Hotărârea nr. 263/2019

HOTĂRÂREA nr.263 din data de 31 octombrie 2019 privind aprobarea ca oportună şi de interes public local, achiziţionarea imobilului - apartament 4 (patru) camere, înscris în CF 106402-C1-U2 Făgăraş, proprietatea d- nei Trif Claudia, situat în Făgăraş, str.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA nr.263 din data de 31 octombrie 2019

privind aprobarea ca oportună și de interes public local, achiziționarea imobilului -apartament 4 (patru) camere, înscris în CF106402-C1-U2 Făgăraș, proprietatea d- nei Trif Claudia, situat în Făgăraș, str. Podului, nr.i, ap.2, imobil ce va avea destinația de "locuință socială”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul Compartimentului Evidență patrimoniu nr.56590/22.10.2019 șl Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 56590/1/22.10.2019 prin care se propune aprobarea ca oportună si de interes public local, achiziționarea imobilului - apartament patru camere, înscris în CF nr. 106402-C1-U2 Făgăraș Făgăraș, proprietatea d-nei Trif Claudia, situat în Făgăraș str. Podului, nr.i, ap.2, imobil ce va avea destinația de "locuință socială”, în scopul soluționării cererilor înregistrate la instituția noastră privind atribuirile de locuințe sociale din fondul locativ al Municipiului Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere prevederile art. 129, alin.2, lit. c, art. 136, alin. 8 art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.i, lit.a, art. 355 și Anexa nr.4, pct.6 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă ca oportună și de interes public local, achiziționarea imobilului — apartament patru camere, ce va avea destinația de "locuință socială”, înscris în CF 106402-C1-U2 Făgăraș, proprietatea d-nei Trif Claudia, situat în Făgăraș str. Podului, nr.i, ap.2 astfel:

- imobil apartament înscris în CF 106402-C1-U2 Făgăraș, compus din : patru camere, bucătărie, cămară, și antreu cu o cotă de 1/2 din elementele de uz comun.

Art. 2: Se aprobă demararea procedurii de evaluare a imobilului menționat la art. 1, iar după obținerea Raportului de evaluare, Consiliul Local va aproba sau nu achiziția imobilului corelată cu modificarea bugetului în acest sens.

Art. 3: Se aprobă completarea inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș cu bunul descris la art.i, respectiv înscrierea imobilului în inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș.

Art.4: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartimentul evidență patrimoniu.Hotărârea s-a adoptat cu 15 voturi pentru, 2 abțineri, •— impotriva

Consilieri în funcție -19

Consilieri prezenți -17

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - lex.Dosar de ședință

  • - îex.Colecție

  • - lex.Prefectură

  • - lex. Primar

  • - lex.Secretar general

  • - îex.Compartiment evidenta patrimoniu

  • - îex.Arhitect-șef

  • - 1 ex. Direcția Buget Finanțe

  • - 1 ex. Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

  • - 1 ex.Afișare

Cod: F-50

Adresa: Loc. FagaraSr-ARr II, Jud. Brașov

Părți comune: terenul propriu zis. intrarea în curte, zidul despărțitor dintre apartamente în cotă de 1/2 parte ptr fiecare apartament____

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 519/2/b, 520/2/b

-

1/2

1/2

Apartament ii compus din: patru camere, bucătărie, cămară și antreu cu o cotă de 1/2 parte din elementele de uz comun


... B. Partea II. Propnaten și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

5150 / 23/05/2007                                                  ___________

Sentinta-Gtvila nr. i625rdin 01/01/2000 emis de Judecătoria Fagaras;

Bl

intabuiare, drept de PROPRIEI ATEpartaj conf.tranzacției, dobândit prin Hotarare judecătoreasca, cota actuala 1/1

Al

1) TRIF CLAUDIA

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrâmintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT                                    Z—' A-\Document care conține date cu caracter perși ndl, grctejatî oe prevederile Legii Nr. 677,12001.

3' i—       ~~ —

Extrase pentru informare on-Jine fa adresa npay.anc Lrb


F'jpciar^^

~^Krți comune:*®!®.

--------~~Ty"'G pir-Ducaresț^Tt

    M r r a ri as trMf*1 ~

li.judjl

BBgtraBăaâm curte, zidul» .^uprafg^H - Cote părfflF

Bov

Isoai-titor du de*fr2-' -

. - ---ssflfc=^=«Btti£jMH4-j: ■—■   ----

' ~ f                              ________ —r

consțfuttă- utilă (mp) comune

Cote teren •     QbsgpȚații y Referințe 4

t“""--“7țȚ    1 OfK -□iy/z/D/’—

• -             “       520/2/b ‘

_____ _________

. 1_L-Z._‘          - : -        1/2 1

7;                                                                •»

1/2 Apârtameftt-fl compus din: patru camere, bucătărie, cămară și antreu cu o cotă de 1/2 parte din J----j elemente|q-c^e uz comun ■     —

Cerțif|c ca prezentul extras-corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară origȚnaiaȚpăstrată deacest

Prezentul extras de carte funciară este vaiattl la autentificarea de către notarul publiilîctelor juridice ori

fata cfinn dranf-nn a                             __u-a.........  luiiuice ori;,       5 00/7?

4

AJr.

De^-h'na'/yo !

■i'jniysC/^ts:

Fbrclo^e//

S<7 (rnp

--

i

2.

(baie Co/r>ară

~t ^o/Oy 'Ăo/ii $uo, &//r>p/e

C/men! ciment

^0-

-----V---r-     ~T-

cțoșo/r>e<o.....

duțuonco di.iȘL/m e<i dusumed

'■ ^’-FG.23 56,50 /5Ș7J

/ .&/ \

1

<y. <•[ ic>' ^sij

Corner a Cameră

/eș-Ă'6u/____

e.               .....

s. simple________

Z. einople

TOFAl-    1

/08,EQ

^8,30

__7. a-//

4?-/3 Er/5 i \

Verondă

P/1//7/ĂO_________

-____

UZC uri rcira/e

_______ -......-

croț>(-/nnea_______

câmont

porno ni

— 6—    ___

A0,0t__ 6p^d__

8,88

J0p/_

8^38 E88

___—---

TOTAL $ con^ir. -

CEG./C