și să formuleze propuneri în sensul avizării, rezilierii/rezoluțiunii ori modificării contractelor încheiate între Primăria municipiului Fagaras și diverse persoane fizice sau juridice;

 • • formulează puncte de vedere cu privire la diverse cereri referitoare la clauzele contractuale și încadrarea lor conform legislației.

 • • Compartimentul Juridic, îndeplinește și alte atribuții stabilite prin dispoziția primarului.

 • • Instrumentarea si soluționarea notificărilor formulate in temeiul Legii nr. 10/2001. Coordonează activitatea Comisiei de Analiza a Notificărilor formulate in baza Legii nr. 10/2001;

 • • Participa la ședințele Comisiei Locale de aplicare a Legii nr. 18/1991, asigurând reprezentarea juridica

 • • Participa la ședințele consiliului local, la solicitarea Primarului si/sau a Secretarului. Redactează acțiunile si caile de atac in dosarele aflate pe rolul instanței de judecata;

 • • Participa la licitațiile organizate la nivelul Primăriei si semnarea contractelor care au rezultat in urma licitației

 • • Redactează dispoziții de primar si proiecte de hotarari pentru Consiliul Local.

o     Rezolva in termen corespondenta repArtizata;

 • • Acordarea de asistenta juridica compartimentelor de specialitate;

 • • Colaborarea cu cetățenii;

 • • Verifica si vizeaza actele ce se încheie in forma autentica de către Municipiul Fagaras in lipsa secretarului;

 • • Reprezentarea instituției in litigiile aflate pe rol;

 • • Asigura asistenta juridica a municipiului Fagaras, In fata notarilor publici, pentru întocmirea actelor notariale si a executorilor judecătorești.

 • • La solicitarea autoritatii pe care o reprezintă, promovează acțiuni judecătorești si uzeaza de toate caile de atac conferite de lege, depunand toate diligentele pentru castigarea acestora.

Asigura asistenta juridica pentru Serviciul venituri bugetare, astfel:

 • - Verifica titlurile executorii trimise de terti (amenzi), avizeaza luarea in evidenta, sau respinge debitele respective si întocmește adrese de restituire la organele care le-au intocmit, acolo unde este cazul

 • - Preia dosarele executionale de la persoana cu atribuții de urmărire amenzi, intocmeste cereri către instanța pentru acele titluri executorii (amenzi), care nu au fost incasate, in vederea transformării in munca in folosul comunității

 • - Participa la instituirea de sechestre asupra bunurilor debitorilor,

 • - Efectuează si răspunde de valorificarea bunurilor sechestrate conform codului de procedura fiscala

 • - răspunde solicitărilor instanțelor judecătorești de diferite grade cu privire la comunicarea unor acte necesare in soluționarea diferitelor litigii specifice serviciului venituri bugetare

 • - Se ocupa de solicitări de oferte in vederea efectuării evaluării bunurilor sechestrate

 • - Efectuează procedura de valorificare a bunurilor sechestrate

 • - Soluționează obiectiunile si contestațiile la deciziile de impunere, intocmeste dispozițiile de primar cu privire la modul de soluționare a contestațiilor

 • - întocmește cereri de chemare in instanța privind insolventa in cazul persoanelor juridice, pe baza documentației primite de la persoana cu atribuții si reprezintă in instanța municipiul in astfel de cazuri

 • - Răspunde de efectuarea abonamentului la buletinul procedurilor de insolventa

 • - Vizualizează zilnic aplicația de la ONRC in vederea verificării comunicărilor administratorilor judiciari sau lichidatorilor privind actele de procedura la firmele aflate in insolventa si intocmeste declarațiile de creanța pentru firmele identificate

 • - întocmește declarațiile de creanța in cazul firmelor pentru care s-a solicitat insolventa de către alti creditori, tine corespondenta cu administratorii judiciari sau lichidatorii judiciari, după caz si comunica in scris poziția municipiului cu privire la obiectivele de pe ordinea de zi a adunărilor generale ale creditorilor firmelor in insolventa

 • - Tine evidenta dosarelor de insolventa si urmărește ducerea la îndeplinire de către debitor a angajamentelor din planul de reorganizare, când este cazul

 • - Solicita informatii de la lichidatori in legătură cu bunurile valorificate,in cazxul când aceștia nu au comunicat in vederea scoaterii din evidenta

 • - Participa ca reprezentant al municipiului la adunările generale ale creditorilor ori de cate ori se impune

 • - întocmește actele procedurale necesare apararii instituției in acțiunile privind contestațiile la executarea silita si reprezintă in instanța instituția in astfel de cazuri, sau si in alte cazuri de natura fiscala

 • - conduce evidenta dosarelor de insolventa si stadiul lor

 • - exercita caile de atac in cazul unor hotarari pronunțate de instanțe si care sunt nefavorabile instituției, in acțiuni specifice serviciului venituri bugetare, pana la epuizarea tuturor cailor de atac

 • II. DIRECȚIA BUGET - FINANȚE

Art.24

Direcția Buget - Finanțe este structura aparatului de specialitate care asigura în principal finanțarea activitatilor primăriei, a aparatului propriu de specialitate al Consiliului

local al municipiului Fagaras, a instituțiilor publice aflate sub autoritatea consiliului local, a lucrărilor de investitii publice, centralizarea lucrărilor aferente bugetului propriu,elaborarea proiectului de buget in integralitatea sa și execuția bugetului general al municipiului Fagaras prin intermediul instrumentelor financiar-contabile.Pe langa atribuțiile generale prevăzute la Art.33 si34 din prezentul Regulament Direcția Buget- Finanțe desfasoara prin structurile sale funcționale si atribuții specifice.

Direcția este condusa de un director executiv subordonat direct Primarului Municipiului Fagaras

Directorul executiv are în subordine Biroul Economic-Financiar, Serviciul Venituri Bugetare, Compartiment Administrativ, autorizare activitati economice.

 • 11.1 Birou economic, financiar

  Art.25

  Biroul economic-financiar este coordonat de un sef birou si are următoarele atribuții:

 • - șeful de birou asigura respectarea prevederilor SMQ de către personalul din subordine;

 • - asigura respectarea cerințelor sistemului de management al calitatii;

- asigura si mențin înregistrări in vederea furnizării de dovezi ale conformității cu cerințele legale aplicabile in vigoare si a funcționarii eficace a SMC.

- cunoașterea cerințelor documentelor SMC aprobate: - Manualul de Management al Calitatii; Proceduri aplicabile; Fise de proces elaborate; Formulare aplicabile;

 • - aplicarea documentelor SMC primite aplicabile

 • - analiza periodica a activitatii proprii si propunerea de acțiuni corective si preventive

 • - rezolvarea la termenul stabilit al neconformitatilor semnalate de auditorul intern sau din exterior

 • - îndrumă și coordonează activitatea biroului;

 • - controlează și contrasemnează actele date în competența de soluționare a biroului;

 • - stabilește atribuțiile personalului din cadrul biroului și efectuează distribuirea sarcinilor și atribuțiilor în vederea realizării unei repartiții echilibrate a muncii;

 • - asigură cunoașterea și implementarea legislației din domeniul de activitate al persoanelor din subordine;

 • - urmărește decontările către prestatorii de lucrări și servicii;

 • - realizează execuția bugetară, modul de încadrare a plăților de casă în creditele aprobate;

 • - urmărește modul de întocmire a fișelor de credite pe capitole, subcapitole, articole și aliniate;

 • - verifică casieria și a registrul de casă;

 • - întocmește balanța de verificare lunară a concordanței soldurilor scriptice cu cele faptice;

 • - asigură întocmirea, circulația și păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;

 • - organizează și conduce contabilitatea și asigură efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor contabile;

 • - verifică actualizarea bugetelor in programul de contabilitate, urmărește înregistrarea angajamentelor bugetare si legale și încadrarea plăților în angajamentele efectuate;

 • - verifică corectitudinea întocmirii documentelor de plată;

 • - coordonarea și verificarea corectitudinii datelor introduse in programul SICO;

 • - asigură arhivarea documentelor produse, în conformitate cu normele legale în materie;

 • - realizează înregistrarea în evidențele contabile a rezultatelor inventarierii efectuată, conform legii, rezultate stabilite de către comisii special constituite;

 • - asigură realizarea operațiunilor privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituției;

 • - exercită controlul financiar preventiv;

 • - asigură fundamentarea lucrărilor aferente contractării de împrumuturi, precum și evidenta datoriei publice locale, urmărind achitarea la scadență a obligațiilor de plată aferente împrumuturilor;

 • - asigură verificarea corectitudinii dărilor de seamă lunare, trimestriale și anuale ale tuturor instituțiilor din subordinea bugetului local și centralizarea acestora; termen: Lunar sau Trimestrial;

 • - întocmește darea de seamă trimestriale și anuale;

 • - completează și depune formularele din sfera raportării situațiilor financiare, în Sistemul național de raportare FOREXEBUG, lunar, trimestrial și anual.

 • 11.1.1 Compartiment economic financiar

  Art.26

  - introduce în modulul de Gestiune documentele de intrare, respectiv furnizorii de achitat, în ordine cronologică, cu emiterea propunerii de angajare a fiecărei cheltuieli și a angajamentului bugetar individual sau global, cu încadrare în creditele aprobate;

 • - operează bonurile de consum aferente ieșirilor de materiale din gestiune;

 • - emite ordonanțări de plată și întocmește ordine de plată sau CEC-uri la care se referă ordonanțările ;

 • - introduce în modulul Casă - Bancă documentele de plată aferente capitolelor mai sus menționate, în vederea stabilirii soldurilor din conturile de casă și bancă;

 • - introduce în modulul Contabilitate notele contabile referitoare la salarii și alte operațiuni specifice;

 • - întocmește balanța lunară, fișele de credit, Registrul Jurnal, Fișa Contului și alte documente obligatorii, potrivit legii,

 • - intocmeste detalierile pe trimestre si subdiviziunile clasificatiei bugetare pentru bugetul de la capitolele mai sus menționate;

 • - intocmeste propuneri de rectificare bugetara la capitolele mai sus menționate, in funcție de necesitățile de cheltuieli;

 • - urmărește incadrarea cheltuielilor din investitii in listele de investitii, efectuează plata acestora si le operează in programul de contabilitate;

 • - urmărește plățile pe obiective de investitii conform cu valorile contractate si face propuneri de redistribuire pentru fondurile ramase disponibile, necheltuite, sau virarea lor pe celelalte cheltuieli ale bugetului;

 • - participa la lucrările de întocmire a darii de seama;

 • - urmărește si tine la zi evidenta contractelor de achiziții publice pentru capitolele mai sus menționate;

 • - operează în modulul CAB - contabilitatea angajamentelor bugetare, din Sistemul național de raportare FOREXEBUG:

 • - operează rezerve inițiale și definitive a creditelor de angajament și a creditelor bugetare

 • - monitorizează plățile realizate la nivel de angajament bugetar, cu încadrarea acestora în buget;

 • - monitorizează plățile efectuate în trezorerii, la nivel de angajamente rezervate;

 • 11.1.2 Compartiment buget, execuție bugetara, contabilitate, instituții subordonate

  Art.27

  întocmește lucrările referitoare la proiectul bugetului; termen:

întocmește lucrările privind întocmirea bugetului local al municipiului, precum și a bugetelor privind veniturile și cheltuielile unităților subordonate, elaborează și supun spre aprobare programe calendaristice de desfășurare a lucrărilor; termen: trim.IV anul curent pentru anul următor;

întocmește lucrările de rectificare a bugetului local și a unităților din subordine, a virărilor de credite bugetare; termen:

centralizează solicitările de rectificare de bugete ale instituțiilor din subordine;

efectuează modificările în anexe și elaborează bugetele rectificative în cursul anului pentru bugetele enumerate mai sus;

întocmește proiectele conturilor de execuție bugetară trimestriale și anuale; termen: Trimestrial;

exercită controlul financiar preventiv;

 • - participă la întocmirea dării de seamă trimestriale și anuale;

 • - elaborează situația privind monitorizarea cheltuielilor de personal lunare și trimestriale;

 • - întocmește referatele și proiectele de hotărâri pe specificul de activitate al Direcției Buget-Finante

 • - completează și depune bugetul individual al Municipiului Făgăraș, în Sistemul Național de raportare Forexebug;

 • - oprează contabilitatea angajamentelor bugetare, în Sistemul Național de raportare Forexebug;

 • 11.1.3 Compartiment gestiune

  Art.28

  • gestionează, monitorizează și distribuie funcție de cerințele celorlalte compartimente, bunuri materiale, mijloace fixe și obiecte de inventar, aflate în administrarea directă a Primăriei Municipiul Fagaras, aplicând legislația aferentă;

 • • prin personal desemnat, recepționează, semnează și răspunde pentru conformitatea bunurilor sau serviciilor achiziționate cu documentele care le însoțesc;

 • • exploatează și întreține dotările: garaj, clădiri, instalații de aer, etc.;

 • • asigură spațiile corespunzătoare pentru desfășurarea în condiții normale a activității personalului din toate compartimentele primăriei;

 • • controlează modul de folosire a bunurilor mobile și imobile;

 • • colaborează cu Serviciul Public Poliția Comunitară pentru păstrarea ordinii pe durata desfășurării programului de lucru și după program;

 • • efectuează împreuna cu Direcția Buget Finanțe, inventarierea periodică, casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar;

 • • asigură buna funcționare a centralei termice, centralei telefonice, precum și a celorlalte echipamente tehnice;

 • • răspunde de necesarul de aprovizionare a materialelor și rechizitelor de birou

 • • face propuneri privind reparațiile imobilelor din patrimoniu și a instalațiilor din dotare, urmărind executarea lor;

 • • participă la recepția finală;

 • • urmărește și controlează modul de furnizare a energiei electrice și termice;

 • • întocmește și completează la zi evidența mijloacelor mobile, imobile și a obiectelor de inventar;

 • • ține evidența și asigură confecționarea, gestionarea și scoaterea din uz a ștampilelor și a sigiliilor din primărie;

 • • urmărește și asigură desfășurarea în bune condiții a activității de transport pentru mijlocele din dotare;

 • • asigură măsuri de pază a imobilelor și bunurilor ce aparțin Primăriei Fetești

 • • organizează și asigură efectuarea curățeniei în sediul primăriei;

 • • organizează și asigură accesul în primărie a personalului propriu și a publicului;

 • • asigură dotare cu materiale igienico-sanitare, echipament de lucru și de protecție a personalului de întreținere;

 • • întocmește referate de specialitate specifice activității compartimentului;

 • • face propuneri pentru realizarea de cheltuieli bugetare privind întreținerea și buna funcționare a activității instituției;

 • • asigură verificarea și confirmarea facturilor de prestare servicii și toate facturile care au ca scop achiziționare de bunuri și servicii;

 • • asigură dotarea și echiparea imobilelor cu mijloace de prevenire și stingere a incendiilor, în concordanță cu prevederile legale privind avizele de funcționare necesare pentru fiecare imobil;

 • • păstrează și răspunde de cărțile tehnice ale instalațiilor din dotare, urmărind, conform registrului de intervenții planificate ca la termenele scadente să se execute reparațiile și întreținerea acestora, conform legislației specifice;

 • • supraveghează efectuarea curățeniei în spații cu destinația: - birouri, spații comune (săli conferințe, holuri) în grupurile sanitare și curtea interioară, în conformitate cu normele sanitare și de protecția muncii;

 • • programează autoturismele la verificările tehnice obligatorii;

 • • urmărește încadrarea în consumurile specifice de carburanți și lubrifianți a autoturismelor din parcul auto propriu, răspunde de: echiparea autoturismelor, de starea lor tehnică, dotarea cu mijloace de măsurare (corespunzătoare normelor tehnice în vigoare) a consumului, omologate și sigilate;

 • • urmărește rulajul echivalent pentru a putea schimba anvelope și lubrifianți conform normativelor;

 • • realizează grafice de reparații și întreținere curente pentru autoturisme în funcție de kilometri efectuați;

» solicită încheierea de asigurări obligatorii RCA și asigurări Casco pentru autoturismele și persoanele care circulă.

 • • aprovizionează cu rechizite, papetarie si alte materiale necesare pentru întreținere si alte reparatii necesare la Municipiul Fagaras;

 • 11.2 SERVICIUL VENITURI BUGETARE

Art.29

Serviciul venituri bugetare este subordonat Direcției Buget - Finanțe.

Serviciul Venituri bugetare este coordonat de un sef serviciu.

Serviciul are următoarele atribuții:

 • - șeful de serviciu asigura respectarea prevederilor SMQ de personalul din subordine;

 • - asigura respectarea cerințelor sistemului de management al calitatii;

- asigura si mențin înregistrări in vederea furnizării de dovezi ale conformității cu cerințele legale aplicabile in vigoare si a funcționarii eficace a SMC.

- cunoașterea cerințelor documentelor SMC aprobate: - Manualul de Management al Calitatii; Proceduri aplicabile; Fise de proces elaborate; Formulare aplicabile;

 • - aplicarea documentelor SMC primite aplicabile

 • - analiza periodica a activitatii proprii si propunerea de acțiuni corective si preventive

 • - rezolvarea la termenul stabilit al neconformitatilor semnalate de auditorul intern sau din exterior

 • 1 încasare impozite si taxe prin : - numerar, virament, on line, cu cârd.

 • 2 Impozitele și taxele încasate la bugetul local sunt: impozitul pe clădiri, impozitul și taxa asupra terenurilor, taxa asupra mijloacelor de transport, taxe autorizatii, taxa de reclama și publicitate, taxa hoteliera, taxa judiciara de timbru, taxe extrajudiciare de timbru, taxe speciale și alte taxe, de la persoanele fizice și juridice, amenzi de circulație și locale etc.

 • 3 constituirea, gestionarea si tinerea evidentei dosarelor fiscale ale contribuabililor

 • 4 Constatare și impunere atat a bunurilor apArtinand persoanelor fizice, cât și juridice, depistarea de masa impozabila nedeclarata si notificare in vederea impunerii, unde este cazul;

 • 5 Urmărește modul de funcționare a aplicației informatice Simtax si comunica compartimentului de informatizare pentru remediere

 • 6 Stabilește cuantumul impozitelor și taxelor locale în conformitate cu prevederile legale;

 • 7 organizează activitatea de asistenta a contribuabililor

 • 8 Primește și verifica Declarațiile de impunere depuse de contribuabili, efectuând corecturile acolo unde este cazul;

 • 9 întocmește matricole pentru fiecare bun supus impozitării, iar unde nu exista matricole efectuează debitarea sau scăderea sumelor pe baza de borderou;

 • 10 Verifica în teren bunurile impozabile stabilind prin Note de constatare, diferentele în plus sau în minus si comunica deciziile de impunere ;

 • 11 solicita din oficiu si verifica documente, înscrisuri, registre evidente contabile ale persoanelor juridice, pentru stabilirea corecta a obligațiilor fiscale

 • 12 analizeaza si soluționează cererile contribuabililor privind acordarea de scutiri, sau reduceri de la plata impozitelor si taxelor locale, conform prevederilor legale

 • 13 analizeaza si soluționează cererile contribuabililor privind compensarea si restituirea unor sume nedatorate sau achitate in plus fata de obligația fiscala

 • 14 efectuează acțiuni de inspecție fiscala

 • 15 verifica cererile si eliberează certificatele de neurmarire fiscala

 • 16 răspunde solicitărilor instituțiilor publice, executorilor bancari si altor autoritati ale statului privind bunurile impozabile ale contribuabililor

 • 17 Aplica amenzi contravenționale pentru nerespectarea legislației în domeniu;

 • 18 Transmite către contribuabili, decizii de impunere la începutul anului si ori de cate ori sunt modificări ale bazei de impunere;

 • 19 gestionează titlurile executorii primite de la alte instituții, autoritati pentru contribuabilii care au domiciliul in raza administrativ-teritoriala municipului Fagaras si efectuează procedura de recuperare a lor,

 • 20 Urmărește încasarea a impozitelor și taxelor locale pe termenul de prescripție, tine evidenta debitorilor si a debitelor pe fiecare categorie, întocmește lunar balamta debitelor si a soldului de incasat si comunica rezultateel serviicului financiar pentru înregistrare in balanța lunara a municipiului;

 • 21 intocmeste si comunica dosarele executionale pentru debitorii care si-au schimbat domiciliul, la organul fiscal competent

 • 22 Solicita de la instituțiile abilitate informatii privind bunurile si veniturile urmaribile ale debitorilor sau domiciliul/sediul acestora, in vederea efectuării procedurilor de recuperare a debitelor

 • 23 intocmeste documentația si asigura înscrierea instituției la masa credala, in cazul insolventei debitorilor, sau a executatrii silite de către alte organe de executare

 • 24 întocmește documentația pentru executarea silita a rau platnicilor, de la transmiterea somațiilor de plata, întocmirea popririlor, la aplicarea sechestrului, publicitatea de vânzare și vânzarea efectiva;

 • 25 întocmește dosarele de insolvabilitate, pentru contribuabilii care nu au bunuri urmaribile și nici posibilități de plata, sau care nu mai locuiesc pe raza municipiului;

 • 26 intocmeste informări, proiecte de hotarari, dispoziții, rapoArte de specialitate ori de cate ori este nevoie

 • 27 pastreaza confidențialitatea informațiilor gestionate privind contribuabilii

 • 28 arhiveaza corespondenta prelucrata si dosarele fiscale încetate si le preda la arhiva

 • 29 Are reiatii de colaborare cu toate birourile și serviciile apArtinând Consiliului Local, cu Trezoreria municipiului, Administrația Financiara si toti agentii economici, asociatii, fundatii, biserici, instituții publice, persoane fizice.

III. ARHITECT SEF

Art.30

Arhitect Sef este subordonat direct Primarului municipiului Fagaras si are următoarele atribuții:

 • - asigura respectarea cerințelor sistemului de management al calitatii;

 • - asigura si mențin înregistrări in vederea furnizării de dovezi ale conformității cu cerințele legale aplicabile in vigoare si a funcționarii eficace a SMC.

 • - cunoașterea cerințelor documentelor SMC aprobate: - Manualul de Management al Calitatii; Proceduri aplicabile; Fise de proces elaborate; Formulare aplicabile;

 • - aplicarea documentelor SMC primite aplicabile

 • - analiza periodica a activitatii proprii si propunerea de acțiuni corective si preventive

 • - rezolvarea la termenul stabilit al neconformitatilor semnalate

 • - Aplicarea legislației In domeniu

 • - Conduce , coordonează și controlează activitatea compartimentelor, birourilor și serviciilor din subordine

 • - Propune proiectele de urbanism necesare si oportune teritoriului administrativ al municipiului Fagaras.

 • - Prezintă, la cererea consiliului local al municipiului Fagaras si a primarului rapoarte si informări privind activitatea urbanistica si de amenajarea teritoriului.

 • - Informează consiliul local si primarul despre masurile ce se impun pentru materializarea proiectelor de urbanism.

 • - Face propuneri pentru reabilitarea urbanistica a unor zone din municipiul Fagaras.

 • - Organizează si intocmeste banca de date de urbanism si amenajarea teritoriului in colaborare cu serviciul informatica.

 • - întocmește propunerile pentru atribuiri de denumiri de străzi.

 • 111.1 Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului, energetic

  Art.31

  1. Răspunde de informarea și consultarea publicului privind documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului în colaborare cu Compartimentul informatizare și relații cu publicul

 • 2. Participă la recepția lucrărilor autorizate și întocmește procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor acolo unde e cazul

 • 3. La finalizarea lucrărilor, dar nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de execuție stabilit prin autorizație, va soma in scris proprietarul construcției pentru regularizarea taxei de autorizație, va urmări incasarea eventualelor diferente si va tine evidenta acestora;

 • 4. Răspunde de regularizarea tuturor taxelor legale privind autorizarea lucrărilor de construcții

 • 5. Centralizează date si studii statistice necesare unor raportări solicitate de instituțiile județene abilitate sau de instituții administrative naționale .întocmește și transmite lunar situațiile statistice la Direcția Județeană de Statistica si Inspecția de Stat in Construcții

 • 6. Urmărește existenta proiectului tehnic pe șantier, executarea lucrărilor de construire conform autorizației emise si proiectului tehnic la termenele prevăzute de aceasta; in cazul existentei neconformitatilor cu prevederile legale, propune masuri urgente de remediere si de sancționare prevăzute in lege;

 • 7. Asigura informarea cetățenilor si da reiatii acestora cu privire la problemele de recepția lucrărilor si regularizarea taxelor legale

 • 8. Verifică documentațiile depuse pentru eliberarea certificatelor de urbanism, autorizații construire și desființare

 • 9. întocmește și eliberează certificate de urbanism, autorizații de construire și desființare

 • 10. întocmește avize de principiu către Consiliul Județean în vederea eliberării certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire pentru lucrările autorizate de CJ și aflate în teritoriul administrativ al municipiului

 • 11. întocmește certificate de nomenclatură stradală

 • 12. Asigura informarea cetățenilor si da reiatii acestora cu privire la problemele de urbanism si amenajarea teritoriului.

 • 13. Asigura impreuna cu serviciul patrimoniu si cu serviciul informatica baza de date privind dreptul de proprietate asupra imobilelor, corelata cu baza de date de urbanism si amenajarea teritoriului

 • 14. Răspunde de exactitatea datelor inscrise in actele ce le elaborează:

 • - certificate de nomenclatura stradala,

certificate de urbanism

autorizațiilor de construire/desfiintare

 • III.2 Compartiment cadastru, agricol, fond funciar

  Art.32

  1. întocmește procesele verbale de punere in posesie a terenurilor agricole in vederea eliberării Titlurilor de Proprietate si le transmite Comisiei Județene de Aplicare a Fondului Funciar si Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Brașov in baza legilor Fondului Funciar si răspunde de corectitudinea documentației înaintate

 • 2. Asigura evidenta Titlurilor de Proprietate eliberate in baza Legii 18/1991, republicata, a Legii 1/2000, Legii 247/2005, și H.G 890/2005 cu modificările șl completările ulterioare

 • 3. Raportează trimestrial si anual situația titlurilor de proprietate eliberate în baza Legii 18/1991, republicata, a Legii 1/2000, Legii 247/2005, și H.G 890/2005 cu modificările șl completările ulterioare

 • 4. întocmește schite necesare activității din primărie

 • 5. Oferă sprijin informațional cetățenilor, cu privire la circulația terenurilor

 • 6. Participa la ședințele saptamanale ale Comisie de aplicare a legiilor fondului funciar.

 • 7. Redactează actele repartizate în termenele legale

 • 8. Răspunde de exactitatea datelor pe care le elaborează

 • 9. Soluționează in condițiile legii cereri ale cetățenilor.

 • 10. Identifica terenurile (intravilan, extravilan) deținute de cetățenii Municipiului Fagaras menționate de aceștia in declarațiile de impunere care se inainteaza la Serviciul de Impozite si Taxe in vederea impozitării corecte a acestora

 • 11. Colaborează și furnizează datele, schițele, planurile parcelare cerute de Secretarul Municipiului și de juriștii din instituție;

 • 12. Participă la lucrările de inventariere anuală a patrimoniului UAT Mun. Făgăraș și răspunde de corectitudinea datelor furnizate sau rezultate în urma acestei activități

 • 13. întocmește proceduri operaționale la nivelul postului/serviciului conform PO nr.17 și le supune spre avizare și aprobare managementului superior.

 • 14. Raportează trimestrial și anual numărul și stadiul lucrărilor efectuate în cursul perioadei respective;

 • 15. întocmește și arhivează anual pe suport hârtie și electronic (pe CD Șl DVD) baza de date cu care lucrează, rapoartele, hărțile, documentațiile realizate sau preluate de la alți prestatori de servicii din domeniu

 • 16. Completează si actualizeaza evidentele Registrului agricol cu datele deținătorilor de terenuri

agricole,

 • 17. Verifica pe teren datele inscrise in Registrul agricol si tine evidenta acestuia

 • 18. Efectuează înscrierea terenurilor agricole si a animalelor in Registrul Unic

 • 19. Completează si eliberează adeverințe cu date din Registrul agricol

 • 20. Acorda consultanta persoanelor declarante in completarea declarațiilor pentru Registrul agricol

 • 21. Eliberează bilete de proprietate pentru deținătorii de animale

 • 22. Verifica pe teren si eliberează certificatele de producător

 • 23. Asigura activitatea de afișare a ofertelor de vanzare a terenurilor agricole, conform Legii

 • 24. Eliberează adeverințe producătorilor agricoli din municipiu necesare pentru APIA precum si pentru șomaj, politie, burse școlare ;i alte instituții ale statului

 • 25. Participa la acțiunile întreprinse de primărie privind inventarierea, prelucrarea datelor primite si le confrunta cu Registrul agricol

 • 26. Rezolva corespondenta repartizata si răspunde de legalitatea si exactitatea datelor

 • Iii.3 Compartiment evidenta patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcari, evidenta bunuri)

Art.33

 • - Răspunde de inventarierea imobilelor-terenuri și clădiri- aparținând domeniului public și privat al municipiului

 • - întocmește documentația necesara închirierii, concesionarii si vanzarii imobilelor -construcții si terenuri apartinand domeniului public si privat al municipiului si le prezintă in comisiile de specialitate ale Consiliului Local Fagaras

 • - Inainteaza documentația si conlucrează cu juristul III.3.1 si/sau III.3.5 in vederea redactării proiectului de hotarare in vederea inchirierii, concesionarii si vanzarii imobilelor

 • - Tine evidenta contractelor de închiriere si concesionare a terenurilor aparținând patrimoniului municipiului

 • - Răspunde de încasarea chiriilor și debitelor aferente contractelor de închiriere si concesionare a terenurilor

 • - Tine la zi fisele de evidenta a chiriilor si ratelor și someaza beneficiarii in caz de neplată a acestora

 • - Urmărește respectarea obligațiilor din contractele de inchiriere si concesionare a terenurilor iar in caz de nerespectare face notificare in vederea demarării procedurilor legale de executare.

 • - Informează chiriașii de eventualele modificări legate de contractele de inchiriere sau valoarea chiriilor

 • - Răspunde de păstrarea secretului profesional asupra tuturor activităților desfășurate în cadrul compartimentului conform clauzei de confidențialitate și nu poate fi obligat în nici o circumstanță de către nici o persoană fizică sau juridică să divulge secretul profesional

 • - Rezolva corespondenta repatizata si răspunde de exactitatea si legalitatea acesteia

 • - Asigura informarea cetățenilor pe probleme de inchirirere, concesionare si vanzare terenuri apartinand patrimoniului municipiului

 • - Exercită căile legale de atac pentru apărarea domeniului public și privat al municipiului, drepturilor și obligațiilor cu caracter patrimonial și a altor drepturi și obligații legale

 • - Solicită investirea cu titlu executoriu a hotărârilor judecătorești rămase definitive pentru domeniul public si privat al municipiului

 • - Colaborează cu serviciile de specialitate în vederea stabilirii criteriilor pe baza cărora se întocmesc documentațiile și se încheie contractele (concesionare, închiriere, asociare, expropriere);

 • - Participa la organizează licitațiile privind inchirierea, concesionarea sau vanzarea terenurilor apartanand domeniului public si privat al municipiului,

 • - întocmește caietele de sarcini pentru licitatii de terenuri

 • - Verifica pe teren starea fizica a imobilelor clădiri, apartinand patrimoniului municipiului

 • - Face propuneri si sesizează, după verificările in teren, necesitatea reparării imobilelor si instalațiilor apartinand patrimoniului municipiului

 • - Verifica si rezolva sesizările chiriașilor imobilelor din domeniul privat al municipiului

 • IV.4 Compartiment acorduri, autorizatii, libera inițiativa, comercial

  Art.34

  - Acordă consultații societăților comerciale, persoanelor fizice si întreprinderilor individuale pe probleme de autorizare si funcționare

 • - Verifica documentele depuse in vederea obținerii acordului de funcționar si eliberează acordul cu respectarea legislației in vigoare

 • - Respecta metodologia de lucru privind obținerea acordului de funcționare si Regulamentul privind comercializarea produselor si serviciilor de piața din Municipiul Fagaras

 • - Tine și actualizează evidenta acordurilor de funcționare a societăților comerciale si persoanelor fizice autorizate si întreprinderilor individuale

 • - îndeplinește si alte sarcini stabilite prin lege, hotarari ale consiliului local, dispoziții ale primarului municipiului Fagaras si șefii ierarhici, conform pregătirii profesionale.

 • - Prezintă, la cererea Consiliului Local și a Primarului, rapoarte și informări privind activitatea compartimentului, în termenul și forma solicitată;

 • - Rezolvă corespondența privind activitatea compartimentului conform legislației în vigoare;

 • - Răspunde de păstrarea secretului profesional asupra tuturor activităților desfășurate în cadrul compartimentului conform clauzei de confidențialitate și nu poate fi obligat în nici o circumstanță de către nici o persoană fizică sau juridică să divulge secretul profesional

 • IV.5 Serviciu de utilitate publica

  Art.35

  Serviciul de utilitate publica este subordonat Arhitect Sef.

Serviciul de utilitate publica este coordonat de un sef serviciu.

Serviciul are următoarele atribuții:

 • - șeful de serviciu asigura respectarea prevederilor SMQ de personalul din subordine;

 • - asigura respectarea cerințelor sistemului de management al calitatii;

- asigura si menține înregistrări in vederea furnizării de dovezi ale conformității cu cerințele legale aplicabile in vigoare si a funcționarii eficace a SMC.

- cunoașterea cerințelor documentelor SMC aprobate: - Manualul de Management al Calitatii; Proceduri aplicabile; Fise de proces elaborate; Formulare aplicabile;

 • - aplicarea documentelor SMC primite aplicabile

 • - analiza periodica a activitatii proprii si propunerea de acțiuni corective si preventive

 • - rezolvarea la termenul stabilit al neconformitatilor semnalate

 • IV.5.1 Compartiment monitorizare servicii de utilitate publica, asociatii de proprietari, mediu

Art.36

 • - Elaborează proiecte de hotărâri și rapoarte la acestea, pentru ședințele de consiliu local;

 • - Elaborează informări, rapoarte și referate pentru consiliul local și pentru conducerea executivului;

 • - Analizează corespondența și elaborează răspunsuri la cetățeni, instituții publice, autorități ale administrației publice locale și centrale;

 • - Urmărește derularea activității serviciilor publice de interes local:

 • - analizează și urmărește contractele de performanță ale managerilor societăților comerciale de sub autoritatea consiliului local;

 • - analizează modul de formare și de stabilire a prețurilor și a tarifelor la servicii publice de gospodărie comunală și de încasare a acestora de la utilizatori;

- Monitorizează activitatea depusă de beneficiarii locali și finali ai proiectelor cu finanțare europeană din domeniile serviciilor publice locale, efectuându-se următoarele acțiuni:

 • - studiază și aprofundează legislația aplicabilă, precum și documentațiile aprobate pentru derularea proiectelor;

 • - monitorizează etapele premergătoare aprobării proiectelor, precum și pe cele de implementare propriu-zisă a acestora;

 • - efectuează informări către primar și/sau către consiliul local cu privire la derularea proiectelor, asupra situațiilor în care au loc încălcări ale legislației, propunând măsuri pentru intrarea în legalitate;

 • - Participă la lucrările a diferite comisii de inventariere, casare, evaluare bunuri și de recepție a lucrărilor;

 • - îndruma si sprijină asociațiile de proprietari, acorda consultanta economica si legislativa

 • - îndruma si sprijină asociațiile de proprietari pentru reorganizarea in asociatii de proprietari dar si - asigurarea documentației necesare în vederea constituirii asociației de proprietari în vederea dobândirii personalității juridice

 • - asigura secretariatul comisiei de atestare a persoanelor fizice pentru funcția de administrator al imobilelor asociației de proprietari

 • - îndruma si sprijină asociațiile de proprietari in îndeplinirea obligațiilor legale de inretinere si repararea a locuințelor si construcțiilor precum si a zonei verzi aferente blocurilor

 • - consultarea și însușirea aspectelor legislative de către reprezentanții legali ai asociațiilor de proprietari privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.

 • - dezvolta si menține reiatii cu organizatii care derulează programe in domeniile din sfera sa de activitate.

 • - face propuneri fundamentate privind proiectele si programele susținute de municipalitate in scopul sprijinirii si îndrumării asociațiilor de proprietari

 • - colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Fagaras, in scopul integrării propunerilor de angajamente fata de instituțiile din sfera sa de activitate in ansamblul programelor susținute de municipalitate.

 • - realizează si actualizeaza bazele de date referitoare la asociațiile aflate in domeniul de activitate al direcției.

 • - verificarea listelor lunare de plată, verificarea modului în care au fost repartizate la plată consumurile date de repartitoarele de costuri,verificarea cheltuielilor administrative, verificarea însușirii de către administrator a legislației în vigoare

 • - redactarea adeverințelor solicitare de notari

 • - fundamentează si promovează masuri pentru sprijinirea si îndrumarea asociațiilor de proprietari in vederea asigurării unei bune funcționalități a acestora

 • - verificarea la fața locului a datelor sesizate de petiționari și acordarea răspunsului conform legislației aplicabile

 • - asigurarea unei bune colaborare între asociații și furnizorii de utilități în vederea medierii problemelor care apar

 • - intocmirea proceselor-verbale întocmite ca urmare a efectuării verificărilor prevăzute de legislația in vigoare in domeniul asociațiilor de proprietari

 • - participa la Adunările Generale ale asociațiilor de proprietari, mediaza conflictele intre membrii asociației , intre Președinte .Comitet Executiv .Cenzor sau Administrator

 • - Răspunde de adoptarea de masuri pentru prevenirea si limitarea impacului substanțelor si preparatelor chimice periculoase asupra sanatatii populației si anunța autoritatile publice teritoriale de protecție a mediului despre orice activitate neconforma cu reglementările legale.

 • - Asigura aplicarea prevederilor legale privind colectarea selectiva a deșeurilor menajere, industriale sau de orice fel, reciclarea si reintroducerea lor in circuitul productiv si prezintă situația acestora, primarului la solicitarea acestuia.

 • - Colaborează cu autoritatile locale de sanatate publica pentru aducerea la indeplinie a prevederilor Legii 462/2002, privind următoarele domenii de activitate:

 • - elaborarea si implementarea planului local de acțiune pentru mediu;

 • - managementul riscurilor pentru sanatatea publica legate de colectarea, indeArtarea si neutralizarea deșeurilor menajere;

 • - managementul riscurilor pentru sanatatea publica legate de colectarea si epurarea apelor uzate menjere si industriale cu potențial toxic;

 • - urmărirea si asigurarea îndeplinirii prevederilor din planurile si programele de gestionare a calitatii mediului, elaborate de autoritatile publice teritoriale pentru protecția mediului.

 • - Analizează, rezolva si răspunde la sesizările si reclamatiile cetățenilor din municipiu ce se refera la activitatile pe care le coordonează, in termenele prevăzute de lege.

 • - Urmărește prevenirea si limitarea impactului asupra mediului ce-l pot avea substanțele si deseurile de orice natura si anunța autoritatile teritoriale pentru protecția mediului privind activitatile neconforme cu dispozițiile legale.

 • - Participa la organizarea si luarea masurilor de aparare împotriva fenomenelor meteorologice periculoase si a calamitatilor naturale.

 • I V.5.2 Centru de informare turistica

  Art.37

  - Asigură activitățile de primire a turiștilor și de difuzare de informații turistice prin mijloacele de care serviciul dispune

 • - Asigură contacte cu diferite categorii de public

 • - Promovează relațiile cu diferite persoane fizice și juridice

 • - Promovează interesele și imaginea Municipiului Făgăraș

 • - Stabilește programul de marketing

 • - Formulează obiectivele globale din perspectiva de marketing

 • - Formulează strategiile necesare atingerii obiectivelor

 • - Elaborează politica generală de marketing

 • - Controlează și evaluează executarea programului de marketing

 • - Efectuează cercetări de marketing, studiind mediul extern, nevoile beneficiarilor de servicii CNIPT Municipiul Făgăraș, precum și ale comportamentelor acestora

 • - Elaborează previziuni de marketing

 • - Analizează, în limita competențelor ce îi sunt atribuite, deciziile ce urmează a fi luate la nivelul serviciului și le supune conducerii spre aprobare

 • - elaborarea și implementarea strategiei de dezvoltare a turismului în Municipiul Fagaras

 • - întocmirea unei baze de date cu agenții economici din Municipiul Fagaras implicați în turism și cu punctele de atracție turistică organizarea și participarea la târguri și expoziții naționale și internaționale de turism

 • - furnizarea de informații administratorului paginii de internet a Municipiului pentru îmbunătățirea și actualizarea permanentă a acesteia

 • - recrutarea de noi membrii și păstrarea legăturii cu actualii membrii

 • - gestionarea corespondenței Centrului

 • - atragerea de programe și finanțări în vederea creșterii calității turismului din municipiul Fagaras

 • - inițierea și desfășurarea de proiecte în domeniul turismului;

 • - elaborarea de studii și analize pe domeniile de interes turistic;

 • - promovarea schimbului de date, informații, publicații, specialiști, cooperarea cu asociații organisme similare de profil din țară și străinătate

V. DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA LOCALA

Art.38

Directorul executiv al Direcției Administrație Publica Locala este subordonat direct Primarului municipiului Fagaras si are următoarele atribuții:

 • - asigura respectarea cerințelor sistemului de management al calitatii;

 • - asigura si mențin înregistrări in vederea furnizării de dovezi ale conformității cu cerințele legale aplicabile in vigoare si a funcționarii eficace a SMC.

 • - cunoașterea cerințelor documentelor SMC aprobate: - Manualul de Management al Calitatii; Proceduri aplicabile; Fise de proces elaborate; Formulare aplicabile;

 • - aplicarea documentelor SMC primite aplicabile

 • - analiza periodica a activitatii proprii si propunerea de acțiuni corective si preventive

 • - rezolvarea la termenul stabilit al neconformitatilor semnalate

 • - Aplicarea legislației In domeniu

 • V.1 Serviciul administrare patrimoniu public si privat

  Art.39

  1. colaborează cu celelalte compartimente pentru întocmirea și fundamentarea legala a proiectelor de hotărâri ale consiliului local și a proiectelor de dispoziții ale primarului, în domeniul său de activitate;

 • 2. participă la ședințele consiliului Local și ale Comisiilor de specialitate

 • 3. răspunde, coordonează activitatea, si urmărește îndeplinirea corectă și promptă a sarcinilor de serviciu ale persoanlului compartimentelor din cadrul serviciului

 • 4. colaborează cu celelalte compartimente ale Primăriei pentru bunul mers al activității.

 • 5. propune in colaborare cu instituțiile implicate, masuri pentru imbunatatirea metodelor de lucru privind lucrările edilitar gospodărești

 • 6. răspunde pentru executarea zilnică a lucrărilor de salubrizare și igienizare a străzilor și trotuarelor,

 • 7. urmărește, gestionează si răspunde de lucrările de asfaltare

 • 8. în perioada de iarnă urmărește înlăturarea zăpezii și combaterea poleiului de pe străzi și trotuare,

 • 9. elaborează proiecte de acte normative si reglementari specifice SAPPP

 • 10. participa la elaborarea strategiilor si programelor de dezvoltare a municipiului

 • 11. întocmește propuneri pentru planul anual de amenajare, reparatii si întreținerea drumurilor publice si a rețelelor de distribuție in funcție de necesitați

 • 12. se preocupă de asigurarea materiilor prime, materiale, obiecte de inventar pentru buna desfășurare a producției în seră și realizarea lucrărilor specifice spațiilor verzi

 • 13. participa la intocmirea documentațiilor tehnice pentru organizarea licitațiilor privind adjudecarea lucrărilor de intretinerea si repararea iluminat public, contractelor de achiziții de mobilier urban, contractelor de lucrări de amenajare a parcurilor

 • 14. urmărește si răspunde zilnic de starea mobilierului stradal din parcuri și părculețe copii cu remedierea rapidă a celor defecte, dacă este cazul

 • 15. urmărește si răspunde de lucrările pentru semănat, butășit în seră, precum si respectarea disciplinei tehnologice

 • V.1.1 Birou horticol

  Art.40

  1. urmărește, coordonează intreg procesul tehnologic de amenajare a spatiilor verzi( pregătirea terenului,insamantarea gazonului,, udatul terenului,intretinerea peluzelor gazonate, strângerea si transportul materialului rezultat, plantare material dendrologic si floricol, întreținere))

 • 2. coordonează activitatea si urmărește îndeplinirea corectă și promptă a sarcinilor de serviciu ale persoanlului compartimentelor din cadrul biroului răspunde de adoptarea de masuri pentru prevenirea si limitarea impacului substanțelor si preparatelor chimice periculoase asupra sanatatii populației si anunța autoritatile publice teritoriale de protecție a mediului despre orice activitate neconforma cu reglementările legale.

 • 3. îndeplinește lucrări de intretinere parcuri si zone verzi, tuns gard viu; întreținere unelte; toaletat copaci,tuns iarba; , plantat material dendrologic; sapat gropi, șanțuri, pentru plantat pomi ornamentali si gard viu; sa manifeste grijă deosebită in mânuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor pe care le are in primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor; executa orice alte sarcini primite din partea conducerii sau a șefului direct cu privire la locul de munca;

V.1.2 Birou administrare si gestionare domeniu public, privat, lucrări publice V.1.2.1 Compartiment reparatii străzi, alei, trotuare, lucrări edilitare

Art.41

 • 1. răspunde, coordonează activitatea, si urmărește îndeplinirea corectă și promptă a sarcinilor de serviciu ale personalului compartimentelor din cadrul biroului;

 • 2. colaborează cu celelalte compartimente ale Primăriei pentru bunul mers al activității;

 • 3. propune in colaborare cu instituțiile implicate, masuri pentru imbunatatirea

metodelor de lucru privind lucrările edilitar gospodărești;

 • 4. dispune masuri pentru  asigurarea personalului necesar si răspunde

efectuarea  la termenele stabilite si  in volum  complet a reviziilor si  reparațiilor

autovehiculele si utilajele din dotare;

 • 5. asigura,   urmărește si  răspunde  de folosirea legala si corecta

autivehiculelor/utilajelor precum si de utilizarea resurselor materiale si financiare avute la dispoziție si ia masuri pentru remedierea deficientelor constatate;

 • 6. dispune interzicerea punerii în circulație pe drumurile publice a mijloacelor de transport auto din dotare care nu au efectuată asigurarea obligatorie de răspundere civilă sau care au termenul de valabilitate depășit pentru inspecția tehnică periodică

 • 7. dispune masuri in rândul personalului din subordine care conduc autovehiculele/utilajele din dotare pentru prevenirea producerii evenimentelor rutiere sau tehnice, precum si pentru a nu permite conducătorilor auto sa plece in cursa sub influenta

medicamentelor cu efecte similare substanțelor ori produselor stupefiante ori intr-o stare accentuata de oboseala;

 • 8. dispune remedierea la termenele stabilite a neregulilor constatate cu ocazia inspecțiilor si controalelor efectuate pe linia domeniului sau de activitate;

 • 9. in colaborare cu instituțiile specializate sa asigure monitorizarea sistemului rutier al rețelei stradale, a sistemului de parcari si sistemului de semnalizare si siguranța circulatiei( semafoare, indicatoare, marcaje rutiere ) in vederea funcționarii in condiții de siguranța a intrgului sistem aflat in administrare, confirmând calitativ si cantitativ situațiile de lucrări executate si materialele utilizate;

 • 10. dispune masuri si răspunde de amenajarea si întreținerea parcărilor de pe domeniul public si privat al UAT Fagaras;

 • 11. dispune masuri si răspunde de ameajarea domeniului public pentru evenimente organizate conform calendarului aprobat;;

 • 12. urmărește, gestionează si răspunde de lucrările de întreținere si reparatii trotuare si carosabil confirmând calitativ si cantitativ situațiile de lucrări executate;

 • 13. în perioada de iarnă urmărește înlăturarea zăpezii și combaterea poleiului de pe străzi și trotuare, confirmând calitativ si cantitativ situațiile de lucrări executate;

 • 14. participa la elaborarea strategiilor si programelor de dezvoltare a municipiului

 • 15. întocmește propuneri pentru planul anual de amenajare, reparatii si întreținerea drumurilor publice si a rețelelor de circulație in funcție de necesitați;

 • 16. se preocupă de asigurarea materiilor prime, materiale, obiecte de inventar pentru buna desfășurare a activitatilor și lucrărilor specifice;

 • 17. urmărește si răspunde zilnic de starea mobilierului stradal din parcuri și părculețe copii cu remedierea rapidă a celor defecte, dacă este cazul

 • 18. urmărește buna desfășurare a activitatilor municipiului Fagaras pe perioada sărbătorilor de iarna cu privire la pavazarea orașului

 • 19. confirmă foile de parcurs pentru activitățile prestate de personalul din subordine

 • 20. analizeaza periodic activitatile proprii si ale se compartimentelot din subordine si propune acțiuni corective si preventive

 • 21. rezolvarea la termenul stabilit al neconformitatilor semnalate de auditorul intern sau extern

 • 22. urmărește si răspunde de activitatea de înregistrare a autovehiculelor lente, căruțe, mopede;

 • 23. coordonează si răspunde de executarea de lucrări de întreținere, reparare, montare si demontare instalatii electrice in municipiul Fagaras;

 • 24. monitorizează si răspunde de activitatea privind adăpostul canin din municipiu

 • 25. tine evidenta orelor lucrate prin completarea foilor de parcurs si a bonurilor de lucru;

 • 26. participa la rezolvarea situatilor de urgenta si calamitatilor naturale;

 • 27. supraveghează si îndruma lucrările executate de ajutorul social;

 • 28. supraveghează lucrările de reabilitare carosabil si trotuare străzi;

 • 29. participa la activitatile de marcaje rutiere si sistematizarea circulației, intretinerea mobilierului stradal, a parcurilor de joaca pentru copii, a gardurilor si stâlpilor protectori pentru delimitare parculete copii sau zone interzise circulației auto;

V.1.2.2 Compartiment iluminat public

Art.42

- întocmește si propune spre aprobarea Consiliului Local programele de dezvoltare, reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor de iluminat existente, precum si a programelor de infiintare a unor noi rețele de iluminat public.

 • - Coordonarea proiectării si execuției lucrărilor tehnico-edilitare, in scopul realizariiacestora intr-o concepție unitara si corelata cu programele de dezvoltare economico-sociala a localității si de amenajare a teritoriului, de urbanism si mediu.

 • - Propune spre aprobarea Consiliului Local studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea si modernizarea sistemelor de iluminat public , studii care vor stabili indicatorii tehnico-economici si soluțiile optime de realizare din punct de vedere tehnico-economic.

 • - Propune Consiliului Local modalitatea de administrare a sistemului de iluminat public si a bunurilor apArtinind patrimoniului public sau privat al municipiului, aferente serviciului, conform legislației in vigoare.

 • - Urmărește executarea si comportarea in timp a sistemului de iluminat public in toate componentele sale(iluminat rutier, stradal-pietonal, ornament-festiv, iluminat ornamental si iluminat arhitectural).

 • - Propune Consiliului Local Regulamentul Serviciului de Iluminat Public si stabilirea criteriilor de performanta a sistemului si urmărește respectarea acestora.

 • - Urmărește asigurarea gestionarii serviciului de iluminat public pe criterii de competenta si eficienta economica si manageriala.

 • V.1.2.3 Personal auxiliar

  Art.43

  1. sa mențină curățenia in cadrul UAT Fagaras,

 • 2. saptamânal sa verifice starea de uzura a a tomberoanelor având obligația sa anunțe administratorul de necesitatea efectuării de reparatii sau de înlocuire a tomberoanelor;

 • 3. sa anunțe de îndata administratorul orice neregula constatata cu privire la starea pereților interiori sau exteriori (infiltratii de apa de la inundatii, conducte sparte, fisurări, degradări datorate uzurii sau lovirii accidentale sau nu, etc.)

 • 4. sa duca la îndeplinire si sa respecte deciziile cu privire la curățenia trotuarului aferent imobilului (ex. : spalarea trotuarului, înlăturarea zăpezii, etc.)

 • 5. sa ia in primire toate materialele necesare asigurării curățeniei, întreținerii spațiului verde, colectarea si debarasarea gunoiului menajer (tomberoane) având obligația sa asigure pastrarea si utilizarea acestora in bune conditiuni,

 • 6. sa manifeste grija deosebita in mânuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor pe care le are in primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor;

 • 7. sa desfasoare activitatea in asa fel încât sa nu expună la pericole de accidentare sau îmbolnăvire profesionala persoana proprie sau alti angajati , in conformitate cu pregătirea si instruirea in domeniul protecției muncii primita de la angajatorul sau;

 • 1. sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile nominalizate in planul de paza si sa asigure integritatea acestora;

 • 2. sa permită accesul in obiectiv numai persoanelor autorizate si in conformitate cu dispozițiile interne;

 • 3. sa instinteze de indata șeful erarhic si conducerea unitatii, despre producarea oricărui eveniment in timpul executării serviciului si despre masurile luate;

 • 4. in caz de incendii sa ia masuri de stingere si de salvare a persoanelor, a bunurilor si valorilor, sa sesizeze pompierii si sa anunțe conducerea unitatii si politia;

 • 5. predarea - primirea serviciului pe baza de proces verbal, consemnarea tuturor problemelor ivite in timpul programului de munca;

 • 6. Să se prezinte la verificarea medicală ori de cate ori este necesar;

 • V .1.2.4 Compartiment adapost câini

  Art.44

  1. Hrănirea câinilor în adapost se face pe durata legală de adăpostire

 • 2. hrana este întotdeauna proaspătă, iar hrana uscată va fi administrată individual și supravegheat

 • 3. întreținerea curățeniei se face prin curățarea, spălarea și dezinfecția fiecărei cuști sau boxe operații efectuate zilnic și înainte de intrarea unui nou animal; se va avea în vedere că pe perioada efectuării curățeniei apa și desinfectantul să nu vină în contact cu animalele.

 • 4. cazarea, hrănirea, îngrijirea, deparazitarea, vaccinarea și înregistrarea într-o evidență unică a câinilor

 • 5. satisface cerințele și nevoile comunității locale, cum ar fi acționarea în cel mai scurt timp după diferite sesizări din partea cetățenilor cu privire la disconfortul produs de câinii fără stăpân,

 • 6. menținerea condițiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă și sănătate publică

 • 7. gestionarea câinilor fără stăpân

 • VI . 1 Birou achiziții

  Art.45

  Sef Birou achiziții este subordonat direct Primarului municipiului Fagaras si are următoarele atribuții:

 • - asigura respectarea cerințelor sistemului de management al calitatii;

 • - asigura si mențin înregistrări in vederea furnizării de dovezi ale conformității cu cerințele legale aplicabile in vigoare si a funcționarii eficace a SMC.

 • - cunoașterea cerințelor documentelor SMC aprobate: - Manualul de Management al Calitatii; Proceduri aplicabile; Fise de proces elaborate; Formulare aplicabile;

 • - aplicarea documentelor SMC primite aplicabile

 • - analiza periodica a activitatii proprii si propunerea de acțiuni corective si preventive

 • - rezolvarea la termenul stabilit al neconformitatilor semnalate

 • - Aplicarea legislației In domeniu

 • 1. Elaborează programul anual al achizițiilor publice pe baza necesităților și priorităților identificate la nivelul instituției, în funcție de fondurile aprobate și de posibilitățile de atragere a altor fonduri;

 • 2. Operează modificări sau completări ulterioare în programul anual al achizițiilor, când situația o impune, cu aprobarea conducătorului instituției;

 • 3. îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate prin transmiterea anunțurilor de intenție, participare și atribuire pe SEAP;

 • 4. Procedează la achiziționarea directa din catalogul SEAP a produselor, serviciilor si lucrărilor a căror valoare estimată se încadrează în limitele prevăzute art. 7 alin. 5) din Legea 98/2016.,

 • 5. Elaborează documentația de atribuire, în colaborare cu serviciile sau compartimentele care relevă necesitatea și oportunitatea achiziției, în funcție de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire;

 • 6. Pune în executare legile și celelalte acte normative în legătură cu procedurile de achiziții publice; - întocmește proiectele contractelor/acordurilor cadru de achiziții publice,.

 • 7. Centralizează referatele de necesitate realizând astfel identificarea necesităților obiective, menționează codul CPV respectiv;

 • 8. întocmește referatele și dispozițiile de constituire a comisiilor de evaluare și a comisiilor de recepție, în urma propunerilor făcute, pentru achizițiile publice de lucrări, servicii și produse le înaintează conducătorului instituție;

 • 9. îndeplinește toate obligațiile prevăzute în legislația în materie în calitate de membru/președinte, numit în comisiile de evaluare și comisiile de recepție.

 • 10. Elaborează strategia de contractare în toate situațiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată este alta decât achiziția directă;

 • 11. Răspunde de respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractelor/acordurilor cadru de achiziții publice,

 • 12. Urmărește și asigură respectarea prevederilor legale, la desfășurarea procedurilor privind păstrarea confidențialității documentelor de licitație și a securității acestora;

 • 13. întocmește și redactează răspunsurile la solicitările de clarificări formulate de potențialii ofertanți;

 • 14. întocmirea rapoartelor si informărilor către ANAP in concordanta cu cerințele din legislația in vigoare;

 • 15. întocmește și redactează solicitărilor de clarificări referitoare la ofertele depuse, în urma proceselor verbale de evaluare

 • 16. întocmește procesul verbal de deschidere a ofertelor/ vizualizare DUAE, a proceselor intermediare de evaluare a ofertelor, a raportului procedurii de atribuire și a comunicării rezultatului procedurii de atribuire către ofertanți, în comisiile în care este numit ca membru;

 • 17. Asigură aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselor verbale și a raportului procedurii, prin încheierea contractelor/acordurilor cadru de achiziție publică;

 • 18. Asigură întocmirea, contractelor/acordurilor cadru de achiziție publică de lucrări, servicii și produse, după finalizarea procedurilor, inclusiv contractele/acordurile cadru pentru achizițiile publice directe.

 • 19. Asigură întocmirea referatelor pentru restituirea garanților de participare către ofertanții câștigători si necâștigători.

 • 20. Asigură întocmirea referatelor pentru restituirea garanților de bună execuție, către executanți cu respectarea prevederilor art. 42 din HG 395/2016.

 • 21. Colaborează cu serviciile și compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate de procedura de atribuire și pentru urmărirea contractelor/acordurilor cadru încheiate.

 • 22. Asigură constituirea și păstrarea dosarului achiziției, document cu caracter public;

 • 23. Asigură, la cerere și în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, asistență tehnică administrațiilor locale privind aplicarea și respectarea legislației în procesul de achiziție și încheiere a contractelor/acordurilor cadru de achiziții publice;

 • 24. Participă la întocmirea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local pentru reglementarea activităților date în competența biroului.

 • 25. Participă la inițierea și întocmirea dispozițiilor, pentru reglementarea activităților date în competența biroului.

 • 26. Asigură arhivarea documentelor repartizate, produse și gestionate, conform actelor normative în vigoare;

VI.2 Birou investitii

Art.46

Sef Birou investitii este subordonat direct Primarului municipiului Fagaras si are următoarele atribuții:

 • - asigura respectarea cerințelor sistemului de management al calitatii;

 • - asigura si mențin inregistrari in vederea furnizării de dovezi ale conformității cu cerințele legale aplicabile in vigoare si a funcționarii eficace a SMC.

 • - cunoașterea cerințelor documentelor SMC aprobate: - Manualul de Management al Calitatii; Proceduri aplicabile; Fise de proces elaborate; Formulare aplicabile;

 • - aplicarea documentelor SMC primite aplicabile

 • - analiza periodica a activitatii proprii si propunerea de acțiuni corective si preventive

 • - rezolvarea la termenul stabilit al neconformitatilor semnalate

 • - Aplicarea legislației In domeniu

Urmărește derularea in bune condiții a lucrărilor de investitii pe teren

Participa in comisiile de recepție a lucrărilor de investitii realizate

Asigură decontarea tuturor contractelor cuprinse în lista obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul de stat aflate în derulare respectând prevederile legale în vigoare și clauzele contractuale;

Asigura prin proiectant proiectele si detaliile de execuție. Asigura respectarea soluțiilor tehnice avizate, aprobate;

Se preocupa sa tina o evidenta cu datele necesare pentru fiecare investiție publica;

Urmărește executarea lucrărilor si prestațiilor cantitativ si calitativ in conformitate cu prevederile legale si respectarea disciplinei contractuale;

Asigura legătura permanenta cu constructorii și proiectanții privind lucrările contractate, iar prin diriginții de șantier rezolvă toate problemele de execuție sau de proiectare;

Studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor, cât și conținutul ofertei și a contractului încheiat cu executantul lucrării;

Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul;

Verifica existenta programului de control al calitatii, cu precizarea fazelor determinante, vizat de Inspectoratul de Stat în Construcții si participa la fazele determinante din partea municipiului

Verifica existenta si valabilitatea tuturor avizelor, acordurilor, precum si a modului de preluare al condițiilor impuse de acestea în proiect;

Verifica existenta si respectarea „Planului calitatii” si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva;

Verifica respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corecta a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnica, în contract si în normele tehnice în vigoare;

Interzice executarea de lucrări de către persoane neautorizate conform reglementarilor legale în vigoare;

Transmite către proiectant sesizările proprii sau ale participanților la realizarea construcției privind neconformitatile constatate pe parcursul execuției, solicitarea dispozițiilor de șantier, a notelor de comandă suplimentare, a notelor de renunțare, etc.;

Verifica si eliberează acorduri/ autorizatii de săpătură pentru lucrările tehnico edilitare pe raza municipiului Fagaras

îndeplinește toate obligațiile prevăzute în legislația în materie în calitate de membru/președinte, numit în comisiile de evaluare și comisiile de recepție.

Asigură recepția produselor și serviciilor achiziționate precum și întocmirea documentațiilor de recepție conform legislației în vigoare.

Asigură întocmirea referatelor pentru restituirea garanților de bună execuție, către executanți cu respectarea prevederilor art. 42 din HG 395/2016.

Asigură întocmirea și înaintarea ritmică de către serviciul contabilitate a documentelor de plată prevăzute de legislația în vigoare;

In cazul membrilor participanti in comisiile de evaluare participa la întocmește și redactează solicitărilor de clarificări referitoare la ofertele depuse, în urma proceselor verbale de evaluare si la intocmește procesul verbal de deschidere a ofertelor/ vizualizare DUAE, a proceselor intermediare de evaluare a ofertelor, a raportului procedurii de atribuire și a comunicării rezultatului procedurii de atribuire către ofertanți, în comisiile în care este numit ca membru

VI.3 Compartiment implemetare proiecte de finanțare, reiatii internaționale

Art.47

Compartimentul implemetare proiecte de finanțare, reiatii internaționale este subordonat direct Primarului municipiului Fagaras si are următoarele atribuții:

 • - asigura respectarea cerințelor sistemului de management al calitatii;

 • - asigura si mențin înregistrări in vederea furnizării de dovezi ale conformității cu cerințele legale aplicabile in vigoare si a funcționarii eficace a SMC.

 • - cunoașterea cerințelor documentelor SMC aprobate: - Manualul de Management al Calitatii; Proceduri aplicabile; Fise de proces elaborate; Formulare aplicabile;

 • - aplicarea documentelor SMC primite aplicabile

 • - analiza periodica a activitatii proprii si propunerea de acțiuni corective si preventive

 • - rezolvarea la termenul stabilit al neconformitatilor semnalate

 • - Aplicarea legislației In domeniu

 • • Elaborează cereri de finanțare pentru proiecte de investitii de interes local din sfera de atribuții a Primăriei Municipiului Făgăraș;

 • • Initiaza programe si proiecte in parteneriat cu instituții de invatamant si organizații nonguvernamantale pentru informarea societății civile asupra noțiunilor vehiculate in procesul de integrare europeana: instituții europene, aquis comunitar, programe comunitare, instrumente financiare avantaje/dezavantaje ale integrării;

 • • Asigura documentarea si monitorizarea componentelor programelor de finanțare ale Uniunii Europene si Fondurilor Structurale destinate administrației publice locale si furnizează aceste informatii instituțiilor din subordinea Consiliului Local Făgăraș eligibile pentru aceste programe;

 • • Identifica necesitățile si constrângerile care afecteaza comunitatea locala, grupurile “tinta” pentru acestea si resursele ce stau la dispoziția comunității;

 • • Colaborează cu entitatile autoritatile care au atribuții in domeniul integrării (Ministerul Integrării Europene, direcțiile de specialitate ale altor ministere si instituții centrale, Agenția pentru Dezvoltare Regională);

 • • Asigura legătură Primăriei Municipiului Făgăraș cu administratorii Fondurilor Structurale și de concesiune in domeniul politicilor si programelor de dezvoltare ale municipalității;

 • • Acorda consultanta departamentelor Primăriei Municipiului Făgăraș si instituțiilor/ serviciilor publice subordonate Consiliului Local Făgăraș pentru scrierea cererilor de finanțare;

 • • Face cunoscute ,prin pliante, seminarii, work-shopuri, proiectele cu finanțare externa realizate de Primăria Municipiului Făgăraș;

 • • Asigura documentarea si elaborarea tuturor materialelor specifice necesare implementări si realizării proiectelor;

 • • Asigura traducerea materialelor si documentelor in domeniul integrării europene de interes local;

 • • Asigura documentarea, analiza si întocmirea bazei de date privind actele normative ale Uniunii Europene in domeniile de interes ale administrației publice locale.

 • • înaintează documentația de atribuire Primarului municipiului spre aprobare;

 • • Asigură decontarea tuturor contractelor cuprinse în lista obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul de stat aflate în derulare respectând prevederile legale în vigoare și clauzele contractuale;

 • • întocmește notele de fundamentare pentru promovarea obiectivelor de investiții propuse a se realiza, obiective cuprinse în planul strategic operațional, al municipiului;

 • • Elaborează programe și strategii de investiții pe termen mediu și lung;

 • • întocmește proiecte de hotarari pentru Consiliul Local Făgăraș si de dispoziții ale Primarului in domeniul de activitate;

® de a elabora și promova propuneri de proiecte în vederea obținerii finanțării din fonduri europene, precum și din alte surse, de a coordona și monitoriza implementarea acestora, precum și de a monitoriza și evalua post-implementare proiectele finanțate, din punct de vedere tehnic și în condițiile legii.

 • • de identificare a posibilităților de finanțare a proiectelor propuse în cadrul Municipiului Fagaras din fonduri europene sau alte categorii de fonduri, de elaborare a documentației necesare și de promovare a propunerilor de proiecte în vederea obținerii finanțării,

 • • de coordonare și monitorizare a implementării proiectelor finanțate, în colaborare cu instituția finanțatoare, contractorul selectat și compartimentul beneficiar, de monitorizare și evaluare post-implementare a proiectelor finanțate.

 • • de a încuraja dezvoltarea locală a Municipiului Fagaras. în acest sens, compartimentul sprijină planificarea strategică la nivel local, precum și implementarea planurilor strategice ale municipalității prin atragerea de fonduri nerambursabile, în vederea îmbunătățirii activității instituției și îndeplinirii obiectivelor acesteia;

 • • coordonarea elaborării proiectelor politicilor și strategiilor, a programelor și studiilor, analizelor și statisticilor necesare realizării și implementării politicilor publice;

 • • elaborarea, împreună cu instituțiile implicate a unor prognoze orientative și programe de dezvoltare economico-socială locale și supunerea acestora spre aprobare Consiliului local al municipiului fagaras;

 • • întocmirea anual sau ori de cate ori este nevoie, în colaborare cu celelalte compartimente, de rapoarte privind starea economică și socială a municipiului și prezentarea acestora la termenele prevăzute de lege sau stabilite de primar, Consiliul local;

 • • propunerea către primar, Consiliul local, de referate de specialitate vizând actualizarea strategiei de dezvoltare locală, anual sau în funcție de nevoi pentru organizarea de dezbateri publice;

 • • monitorizarea gradului de îndeplinire a strategiei de dezvoltare a municipiului, împreună cu factorii interesați, pe domenii specifice menționate în cadrul strategiei;

 • • întocmirea de referate de specialitate în domeniul de activitate al serviciului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul local;

 • • elaborare cereri finanțare;

 • • identificarea, selectarea și procurarea surselor informaționale privitoare la programele Uniunii Europene sau a altor surse interne/externe de finanțare nerambursabilă, precum și monitorizarea acestor surse de finanțare nerambursabilă;

 • • inițierea și dezvoltarea unor contacte directe cu principalii finanțatori ai unor proiecte de dezvoltare locală; realizarea de parteneriate cu alte instituții/organizații cu abilități în managementul strategic și dezvoltării durabile;

 • ♦ promovarea către factorii interesați din Municipiul Fagaras a ofertelor de programe din partea UE, inclusiv în colaborare cu structuri responsabile de administrarea acestor programe, precum și a ofertelor de programe din partea orașelor înfrățite cu Municipiul Fagaras

 • • atragerea de finanțări nerambursabile și managementul proiectelor accesate în calitate de aplicant principal;

 • » acordarea de asistență potențialilor beneficiari ai programelor specifice UE din rândul instituțiilor de interes local inființate de consiliul local sau din cadrul aparatului de specialitate al primarului în accesarea și implementarea unor proiecte finanțate (co-finanțate) din fonduri UE;

 • • colaborarea, prin stabilirea de parteneriate, cu factori interesați în elaborarea de propuneri de finanțare din fonduri nerambursabile europene pentru proiecte de interes local, în concordanță cu prioritățile de dezvoltare locală identificate;

 • • monitorizarea și întocmirea rapoartelor intermediare și finale narative și financiare vizând derularea programelor UE sau a altor programe, împreună cu factorii interesați, compartimentele din cadrul primăriei implicate în aceste proiecte, anual sau de câte ori se solicită;

 • • analizează contractele existente între instituție și prestatori privind derularea fondurilor europene și le adaptează conform legislației în vigoare și intereselor autorității publice reprezentate;

 • • realizează răspunsuri la notificări, adrese, convocări și încercări de conciliere în baza clauzelor contractuale, transmise de către prestatori/executanți, în cadrul contractelor finanțate prin fonduri europene;

 • • urmărește derularea, în bune condiții a contractelor din evidența serviciului, sub aspectul îndeplinirii obligațiilor contractuale de către ambele părți contractante;

VI.4 Compartiment audit intern

Art.48

Compartimentul de audit public intern este subordonat direct Primarului municipiului Fagaras si are următoarele atribuții:

 • - asigura respectarea cerințelor sistemului de management al calitatii;

 • - asigura si mențin înregistrări in vederea furnizării de dovezi ale conformității cu cerințele legale aplicabile in vigoare si a funcționarii eficace a SMC.

 • - cunoașterea cerințelor documentelor SMC aprobate: - Manualul de Management al Calitatii; Proceduri aplicabile; Fise de proces elaborate; Formulare aplicabile;

 • - aplicarea documentelor SMC primite aplicabile

 • - analiza periodica a activitatii proprii si propunerea de acțiuni corective si preventive

 • - rezolvarea la termenul stabilit al neconformitatilor semnalate

 • - Aplicarea legislației In domeniul auditului

 • - Efectuarea de misiuni de audit public intern pentru a aevalua daca sistemul de management financiar si control al entitatii publice sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, economicitate, eficienta si eficacitate ;

 • - Auditarea, cel puțin o data la 3 ani, a următoarelor activitati:

 • * angajamente bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata, inclusiv din fonduri comunitare;

 • * plățile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare ;

 • * vanzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale ;

 • * concesionarea/lnchirierea de bunuri din domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale ;

 • * constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si astabilirea titlurilor de creanța, precum si facilitati acordate la încasarea acestora ;

 • * alocarea creditelor bugetare ;

 • * sistemul contabil si fiabilitatea acestuia ;

 • * sistemul de luare a deciziilor;

 • * sistemul de conducere si control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme ;

 • * sistemele informatice ;

 • - Elaborarea proiectului planului anual de audit public intern ;

 • - Raportarea periodica asupra constatărilor, concluziilor si recomandărilor rezultate din activitatea de audit;

 • - In cazul identificării unor neregularitati sau posibile prejudicii, raportarea imediat conducătorului entitatii publice si structurii de control intern abilitate ;

VI.5 Compartiment protecție civila

Art.49

Compartimentul de protecție civila este subordonat direct Primarului municipiului Fagaras si are următoarele atribuții:

 • - asigura respectarea cerințelor sistemului de management al calitatii;

 • - asigura si mențin înregistrări in vederea furnizării de dovezi ale conformității cu cerințele legale aplicabile in vigoare si a funcționarii eficace a SMC.

 • - cunoașterea cerințelor documentelor SMC aprobate: - Manualul de Management al Calitatii; Proceduri aplicabile; Fise de proces elaborate; Formulare aplicabile;

 • - aplicarea documentelor SMC primite aplicabile

 • - analiza periodica a activitatii proprii si propunerea de acțiuni corective si preventive

 • - rezolvarea la termenul stabilit al neconformitatilor semnalate

 • 1 Aplica si executa legislația In vigoare In domeniul de activitate ;

 • 2 In cazuri de urgrenta ia masuri de intervenție despre care raportează ulterior șefului protecției civile si eșaloanelor superioare ;

 • 3 Planifica si conduce activitatile de întocmire, aprobare, actualizare, păstrare si de aplicare a documentelor operative ;

 • 4 Asigura si verifica menținerea In permanenta stare de operativitate a punctelor de comanda ;

 • 5 Asigura masurile organizatorice, materiale si documentația necesara privind Instintarea si aducerea personalului de conducere la locul de munca, In caz de dezastre sau la ordin ;

 • 6 Organizează si conduce, prin Centrul operativ cu activitate temporara, potrivit ordinelor șefului protecției civile, acțiunile formațiunilor de protecție civila pentru înlăturarea urmărilor produse de dezastre, atacuri aeriene sau teroriste ;

 • 7 Elaborează si aduce la îndeplinire planurile privind activitatile de protecție civila anuale si lunare, pregătirea comisiei, formațiunilor, subunitățile de serviciu si salariatilor, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale si sa le prezinte spre aprobare șefului protecției civile ;

 • 8 Conduce pregătirea comandanților de formațiuni, a formațiunilor de protecție civila, tine evidenta pregătirii acestora si raportează datele despre acestea si alte activitati Inspectoratului județean de protecție civila ;

 • 9 Conduce exercițiile tactice potrivit documentelor întocmite In acest scop ;

 • 10 Asigura studierea si cunoașterea de către Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta a pArticularitatilor localității si principalele caracteristici care ar influenta urmările unor urgente civile ;

 • 11 Asigura colaborarea cu formațiunile de paza, pompieri si de Crucea Roșie, pentru realizarea masurilor de protecție cuprinse In documentele operative si pentru desfasurarea pregătirii de protecție civila In special, pe timpul aplicațiilor, exercitilor si alarmărilor;

 • 12 întocmește situația cu mijloacele, aparatura, utilajele si instalațiile din municipiu, care pot fi folosite In caz de dezastre sau situatii speciale si o actualizeaza permanent;

 • 13 împreuna cu Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, întocmește planul de protecție civila, planul de evacuare si planul de aparare împotriva dezastrelor;

 • 14 Asigura organizarea si încadrarea C.L.S.U. si formațiunilor de protecție civila, potrivit instrucțiunilor In vigoare si actualizeaza permanent situația acestora ;

 • 15 Asigura mijloacele si aparatura necesara pentru funcționarea posturilor de observare, se ocupa nemijlocit de pregătirea posturilor de observare si grupelor de cercetare si asigura intrarea acestora In funcțiune la ordin ;

 • 16 Verifica întreținerea adăposturilor de protecție civila, evidenta si respectarea noemelor de întrebuințare a acestora ;

 • 17 Urmărește asigurarea cu mijloace de protecție a formațiunilor de protecție civila ;

 • 18 întocmește planurile de amenajare a punctelor de decontaminare ;

 • 19 Urmărește asigurarea de spatii corespunzătoare depozitarii, conservării, întreținerii si folosirii corecte a tehnicii, aparaturii si materialelor din înzestrare ;

 • 20 Urmărește asigurarea bazei materiale pentru instruirea formațiunilor si caracterul practic-aplicativ al acesteia ;

 • 21 Pregătește si prezintă șefului protecției civile informări cu privire la realizarea masurilor de protecție civila, a pregătirii si alte probleme specifice ;

 • 22 Executa nemijlocit controlul pregătirii formațiunilor si subunităților de serviciu ;

 • 23 Participa la toate convocările, bilanțurile, analizele si alte activitati conduse de eșaloanele superioare ;

 • 24 la masuri anual, prin compartimentele de investitii si aprovizionare, pentru asigurarea materialelor si aparaturii necesare desfășurării activitatii de protecție civila;

 • 25 Prevede In planul de mobilizare a economiei naționale materialele necesare copmletarii înzestrării formațiunilor de protecție civila ;

 • 26 Pregătește si asigura desfasurarea bilanțului anual al activitatilor de protecție civila ;

 • 27 Efectuează studiul ordonat si difuzat de eșalonul superior;

 • 28 Executa atribuțiile prevăzute In regulamentele si instrucțiunile de protecție civila ;

 • 29 Asigura respectarea regulilor de păstrare, mânuire si evidenta a documentelor secrete, precum si evidenta persoanelor ce au acces la astfel de documente ;

 • 30 Executa instructajul periodic cu persoanele care au acces la documentele secrete;

 • 31 Executa activitati de îndrumare, control si constatare a încălcării legii In domeniul prevenirii si stingerii incendiilor potrivit unităților de copmetenta ;

 • 32 Planifica activitatea de prevenire si stingere a incendiilor;

 • 33 Organizează activitati de aparare împotriva incendiilor;

 • 34 Acorda asistenta de specialitate In situatii critice ;

 • 35 Monitorizează activitatea de prevenire si stingere a incendiilor;

 • 36 Instruiește salariatii In domeniul prevenirii incendiilor;

 • 37 Avizează documentațiile privind prevenirea si stingerea incendiilor In raza de responsabilitate;

 • 38 Investighează contextul producerii incendiilor In raza de responsabilitate ;

 • 39 Elaborează documentele specifice activitatii de prevenire si stingere a incendiilor;

 • 40 Tine evidenta si întocmește documentele de mobilizare la locul de munca a personalului din cadrul primăriei;

 • VI.6 Compartiment îndrumare romi

  Art.50

  Consilierul pe problemele romilor este subordonat direct Primarului municipiului Fagaras si are următoarele atribuții:

- asigura respectarea cerințelor sistemului de management al calitatii;

- asigura si mențin înregistrări in vederea furnizării de dovezi ale conformității cu cerințele legale aplicabile in vigoare si a funcționarii eficace a SMC.

 • - cunoașterea cerințelor documentelor SMC aprobate: - Manualul de Management al Calitatii; Proceduri aplicabile; Fise de proces elaborate; Formulare aplicabile;

 • - aplicarea documentelor SMC primite aplicabile

 • - analiza periodica a activitatii proprii si propunerea de acțiuni corective si preventive

 • - rezolvarea la termenul stabilit al neconformitatilor semnalate

 • • Institutionalizarea obiectivelor politice asumate de Guvern In problematica romilor si responsabilizarea autoritatilor publice centrale si locale In aplicarea masurilor concrete de îmbunătățire a situației cetățenilor romani de etnie roma

 • • Sprijinirea formarii si promovării unei elite intelectuale si economice din rândul romilor, care sa funcționeze ca facilitator al politicilor de integrare sociala si de modernizare

 • • Eliminarea stereotipurilor, prejudecăților si a practicilor anumitor funcționari din

instituțiile publice centrale si locale, care încurajează discriminarea cetățenilor romani de etnie roma fata de ceilalți cetateni

 • • Producerea unei schimbări pozitive In opinia publica In legătură cu etnia romilor, pe baza principiilor tolerantei si solidarității sociale

 • • Stimularea participării etniei romilor la viata economica, sociala, educaționala, culturala si politica a societății prin atragerea In programe sectoriale de asistenta si dezvoltare comunitara

 • • Prevenirea discriminării instituționale si sociale a cetățenilor romani de etnie roma In accesul acestora la serviciile oferite de societate

 • • Asigurarea condițiilor pentru garantarea de sanse egale pentru etnicii romi, In vederea atingerii unui standard decent de viata.

 • • Expertii locali pentru romi reprezintă principalii mediatori Intre comunitățile locale

de romi si autoritatile administrației publice locale.

 • • Expertii locali pentru romi sunt responsabili pentru organizarea, planificarea,

coordonarea si desfasurarea pe plan local a activitatilor pentru îndeplinirea obiectivelor si sarcinilor cuprinse In planul general de masuri.

 • • In sensul prezentei hotarari, expert local pentru romi este o persoana buna cunoscătoare a problemelor romilor din zona, recomandata de către romii din comunitatea locala pentru a o reprezenta In relația cu primăria.

 • VI.7 Cabinet primar

  Art 51

  Cabinetul primarului este subordonat direct Primarului municipiului Fagaras si are următoarele atribuții:

 • - asigura respectarea cerințelor sistemului de management al calitatii;

- asigura si mențin înregistrări in vederea furnizării de dovezi ale conformității cu cerințele legale aplicabile in vigoare si a funcționarii eficace a SMC.

 • - cunoașterea cerințelor documentelor SMC aprobate: - Manualul de Management al Calitatii; Proceduri aplicabile; Fise de proces elaborate; Formulare aplicabile;

 • - aplicarea documentelor SMC primite aplicabile

 • - analiza periodica a activitatii proprii si propunerea de acțiuni corective si preventive

 • - rezolvarea la termenul stabilit al neconformitatilor semnalate

Cabinetul primarului exercită atribuțiile prevăzute de art. 158 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Art 52 Potrivit prevederilor Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea si funcționarea Agenției Naționale de integritate, aleșii locali, funcționarii publici si personalul contractual de conducere au obligația depunerii declarațiilor de avere si interese, obligație prezentata detaliat In continuare:

(1) Declarațiile de avere si de interese reprezintă acte personale si irevocabile, putând fi rectificate numai In condițiile prevăzute de prezenta lege.

(2) Declarația de avere se face In scris, pe proprie răspundere, si cuprinde bunurile proprii, bunurile comune si cele deținute In indiviziune, precum si cele ale copiilor aflati In întreținere, potrivit Legii nr.176/2010 integritatea în exercitarea funcțiilor și

demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative.

(3) Declarația de interese se face, In scris, pe proprie răspundere si cuprinde


funcțiile si activitatile, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei In exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice si In mediul de afaceri, prevenirea si sancționarea corupției, cu modificările si completările ulterioare.

Art.53 (1) Declarațiile de avere si de interese se depun In termen de 15 zile de la data numirii sau alegerii In funcție ori de la data începerii activitatii.

(2) Persoanele prevăzute de lege au obligația sa depună sau sa actualizeze


declarațiile de avere si de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior.

(3) In termen de cel mult 15 zile de la data încheierii mandatului sau a încetării


activitatii, persoanele prevăzute de lege au obligația sa depună o noua declarație de avere si declarație de interese.

(4) In termen de 15 zile de la data intrării In vigoare a prezentei legi, persoanele


care nu aveau obligația de a depune declarația de avere si declarația de interese, pentru care legea stabilește aceasta obligație, trebuie sa depună aceste declaratii, potrivit legii.

Art.54 (1) Fisa postului va cuprinde In mod detaliat si concret atribuțiile si responsabilitățile postului, reieșite din legislație si din prezentul regulament.

(2) Fisele postului se aproba de către Primar si viceprimar, In funcție de delegarea competentelor la data înființării postului si se actualizeaza ori de cate ori este nevoie In funcție de dispozițiile legale.

Art.55 Nerespectarea dispozițiilor Regulamentului de organizare si funcționare atrage după sine răspunderea administrativa sau civila.

Art.56 Prin grija directorilor si șefilor de serviciu, Regulamentul de organizare si funcționare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Fagaras va fi Insusit de către fiecare salariat sub luare de semnătură.

Art57 Prevederile prezentului regulament se completează si /sau modifica prin hotarare a consiliului local.

Art.58 Prevederile prezentului Regulament de organizare si funcționare, se considera modificate de drept In momentul apariției de dispoziții legale contrare.

PRIMAR,


Co


isurse umane,


ORGANIGRAMA

SERVICIULUI PUBLIC COMINITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANEI FAGARASSTAT DE FUNCȚII


nr. crt.

funcția publica

clasa

gradul profesional

nivelul studiilor

funcția contractuala

treapta profesionala

nivelul studiilor

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR

sef serviciu

_

_

Compartiment evidenta

persoanelor

1

consilier

I

S

S

2

consilier

I

S

S

3

consilier juridic

I

s

s

4

consilier

I

s

s

5

consilier

I

s

s

6

consilier

I

s

s

Compartiment stare civila

1

consilier

I

s

s

2

consilier juridic

I

s

s

3

consilier

I

p

s

4

consilier

I

p

s


TOTAL funcții publice

11

fp conducere

1

fp execuție

10
CONSILIUL LOCAL

AL

MUNICIPIULUI FASERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

REGULAMENTUL

PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.l Serviciul Public Comunitar de Evidența Persoanelor al Municipiului Făgăraș, denumit în continuare serviciu public comunitar, se organizează în subordinea Consiliului Local, fără personalitate juridică, conform HCL nr. 36/2005, constituit în temeiul art.l din Ordonanța Guvernului nr.84/2001, privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidența persoanelor, actualizată.

Art. 2(1) Scopul Serviciul Public Comunitar de Evidența Persoanelor este acela de a exercita competențele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor -actelor normative care reglementează activitatea de evidența persoanelor, precum și eliberare a documentelor.

 • (2) Activitatea serviciul public comunitar se desfășoară în interesul persoanelor și al comunității, în sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în executarea legii.

Art.3(l) în vederea îndeplinirii atribuțiilor, Serviciul Public Comunitar de Evidența Persoanelor al Municipiului Făgăraș este constituit, potrivit prevederilor art.4, alin.(l) din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001, prin reorganizarea serviciului de stare civilă din aparatul propriu al Consiliului Local și al biroului evidența populației din cadrul Serviciului de evidență informatizată a persoanei al municipiului Făgăraș.

 • (2) Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Făgăraș este organizat la nivel de serviciu și are în componență un compartiment de evidență a persoanelor și un compartiment de stare civilă, conform prevederilor art.2 din Metodologia privind criteriile de dimensionare a numărului de funcții din aparatul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, constituirea patrimoniului și managementul resurselor umane, aprobată prin HG nr.2104/24.11.2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcții din aparatul serviciilor publice comunitare de evidența persoanelor constituirea patrimoniului și managementul resurselor umane, financiare și materiale corelat cu prevederile OUG nr. 63/2010, actualizată, având ca principale atribuții: întocmirea, păstrarea, evidența și eliberarea certificatelor de stare civilă, a cărților de identitate și de alegător.

 • (3) în baza HCL nr. 183/201 1 s-a aprobat asocierea Municipiului Făgăraș prin SPCLEP cu Direcția Generală a Pașapoartelor prin SPCEEPS Brașov și astfel în cadrul serviciului își desfășoară activitatea punctul mobil pașapoarte, în sensul preluării actelor și eliberării pașapoartelor electronice.

 • (4) SPCLEP este un serviciu public de interes local aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, fără personalitate juridică care deservește cetățenii municipiului Făgăraș precum și a celor 12 comune arondate: Beclean, Cincu, Hârseni, Lisa, Mândra, Părău, Recea, Sâmbăta de Sus, Șinca, Șoarș, Ticușu și Voila. Serviciul asigură eliberarea actelor de identitate și a certificatelor de stare civilă unui număr de cca. 70.000 locuitori, aflați pe raza de competență.

Art.4 Activitatea Serviciul Public Comunitar de Evidența Persoanelor este condusă de Șeful Serviciului. A

Art.5 In îndeplinirea prerogativelor cu care este învestit, serviciul public comunitar cooperează cu celelalte structuri ale Primăriei, ale Ministerului Afacerilor Interne și colaborează pe probleme de interes comun, dezvoltă relații de colaborare cu autoritățile publice, societăți, agenți economici, precum și cu persoane fizice, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare.

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA SERVICIULUI

Art.6(l) Structura organizatorică și componența Serviciului Public Comunitar de Evidența Persoanelor a municipiului Făgăraș, sunt stabilite conform organigramei și statutului de funcții aprobat prin Hotărârea nr. 36 din 28.02.2005, a Consiliului Local Făgăraș, avizată de Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor.

 • (2) Structura organizatorică este următoarea:

 • a) compartimentul de stare civilă cu 3 persoane,

 • b) compartimentul de evidență a persoanelor cu 7 persoane.

 • (3) Serviciului Public Comunitar de Evidența Persoanelor are atribuții pe linie de: a) evidență a persoanelor și eliberarea actelor de identitate;

 • b) stare civilă;

 • c) informatică;

 • d) analiza, sinteza, secretariat, arhivă și relații cu publicul

 • e) registrul electoral.

Art.7 Activitatea desfășurată de către structurile serviciului public comunitar al municipiului Făgăraș, în vederea atingerii obiectivelor propuse, are la bază relații de autoritate (ierarhice, funcționale), de cooperare, de coordonare și de control, potrivit atribuțiilor stabilite pentru fiecare structură componentă în parte.

Art.8(l) Relațiile de autoritate ierarhice se stabilesc între conducerea serviciului public comunitar și structurile subordonate acestuia în scopul organizării, menținerii și perfecționării stării de funcționalitate a sistemului serviciului.

 • (2) In cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidența Persoanelor în care sunt organizate compartimente în care nu sunt prevăzute funcții de conducere, se stabilesc relații de autoritate funcționale între personalul cu funcția cea mai mare și restul personalului acestor structuri, în vederea îndrumării și îmbinării în mod unitar, în

conformitate cu scopurile și obiectivele propuse, a activității acestora și a echilibrării sarcinilor, armonizării eforturilor necesare și asigurării unității de acțiune în îndeplinirea obiectivelor.

Art.9 între structurile Serviciului Public Comunitar al Municipiului Făgăraș se stabilesc relații de cooperare, pentru îndeplinirea sarcinilor specifice și în vederea integrării obiectivelor în ansamblul atribuțiilor serviciului.

Art.10 La nivelul Serviciului Public Comunitar al Municipiului Făgăraș, activitatea de control și coordonare este atribuită Consiliului Local și se realizează de către Șeful Serviciului.

Art.ll(l) Serviciul Public Comunitar de Evidența Persoanelor al Municipiului Făgăraș, primește și soluționează cererile cetățenilor pe probleme specifice de evidență a persoanelor din localitatea în care funcționează serviciul public comunitar cât și din 12 comune din zonă, la care nu s-au constituit încă servicii publice comunitare locale. Modificarea arondării actuale a serviciului public se stabilește la propunerea DJCEP cu avizul prealabil al DEPABD București.

(2) în aplicarea ordinelor și instrucțiunilor de nivel superior, conducătorul instituției emite decizii și note interne obligatorii pentru tot personalul.

CAPITOLUL III

ATRIBUȚIILE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

Art.12 Serviciul Public Comunitar de Evidența Persoanelor al Municipiului are următoarele atribuții principale:

 • > întocmește, păstrează, ține evidența și eliberează, certificatele de stare civilă, cărțile de identitate și cărțile de alegător;

 • > înregistrează actele și faptele de stare civilă, precum și mențiunile și modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul și reședința persoanelor, în condițiile legii;

 • > întocmește și păstrează registrele de stare civilă în condițiile legii;

 • > întocmește, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă, precum și orice mențiuni făcute pe actele de stare civilă și pe actele de identitate, în condițiile legii;

 • > actualizează, utilizează și valorifică Registrul local de evidență a persoanelor, care conține datele de identificare și adresele cetățenilor care au domiciliul în raza de competență teritorială a serviciului public comunitar;

 • > furnizează în condițiile legii, la solicitarea autorităților și instituțiilor publice centrale, județene si locale, agenților economici ori a cetățenilor, datele de identificare și de domiciliu ale persoanelor;

 • > constată contravențiile și aplică sancțiuni, în condițiile legii;

 • > ține registrele de evidență pentru fiecare categorie de documente eliberate;

 • > îndeplinește și alte atribuții stabilite în conformitate cu legislația în vigoare.

CAPITOLUL IV

CONDUCEREA SERVICIULUI

Art.13 Conducerea Serviciului Public Comunitar al Municipiului Făgăraș, este asigurată de către Șeful Serviciului.

Art.l4(l) Șeful Serviciului reprezintă Serviciul Public Comunitar al Municipiului Făgăraș, în relațiile cu șefii celorlalte structuri din cadrul Consiliului Local, din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean, Prefecturii, precum și cu comandanții (șefii) unităților din Ministerul Afacerilor Interne, ori cu instituțiile și organismele din afara sistemului Ministerului Afacerilor Interne, potrivit competențelor legale.

 • (2) în aplicarea ordinelor și instrucțiunilor de nivel superior, Șeful Serviciului emite decizii pentru tot personalul din subordine.

 • (3) în condițiile legii și reglementărilor specifice, Șeful Serviciului poate delega atribuții din competența sa altor persoane din subordine.

Art.15 Șeful Serviciului răspunde în fața Consiliului Local de întreaga activitate pe care o desfășoară, potrivit prevederilor fișei postului.

Art.16 Personalul serviciului public comunitar, răspunde de întreaga activitate pe care o desfășoară în fața Șefului Serviciului.

CAPITOLUL V

ATRIBUȚIILE STRUCTURILOR SUBORDONATE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR

 • A. COMPARTIMENTUL DE EVIDENȚA PERSOANELOR

Art. 17 Compartimentul de evidența persoanelor are următoarele atribuții:

 • > organizează activitatea de eliberare a actelor identitate și cărților de alegător, sens în care primește, analizează și soluționează cererile pentru eliberarea cărților de identitate, stabilirea ori schimbarea domiciliului, precum și acordarea vizei de reședință, în conformitate cu prevederile legale;

 • > pentru îndeplinirea întocmai a atribuțiilor și sarcinilor din competență răspunde de aplicarea întocmai a dispozițiilor legale, a ordinelor și instrucțiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de evidență a persoanelor;

 • > înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;

 • > răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare și înscrise în formularele necesare eliberării actelor de identitate;

 • > colaborează cu formațiunile de poliție organizând în comun acțiuni și controale la locuri de cazare în comun, hoteluri, moteluri, campinguri și alte unități de ocrotire socială, în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidență a persoanelor, precum și a celor urmărite în temeiul legii;

 • > identifică - pe baza mențiunilor operative - elementele urmărite, cele cu interdicția prezenței în anumite localități și anunță unitățile de poliție în vederea luării măsurilor legale ce se impun;

 • > înmânează actele de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora;

 • > actualizează Registrul National de Evidență a Persoanelor cu informațiile din cererile cetățenilor pentru eliberarea actului de identitate, precum și din comunicările autorităților publice prevăzute de lege;

 • > desfășoară activități de primire, examinare și rezolvare a petițiilor cetățenilor;

 • > asigură colaborarea și schimbul permanent de informații cu unitățile operative ale M.A.I, în scopul realizării eficiente și de calitate a sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii;

 • > formulează propuneri pentru îmbunătățirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc;

 • > întocmește situații statistice, sintezele ce conțin activitățile desfășurate lunar, trimestrial și anual, în cadrul serviciului, precum și procesele-verbale de scădere din gestiune;

 • > răspunde de activitatea de selecționare, creare, folosire și păstrare a arhivei specifice;

 • > soluționează cererile formațiunilor operative din M.A.I, S.R.I, Justiție, Parchet, M.A.N, persoane fizice și juridice, privind verificarea și identificarea persoanelor fizice;

 • > organizează, asigură conservarea și utilizează, în procesul muncii, evidențele locale;

 • > eliberează acte de identitate persoanelor internate în unități sanitare și de protecție socială, precum și celor aflate în arestul unităților de poliție ori în unități de detenție din zona de responsabilitate;

 • > acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unități sanitare, ce nu posedă asupra lor acte de identitate;

 • > asigură protecția datelor cu caracter personal conform Legii nr. 677/2001, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ;

 • > asigură securitatea documentelor serviciului;

 • > înregistrează în RNEP mențiunile referitoare la desfacerea căsătoriei pe cale administrativă în baza comunicărilor transmise de către primăriile unităților administrativ-teritoriale care au în păstrare actul de căsătorie, de notarii publici;

 • > constată contravenții și aplică sancțiuni potrivit legii;

 • > îndeplinește și alte atribuții specifice de evidență a persoanelor, reglementate prin acte normative.

B. COMPARTIMENTUL DE STARE CIVILĂ

Art. 18 Compartimentul de stare civilă are următoarele atribuții principale:

 • > întocmește, la cerere sau din oficiu - potrivit legii, acte de naștere, de căsătorie și de deces și eliberează certificate doveditoare;

 • > înscrie mențiuni, în condițiile legii și ale metodologiei, pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare și trimite comunicări de mențiuni pentru înscriere în registre, exemplarul I sau II după caz;

 • > pentru îndeplinirea întocmai a atribuțiilor și sarcinilor din competență, răspunde de aplicarea întocmai a dispozițiilor legale, a ordinilor și instrucțiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de stare civilă;

 • > înregistrează toate cererile în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;

 • > răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare și înscrise în formulare;

 • > eliberează extrase de pe actele de stare civilă, la cererea autorităților, precum și dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă, la cererea persoanelor fizice;

 • > trimite structurii de evidență a persoanelor din cadrul serviciului, în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă, comunicările nominale pentru născuții vii, cetățeni români, comunicările cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor, comunicările de deces precum și actele de identitate ale persoanelor decedate ori declarațiile din care rezultă că aceste persoane nu au avut acte de identitate;

 • > trimite centrelor militare până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, documentul de evidență militară aflat asupra cetățenilor incorporabili sau recruților;

 • > întocmește buletine statistice de naștere, de căsătorie și de deces, în conformitate cu normele Institutului Național de Statistică pe care le trimite, lunar Direcției Județene de Statistică până la data de 5 a lunii următoare înregistrării;

 • > ia măsuri de păstrare în condiții corespunzătoare a registrelor de stare civilă;

 • > atribuie codul numeric personal, pe baza listelor de coduri precalculate, pe care Ie arhivează și le păstrează în condiții depline de securitate;

 • > propune anual, necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare și cerneală specială, pentru anul următor și îl comunică structurii de stare civilă din cadrul Serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor;

 • > se îngrijește de reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civilă pierdute ori distruse -parțial sau total - după exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise;

 • > ia măsuri de reconstituire sau întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, în cazurile prevăzute de lege;

 • > înaintează Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate mențiunile din exemplarul I;

 • > sesizează imediat serviciul județean de specialitate, în cazul dispariției unor documente de stare civilă cu regim special;

 • > primește cererile și efectuează verificări cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă și transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate;

 • > la solicitarea instanțelor efectuează verificări cu privire la anularea, completarea, ori modificarea actelor de stare civilă, declararea dispariției sau a morții pe cale judecătorească și înregistrarea tardivă a nașterii;

 • > primește cererile de rectificare a actelor de stare civilă și efectuează verificări pentru stabilirea erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a mențiunilor înscrise pe acestea;

 • > desfășoară activități de primire, examinare, evidență și rezolvare a petițiilor cetățenilor;

 • > asigură colaborarea și schimbul permanent de informații cu unitățile operative ale M.A.I, în scopul realizării operative si de calitate a sarcinilor comune ce îi revin în temeiul legii;

 • > întocmește situații statistice, sintezele ce conțin activitățile desfășurate lunar, trimestrial și anual, în cadrul serviciului public local, precum și procesele-verbale de scădere din gestiune;

 • > răspunde de activitățile de selecționare, creare, folosire și păstrare a arhivei;

 • > execută acțiuni și controale cu personalul propriu sau în colaborare cu formațiunile de ordine publică, în unitățile sanitare și de protecție socială, în vederea depistării persoanelor a căror naștere nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă și a persoanelor cu identitate necunoscută;

 • > colaborează cu formațiunile de poliție pentru identificare unor cadavre și persoane cu identitate necunoscută, precum și a părinților copiilor abandonați;

 • > primește cererile de divorț pe cale administrativă, semnate personal de ambii soți, în fața ofițerului delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuință comună a soților, înregistrează cererile de divorț pe cale administrativă în Registrul de intrare - ieșire al cererilor de divorț și acordă soților un termen de 30 de zile calendaristice, pentru eventuala retragere a acestora;

 • > confruntă documentele cu care se face dovada identității solicitanților (cererile de divorț pe cale administrativă, certificatele de naștere, certificatul de căsătorie și actele de identitate, și după caz, declarațiile pe propria răspundere, date în fața ofițerului de stare civilă, în cazul în care ultima locuință declarată nu este aceeași cu domiciliul sau reședința ambilor soți înscris(ă) în actele de identitate) și constituie dosarul de divorț;

 • > constată desfacerea căsătoriei prin acordul soților, în condițiile Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin HG nr.64/2011, eliberează certificatul de divorț care va fi înmânat foștilor soți într-un termen maxim de 5 zile lucrătoare;

 • > solicită, prin intermediul structurii de stare civilă din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor, alocarea din Registrul unic al certificatelor de divorț, a numărului certificatului de divorț, care urmează a fi înscris pe acesta;

 • > introduce acțiuni în instanță, privind anularea, modificarea sau completarea actelor de stare civilă

 • > pentru îndeplinirea întocmai a atribuțiilor și sarcinilor din competență, răspunde de aplicarea întocmai a dispozițiilor legale, a ordinilor și instrucțiunilor care reglementează activitatea regimului de stare civilă.

C. ATRIBUȚII PE LINIE DE INFORMATICĂ

Art.19 Pe linie de informatică, serviciul public comunitar are următoarele atribuții principale:

 • > actualizează Registrul National de Evidență a Persoanelor cu datele privind persoana fizică, în baza comunicărilor înaintate de ministere și alte autorități ale administrației publice centrale și locale, precum și a documentelor prezentate de cetățeni cu ocazia soluționării cererilor acestora;

 • > preia în Registrul National de Evidență a Persoanelor datele privind persoana fizică în baza comunicărilor nominale pentru născuții vii, cetățeni români, datele cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor, precum și datele din actele de identitate ale persoanelor decedate;

 • > preia imaginea cetățenilor care solicită eliberarea actelor de identitate ;

 • > actualizează datele și pregătește lotul în vederea producerii cărților de identitate ;

 • > operează în Registrul Național de Evidență a Persoanelor data înmânării cărții de identitate;

 • > execută activități pentru întreținerea echipamentelor din dotare;

 • > semnalează incidentele de hard-disc și de aplicație;

 • > rezolvă erorile din baza de date (constatate cu ocazia unor verificări sau semnalate de alți utilizatori);

 • > furnizează, în condițiile legii, datele de identitate și de domiciliu ale persoanelor către autoritățile și instituțiile publice centrale, județene și locale, agenții economici și către cetățeni, în cazul în care sunt necesare prelucrări de date în sistem informatic;

 • > radiază din listele electorale permanente decedații și interzișii;

 • > administrează rețeaua și domeniul sistemului informatic, în limita competenței atribuite serviciului public comunitar;

 • > desfășoară activități de studiu și documentare tehnică, în scopul cunoașterii tehnologiilor în domeniul informatic și al posibilităților de implementare a acestora în cadrul sistemului informatic;

 • > colaborează cu specialiștii structurilor informatice interconectate la bazele de date comune ale Ministerului Afacerilor Interne, în vederea asigurării utilizării datelor în conformitate cu prevederile legale;

 • > asigură protecția datelor și informațiilor gestionate și ia măsuri de prevenire a scurgerii de informații clasificate și secrete de serviciu;

 • > execută alte sarcini dispuse de conducerea serviciului.

D. ATRIBUȚII PE LINIE DE ANALIZĂ - SINTEZĂ, SECRETARIAT ȘI RELAȚII CU PUBLICUL

A

Art.20 In domeniul analiză - sinteză, secretariat și relații cu publicul, serviciul public comunitar are următoarele atribuții:

 • > primește, înregistrează și ține evidența ordinelor, dispozițiilor, instrucțiunilor, regulamentelor, ștampilelor și sigiliilor, asigurând repartizarea lor în cadrul serviciului;

 • > verifică modul în care se aplică dispozițiile legale cu privire la apărarea secretului de stat și de serviciu, modul de manipulare și de păstrare a documentelor secrete;

 • > organizează și asigură întreținerea, exploatarea și selecționarea fondului arhivistic neoperativ constituit la nivelul serviciului, în conformitate cu dispozițiile legale în materie;

 • > asigură înregistrarea intrării/ieșirii tuturor documentelor și clasarea acestora în vederea arhivării acestora;

 • > repartizează corespondența, o predă după executarea operațiunilor de înregistrare în registre special destinate;

 • > expediază corespondența;

 • > asigură primirea și înregistrarea petițiilor și urmărește rezolvarea acestora în termenul legal;

 • > organizează și desfășoară activitatea de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea serviciului sau lucrătorului desemnat;

 • > centralizează principalii indicatori realizați, verifică modul de îndeplinire a sarcinilor propuse și întocmește sintezele, situațiile comparative și analizele activităților desfășurate periodic;

 • > transmite Serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor, sintezele și analizele întocmite;

 • > asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil.

E. ATRIBUȚII PE LINIE DE REGISTRU ELECTORAL

Art. 21 Serviciul public comunitar are următoarele atribuții:

 • > înregistrează și actualizează datele de identificare a cetățenilor cu drept de vot înscrise în Registrul Electoral;

 • > operează în direct Registrul electoral, pe baza documentelor oficiale prezentate de persoana interesată sau comunicate de autorități;

 • > pe baza arondării la secțiile de votare tipărește listele electorale permanente.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

Art.21 Atribuțiile personalului serviciului public comunitar și a celorlalte cadre cu atribuții de conducere sau de execuție sunt prevăzute în fișele posturilor;

(2) în raport de modificările intervenite în structura sau activitatea Serviciului Public Comunitar, fișele posturilor vor fi actualizate, cu aprobarea Consiliului Local;

(3) Pe baza extraselor din prezentul regulament, Șeful Serviciului întocmește fișele posturilor pentru toate funcțiile din structură și le aprobă;

Art22 Personalul Serviciului Public Comunitar va fi încadrat în grupa de muncă corespunzătoare conform reglementărilor în vigoare.

Art.23 Personalul Serviciului Public Comunitar este obligat să cunoască și să aplice întocmai prevederile prezentului regulament, în părțile care îl privesc.

JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS

ORGANIGRAMA
PRIMAR

r / municipiul} fagâraș /BIBLIOTECA MUNICIPIULUI FAGARAS

BIBLIOTECA MUNICIPALA

1

bibliotecar

PL

IA

2

bibliotecar

S

IA

3

bibliotecar

S

IA

4

referent de specialitate

S

II

5

ingrijitor

M

3 3/1 33^3-/4$ -9

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

A BIBLIOTECII MUNICIPALE FĂGĂRAȘ

CUPRINS


CAP.I. ORGANIZAREA BIBLIOTECII MUNICIPALEFĂGĂRAȘ

 • 1. Dispoziții generale 2.Structura


organizatorică CAP.II. ATRIBUȚIILE BIBLIOT MUNICIPALE o

 • 1. Atribuții generale

  IBLIOTECII


CAP.III.ATRIBUȚII SPECIFICE COMPARTIMENTEL

 • 1. Serviciul împrumut carte Adulți/Sala de lectură

 • 2. Serviciul împrumut carte Copii/Sala de lectură

 • 3. Biroul Catalogare și Clasificarea Colecțiilor

CAP.IV. REGULAMENTUL SERVICIILOR PENTRU PUBLIC

 • 1. Serviciile publice asigurate de bibliotecă

 • 2. Condițiile generale privind împrumutul documentelor la domiciliu sau pentru consultarea pe loc

 • 3. împrumutul documentelor la domiciliu

 • 4. Consultarea pe loc a documentelor de bibliotecă

 • 5. Regulamentul de funcționare a Serviciului de Relații cu Publicul

 • 6. Regulamentul de funcționare a Secției pentru Copii

 • 7. Regulamentul de funcționare Sala de lectură

 • 8. Drepturile utilizatorilor

 • 9. Obligațiile utilizatorilor

 • 10. Sancțiuni

CAP.V. DISPOZIȚII FINALE ANEXE

Anexa 1 - Calculul penalităților

Anexa 2- Lista locurilor de muncă pentru care se pot acorda sporuri, conform legii

Anexa 3 - Fișă contract de împrumut

Anexa 4 - Contract de parteneriat

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A BIBLIOTECII MUNICIPALE FĂGĂRAȘ

CAPITOLUL I

Organizarea Bibliotecii Municipale Făgăraș

1.1-Secțiunea I DISPOZIȚII GENERALE □                                                  3

9                                     9

Art.l.- (1) Biblioteca Municipală Făgăraș - astfel denumită în toate actele și înscrisurile oficiale - este o instituție publică de cultură care funcționează în subordinea Primăriei Municipiului Făgăraș, în temeiul prevederilor Legii bibliotecilor nr.334/2002 și al Regulamentului de organizare și funcționare al bibliotecilor publice din Romania.

(2) Biblioteca Municipală Făgăraș este o bibliotecă publică de tip enciclopedic, în slujba comunității municipiului; ea permite accesul nelimitat și gratuit la colecții și surse proprii de informații.

(3) Biblioteca asigură egalitatea accesului la informații și la documentele necesare informării, educației permanente, petrecerii timpului liber și dezvoltării personalității utilizatorilor, fără deosebire de statut social ori economic, vârstă, sex, apartenență politică, religie ori naționalitate. )

Art.2.- Biblioteca nu are personalitate juridică, dar are firmă și sigiliu proprii; biblioteca are sediul propriu în municipiul Făgăraș, str.M.Vitezu nr. 1 din anul 1977.

Art.3. (1) Biblioteca Municipală Făgăraș este o instituție non-profit, finanțată de la bugetul local, iar fondurile de finanțare se nominalizează distinct în cele ale instituției tutelare.

(2) Biblioteca publică poate fi finanțată și de alte persoane juridice de drept public sau privat, precum și de persoane fizice, prin donații, sponsorizări sau alte surse legale de venituri.

1.2 - Secțiunea II STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art.4.-(1) Biblioteca Municipală Făgăraș este o bibliotecă publică de drept, public înființată și organizată în subordinea Primăriei Municipiului Făgăraș și funcționează potrivit regulamentului propriu de nrcranizarp si fnnrtinnpirp având nrmătnarpa structură nrcr^ni'zafnriră•

 • 1. Serviciul împrumut carte Adulți

 • 2. Serviciul împrumut carte Copii

 • 3. Biroul Catalogare și Clasificarea Colecțiilor

 • 4. Compartiment administrativ

 • (2) Biblioteca se poate afilia la organizații și asociații profesionale de profil, la programe de cooperare și parteneriat în plan local, regional, național sau internațional, fără a accepta însă eventuale ingerințe de ordin propagandistic sau politic.

CAPITOLUL II

Atribuțiile Bibliotecii Municipale Făgăraș - Atribuții generale

Art.5.- Biblioteca Municipală Făgăraș ca instituție de cultură care face parte integrantă din sistemul informațional național, îndeplinește, corespunzător nivelului său de organizare, a resurselor alocate și a cerințelor comunității, următoarele atribuții:

 • a) constituie, organizează, prelucrează, dezvoltă, conservă și pune la dispoziția utilizatorilor colecții enciclopedice de documente.

 • b) asigură servicii de împrumut la domiciliu și de consultare pe loc a colecțiilor, în scopul lecturii și educației permanente, cu respectarea normelor de circulație și evidență a documentelor, precum și a utilizatorilor;

 • c) achiziționează, constituie și dezvoltă baze de date, organizează cataloage și alte instrumente de comunicare a colecțiilor, în sistem tradițional și automatizat, formează și îndrumă utilizatorii în folosirea acestor surse de informare;

 • d) organizează sau oferă, la cerere, activități/servicii de informare bibliografică și documentare, în sistem tradițional sau informatizat.

 • e) facilitează, potrivit resurselor și oportunităților, accesul utilizatorilor și la alte colecții ori baze de date, prin împrumut interbibliotecar.

 • f) inițiază, organizează sau colaborează la programe și acțiuni de diversificare, modernizare și automatizare a serviciilor de bibliotecă, de valorificare a colecțiilor de documente și a tradițiilor culturale, de animație culturală și de educație permanentă.

CAPITOLUL III

Atribuțiile specifice compartimentelor bibliotecii

Art.6.-1.Serviciul de împrumut carte și Sala de lectură -Secția de Adulti

o

Serviciul de împrumut carte și Sala de lectură are următoarele atribuții principale:

 • - asigură servicii de împrumut la domiciliu;

 • - asigură studiul la sala de lectură

 • - acordă asistență de specialitate utilizatorilor;

 • - efectuează statistica zilnică, lunară și anuală a publicațiilor și utilizatorilor;

 • - organizează acțiuni culturale;

 • - participă la manifestările culturale organizate de bibliotecă sau de alte instituții de cultură;

 • - organizează efectuarea controlul intern și implementarea standardelor de management, se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților;

 • - colaborări și parteneriate cu grupuri, instituții, societăți, fundații;

 • - se conformează procedurilor specifice.

Serviciul are 2 angajați.

 • 2.Serviciul de împrumut carte și Sala de lectură -Secția de Copii

Scopul Serviciul de împrumut carte și Sala de lectură - Copii este de a promova cunoștințele și aptitudinile ce stau la baza dezvoltării armonioase și sănătoase a copiilor, prin următoarele tipuri de acțiuni:

 • - informare și documentare pe diferite categorii și etape de vârstă și interes de studiu;

 • - asigură servicii de împrumut la domiciliu;

 • - asigură studiul la sala de lectură;

 • - acordă asistență de specialitate utilizatorilor;

 • - efectuează statistica zilnică, lunară și anuală a publicațiilor și utilizatorilor;

 • - organizează acțiuni culturale;

 • - participă la manifestările culturale organizate de bibliotecă sau de alte instituții de cultură;

 • - expoziții tematice;

 • - colaborări și parteneriate cu grupuri, instituții, societăți, fundatii;

 • - elaborează și se conformează procedurilor specifice. Serviciul are 1 angajat.

 • 3 - Biroul Catalogare și Clasificarea Colecțiilor

Biroul Catalogare și Clasificarea Colecțiilor, are următoarele atribuții principale:

 • - prelucrează biblioteconomie unitățile de bibliotecă, pe suport tradițional și electronic, prin efectuarea operațiunilor specifice de catalogare, clasificare, cotare sistematico-alfabetică;

 • - organizează, întreține și actualizează cataloagele bibliotecii;

 • - elaborează și se conformează procedurilor specifice.

Biroul are 1 angajat.

 • 4 - Compartiment administrativ

 • - desfășoară activități de întreținere și curățenie necesare în interiorul instituției, precum si curierat în beneficiul bibliotecii.

CAPITOLUL IV

REGULAMENTUL SERVICIILOR PENTRU PUBLIC

- SERVICIILE PUBLICE ASIGURATE DE BIBLIOTECĂ

Art.7.- Biblioteca Municipala Făgăraș, în calitatea ei de instituție de profil cu funcții de informare, educație, cultură, cercetare și recreere asigură următoarele servicii pentru public:

 • 1. - împrumutul de documente de bibliotecă la domiciliu prin secțiile de împrumut la domiciliu;

 • 2. - Studiul documentelor de bibliotecă în săli de lectură și spații special amenajate în acest scop;

 • 3. - Oferirea de informații pentru domeniile înregistrate în bazele de date proprii sau în alte baze de date (în sistem tradițional sau informatizat);

 • 4. - împrumutul interbibliotecar de documente, necesare serviciilor instituției;

 • 5. - Asistență de specialitate pentru cercetarea și consultarea

cataloagelor alfabetice și sistematice pe fișe;

 • 6. - Consultații biblioteconomice și privitoare la tehnica muncii intelectuale la solicitarea persoanelor fizice sau juridice interesate;

 • 7. - Informarea și documentarea bibliografică, pe baza colecțiilor proprii sau din alte biblioteci, utilizând cataloagele și bibliografiile existente în colecțiile bibliotecii sau, în perspectivă, prin accesul on-line la resursele disponibile în rețeaua națională și internațională;

 • 8. - Organizarea de programe culturale, evenimente, expoziții, activități educative etc.

 • 1.- ÎNSCRIEREA LA BIBLIOTECĂ

Art.8.- Folosirea individuală a serviciilor de bibliotecă se face în baza "Fișei contract de împrumut" care se încheie la data înscrierii la bibliotecă (anexa nr. 2)

Art.9.- încheierea "Fișei contract de împrumut" se face în baza actelor de identitate (buletin de identitate / carte de identitate)

Art.lO.- Copiii până la 14 ani vor fi înscriși de către unul dintre părinți sau, în situații speciale, de către un tutore, în calitate de girant, pe baza actelor mai sus menționate, la secția de copii.

Art.ll.- Anual, utilizatorul este obligat să prezinte actele necesare înscrierii în vederea actualizării și vizării fișei-contract de împrumut.

Art.12.- Semnarea fișei contract de împrumut implică acceptarea de către utilizator a prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a bibliotecii, referitoare la serviciul de împrumut la domiciliu și consultarea publicațiilor în sălile de lectură.

 • 2. - CONDIȚIILE GENERALE PRIVIND ÎMPRUMUTUL

DOCUMENTELOR LA DOMICILIU SAU PENTRU CONSULTAREA PE LOC

Secțiunea I - împrumutul documentelor la domiciliu

Art.13.- împrumutul documentelor la domiciliu se realizează prin Secția de împrumut pentru adulți și Secția împrumut pentru copii.

Art. 14.- Pot beneficia de împrumut la domiciliu doar posesorii buletinului/cărți de identitate pe care îl vor prezenta bibliotecarului la intrarea în secție. După alegerea publicațiilor, utilizatorul se va prezenta cu ele la bibliotecar, împreună cu actele de identitate (buletin de identitate/carte de identitate), pentru a-i fi înregistrate în fișa personală și pentru a i se comunica data de restituire.

 • a. Timpul de staționare în secția împrumut pentru adulți și împrumut carte pentru copii este de aproximativ 20 minute.

 • b. Pe parcursul unei zile se pot face maxim două împrumuturi de către un utilizator.

Art. 15.- Accesul la baza de date a bibliotecii se face sub îndrumarea bibliotecarilor.

Art. 16.- Fiecare utilizator poate împrumuta o dată maximum 3 documente de bibliotecă.

Art. 17.- împrumutul se acordă pe o perioadă de 21 zile. împrumutul publicațiilor se poate prelungi de până la 3 ori. Cererea de prelungire se va face personal și în termenul împrumutului inițial.

Art. 18.- Documentele solicitate, care nu se regăsesc în colecțiile bibliotecii, pot fi obținute de la alte biblioteci, prin împrumut interbibliotecar, cu suportarea taxelor poștale de către utilizator.

Art. 19.- Documentele de bibliotecă solicitate vor fi verificate de către utilizatori înainte de efectuarea împrumutului, orice nereguli (pagini lipsă, decupaje, conținut schimbat etc.) vor fi semnalate bibliotecarului, în caz contrar utilizatorul asumându-și răspunderea.

Art.20.- Bibliotecarul care va prelua documentele restituite de utilizator va verifica starea acestora. Orice neregulă va fi semnalată utilizatorului căruia i se vor aplica sancțiunile prevăzute de prezentul regulament.

Art.21.- Angajații Bibliotecii Municipale Făgăraș beneficiază de împrumutul a până la 15 documente, acesta fiind evidențiat în fișele "bibliotecari".

Secțiunea II - Consultarea pe loc a documentelor de bibliotecă

Art.22.- Accesul în vederea consultării documentelor de bibliotecă în sălile de lectură, se face în baza Fișei contract de împrumut și a actului de identitate, care se prezintă bibliotecarului de serviciu.

Art.23.- Pentru obținerea documentului de bibliotecă, utilizatorul completează câte un "Buletin de cerere" pentru fiecare titlu solicitat. La înmânarea documentului de bibliotecă solicitat, utilizatorul va semna de primire.

Regulamentul de funcționare a Serviciului de Relații cu Publicul. Sala de Lectură

Art.24.- Cititorii care frecventează sala de lectură sunt obligați să prezinte bibliotecarului buletinul de identitate. Acesta va rămâne în păstrare la bibliotecara de serviciu, până la restituirea publicațiilor împrumutate.

Art.25.- Cititorii sunt rugați să aștepte în liniște, în sala de lectură, circa 15-20 minute publicațiile solicitate, iar în cazul în care, după scurgerea acestui interval de timp, publicațiile nu au sosit, să reclame bibliotecarei acest fapt. Dacă cititorii nu vor asigura liniștea necesară unei săli de lectură, vor fi obligați să părăsească imediat această secție.

Art.26.- Cititorii au dreptul de a solicita între 1-15 publicații între orele 900-17.

Art.27.- Prin Sala de lectură, biblioteca facilitează împrumutul interbibliotecar, atunci când publicațiile solicitate nu se află în colecțiile instituției.

Art.28.- Pentru studenți și elevi, Sala de lectură asigură serviciul de rezervare de carte.

Art.29.- în Sala de lectură utilizatorii sunt obligați să nu deterioreze publicațiile, să păstreze integritatea locului în care studiază și să nu îi deranjeze pe ceilalți cititori cu activități neadecvate.

Art.30.- Este interzis accesul cititorilor în sălile de lectură cu telefonul mobil deschis.

Art.31.- Nerespectarea prevederilor prezentului regulament, adoptarea unui ton și/sau a unei atitudini necivilizate atrag după sine anularea fișei contract de împrumut.

Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului de împrumut carte și Sala de lectură - Secția de copii

Art.32.- Utilizatorii Serviciul împrumut carte și Sală de lectură sunt copii cu vârste cuprinse între 4-14 ani.

Art.33.- SERVICIILE PRESTATE DE BIBLIOTECĂ SUNT GRATUITE:

 • - împrumutul de documente de bibliotecă la domiciliu;

 • - oferirea de informatii, documentatii, în cadrul secției;

 • - organizarea de programe culturale, evenimente, expoziții, activități educative.

 • - Folosirea spațiilor bibliotecii pentru organizarea de programe culturale, evenimente, expoziții, activități educative, de către terți, conform programului de lucru al bibliotecii.

DREPTURILE UTILIZATORILOR

Art.34.-Utilizatorii au dreptul să beneficieze de toate serviciile oferite de Biblioteca Municipală Făgăraș, în condițiile prevăzute de prezentul regulament.

Art.35.- Utilizatorii au dreptul să solicite asistarea de către bibliotecar asupra modului de regăsire a informațiilor prin intermediul cataloagelor și al lucrărilor de referință.

OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR O

Art.36.- Utilizatorii au obligația să respecte prevederile prezentului regulament.

Art.37.-La schimbarea domiciliului, a locului de muncă sau a actelor de identitate, utilizatorul este obligat să comunice modificările în termen de 10 zile.

Art.38.- Dacă utilizatorul sau un alt membru al familiei sale se îmbolnăvește de o boală contagioasă în perioada în care a împrumutat documente de bibliotecă, este obligat ca o dată cu restituirea lor să anunțe bibliotecarul de serviciu pentru a se lua măsuri de dezinfecție sau distrugere, după caz.

Art.39.- în sălile cu acces liber la raft este interzisă intrarea cu publicații proprii, cu mape, sacoșe, serviete, paltoane etc., acestea urmând a fi depuse la garderobă sau în spațiile special amenajate. Utilizatorii sunt obligați să păstreze ordinea publicațiilor expuse la raftul liber și integritatea acestora.

Art.4O.- Utilizatorii sunt obligați să aibă o atitudine civilizată, care să permită activitatea de lectură și studiu, să păstreze liniștea, ordinea și curățenia în bibliotecă; de asemenea, utilizatorii sunt obligați să păstreze integritatea și igiena publicațiilor consultate. Comportamentul necivilizat (murdărie,ebrietate, zgomot, violență fizică și verbală) și nerespectarea prezentului regulament aduc după sine anularea fișei contract de împrumut pe o perioadă stabilită după caz.

Art.41.- Este interzis schimbul documentelor de bibliotecă între utilizatori.

Art.42.- Pentru utilizatorii minori răspunderea civilă revine reprezentanților legali (părinți, tutori), semnatarii contractelor de utilizatori principali.

Art.43.- în cadrul Secției de Copii părinții, tutorii și supraveghetorii copiilor sunt răspunzători de securitatea acestora înainte și după

expirarea timpului petrecut efectiv în instituție și au obligația de a nu expune pe ceilalți utilizatori la posibile îmbolnăviri de boli contagioase.

SANCȚIUNI

Art.44.- Utilizatorul care a deteriorat, a distrus sau a pierdut un document de bibliotecă este obligat să procure un exemplar identic sau să achite valoarea de inventar a documentului, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflație la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 3 ori față de prețul astfel calculat. Până la recuperarea fizică sau valorică a documentului pierdut sau deteriorat, orice operațiune de împrumut este suspendată.

Art.45 în cazul nerespectării termenului de împrumut, în ziua expirării acestuia, se expediază prin poștă, la domiciliul utilizatorului restanțier, o înștiințare de întârziere și de restituire.

Art.46 în cazul unor abateri de la disciplină și de la regulamentul sălii de împrumut sau sălii de lectură, bibliotecarul poate să ceară părăsirea spațiului și poate să anuleze fișa contract de împrumut.

CAPITOLUL VII

Dispoziții finale

Art.47.- Prezentul regulament se întregește cu prevederile din Regulamentul Cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor publice, precum și cu prevederile Legii 334/2002.

Art.48.- Regulamentul de Organizare și Funcționare a Secției pentru Copii, face parte integrantă din prezentul regulament.

Art.49.- Prezentul regulament intră în vigoare odată cu aprobarea sa de către Consiliul Local Făgăraș