Hotărârea nr. 266/2019

HOTĂRÂREA nr.266 din data de 31 octombrie 2019 -privind transmiterea din domeniul public al Municipiului Făgăraş în domeniul public al Consiliului Judeţean Braşov a imobilului teren în suprafaţă de 1.500 mp, imobil înscris în CF nr. 106337 Făgăraş, situat


ROMAN IA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘStrada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.266 din data de 31 octombrie 2019

-privind transmiterea din domeniul public al Municipiului Făgăraș în domeniul public al Consiliului Județean Brașov a imobilului teren în suprafață de 1.500 mp, imobil înscris în CF nr. 106337 Făgăraș, situat în Făgăraș, str. Parcului, în vederea accesării de fonduri nerambursabile pentru construirea unor case de tip familial

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș nr. 71/28.03.2019 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Făgăraș în domeniul public al Județului Brașov a suprafeței de 1.500 mp în vederea realizării unor case de tip familial prin apelul de proiecte P.O.R. 20142020 Axa 8 Obiectiv specific 8.3 prin care s-a aprobat ca oportuna și de interes local trecerea din domeniul public al Municipiului Făgăraș în domeniul public al Județului Brașov a suprafeței de teren de 1.500 mp din suprafața totală de 31.276 mp identică cu cea înscrisă în CF nr. 105943 Făgăraș, în scopul construirii de case de tip familial la apelul de proiecte P.O.R. 2014-2020 Axa 8, imobil teren identificat ca parte din poziția 815 din domeniul public al Municipiului Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținînd seama de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 398/26.09.2019, prin care s-a solicitat trecerea din domeniul public al UAT Făgăraș și administrarea Consiliului Local Făgăraș a imobilului teren, în suprafață de 1.500 mp, înscris în CF nr. 106337 Făgăraș, cu nr. cad 106337, în domeniul public al Județului Brașov și Administrarea Direcției Generale de Asisitență Socială și Protecția Copilului Brașov, în vederea depunerii proiectului menționat mai sus,

în temeiul art. 860-863 Cod Civil, art. 129, alin. 2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit. a, art. 197, art. 198, alin. 1 si alin.2, art. 243, alin.i, lit. a, art. 286, alin. 4, art. 287, lit. b și art. 294, alin. 3, alin. 4, alin. 5, alin.6, alin.7 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă transmiterea din domeniul public al Municipiului Făgăraș în domeniul public al Consiliului Județean Brașov a imobilului teren în suprafață de 1.500 mp, imobil înscris în CF nr. 106337 Făgăraș, situat în Făgăraș, str. Parcului, în vederea accesării de fonduri nerambursabile pentru construirea unor case de tip familial prin apelul de proiecte P.O.R. 2014-2020 Axa 8 "Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale” Obiectiv specific 8.3 "Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” grup vulnerabil copii din cadrul Centrului de Plasament "Floare de Colț” și Centrului de plasament "Casa Maria”.

Art.2. Se aprobă că suprafața de 1.500 mp menționată la art. 1, nu mai este de uz și interes local, protecția copiilor din Centrele de plasament, fiind atributul Consiliului Județean.

Art.3. Se aprobă predarea - primirea imobilului teren menționat la art. 1, conform Protocolului de predare - primire, anexa nr.i la prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă modificarea inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș prin diminuarea din punct de vedere al evidenței bunului ce face obiectul art. 1, cât și cu valoarea acestuia, bunul descris mai sus fiind parte din imobilul teren identificat la poziția 815 din inventarul centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș.

Art.5. în cazul în care proiectul descris la art.i nu obține finanțare, Consiliul Județean Brașov va face demersurile legale de retransmitere a suprafeței de 1.500 mp, înscris în CF nr. 106337 Făgăraș, în patrimoniul public al Municipiului Făgăraș, suprafața nemaifiind de interes județean.

Art.6. Consiliului Județean Brașov îi revine obligația de a informa Municipiul Făgăraș cu privire la stadiul implementării proiectului P.O.R. 2014-2020 Axa 8 Obiectiv specific 8.3.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidenta patrimoniu.

Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru, - abțineri, împotriva

Consilieri în funcție - 19

Consilieri prezenți -17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex.Dosar de ședință

 • - lex.Colecție

 • - lex. Prefectură

 • - lex.Primar

 • - lex. Secretar general

 • - lex.Compartiment evidenta patrimoniu

 • - lex.Arhitect-șef

 • - 1 ex. Direcția Buget Finanțe

 • - 1 ex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

 • - 1 ex.Afișare

Cod: F-50PROTOCOL PREDARE PRIMIRE

încheiat azi....................

între:

1.


MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, cu sediul în Făgăraș, str. Republicii, nr.3, reprezentat legal prin Primar - Gheorghe Sucaciu, secretar general Laura Elena Giunca, director Buget finanțe Dan loan Ludu, având codul fiscal nr. 4384419, în calitate de predător

Ș*

2.


JUDEȚUL BRAȘOV, cu sediul în Brașov, b-dul Eroilor, nr.5, reprezentat legal prin Președinte - Adrian Veșiea, secretar general Maria Dumbrăveanu, director Direcția economică Viorica Olteanu, având cod fiscal nr. 4384150, în calitate de primitor,

Au convenit la încheierea prezentului,

Protocol de predare - primire:

Art. 1: în conformitate cu prevederile OUGnr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale HCL nr. 71/28.03.2019 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Făgăraș în domeniul public al Județului Brașov a suprafeței de 1.500 mp, având categoria de folosință "curți construcții”, în vederea realizării unor case de tip familial prin apelul de proiecte P.O.R. 2014-2020 Axa 8 Obiectiv specific 8.3, și ale HCJ nr. 398/26.09.2019 privind solicitarea trecerii din domeniul public ai UAT Făgăraș și administrarea Consiliului Local Făgăraș a imobilului teren, în suprafață de 1.500 mp, înscris în CF nr. 106337 Făgăraș, cu nr. cad. 106337, în domeniul public al Județului Brașov și administrarea Direcției Generale de Asisitență Socială și Protecția Copilului Brașov, au procedat la predarea -primirea imobilului teren, situat în Făgăraș - teren neîmprejmuit Parc Regina Maria, în suprafață de 1.500 mp, înscris în CF nr. 106337 Făgăraș                                      __

Art.2: Operațiunea de predare-pnmire se efectuează pe bază de inventariere faptică.

Art.3-: -De la data semnării prezentului protocol de predare-pnmire imobilul teren se consideră preluat la primitor, începând cu data de.............................


public ai .Hmeruiiii Brașaubsg va-gvidențfei1 bunului cât *șr cu vatoareȘîcestuiaȚ iar domeniu^______

diminua atât din punct de vedere al evidenței bunului cât și cuvaloarea acestuia modificându-se astfel în mod corespunzător.

Bp4ete±atat-«g^ptmet-de-y«ere al ibhc al Municipiului Făgăraș-se va


Ai t.6. Piezentul protocol s-a întocmit în 6 (șase) exemplare, astfel 3 (trei) exemplare pentru _ Municipiul Făgăraș și:3..(trei) exemplare pentru Județul Brașov.—::   ----•           - --

PREDÂTOR

Municipiul Făgăraș


PRIMITOR

Consiliul Județean Brașov~~                HOTĂRÂREA Nr.71

din data de 28.03.2019    ?

privind aprobarea trecerii din domeniului public al MunicipiuluLFagaras in domeniul public al Județului Brașov a; ~suprafetei de 1.500 mp in vederea realizării unor- case-de tip familial' ~]_prin apelulde proiecte P.O.R.2014-2020 Axart8~0tifectiv specific. 8.3

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinara,

Analizând referatul nr. 388802/28.03.2019 privind transmiterea suprafeței de teren de 1500 mp apartinand domeniului public al Municipiului In domeniul public al Județului Brașov in vederea realizării unor case de tip familial prin apelul de proiecte POR axa 8 obiectiv specific 8.3 dar si expunerea de motive a Primarului Municipiului Fagaras cu nr. 388802/1// 28.03.2019

Ținând cont de adresa cu nr. 10290/14.02.2019 înregistrata la noi sub nr. nr.388/80/27.03.2019. a Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Brașov prin care solicita o suprafața cuprinsa intre 1500-3000 mp in vederea realizării unor case de tip failiai ca o alternativa a Centrelor de plasament, existând posibilitatea accesării fondurilor nerambursabile prin apelul de proiecte de tip necompetitiv P.C.R.2014-2020 Axa 8 " Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale” obiectiv specific 8.3" Cre;terea gradului de acoperire cu servicii sociale" grup vulnerabil copiii din cadrul Centrului de Plasament " Floarea de Colț" și Centrului de Plasament" Casa Maria "

Având in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților si Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Prevederile:

 • - art 3 alin 4, 9 alin 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată,

art. 25 alin.(2) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996, republicată(3), cu modificările și completările ulterioare; ,

 • ■ art. 879 alin. 2 si alin 5 și art. 880 din Legea nr. 287/200.9 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare;                      i ( -           _■’

 • - Art 23-lit h, art 132 alin 1 , art 133, art 134, art 135 alin î~lit a si alin 3 Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evedențele de cadasrtu si carte funciara                     ~.r      '

în temeiul- art 36,_ alin.2,.lit.c) și alin.5, Jit c) precum șl art.45, alin.3, art-. 1T5; afin'lplit.b din L egea nr 245/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată-și completată, — -         _______

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se_ stiirțțbă ca oportună și de interes local trecerea ditr^df meniul public a! : al Județului Brașov a suprafetsgtferteren de 1.509 dentică cu cea înscrisă în CF nr ^05943 Făgăraș, nrțwgmgw&tmn


eriihrarea'


debilului id


iTffh


^5943


'as, nn-cau 1&5943'm doua loturi^__~' ț~ j-’\      -

•-. iitl:- iot 1 in suprafață de *-1.500 mp categoria de-folosință proprietatea publică a Municipiului Făgăraș, judefuTBrașov lot 2 in suprafață de 29.776 mp categoria de. folosință proprietatea publică a Municipiului Făgăraș, județul-Brașov


curți- construcții,


curți construcții,


-—Art.~3r Realizarea- grafică a celor două loturi de teren se va evidenția- îrrdocumentație cadasi’ătă~șTse aprobadăstfel realizarea tuturor operațiunilor de carte funciară în scopul ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei.                    -----


Art.4. Domeniul public al Municipiului se va diminua atât din punct de vedere al evidenței bunului cât și cu valoarea acestuia modificandu-se în mod corespunzător HCL nr. 17/2001 cu modificările si completările ulterioare.


Art.5. Predarea - primirea suprafeței ce face obiectul lotului nr. I se va realiza prin protocol.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului sau delegatul desemnat de acesta să - semneze orice alte documente privind operațiunea de dezmembrare a imobiluiui-teren prevăzut ia ari. 1 precum și protocolul de predare primire.

Art.7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș prin Compartimentul Evidente patrimoniu .PREȘEDINT.  E ȘEDINȚĂ

PINTEA CORNEL- OCTAVIAN
Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru, o abținere

Consilieri în funcție-19

Consilieri prezenți-17Prezenta hotarare se comunica

 • - 1 ex Instituția Prefectului

 • - 1 ex dosar sedin.ta_

 • - 1 ex colecție          ___

ex ex ex ex ex ex


1 1

1

1

1

1


Pnmar--—--

Secretar - -afișare --------

Consiliul Judefean

Direcției Gvn&răkPde Asistm-ăSociala si Protecția Copilului Brașov Comp evidenîa-partimoniu ~

—5


Cod. F-50 LG/LG

Vă transmitem alăturat Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 398/2019 adoptată în ședința ordinară din data de 26 septembrie 2019 privind solicitarea trecerii din domeniul public al UAT Municipiul Făgăraș și administrarea Consiliului Local Făgăraș a imobilului teren, în suprafață de 1500 m.p., înscris în C.F. nr. 106337 Făgăraș, cu nr. Cad. 106337, în domeniul public al Județului Brașov și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

^—HOTĂRÂREA NR. 398 din data de 26.09.2019

privind solicitarea trecerii din domeniul public al UAT Municipiul Făgăraș și administrarea Consiliului Local Făgăraș a imobilului teren, în suprafață de 1500 m.p., înscris în C.F. nr. 106337 Făgăraș, cu nr. Cad. 106337, în domeniul public al Județului Brașov și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26 septembrie 2019,

Analizând Raportul de specialitate, întocmit de către Direcția Juridică - Biroul Patrimoniu, înregistrat sub nr. Ad. 15067/19.09.2019, precum și Referatul de Aprobare, înregistrat sub nr. Ad. 15067/17.09.2019, inițiat de către Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, privind solicitarea trecerii din domeniul public al UAT Municipiul Făgăraș și administrarea Consiliului Local Făgăraș, a imobilului teren, înscris în C.F. nr. 106337 Făgăraș, cu nr. Cad. 106337, în suprafață de 1500 m.p, în scopul construirii de case de tip familial la apelul de proiecte P.O.R. 2014 - 2020 Axa 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, obiectiv specific 8.3 - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale grup vulnerabil copii din cadrul Centrului de Plasament “Floarea de Colț” și Centrul de Plasament “Casa Maria”;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș nr. 71/28.03.2019, privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Făgăraș în domeniul public al Județului Brașov a suprafaței de 1500 m.p. în vederea realizării unor case de tip familial prin apelul de proiecte P.O.R. 2014-2020 Axa 8 Obiectiv specific 8.3 ;

Luând în considerare adresa Primăriei Făgăraș nr. 60841/26.08.2019, înregistrată Ia ' Consiliul Județean Brașov cu nr. 15076/27.08.2019;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 2,3 și 5 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8). lit. "c" din O.U.G: nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

Ținând cont de prevederile am-858 -' 870 din Legea nr. 287/2009 privind-Codul CivîTTr republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 173, alin.(i), litr;---

 • - ..c“ și ale art. 91, alin. (1). lit. ..C’Ț'âlin. (4)7lîL~Țâ“, art. 294, alin. (3) din O.U.G. nri 57/2019

_L’_ ' privind”Codul administrativ^ ț --- = --A_    ’___

în temeiul art. 182 și          alin.țH^FT. „a” din O.U.G. nr. 57z2019 prSsâil Codul ”

 • , • •      ■                         ■ “f ;              -                                                : li

administrativ:                    f                                            TrA-

iin'doniei mobilulu:


>aras - —

iyunscns înlȘf. n^g^Tâgă^cy-nr _Q<1 0633-7, înjBemSErTjujE=^ ^*-ovadministrareaî)irecției Generale de Asistență Socială și ProtectiaJTonilulni ’ m scopul construirii de-rașe de tip familial la apelul de proiecte P.O.R.^4 ?Lo AxT’'

°‘tarea lnfrastct™‘ sănătate și sociale, obiectiv specific 8 3 - Creșterea tradX

din Cadrul Cenlrulu' de “Floa™ de '

adUCCreâ


Contrasemnează, Secretar general al Județului Maria Durpbrăveanu___ _-T A. ParteaJk Descrierea imobilului .____i~

TEREN intravilan -----

Adresa: Loc. Fagaras, Jud, Brașov

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

106337

1.500

Teren neimprejmuit; Parc Reqina Maria.

B. Partea II. Proprietari și acte

înscris’* privitoare ia dreptul ue proprietate și șlte drepturi rea'e

Referințe

10508 / 22/05/2019

Act Administrativ nr. 38, din 31/01/2018 emis de CL FAGARAS si Anexa cu Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public; Act Administrativ nr. 5992, din 16/02/2018 emis de UAT FAGARAS si documentație cadastrală; Act Administrativ nr. 5954, din 16/02/2018 emis de UAT FAGARAS;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

A1/B.5

1) MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, CIF:4384419, DOMENIU PUBLIC

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 105943/Fagaras, înscrisa prin încheierea nr. 4142 din 16/02/2018; Cerere nr.22482/2018 c.f.cerere nr. 14180/16.07.2019 c.f.

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe


NU SUNT
Date referitoare la teren


Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

- curți construcții

DA

1.500

-

Alei, zone verzi.

Lungime Segmente                  _

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.Punct

Punct sfârșit

Lungime segment (~ (m)

_____________________ -

F-l

_»_______

1

___2

-         -3

“ ^.4

CO rf io i ______L_ _

-7.TÎ9

1(L?46i

2.346

5----

: - 5

6

22^

l

.6

7-^Prezentul extras.de carte funciară este, valabil la autentificarea de către notarul public a arminr jiiridke prin

—-care se sting drepturile reale precum_șLpentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt — susceptibile de orice modificare, in condițiile legii. -~ -                                   ——

S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 251M.

Data soluționării, 24-07-2019 Data eliberării, //
Pagina 3 din 3


rt -rnular versiunea 1.1