Hotărârea nr. 277/2019

HOTĂRÂREA NR.277 din data de 31 octombrie 2019 -privind constituirea unei comisii de inventariere pentru preluarea- predarea bunurilor de la S.C. ECOTERM S.A.Făgăraş- în faliment

ROMAN IA

JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.277 din data de 31 octombrie 2019

-privind constituirea unei comisii de inventariere pentru preluarea- predarea bunurilor de la S.C. ECOTERM S.A.Făgăraș- în faliment

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr.70684/31.10.2019 și Raportul de specialitate nr.70684/1 /31.10.2019 al Compartimentului Monitorizare Servicii de Utilitate Publică, prin care se propune constituirea unei comisii de inventariere pentru preluarea-predarea bunurilor de la SC Ecoterm SA- în faliment,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Văzând adresa nr. 5091/24.10.2019, înregistrată la noi sub nr.69805/28.10.2019 a Top Expert SPRL Brașov,

Ținând seama de prevederile art.3, art. 8 alin.(l) și (2), art. 25 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, modificată și completată,

în temeiul art.289, alin.2, alin.3 și alin.4 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) si ale art. 196 alin.l lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(i) Se aprobă constituirea comisiei de inventariere pentru preluarea- predarea bunurilor de la S.C. Ecoterm S.A.Făgăraș - în faliment și pentru desfășurarea continuă a activității de termie cu următoarea structură:

 • - 5 reprezentanți ai Consiliului Local după cum urmează:

 • 1. dl.Poparad Ghe.Cosmin

 • 2. dl.Negrilă Ion

 • 3. dl.Malene Petru

 • 4. dl.Lascu Iulian

 • 5. dl.Bobeș Mircea

 • - 6 membrii din partea executivului

(2) Comisia va fi completată prin Dispoziție a Primarului Municipiului Făgăraș, funcționând în prezența tuturor membrilor săi.

—Art.2.Guducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâriT-semcredirrțează Primarul Municipiului Făgăraș prin Compartimentul Monitorizare Servicii de Utilitate Publică și persoanele desemnate.Hotărârea s-a adoptat cu 15 voturi pentru, - abținere, împotriva

Consilieri în funcție - 19

Consilieri prezenți -15

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex.Dosar ședință

 • - lex.Colecție

 • - tex. Prefectură

 • - lex.Primar

 • - tex. Secretar general

 • - iex.Afișare

 • - lex.Compartiment Monitorizare Servicii de Utilitate Publică

 • - 1 ex.Direcția Buget Finanțe

 • - 1 ex.Persoanelor desemnate

 • - 1 ex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

 • - 1 ex. S.C. ECOTERM S.A.Făgăraș

Cod:F-50