Hotărârea nr. 275/2019

HOTĂRÂREA nr.275 din data de 31 octombrie 2019-privind atestarea la domeniul public al Municipiului Făgăraş, realizarea unor operaţiuni de cadastru şi carte funciară privind imobilul teren situat în Făgăraş-zona bază sportivă/agrement Parc Regina Maria, în

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA nr.275 din data de 31 octombrie 2019

-privind atestarea la domeniul public al Municipiului Făgăraș, realizarea unor operațiuni de cadastru și carte funciară privind imobilul teren situat în Făgăraș-zona bază sportivă/agrement Parc Regina Maria, în suprafață de 25.391 mp, înscris în CF nr. 106476 Făgăraș și actualizarea Inventarului bunurilor ce

aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 70561/1/30.10.2019 și Raportul Compartimentului de specialitate nr. 70561/30.10.2019, prin care se propune atestarea la domeniul public al Municipiului Făgăraș și realizarea unor operațiuni de cadastru și carte funciară privind imobilul teren situat în Făgăraș-zona bază sportivă/agrement Parc Regina Maria, în suprafață de 25.391 mp, înscris în CF nr. 106476 Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare modificată și completată de OUG nr. 31/2018, precum și Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară,

Ținând seama de documentația topografică întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L., respectiv: documentația nr. 34/2019 - ” Actualizare date imobil”, imobil în suprafață de 25391 mp, înscris în CF nr. 106476 Făgăraș,

în temeiul art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.l, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Se însușește documentația topografică nr. 34/2019 întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L., având denumirea lucrării "Actualizare date imobil”.

Art.2: Se aprobă actualizarea de date imobil - teren, în suprafață de 25.391 mp, situat în Făgăraș zona bază sportivă/agrement Parc Regina Maria în suprafață de 25.391 mp, înscris în CF nr. 106476 Făgăraș, după cum urmează:

 • - atestarea imobilului teren la domeniul public al Municipiului Făgăraș (terenul fiind situat pe raza teritorială a Municipiului Făgăraș și totodată făcând parte din ansamblul Bază sportivă/agrement Parc Regina Maria)

 • - Schimbarea categoriei de folosință din "altele” în "curți construcții”

 • - Schimbarea destinației terenului în intravilan

 • - Modificarea limitelor imobilului

Art.3: Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, atestat prin HG 972/2002 va fi actualizat în mod corespunzător, cu bunul descris la art.2, precum și cu valoarea acestuia.

Art.4:Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment Evidență Patrimoniu.


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, LAURA ELENAGIUNCA


Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru, - abținere, ' ~ impotriva

Consilieri în funcție - 19

Consilieri prezenți -17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex.Dosar de ședință

 • - lex.Colecție

 • - lex. Prefectură

 • - lex.Primar

 • - lex.Secretar general

 • - tex.Compartiment evidenta patrimoniu

 • - îex.Arhitect-șef

 • - 1 ex.Direcția Buget Finanțe

 • - 1 ex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

 • - 1 ex.Afișare

Cod: F-50DEN. LUCRARE - ACTUALIZARE DATE IMOBIL


BENEFICIAR- MUN. FAGARASV.r.N FIA          *./, A

■> i »: ■ i> ut; » /• . k •»n' in •


Oficiul de; Birourde-


ri astru și Publici [astru și Publici!


Nr. caras»


Ziua .

Luna


kS-W€ÂRTEFUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciar; Nr. 106476 Făgăraș


Anul 8 ^2019      '

Cod verificare I

lOud/6065335'    7 r i

"T" 1              __

 • A. Parteă^TrDescnerea imobiîuSu!

TEREN Necunoscut

Nr. CF vechi:10481


Adresa: Loc. Fagaras, Jud. Brașov

Nr, Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 2817/2/b/2.

25.391

suprafața din c.f. hârtie 25.390,72 m.p.

 • B. Partea IL Proprietari și acte

  înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  799 / 25/02/2005

  Dosar Cadastru nr. din 25/02/2005 emis de OCPI Brașov;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEschimb și expropriere, dobândit prin               Al

  Leqe, cota actuala 1/1

  1) STATUL ROMAN

  C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT                                                                                     |  Date referii

  :oare la teren

  •*+

  ___--

  Nr

  Crt

  Categorie folosință

  Intra vilan

  Suprafața (mp)

  Tarla -

  Parcel^-

  __-*

  Nr. topo_2

  Observații / Referințe_____

  _

  1

  altele

  -

  25.391

  -I 7“

  2317/2/5/2

  teren cu suprsf.de 25.390,72 m.p.

  * —

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou,

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tarifu. de 25 ROM, -Chitanța interna tr 2019007057/30-10-2019 <n suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272. fi

Data soluționării, 30-10-2019

Data eliberării.


(parafa șiȘemnâtura) ț!('


Referent,


(parafa și semnătura)
Pentru întocmirea prezentei documentatii cadastrale am parcurs următoarele etape:

 • - Identificarea amplasamentului

 • Documentare tehnica

 • • Execuția lucrărilor de teren

 • - întocmirea documentației

Identificarea imobilului si documentarea s-au realizat faptic pe teren împreuna cu beneficiarul lucrării, cat sj scriptic, in baza extrasului CF eliberat de BCPI Fagaras si a schitelor puse la dispoziție de către beneficiar.

Teren delimitat cu faruri din lemn la colturi.

In urma prelucrării datelor rezultate din măsurători, am constatat ca imobilul are o suprafața reala de 25391 mp, egala cu cea înscrisa in CF. Pe teren nu sunt construcții. Având in vedere cele prezentate mai sus am întocmit prezenta documentație cadastrala de Actualizare date imobil in conformitate cu ordinul 700/2014.

 • 4. Situația juridica a imobilului'. Proprietar: MUN. FAGARAS

 • 5. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

 • - Metoda folosita- Radieri GNSS.

 • - Aparatura folosita- GNSS Leica GS 08.                                '

Pentru imobilul în cauză s-a realizat o ridicare topografică prin radi'erea punctelor care definesc limitele proprietății. Punctele determinate' GNSS. Sistemul' GNSS Leica GS 08 asigură o precizie de măsurare de ±(I + 1 ppm ,v D) mm în căzulJ temperaturilor cuprinse în intervalul (-20°C la + 40°C).            \          .     /> /’

Preciziile obținute: măsurătorile realizate s-au încadrat în toleranțele. admiSe’de normele și normativele în vigoare.

 • - Sistemul de coordonate: STEREO-70

- Sistemul de referința cote: MAREA NEAGRA-F975

- Puncte geodezice de sprijin vechi si noi folosite^ Stafia Rompos Fagaras

Descrierea punctelor topografice noi: __Punctele de colt - tarusi din lemn.


Dati întocmirii: 10.2019Serffifeura si stampă . msc cad IniOițsiTCostica                  ■-

- ---, ■


Mu». FagarasCAD 105507Municipiul-Fâ^tWl


• •RStCAD

Nr.

parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

--Mențiuni

o.- l ’

1

CC            1

25391

Imobil delimitat cu tarusi din lemn la colturi.

Total

25391

_ _ .

Suprafața totala masurata a imobilului= 25391 mp --- Supraf atq. din act= 25391 mp---

Cod constr.

Destinația

•(■mp)

Mențiuni                                ___

■ •

i ’

Total

-1 i

- < ±

HM.

UI < 1 1

L 1

““ -

Ltant

'X ■■*


A, Date reter-itoare ta teren


Confirm executafețn^sur s tocilor Ia teren'.’ corectitudinea intocmâ^doeumentatie: etahtsL ute Si coresponda ita uc'esTeiâ cu realitate dtn teren

Confirm int.oducetea imobilului ;n baza de date intu-ra-ta si atribuaea.nurnarulv: crc- _.ra!

Semnatara ;i4tampila:

•’ ' ' '

__fc         - ■----

?ota 10                   '

■ ’ \â ••

------------ 4                         ’

Stampila DCI 1