Hotărârea nr. 268/2019

HOTĂRÂREA nr.268 din data de 31 octombrie 2019 -privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de inchiriere pentru locuinţele construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situate in Municipiul Fagaras, str. Câmpului, blocurile A, B,

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.roHOTĂRÂREA nr.268

din data de 31 octombrie 2019

-privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuințele construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situate in Municipiul Fagaras, str.

Câmpului, blocurile A, B, C, D, E și F

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 68342/1 din data de 16.10.2019 și Raportul Compartiment Resort nr. 68342 din data de 16.10.2019 al Compartimentului evidență patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidență bunuri ) - prin care se propune prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele construite de Agenția Naționala pentru Locuințe, situate in Municipiul Fagaras, str. Câmpului, blocurile A, B, C, D, E și F,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere prevederile art. 8 alin 2, alin 4 si alin 5 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenția Naționala pentru Locuințe ( republicata),

Ținând cont de prevederile art. 15, alin. 16 din Hotararea nr. 962 /2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe,

Văzând prevederile art. 129, alin 2, lit. c, art 139, alin. 1, art. 196 alin 1 lit. a, art. 197, art. 198, alin 1 și 2 și art. 243, alin 1, lit. a, din Ordonanța de Urgentă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:


Art 1. Se aprobă prelungirea pe o perioadă de 1 (un) an a contractelor de închiriere pentru locuințele construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situate în Municipiul Făgăraș, str. Cîmpului, blocurile A, B, C, D, E și F prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 15.11.2019 până la data de 14.11.2020, repectiv 22.12.2019 până la data de 21.12.2020.

Art.2. Prelungirea contractelor de închiriere intervine în contextul respectării condițiilor cadru de acces la o locuință din fondurile ANL și totodată în măsura în care chiriașii nu înregistrează debite pentru neplata chiriei si utilităților aferente.


Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagăraș, prin Arhitectul șef și Compartiment evidență patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidență bunuri).


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, LAURA ELE


Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru, - abțineri, ' împotriva

Consilieri în funcție - 19

Consilieri prezenți -17

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - lex.Dosar de ședință

  • - îex.Colecție

  • - lex.Prefectură

  • - tex.Primar

  • - lex.Secretar general

  • - lex. Compartiment evidenta patrimoniu

  • - lex.Arhitect-șef

  • - 1 ex.Direcția Buget Finanțe

  • - 1 ex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

  • - 1 ex.Afișare

Cod: F-50


Anexa nr. 1 Ia H.C.L.


■T •HEISn


*41 ! >'l|l 4


Cîmpului Cîmpului


dn)puiul ;

Cîmpului ' Cîmpului Cîmpului


13

,B


tu

E


Blocul A

RACOTEA CORNEI>MIHAI

STROE COSMIN\


15/11/2013

15/11/2013


14/11/2019

14/11/2019


Cîmpului Cîmpului jCîmpu.luin,


Cîmpului Cîmpului

Cîmpului :


C|


C1

—+

CI


1

1

1

1

1

1

1


P_ _1 jl 3 J _4

4


1

6

7 '15

16

18

20


Blocul C____________

BĂRBAT ANCA ELENA UTA ANDREI CRISTIAN SZAS^ ROXlANA DANIELA D'OBAI FERENCZJOZSEF SINEA ANCA IULIANA BUZETEANU MIHAELA PESCAR MARIA GABRIELA


26283

26285

26286

26288

26287

26045

26290


15/11/2013

15/11/2013

15/11/2013

15/11/2013


14/l|/2019 14/11/2019 14/11/2019 14/11/2019


15/11/2013 15/11/2013 15/11/2013 15/11/2013 15/11/2013 23/12/2010 15/11/2013


14/11/204-9 14/11/204.9 14/11/2019 14/1^/20^9 14/11/2019 21/12/2019


14/11/20:


p-M

r iii

I 1 li'lif

11 r ’i1

p

1 *'

*

h

Kik p

li

n

T i

41 -

4

i

J •'li

Sil s

• 1'

i

•«l

Si Ii

o

a ’P f ‘ 0 -41

î ■■ '■il i.

i 1,

I» Kl

3locul D

ii

Brșșov

Cîmpului 1

3       1

p 1

2OTOROS IOANA DANIELA

26291

15/11/2013

14/11/2019

ti I ■

1 ii li »’p> t.u

ii ii

Brașov

Cîmpului

0      1

P 2

3RZEA NICOLAE LUCIAN

26046

23/12/2010

21/!2^2bl9 4

Iii

Brășov

Cîmpului

0      1

P 3

3AB0IA EUGEN VASILICA

26047

23/12/2010

21/12/2019

IEI1

Brașov 1

Cîmpului

D      1

P 4

MIHAILA LOREDANA

26048

23/12/2010

/ 2’1/12/2019 ’

. .A*i

11

; Cîmpului

D      1

1    5

STANCIU OVIDIU C-TIN

7875

01/07/2011

^11/12/2019 ,

Brașov|

Cîmpului

D      1

1 1 6

HOGEA OVIDIU CONSTANTIN

26050

23/12/2010

\21\L2?2dl9

Brâșov|

Cîmpului

D      1

1    8

DAMIAN MIHAI

26292

15/11/2013

\4/ijț-/20i9

ss

Brașov

Cîmpului,

D      1

2   9

CÎRSTEA IOANA ANDREEA

26053

23/12/2010

CW^u.i'if.,.

i 11

|2 10

BRod)EALÂ EUGENIA

26054

23/12/2010

21/12/21019"

F »• ’ i? .     -H

I

iObv

1 Cîm'pduiM*| •

i. 1

'2 12

MIRCEA ROXANA MONICA

26056

23/12/2010

21/1(2/2C

,19 H

im

I Cîmpului

d| 5 i

3 13

PESCAR LILIANA

26057

23/12/2010

1 211

12/2C

lî 1

’MSfll

Cîmpului

D, . 1

3 14

DAMIAN ADRIAN VICTOREL

26058

23/12/2010

21/

Ik/ed

19

lBov

Cîmpului

n i i

. 3 15

BENTIA ADELA MIHAELA

26059

23/12/2010

21/112/2019 i

Hi W-

, (Jîmpului

di i i î

! 3 16

LUPU MARIUS VALENTIN

26060

23/12/2010

21/12/2019

W'N4"

! cîmpului'!

d ; II i

L 4 18

BUTA BOGDAN GHEORGHE

26062

23/12/2010

21/1^/2019

; »l

Cîmpului

Dl

4 20

CIOBANU IULIANA RAMONA

26064

23/12/2010

21/12/2019

•1          •

1

! 1

1 '

LI

iiBHI

Blocul E

|I2®1

Cîmpului

E

115

SÎRGHIE ADRIANA CAMELIA

26069

23/12/2010

21/12/2019

ÎS

Ipr^șov

Cîmpului

E

117

CORNEA LUCIANA MARIA

26071

23/10/2010

21/12/2019 1

•’ljlt5 i

'"■ț

E

12  9

LAZAR I0AN CIPRIAN

26065

23/12/2010

21/

'12

/2

019 '

l JM

' !F3șȘv"

' Cîmpului

E

1 2 IC

BITA SILVIU STELIAN

22398

01/11/2011

21/12/2019

Jra'șov

Cîmpului

E

1 2 11

PICA DIANA

26075

23/12/201C

21/12/20jl9

i£E

kașov

. Cîmpului

E.

1 3 13

PASTIU MADALIN MIHAI

5836

07/03/2011

21/12/20^9

IFs!

},r^ov

Cîmpului’

E.l .

J. ,3 ,14

MUNTEAN ADRIAN LIVIU

26078

23/12/201C

21/12/2019

1 4’’ î1'

1    ‘

•     1

»

ț

a :

1

■i i

MSJ’

.. r

> j r H

1 lirfr

•'!’ 6împdi|uii>

- -3-t-4

1 >3 115

grea'vu mioara'

10314

01/06/2011

21/12/2019

jKfi'a^ov

Cîmpufuip,

1 4 lî

BOTA VASILE NICOLAE

2629;

15/11/201;

14/1:

./20L9

'>ii

l|țfe șov

1 Cîmpului

E1

14 1<

FRATILA ROXANA

2608Î

23/12/201C

,      2,i/i|:

f/20 L9l

• ii

. . «i

irtii W

• IMi

• 41

i[ i ■1 ■ ii

« »l ■

1

■■ !

-li 1

1. li I

I '1

i

| i • 11ilIffț: l

Blocul F

J?liO Brașov

Cîmpului

F

1

P

2

SUCIU OANA

26252

15/11/2013

14/11/2019

t 41 Brașov

Cîmpului

F

1

P

3

DOBRIN MARIUS IOAN

26253

15/11/2013

14/11/2019

|, Cîmpului

F

1

P

4

POPA FLORINA ILEANA

26254

15/11/2013

14/11/2019 ...

JJFT TrȚșbv

Cîmpului

F

1

1

5

DAVID DUMITRU'CĂTĂLIN

26255

15/11/2013

14/11/20119

F’ -4 Brășov j

Cîmpului

F

1

1

6

MOGA SORINA ELENA

26256

15/11/2013

14/11-Z2P0

| <5 Brașov. 1

Cîmpului

F

1

1

7

SPÎNU LAURA

26278

15/11/2013

19 '

iisii'-A ?J$£9V

Cîmpului^

F

1

| 1

8

PINTEA EUFROSINA

26251

15/11/2013

14|/llf2^19

■ah

•.' Cîmpului1

F

1

1 2

10

EROCHIN ANCA DIANA

26260

15/11/2013

14^

^Q19

IB ?9V

Cîmpului'

F

; |.

1

2

11

GHEORGHICIUC ANDREEA

26261

15/11/2013

14/țh

E^w°v

|| Cîmpuluițl

F

1

3

' 13

RAMBA CRISTIAN NICOLAE

26263

15/11/2013

Xqii 'i'

EUXfțh Sov

1 CîmpuiujiX

E

1

13

14

BARTA MARIUS ILIE

26264

15/11/2013

1Î4/1

./2OT9 -

Ji tîmpului'''

fi

1

3

15

BOERIU MAGDALENA

26265

15/11/2013

14/1|

72019

1 1 dîmpului

F

1 '

1

3

16

FURTUNA VIRGINIA

26266

15/11/2013

14/1

L/2019 '

1 1 Cîmpului 1

F

• 1

4

17

TRIF MARIOARA

26267

15/11/2013

14/11/2019

HHHoov

'•' Cîmpului

F

1

‘ 1

1 4

18

TONCHINA IOANA DORINA

26268

15/11/2013

14/11/2019

Sw^ilLl i li v-

+ ' Cîmpului

IFl

: 1

4

20

SILEA MONICA ELENA

26270

15/11/2013

14/11/2019