Hotărârea nr. 276/2019

HOTĂRÂREA nr.276 din data de 31 octombrie 2019 -privind solicitarea trecerii din domeniul public al Judeţului Braşov, în domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren în suprafaţă de 21.614 mp din suprafaţa totală de 45.662 mp şi aprobarea dem

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA nr.276 din data de 31 octombrie 2019 -privind solicitarea trecerii din domeniul public al Județului Brașov, în domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren în suprafață de 21.614 mp din suprafața totală de 45.662 mp și aprobarea demersurilor în vederea reglementării situației juridice a imobilul construcție C4 - Sală de sport, în suprafață de 591 mp, situate în Făgăraș, Șos. Combinatului, nr.l,

înscrise în CF nr. 100808 Făgăraș, ca fiind de uz și interes public local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 69535/1/24.10.2019 și Raportul Compartimentului de specialitate nr. 69535/24.10.2019, prin care se propune solicitarea trecerii din domeniul public al Județului Brașov, în domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren în suprafață de 21.614 mp din suprafața totală de 45.662 mp și imobilul construcție C4 - Sală de sport, în suprafață de 591 mp, situate în Făgăraș, Șos. Combinatului, nr.l, înscrise în CF nr. 100808 Făgăraș, ca fiind de uz și interes public local, precum și faptul că imobilul teren în suprafață de 21.614 din suprafața totală de 45.662 mp precum și imobilul construcție C4 - Sală sport, în suprafață de 591 mp, înscrise în CF nr. 100808 Făgăraș, sunt imobile aflate pe administrativul Municipiului Făgăraș și sunt aferente instituției de învățământ "Colegiul Aurel Vijoli” Făgăraș,

Ținând seama de faptul că, toate instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, sunt instituții publice de interes public local, conform prevederilor legale în vigoare și "Colegiul Aurel Vijoli” Făgăraș, intră în categoria amintită mai sus, ceea ce ne determină sa solicităm Consiliului Județean Brașov, transmiterea din domeniul public al Județului Brașov, în domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilelor ce fac obiectul prezentului raport, imobilele fiind de uz și interes public local,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

în temeiul art. 858-870 Cod Civil, art. 112, alin.2 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, art. 129, alin. 2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin. 1, lit. a, art. 197, art. 198, alin. 1 si alin.2, art. 243, alin. 1, lit. a, art. 286, alin. 4, art. 287, lit. b și art. 294, alin. 2, alin. 4, alin. 5, alin.6, alin.7 și Anexa nr.4, pct.5 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cererea de solicitare a trecerii din domeniul public al Județului Brașov, în domeniul public al Municipiului Făgăraș, conform documentației topo, întocmită de către PFA Boariu Lucian - expert topo, la solicitarea Consiliului Județean, a imobilului teren în suprafață de 21.614 mp din suprafața totală de 45.662 mp.

Art.2. Se aprobă demararea procedurilor privind reglementarea juridică a imobilului ”Sala de sport”, imobilul construcție C4, în suprafață de 591 mp, situat în Făgăraș, Șos. Combinatului, nr. 1, înscris în CF nr. 100808 Făgăraș, ca fiind de uz și interes public local întrucât imobilul descris, face parte din domeniul public al Municipiului Făgăraș, conform HG 1506/2009 pentru completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov, identificându-se la poziția 1206.

Art.3. Se aprobă modificarea inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș atât din punct de vedere al evidenței bunului ce face obiectul art. 1, cât și cu valoarea acestuia.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidenta patrimoniu.Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru, - abținere,____împotriva

Consilieri în funcție -19

Consilieri prezenți -17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - tex. Dosar de ședință

 • - îex.Colecție

 • - lex.Prefectură

 • - lex.Primar

 • - xex. Secretar general

 • - lex. Compartiment evidenta patrimoniu

 • - lex.Arhitect-șef

 • - 1 ex. Direcția Buget Finanțe

 • - 1 ex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

 • - 1 ex.Afișare

Cod: F-50


. . CF ^eehff3276 $ Nr. tonografici:2467/3

' ' W / - -

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

100808-C1

Loc. Fagaras, Sos Combinatului, Nr. 1, Jud. Brașov

Nr. niveluri:4; S. construita la sol:712 mp; S. construita desfasurata:2848 mp; Cămin 1, in regim P+3E, Sd=2848 mo

Al.2

100808-C2

Loc. Fagaras, bos Cbmblnatulur; "Nr. 1, Jud. Brașov

-ttr~niveiurtr4;'S. construita la col:722 mp; S. construita .desfasurata:2888 mp; Cămin 2, in regim P+3E, Sd=2888

mp

Al.3

100808-C3

Loc. Fagaras, Sos Combinatului, Nr. 1, lud. Brașov

Nr. niveluri:3; S. construita la sol;843 mp; Clădirea nr.3 in reqim P+2E, Sd=2529 mp

Al.4

100808-C4

Loc. Fagaras, Sos Combinatului, Nr. 1, lud. Brașov

Nr. niveluri:!; S. construita la sol:591-mp; S. construita desfasurata:591 mp; Sala sport in reqim P, Sd=591 mp

Al.5

100808-C5

Loc. Fagaras, Sos Combinatului, Nr. 1, lud. Brașov-

Nr. niveluri:2; S. construita la sol:980 mp; S. construita desfasurata:992 mp; Cantina in reqim D+P, Sd=992 mp

Al.6

100808-C6

Loc. Fagaras, Sos Combinatului, Nr. 1, Jud. Brașov

Nr. niveluri:l; S. construita la sol:199 mp; S. construita desfasurata:199 mp; Centrala termica in regim P, Sd=199 mp

Al.7

100808-C7

Loc. Fagaras, Sos Combinatului, Nr 1, |ud. Brașov

Nr niveluri:!; S. construita la sol:313 mp; S. construita desfasurata:313 mp; Spălătorie în reqim P, Sd=313 m.p.

Al.8

100808-C8

Loc. Fagaras, Sos Combinatului, Nr. 1, lud. Brașov

Nr. niveluri:!; S. construita la sol:341 mp; S. construita desfasurata:341 mp; Ateliere in reqim P, Sd=341 mp.

Al.9

100808-C9

Loc. Fagaras, Sos Combinatului, Nr. 1, Jud. Brașov

Nr. niveluri: 1; S. construita la sol:206 mp; S. construita desfasurata:206 mp; Gospodărie anexa in regim P, Sd = 206 mp      ~

Al.10

100808-C1Q. 1

Loc. Fagaras, Sos Combinatului, Nr., 1, Jud. Brașov

Nr. niveluri:!; S. construita la sol:124 mp; S. construita desfasurata:124 mp;_Gospodarie anexa in regim P, Sd = 124 mp

B. Partea H. Proprietari și acte
.1


Date referitoare la construcții

--- _

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații/"Referințe

Cu acte

Al.l

100808-C1

ac st

LUHSU UCLII rrrirsstrative si

712

o. Lumii UILO ia su c'asfasurata:2848 mp Sd=2848 mp

. / IZ 1 lip,     LOIISll UILd

Gajnin 1, in regim P+3E

>ciat culturale

. —

construcții

S. construita la sol:722_mp; S. construita

'Al.2

—100808-C2

ddtrHuMfțkiye si-

722

Cu acte

"desfâsurata:2888 mp. Cas+tH^., n -cgrir -F«-3t. 53=2888 mp

5ouaicimuraie

Al.3

100808-C3

cerfcseetii admtfâsgative s sociâfcblturaie

843

Cu acte

S. construita la sol:84~3tr -pg Clădirea nr.3 in regim P+2E, Sd=2529:r^.~?

~SI.4

100808-C4

C9f&*UCtii admiatețrative si

591

Cu acte

S. construita la sol:5temp; S. construita desfasurata:591 mp;.. SgăȚsport in regim P,

socioculturale

. - ■

jO—jyi mp

-..... o r |

;-.W8C8C5 1

șonstructii .

>t,ve si”

^construita la soț: ș^fasurata:992 mcg

980 mp; S. construita îCanțina in r.ea.in D + P,

—— . 'rst

' . -

~, •

- • ’ ■

________________________________'

■ i

—.....

T.               j

> i                                 - -          ।

-T-z-rr-

:juridi

Al .3


1 oogg^r'g- ȚEWstriictii anexa_


Al.9


100808-C9


cons


Al.10


100808-C10


Al.11


100808-C11


„QQOsTructîi anexa-!


Cu acte


des:


0f-l®3


u acte

I

-ieenstructii anexării

2C5    .

Cu acte

—' 24

Cu acte

Fara acte Fara acte


n.p,—țf    l 4 .

b. construita lelsoi:84i mp; S.'conslruTta de sf as u ra ta: 341' ni pj—I ic r c -i n—rcțjwv*

Sd = 341 top —£_____t- ■

S. construita lamoi:20’j mp; S. cor.sttrta desfasurata:206 rp£, Gospodărie ar^ja. in regim P, 58 = 206 rrp___________~   ;~=~~


desfasurgța:124 mp: Cospodarie^rifi(*xa jr renim'Ț', Sd = I~>4 rc__:r .-____


in CF___________ ________________________

S. construita la sol:34-mp;~ Anexa nerntabuteta in CF


cunstriTctîi anexe?

100803-C12

Al.12

Al.13

1CDS08-C13

ccnstiuctii anexa

J

■ Ci Q acte

in CF

construcții anexa

100808-C14

Al.14

Fara acte

S. construita ia sol;8 mp; Anexa neintatrutata in CF


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în pian.

Pune începui

t Pund sfârșii

Lungime segrneni

<—(rn

Pund | început

Pund sfârșit

Lungime segment i“ (m)

1

2

4.715

I               2

i

3

37.061

3

4

2.51

4

c

2.337;

5

6

2.479

6

7

2.47

7

8

61.006

8

9

2.953

9

10

24.172

10

11

63.352

11

12

130.614

12

13

7.888

!           13

14

5.004

14

15

4.39

15

16

2.013

L_     16l

17

79.158

17

18

26.604

18

19

34.657

19

20

35.887

20

21

32.848

21

22

28.336

22

23

35.947

23

24

7.24

24

25

28.669

25

26

20.076

26

zg

15.926

27

28

11.828

L

L_

28

Ă.

'\*\      14.1691

29

30

30.153

30

! /3ft

\       22.065!

31

32

35.6721

32

! 7_i 3$

)* .        53.277

33

34

36.4891

34

■ ?\,33

“/       74.846

35 r

36

5.4471

36

\

2.353

:—77---------—--------;---v- .  --:---:-------- --------—A ----------—

** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo silntmottihuteda1 milimetru.

*’* Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai          paloarea. 1 milimetru.

---—- Extrasul de carte funciară generat sistemul -in-formatic integrat al ANCPI conține informațiilecțin cartea-■'funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legearrrr455/2001, ------coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 415:8]^,~-ckc4usw mzr.adjulelectronic, pentru activități și preeeseă-----

. .i__administrative prevăzute de legislația tn vigoare. Valabiiitatea.poate fi extinsă și în forma fizică ă

... documentului, fără semnătură olegțEăfsL^u acceptul expres sau procedural al instituJoi publtc&Sr^itității care a solicitat prezentarea acestuț^cftas.          ■ .                                        —-J î


’ - Verificarea corectitudinii și realitătifWormațiilor conținute de document se poate face la adresatd"-., _ •vv’vv.uncpi.ro/verificare, folosind^odul de verificare online disponibil în antet. Codul de verfeafe-este

—- valabil 30 de zile calendaristice de tăfTrromentul generăm documentului.                     • I ~ ~
“entitatea care le-a înființat, cureta dintre cele două forme de proprie La be-r---

(2) Terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, incluși” ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul_acestora, înființate de stat, fac parte_ din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora și sunt— administrate de către consiliile de administrație, conform legislației în vigoare.                           -                                        —

■Foia 1 08

Anul    _ 2019

--— - ■ ■ CocTverificare • iffiWI'M 100072093541

ATPartea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:3276

Nr. topografic:2467/3

Adresa: Loc. Fagaras, Sos Combinatului, Nr. 1, Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100808

45.662

Teren împrejmuit;.

Teren împrejmuit la N si S cu gard de beton iar la E si V cu gard de plasa si gard de beton.         :

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

100808-C1

Loc, Fagaras, Sos Combinatului, Nr. 1, Jud. Brașov

Nr. niveluri:4; S. construita la sol:712 mp; S. construita desfasurata:2848 mp; Cămin 1, in regim P+3E, Sd=2848 mp              ’ ''                 .

Al.2

100808-C2

Loc. Fagaras, Sos Combinatului, Nr."lr Jud. Brașov

•Nn-niveiuri:4, S."constiultd"ta“sur722 mp! 5.'construită desfasurata;2888 mp;. Cămin 2, in regim P+3E, Sd=2888 mp

Al.3

100808-C3

Loc. Fagaras, Sos Combinatului, Nr. 1, lud. Brașov

Nr. niveluri:3; S. construita la sol:843 .mp; Clădirea nr.3 In reqim P+2E, Sd=2529 mp

A1.4

100808-C4

Loc. Fagaras, Sos Combinatului, Nr. 1, lud. Brașov

Nr. niveluri:!; S. construita la sol;591mp; S. construita desfasurata:591 mp; Sala sport in reqim P, Sd=591 mp

Al.5

100808-C5


Al .6


Al.7


Al.8


Al.9


Al.10


100808-C6


100808-C7


100808-C8


100808-C9


100808-C10


______________lud. Brașov-_____________

Loc. Fagaras, Sos Combinatului, Nr. 1; Jud. Brașov .


Loc. Fagaras, Sos Combinatului, Nr. 1, _____________lud. Brașov_____________ Loc. Fagaras, Sos Combinatului, Nr. 1, _____________lud. Brașov_____________ Loc. Fagaras, Sos Combinatului, Nr. 1, Jud. Brașov


Loc. Fagaras, Sos Combinatului, Nr., 1, Jud. Brașov__


Nr. niveluri;2; S. construita la sol:980 mp; S. construita desfasurata:992 mp; Cantina in regim D+P, Sd=992 mp Nr. niveluri:!; S. construita la sol:199 mp; S. construita desfasurata:199 mp; Centrala termica in regim P. Sd = 199 mp__________________________________

Nr. niveluri:!; S.-construita-la sol:313 mp; S. construita desfasurata;313 mp; Spălătorie în regim P, Sd=313 m.p, Nr. niveluri: 1; S. construita la sol:341 mp; S. construita desfasurata:341 mp; Ateliere in regim P, Sd=341 mp Nr. niveluri:!; S. construita te-sopȚUt mp; S. construita desfasurata:206 mp; Gospodărie ăsfexVjn regim P, Sd=206 mp        z w               ~


Nr. niveluriil; S. construita Za soj;124 mfcCS. Construita desfasurata:124 mp; Gospodărie iștlexa/jn regim-P, Sd = 124 mp_______ __


B. Partea II. Proprietari și


act


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale


11404 / 25/09/2008


'H.G. nr. 972 din 2002 emis de Guvernul României: -


Rei'etipțe^


■Ijntabulare, drept de PROPRIETATEin ba-za □g-Q72/2002;-tfobandit prin IA1, AM\<X3-2'A3-3.' A}’4, A1

■           •       ■    ■ - -                                ---- '       6, Al.7, Al.8, Al.9, Al.10


Lege, cota actuala 1/1                  1

71) JUDEȚUL BRAȘOV DOMENIUL PUBLFC^f


OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 32&%cerere nr.11061/29.05.2019 c.f.


C. Parteâțîl -SARCINI


înscrieri privind dezmembrămintele dreptblui de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini


4076 / 10/03/2011


Act Administrativ nr. 144, din 18/02/2011 emis tfeiZÎDNS. JUD. BV.;


C2 'intabulate, drept de ADMINISTRAREin favoan


Dccurnept care conține date cu caracter personal, protejate


ile Legii Mr.S77/2001.


Referințe


. ii

Al, Al.l, Al.2, Al."3,'"Al.4, A13, A-îtfci _____6.A1.7. A1.8.A1.9.A1.10      


Pagina 1 din 5

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Cbse'rvațîi:7Refefințe

1

curți construcții

DA

45.662

-

-

2467/3

Date referitoare la construcții

- Crt

Număr

100808-C1

Destinație construcție construcții administrative si social culturale

Supraf. (mp)

712 Z

Situație

■juridică

C1.1 acte

Observații / Referințe

___-

S. construita la sol:712 mp; S. construita desfasurata;2848 mp; Cămin 1, in regim P+3E Sd=2848 mp

- 2

— 2

Al.l

. _ _ -

construcții administrative si social culturale construcții administrative si social culturale

722

843  £

■Cu-acte

* f

£Îr acte

S.xomsUuita la sol:722 mp; S. construita desfasurata:2888 mp; Cămin 2, in regim P+3E, Sd=2888 mp

S. construita la sol:843 mp; Clădirea nr.3 in regim P+2E, Sd=2529 mp

HI H fl l> p«i L_____jibi

" i0u808-C2

100808-C3

Z. î £

’     5 S

-1.L3

?.-a

Ț§174

100808-C4

construcții administrative si social culturale

fe

591.   31

k —

JTi arte

1

S. construita la sol:591 mp; S. construita deslasura±a:591 mp; Sala sport in regim P, Sd=591 mp

Al .5

100808-C5

construcții administrative si social culturale construcții anexa

980 - 7

ttta.cte

S. construita la sol:980 mp; S. construita desfasurata:992 mp; Cantina in regim D + P, Sd = 992.mp

S. construita la sol:199 mp; S. construita desfasurata: 199 mp; Centrala termica in regim P. Sd=199 mp

.4-lr-r

_S~

fi

199 ț

fete

bU

ptX

100808-C6

2 _

lent care eonțire date cu caracter personal, proteste d: preve derilciLa^iEjț 677/2001.                      Pagina 3 din 5

~~                         ITT

—l.țiș’jJSefî. .ni." r>ar--'     '’   : r • . epay.anepi.ro                                    -     •

---—1—

Al.9

100808-C9

construcții anexa

Cu acte

S. construita la sol:206 mp; S. construită desfasurata:206 mp; Gospodărie anexa ..in reoim P, Sd=206 mp

Al. 10

_ 100808-C10

construcții anexa^

-r—124

_______« _

Cu acte

S. construita la sol:124 mp; S, construită desfasurata:124 mp; Gospodar-ie-artexa-rrr— nartim P                                       --

Al 11

100808-C11

construcții anexa

~~ 18

Fara acte

S. construita la sol;18 mp; Anexa neintabulata-in CF

-

construcții anexa

100808-C12

Al.12

Fara acte

S. construita la sol:34 mp; Anexa neintabulata mCF


Al.13


100808-C13


construcții anexa


Fara acte


S. construita la sol:5 mp; Anexa neintabulata in CF


Al,14


100808-C14


construcții anexa


Fara acte


S. construita la sol:8 mp; Anexa neintabulata in CF


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

A

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<•- (m)

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segmen

(m

1

2

4.715

2

3

37.061

3

- 4

2.51

4

5

2.337

5

6

2.479

6

7

2.47

7

8

61.006

8

9

2.953

9

10

___ _______ -24472

----40

TT

63.352

11

12

130.614

12

13

7.888

13

14

5.004

14

15

4.39

15

16

2.013

16

17

79.158

17

18

26.604

18

19

34.657

19

20

35.887

20

21

32.848

21

22

28.336

22

23

35.947

23

24

7.24

24

25

28.669

(               z

25

26

20.076

26

27

15.926

27

28

11.828

28

29

14.169

29

30

30.153

30

_

: \ 22.0651

31

32

35.672

32

_

V . 53.277

33

34

36.489

34

35

J         4 F | 74.846

35

36

5.447

-   36 _

Z3

-     "v:.           :       2 353

Lungimile segrn^ntâior sunt determinate tn planul de proiecție Stereo 70 și Sunt.rotuHjit^ la Ljnjiimei.ru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai micKdpcâtîWloare'ă’ ^tjiilimetru.

It

-

Extrasul de carte-funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funbiară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de arț. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art.3jdin O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în meuTuFătectnonic, pentru activități și procese adrniiîistrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitateajgp^b? fi extinsă și în forma fizică a duțWBgntului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres satșp|dtedural al instituției publice ori entității ca’rg^solicitat prezentarea acestui extras.                       _

Ver-țgearea corectitudinii și realității informațiilor conținute de-dbc-ument se poate face la adresa wwwrancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare onlinexgșjro:nibil în antet. Codul de verificare este val^iESO de zile calendaristice de la momentul generării documentului._

0âta și ora generării,

_Q5xD8/2019, 10:49Docun


-F

pjpre conține date cu caracter personal, proteja ie de prevederile LegiPNi


Pagina 4 oin 5


. ep&y.ancpi.ruAdresa imohil: Fagaras, Sos Combinatului, nr. /                                                 ____

Tipul-lucrării: Dezmembrare imobil ~      ' i          ----

Scurtă prezentare a situației din tere/r ImobiluLaimr.cad.100808 -CF100808 Fagaras in suprafața de 45 662 mp , este situat in Jud.Brasov, localitate Fagaras , accesul la imobil facandu-se din Str Combinatului. Imobilul are categoria de folosința curți construcții si este inclus in intravilanul localității.

Pentru identificarea faptica ne-am deplasat la fata locului împreuna cu proprietarul imobilului.

Pentru identificarea scriptica am avut la dispoziție planul de amplasament si delimitare recepționat anterior de către O. C.P.I Brașov si extrasul de carte funciara pus la dispoziție de către beneficiar.

Prezenta documentație se intocmeste in vederea dezmembrării imobilului cu nr. cad. 100808 in 4 loturi astfel: lotul nr.l in suprafața de 21614 mp, lotul nr.2 in suprafața de 857 mp, lotul nr.3 in suprafața de 1566 mp si lotul nr.4 in suprafața de 21625 mp.

Terenul este împrejmuit cu gard de beton la N, E, cu gard de plasa la S, si cu gard de beton si gard de plasa la V.

Date referitoare la vecinia-----------

> la nord se invecineaza cu A 839

> la sud se invecineaza cu imobilul cu nr.cad. 106196

> la est se invecineaza cu imobilul cu nr. cad.106196, Pdt 840

 • > la vest se invecineaza cu imobilul cu nr. cad.106196, nr.cad. 101940, nr.cad.101941, top. 2467/5/1

 • 4. Metode de lucru: Măsurătorile s-au efectuat cu GPS Hyper II cu frecventa prin metoda de măsurare rapid-cinematica in modul RTK, prin utilizarea corecțiilor diferențialeprovenite de. la Stafia de Referința Sfantu Gheorghe , cod statie : SFGH, prin masurarea unui număr de- 5 de determinări pe fiecare punct, in total determinandu-se puncte de altimetrie si planimetrie, către an fost prelucrate cu programul de calcul MAGNETOOLS, prin folosirea datelor-brute (zilele GPS dferentefieearei perioade de măsurători)

Precizia obtinuta la măsurătoare a fost de +/- 0.5 mm, rezultata in urma determinărilorupoFputtcte comune reprezentând elemente fixe in teren. Măsurătorile au-urmărit toate punctefeaare definesc limitele proprietății.

Punctele Gps sunt materializate in teren cu picheți metalici marcati cu vopsea de culoare alba, poziționați in interiorul imobilului studiat, starea celor doi picheți metaUei estxchuna-Pnntru terenul în cauză s-a realizat o ridicare topografică cu 10 stații din care s-au radiat puncte. Aparatura folosita la măsurători esteSokia SET 53JiRF.Jcare are o precizie de măsurare a unghiurilor de 5’’ (0.0015gon/0.025mil) si a distantelor pe prisma de ± (2 + 2 ppm x D) mm si fara prisma+ ppm-x-D)-mm. Măsurătorile au urmSiăBțpdte puncteleEare definesc limitele proprietății. ' ~~

—Calculul suprafețelor s-a determinat cu prograrnțtFfie calcul AutoCad 2006.

-ii     Măsurătorile au urmărit toate punctele care definesc li mitele proprietății.


Data înt£S^sîtik-Sep£eî»teie 2019


1204


1.6.2


Liceul Teologic Ortodox Sf.Constatin BrâncoveanuStr. Negoiu , Imobil teren in suprafața de 5.792 mp edificat cu C1-clădire din cărămidă : P+2E cu Sc=769 mp și C2- clădire sală de sport cu o suprafață construită de 47 f. mp

Str. Dr. I. Șenchea nr.104 B, - școala gimnaziala

Imobil teren in suprafața de 4.155 mp edificat cu

C1-construcție din cărămidă P+2 cu 14 săli de clasă cu o suprafaț i Sc=749 mp s C2 construcție anexa cu Sc=73 mp___________________________

Str,[Extravilan nr'1, Teren construit cu destinația de ateliere școala,


laboratoare si


teren aferent cu suprafața de 1,633,58 mp Proprietari municipiul Figaras CF 8997 Nr.top 2460/28/2/2/2/2. Construcție din caramida:P+2, 33 Săli de c i sala de sport, 12 laboratoare, 9 ateliere școala, cabinet medical, 1 :______r_.,

terenuri spăl) 1 paltou festivități, 1 biblioteca, grupuri sanitare, magazii, holuri, coridoare, E,V,S,N-proprietatea publica, Cantina-1 bloc alimentar mese, 1 vestiar, 1 grup sanitar personal, Internat P+3-40 dormitoai paturi, 4 grupuri sanitare (cate 1 pe nivel) E,V,S,N- proprietate puplica


asa si cabinete, 1

eren sport, 2


cu anexe, 1 sala de e, 1 izolator cu 8


2000


2000


2000


1207


1.6.2


Colegiul National Doamna STANCA


Str. D-na Stanca nr.14,

Imobil teren in suprafața de 4573 mp edificat cu construcții C1 si (J2 astfel C1-construcție sala de sport P+E, cu Sc=1198 mp compusa din pârter: - 9 săli de clasă - sală dușuri -1 magazie-1 bucătărie -1 vestiar profesori-3lgrupuri sociale-1 atelier mecanic -1 cabinet informatică +anexă -1 cabinet psihologie -1 punct termic si etaj: - 1sală sport - Icameră alimente - Ivestiar - Ipunct termic - 1grup social C2- corp școala S+P+1, cu Sc=1074 mp compusa din parterl birou direcțiune-1 secretariat -1 cancelarie -1 bibliotecă - 4 săli de clasă - arhivă - laborator chimie + anexă - birou contabilitate - dispensar medical - 2 grupuri sociale -punct termic - si etaj : - 7 săli de clasă - Icabinet limbi stăine - Icabinet limba rom$nă -1 cabinet matematică -1 cabinet medical -1 laborator fizică cu anticameră -12 grupuri sociale Str. Școlii nr.1,

Imobil teren in suprafața de 13.046 mp edificat cu construcții C1-G5 astfel C1- clădire S+P+2E, corp școala cu Sc=1973 mp , compusă din S


12 boxe vestiare,


2000•ov.


hol, 18 Săli clasa, 7 laboratoare si cabinete, biblioteca, 4 birouri, c încelarie, sala de sport, club si dispensar

C2-cladire P+2E- corp școala cu Sc=616 mp, compusă din 18 Sa de clasa, magazie, arhive

C3- clacțire cantina P cu Sc=467 mp c4- clădire centrala termica cu Sc=138 mp C5- clădire sala de sport competițională cu Sc=1628 mp________

-Str Vlad Țepeș nr. 11 B

Corpii-,teren intravilan cu o suprafața de 12 642,88 mp. Teren de ifata'de 5.544 mp.Cladire liceu formata din P+1+2 (Săli de cl instruita de 2.648 mp.Teren cu construcții compuse d

iii de clâsaL ateliere, cantina, centrala termica, spălătorie, gosp_____________,____

si sala sport., cu o suprafața de 10.791 mp, CF 3276 Nr.top 2467/ 5. Corp A- clădire școala, Săli de clasa, Laboratoare, Grupuri sanitare, Terenuri de ;     " ‘

Livada. Tgrefi agricol, Adăposturi animale, Cantina, încăpere alin . Ateii» sery/garaj, Atelier horticultura, Magazii, Anexe gospodare!construcții cu o

Iasa), cu o n internat, clădire xiarii anexe (doua)


2000


2000


sport, Garaje, Sera, ente, Ciupercarie, sti, Corp B- clădire

',S,N- proprietatea publica, Sala sport, E.V.S.N- propr etatea publica


Str Qdrbului nr.5, CF 2571, Construcție din caramida:P S=2.190 mp, Casa si curte-1 sală grupă sugari -1 sală grupă mică -1 sală grupă mijlocie -1 sală grupă mare -1 spălătorie -1 călcătorie -1 sală de mese -1 cabinet medical -1 i 1 grup sanitar -1 cameră de primire -1 hol, E,V,N -proprietate p iblica S, proprietate privat_____________________________________________


rolator-1 bucătărie -


2000
Domeniul public al mu Făgăraș, Hotărârii Cor|siliijlui Local nr. 157/2009 l ’                                          I


ncipiuljji


Domeniul public ăl'M Făgăraș, Hotărârii Consiliului Local rr. 157/2009 CF 100792 Fagaras


Domeniul public al m

Făgăraș, Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009 1


rncp


41Adrese rtnoHhrhrr


■ți


10080$


45 *62 mp


Fayaras, So< Corebio* Joi, uf.J


U.06m


Cartea Fupcjtl nr.:


) 00'08


t'AT FAGARA$


Nr.ad.!06W


A JDate referitoare la teren


l parcei

Crtegosz dc folosmu

Supndața (mp)

Menta uni

Ce

4S662

(erai unprcjmuîi luN si S cu gard do beton wU Eh V

cn gard dc plasa si ganl Jc beton.

1 Total:

45 662


B. Date refentoare la construcții


Destinata


CAS


C2 —4—


CAS

CAS

GAS


CS


C14


[Suprafața consihiht" la*lL„ trop)


Mențiuni


712


LungimME, Sd^W^mp


M3 "59!

9S0_

313

±LL_ 206


Zamiai, Inicjjraj P^K, Sd'iK’fc mp CWirra nr.3 jn regim P^E, Sdr"2529rup Sju'ft spân Ei regim P, Sd-59 J re>


(Cantfmi inrrguni D-P Sd-992xup _

!Cma>Șj Icrmxci io rrgiin P, Sd-199 mp

Spălătorie în regim P, Șd-313 mp ? Ateliere in ng.ifc F, Sd“341 mp jGtwpodsric anexa in yegun F, Sd-206 mp

GospcxU-.c uje^jtinrcfirc P( Sd*!2 'inp Anex? .icintubn’ JJ în CF

Anexnncipubu!si\BTCF Anexe cdctibaiacx ir. CF Anex? ndnv’ ultU h rF K


5096


SupraJ • ’i loulâ masureia’t truoWuioj «45661 mp . Suprafața dmacv^ 5662 mp .


Excedări: !ag. Bovîu IXâp*