Hotărârea nr. 270/2019

HOTĂRÂREA NR. 270 din data de 31 octombrie 2019 - privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş în calitate de apelant reclamant, în Dosar nr.4034/226/2017 aflat pe rolul Curţii de Apel Braşov

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA NR. 270 din data de 31 octombrie 2019 - privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș în calitate de apelant reclamant, în Dosar nr.4034/226/2017 aflat pe rolul Curții de Apel Brașov

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGARAȘ, întrunit în ședință ordinara,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr.69314/1/23.10.2019, Raportul de specialitate nr. 69314/23.10.2019, prin care se propune angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele Municipiului Făgăraș în calitate de apelant reclamant, în Dosar nr.4034/226/2017 aflat pe rolul Curții de Apel Brașov, având ca obiect pretenții, pârât DMG Profil Point S.R.L.,

în conformitate cu:

 • - prevederile art. I. alin. (2) din OUG nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;

 • - prevederile art.21 alin.(3) coroborat cu art.62 alin.fl) și cele ale 36 alin.fg), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 • - ținând seama de prevederile Legii Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

în temeiul ari. 139 alin.(3), lit.c și art. 243 alin.(i), lit.a din din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - (1) Se aprobă angajarea unui avocat in persoana d-lui DRĂGHICI GABRIEL CRISTIAN care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș în calitate de apelant reclamant, în Dosar nr.4034/226/2017 aflat pe rolul Curții de Apel Brașov, având ca obiect pretenții.

(2) Serviciile juridice constau în: consultanță, formulare apărare și reprezentare în cadrul Curții de Apel Brașov, precum și orice alte demersuri în interesul Municipiului Făgăraș.

(3) Onorariul apărătorului ales este de 3000 lei fără TVA se va achita și in 2 tranșe după cum urmează : 50% din onorariu se va achita in termen 15 zile de la data fixată de instanța ca fiind primul termen de judecată, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data transmiterii facturii și 50% cu 5 zile înainte de termenul la care părțile apreciaza că vor avea loc dezbaterile pe fond, astfel încât onorariul să poată fi solicitat cu titlu de cheltuieli de judecată.

Art. 2. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor fi suportate din bugetul local al Municipiului Făgăraș de la cap 51.02, titlul 20, art 20.01.09.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se împuternicește Primarul Municipiului Făgăraș, prin avocatul desemnat pentru            edn instanța și Direcția Buget Finanțe.Hotărârea s-a adoptat cu 14 voturi pentru, 3 abțineri, împotriva

Consilieri în funcție -19

Consilieri prezenți -17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - tex. dosarul de ședință

 • - tex. colecție

 • - tex. Prefectură

 • - lex. Primar

 • - tex. Secretar general

 • - 1 ex. d-lui av.DRĂGHICI GABRIEL CRISTIAN

 • - 1 ex. Direcția Buget Finanțe

 • • 1 ex Asociația Foștilor Deșinuți politici din România

Cod: F-50