Hotărârea nr. 272/2019

HOTĂRÂREA NR.272 din data de 31 octombrie 2019 - privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa (NOIEMBRIE 2019)

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV       __

...       । WHH

fi CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ IjQ

Strada Republicii. Nr. 3, 505200, Tei: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro. Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.272 din data de 31 octombrie 2019

- privind alegerea unui consilier ca președinte de ședința (NOIEMBRIE 2019)

Consiliul Local al Municipiului Fagaraș, întrunit în ședință ordinară,

Analizând raportul de specialitate cu nr.68.065/15.10.2019 al Secretarului Municipiului Făgăraș privind alegerea președintelui de ședință,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând seama de art.15 din  HCL.nr.235/26.09.2019 privind aprobarea

Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Făgăraș,

Având în vedere prevederile art.123, alin.(l) și (3) din din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare al Consiliilor locale,

în temeiul art. art.129, alin.i și 2, art. 139 alin. (1) și (6) art.196 alin. (1) lit. a.), art. 197, art. 198 alin. (1) și (2) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Domnul consilier BOBEȘ MIRCEA se alege ca președinte de ședința, în luna NOIEMBRIE 2019, pentru a conduce ședințele Consiliului Local al Municipiului Făgăraș și a semna hotărârile adoptate de acesta, în luna NOIEMBRIE 2019.

Art.2. în caz de forță majoră (boală, lipsă neprevăzută din localitate etc.), lucrările Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, vor fi conduse de către domnul consilier BOGDAN ION, în calitate de președinte de ședință.Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 16 voturi pentru, i abținere, - împotriva

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotarare se comunica:

-tex.dosar de ședința

-lex.colectie

-lex. Prefectura

-îex.Primar

-îex.Secretar

-lex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

-lex.afisaj

-îex.celor in cauza

PJ/PJ.

Cod:F-5O