Hotărârea nr. 264/2019

HOTĂRÂREA nr.264 din data de 31 octombrie 2019 -privind aprobarea, ca oportună, a concesionării prin licitaţie publică deschisă a imobilului teren - domeniu privat, situat în Făgăraş, str. Negoiu, nr. 147, în suprafaţă de 7.500 mp din suprafaţa totală de 1

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV O bĂÂ | CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.264 din data de 31 octombrie 2019

-privind aprobarea, ca oportună, a concesionării prin licitație publică deschisă a imobilului teren -domeniu privat, situat în Făgăraș, str. Negoiu, nr. 147, în suprafață de 7.500 mp din suprafața totală de

18.867 mp, înscrisă în CF nr. 105393 Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 52792/1/09.10.2019 și Raportul Compartimentului de specialitate nr. 52792/09.10.2019, prin care se propune aprobarea concesionării prin licitație publică deschisă a imobilului teren - domeniu privat, în suprafață de 7.500 mp din suprafața totală de 18.867 mp, înscrisă în CF nr. 105393 Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere prevederile art. 855 și art. 856 din Codul Civil,

în temeiul art. 108, lit. b, art. 129, alin.2, lit. c și alin.6, lit. a, art. 136, alin. 8 art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.l, lit.a, art. 197, art. 198, alin.l și alin.2, art. 243, alin.i, lit.a, art. 303 - 314 și art. 354 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i: Se aprobă ca oportună concesionarea prin licitație publică deschisă a imobilului teren -domeniu privat, situat în Făgăraș, str. Negoiu, nr. 147, în suptafață de 7.500 mp din suprafața totală 18.867 mp, înscrisă în CF nr. 105393 Făgăraș, conform schiței, anexa nr.i la prezenta hotărâre, în scopul desfășurării activităților specifice UTR M2, conform PUG.


Art. 2: Se însușește Raportul de evaluare nr. 55/2019 întocmit de către Expert autorizat ANEVAR Toth Eniko, anexa nr.2 la prezenta hotărâre

Art.3: Prețul de pornire al licitației este de 0,23 lei/mp/lună, conform anexei nr.2, la care se adaugă pasul de strigare de 10%

Art.4: Se aprobă Studiul de oportunitate, anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.5: Se aprobă Caietul de sarcini, anexa nr.4 la prezenta hotărâre.

Art.6: Se aprobă proiectul Contractului de concesiune, anexa nr. 5 la prezenta hotărâre, contract ce după adjudecare, va fi încheiat în formă autentică.

Art.7:Cu ducerea la îndeplinire ’pixrved

Municipiului Făgăraș, prin Compartiment ,Eyi$en


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ BIZA RADU STELIAN fi /'huezentei hotărâri, se încredințează Primarul


CONTRASEMNEAZĂ,Hotărârea s-a adoptat cu 14 voturi pentru, 3 abțineri,___împotriva

Consilieri în funcție -19

Consilieri prezenți -17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - tex.Dosar de ședință

 • - lex.Colecție

 • - xex. Prefectură

 • - lex. Primar

 • - lex. Secretar general

 • - lex.Compartiment evidenta patrimoniu

 • - îex.Arhitect-șef

 • - 1 ex.Direcția Buget Finanțe

 • - 1 ex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

 • - 1 ex.Afișare

Cod: F-50

PROPUNERE CONCESIUNE SCARA 1 ■■ 1°00Q

E o N Q O) m

—E~


E


ICO mp


nrtop 2952/9/V2/d/1

C.F. 103198 Fanaras top 2952/ 9/ 1/ 2/ d/ 1

Scf=18867 mp acte Statul Rcman
Utilizator desemnat:MUNICIPIUL FAGARAȘ.

Proprietar -.MUNICIPIUL FAGARAS

Obiectul evaluării: Estimarea redeventei minime al terendlui^^stțpr. de 18.867 mp, precum si stabilirea pasului de licitare in veâ^e^^tipjesiionarii prin licitație publica.

\6res&iMun.Fagaras, str Negoiu nr.147                   1

Data evaluării: 22.08.2019

Curs lei/EURO = < 7284


TOTH ENJKO - EVAL UA TOR A UTORIZA T

RĂPORTDEEVÂ


DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta certific următoarele:

 • - prezentările faptelor din raport sunt reale si corecte și reflectă cele mai pertinente cunoștințe ale evaluatorului la data evaluării;                                                         \

 • - analizele și concluziile sunt limitate numai la ipotezele și condițiile limitative prezentate în raport si se constitue ca analize, opinii si concluzii profesionale, imparțiale;

 • - nu s-au avut nici un interes actual sau de perspectiva asupra proprietății evaluate, si nu exista nici un interes personal sau părtinitor fata de vreuna din părțile implicate

 • - onorariul nu se face in funcție de exprimarea unei valori prestabilite sau care ar favoriza dorința clientului de obținere a unui rezultat dorit sau de apariția unui eveniment ulterior;

 • - analizele, opiniile si concluziile noastre precum si prezentul raport au fost efectuate în conformitate cu Codul de Etica Profesinala al evaluatorului Autorizat și cu Standardele de Evaluare a bunurilor 2018 cu excepțiile menționate expres in acest raport;

 • - evaluatorul îndeplinește cerințele adecvate de calificare profesională si are experiența si competenta necesara evaluării pentru categoria de proprietate evaluată;

 • - raportul de evaluare a fost generat numai după efectuarea inspecția proprietății ce face obiectul raportului;

 • - nici o alta persoană, cu excepția celui specificat în raport, nu a acordat asistență profesională în elaborarea raportului;

 • - valorile estimate de către evaluator sunt valabile la data prezentată în raport;

 • - Evaluatorul are încheiată polița pentru asigurare profesională ;

TOTH ENIKO - E VAL UA TOR A UTORIZA T

RAPORT DE EVALUARE


Stimate beneficiar,

NR.55/ 26.08.2019


Referitor la evaluarea proprietății imobiliare situată în Mun.Fagaras,str Negoiu nr.147 ,jud.Brașov


 • - proprietatea Municipiului Fagaras, administrat prin Primăria Mun. Fagaras, având destinația de teren intravilan -curți construcții , vă comunic următoarele:

 • proprietatea evaluată se compune dint-un teren in suprafața de 18.867 mp înscris în Extrasul CF nr. 105393 cu nr cerere 9580/13.05.2019 UAT Fagaras

 • pe acest teren sunt edificate construcții industriale si edilitare care nu fac obiectul prezentului raport.

 • evaluarea a fost solicitată pentru estimarea redeventei lunare minime al terenului, așa cum este definită în Standardele de Evaluare a bunurilor , ediția 2018 (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizati din România), în vederea concesionarii acestuia

 • Tehnica de evaluare aplicată este tehnica comparației directe pentru estimarea prețului de piața din care este determinat valoarea de concesionare

 • Data de referință a evaluării este 22.08.2019 Cursul de schimb valutar leu- euro considerat este de 4,7284 lei/euro. Evaluatorul nu are nici un interes în proprietatea evaluată;

 • A fost evaluat terenul, considerat vandabil, transferabil și în special pentru utilizarea expusă mai sus, liber de orice fel de sarcini;

 • Valoarea estimata nu conține TVA.

Ca rezultat al aplicării abordării de evaluare precizată anterior și a reconcilierii rezultatelor, s-a obținut valoarea de piață a proprietății imobiliare evaluate, estimată de către evaluator în scopul menționat, după cum urmează:

VALOAREA DE CONCESIONARE 52.440 Lei / an echivalent 11.090 Euro /An 4.370 Lei/ luna echivalent 924 Euro/Luna 0.23 Lei/ mp /luna echivalent 0.05 Euro/ mp/luna

RECOMANDATĂ


VALOAREA DE PIAȚĂ A FOST DETERMINATĂ PRIN TEHNICA COMPARAȚIEI VÂNZĂRILOR

Această estimare are în vedere caracteristicile intrinseci ale proprietății, amplasarea, etc. Datele


prezentate, analiza, concluziile și opinia evaluatorului sunt în limita ipotezelor considerate, condițiilor specifice și nu sunt influențate de nici un alt factor. Ele sunt corecte și adevărate în limita informațiilor existente în documente și constatate cu ocazia inspectării proprietății și a analizei pieței imobiliare .

Raportul a fost pregătit pe baza standardelor, recomandărilor si metodologiei de lucru promovate de către ANEVAR (Asociația Naționala a Evaluatorilor Autorizati din Romania).


CUPRINS

Declarație de conformitate

Adresa către beneficiarul raportului

Sinteza Raportului de Evaluare

 • I. Termenii de referința ai evaluării

 • 1. Identificarea și competența evaluatorului

 • 2. Identificarea clientului și a oricăror alți utilizatori desemnați

 • 3. Proprietatea evaluata

 • 4. Declararea valorii

 • 5. Baza de evaluare

 • 6. Ipoteze si ipoteze speciale

 • 7. Surse de informare utilizate

 • 8. Restricții de utilizare , difuzare, publicare

 • 9. Riscul garanției

 • 10. Date privind dreptul de proprietate

 • 11. Date privind documentația cadastrala

 • 12. Situația actuală

 • 13. Descrierea zonei

 • 14. Descrierea construcției

 • 15. Descrierea spațiului de evaluat

 • 16. Analiza pieței

 • 17. Cadru legal si reglementari

 • 18. Analiza celei mai bune utilizări

 • 19. Metodologia de evaluare - abordarea prin piața și venit

 • 20. Definitii

 • 21. Analiza rezultatelor si concluzia asupra valorii

 • 22. Localizare

 • 23. Poze proprietate

 • 24. Anexa A - calcul abordarea prin PIAȚĂ

 • 25. Comparabile

 • 26. Documente proprietate

SINTEZA EVALUĂRII

- Raport cu inspecție -

Numele UTILIZATORULUI

MUNICIPIUL FAGARAS

Nume proprietari

MUNICIPIUL FAGARAS

Tip proprietate evaluata

Teren intravilan - domeniul privat

Subtip proprietate

INTRAVILAN- curți construcții

Cod postai

505200

Adresa proprietății

Municipiul Fagaras, str .Negoiu nr.147, Jud Brașov

Cartier-denumire ansamblu rezidențial - amplasare

Mun. Fagaras

Carte Funciara nr.

105393 UAT FAGARAS

Număr cadastral

105393

Lista actelor de proprietate (pe care evaluatorul le-a avut la dispoziție)

Extras CF 105393 cu nr cerere 9580/13.05.2019

Dreptul de proprietate

Deplin

Utilizare existenta constatata

Teren parțial construit

Case/vile/spatii comerciale/alte construcții

Ad

Ac

Au

Anexe

Ad

Terasa/logie/balcon

Ac

Teren

St

18.867 mp conform Extras CF

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR)

4.7284

Data inspecției

22.08.2019

Data evaluării

22.08.2019

Metodologie estimare valoare de redevanta

REDEVENTA MINIMĂ CONCESIONARE

Se considera ca se va achita valoarea terenului la prețul de piața actual in 25 de ani, valoare estimata conform Anexa A -abordare prin piața

1.311.000 lei /25 ani = 52.440 lei redeventa anuala

52.440 lei /12 luni = 4.370 lei redeventa lunara

4370 lei / 18.867 mp = 0.23 lei/mp/luna

PASUL DE LICITAȚIE

5%

2622 Lei / 12 luni

0.012 lei/mp

observatii speciale

Localizare

Urban

Nivel de activitate a pieței

Mediu

Justificarea Nivelului de activitate a pieței propus

Amplasare mediana.

Acces

Da

Drum public

TOTH ENIKO - EVALUA TOR A UTORIZA T

. RAPORT DE EVALUARE

Utilitari

Utilitățile zonei - apa, en.electrica, canalizare, gaz

încadrare in clase de risc seismic (l-IV) sau categorii de urgenta (U1-U3)

Da (se precizează incadrarea)/Nu e cazul

Obs:se verifica după adresa imobilului, conform listelor publicate pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, pe orașe.

Utilizare

Teren parțial construit

Identificare imobil

S-a realizat identificarea pe teren conform adresei menționate

Diferente fata de actele de proprietate, constatate la inspecție

Nu

Caracteristici Teren Liber

Intravilan

Certificat de urbanism valabil: nu

Documentație cadastrala: nu

Restricții construire in CU (intravilan): nu se cunosc de către evaluator la data raportului

Alte Observatii

Terenul s-a evaluat in ipoteza terenului liber.

Ec. Toth Eniko

EXPERT EVALUATOR

MEMBRU TITULAR ANEVAR

CAPITOLUL I. TERMENII DE REFERINȚA AI EVALUĂRII

Executantul lucrării-,

TOTH ENIKO - EVALUATOR AUTORIZAT , membru titular ANEVAR , cu nr. legitimație 18016 valabil 2019, cu sediul în Mun Săcele, str Ady Endre nr. 11, jud Brașov

Obiectul supus evaluării este constituit din:

 • Dreptul de proprietate asupra terenului in suprafața de 18.867 mp înscris în Extrasul CF nr.105393 cu nr cerere 9580/13.05.2019 , nr. cad 105393

 • Teren al Mun.Fagaras - domeniului privat cu categoria de folosința intravilan -curți construcții conform Extras CF

Scopul prezentului raport de evaluare este estimarea redeventei lunare al terenul evaluat in vederea concesionarii, așa cum este definită în Standardele de evaluare a bunurilor ediția 2018, în vederea înregistrării in evidentele contabile

Baza de evaluare o reprezintă estimarea valorii de piața conform Standardelor de evaluare a bunurilor - ediția 2018

Z SEV 100 - Cadrul general

Z SEV 101 - Termeni de referință al evaluării

Z SEV 102 - Implementare

Z SEV 103 - Raportarea evaluării

Z SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare

Z GEV 630- Evaluarea bunurilor imobile

Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, intr-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere - SEV 100

Data evaluării: Valoarea estimata in prezentul raport este valabila la 22.08.2019

Moneda raportului

Opinia finala a evaluării va fi prezentata in RON si in EUR.

Curs BNR la data evaluării: 1 euro = 4.7284 lei.

Exprimarea in valuta a opiniei finale o consideram adecvata doar atata vreme cat principalele premise care au stat la baza evaluării nu suferă modificări semnificative (nivelul riscurilor asociate unei investitii similare, cursul de schimb si evoluția acestuia comparativ cu puterea de cumpărare si cu nivelul tranzacțiilor pe piața imobiliara specifica etc.).

Modalități de plată

Valoarea exprimată ca opinie în prezentul raport reprezintă suma care urmează a fi plătită, cash și integral în ipoteza unei tranzacții conform cerințelor proprietarului de drept.

Inspecția proprietății

Inspecția a fost efectuată din exterior de către evaluator Toth Eniko, la data de 22.08.2019

Ipoteze si ipoteze speciale

 • Se vor folosi metode si proceduri de evaluare recunoscute, bazata pe informatii pertinente la data evaluării.

 • Valoarea opinată in raportul de evaluare este estimată în condițiile realizării ipotezelor care urmează și in mod special în ipoteza în care situațiile la care se face referire mai jos nu generează nici un fel de restricții in afara celor aratate expres pe parcursul raportului și a căror impact este expres scris că a fost luat în considerare. Dacă se va demonstra că cel puțin una din ipotezele sub care este realizat raportul și care sunt detaliate în cele ce urmează nu este valabilă, valoarea estimată este invalidată;

 • Aspectele juridice (descrierea legală și aspecte privind dreptul de proprietate) se bazează exclusiv pe informațiile și documentele furnizate de către proprietar/destinatar și au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigații suplimentare. Dreptul de proprietate este considerat valabil și transferabil (in circuitul civil). Afirmațiile făcute de evaluator privitoare la descrierea legală a proprietății nu se substituie avizelor juridice exprimate de specialiști; evaluatorul nu are competență în acest domeniu;

 • Evaluarea este valabila in condițiile economice, fiscale, juridice si politice de la data intocmirii sale. Daca aceste condiții se vor modifica, concluziile acestui raport isi pot pierde valabilitatea.

 • Se presupune ca proprietatea este deținuta cu responsabilitate si ca se aplica un management responsabil si competent al acesteia.

 • Evaluatorul a utilizat in estimarea valorii numai informațiile pe care le-a avut la dispoziție la data efectuării lucrării, existând posibilitatea existentei si altor informatii de care evaluatorul nu avea cunoștința.

 • Informațiile furnizate de terte parti sunt considerate de incredere, dar nu li se acorda garantii pentru acuratețe.

 • Se presupune că toate studiile inginerești puse de proprietar / destinatar la dispoziția evaluatorului sunt corecte. Planurile de situație și materialele ilustrative din acest raport au fost incluse doar pentru a ajuta cititorul raportului în vizualizarea proprietății.

 • Evaluatorul nu are nicio informație privitoare la faptul că proprietatea ar fi traversată de rețele magistrale de utilități sau zone de restricționare care ar limita dezvoltarea acesteia altele decât cele descrise în raport; în urma inspecției pe teren nu au fost descoperite indicii care să arate o astfel de restricție; evaluatorul nu a făcut nicio investigație suplimentară pentru a descoperi aceste restricții și nici nu are abilitatea de a întocmi eventuale studii care să certifice dacă proprietatea este afectată de o astfel de restricție sau nu.

 • Se presupune că proprietatea se conformează tuturor reglementărilor și restricțiilor de zonare, urbanism, mediu și utilizare, în afara cazului în care a fost identificată o ne-conformitate, descrisă și luată în considerare în prezentul raport..

 • Se presupune ca au fost obținute sau reînnoite toate autorizațiile, licențele, certificatele, aprobările sau alte acte solicitate de instituțiile locale, regionale sau naționale, pentru fiecare utilizare pe care se bazeaza estimarea valorii.

 • Se presupune ca utilizarea terenului se realizează in cadrul limitelor proprietății descrise si ca nu exista incalcari sau violări ale altor proprietăți.

 • Nu am realizat o analiză structurală a clădirilor sau construcțiilor speciale, nici nu am inspectat acele părți care sunt acoperite, neexpuse sau inaccesibile, acestea fiind considerate în starea tehnică precizată, conform informațiilor primite de la proprietar/utilizator. Nu ne putem exprima opinia asupra stării tehnice a părților neinspectate și acest raport nu trebuie înțeles ca ar valida integritatea structurii sau sistemului clădirilor/construcțiilor;

 • Nu am realizat nici un fel de investigație pentru stabilirea existenței contaminanților. Se presupune că nu există condiții ascunse sau ne-aparente ale proprietății, solului, sau structurii care să influențeze valoarea. Evaluatorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru asemenea condiții sau pentru obținerea studiilor necesare pentru a le descoperi; Cu ocazia inspecției nu am fost informați despre existența pe amplasament a unor contaminanți; Nu am realizat nici un fel de investigație suplimentară pentru stabilirea existenței altor contaminanți;

 • Valoarea estimata de evaluator in conformitate cu prevederile si standardele de evaluare poate fi egala cu valoarea contabila doar din intamplare si oricum in cazuri foarte rare. Nu exista nici o justificare conceptuala sau demonstrație teoretica, nici o statistica a rezultatelor practice care sa susțină aceasta egalitate.

 • Prezenta evaluare a fost întocmită pentru scopul declarat în cadrul raportului și asumat prin contractul de prestări servicii întocmit între evaluator și beneficiar/destinatar. Acest raport de evaluare nu va putea fi utilizat pentru niciun alt scop decât cel declarat.

 • Posesia acestui raport sau a unei copii nu conferă dreptul de publicare.

 • Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu va fi solicitat sa ofere consultanta ulterioara sau sa depună mărturie in instanța in legătură cu proprietatea in chestiune decât daca au fost făcute inițial alte aranjamente in aceasta privința.

 • Nici una din părțile raportului (in special concluziile referitoare la valori, identitatea evaluatorului sau firma la care lucrează acesta) nu vor fi difuzate public prin reclama, reiatii publice, știri, agentii de vânzare sau alte cai mediatice, fara acordul scris si prealabil al evaluatorului.\

 • Evaluatorul nu a făcut nicio măsurătoare a proprietății. Dimensiunile proprietății au fost preluate din descrierea legală a proprietății (contractul de vânzare cumpărare, extras de carte funciară,); evaluatorul nu are calificarea de a valida aceste documentații.

 • Cu excepția cazului in care intervalul prevăzut prin lege este mai scurt orice acțiune injustiție sau pretenții legale fata de evaluator sau serviciile prestate de evaluator vor fi depuse la registratura instanței in termen de 2 ani de la data predării către client a raportului de evaluare care face obiectul sau reprezintă motivul acțiunii în despăgubire, sau, în cazul unor acțiuni sau acte de comportament ulterioare predării raportului, 2 ani de la data presupuselor acțiuni sau acte de comportament. Termenul prevăzut în această clauză nu se va prelungi în niciun fel din motivul descoperirii cu în târziere sau a acumulării pretențiilor, motivelor sau daunelor formulate. Termenul prevăzut în această clauză se aplică tuturor pretențiilor sau a motivelor de orice fel, de natură nepenală

 • Interdicția de a ceda drepturile litigioase. Pretențiile sau motivele de acțiuni în instanță legate de evaluare nu pot fi cedate unei părți terțe, exceptând:

 • I. situațiile apărute ca urmare a unei fuziuni, consolidări, a achiziției sau vânzării unei societăți,

 • II. colectarea de bună credință a unei datorii existente aferente serviciilor, însă numai în măsura compensării complete a evaluării la care se adaugă o dobândă rezonabilă, sau

 • III. în situația unei evaluări efectuate pentru acordarea unui credit ipotecar, ca parte a transferului sau vânzării ipotecii înainte de intrarea în incapacitate de plată sau la notificarea debitorului sau altă procedură legală echivalentă

Sursele de informatii utilizate

Evaluarea se bazează pe informații primite atât din partea proprietarului cât și de la firme de tranzacții imobiliare. Pentru realizarea lucrării, au fost consultate documentele si schițele puse la dispoziție de către proprietar:

Documentele atestă dreptul de proprietate asupra imobilului, însă nu se poate da nici o garanție asupra legalității și corectitudinii lor, evaluatorul nefiind calificat în acest domeniu.

Informațiile utilizate au fost:

• Situația juridică a proprietății imobiliare;

 • Informații privind piața imobiliara specifica (preturi, nivel de chirii etc.);

 • Alte informații necesare existente in bibliografia de specialitate;

 • Sursele de informații au fost:

Z presa de specialitate si evaluatori care își desfășoară activitatea pe piața locala;

Z baza de date a evaluatorului;

Z informații furnizate de către agenții imobiliare (OLX. ro , Imobiliare si ro.multecase.ro) privind oferte similare:

Restricții de utilizare, difuzare si publicare

Prezentul raport de evaluare este confidențial, destinat numai scopului precizat si numai pentru uzul clientului si al destinatarului.

Raportul de evaluare sau oricare altă referire la acesta nu poate fi publicat, nici inclus într-un document destinat publicității fără acordul scris și prealabil al evaluatorului cu specificarea formei și contextului în care urmează să apară. Publicarea, parțială sau integrală, precum și utilizarea lui de către alte persoane decât cele menționate in raport, atrage după sine încetarea obligațiilor contractuale.

CAPITOLUL II. PROPRIETATEA IMOBILIARA

Situația juridica: documentele care atestă dreptul de proprietate sunt:

> Extras CF 105393 cu nr cerere 9580/13.05.2019

Proprietar - Municipiul Fagaras

Drept de proprietate: deplin

Nr. topografic 105393 - 18.867 mp

Imobilul se evaluează în ipoteza terenului liber și fără sarcini

Descrierea amplasamentului: Proprietatea evaluata se afla in zona median al Mun. Fagaras , zona mixta de servicii si mica industrie ,in apropierea cartierului rezidențial Ion Creanga

JESCRIEREA TERENULUI

 • Amplasare - Mun.Fagaras

 • Suprafața S = 18.867 mp ;

 • Tip Teren - intravilan , conform Extras CF

 • Tip drum acces: str.Negoiu nr.147

 • Forma: regulată

 • înclinare: plană

 • Terenul : parțial construit

 • Regim juridic - drept deplin

 • Regim economic: zona mixta,

Utilitari edilitare

 • Rețea de energie electrică:da

 • Rețea de apă: da

 • Rețea de termoficare: nu

 • Rețea de gaze: da

 • Rețea de canalizare: da

 • Rețea de telefonie: da

CAPITOLUL III. ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE

 • • Date despre zona, oraș, vecinătăți si amplasare

Municipiul Brașov, reședința județului, se află în centrul țării, în Depresiunea Brașovului, situat la o altitudine medie de 625 m, în curbura internă a Carpaților, delimitat în partea de S și SE de masivele Postăvaru care pătrunde printr-un pinten (Tâmpa) în oraș și Piatra Mare, la 161 km de București.

Se întinde pe 5.363 km pătrați care reprezintă 2,3 % din teritoriul tarii. Terenul agricol al județului

însumează 2.975,2 km pătrați, adică 55,5% din suprafața agricola totală a județului, din care 1.182 km pătrați teren arabil care reprezintă 22% din suprafața agricolă a județului.

Populația județului numără 549,000 locuitori. Densitatea este de 110,7 locuitori/km patrati. Județul Brașov deține unul dintre cele mai ridicate grade de urbanism din tara, 73,7 % din populație trăind in municipii si orașe, si 26,3% in comunesi sate.

Municipiul Brașov, reședința administrativa, are o populație de peste 291.490 locuitori. 46% din populația județului este concentrata aici, de asemenea reprezintă 63% din populația urbana a județului. Alte orașe importante sunt: Fagaras (40 mii locuitori), Sacele (36 mii locuitori), Zamesti (26,7 mii locuitori), Codlea (26.2 mii locuitori), Râșnov (17.4 mii locuitori), Victoria (9 mii locuitori), Predeal (5,3 mii locuitori), Rupea (6,2 mii locuitori

Localitatea FAGARAS este așezata pe terasa, relativ joasa, de pe malul stâng al Oltului, taiata de vechea albie a paraului Berivoi.

Tara Fagarasului a constituit din cele mai vechi timpuri, alaturi de Tara Barsei, o zona de refugiu in fata dușmanului, datorita poziției sale geografice favorabile. Aflata pe rând in componenta Tarii Romanești (regăsim apanajele Fagarasului si Almasului in marele titlu voievodal al lui Mircea cel Batran) si sub stapanirea regilor Ungariei, străvechiul teritoriu romanesc revine la patria-mama o data cu Marea Unire de la 1 decembrie 1918.

Localitatea Fagaras, cu cetatea sa multiseculara, a fost mult timp centrul politico-administrativ al ținutului, ca reședința de district pana in 1886, de comitat intre 1886 si 1918 si apoi reședința de județ intre 1918 si 1950, polarizând intreaga viata economica, social-politica si culturala a zonei, in anul 1968, o data cu noua reorganizare administrativ-teritoriala, fostul județ Fagaras devine parte componenta a actualului județ Brașov, reședința județului fiind trecuta municipiului Brașov.

 • Piața imobiliara este definita de piața terenurilor situate in zonele mediane si periferice ale Mun. Fagaras, zone în care se mai găsesc terenuri cu suprafețe mai mari de vanzare similaproprietatii de evaluat..

 • Concluzii importante ale studiului imobiliar:

 • - prețul rămâne unul dintre cele mai importante criterii pentru alegerea unui teren, utilitățile existente zonei, accesul, reputația zonei si mijloacele de transport în comun contează, de asemenea, foarte mult

OFERTA DE PIAȚA

Evoluția valorilor imobiliare: preturile terenurilor si caselor in zona sunt in creștere moderata, existând un comportament de expectativa din partea potențialilor cumpărători, dar si din partea vânzătorilor care urmăresc fluxurile pe piața imobiliara.

Terenurile libere pentru dezvoltare în zona analizată , cu destinație activități comerciale/servicii/ mica industrie au preturi la vanzare cuprinse intre 13-16 euro, in funcție de localizare, suprafața, forma si utilitati. Loturile cu suprafețe mai mari sunt mai greu vandabile ținând cont de suprafețele cerute pe piața precum si de localizarea si destinația acestora

CEREREA PE PIAȚA

Exista CERERE pe piața imobiliara in zona analizata datorata localizării prop. de evaluat. Este o zona mediana al Municipiului , ușor accesibila, cu toate utilitățile, drumuri asfaltate, zona cu potențial economic.

Echilibrul pieței

Dezechilibru in favoarea cererii ( oferta este mai mare decât cererea )

Pentru obținerea de cotatii ale proprietăților imobiliare, publicul s-a bazat in mod tradițional pe ziare, reviste si agentii imobiliare. Din moment ce cumpărătorii si vânzătorii nu au un bun acces la preturile de 'anzare, ei pot pune un accent prea mare pe prețul cerut, care poate fi frecvent un indicator slab al valorii proprietății. In unele cazuri, prețul cerut este “prețul dorit” de către vânzători, care poate fi mult peste valoarea de piața. Preturile mari de oferta sunt intalnite in zonele unde exista puține vanzari similare, nesinguranta cu privire la tendințele valorii proprietăților imobiliare si informatii puține despre acestea. Speculațiile de creștere a preturilor. Pe termen scurt este posibil sa existe o tendința de creștere moderata a preturilor. Vânzătorii trebuie sa calculeze daca produsul lor va mai avea succes in cazul in care solicita un preț prea mare. Pe termen lung, piața are mecanisme proprii de reglare. Acestea isi vor demonstra eficienta in momentul in care oferta va fi absorbita de cerere. In acest moment preturile stagneaza pentru ca cererea a scăzut fata de oferta pieței.

Piața ca ansamblu este la acest moment intr-o etapa de dezechilibru, stocul disponibil de proprietăți neputand fi absorbit si circulat rezonabil, in aceste condiții fiind favorizate construcțiile eficiente ca preț si costuri, desigur, in condiții de localizare similare.

In urma studiului de piața se constata ca preturile sunt mai mari, raportat la metrul patrat, pentru locuințe similare cu proprietatea evaluata, aflate in zonele urbane mai apropiate de Mun. Brașov , iar pe măsură ce ne indepartam de oraș, piața imobiliara are o activitate din ce in ce mai scăzută si preturile imobilelor au preturi din ce in ce mai mici.

CAPITOLUL IV. EVALUAREA PROPRIETĂȚII

Evaluarea imobilului se face conform legislației și metodologiei în vigoare și corelat cu specificul economiei de piață liberă.

V SEV 100 - Cadrul general

Z SEV 101 - Termeni de referință al evaluării

Z SEV 102 - Implementare

Z SEV 103 - Raportarea evaluării

Z SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare

J GEV 630- Evaluarea bunurilor imobile

Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere -SEV 100

Analiza celei mai bune utilizări

Analiza CMBU va oferi răspunsuri mai multor intrebari, avand in vedere potențialul lotului existent, va indica intensitatea cu care se poate utiliza dar si cea existenta. In cazuri mai dificile se impune o analiza CMBU care sa asigure un răspuns pertinent si plauzibil.

Cea mai buna utilizare este un concept deterministic care susține ca utilizarea așteptata este utilizarea singulara si specifica ce conduce la maximizarea utilizării terenului.

Conceptul CMBU - cea mai buna utilizare reprezintă alternativa cea mai favorabila de utilizare a proprietății, selectata din diferite variante posibile de construire, ce va constitui baza de pornire si va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare in continuarea analizei din evaluarea de fata. Cea mai buna utilizare - este definita ca utilizarea probabila rezonabil si legala a unui teren liber sau construit care este fizic posibila, permisibila legal, fezabila financiar, care determina cea mai mare valoare.

CMBU este analizata in ipotezele următoare: cea mai buna utilizare a terenului liber.

 • - cea mai buna utilizare a terenului construit.

Cea mai buna utilizare a unei proprietari imobiliare trebuie sa indeplineasca patru criterii (teste):

 • - permisibila legal;

 • - posibila fizic;

 • - fezabila financiar;

 • - maxim profitabila.

La baza analizelor CMBU stau doua concepte: probabilitate rezonabila si fundamentare adecvata. Aplicarea celor 4 teste implica o analiza de tip calitativ in urma carora rezultatele vor confirma cea mai buna utilizare a terenului analizat.

Acest concept ( CMBU ) este adecvat in special in cazul terenurilor libere dar si a terenurilor construite când construcțiile si clădirile existente sunt vechi sau când structura zonei s-a modificat foarte repede ceea ce a dus la modificarea cererii si implicit a ofertei impunând noi standarde in cadrul pieței respective.

 • 1. Permisibilitatea legala

 • 2. Posibilitatea fizica a terenului poate permite dezvoltare de clădiri de talie mica.

 • 3. Fezabilitatea proiectului.

 • 4. Testul productivității maxime a terenului ca fiind liber.

Utilizarea rezonabila, probabila si legala a unui teren liber sau construit care este fizic posibila, fundamentata adegvat, fezabila financiar si are ca rezultat cea mai mare valoare.

Cea mai buna utilizare este analizata uzual in una din următoarele situatii:

 • - cea mai buna utilizare a terennului liber

 • - cea mai buna utilizare a terenului construit

 • • Permisa legal - in toate cazurile evaluatorul trebuie sa determine care utilizări sunt permise de lege. El trebuie sa analizeze reglementările privind zonarea, restricțiile de construire, normativele de construcții, restricțiile privind construcțiile din patrimoniu si siturile istorice, impactul asupra mediului. In ceea ce privește inchirierea unei proprietăți pe termen lung, aceasta poate afecta cea mai buna utilizare a proprietății din cauza unor clauze in contractul de inchiriere.

 • • Fizic posibila - dimensiunile, forma, suprafața, structura geologica a terenului si accesibilitatea unui lot de teren si riscul unor dezastre naturale, poate afecta utilizările unei proprietari imobiliare. Evaluatorul are misiunea de a considera capacitatea si disponibilitățile utilităților publice (canalizare, apa, electricitate, gaze, agentul termic). Structura geologica a terenului poate împiedica (sau poate face scumpa) anumite utilizări ale proprietarilor cum ar fi: clădiri cu regim inalt, subsolurile s.a. De asemenea, condițiile fizice influențează si costurile de conversie ale utilizării actuale in alta utilizare considerata mai buna.

 • • Fezabila financiar - toate utilizările din care rezulta fluxuri financiare pozitive sunt considerate ca fiind financiar fezabile. Pentru a determina care este fezabilitatea financiara, evaluatorul estimează veniturile generate de proprietate, scazand din ele cheltuielile de exploatare inclusive impozitul pe profit, ceea ce conduce la venitul net. După aceasta se va calcula rata de fructificare a capitalului propriu si daca aceasta este mai mare sau egala cu cea așteptata de investitori pe piața atunci utilizarea este fezabila.

 • • Maxim productiva - dintre utilizările fezabile financiar, cea mai buna utilizare este cea care conduce la cea mai mare valoare reziduala a terenului in concordanta cu rata de fructificare a capitalului ceruta pe piața pentru acea utilizare. Valoarea reziduala a terenului se poate determina estimând valoarea utilizării propuse (teren si construcție) si scazand costul materialelor, manoperei, regiei si capitalului necesare realizării construcției. Valoarea terenului poate fi estimata prin capitalizarea venitului rezidual datorat terenului.

Cea mai buna utilizare potențiala a terenului este de obicei o utilizare pe termen lung si se presupune ca va ramane aceeași pe durata de viata economica sau utila a construcțiilor. Ținând seama de aceste considerente, cea mai buna utilizare va fi determinata in situația terenului construit.

Este de la sine inteles ca, atunci când o locație conține clădiri, acestea pot sa nu se supună in întregime celei mai bune utilizări a terenului, ca in situația in care acesta ar fi fost liber. Cel puțin in teorie, utilizarea existenta va continua pana când valoarea terenului pentru cea mai buna utilizare va depăși valoarea proprietății pentru utilizarea existenta plus costul demolării.

Evaluarea terenului

Valoarea unui teren este influențată in permanenta de cerere si oferta. Anticiparea, schimbarea substituția si echilibrul sunt principiile evaluării care la rândul lor au influenta asupra valorii terenului. Punctul de echilibru nu este atins, nici macar pe termen scurt de aceea valoarea terenului este in mare măsură influențată de cerere.

Terenul liber este o proprietate imobiliara cu caracter specific iar tehnicile de evaluare recunoscute de standardele internaționale de evaluare sunt:

 • • tehnica comparației directe - este metoda cea mai uzuala si se poate utiliza când exista suficiente date despre vanzari pe piața specifica

 • • analiza parcelarii si dezvolatarii - se folosește atunci când parcelarea si dezvoltarea reprezintă utilizarea cea mai importanta a parcelei de teren in curs de evaluare.

 • • metoda alocării - se bazeaza tot pe vanzari de terenuri pentru a stabili un raport intre valoarea terenului si cea a proprietatii( când avem si construcții pe teren)

 • • tehnica extracției de pe piața - se estimează valoarea terenului prin diferența dintre prețul de vanzare al unor proprietăți comparabile si valoarea amenajărilor terenului si construcțiilor.

 • • tehnica reziduala - identifica venitul net din exploatare atribuit terenului si il capitalizează cu o rata adecvata luata din piața.

 • • capitalizarea directa a rentei/arendei funciare (chirie) - se poate aplica doar când se unosc rente/chirii de comparație precum si rate de capiatlizare din vanzari de terenuri

Baza evaluării realizate in prezentul raport este valoarea de piața in vederea vanzarii asa cum este definita in Standardele Internationale de Evaluare. Având in vedere elementele caracteristice ale imobilului, amplasarea acestuia, scopul evaluării precum si informațiile disponibile, pentru determinarea acestei valori au fost aplicata o singura abordare si anume tehnica comparației directe Anexa A

Tehnica comparației vânzărilor

Metoda comparațiilor de piață utilizează analiza comparativă: estimarea valorii de piață se face prin analizarea pieței pentru a găsi proprietăți similare și compararea acestor proprietăți cu cea evaluată. Premiza majoră a metodei este aceea ca valoarea de piață a unei proprietăți imobiliare este în relație directă cu prețurile unor proprietăți competitive și comparabile. Analiza comparativă se bazează pe asemănările și diferențele între proprietăți și tranzacții, care influențează valoarea. Este o metodă globală care aplică informațiile culese urmărind raportul cerere-ofertă pe piața imobiliară, reflectate în mass-media sau alte surse de informare. Se bazează pe valoarea rezultată în urma tranzacțiilor cu imobile efectuate în zonă.

Pentru estimarea valorii de piață a activului prin această metodă, evaluatorul a apelat la informațiile provenite din tranzacțiile sau din ofertele de vânzare cu terenuri în zona, precum și la datele și informațiile existente în publicațiile ce conțin rubrici de publicitate imobiliară.

Aceasta metoda consta in analizarea elementelor de comparație intre terenul de evaluat si terenuri similare tranzacționale sau ofertate curent pe piața. In cele ce urmează vom analiza elementele a trei parcele de teren din aceeași zona.

în ANEXA A este prezentată determinarea valorii de piață prin tehnica comparației vânzărilor

VALOAREA DEREDEVENTA LUNARA ESTIMATA

REDEVENTA MINIMĂ CONCESIONARE Se considera ca se va achita valoarea terenului la prețul de piața actual in 25 de ani, valoare estimata conform Anexa A -abordare prin piața

1.311.000 lei /25 ani = 52.440 lei redeventa anuala 52.440 lei /12 luni = 4.370 lei redeventa lunara 4370 lei / 18.867 mp = 0.23 lei/mp/luna

PASUL DE LICITAȚIE

5%

2622 Lei / 12 luni

0.012 lei/mp

DEFINIȚII, IPOTEZE ȘI IPOTEZE SPECIALE:

DEFINIȚII

■ Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fiară constrângere

SURSE DE INFORMARE: internet, linkuri disponibile la comparabile

https://www.imoradar24.ro/anunturi/9000-mp-teren-vanzare-fagaras-2-26584296

https://laiumate.ro/brasov-fagaras-dezvoltare-rezidentiala-industrial-9600mp-10461Q06.html

https://www.olx.ro/oferta/vand-teren-intravilan-6200-mp-oras-fagaras-judet-brasov-IDaQxGz.html

TIPUL VALORII ESTIMATE

V Ținând cont de scopul evaluat, s-au urmărit recomandările standardului de aplicație in evaluare, SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare si GEV 630- Evaluarea bunurilor imobile

Proprietatea evaluata este de natura unei proprietăți imobiliare de tip „teren”. In acestasituatie, s-a putut apela la estimarea unei „valori de piața” asa cum este e definita de standardul internațional de evaluare SEV 100 - Cadrul general.

DATA ESTIMĂRII VALORII

Valoarea estimata in prezentul raport este valabila la 22.08.2019 La baza evaluării au stat informațiile privind nivelul preturilor corespunzătoare lunii - August 2019

MONEDA RAPORTULUI

Opinia finala a evaluării va fi prezentata in RON si in EUR.

Curs BNR la data evaluării: 1 euro = 4, ,7284 lei.

Exprimarea in valuta a opiniei finale o consideram adecvata doar atata vreme cat principalele premise care au stat la baza evaluării nu suferă modificări semnificative (nivelul riscurilor asociate unei investitii similare, cursul de schimb si evoluția acestuia comparativ cu puterea de cumpărare si cu nivelul tranzacțiilor pe piața imobiliara specifica etc.).

MODALITA TI DE PLA TA

Valoarea exprimată ca opinie în prezentul raport reprezintă suma care urmează a fi plătită, cash și integral în ipoteza unei tranzacții conform cerințelor proprietarului de drept.

CAPITOLUL V ANALIZA REZULTATELOR SI CONCLUZIA ASUPRA VALORII

Pentru reconcilierea rezultatului, s-a procedat la revederea întregii lucrări, pentru a avea siguranța ca datele disponibile, tehnicile analitice, logica, raționamentele aplicate au condus la judecăți consistente.

Procesul de evaluare a constat in aplicarea a unei singure abordare de evaluare adecvată si s-a obtinut valoarea estimata

Criteriile prin care se ajunge la estimarea valorii finale sunt: adecvarea, precizia si cantitatea de informatii.

Adecvarea: tehnica comparației vânzărilor la care exista oferte suficiente;

Precizia: la tehnica comparației vânzărilor au fost utilizate informatii din piața,

Cantitatea de informații: la tehnica comparației vanzarilors-au folosit date de piața, pe care le consideram relevante pentru aceasta abordare

Evaluatorul apreciaza ca valoarea rezultata prin tehnica comparației vânzărilor reprezintă valoarea de piața al terenului

Valoarea estimată pentru CONCESIONARE :

1.311.000 Iei /25 ani = 52.440 lei redeventa anuala

52.440 lei /12 luni = 4.370 lei redeventa lunara
4370 lei / 18.867 mp - 0.23 lei/mp/luna

PASUL DE LICITAȚIE

5%

2622 Lei /12 luni
0.012 lei/mp

valoare obținută prin tehnica comparației vanzarilordin care este estimata valoarea redeventei anuale /lunare

Valoarea nu reprezintă un fapt, ci o estimare a celui mai probabil preț care va fi plătit pentru bunuri sau servicii, la o anumită dată, în conformitate e cu o anumită definiție a valorii.

Valoarea estimată este subiectivă. Ea este rezultatul analizelor evaluatorului și se bazează pe ipotezele si condițiile limitative enunțate în raport.

Opinia evaluatorului trebuie analizata in contextul economic general de la data evaluării in care are loc operațiunea de evaluare, stadiul de dezvoltare a pieței imobiliare si scopul prezentului raport. Daca acesta se modifica semnificativ in viitor evaluatorul nu este responsabil decât in limita informațiilor valabile si cunoscute de acesta la data evaluării.

Deși estimările făcute s-au bazat pe cercetările și pe informațiile care au fost furnizate, evaluatorul nu garantează îndeplinirea exactă a acestora datorită modificărilormajore ce pot interveni pe piață într-un interval scurt de timp sau a situațiilor speciale ce pot interveni în tranzacția unei proprietăți. Astfel, valoarea estimată în urma evaluării proprietății trebuie considerată ca fiind „cea mai buna estimare”, a valorii proprietății în condițiile date de definiția Valorii de piața, așa cum apare ea în Standardele de Evaluare a bunurilor, ediția 2018

Ec. Toth Eniko EVALUATOR AUTORIZAT MEMBRU TITULAR ANEVA

LOCALIZARE

Q s

<&

Casa Lux \ ■

GĂRII

Oficiu Postai Gara 9 \

Fagaras 0JTTI Romanla C-* Alufix Q

Strada Hea°’u

^DJ1MB147                   Zona industrială 9

"'ECoru

Tiriac Auto Partener Q

UPRUC C

ION CREANGĂ


Primăria Făgăraș 63

VETERANILOR


MELTEA


©Piața agroalimerrtară

▼ Făgăraș y V- TU DOR

Făgăraș vladimirescu


FLORILOR


idustriâlă Q


DJ104B147


>$•


ION CREANGĂ


Parcul

Regina MariaFOTOGRAFII ALE PROPRIETĂȚII- VEDERI IN ANSAMBLUAnexa A - Abordarea prin comparație

1

l_______

EVALUAREA TERENULUI - ANALIZA PE PERECHI DE DATE

Element de comparație

Subiect

COMPARABILA A

COMPARABILA B

COMPARABILA C

S uprafata teren (mp)

18,867 mp

9,000 mp

9,600 mp

6,200 mp

Preț oferla/vanzare (€/mp)

15.0 €/mp

16.0€/mp

13.0€7mp

ELEMENTE S PECIFICE TRANZACȚIEI

TIPUL COMPARABILEI (tranzactie/oferta)

OFERTA

OFERTA

OFERTA

Marja de negociere din piața specifica (%)

-5%

-5%

-53'0

-5%

Cuantum ajustare (€/mp)

-0.8

-0.8

-0.7

PREȚ ESTIMAT DE TRANZACȚIE (€/mp)

14.3 €7mp

15.2 €/mp

12.4 €7mp

DREPTUL DE PROPRIETATE TRANS MIS

Drept absolut

Drept absolut

Drept absolut

Drept absolut

Cuantum Ajustare %

0%

0%

0%

Cuantum ajustare (€/mp)

0

0

0

PREȚ AJUSTAT (€/mp)

14.3 €/mp

15.2 E'mp

12.4 €/mp

RESTRICȚII LEGALE (reglementare urbanistica)

Nu sunt

Similar

Similar

Similar

Cuantum Ajustare %

0%

0%

0%

Cuantum ajustare (€/mp)

0

0

0

PREȚ AJUSTAT (€/mp)

14.3 €'mp

15.2 &'mp

12.4 & mp

CONDIȚII DE FINANȚARE

Numerar

Numerar

Numerar

Numerar

Cuantum Ajustare %

0%

0%

0%

Cuantum ajustare (€7mp)

0

0

0

PREȚ AJUSTAT (€Zmp)

14.3 €7mp

15.2 €/mp

12.46/mp

CONDIȚII DE VANZARE

Nepărtinitoare

Nepărtinitoare

Nepărtinitoare

Nepărtinitoare

Cuantum Ajustare %

0%

0%

0%

Cuantum ajustare (€'mp)

0

0

0

PREȚ AJUSTAT (€/mp)

14.3 €'mp

15.2 €/mp

12.4€/mp

CONDIȚII DE PIAȚA

Curente

Curente

Curente

Curente

Cuantum Ajustare %

0%

0%

0%

Cuantum ajustare (€/mp)

0.00

0.00

0.00

PREȚ AJUSTAT (€/mp)

14.3 €/mp

15.2 €7mp

12.4 €/mp

ELEMENTE SPECIFICE PROPRIETĂȚII

Localizare

Mun.Fagaras . platforma industriala cu vad comercial

Mun.Fagaras , periferic

Mun.Fagaras , periferic

Mun.Fagaras, periferic

Comparativcu subiectul

locație inferioara

locație inferioara

locație inferioara

Cuantum Ajustare %

10%

10%

15%

Cuantum ajustare (€/mp)

1.4

1.5

1.9

PREȚ AJUSTAT (€>mp)

15.7 €/mp

16.7 €/mp

14.2 €7mp

CARACTERISTICI FIZICE

Suprafața teren (mp)

18,867 mp

9,000 mp

9,600 mp

6,200 mp

Cuantum Ajustare %

-19%

-20%

-25%

Cuantum ajustare (€/mp)

-2.98

-3.34

-3.55

PREȚ AJUSTAT (E/mp)

12.7 €/mp

13.4 €7mp

10.7 €/mp

DESTINAȚIA (utilizarea terenului)

Intravilan, Curți Construcții ,zona mixta

Intravilan, Curți Construcții ,zona mixta

Intravilan, Curți Construcții, zona mixta

Intravilan, Curți Construcții, zona mixta

Cuantum Ajustare %

0%

0%

0%

Cuantum ajustare (€/mp)

0.00

0.00

0.00

PREȚ AJUSTAT (F.'mp)

12.7 f/mp

13.4 €/mp

10.76'mp

Deschidere

57

18

40

30

Cuantum Ajustare %

13%

0%

2%

Cuantum ajustare (&Tnp)

2

0

0

Preț ajustat (€/mp)

14.7 €/mp

13.4 €/mp

11 €/mp

TOPOGRAFIE/RELIEF

drept

drept

drept

drept

Cuantum Ajustare %

3%

3%

0%

Cuantum ajustare (€/mp)

0

1

0

FORMA IN PLAN&DES CREDERE

regulata, 1 deschidere la drum asfaltat

regulata, 1 deschidere Ia drum asfaltat

regulata, 1 deschidere la drum asfaltat

regulata, 2 deschidere la drum pietruit

Cuantum Ajustare %

0%

0%

10%

Cuantum ajustare (&mp)

0.0

0.0

1.4

Preț ajustat (£/mp)

15.2 €/mp

13.9 ©mp

]2.4€/mp

Utilitati

energie electrica, apa , gaz, canalizare

utilitati la limita terenului

utilitati la limita terenului

utilitati la distanta de

400 ml

Cuantum Ajustare %

5%

5%

15%

Cuantum ajustare (€7 mp)

0.8

0.8

2.1

Total ajustare caracteristici fizice (%)

12%

-7%

2%

Total ajustare caracteristici fizice (€7mp)

1.7

-0.5

2.1

Preț ajustat (€/mp)

16.0 €/mp

14.7 €/mp

14.5 €/mp

Cheltuieli pentru aducere la stadiu de teren construită!

Nu

■ Nu

Nu

Nu

Cuantum Ajustare %

0%

0%

0%

Cuantum ajustare (€/mo)

0

0

0

Preț a jus tat (€/mp)

16.0 €/mp

14.7 €/mp

14.5 €/mp

Ajustare neta

1.7

-0.5

2.1

Ajustare neta (%)

12.20%

-3.20%

17.30%

Ajustare bruta

7.7

6.2

9.2

Ajustare bruta (%)

14.7 €/mp

54.00%

40.80%

74.80%

nr. Ajustări

5

4

5

ajustare minima

40.8%

4.7284 lei

valoare lei rotunjită valoare euro după rotunjire euro

Conform GEV630/art. 50, selectarea concluziei asupra valorii este determinata de proprietatea imobiliara comparabila A, care este cea mai apropiata din punct de vedere fizic, juridic si economic de proprietatea imobiliara subiect si asupra prețului carcia s-au efectuat cele mai mici ajustări brute absolute.

Aceasta ajustare a comparabilelor (5%) nu este element de comparație, ci o transformare a valorii de ofertare in prețul de vanzare (prin aproximarea marjei de negociere la data evaluării, avand ca baza atitudinea participantilor pe piața, vânzătorii si cumpărătorii).

Explicatii ajustări:                                        1                              I                              '                               !

Localizaremu s-au aplicat ajustări pozitive la toate trei comparabile in funcție de interesul tranzacțional al zonei fata de proprietatea de evaluat

Caracteristici fizice (suprafața): S-au aplicat ajustări negative la toate trei comp, deoarece acestea au suprafețe mai mici, mai ușor vandabile fata de proprietatea evaluata S-a aplicat o ajustare de 1%/ptr. fiecare diferența de 500 mp, recunoscuta pe piața imobiliara-s-a utilizat tehnica interviului

Utilitati: s-au aplicat ajustări pozitive la toate trei comparabile ptr acoperirea costurilor de racordare la utilitățile zonei raportat la suprafețele fiecărei comparabile.ln estimarea ajustării s-a aplicat tehnica costului

Destinație teren : nu s-au aplicat ajustări

Deschidere/ Acces teren: s-au aplicat ajustări pozitive diferențiat la comp. A si C pentru deschiderile mai puțin avantajoase fata de cea a oroo.de evaluat .__________________________________________________________________________________________________________________

Topografie , relief: nu s-au aplicat ajustări

COMPARABILE TERENVând teren in Fagaras Langa Kaufland

Ses'zoază c problema


Detalii

Preț/m2:

15€

Deschidere stradală:

18 m

Suprafață utilă:

9000 m2

Comision:

Nu

Clasificare teren:

Intravilan

Tipul terenului:

Construcții

Etaj

Nespecificat

Descriere

Teren deschidere 18 m pe 9000 intravilan.

Hartă

https://www.imoradar24.ro/anunturi/9000-mp-teren-vanzare-fagaras-2-26584296

COMPARABILA B


Brașov - Fagaras, dezvoltare rezidențiala/ industrial 9600mp


16 EUR


Zona                       Central

Clasificare teren             Intravilan

Utilități                                 Nu


Tip teren            Teren construcții


Suprafață teren (m2)


9600


i I

î


Vând 9600 mp teren intravilan in

Făgăraș, 40 m front la drum principal asfaltat, cu destinație mixtă - industrial și agricol, dar este pretabil și pt cartier rezidențial, fiind învecinat cu case și locuințe noi. Terenul este mărginit pe o latură de râu, are utilități și vedere frumoasă. Există posibilitate de extindere cu teren învecinat.

Preț 16 EURO/mp.

Telefon: 0722244301/ 0725262324

https://laiumate.ro/brasov-fagaras-dezvoltare-rezidentiala-industrial-9600mD-104610Q6.html


COMPARABILA C


Radu f ts:        .

Pe Site din Sup 2C13


Anunțurile utilizatorului


Rj(x*tG<ja


AALHdLJg,t5L Lfil XAJ-C./. XJ «JUgLCsL CU17, INUttlcSl dl IU) IL. X-» 7 OL/7X. J X

Oferit de

Suprafața utila


Proprietar

6 200 m2


Extravilan/ intravilan intravilan


Vând teren intravilan 6200 mp cu 13 Euro metrul patrab

Terenul este situat in localitatea Fagaras, pe langa cartierul Ion Creanga din gara.

https://www.olx.ro/oferta/vand-teren-intravilan-6200-mp-oras-fagaras-iudet-brasov-IDaQxGz.html

DOCUMENTE PROPRIETA TE

44 OiKînJ 11 Puaktattc r-art WWW 8«uui tte Cm!       PuM tiitr fr’Tît? brt FeperssZANCFI               EX7RAS DE CAUTE FUNCIARA

SjMÎggg                    MMTUO IWHJMMAJtE

CJrtr Hmeteri Hr. J05J9J F&păKii

A. Partea L Descrierea ignobilului

>■ ■         F?^. Brașov

Mr. Cri

lir. ralMiral Nr. kn^ofinrfW

tttpraJszp»® (mp)

OtswmțP i w*rtr&

Al

105W3

I8.B57

CcwrtSrtrtW

Crt

Nr

Hr>

Adm»

Obttrvatfi i A«f ertnfe

AL1

105 333421

U>e. r^cpjin, jug. Brașov

S. «WT«r^ M wki59 mpț MM5A2BE heTi^Ka

AI4

toc. Fegann. Jad. State*

5. CTfnm«* & 5Gt<4 mț. STATE FțXO

Al 3

1OT193-C3

Loc.

5. {zmstnrta fa sdESI cnjc RA^ÎW, ALfTO

AL 4

1D5353-C4

1W- F^gxrrî, Jhri Brasw

5_ Con»b»>'tB 501:724 tr^), Macajit KÂVfct. ALt StKUrTUtti. MfTAUCA

Al. 5

ÎM393X3

l£WLFAȘ2r«,jhta SniRW

5. oaMlnm ta. tobl^rrțx CAOrtA POATM

B» Partea II. Proprietari acte

EnMrHri prWRven I# <ir*^wl <• pnoprietst» p att«        »w*Je

Refwrinț*

2S1M/2S/U/2OU

Conoact D» VAnaf»C:imipirare. pr. 1717., MdWOlk «tUs do $o*u ALW - GABMCL:

Bll

UtibuhrB, <ir*pt d» PfWPWEîAItCWipArtrt «cftcodit prin Convtntt cuta Kiuato 1/1 -

Al 1

U JUUVAL BOLVnOHS SAL. CfF;io5Ql*31

*{

ContrxX D< V>r>jiTe-CvmH**re fur. 2467. tin 22/11770U «nte   S4AJ AUH - GAB3UB-;

S12

InUbuMir»,      0* PR&PWtlÂTE, dob^rHat prin comwjtJe, csu

»CtU4t* 3/1

AL2.A13. A3.4. AU

1) «VAL SOUnVQNS MUCF:U501«3l

*9M i llrt>5JS01«

Ad Adminlrtr»bv nr. Itotwraa rr ICI, dlr. 34^1^4/1019 tmll <te ConstUiI Lqg»I F*COFMi Ad AirTMtlrtrj^h1 fx. 43WL din «X&J2019 «mk d* Kkjrfctpâul HtatffM;

'HAOUfcnr, <kwt M FROPRIETĂrE, dobândit prin Lwt. ccft •CtuAĂS

’ ’W4___ .

ÎJ MUWOPWL FAâAaAț, OFL4JS441S. DOMENIUL PWAT

_ ___________

C. Fart— IH. SAMCIMI ■

Maertwf pr*»IM aw»>«mbri»tntd, di,y«i*il a, prap^trta, draptwi *Mta «uanti* *1 MKktl

Aetatațt

MJSLWT

fwyn*M arxcțwfrw <x una/ Raaaa*1, yrp*»)«t» e*                țwgfoi.

rtgh^i 2&t3


tr ■ aw-X,                Ma^aMaAM

Anțxa Nr, 1 La Partea I

Teren

W( cadastral

Suprafața fmp^

Observa tU } fUKwnnt*

MS393

1BAS7

- . _ . । - - ......

• Suprafața este dKtanxUtt Ir. p<înuY^ î proiccț^'slerwTlT

Daț< raferitoarg !■ tnrwn

w

Crt

CrttQorle fcicwHi

Wtf» Wxri

SutrrfHa [rrp)

T»rt»

Kr. tape

Otaefttați / Re+erintn

2j

turti ■ EKOfrVCfi

tu

1BAV7

*

pate referttoare ța constrvcțfl

Crt

Număr

DeRinaV* ceralriKțl»

SuțraT. (rro)

Mutate

Ohnej * z^fi / R EferâTț»

*1.1

10539i.Cl

.uwrtnx»!

Industrii b® ftJ

319

Ca Kte

1. CMircnjru ia S«;31â mp: k£GU£*"T£ METALICA

*1.2

105395-0

-- nnjSniCOI mdtBirtcte si ----sâilints,—

44

CdKte

6. OMbuta to     Rft STATE PECO

*1.3

1053» <3

_cc™tnwDi rrtusVIflteti

•dHitjrw

51

Cum te

5 ORSbvft» k> wtsi mpț RAWWlAUT*

*1_«

1053&3-C4

amravce. ntaatrtaieii editare

724

Cu Mie

*». construita U Jttl;7Z4 m>; 4<A&A2lf MATERIALE STRUCTURA. MtTALitA

*1.3

1033» <3

eonnmcc. inMttrte*e< ---tflttn.—

>4

CUMt»

$       lnAll «p CMBtA POMTW

A1S

1053M-»

cswmm MwtrtM d __^82__

2EZ

Fera

•3*

i, ciMtralt» la wlJil mp[ MA&AZL£ MET AU CA

Ca rt*/undară ftfr. 105393 ■                      FaQOfss

1) ttatorfti langlM4or Mypwniwhjt mnt stoțtnuta <hn pratocțb 1» piaav.

Punct IncaptA

Punct irlrțft

Limțfone seywiMjnt c-W

Punct început

Punct

■■ ' Uun^tvM

•               ,-Bn)]

î

21

12 720

2

â

.    1M3.

3

2

46321

<

6

' • • 2.033;

6;        e

(.3

6

7

T2.K3

- *

S 1.001

B

9

18.121

s!     w

10«

10

11

17.228

12

17,65

“12

13

40.368;

13

32377

11

15

21.736

16

W

13.166

18

17

3cire’

17

tB

1^3â

18

19

22.1&2

10      20

IX

20

21

40.43SJ

2lJ      22

247®

23

34. BOT

23:     M

0.75

2?

"'XJX31

23Ș      28

3.C64

26

3R31S

27|      28

$«.614

38!      28                       <03.

a,     30

OJ67

30.       31

40. U7{

31

32

10,177

32

33

39.901

»

34

6.373

3t

35

10.B18

â1

3B

tfiâjD

33

3T

30.061

37p      3B

38.2£9

33      33

tt.TM

M’t        1

3J579

**'tuBgîmMe—prawrffetoi n»wt Jwten^Mila Vp&nâTdta pfwtecțtai Stereo 7® v' n*nt ratunjlte to X nmwtm. ““ Dfctența gtotrw puncte *$te tanna« din snpmtflte cum^rti ea swat Mi nld ralww 1 mjtîarxrtru.

Certific ci pFetertUl Grtrw CCrtiflUride <D         h vtoo*ne dji cwtea funciari crigfciati, pMtraQ <m *««.

faârai.

PrerejTiul ««rraa IH către ftjnctort «te vetaWI ta suttsitlfcanBa de câtre notarul put*c « *dte tor juridice prin este m sdftff drwpcurlto r*iM4 precum jl pcrau deârterea succeslwnltor. iar irtuptaț^t pitîsr*ate sunt mseejrtiWto de dric* modWicAfe, In ccndWlto leglL                          /

S*s «chfcaîtedful de CO*Ott, -CnUn tle piste owit OCR nr.1229/1^4 V?01» In arfa* publldtats brwbflwră cu codul rr. 231.

Data »M toruri I, ]*-05-?Pl» Dsteefibertrii.


«rțuM a»i» o> e«W3»r                   p-~.      L»rW j*~- OT^JMa.


r, ț ^3 t-wÂff wirtniLJ


ANEXA NR. 3 la HCL nr

STUDIU DE OPORTUNITATE

privind concesionarea unui teren, în suprafață de 7.500 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Făgăraș, situat în Făgăraș, str. Negoiu, nr.147

Cuprins

Capitolul I. Prezentarea generală

Capitolul II. Motive de ordin economic, financiar și social / /              ’

Capitolul III. Investiții pe care concesionarul este obligat să Ie realizeze obligațiile privind protecția mediului și termene de realizare \             7c 7

Capitolul IV. Nivelul minim al redevenței

Capitolul V. Modalitatea de acordare a concesiunii

Capitolul VI. Durata estimată a concesiunii

Capitolul VIL Termene previzibile

Capitolul I. Prezentarea generală

Terenul care face obiectul concesionării este amplasat în Făgăraș, str. Negoiu, nr. 147, în suprafață de 7.500 mp, conform planșei anexate.

Din punct de vedere urbanistic, al PUG, zona face parte din Unitatea teritorială de referință M2, subzona mixtă M2, care cuprinde funcțiuni de interes general și public, diverse categorii de activități comerciale, servicii, producție și depozitare cu condiția de a nu fi poluante.Terenul aparține domeniului privat al municipiului Făgăraș și este liber de sarcini.

 • - Funcțiuni admise: servicii și sedii de birouri

 • - show-room pentru diferite produse de larg consum;

 • - structuri de vânzare cu suprafață mare (peste 1000 mp.) - comerț alimentar și nealimentar, alimentație publică;

 • - parcaje la sol; tir

 • - parking - uri, servicii pentru transportatori

 • - activități industriale productive și de servicii, IMM-uri desfășurate în construcții industriale mici și mijlocii, distribuția și depozitarea bunurilor și materialelor produse;

 • - servicii pentru zona industrială, transporturi, depozitare comercială, servicii comerciale legate de transporturi și depozitare

Funcțiuni complementare admise ale zonei sunt:

 • - activități nepoluante;

 • - spații verzi amenajate;

 • - accese pietonale și carosabile;

 • - rețele tehnico-edilitare.

 • - depozite en-gros

 • - depozitare mic-gros;

 • - activități industriale și productive nepoluante;

 • - activități manufacturiere;

 • - conversii funcționale către alte funcțiuni corespunzătoare noilor caracteristici de zonă mixtă;

OBIECTIVELE CONCEDENTULUI:

 • - valorificarea terenului concesionat;

realizarea unor categorii de activități cu respectarea prevederilor Planului Urbanistic General;

atragerea la bugetul Consiliului local de fonduri suplimentare rezultate in urma administrării optime a terenului conform redevenței prevăzute in contractul de concesiune;

crearea unor locuri noi de munca atât în perioada realizării obiectivului cât și după finalizarea acestuia;

- dezvoltarea durabilă a municipiului;

Capitolul II. Motive de ordin economic, financiar și social

Inițiativa concesionării are ca obiectiv principal utilizarea amplasamentului la potențialul maxim atât din punct de vedere al concedentului, Consiliul Local Făgăraș, cât și al concesionarului.

Din punctul de vedere al autorității locale, identificăm trei componente majore care justifică inițierea procedurii de concesionare a terenului și anume aspectele de ordin economic, cele de ordin financiar și aspectele de ordin social.

 • 11.1. Din punct de vedere economic și social, realizarea obiectivului va conduce la obținerea unor beneficii din venituri indirecte, constând în:

venituri ale comunității locale din T. V.A. încasat la bugetul de stat;

 • - venituri din impozitele pe salarii,

 • - crearea unor noi locuri de muncă atât pe perioada executării lucrărilor de amenajare a obiectivului impus cât și locuri de muncă permanente;

în același timp, nu poate fi neglijat impactul economic generat de promovarea imaginii zonei și implicit a municipiului precum și atragerea capitalului privat în acțiuni ce vizează satisfacerea unor nevoi ale comunității locale precum și ridicarea gradului de civilizație și confort a acesteia, pentru o dezvoltare durabilă.

 • 11.2. Din punct de vedere financiar se preconizează atragerea de venituri suplimentare la bugetul local prin încasarea redevenței rezultată din procedura de licitație, sume încasate prin eliberarea Autorizației de Construire, sume ce urmează a fi încasate pentru impozitul pe clădire, după finalizarea investiției.

Estimăm realizarea următoarelor venituri anuale:

redevența, cca. 20.846 lei /an calculată la o valoare minimă a redevenței zonei de 2,78 lei/mp/an;

impozit pe clădiri;

 • - impozit teren cca. 4.500 lei/an

taxa de autorizare 1% din valoarea investiției realizate, putându-se apela la procedura scutire impozit în funcție de investiția realizată;

Capitolul III. Investiții pe care concesionarul este obligat să Ie realizeze, obligațiile privind protecția mediului și termene de realizare

Pe terenul concesionat, ofertantul declarat câștigător are obligația de a realiza (executa):

 • - construcții specifice UTR în care se află, respective construcții industriale, servicii..., cu respectarea Regulamentului Local de Urbanism.

Activitatea desfășurată va fi una din cele strict prevăzute în PUG, construcțiile urmând a cuprinde toate dotările necesare pentru a se incadra in normele funcționale.

regimul de înălțime max admisă pentru Unitatea Teritorială de Referință M2 este de P+2 (cca 12,00 m), iar pentru activitățile productive și de depozitare înălțimea max admisă este P+l (cca. 12,00 m). Noile construcții se vor înscrie în specificul zonei și vor adopta o atitudine neutră care să nu deprecieze valoarea peisajului, caracterul general al zonei și al arhitecturii clădirilor din vecinătate cu care se află în reiatii de co-vizibilitate.

aria construită va fi pentru servicii: POT max. = 50%, iar pentru funcțiuni industriale și de depozitare POT max.=60%;

realizarea sistematizării terenului (zonei), a acceselor necesare precum și a racordurilor și instalațiilor de utilități aferente;

Amplasarea construcțiilor și funcționarea ulterioară a obiectivului se va face cu aplicarea legislației în vigoare privind protecția factorilor de mediu. Nu se vor desfășura activități în zonă susceptibile a polua aerul, apa și solul.

Investițiile necesare vizează construcțiile efective ale spațiului cât și racordarea la utilități și sistematizări verticale necesare acceselor.

Durata maximă pentru realizarea investițiilor precizate este de 36 luni de la emiterea autorizației de construire.

Capitolul IV. Nivelul minim al redevenței

Conform Raportului de evaluare nr. 55/26.08.2019, întocmit de către evaluator autorizat ANE VAR Toth Eniko, în vederea concesionării imobilului -teren aparținând domeniului privat al municipiului, redevența minimă este de 22.235,6 lei/an

Capitolul V. Modalitatea de acordare a concesiunii

In conformitate cu prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, concesiunea se va acorda prin licitație publică deschisă.

Pot participa la licitație toate persoanele fizice și juridice interesate, române sau străine care se încadrează în condițiile impuse prin Documentația de licitație , aprobată de Consiliul local.

Capitolul VI. Durata estimată a concesiunii

Se apreciază că investiția poate fi amortizată în minim 12 de ani. După această perioadă, sunt necesare noi investiții în special în dezvoltare.

Pentru a asigura un nivelul de rentabilitate minim, propunem o durată a concesiunii de 12 de ani.

Capitolul VIL Termene previzibile

De la data intrării în vigoare a hotărârii Consiliului Local privind aprobarea inițiativei de concesionare și a documentației de licitație, sunt necesare minim 30 de zile până la perfectarea contractului, dacă se adjudecă la prima ședință, sau maxim 60 de zile dacă se parcurg toate etapele până la negocierea directă.

Anexa nr. 4 la HCL nr

CAIET DE SARCINI

pentru concesionarea, pe o perioadă de 12 ani a imobilului - teren, în suprafață de 7.500 mp, situat în municipiul Fagaras, str. Negoiu r. 147

1. OBIECTUL LICITAȚIEI                     ~

Concesionarea prin licitație publică deschisă.a inîo^ în suprafață de situat în municipiul Fagaras, str. Negoiu, nr. 147,


teren, tiiit în


CF nr. 105393 Făgăraș în suprafață de 7.500 mp. ImoDifulcse.^ăflă în proprietatea Municipiului Fagaras, nu este revendicat și nu face obiectul unor litigii.

 • 2. FORMA DE LICITAȚIE

Licitație publică deschisă cu strigare în baza OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 • 3. ELEMENTE DE PREȚ

Prețul de pornire al licitației este de 0,23 lei/mp/lună + 10%, conform Raportului de evaluare nr. 55/2019.

 • 4. DESCRIEREA IMOBILULUI

Imobilul - teren în suprafață de 7.500 mp situat în intravilanul municipiului Fagaras, str. Negoiu, nr. 147, este evidențiat în CF nr. 105393 Făgăraș, nr. Top. 2952/9/1/2/d/l în suprafață totală de 18.867 mp.

 • 5. DESTINAȚIA IMOBILULUI

Imobilul - teren în suprafață de 7.500 mp ce urmează a fi concesionat cuprinde funcțiuni de interes general și public diverse categorii de activități comerciale, servicii, producție și depozitare cu condiția de a nu fi poluante.Terenul aparține domeniului privat al municipiului Făgăraș și este liber de sarcini.

 • 6. CONDIȚII DE EXPLOATARE ȘI OBIECTIVE

 • - Funcțiuni admise: servicii și sedii de birouri

 • - show-room pentru diferite produse de larg consum;

 • - structuri de vânzare cu suprafață mare (peste 1000 mp.) - comerț alimentar și nealimentar, alimentație publică;

 • - parcaje la sol; tir

 • - parking - uri, servicii pentru transportatori

 • - activități industriale productive și de servicii, IMM-uri desfășurate în construcții industriale mici și mijlocii, distribuția și depozitarea bunurilor și materialelor produse;

 • - servicii pentru zona industrială, transporturi, depozitare comercială, servicii comerciale legate de transporturi și depozitare

Funcțiuni complementare admise ale zonei sunt:

 • - activități nepoluante;

 • - spații verzi amenajate;

 • - accese pietonale și carosabile;

 • - rețele tehnico-edilitare.

 • - depozite en-gros

 • - depozitare mic-gros;

 • - activități industriale și productive nepoluante;

 • - activități manufacturiere;

 • - conversii funcționale către alte funcțiuni corespunzătoare noilor caracteristici de zonă mixtă;

Din punct de vedere financiar se preconizează atragerea de venituri suplimentare la bugetul local prin încasarea redevenței rezultată din procedura de licitație, sume încasate prin eliberarea Autorizației de Construire, sume ce urmează a fi încasate pentru impozitul pe clădire, după finalizarea investiției.

 • 7. OBLIGAȚII

Activitatea desfășurată va fi una din cele strict prevăzute în PUG, construcțiile urmând a cuprinde toate dotările necesare pentru a se incadra in normele funcționale.

regimul de înălțime max admisă pentru Unitatea Teritorială de Referință M2 este de P+2 (cca 12,00 m), iar pentru activitățile productive și de depozitare înălțimea max admisă este P+l (cca. 12,00 m). Noile construcții se vor înscrie în specificul zonei și vor adopta o atitudine neutră care să nu deprecieze valoarea peisajului, caracterul general al zonei și al arhitecturii clădirilor din vecinătate cu care se află în reiatii de co-vizibilitate.

aria construită va fi pentru servicii: POT max. = 50%, iar pentru funcțiuni industriale și de depozitare POT max.=60%; astfel că aria construită desfășurată, va fi de aprox. 800 mp/construcție.

realizarea sistematizării terenului (zonei), a acceselor necesare precum și a racordurilor și instalațiilor de utilități aferente;

Amplasarea construcțiilor și funcționarea ulterioară a obiectivului se va face cu aplicarea legislației în vigoare privind protecția factorilor de mediu. Nu se vor desfășura activități în zonă susceptibile a polua aerul, apa și solul.

Investițiile necesare vizează construcțiile efective ale spațiului cât și racordarea la utilități și sistematizări verticale necesare acceselor.

 • 8. CONDIȚII DE EXPLOATARE A BUNULUI

Este interzisă subconcesionarea bunului concesionat. Bunul concesionat poate fi inchiriat de către concesionar, pe durata concesiunii, numai după acordul concedentului

 • 9. TERMENE

Licitația va avea loc în data de ..............., ora .................... la sediul

Primăriei municipiului Fagaras , sala de ședința.

Termenul limită de predare a documentelor este de ......................., ora

.............., la sediul Primăriei municipiului Fagaras, Compartimentul evidenta patrimoniu (concesiuni,închirieri,administrare parcari, evidenta bunuri, str.Republicii, nr 5)

Contractul de concesiune se va încheia în termen de 10 zile lucrătoare de la data adjudecării.

 • 10. MODALITĂȚI DE PLATĂ

Cumpărătorul va achita prețul.....................................

 • 11. SANCȚIUNI PENTRU NEEXECUTAREA CONTRACTULUI

In cazul în care concesionarul nu achită prețul contractului, acesta se va rezilia de plin drept, fără o prealabilă notificare și fără intervenția instanțelor judecătorești.

 • 12. CUANTUMUL ȘI NATURA GARANȚIILOR

Participanții la licitație vor depune garanția de participare la licitație în cuantum de.............. lei.

Garanția se depune în lei, prin Ordin de plată bancar depus în contul Municipiului Fagaras, cod fiscal 4384419, cont nr. R003TREZ1325006XXX000065 deschis la Trezoreria Municipiului Fagaras, cu specificația la obiectul plății - garanție de participare la licitația pentru concesionare imobil teren situat în str. Negoiu, nr. 147 sau la caseria Primăriei Municipiului Fagaras.

Garanția se poate constitui și prin scrisoare de garanție bancară, cu termen de valabilitate de 30 de zile.

 • 13. MODUL DE DESFĂȘURARE A LICITAȚIEI

Până la data și ora limită, se vor depune documentele de capabilitate și cererea de participare la licitație.

In ziua și la ora precizată în anunțul publicat în presă, în prezența comisiei de licitație participanții sunt invitați în sală.

Comisia de licitare stabilește lista de participare, în baza căreia se admite participarea la licitație, pe baza documentelor depuse.

Deciziile comisiei se iau cu votul a 2/3 din numărul membrilor.

Licitația este valabilă dacă s-au prezentat cel puțin 2 ofertanți.

Depunerea cererii de participare la licitație si a documentelor solicitate are ca efect acceptarea necondiționată a prețului de pornire la licitație,

înainte de începerea licitației, documentele de capabilitate depuse vor fi verificate de către membrii comisiei din cadrul serviciului de specialitate, urmând ca aceștia să consemneze în scris despre cele constatate.

Președintele comisiei dă citire încunoștințărilor și publicațiilor, condițiilor vânzării, a listei participanților, modului de desfășurare a licitației și constată îndeplinirea condițiilor legale de desfășurare.

Se trece la desfășurarea licitației, anunțându-se prețul de pornire la licitație și saltul stabilit de către comisie, reprezentând 10% din prețul de pornire fără TVA.

Președintele comisiei va crește prețul cu câte un pas de licitare, urmând ca fiecare ofertant să liciteze, menționând clar prețul oferit, care poate fi egal sau mai mare decât prețul anunțat de președintele comisiei.

Imobilul va fi adjudecat aceluia care va fi strigat ultimul preț, după a treia repetare a acestuia, la intervale de 30 secunde, de către președintele comisiei de licitație.

Anunțul pentru a doua licitație se va publica în termen de 5 zile de la desfășurarea primei licitații, dar nu mai puțin de 7 zile înainte de data ținerii celei de-a doua.

A doua licitație este valabilă dacă s-a prezentat cel puțin 1 ofertant care oferă prețul de pornire la licitație.

în cazul în care după repetarea procedurii nu s-a depus nici o ofertă, licitația va fi reluată după publicarea unui nou anunț de concesionare.

Se întocmește procesul verbal de adjudecare și se semnează de către membrii comisiei și de către toți cei prezenți la licitație, semnarea acestuia făcând dovada adjudecării imobilului. Un exemplar din procesul verbal de adjudecare se păstrează în dosarul licitației și o copie de pe acesta se predă adjudecatarului licitației.

Contractul de concesiune se va încheia în termen de 10 zile lucrătoare de la data adjudecării.

Nesemnarea de către adjudecatarul licitației a contractului de concesiune atrage după sine nulitatea adjudecării, iar suma achitată cu titlu de garanție de participare nu se va restitui. De asemenea, nu mai are dreptul de a participa la o nouă licitație pentru imobilul în cauză.

INSTRUCȚIUNI PENTRU PARTICIPANȚI

 • 14. INFORMAȚII GENERALE

INFORMAȚII GENERALE

Licitația pentru concesionarea imobilului aflat în proprietatea municipalității este licitație publică deschisă cu strigare conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Licitația va avea loc in data de ................., ora .............., la sediul

Primăriei municipiului Fagaras, sala de ședința.

Tennenul limită de predare a documentelor este de ................, ora

...................., la sediul Primăriei municipiului Fagaras - Compartimentul evidenta patrimoniu (concesiuni,închirieri,administrare parcari, evidenta bunuri, str.Republicii, nr 5)

ORGANIZATORUL LICITAȚIEI:

MUNICIPIUL FAGARAS, REPUBLICII NR. 3, TEL. 0268-211313 .

 • 15. CALENDARUL LICITAȚIEI

Lansarea anunțului publicitar in data de...................

Documentele se pot procura începând cu data de ......................., de la

Primăria municipiului Fagaras - Compartimentul evidenta patrimoniu (concesiuni,închirieri,administrare parcari, evidenta bunuri, str.Republicii, nr 5)

Termenul limita de depunere a documentelor este .................., ora

................., la Primăria municipiului Fagaras - Compartimentul evidenta patrimoniu ( concesiuni,închirieri administrare parcari, evidenta bunuri, str.Republicii, nr 5.

Deschiderea licitației în data de ................., ora ............, în sala de

ședința.

 • 16. INSTRUCȚIUNI PRIVIND CONȚINUTUL DOCUMENTELOR

Documentele ce urmează a fi predate sunt:

 • • cererea de participare

o documentele de capabilitate

 • 17. DOCUMENTELE DE CAPABILITATE

 • 1) . Pentru persoanele juridice:

 • - Copie de pe chitanța reprezentând contravaloarea caietului de sarcini;

 • - Copie de pe chitanța sau ordinul de plată vizat de bancă, reprezentând achitarea garanției de participare;

 • - Certificatul de înmatriculare a ofertantului la Oficiul Registrului Comerțului;

 • - Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale sau al organizației cooperatiste, din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment;

 • - împuternicire pentru participare la licitație - dacă este cazul;

 • - Cont bancar în care se va restitui garanția de participare la licitație în termen de 5 zile de la semnarea contractului de vânzare cumpărare de către ofertantul câștigător

 • 2) . Pentru persoanele fizice:

 • - Copie de pe chitanța reprezentând contravaloarea caietului de sarcini;

 • - Copie de pe chitanța sau ordinul de plată vizat de bancă, reprezentând achitarea garanției de participare;

 • - Copie de pe actul de identitate;

 • - Certificat de atestare fiscală valabil la data licitației, emis de către Direcția economică din cadrul Primăriei municipiului Fagaras, care să ateste faptul că ofertantul nu are debite restante către bugetul local al Municipiului Fagaras;

 • - împuternicire pentru participare la licitație - dacă este cazul;

 • - Cont bancar în care se va restitui garanția de participare la licitație în termen de 5 zile de la semnarea contractului de vânzare cumpărare de către ofertantul câștigător.

 • 18. INSTRUCȚIUNI PRIVIND DEPUNEREA DOCUMENTELOR

La depunerea documentelor se va proceda astfel:

 • □ documentele de capabilitate se vor depune într-un plic pe care se va specifica: LICITAȚIA PENTRU CONCESIONAREA IMOBILULUI SITUAT in Municipiul Fagaras, str. Negoiu, nr. 147 .

A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE .................- ORA............

 • □ anexat la plicul cu documentele de capabilitate se depune cererea de participare la licitație.

Documentele și cererea de participare se depun la registratura Primăriei, Municipiului Fagaras.

 • 19. PRECIZĂRI PRIVIND GARANȚIA DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

Ofertanții au obligația să constituie garanția pentru participare la licitație, angajându-se astfel să semneze contractul în cazul în care i se adjudecă imobilul.

Garanția de participare la licitație se va restitui în contul bancar indicat, în termen de 5 zile de la semnarea contractului de concesiune de către ofertantul câștigător.

Garanția de participare se pierde în cazul în care ofertantul câștigător își retrage oferta sau în cazul în care nu semnează contractul în termen.

Valoarea garanției de participare este de 171 lei.

Durata de valabilitate a garanției de participare este aceeași cu durata de valabilitate a ofertei, adică de 30 de zile de la data limită a predării ofertelor.

 • 20. PRECIZĂRI PRIVIND COMPONENȚA ȘI COMPETENȚA COMISIEI DE LICITAȚIE

Comisia de licitație este compusă din 5 membri.

Comisia de licitație răspunde de organizarea și desfășurarea licitației, având următoarele atribuții:

 • □ stabilește pasul de licitare.

 • □ întocmește lista participanților în baza documentelor depuse de către ofertanți.

 • □ întocmește procesul verbal de adjudecare;

 • 21. PRECIZĂRI PRIVIND FORMELE DE COMUNICARE ȘI LIMBA FOLOSITĂ ÎN CORESPONDENȚA ȘI RELAȚIILE ÎNTRE PĂRȚI

Documentele, notificările, deciziile și alte comunicări, care trebuie transmise între părți se vor face în forma scrisă sau altă formă care asigură înregistrarea actului, cu excepția documentelor a cărei formă a fost prevăzută prin documentele licitației.

Toate documentele vor fi întocmite în limba română.

In cazul în care Municipiul Fagaras și concesionarul comunică prin telefon sau alt mijloc de comunicație care nu asigură înregistrarea conținutului comunicării, expeditorul comunicării este obligat să trimită imediat, o confirmare scrisă a acesteia pentru a se asigura înregistrarea.

 • 22. PRECIZĂRI PRIVIND SEMNĂTURILE ȘI PARAFELE NECESARE PENTRU DOCUMENTELE OFERTELOR

Documentele depuse de ofertant, vor fi ștampilate și semnate de persoanele desemnate legal pentru fiecare document.

 • 23. PRECIZĂRI PRIVIND ANULAREA LICITAȚIEI

Anularea licitației poate fi acceptată atunci când:

 • - nici unul din documentele prezentate de către ofertanți nu corespund prevederilor din documentele licitației,

 • - se constată nereguli importante în derularea licitației care afectează principiul concurenței loiale,

 • - în cazul unor contestații întemeiate, admise.

Anularea se face prin hotărârea comună a reprezentanților comisiei de licitație și se va comunica în scris tuturor participanților, arătând motivele care au stat la baza acestei anulări.

Poate fi exclus din procedura de licitație, atât în timpul licitației cât și ulterior până la semnarea contractului de concesiune, ofertantul despre care se dovedește că a furnizat informații false în documentele de calificare.

 • 24. DEPUNEREA, SOLUȚIONARE ȘI COMPETENȚA REZOLVĂRII CONTESTAȚIILOR

Participanții nemulțumiți de rezultatul licitației pot depune contestație conform Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.

 • 25. DISPOZIȚII FINALE

Costul documentelor licitației este de ................. lei, suma ce nu se va

restitui ofertantilor.

Documentele licitației se pot procura, contra cost, de la sediul Primăriei Municipiului Fagaras îcepând cu data de.......................Compartiment evidenta

patrimoniu (concesiuni,închirieri administrare parcari, evidenta bunuri, str.Republicii, nr 5).

Documentele vor fi depuse la registratura Primăriei Municipiului Fagaras, până cel târziu în data de....................., ora.....................

ATENȚIE!

Concedentul nu-și asumă răspunderea pentru eventualele diferențe de suprafață, prețul de vânzare fiind ferm și stabilit pentru întregul obiectiv.

Cade în sarcina concedentarului întocmirea documentației legale pentru evidențierea în Cartea Funciară a concesiunii.

Participant la licitație ______________________________________

(demimirea/numele/adresă,datele de iden tifica re)

Anexa nr. 5 la HCL

CONTRACT DE CONCESIE

Nr,Capitolul I. - P ărtile contractante                      .    , _

        ------------------- v 0 br vN..

( ’ o'

Intre Municipiul Făgăraș, prin Gheorghe Sucaciu având funcția de primar, în calitate de concedent, pe de o parte,

,situat în CUI/CIF reprezentată legal

prin, identificat prin în calitate de concesionar, pe

de altă parte;

In temeiul Legii nr. 50/1991- Republicată - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Făgăraș, de aprobare a concesionării nr. , s-a încheiat prezentul contract de concesiune.

Capitolul II. - Obiectul contractului de concesiune

Art. 1 - (1) Obiectul contractului de concesiune este concesionarea, predarea respectiv preluarea terenului în suprafață de mp. situat în municipiul Făgăraș, str.nr.

, înscris în CF nr., cu nr. top. , în conformitate cu obiectivele concedentului.

(2) Obiectivul concedentului este:

a) folosința terenului pe care se află realizată ;

(3) In derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza urm ătoarele categorii de bunuri:

 • a) bunurile de retur: terenul;

 • b) bunurile proprii: mobilier, aparatură, alte bunuri mobile, anexe din materiale demontabile;

Capitolul III. - Termenul

Art. 2 - (1) Durata concesiunii este de 12 (doisprezece) ani, începând de la data semnării procesului verbal de predare - primire a terenului.

 • (2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială.

Capitolul IV. - Redeventa

Art. 3 - Redevența anuală este de Euro + TVA, (șaizeci), care se va achita în lei. Redevența se va achita în rate trimestriale, termenul limită de plată al fiecărei rate trimestriale fiind ultima zi lucrătoare din trimestru.

Facturarea redevenței se va face la data de întâi a primei luni din trimestru, respectiv:         1

ianuarie, 1 aprilie, 1 iunie, 1 septembrie, conform cursului comunicat de Banca Națională a României

Capitolul V. - Garanția

Art. 4 - Concesionarul are obligat ia ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune să depună., cu titlu de garanție, contravaloarea în lei a€ reprezentând o cotă-parte din suma obligat iei de plată către concedent, datorată pentru primul an de exploatare. Din această sumă sunt reținute, dacă este cazul, penalitățile și alte sume datorate concedentului de către concesionar, în baza contractului de concesiune.

Capitolul VI. - Plata redeventei

Art. 5 - Plata redevcnței se face la casieria Primăriei municipiului Făgăraș, din str. Republicii nr. 5, sau prin conturile:

 • - contul concedentului nr........................................, deschis la Trezoreria municipiului

Făgăraș,

 • - contul concesionarului nr., deschis la.

Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la aplicarea penalităților legale.

Capitolul VIL - Drepturile părților

Drepturile concesionarului

Art. 6 - (1) Concesionarul are dreptul de a folosi, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunul ce face obiectul contractului de concesiune.

(2) Concesionarul are dreptul de a folosi și de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului și obiectivelor stabilite de părți prin contractul de concesiune.

Drepturile concedentului

A»!. 7 - (I) Concedentul are dreptul să inspecteze bunul concesionat, să verifice folosirea terenului, modul în care este satisfăcut interesul public precum și respectarea obligațiilor asumate de concesionar.

(2) Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, cu notificarea prealabilă a concesionarului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz.

(3) Concedentul își rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral prezentul contract în funcție de prevederile legale viitoare.

Capitolul VIII. - Obligațiile p ărtilor

Obligațiile concesionarului

Art. 8 - (1) Concesionarul este obligat să asigure exploatarea în regim de continuitate și de permanență a bunului care face obiectul concesiunii, potrivit obiectivului stabilit de către concedent.

 • (2) Concesionarul este obligat să folosească în mod direct bunul, care face obiectul concesiunii.

 • (3) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.

 • (4) Concesionarul este obligat să plătească redevența la termenele stabilite prin prezentul contract.

 • (5) Concesionarul este obligat să folosească bunul concesionat, conform destinației stabilite prin contract și să obțină toate avizele necesare prevăzute de lege și de actele normative în vigoare,

 • (6) Concesionarul este obligat să realizeze următoarele:

 • (7) Concesionarul este obligat să nu închirieze și să nu constituie garanții reale asupra bunului ce fac obiectul concesiunii;

 • (8) Concesionarul este obligat să respecte condițiile pentru protecția mediului.

 • (9) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice sarcini.

A

 • (10) In termen de 30 de zile de Ia data încheierii contractului de concesiune concesionarul este obligat să înregistreze contractul de concesiune în registrele de publicitate imobiliară si construcțiile la Direcția Venituri a mun. Făgăraș.

 • (11) La încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forța majoră și cazul fortuit, concesionarul este obligat să asigure continuitatea exploatării, în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către concedent.

 • (13) In cazul în care concesionarul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea folosirii, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității sau serviciului public.

 • (14) Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului, în noile condiții stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 7 alin. (2) și (3) din prezentul contract de concesiune.

Obligațiile concedentului

Art. 9 - (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

 • (2) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege și de art. 7 alin. (2) ș i (3) din prezentul contract.

 • (3) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

 • (4) Concedentul este obligat să predea terenul ce constituie obiectul concesiunii liber de orice sarcini, în termen de.......................zile de la încheierea contractului.

Capitolul IX. - încetarea contractului de concesiune

Art.10 - (1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste ș i prealabile în sarcina concedentului;

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

 • d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata de despăgubiri în sarcina concedentului;

 • e) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

 • f) în cazul situației de la lit. e) cele semnalate de concesionar se vor identifica de către o comisie formată din reprezentanții Consiliul Municipal Făgăraș cu delegați ai serviciilor de specialitate și reprezentanți ai concesionarului care vor hotărî asupra continuării sau încetării contractului.

 • (2) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează:

 • a) bunuri de retur - cele inserate la Cap. II, art. 1, alin 3, lit. a, care care revin de plin drept, gratuit ș i libere de orice sarcini concedentului, la expirarea contractului de concesiune,

 • b) bunuri proprii - cele inserate la Cap. II, art. 1, alin 3, lit. b, care la expirarea contractului de concesiune, rămân în proprietatea concesionarului;

Capitolul X. - Clauze contractuale referitoare la împărțirea responsabilităților de mediu între concedent si concesionar

Art. 11 - Pe durata concesiunii, concesionarul este obligat să asigure respectarea normelor de protecție a mediului, conform O.U.G. nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 - pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările ulterioare.

Capitolul XL - Răspunderea contractual ă

Art. 12 - Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

 • a) majorările de întârziere, care se datorează pentru neplata la termenele scadente sau în cuantumurile stabilite, a redevenței. Majorările de întârziere se determină prin aplicarea procentului legal asupra debitului, cumulat, pe fiecare zi de întârziere, a plății acestuia. Majorările de întârziere se calculează și se încasează de drept fără prealabila notificare.

 • b) daune interese, reprezintă paguba efectivă și câștigul nerealizat;

Capitolul XII. - Litigii

Art. 13 - (1) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune sunt de competența instanței judecătorești de drept comun.

Capitolul XIII - Alte clauze

 • (1) Orice clauză din prezentul contract se poate modifica prin act adițional, cu acordul părților contractante;

 • (2) Prin derogare de la prevederile alin 1, clauzele de natura celor prevăzute la art. 7, alin. (2) și

 • (3) din prezentul contract vor fi modificate în mod unilateral.

Capitolul XIV. - Definitii

Art. 14 - (1) Prin forță majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înțelege o împrejurare extern ă cu caracter excepțional, fără relație cu lucrul care a provocat dauna sau cu însușirile sale naturale, absolut invincibilă și absolut imprevizibilă.

(2) Prin caz fortuit se înțelege acele împrejurări care au intervenit și au condus la producerea prejudiciului și care nu implică vinovăția paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forței majore.

(3) Prin penalități legale se înțelege suma rezultată prin aplicarea cotei majorărilor de întârziere stabilită prin hotărâre de guvern pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, constând în impozite, taxe și alte sume, care reprezintă, potrivit legii, resurse financiare publice.

Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în trei exemplare.

CONCEDENT


CONCESIONAR

PROCES-VERBAL

de predare - primire al terenului situat în municipiulFăgăraș, str.

nr. , încheiat azi


Municipiul Făgăraș, prin Compartiment Evidență patrimoniu, a procedat la predarea terenului în suprafață de mp., situat în municipiul Făgăraș, str.

, nr. , înscris în CF nr., cu nr. top.

, c ătre.

Predarea terenului s-a făcut în baza Hotărâri nr./a Consiliului local al municipiului Făgăraș.

Prezentul proces-verbal face parte integrantă din contractul de concesionare nr. / și s-a încheiat în trei exemplare.

CONCEDENT,


CONCESIONAR,

DOCUMENTE PROPRIETA TE

Cfcawtzu KJWlctou» Imcrt» JAASCN-S*xjv1 de Caditsuv p P*uMetetq ►’rabkari

1*NCEL              extras de carte rj mc iară

gffițgffi»                      MfMTMJ «FORMARE

O/Tr Funcfcri Afr. J05J93 Foarte

K Partea L Descrierea imobUuRri

iPtfpi UC Ff?VM. BfWOV

Nn

Crt

Oaserwțfi f H**artnț«

Al

105M3   |      18.857

L___!

CwwtnKțl

Crt

Rrcoteotekl

Mtm*

OMa»ata / aarartaț»

Mr»

Al_l

1MW3-CI

VX- Hgun, Jud. Brarow

|S.«*«nX« <4 wkteî    KAG«r teTMJJCA

AW

wsw-a?

loc. Fagsr», Jad. Bwicv

(S aanfttvm » BiMi r«t SUTE PECO

Al 3

3O5SM<3

Ujo FațjAOi,

|5.c»ntn«iE«iESlK:B MHPAAUTO

AL 4

IM 3 93X4

IAC- f*ț**i. fot Bras**

i&_         S“»h>Z4 KW. MagaZIT KaJLHnUJ

ISVwugTI^A HETAUCA ..

Al.5

JM393X5

Ux_F>țw«tJ5 Srascw

|s. mMtrjiih «eklXrw UStUKMTM.

B. Partea îl. Proprietari și acte

bwr«w« prwiiwn I» «raport 4a proprtawa p alta «ratări raala

Rtfarteițra

2SK4 / 2 wxuaeu

COHtl Bll

xx O* VtraarwCimipajww /ir-1717^ An 14/11/2016 cnu «■i $»w MW - GA8RKÎL:______

in txndir», <npt da PRpMuETA'HQxnpBtwt, <fctjendtt prm Ccrvtnu^1            Al. j

ctta Adiate LA                              ......_.            » _     _                     _

u AWU. soumows 1RL C*;IB5O1A31                 -

Contrxt 0* vtenrwCuffipftrtre hf. 24B7, An 22/1 UMia •wi» 4* S»vu AUM - Gasuh_;

su

IriUtAJUn». &»pl 0* F^OHUCTATc, dDbwrwM prin Ccnw^S», cou KtMM 1/1 ._

AL^JUM^AU

n MMALSOUmOMS MLaF:l«H]C3l

MM/U/03/201*

<JW

B14

tîmWrtrrtiv m. Hbtwaraa nr Ifll, din 24/04/2019 «flli Corvfcd LpcM teflirMi Ad MnmirtratEv W.

L dh ■      r 14 Mite. d. Mur tripol                                                            __ _    ,

IntaijutefW, drapt te PROPRIETATE, dota rad rt prin Uf*, cota actu»^

1) NUWCIHM.Mfi*aA*.or3<34*41!l. POHBKH.MMAT

r "

C. Parte* HI* MRCIMI .

macrtan artrtart rtacMMttBintala rtraytrfal 4a praprttMa, rtraftart naia 4a «aranțla «1 oarda)

nu sun r

taa>r»w <« frw ar aunaft/                        toC * țȚTMn.

CMt Pufxieri #r. 105393 CorninTJiA>*>rA/nJo,pAj:

Anexa Mr, i L> Pnrtea i

Tare»

W cadastral I^MpnrfBța CmHF        ________

ObsenațH/


105393    |

«5» dHemwuti te pianul ®e troiene Stefw /o.» crt

Cteti^orte Modny

■rtrt w*Cl

Suptfaț» tivtJ

T*rt»

Nr. tcvo

CbMfvâf* ) ftefwirtB

1

cixt

UBrtBKt?

ÎM

MA07

_

Oatt ywf ♦rttoxw ta eomtTMCțâi

Crt

Număr

Dtsdr»ț>e come tarte

Suc«r. (rrot

d^X>-JirWfcâ

OtesCTVHfcfi / Refei«țji

AL.l

1G534(3'C1

aximuctii todattriatad ■dl II tir»

CM Kt»

!> EBfiRTUiu la ste:SIS «riD-2 MIMZH RETALICA

AL2

1053SS-CI

carsblidbl wfcatrtete s

44

Cu acte

5, CM^rufts h s>fc44 mft STATE fEQO

AL3

1M!W<3

an induurlate H

«dMtsrv

41

CUKl»

l DiRrtnrfta te RtSl»», 4UMMAWT«O

AL<

1043 W-O

i "ÎL ] mdustriate si «Mart

724

CU MU

S. conrtnHtl U scE>24 m»; MAQĂiit MATERIALE STRUrTLJ&A METALICA

AL8

ion»

COflKUVCOi indywteei

■ -

14

CDMCt»

3 «nwtto te «r;] a w^c OHIA PORTM

ALS

105313 <4

swutnjct»/ mcMwtrtaM ___«0523---

UZ

FWM

•ett

1, «SMtTWjt» !■ BfrUU m»; ^UMjAZLE RET AU CA

ftnr-»                                         ur».t7J,2aai              MRuKnJ

liwpb» UfmtM*

1) Vaioriia           **gnaa»rtwior *wnt abținute «foi Jw^—cț1| ta pkM.

Pumck ticoput

Punct «rirpR

lMn*hwe Lt janejrt

Pont» lrx*9«t

Pyggț

-• '• Lun^is» io^rnc.nt • ' •••

1

21

12720

2

3

-            ..   A«;

î

4]

«321

4

6

,                2023,

6

6

63

6

7

_____________...

7

B-

81.001

8

9

îlîîi

s

K)

10.86

10

11

~~Arz£

11

12

17.65

12

13

40.366;

13

M

32STI

14

15

21.7».

16

17|

s!s

_____________13.189

1339

18

îî

17

10

um

22.162

10

2G

t.D

a

21

40.4»

zf

22

2ATK

22

23

34.G66'

a; u

0751

“241

“ăl

3.043,

al 2»

3.KM

26

zr

■W.S1S

»l ~2Î

a

4BJ

a;     30

0257’

a

31

4QU7j

ST

32

10,177

22

33

39.001

a

34

MÎS

34

35

10.618

35

38

10âJO

38

37

»»T

X?

38

36.2»

__S

__»

48.764

1

3J5TB

LuBoinits rcgwntifcr rust dGterraittrt» fe pfocsfde prtfeețJa Sare» Tfi fl esarrt recuețjfc» ta 1 tsSisssfcm. ■“ Dlstunț» Giwtre pwaHftv «Ma tsnrratt 4te t^.7W<o omcMt ea wort cad add dactt wlw — 1 cSCsictru.

Certific ci tjwatntul eftrw cweiounde cu pwlt^e b vigoare tfan cartea fundări ort^ndJu pAtty^S da >te« barou.

Ftemrtul exm i M Orte furctefi Mie vstatd te . : /mon de cfctre notarul podit« edtetor juridice prin cera ie ubț drepeudte r**ie praojn jl pentru            succesiuntor. iar inKqnsțAe prereMate sunt

msxeptlbJte da oriei rrKX*fkW«, in condițiile Inșii                            7


S*a Mfcfcat tariful de 60 «OH, -On#h de ptote tont OCr nr.l224/ia<3W01B In pubidtate imuMiarS cu codul re. 231.

D«U loUțbMflU J^05-2țn& DeiaeiibtrtrU